Page 13

WOONCOÖPERATIE ROGGEVEENSTRAAT: EEN VERGEVORDERD INITIATIEF Bewoners van de Haagse Roggeveenstraat kwamen medio 2014 in verzet tegen plannen van woningcorporatie Haag Wonen om VERKOOP CORPORATIES

Een ander obstakel vormen de landelijke regels waar-

door woningcorporaties bij verkoop aan wooncoöperaties

marktconforme prijzen moeten vragen, ook al blijven de woningen in de sociale huursector. Voormalig minister Blok heeft inmiddels het speelveld vergroot, door tijdelijke ver-

ruiming van de verkoopregels voor corporaties. Lupi: “Een bewonerscollectief kan woningen kopen met een korting

op de marktwaarde tot 50%. Voorwaarde is dat minimaal

een deel van de 19de-eeuwse woningen in deze straat te slopen. De woningen verkeerden in slechte staat en Haag Wonen wilde vervangende nieuwbouw realiseren. “Als bewoners

hadden we net een gezamenlijke binnentuin gerealiseerd, en

was er een gemeenschapsgevoel ontstaan”, vertelt Hanno van Megchelen. “We wilden die sociale samenhang niet kwijt en

zelf de woningen opknappen. Zo ontstond het idee om in een

wooncoöperatie de panden te kopen en ze na renovatie ook zelf te gaan verhuren.”

de helft van de bewoners een inkomen onder de sociale

Haag Wonen gaf het initiatief de ruimte. Er kwam een

richting, al hebben corporaties nog vaak drempelvrees om

de gemeente en huurdersvereniging aanschoven. Er werd een

huurgrens heeft. Platform31 vindt dit een stap in de goede tot verkoop over te gaan.” FINANCIERING

Een korting op de marktprijs verlaagt weliswaar de aan-

koopprijs, maar wooncoöperaties die woningen kopen, hebben altijd financiering nodig. Lupi: “Bij de Rabobank en Triodos is financiering inmiddels mogelijk, maar tot voor

kort wilde geen enkele Nederlandse bank wooncoöperaties leningen verstrekken. Bewoners gaan vanuit een gezamenlijk rechtspersoon de lening aan en veel banken vinden dat risicovol.”

GAT DICHTEN

Een wooncoöperatie opzetten is voorlopig een lastig en intensief proces. Er komt veel bij kijken. Ondanks de weerbar-

stige praktijk is Lupi positief over de kansen van wooncoöperaties op de woningmarkt. “Knelpunten worden immers steeds vaker overwonnen. De oplossingsbereidheid neemt

toe. De nieuwe minister voor wonen gaat onderzoeken

werkgroep, waarin naast de bewoners en de corporatie ook businesscase opgesteld voor de aankoop en renovatie van

65 woningen. Bij alle partijen bestond er draagvlak voor de

wooncoöperatie. Met hulp van Platform31 kan de coöperatie als experiment de woningen onder 50% van de marktwaarde van

de corporatie aankopen. Van Megchelen: “De coöperatie betaalt dit door een erfpachtconstructie via de gemeente aan Haag

Wonen. Ook sluiten we nog een lening af bij een bank of fonds. We zijn positief. Er is inmiddels een vereniging opgericht en de voorlopige koopcontracten zijn opgesteld. Met de Autoriteit Woningcorporaties bespreken we de laatste details.”

Van Megchelen adviseert bewoners die een wooncoöperatie

oprichten om zich goed voor te bereiden. “Zorg voor een sterke groep met een duidelijke identiteit en een gedeelde missie.

De businesscase voor financiers moet goed zijn onderbouwd. En maak goede afspraken met je leden over het beheer en onderhoud van de woningen.”

hoe de mogelijkheden van wooncoöperaties om woningen

vrije sector te dichten. Platform31 sluit zich daarbij aan. De

öperatie als instrument om het gat tussen de sociale en

landse volkshuisvesting.” ■

te kopen, zijn te verruimen. Het kabinet ziet de woonco-

wooncoöperatie verdient een duidelijke plek in de Neder-

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 3

Tekst: Karl Bijsterveld Beeld: Platform31

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed adviseur december 2017  

Harry Bruijniks, voorzitter VBO Makelaar: “Een goede makelaar/taxateur combineert empathie met een zakelijke instelling” | Wooncoöperatie ve...

Vastgoed adviseur december 2017  

Harry Bruijniks, voorzitter VBO Makelaar: “Een goede makelaar/taxateur combineert empathie met een zakelijke instelling” | Wooncoöperatie ve...

Advertisement