Page 1

Onze schoolvisie Beste ouders, Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. Jullie kind komt in onze school in een boeiende wereld terecht waar het ongeremd kan ontplooien! Met onze school hebben we een duidelijk doel voor ogen. Wat hier neergeschreven staat, is een eerlijke poging om te streven naar een goede opvoeding. Wij kunnen dit doel echter enkel bereiken in nauwe samenwerking met elkaar. Wij hopen dan ook dat we elkaar aanvullen, dat we achter dezelfde waarden kunnen staan. In onze school willen we een klimaat scheppen, waar mensen zich thuis voelen, waar mensen zich bemind weten, als ĂŠĂŠn grote familie. We willen zorgen voor een goed opvoedingsklimaat in een geest van vertrouwen

Opvoedingsproject

pagina 1


Onze levensbeschouwing en wederzijdse eerbied, zoals Jezus van Nazareth het ons heeft voorgeleefd.

Opvoedingsproject

pagina 2


Onze levensbeschouwing We willen een herkenbare christelijke school zijn Onze school wil vanuit de inspiratie van Jezus van Nazareth evangelische waarden duiden en voorleven:  dienstbaarheid  vergevingsgezindheid  soberheid  leren delen  rechtvaardigheid  kansen geven  eerlijkheid We scheppen ruimte voor vreugde en verwondering, hoop en dankbaarheid. We willen hieraan werken door:   catechesemomenten en godsdienstlessen te verzorgen;   een duidingshoekje in te richten in de klas;   tijd te voorzien voor gebed, bezinning, viering en christelijke duiding. De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden, tenzij de ouders hierover met de inrichtende macht een andere afspraak hebben.   blijvend te zoeken naar zinvolle samenwerking tussen school en parochie. Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap, neemt deel aan vieringen en zet zich actief in om vieringen te verzorgen. De verbondenheid met mensen van de plaatselijke geloofsgemeenschap brengt een extra dimensie in onze school.  als school gastvrij te zijn voor mensen met een andere cultuur of religie. We willen onze traditie en onze waarden in dienst stellen

Opvoedingsproject

pagina 3


Onze levensbeschouwing van hun en onze ontwikkeling, zonder onze eigenheid te verliezen. Als school willen we zoeken hoe we die taak actief kunnen opnemen. Dit vraagt een bereidheid om ‘de ander’ beter te leren kennen. We willen als schoolteam de uitdaging opnemen om in te spelen op de mogelijkheden van die verscheidenheid.

Opvoedingsproject

pagina 4


Onze pedagogische overtuiging Wij willen onze kinderen helpen opgroeien door hun hele persoonlijkheid ontwikkelingskansen te bieden. We proberen aan te sluiten bij de belangstelling en de leefwereld van het kind. Wij hebben bijzondere aandacht en zorg voor de ‘kleinen’ onder ons, de kansarmen en zwakkeren. Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn persoonlijkheid en mogelijkheden. Zo krijgt het maximale ontplooiingskansen. We willen de kinderen ook leren omgaan met hun beperkingen. Wij benaderen het kind in zijn totaliteit (hoofd, hart en handen) met voldoende oog voor het anders-zijn van elk kind. We spelen in op vernieuwende ideeën en initiatieven die waardevol zijn en een meerwaarde bieden . Wij volgen elk kind op en indien nodig roepen wij tijdig interne of externe hulp in.

Opvoedingsproject

pagina 5


Onze pedagogische overtuiging

De dynamisch- affectieve ontwikkeling De kinderen kunnen, durven en mogen hun eigen gevoelens op verschillende vlakken uiten. Daarom is het belangrijk dat we een vertrouwensrelatie met het kind opbouwen zodat ieder kind zich thuis voelt op onze school. We leren hen ook omgaan met de gevoelens en de eigenheid van anderen. Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ook ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen zoals: beleefdheid en gepaste mondigheid (assertiviteit) eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef doorzettingsvermogen dankbaarheid en tevredenheid zin voor orde respect voor zichzelf en voor de anderen interesse tonen voor wat in de wereld gebeurt een respectvolle houding tegenover het eigen en andermans materiaal, de omgeving, de zorg voor het milieu  openstaan voor andere ideeën en gedachten en ze kritisch benaderen        

Met evenveel inzet besteden we aandacht (onder andere door middel van de axenroos) aan sociale vaardigheden zoals:  verdraagzaam zijn tegenover elkaar  samenwerken  de eigen mogelijkheden en beperktheden leren kennen en er mee leren omgaan  waardering hebben voor prestaties van anderen en rekening houden met hun mogelijkheden en beperktheden  op een fijne manier leren omgaan met elkaar: niet meedoen met pesterijen, de kant van de zwaksten kiezen  ruzies oplossen zonder agressief gedrag

Opvoedingsproject

pagina 6


Onze pedagogische overtuiging ď ś zich weerbaar opstellen tegen reclame, geweld, pesten‌ Wij vinden het heel belangrijk in ieder kind het positieve te benadrukken.

De psychomotorische ontwikkeling van kinderen Naast de intellectuele en dynamische component moet, voor de evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid, ook de psychomotorische component voldoende aandacht krijgen. De ontwikkeling van de muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden moet de leerling kansen tot expressie geven. Door creatief bezig te zijn leert het zichzelf waar maken in deze snel veranderende maatschappij. De zin voor creativiteit willen we ontwikkelen: van leren kijken, luisteren en voelen, tot zelf creatief zijn. Dit kan in de lessen creatief werken met taal, (spreken,schrijven en luisteren), knutselen, schilderen, muziek, ... Contact met cultuur in onze samenleving vinden we noodzakelijk: een tentoonstelling bezoeken, een theatervoorstelling bijwonen, een film bekijken, ... Wij willen uw kind ook vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren. Onze kleuters worden vaardig in activiteiten zelfredzaamheid zoals jassen aan- en uitdoen, sluitingen open- en dichtdoen, handen wassen en afdrogen. Zij krijgen kansen om grove motorische vaardigheden te oefenen doorheen de hele dag: fietsen, huppelen, lopen, springen, voetballen op de speelplaats. Klimmen, klauteren, balvaardigheden en evenwicht oefenen we in onze gymzaal tijden de bewegingsopvoeding.

Opvoedingsproject

pagina 7


Onze pedagogische overtuiging

Fijne motorische activiteiten zoals kleien, scheuren, schilderen, tekenen, knippen, ‌komen in onze klasactiviteiten iedere dag aan bod. In het lager onderwijs wordt daaraan verder gewerkt in de muzische lessen. De lichamelijke ontwikkeling krijgt vooral aandacht in de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en tijdens de sportactiviteiten.

De verstandelijke ontwikkeling van kinderen In het kleuteronderwijs bieden wij door gerichte activiteiten voluit kansen tot het verkennen van de wereld, tot taalontwikkeling en wiskundige initiatie. In de lagere school worden de kennis en de vaardigheden bijgebracht die door de eindtermen en door de leerplannen van het katholiek onderwijs vereist zijn: taal, wiskunde, wereldoriĂŤntatie, godsdienst, ... We trachten elk kind (of het nu eerder snel leert dan wel leermoeilijkheden heeft) op zijn eigen manier te benaderen om het te blijven boeien. We stimuleren een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, samenwerken, volhouden ook als het eens moeilijk wordt, ...

+

+

=

Opvoedingsproject

pagina 8


Onze maatschappelijke overtuiging We willen samen school maken! Samen met de ouders, willen wij (de schoolraad, het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het CLB, de ouderraad, de vrijwilligers en alle mensen die bij onze school betrokken zijn, het allerbeste voor de kinderen. Binnen onze school bouwen wij aan  een vertrouwensrelatie met elke ouder. Goede contacten tussen ouders en school zijn belangrijk. Ouders hartelijk onthalen, tijd maken en luisterbereid zijn, hen duidelijk informeren, de evolutie van hun kinderen bespreken, uitnodigen om samen te werken waar het kan, waarderen wat ouders inbrengen, … zijn stappen die wij willen zetten. Zo kunnen de ouders participeren aan de uitwerking en de realisatie van het opvoedingsproject. De creativiteit van ouders zien wij als een grote verrijking voor de school.  een tof klasklimaat waar de kinderen zich thuisvoelen, waar ze zich veilig en geborgen voelen, wetend dat ze goed opgevangen worden bij problemen op school of thuis, waar ze leren samenwerken met aandacht voor elkaar, waar hun zelfvertrouwen kan groeien. Wij proberen een sfeer te scheppen waar ieder kind zich geaccepteerd voelt, welk ook zijn uiterlijk, voorkomen, taal, sociale of culturele achtergrond is. Wij willen de jongeren begeleiden bij het ontdekken van die attitudes en waarden die belangrijk zijn om zich als volwaardige en gelukkige mensen, tegenover zichzelf en de maatschappij, te engageren:nl. : wellevendheid, zelfdiscipline, solidariteit, eerbied, vertrouwen, enthousiasme, esthetische en religieuze zingevingen …  een goede onderlinge relatie tussen de leerkrachten die zich samen verantwoordelijk voelen voor de kinderen, in een opbouwende samenwerking met CLB. Op onze school werken ervaren en beginnende leerkrachten. Team vormen is belangrijk. Daarom willen we uitdrukkelijk werk maken van zinvolle

Opvoedingsproject

pagina 9


Onze maatschappelijke overtuiging personeelsvergaderingen, vorming en nascholing, maar ook van samen ontspannen en feestvieren.  een fijne omgang met alle mensen op onze school. In onze school heeft ieder zijn eigen taak: de directeur, de kleuterleid(st)er, de onderwijzer, de administratieve helpers, het onderhoudspersoneel. Iedere taak is belangrijk voor het geheel.  betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid via een actieve ouderwerking.  een goed contact met parochie, kinderwerking, plaatselijke jeugdbewegingen, de buurt. Het samen leven en werken op school is slechts een deel van de hele opvoeding. Behalve de school vervullen ‘zij’ ook een opvoedende functie.  actief openstaan voor al wie in onze maatschappij kansarm is. Uit dankbaarheid en verwondering voor wat wij bezitten, hebben we oog voor de derde en de vierde wereld. Waar mogelijk zal de actieve aandacht en inzet van de leerlingen voor de derde en vierde wereld aangemoedigd worden. Veel kinderen zijn kansarm: de omstandigheden waarin zij leven vormen een beperking voor hun kansen om te groeien, te leren, zich te ontwikkelen. Onze school is een school voor alle kinderen: daarom willen we financiële en materiële drempels wegwerken. We willen blijvend nagaan of de zorgbreedte in onze school breed genoeg is en ruimte biedt aan arme en kansarme kinderen.

Opvoedingsproject

pagina 10


Onze maatschappelijke overtuiging KIEMKRACHT STREVEN NAAR… i d e n t i t e i t, ZOEKEN NAAR… g e l o o f i n w a a r h e i d, HANDELEN MET… k u n d e e n g o e d h e i d, DAARIN ZIT DE KIEMKRACHT… van een christelijk geïnspireerde a u t h e n t i c i t e i t. (J.Wynen)

Opvoedingsproject

pagina 11


Opvoedingsproject

pagina 12

Schoolvisie  

Schoolvisie