__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

maart 2018 – NUMMER 1090 – JAARGANG 95

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

Waarderende gemeenteopbouw verandert je gemeente Koffie na de dienst: over vorming en misvorming van verlangen

Een ramp dient zich meestal niet van tevoren aan


RICHARD VISSINGA

In de veertig dagen die voorafgaan aan Pasen bezint de kerk zich op het lijden van Jezus en zoekt ze de verbinding met het lijden van zoveel mensen vandaag. Telkens weer stuit ze daarbij op de grote vraag wie Jezus is; dit kind, over wie bij zijn geboorte zulke grote woorden zijn uitgesproken en die zich nu gevangen laat nemen, bespotten en kruisigen. Wie is hij? Bij zijn doop klinkt uit de hemel een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Op een zeker moment stelt Jezus die vraag aan zijn leerlingen. En als hun woordvoerder spreekt Petrus vervolgens de geladen woorden uit: u bent de messias, de Zoon van de levende God. Enkele eeuwen later spreekt de kerk op één van haar concilies (Chalcedon, 451) uit, dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Daarmee probeert de kerk boven diepe verstaanskloven en grote tegenstellingen uit te komen, maar de formulering van de zg. tweenaturenleer van Christus is sindsdien een struikelblok voor het verstand en voor menigeen ook een blokkade voor het geloof. Nu, meer dan vijftien eeuwen na de concilie-uitspraak ligt de vraag wie Jezus is nog steeds open, terwijl de kerk bepaald niet stil gezeten heeft in haar bezinning. Daarvan getuigt op indrukwekkende wijze Dr. Cees den Heijer in zijn pas verschenen boek ‘Jezus, een mensenleven. Een geschiedenis van een mens onder de mensen’. (ISBN 978 94 92421 39 5; Uitg. Van Warven, Kampen, 2017, 606 blz., € 32,50) Den Heijer maakt de lezer deelgenoot van een lang leven bezig zijn met de Bijbel en dan vooral het

redactioneel Nieuwe Testament, toegespitst op de vraag wie Jezus is. Hij gaat daarin zorgvuldig en uitvoerig aan het werk. In 43 hoofdstukken laat hij zien tot welke inzichten de nieuwtestamentische wetenschap tot nu toe gekomen is. Wat is theologie een boeiende wetenschap! Overal staat Jezus centraal. Maar wat lopen de inzichten uiteen. Alles staat of valt met de vraag welk gezag de Bijbel heeft. Iedereen weet dat de Bijbel niet uit de lucht is komen vallen, maar een ontstaansgeschiedenis heeft en zo ook bestudeerd mag worden. In verhalen lopen feit en fictie door elkaar heen. De Bijbel biedt geen historisch correcte informatie, maar wil opwekken tot geloof. Het is een geloofsboek. Wie enigszins thuis is in de kerk, kan zich herinneren dat Den Heijer ruim twintig jaar geleden een spraakmakend boek schreef over de verzoening, waarin hij afstand nam van de klassieke verzoeningsleer, die stelt dat het lijden en sterven van Jezus gezien moet worden als een offer, dat gebracht moest worden om God en mens met elkaar te verzoenen. In zijn nieuwste boek schrijft hij afscheid genomen te hebben van het klassieke christologische dogma. Voor hem was Jezus een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen. Bij de bestudering van zijn boek zweefde mij steeds die opmerking van rabbijnen voor de geest, dat elk Bijbelwoord 70 uitleggingen toelaat en dat straks, als de messias komt hij ons zal vertellen wat de juiste is. Ik wens dit boek in handen van theologiestudenten, predikanten, kerkelijk werkers en geïnteresseerde gemeenteleden.

Foto omslag: Marieke Wapenaar

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

2


2 redactioneel 23 cursief

in dit nummer

28 boeken 33 prikbord

6

24 14

4 ‘Ik leg mij in uw hoede neer’ Pastorale overwegingen bij Liedboek 250 – MAARTEN DIEPENBROEK 6 Bijbelwoorden nu Het woord ‘leven’ in bijbels perspectief – RUDY VAN MOERE 7 Back to Basics Vierde artikel in de serie over de missionaire opdracht van de kerk – SAKE STOPPELS

10 Pas op! Waarderende gemeenteopbouw verandert je gemeente Hier zijn niet de problemen leidend, we kijken naar wat de gemeente in huis heeft

24  Een ramp dient zich meestal niet van tevoren aan Wat doet het met je als gemeente wanneer er vlakbij iets ernstigs gebeurt?– HERMA KAMPHUIS EN MEINDERT BUREMA

– ELS DEENEN EN ELSE ROZA

14  Samen lezen voor verandering Hoe Contextueel Bijbellezen verbindt en mensen (opnieuw) enthousiast maakt over de Bijbel – INGE LANDMAN

29  aan de slag Vespers in Nootdorp. Delen van je geloof… Een concrete – en uitnodigende – beschrijving van de Vesper-vorm voor de avonddienst – SAKE STOPPELS

19 Koffie na de dienst: over vorming en misvorming van verlangen Op welke momenten en hoe wordt ons verlangen naar God gevormd? – HERMAN PAUL

THEMA: GEBED Wat is bidden en hoe verscheiden zijn de vormen van gebed? Waar kun je om bidden? Waar mag je om vragen? En wat mag je dan verwachten?

3

volgend nummer Het gebed in relatie tot mindfulness

Vier stijlen van bidden Een centraal artikel betreft vier stijlen van bidden. Het wordt toegelicht en praktisch bruikbaar gemaakt.

Maart 2018 – nummer 1090 – Jaargang 95

Profile for Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep

Ouderlingenblad 1090, maart 2018  

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenb...

Ouderlingenblad 1090, maart 2018  

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenb...

Profile for vbku