Page 7

ACTUEEL | Woningmarkt

minister kajsa ollongren:

“het vizier van alle partijen is gericht op versnelling van de bouw” Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is blij dat – anders dan vroeger – iedereen zich bewust is van de problemen op de woningmarkt. “Ik ben positief gestemd over de ambities”, zegt ze, “maar laten we ook erkennen dat het jaren gaat duren voor we deze problemen hebben opgelost. De opgave is groot; vergelijkbaar met de Vinex-operatie uit de jaren 80. Dat probleem lossen we alleen op als we goed samenwerken met alle partijen.” De Nationale woonagenda 2018-2022 is gereed. Wat zijn de

komende jaren de belangrijkste uitdagingen zodat Neder-

“W

landers betaalbaar, veilig en energiezuinig kunnen wonen?

de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag-Rotterdam en Groningen.”

e hebben drie speerpunten geformuleerd:

Kunt u dat wel regelen vanuit Den Haag?

(waaronder de mogelijkheden van een fonds

dat doe ik dus ook niet. Samen met de regio’s brengen we

het versnellen van bestaande bouwplannen

voor voorfinanciering van complexe binnenstedelijke transitie), de betaalbaarheid van de gereguleerde sector, waar-

voor vóór de zomer een nieuw akkoord wordt gepresen-

teerd, en het beter benutten van de bestaande voorraad, met daarbij de aanpak van excessen in de toeristische verhuur, malafide verhuurders en problematische vakantieparken. Bij de uitwerking zoeken we de samenwerking met een groot aantal betrokken partijen.”

Hoe gaat u de regierol effectief oppakken en partijen aansturen c.q. aanjagen om de woningbouw te vergroten en versnellen?

“Het vizier van alle betrokken partijen is gericht op sneller bouwen, betere benutting van de bestaande mix en een goede mix van woningen. De middenhuursector is daarbij

een belangrijk aandachtspunt, want dat was jarenlang een ondergeschoven kindje.

Niemand kan die enorme opgave alleen aan. De proble-

matiek is heel divers: in sommige regio’s is sprake van een overspannen woningmarkt, in andere gebieden is krimp

het probleem. De gemeentes en de provincies bepalen,

“Dat kan niet zolang je in een ivoren toren blijft zitten, en de belangrijkste knelpunten voor die specifieke gebieden

in kaart. In sommige regio’s is sprake van te weinig plancapaciteit; in andere gevallen vragen gemeenten zich af of ze

wel over de nodige bevoegdheden beschikken en in enkele regio’s kunnen woningcorporaties een stimulans krijgen.”

Kunnen de Crisis- en herstelwet (Chw) en het Expertteam Versnellen Woningmarkt daarbij behulpzaam zijn?

“In sommige gevallen zeker. Met de Chw regelen we een aantal versnellingen in de procedures, waardoor een ge-

meente of provincie bijvoorbeeld sneller een besluit kan nemen over een ruimtelijk plan. In gevallen waarin wetten

en regels een belemmering zijn om tot versnelling van de woningproductie te komen, kunnen we de Chw inzetten.

Het Expertteam geeft gevraagd en ongevraagd adviezen

om de productie een stimulans te geven. Het team is nog te kort aan het werk om al resultaten te melden, maar ik

geloof zeker dat het een belangrijke bijdrage kan leveren. De leden van het team weten vanuit hun expertise heel goed waar de knelpunten zitten.”

maar ik zal de aanjager zijn en overleggen als plannen in

In hoeverre kan de Nationale Omgevingsvisie een rol spelen?

met de regio’s waar een grote vraag is naar woningen:

van overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organi-

de knel komen. Ik ben begonnen met een serie gesprekken

“Onderwerpen zoals de bouwopgave vragen om coalities

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 7

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur juni 2018  

Minister Kajsa Ollongren: “Het vizier van alle partijen is gericht op versnelling van de bouw” | Starters: Geen lapmiddelen voor starters, m...

Vastgoed Adviseur juni 2018  

Minister Kajsa Ollongren: “Het vizier van alle partijen is gericht op versnelling van de bouw” | Starters: Geen lapmiddelen voor starters, m...

Advertisement