Page 15

MARKTONDERZOEK

makelaars poll

consumenten poll

Focus nieuwbouw

Nieuwbouw en groen

Bij nieuwbouw mag snelheid ten koste gaan van duurzaamheid. Bron: Ledennet VBO Makelaar

Eens

Oneens

21,4

%

78,6 %

Nieuwbouw in de stad mag niet ten koste gaan van het groen in de stad. Bron: www.VBOmakelaar.nl

Eens

Oneens

83,3 % 16,7

%

marktrapportage Gemeente benchmarkt middenhuur 2018 De Stec Groep heeft een tweede benchmark middenhuur gepubliceerd. Gemeenten verwachten niet dat ze de vraagdruk op het middenhuursegment volledig op kunnen lossen. De laatste jaren zijn er weliswaar veel middenhuurwoningen bijgebouwd, maar er wordt rekening gehouden met een tekort tussen de 15.000 en 39.000. 53% heeft middenhuur beleid. Een kwart heeft daar geen behoefte aan. Ten opzichte van 2016 zijn niet meer gemeenten specifiek grondprijsbeleid gaan maken voor middenhuur. De G4/G32 worden vooral belemmerd door eigen gemeentelijk grondbezit en eerder gesloten contracten onder harde plancapaciteit. Kleinere, minder-stedelijke gemeenten zien vooral een gebrek aan vraag of kunnen deze niet goed in kaart brengen. De onderzoekers concluderen dat vraag en aanbod elkaar nog niet weten te vinden.

Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor monumentenzorg Onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van het minister van OCW een evaluatie uitgevoerd naar de diverse financiële regelingen voor het instandhouden van monumenten. Aanscherping van het stelsel en meer controle is nodig om de continuïteit te waarborgen. Gezien de opgave en de hoge kosten moet de rijksoverheid betrokken blijven bij monumentenzorg. Voor het verduurzamen van monumenten moet de rijksoverheid aanvullende middelen ter beschikking stellen. De IB-aftrek voor particulieren zou moeten blijven bestaan, mits er een gelijk speelveld voor de eigenaren ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld via een vast aftrekpercentage. Het minister van OCW zou een deel van de middelen moeten overhevelen naar het Provinciefonds zodat op lokaal niveau problemen kunnen worden aangepakt.

Buy-to-let, gewikt en gewogen De kans op een vastgoedbubbel groeit. De komst van particuliere beleggers op de woningmarkt heeft de woningmarkt op sommige plekken meer dan overspannen gemaakt. Dat concluderen de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Amsterdam in een onderzoek in opdracht van de SP. De onderzoekers stellen dat het groeiend aandeel particuliere huurwoningen de woningmarkt ondermijnt. Tussen 2012 en 2017 zijn in Nederland 171.000 woningen door particulieren gekocht om te verhuren. Het aandeel huurwoningen in bezit van particulieren groeide daarmee van 10,5 naar 12,4%. Vooral kleine, goedkope woningen zijn in trek.

Discussienota kantoren Zuid-Holland 2018 De Stec Groep concludeert dat in Zuid-Holland (op toplocaties in Rotterdam en Den Haag) meer ruimte moet komen voor moderne kantoorruimte. De kantorenvoorraad in Zuid-Holland is kwantitatief gezien meer dan groot genoeg om in de toekomstige vraag te voorzien. Bij een maximale vraag zijn er in 2030 nog 1,5 miljoen m2 kantoormeters te veel. Provincies moeten gemeenten ondersteunen bij de versterking en verduurzaming van bestaande kantoorlocaties, het verdunnen van de bestaande voorraad, terugdringen van ongewenste plancapaciteit, faciliteren passende toevoegingen en herbestemming.

Woningmarkbeleid in Amsterdam Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amsterdam om een groter aandeel woningen voor middeninkomens te gaan bouwen, leidt niet tot een wezenlijk betere toegang voor deze groep tot de Amsterdamse woningmarkt. Het extra aanbod vanuit de nieuwbouw gaat gepaard met een duidelijke afname van de doorstroom naar duurdere segmenten, zodat er per saldo maar een bescheiden effect overblijft in termen van beschikbaar aanbod in het middensegment. Op termijn zal bovendien ook de doorstroming vanuit het nieuwe, gesubsidieerde middensegment gering zijn, wat de toegankelijkheid voor nieuwe groepen verder beperkt. Dit concludeert het EIB in de studie ’Woningmarktbeleid in Amsterdam’.

VBO M AK ELAAR | V A STGOE D A DV I SEU R | 1 5

Profile for Vereniging VBO

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Vastgoed Adviseur april 2018  

Friso de Zeeuw: “Gebiedsontwikkeling kost veel tijd; dus nu plannen voor over tien jaar” | Woningsplitsing meer dan druppel op gloeiende pla...

Advertisement