Page 2

www.kosmosuitgevers.nl

Oorspronkelijke titel: The 17 Day Diet Oorspronkelijke uitgever: Free Press, een onderdeel van Simon & Schuster Inc., New York Published by arrangement with the original publisher © 2010 17 Day Diet Inc. © 2011 Anna van Wittenberghe en Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen Vertaling: Anna van Wittenberghe Omslagontwerp: Oranje Vormgevers, Eindhoven Vormgeving: 2-D’sign, Amersfoort ISBN 978 90 215 5079 4 NUR 443

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

11145 VBK Media - Het 17-Dagendieet.indd 4

16-11-11 11:43

Preview het 17 dagen dieet  
Preview het 17 dagen dieet  

Het dieet van Dr. Mike Moren: het 17 dagen dieet. Bekijk nu vast een preview en test of het wat voor jou is!