Page 9

steden en nog een paar locaties zal er weinig worden ge-

ïnvesteerd. Dan heb je dus opnieuw een subsidiesysteem nodig om mensen goed te laten wonen. Dan kiezen wij

toch maar voor dat systeem van solidariteit, maar dan wel met een onafhankelijk toezichthouder die preventief kan handelen en op tijd kan interveniëren als het fout dreigt te lopen. Die scheiding van financieel en volkshuisvestelijk toezicht hebben we trouwens al in 2011 voorgesteld…”

Zijn er in de toekomst nog wel sociale huurwoningen? Het

OTB voorspelt dat we – o.a. door harmonisatie – op korte termijn geen woningen meer hebben voor de laagste inkomensgroepen.

“Iedereen begrijpt toch wel dat harmonisatie niet tot in het oneindige kan doorgaan? Als mensen hun huur niet

meer kunnen betalen, dan houdt het toch op? Wat moet je dan? Die mensen hun huis uitzetten? Dat er veel moet

veranderen, staat vast. De verhouding huur-koop zal niet

heel sterk veranderen. Dat we niet kunnen doorgaan met

“We kiezen toch maar voor dat systeem van solidariteit, maar

zet meer druk op de heffing en deze tendens zet druk op

dan wel met een onafhankelijk toezichthouder die preventief kan

steeds meer van de huurders te vragen, staat ook vast. Dat

kostenreductie. Daarom hebben we een benchmark ontwikkeld, waarmee woningcorporaties hun bedrijfskosten kunnen vergelijken. Dat zal ongetwijfeld tot nieuwe inzich-

handelen en op tijd kan interveniëren als het fout dreigt te lopen”

ten – en dus tot kostenreductie leiden. We zien ook al dat

herstructurering en van stads- en dorpsvernieuwing in ge-

verdwijnen er ook arbeidsplaatsen.”

ben. Die activiteiten passen prima, want ze zijn belangrijk

er saneringen plaatsvinden binnen de sector, en daardoor

In de Novelle bij de Herzieningswet Toegelaten Instellingen

Volkshuisvesting, die minister Blok in juli jl. naar de Tweede Kamer stuurde, wordt gesteld dat de corporaties zich moeten richten op hun kerntaken. Ze zouden zich alleen nog maar

bieden waarin commerciële partijen geen interesse hebvoor de betrokken gemeente. Ze bieden de mogelijkheden

om de zo gewenste middeldure woningen, sociale koopwoningen en maatschappelijk vastgoed (zoals woningen boven winkels of dorpshuizen) te bouwen.”

mogen richten op Diensten van Algemeen Economisch Be-

Verkoop van woningen door corporaties leidt volgens onder-

“Maar wat is nu eigenlijk niet-DAEB? Je kunt niet al die

“Blijkbaar hebben ze bij de VU niet goed gerekend. Uit on-

lang (DAEB).

activiteiten onder de noemer ‘commercieel’ laten vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor middeldure huur, sociale koop

en maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en dorpshuizen. Die kunnen wel degelijk van algemeen belang zijn,

bijvoorbeeld in gebieden waar commerciële partijen geen

mogelijkheden zien. Dat kun je dus niet centraal regelen; op lokaal niveau moet je bekijken wat kan en mag.

Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad wat er nodig is in de gemeente. Activiteiten die wél nodig zijn maar volgens

zoek van de VU tot prijsbederf.

derzoek van prof. Johan Conijn (ASRE) blijkt dat het nega-

tieve prijseffect gemiddeld 0,9% is voor de eerste verkochte corporatiewoning, en vervolgens 0,4% voor elke aanvullen-

de corporatieverkoop: gemiddeld 3.374 euro per verkochte reguliere koopwoning. Het gemiddelde effect is gering, gelet op de relatieve omvang van de corporatieverkopen en de kortingen die daarbij worden gegeven, overigens vaak met nadere voorwaarden zoals Koopgarant.”

de regels niet onder DAEB vallen, moeten ons inziens eerst

De verhuurdersheffing is ook zo’n pijnpunt. Afschaffen?

kan de gemeente de corporatie vragen de activiteiten op

hebben het daardoor extra moeilijk. In Wonen 4.0 was ook

aan de markt worden aangeboden. Als die er niets in ziet,

zich te nemen. Voorwaarde is wel dat vooraf een financiële toets wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, want de activiteit moet rendabel zijn. Bo-

vendien moet er een beroeps- en bezwaarmogelijkheid voor marktpartijen zijn bij de minister.” Hoe zit het dan met die kerntaken?

“We vergeten wel eens dat corporaties al sinds jaar en dag

een belangrijke taak hebben op het gebied van stedelijke

“Hij had er natuurlijk nooit moeten komen. De corporaties

ruimte voor een heffing die extra geld in het laatje zou brengen. Dat geld moest dan worden besteed aan energie-

besparende maatregelen, aan het bouwen van woningen waar een tekort aan was en aan extra woontoeslag voor mensen die dat nodig hebben. Van zo’n heffing heeft de

woningmarkt voordeel. Nu vloeit er jaarlijks 1,7 miljard euro in de staatskas, en daardoor stijgen de huren alleen maar. En helaas wordt die 1,7 miljard niet besteed aan volkshuisvesting!” ■

Tekst: Carola Peters Beeld: Bernd Bohm, Tweede Kamer en Roger Wouters

VBO M AKELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 9

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Vastgoed Adviseur december 2014  

Marc Calon: “Volkshuisvestelijk en financieel toezicht absoluut gescheiden houden” | Vergunningvrij is niet regelvrij | Bouwen in Nederland:...

Advertisement