Page 1

Het zorgbeleid op onze school


De middelen die we krijgen om een beleid te voeren : Uren uit het lestijdenpakket

Uren buiten het lessenpakket

Puntenenveloppe zorg

klastitularis : is de eerste zorgverbreder !!!

leerkracht bewegingsopvoeding lager leerkracht bewegingsopvoeding kleuter

ambulante leerkracht lager

ambulante leerkracht kleuter

Bijzondere leermeester godsdienst

ICT-coördinator

= zorg is een taak van het hele team

Directie

zorgcoördinator kleuter

zorgcoördinator lager

= het zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij het nemen van zorginitiatieven


Het zorgbeleid in onze school veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus : • Het begeleiden van leerlingen • De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school en op het niveau van de scholengemeenschap • Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten -> De zorgtaken op deze drie niveaus mogen niet van elkaar gescheiden worden. De zorgcoördinatoren, juf Mieke en juf Nancy zorgen voor de stimulatie van de samenhang tussen de 3 niveaus.


Het begeleiden van leerlingen De klasleerkracht is de eerste zorgverbreder en is dus verantwoordelijk voor alle kinderen van haar klas. Het aanbod in de klas wordt aangepast aan de noden en de mogelijkheden van de kinderen. De leerkrachten gaan nadenken over hun doelen, over hun instructiewijze, over aangepaste materialen, over de manier van evalueren‌.


• De kinderen worden dagelijks geobserveerd door de titularis op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. • Via toetsen en dagelijkse observatie en screenings worden deelaspecten van de ontwikkeling geëvalueerd. • De titularissen gaan gericht differentiëren via hoekenwerk, contractwerk, naar doelstellingen, inhoud. • Ze hanteren een flexibele klasorganisatie (de instructietafel, homogene groepen, heterogene groepen, taakgerichte differentiatie, denkproces langer ondersteunen met materiaal, differentiëren naar tempo en hoeveelheid) • Iedere leerkracht en de zorgcoördinator houdt een individueel dossier bij van de kinderen uit de klas. De zorgcoördinator beschikt over alle gegevens van de zorgkinderen op school.


De aanvullende uren bieden kansen tot het bijstaan en ondersteunen van de leerkrachten, de leerlingen en tot het coรถrdineren van de verschillende acties van de titularissen en externen op het niveau van de scholengemeenschap.


Extra zorg Ook op onze school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook. Door respect voor en aanvaarding van elk kind stellen wij ‘het kind centraal’. •

Op vastgestelde data, volgens onze zorgkalender, worden de zorgkinderen besproken op het MDO. Bij dit MDO zijn de titularis, de zorgcoördinator, de directie en het CLB aanwezig.

Voor speciale zorgen wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan wordt er een analyse gemaakt van het probleem en worden de remediërende of preventieve acties gepland.

Remediëring kan zowel klasintern als klasextern gebeuren. We opteren, indien mogelijk, voor een klasinterne remediëring.

Tussen de MDO’s kunnen de titularissen steeds met een zorgvraag terecht bij de zorgcoördinator, juf Mieke of juf Nancy.


De zorgcoördinatoren Op schoolniveau Zij helpen mee aan de uitbouw van een zorgbeleid waarin alle zorginitiatieven van de school/ de scholengemeenschap verwerkt zijn. o.a. gelijke onderwijskansen, SES, taalbeleidsplan, .. • Ze ondersteunen het gebruik van een kind- en leerlingvolgsysteem. • Zij beheren de orthotheek op onze school. • Organiseren informatiedoorstroming o.a. over de leerjaren heen, van kleuter naar lager, van lager naar secundair, … • Ze werken samen met de zoco’s uit de scholengemeenschap en met het buitengewoon onderwijs. • Zij zijn de contactpersoon tussen de school, de ouders en het CLB.


Wij werken samen met het VCLB te Waregem. De contactpersonen voor onze school zijn: • Psycho-pedagogisch consulent Goedele Seys. Wekelijks komt zij op school om de zorgvragen te bespreken. Mevr. Seys is ook aanwezig bij de MDO-overlegmomenten van het derde kleuter en van het lager. • Maatschappelijk werkster Isabel Soete. Zij staat in voor het begeleiden van zorgkinderen met soiciaal-emotionele problemen • Schoolarts Ann Harinck staat in voor de medische onderzoeken van de kinderen. Dit gebeurt zowel op school als in het CLB. • Paramedisch werkster Lut Vanommeslaeghe is aanwezig bij de MDO-overlegmomenten van de peuterklas, de eerste en de tweede kleuterklas.


Op leerkrachtniveau • Zij organiseren heel wat overleg op school : – – – –

het collegiaal overleg, het overleg tussen klasleerkracht en het zorgteam, het overleg tussen klasleerkracht en CLB, Revalidatie, logo, … het overleg tussen klasleerkracht en de ouders

• Zij leiden het MDO en volgen de afspraken die gemaakt zijn op. • Zij zoeken samen met de klasleerkracht naar oplossingen en gepaste remediëring.

• Ze helpen mee aan het uitwerken van een individueel handelingsplan.


• Zij ondersteunen de klastitularis in het kiezen van didactische werkvormen, • reiken hulpmiddelen aan voor detectie en probleemanalyse, • bezorgen materialen of geven aan waar de leerkracht gepaste materialen kan vinden, • ondersteunen bij het beoordelen van prestaties van leerlingen en bij het trekken van conclusies voor de verdere werking. vb na LVS, AVI-leestoetsen


Op leerlingniveau • Zij helpen mee bij het observeren van leerlingen. • Zij zorgen voor individuele remediëring van kinderen met hardnekkige problemen om alsnog de basisvaardigheden te trainen. • Ze helpen mee om het welbevinden van het kind te versterken.

Het zorgbeleid op onze school  
Het zorgbeleid op onze school  
Advertisement