Page 11

COLUMN

Woningmarktanalyse OTB

vertrouwen komt te voet…. Honderdvijftig metingen, vijftig kwartaalrapportages of wel 12,5 jaar publicatie van de Eigen Huis Marktindicator; een samenwerking tussen de Vereniging Eigen Huis (VEH) en het OTB. En in dit jubileum-kwartaal blijkt de score op deze vertrouwensindicator voor de koopwoningmarkt ook nog eens het hoogst te zijn sinds de start in 2004.

O

p verzoek van de VEH is de Marktindicator

heden neemt het vertrouwen in de koopwoningmarkt

gemeten algemene consumentenvertrouwen

Marktindicator loopt op van het dieptepunt ‘50’ in het

destijds ontwikkeld, omdat de door het CBS

en koopbereidheidindex nauwelijks een verband ver-

toonden met de marktontwikkelingen op de woningmarkt. Het kopen van een huis is klaarblijkelijk aan

andere sentimenten onderhevig dan het kopen van

in een ongekend tempo toe; de score op de

laatste kwartaal van 2012 naar ‘121’ in het derde kwartaal van 2016. Een jubileumkwartaal met een hoogte record.

luxe goederen, zoals een televisie of auto. Wat beweegt

Elke kwartaalrapportage wordt de laatste jaren door

eigen woning over te gaan?

enkele honderden belangstellenden op de site van VEH.

de consument om al dan niet tot de aanschaf van een

Vertrouwen is gebaseerd op ervaringen in het recente verleden en op verwachtingen in de nabije toekomst.

Specifiek voor de koopwoningmarkt zal de consument daarbij kijken naar de koopprijsontwikkeling (het psy-

chologische effect van stijgende of dalende prijzen), de hypotheekrenteontwikkeling (bepalend voor de leen-

en betaalcapaciteit) en de meer algemene omstandigheden op de koopwoningmarkt (zoals het aanbod van woningen of regelgeving). De Marktindicator geeft daarom de combinatie weer van de meningen van

ruim 500 mensen bekeken op de OTB website en door Vele onderzoekers, landelijke en regionale beleidsmakers en adviseurs in Nederland (maar ook in het bui-

tenland) maken inmiddels gebruik van de datareeksen

en de informatie uit de Eigen Huis Marktindicator. Niet zo verwonderlijk, gezien de sterke samenhang tussen

het verloop van de Marktindicator en het aantal transacties van bestaande koopwoningen op maandbasis.

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt lijkt een voorspellende waarde te hebben voor de te verwachten activiteiten op de koopwoningmarkt.

huishoudens op deze drie factoren; zowel terugkijkend

Het laatste jaar zien we de ontwikkelingen in het

van consumenten weer met een score tussen 0 (zeer

bouwwoningen minder goed met elkaar in de pas

als vooruitkijkend. Het geeft de gemiddelde mening negatief) en 200 (zeer positief). Crisisverloop

In de afgelopen 12,5 jaar heeft de Eigen Huis

Marktindicator zijn informerende waarde voor profes-

sionals en consumenten inmiddels bewezen. De economische crisis en de crisis op de woningmarkt zijn in die zin een ‘zegen’ geweest om de werking van het instru-

gemeten vertrouwen en in het aantal verkochte nieuwlopen. Ik durf daarbij wel te concluderen, dat de Eigen

Huis Marktindicator hierbij gewoon goed functioneert. De nieuwbouwproductie van (koop)woningen blijkt de vraagontwikkeling niet te kunnen bijhouden; een

bekend verschijnsel dat zich nu in een versterkte vorm lijkt te manifesteren. Over het hoe en waarom zou je een (volgende) column kunnen schrijven. ■

ment te testen. De alom bekende ‘dubbele dip’ op de

Harry Boumeester,

woningmarkt tussen begin 2008 en begin 2013 is

Onderzoeksinstituut

namelijk ook duidelijk herkenbaar in het verloop van de

OTB, TU Delft

scores op de Marktindicator. Vanaf begin 2013 tot op

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 1

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur oktober 2016  

WEW-directeur Arjen Gielen: “Dezelfde missie als vroeger, maar in een sterk veranderde samenleving” | Energielabel leidt nog niet tot energi...

Vastgoed Adviseur oktober 2016  

WEW-directeur Arjen Gielen: “Dezelfde missie als vroeger, maar in een sterk veranderde samenleving” | Energielabel leidt nog niet tot energi...

Advertisement