Voorjaarsaanbieding Alfabet Uitgevers

Page 1

Alfabet Uitgevers

Voorjaar 2021


Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Alfabet Uitgevers.


4 EVA TAYLOR -TAZELAAR 8 COEN VERBRAAK 12 ANNELIEN DE DIJN 16 WIM DANIËLS 20 MICHAL CITROEN


4


Sabine Zuur was jong, mooi en populair toen de oorlog uitbrak. Al vanaf haar tienerjaren was ze bevriend met Erik ­Hazelhoff­ Roelfzema, de latere Soldaat van Oranje.

Ze ging het verzet in, maar werd verraden. Als Nacht und Nebel-­gevangene ­wachtte haar een gruwelijk lot. Na de ­oorlog zou Sabine ­trouwen met ­Peter Tazelaar, die andere held uit het legendarische oorlogsverhaal.

Nu vertelt hun dochter e­ indelijk haar verhaal.


EVA TAYLOR-TAZEL AAR

Sabines oorlog Het nooit eerder vertelde ­verhaal van ­verzetsvrouw Sabine Zuur

S

abine had een onbezorgde jeugd. Ze hield van feestjes en ze zeilde

Eva Taylor-Tazelaar is

graag. Ze was bevriend met Erik Hazelhoff Roelfzema, de latere Soldaat

de dochter van Sabine

van Oranje. Toen de oorlog uitbrak rolde ze het verzet in. Maar ze werd

Zuur en Peter Tazelaar.

verraden en talloze malen gewelddadig verhoord. Velen van haar vrien-

Ze werd geboren in

den werden geëxecuteerd, zij werd als Nacht und Nebel-gevangene via

Utrecht, maar woont

Kamp Amersfoort en Ravensbrück uiteindelijk naar Mauthausen ge-

al ­lange tijd in Cheshire,

stuurd. Eva, Sabines dochter, vindt na haar moeders dood een archief,

Engeland.

met daarin liefdesbrieven van piloot Taro, die met zijn Spitfire neerstortte, en van Sabines tweede geliefde Gerard, die door de Duitsers werd ­geëxecuteerd. Ze vindt piepkleine briefjes van Sabine, die ze vanuit de gevangenis stiekem aan haar moeder stuurde. En ze stuit op een stapel hartstochtelijke, maar ook angstaanjagende liefdesbrieven van ene ­Gebele, een Duitse beroepscrimineel die haar in Mauthausen het leven zou redden. Aan de hand van al deze documenten reconstrueerde Eva het nooit eerder vertelde en aangrijpende verhaal van Sabines oorlog.

6 APRIL 2021 / 13,6 X 21,5 / 256 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD / € 19,99 / VERTALING BERT NATTER / NUR 320 ISBN 978 90 213 4004 3 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4005 0 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO RICHARD LINNETT

6


7


© ANP Foto


Het was maar tijdelijk. Ze zouden vast wel terugkeren.

Maar dat bleek toch anders te zijn.

COEN VERBRAAK vertelt het verhaal van de Molukkers.


COEN VERBRAAK

De Molukkers

De levens­verhalen van drie generaties Molukkers in Nederland

I

n het voorjaar van 1951 kwamen 12.500 Molukkers per schip naar

Coen Verbraak wordt

Nederland. Ze zouden hier maar tijdelijk blijven. Gaandeweg werd

­beschouwd als een van de

­echter duidelijk dat ze niet zouden terugkeren. De Molukkers werden

meest spraakmakende in-

­aanvankelijk ondergebracht in kampen, waaronder het beruchte

terviewers van Nederland.

­Westerbork. Terwijl het merendeel probeerde er hier wat van te maken,

Hij publiceerde meerdere

­koesterden velen het verlangen om terug te keren. Een deel van de

boeken, zoals het onlangs

­Molukkers had als KNIL-soldaat deelgenomen aan de Indonesische

verschenen Oorlogs­kinderen.

­Onafhankelijkheidsoorlog. Men voelde zich verraden en in de steek

Zijn tv-­serie Kijken in de Ziel

­gelaten, een gevoel dat bij sommigen leidde tot gewelddadig verzet.

werd bekroond met de

Nu, zeventig jaar na de aankomst van de Molukkers, vertelt Coen

­Zilveren Nipkowschijf.

­Verbraak het verhaal van deze bijzondere en soms nog steeds gesloten

­Eerder maakte hij onder

groep. De stemmen van drie generaties vertellen samen een indringend

andere de series Wij willen

en aangrijpend verhaal.

leven! (over de Molukse kapingen), Onze jongens op Java en een tweeluik over Srebrenica, waarvoor hij de Sonja ­Barend Award

18 MEI 2021 / GEBONDEN / 13,6 X 21,5 CM / 224 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD € 22,50 / NUR 321 / ISBN 978 90 213 4000 5 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4001 2 OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO FRANK RUITER/LUMEN

10

­ontving.


11


© Bridgeman Images


WE BEKLIMMEN BARRICADES, DRAGEN HESJES EN SPANDOEKEN, VEROVEREN EN BEZETTEN VREEMDE LANDEN UIT NAAM VAN DE VRIJHEID. MAAR WAT IS VRIJHEID EIGENLIJK? ‘We mogen blij zijn met deze nieuwe ster aan het historische firmament.’ De Volkskrant

EEN MEESTER­LIJKE ­GESCHIEDENIS VAN TWEEDUIZEND JAAR DENKEN OVER VRIJHEID


ANNELIEN DE DIJN

Vrijheid

Vijfentwintig ­ eeuwen vrijheids­begrip in een paar honderd bladzijden

V

aak beschouwen we vrijheid als iets wat beschermd dient te worden,

Annelien de Dijn is hoog-

bijvoorbeeld door grenzen te stellen aan onze overheden. Maar wie

leraar moderne politieke

­bedacht deze definitie en hoe is ze ontstaan? Annelien de Dijn neemt

geschiedenis aan de

ons mee door 2500 jaar denken over vrijheid. We bezoeken de oude

­Universiteit Utrecht en

Grieken en horen hoe zij denken over de inrichting van een demo­

auteur van onder meer

cratische staat. We ontmoeten Plato en Socrates, Cicero en Cato, Dante,

het standaardwerk French

­Spinoza en Hugo de Groot – en talloze andere denkers. In deze meester­

­Political Thought from

lijke tocht door de geschiedenis stelt De Dijn dat we onze hedendaagse

Montesquieu to ­Tocqueville.

visie op vrijheid niet te danken hebben aan de vrijheidsliefhebbers van het tijdperk van de revolutie, maar aan de vijanden van de demo­ cratie. Annelien de Dijn schreef een ambitieuze en brutale geschiedenis van wat ons misschien wel het meest dierbaar is: onze vrijheid.

‘Prikkelend en erudiet (…) Vrijheid is een prestatie van formaat – en reuze-actueel.’ De Volkskrant 8 APRIL 2021 / PAPERBACK / 15 X 23 CM / 480 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD / € 29,99 / OORSPRONKELIJKE TITEL FREEDOM. AN UNRULY HISTORY / VERTALING FRED HENDRIKS / NUR 320 / ISBN 978 90 213 4009 8 / ISBN E-BOOK 978 90 213 4010 4 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO HILDE HARSHAGEN

14


‘Het boek swingt dankzij De Dijns oog voor details, de g ­ ruwelijke en ­kleinmenselijke, en dankzij haar ironische pen.’ De Tijd


© Maria Austria Instituut

E D R A A N G U TER S VAN TOEN R E M ZO


Vakantie

is een va

n onze fa voriete nder­wer pen. Hoe dat eige was nlijk vro eger? Wa nneer ­gin we voor gen het eers t ‘op vak antie’, e hoe ging n en we da n op reis fiets, me ? Op de t de trein of – dek sels! – m de auto? et Misschie n zelfs h elemaal naar ­Fra nkrijk of Italië? gespreks ­o

WIM DA naar de

NIËLS n

eemt on s mee vakantie s van vro eger.


WIM DANIËLS

Op vakantie!

Over de vakanties van toen

T

egenwoordig vliegen we voor een habbekrats naar een tropische

Wim Daniëls is bekend

­bestemming. Maar nog niet zo heel lang geleden was dat voor velen

als taalkundige en schrijver.

­on­betaalbaar. Hoe gingen we toen met vakantie? Op de fiets, te voet,

Hij treedt regelmatig op in

met de trein of zelfs met de auto. Met een imperiaal op het dak, de

radio en tv-programma’s.

­spullen vastgezet onder een klapperend zeil? Wim Daniëls beschrijft

Dit voorjaar presenteert hij

hoe wij vroeger op vakantie gingen. Over de eerste durfals die, al aan

samen met Huub Stapel de

het ­begin van de vorige eeuw, Europa bereisden per fiets. En over de

tv-serie Het dorp, naar zijn

gezinnen die in de jaren vijftig en zestig voor het eerst op autovakantie

gelijk­namige boek. Vorig

gingen, over kronkelige wegen die de reizigers dwars door stille dorpjes

jaar publiceerde hij zijn

leidden. En over de mensen die in eigen land de zon opzochten. Naar

debuut­roman, Quarantaine.

de Wadden of naar ­Zeeland, gewoon kamperen met de tent. Dit vrolijk geïllustreerde zomerboek neemt je mee naar de zomers van weleer.

Bestel d e zomerse ­banier. Zie p. 26

11 MEI 2021 / GEBONDEN / 13,6 X 21,5 CM / 224 PAGINA’S, GEÏLLUSTREERD / € 19,99 / ISBN 978 90 213 4002 9 ISBN E-BOOK 978 90 213 4003 6 / NUR 320 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / AUTEURSFOTO PETER ARNO BROER

18


19


In het najaar van 1945 kwam de ­­ groot­ v ader van M ­ ichal C itroen ­ ­ t erug uit ­ A uschwitz. Later zou hij zijn­ k lei­ ­ n­ d ochter v ertellen hoe ­

eerste­ ­ j aren na de ­ o orlog waren.

© Universiteit Leiden/Emmy Andriesse

zwaar die ­


In dit boek v ­ ertelt Michal het aan­ g rijpende v erhaal van ­ de joden die de kampen en de onderduik o verleefden ­ en t ­ erugkeerden naar een koud en kil­ Nede­ r land.

21


MICHAL CITROEN

U wordt door ­niemand ­verwacht Uitgebreide en herziene editie van een standaardwerk

I

n het najaar van 1945 kwam de grootvader van Michal Citroen

Michal Citroen studeerde

terug uit Auschwitz. Veel later vertelde hij haar hoe afschuwelijk de

geschiedenis en is al ­lange

­eerste j­aren na de oorlog voor hem en zijn lotgenoten geweest waren:

tijd verbonden aan het

‘De Nederlanders hebben zich schunnig gedragen.’ Eenmaal thuis op

geschiedenisprogramma

vaderlandse bodem was er voor de meeste joden geen aandacht, geen

OVT op Radio 1. Op dit

begrip en geen opvang. ­Behalve door het schamele restant van de jood-

moment werkt zij aan een

se gemeenschap zelf werden zij door niemand verwacht. Waren de

groot boek over de onder-

­joden eigenlijk nog wel welkom in Nederland? Twintig jaar geleden

duik van de joden tijdens

­publiceerde Michal ­Citroen dit opmerkelijke boek, waarin zij op basis

de Duitse bezetting.

van talloze gesprekken met direct betrokkenen antwoord geeft op deze vraag en een o ­ nthutsend beeld schetst van de behandeling die

Met een voorwoord van

­Nederlandse joden na hun terugkeer uit de kampen of onderduik ten

Jessica Voeten, dochter

deel viel.

van Marga Minco.

30 MAART 2021 / PAPERBACK / 13,6 X 21,5 CM / 352 PAGINA’S / € 22,99 / ISBN 978 90 213 4006 7 ISBN E-BOOK 978 90 213 4007 4 / NUR 680 / OMSLAGONTWERP BIJ BARBARA / FOTO AUTEUR PETER ARNO BROER

22


23


LeEsfragment

Sabines oorlog

A

ls ik mijn moeder in het verzorgingshuis bezoek weet ze allang niet

meer wie ik ben, maar ze is elke keer blij me te zien. Als ik haar vertel dat ik haar dochter ben zegt ze verrast: ‘Ik wist helemaal niet dat ik een ­dochter had, maar je bent zo’n schat.’ Mijn moeder is al oud: over de negentig en bijna doof en blind. Ongeveer eens in de zes weken reis ik van Engeland naar Nederland om haar op te zoeken en dit gesprekje voeren we elke keer als ik haar zie. Wie ik ook ben, ze is blij dat ik haar gezelschap houd.

Ik probeer regelmatig het gesprek op vroeger te brengen, maar dat

lukt bijna nooit. Pas als ik over haar broers begin, die al jaren dood zijn, komen de herinneringen. Soms vraag ik naar de oorlog en dan herinnert ze zich flarden, die ze samenzweerderig met me deelt, als een kind dat iets opbiecht.

Toen ik klein was vertelde ze vaak over de oorlog. Het ging altijd over

eten en dan vooral over het gebrek daaraan, over vrienden die ze had verloren. Nooit sprak ze over het leven in de kampen. Misschien omdat ik daar niks over wilde horen, of omdat ze het zelf niet aankon om over die tijd te spreken. Als kind kun je zulke gruwelverhalen ook niet begrijpen. Pas nu het eigenlijk te laat is omdat mijn moeder aan het dementeren is, zou ik er heel graag met haar over willen praten.

Terwijl ze in haar laatste levensjaren in de maalstroom van Alzheimer

wordt meegesleurd, verandert mijn moeder in een lieve en meelevende vrouw. Een moeder van wie ik plotseling veel kan houden. Totaal iemand anders dan de moeder die ze voor me is geweest toen ik jong was. Ik begrijp nu pas dat wat je overkomt in het leven een ander mens van je kan maken. Ik klamp me vast aan het idee dat ze, terwijl ze langzaam in ver­ getelheid wegzakt, weer verandert in het meisje die ze voor de oorlog is geweest, en over wie ik pas na haar dood zoveel te weten zal komen.

24


Eva Taylor-Tazelaar

Als mijn moeder in 2012 overlijdt vind ik dozen vol brieven, foto’s,

­papieren en documenten die bijna allemaal betrekking hebben op de oorlog. Ze had me meer dan eens op het hart gedrukt alles niet zomaar weg te gooien. Ik denk dat ze hoopte dat ik in deze overvloed aan m ­ ateriaal geïnteresseerd zou zijn.

Het heeft me maanden gekost om alles uit te zoeken en op chrono­

logische volgorde te leggen en nog eens jaren om zo goed mogelijk haar leven en vooral haar oorlogstijd te reconstrueren.

Het verhaal van mijn moeder lijkt op duizend andere verhalen over

de oorlog, maar toch is het anders, zoals elk verhaal anders is. Sommige verhalen zijn redelijk goed gedocumenteerd, zoals dat van mijn moeder, maar over de vele mensen die zonder een spoor na te laten zijn ver­dwenen, bestaat geen verhaal meer. En degenen die het te pijnlijk vonden om te vertellen over wat ze hadden meegemaakt, hebben die taak aan hun kinde­ ren en kleinkinderen doorgegeven.

Het verhaal van mijn moeder is maar een kleine episode uit deze af­

schuwelijke periode in de geschiedenis van de mensheid, maar het is nog altijd een verhaal dat belangrijk genoeg is om te vertellen, niet alleen aan haar familie, maar ook aan generaties die de oorlog niet hebben mee­ gemaakt.

Pas op het moment dat ik me begin te verdiepen in de documenten

die mijn moeder me heeft nagelaten en ik steeds meer details te weten kom, rijst er langzaam een beeld op van de vrouw die mijn moeder had ­kunnen zijn als de oorlog niet tussenbeide was gekomen.

Dit is het verhaal van Sabines oorlog.

25


ALFABET UITGEVERS Oostenburgervoorstraat 88 1018 MR Amsterdam Publiciteit Sylvie Steffers ssteffers@alfabetuitgevers.nl M + 31 (0)6 21700691

VERKOOP NEDERLAND VBK media Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht Postbus 13288, 3507 LG Utrecht T +31 (0)88 700 2600 F +31 (0)88 700 2999 www.vbkmedia.nl Klantcontactcentrum t +31 (0)88 700 2700 e verkoop@vbkmedia.nl Commercieel directeur Vanessa van Hofwegen m +31 (0)6 270 501 59 e vvanhofwegen@vbkmedia.nl Accountmanagers retail Emiel Hendriks m +31 (0)6 200 381 53 e ehendriks@vbkmedia.nl Jos Heusinkveld m +31 (0)6 514 932 97 e jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Hedi de Zanger m +31 (0)6 514 590 46 e hdezanger@vbkmedia.nl Salesmanager B2B Andrea Meijers m +31 (0)6 532 172 42 e ameijers@vbku.nl Accountmanager B2B Rudmer Koopal m +31 (0)6 295 652 70 e rkoopal@vbku.nl

ISBN 871 37 910 6931 7

26

VERKOOP BELGIË VBK België Schaliënstraat 1 – bus 11, 2000 Antwerpen e verkoop@vbku.be wwww.vbkubelgie.be Senior accountmanager Kim Hellemans m +32 (0)494 523 560 e khellemans@vbku.be Accountmanager Tom Van Den Corput m +32 (0)497 032 615 e tvandencorput@vbku.be Verkoop binnendienst verkoop@vbku.be PR en marketing Catherine Doolaege T +32 (0)495 28 30 88 E cdoolaege@vbku.be


VORMGEVING MOKER ONTWERP / PREPRESS PLUSWORKS


Tijd om te lezen.

ALFABET UITGEVERS