Page 1

Kultur- och Gatuhusen 44-46 Strandängen – Jönköpings »sjönaste« läge


Välkommen till Strandängen

2

Strandängen


V

ätterhems nyaste stadsdel har Vättern

Innehåll

som närmsta granne.

Vätterhem utvecklar framtidens stadsdelar .............. 6

I denna broschyr presenteras hus

44–46 av de totalt nio Kultur- och

Hitta hit .......................................................................................... 8 En hållbar stadsdel växer fram ......................................... 10

Gatuhusen. Inflyttning för hus 44 är sommaren 2017

Situationsplan ............................................................................ 11

och för hus 45-46 hösten 2017.

Kulturhistoria att vårda ........................................................ 12

Närheten till stadskärnans service är svår­­slagen.

Förutsättningar för en hållbar livsstil ........................... 14

10 minuter på cykel eller 5 minuter i bil så är du

Hus- och lägenhetsfakta ...................................................... 16

mitt i stan. Samtidigt som Vättern ger utsikt och

Plan- och 3D-ritningar .................................................... 18–37

rymd - fält, skog och ängar ramar in och skyddar.

Hyror ............................................................................................. 38

Välkommen att uppleva du också. Utformningen av Kultur- och Gatuhusen utgår från den unika platsen, utsikten över Vättern och områdets kulturhistoria. Byggnaderna är strategiskt placerade längs med gatorna i nära anslutning till den kulturpark som kommer att utsmyckas med konst.

g Inflyttnin sommar & höst 2017

Strandängen

3


Hem fĂśr livet

4

Strandängen


Strandängen

5


Vätterhem utvecklar framtidens stadsdelar

6

Strandängen


»Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda hyresgäster.« Vätterhems vision

V

arje år investerar vi cirka 300 mkr och

Vi har arbetat fram en helt ny företagsplan som

lägger cirka 110 mkr i underhåll. Bygg-

sträcker sig fram till 2023. Vår affärsidé bygger

målet är att vi ska starta minst 150 nya

på att vi ska äga, förvalta och utveckla attraktiva

bostäder varje år.

bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och

Vätterhems värderingar utgörs av värdegrunden

erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår

»LUTA« som innebär att vi prioriterar Långsiktighet,

organisation finns nära hyresgästerna och vi priori-

Utveckling, Trygghet och Ansvar.

terar att utföra våra tjänster med egen personal.

Vi vill vara ett välskött företag som följer sina

Vätterhem är ett medarbetarstyrt företag.

egna vägar och gör mycket i egen regi. Vi ska alltid

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång vid sidan av

ha full kontroll på processen.

hyresgästerna. Vår ambition är att skapa en arbets-

Vi äger och förvaltar idag cirka 8 500 lägenheter

platskultur som i sin tur skapar nöjda medarbetare

och totalt bor det 18 700 personer i våra fastighe-

och god ekonomi.

ter. Det innebär att ungefär var åttonde invånare i

Vi har fyra förvaltningskontor: Öxnehaga, Öster-

Jönköpings kommun bor hos oss.

ängen, City och Råslätt. Här jobbar områdesknutna

Det är alltså många som insett fördelarna med en

bovärdar, reparatörer, trädgårdsansvariga, snickare,

hyresrätt hos Vätterhem:

målare, specialister och administrativ personal. Cirka 124 personer jobbar i dessa fyra stadsdelar.

• personlig service via Vätterhems bovärd

På huvudkontoret finns specialiststödet som ska

• hållbart boende genom vårt aktiva miljöprogram

bistå och stärka förvaltningen. Här finns bygg- och

• bland de bästa sorteringsmöjligheterna i landet

upphandling, marknad- och uthyrning, förvaltnings-

• det är lätt att vara klimat- och miljösmart när du

ledning, teknik, hållbarhets avdelningen, adminis-

bor hos Vätterhem

trativa avdelningen, IT samt VD. Här jobbar cirka 35

• ingen kontantinsats

personer.

• inga banklån

Bolaget är sedan sommaren 2015 certifierade

• inga räntekostnader

enligt ISO 9001 och 14001.

• inga oförutsedda utgifter för reparationer och underhåll • inga fallande marknadspriser • endast tre månaders uppsägningstid

Strandängen

7


STRANDÄNGEN

Åbolid

Bymarken

Vättern

Rocksjön Munksjön

Torpa

Hitta hit: Från Jönköpings station åker du längs med Vättern mot Junerondellen och Talavidskolan. Följ Kortebovägen mot Bankeryd cirka 3 kilometer. Ta höger i Djupadalsrondellen mot Strandängen. Du är nu på Ebba Ramsays väg, kör över bron och följ vägen. Du passerar Ormhuset och strax därefter kommer du till Kultur- och Gatuhusen på höger sida.

8

Strandängen


Strandängen

9


V

år vision är att skapa en ny stadsdel; ett attraktivt och kvalitativt boende där ljusförhållandena, utsikten mot Vättern och den vackra natur- och kulturmiljön,

nyttjas i största möjliga mån.

En hållbar stadsdel växer fram

Strandängen har fantastiska förutsättningar att bli

vid årsskiftet 2023. Det första huset i området, det

ett unikt bostadsområde. Med sin närhet till centr-

så kallade Ormhuset innehåller 79 unika lägenheter.

um, grönområden och Vättern är möjligheterna till

Huset fick Jönköping Kommuns Stadsbyggnadspris

rekreation och fritidsaktiviteter goda. Totalt plane-

i klassen god arkitektur 2015.

ras här 1 200 bostäder. Strandängen ska vara en varierad stadsdel där

Inflyttning 2017. Den pågående byggnationen,

eget ägande, hyresrätter och bostadsrätter finns

av de så kallade Kultur- och Gatuhusen, rymmer 129

sida vid sida. Även nya förskolor, verksamheter,

lägenheter fördelade på nio huskroppar. Lägenhe-

rosarium, affärer, restauranger och kulturinslag bor-

terna håller en hög kvalitet i arkitektur och material­

gar för en levande stadsdel med spännande mötes-

val. Inflyttning för hus 41, 42 och 43 är planerad till 1

platser och kulturella inslag. Målet är att skapa ett

april 2017, hus 44, 45 och 46 under sommaren/hös-

modernt bostadsområde med naturen och stads­

ten 2017 och hus 47, 48 och 49 senhösten 2017.

livet inpå knutarna.

I samband med produktionen av Kultur- och Gatu­

Strandängen har också en fantastisk historia som

husen bygger vi också 14 radhus som ska säljas som

präglas av Ebba Ramsays starka sociala engage-

eget ägande. Även radhusen har en genomarbetad

mang för sjuka barn och ungdomar. Här skapade

arkitektur. Denna del avslutas höst/vinter 2017.

hon en egen stad med kyrka, vård, omsorg, boende och ett gott liv.

Nästa steg. För närvarande pågår detaljplanen

Just den sociala kopplingen och hennes männis-

för nästa del av området som kommer att innefatta

kosyn, att alla har samma värde och är lika viktiga,

cirka 900 - 1 000 bostäder. Här kommer även andra

byggs nu in i projektet.

aktörer att delta för att skapa bostadsrätter i området. En viktig del är att bibehålla gröna lungor och

Färdigbyggt 2023. Strandängens inriktning ska

istället öka husens våningshöjd något.

därför präglas av social hållbarhet, med ett starkt

En annan viktig sak är också att dra nytta av det

grönt boende och många naturliga mötesplatser.

fina Vätternläget där vi har möjligheter att skapa nya

Solceller, sedumtak, elbilar, elcyklar, belysning och

badmöjligheter med ett eventuellt kallbadhus och

mycket annat ska manifestera den miljömässiga

småbåtshamn.

satsningen. Även ett flertal konstinstallationer ska

Tävlingsförslaget som ligger till grund för detalj­

visualisera den sociala hållbarheten.

planen vanns av Tengboms Arkitektkontor i Stockholm.

Målet är att hela området ska vara färdigbyggt

10

Strandängen


Hållbart resande för hyresgäster på Strandängen Vätterhem deltar i ett forskningsprojekt där alternativa fordonslösningar kommer att testas och utvärderas av några hyres­­ gäster. Målet är att hitta former för smi­ diga, prisvärda och hållbara tran­s­­por­­ter. Utifrån forskningsresultaten är ambition­ en att etablera en fordons­pool med e­lcykel, lådcykel och elhybridbil samtidigt som vi jobbar för att kollektivtrafiken förtätas inom området. Syftet är att hitta lösningar som minskar trängsel och miljöpåverkan. Under 2017 kommer vi även arrangera olika aktiviteter på området som är kopplade till hållbart resande. Se aktuell info på www.vatterhem.se

Parkeringsplatser: Inom hela etapp 1 är det planerat för 173 parkeringsplatser. 12 av dessa är handikapplatser och 8 är elbilsplatser. För Ormhuset finns 30 platser avsatta som kan reserveras på den södra parkeringen. För Kultur- och Gatuhusen finns reserverade platser på den norra parkeringen, 25 platser för hus 41–43, 25 platser för hus 44–46 och 15 platser för hus 47–49. Övriga parkeringsplatser inom etapp 1 är oreserverade, parkeringsbiljett löses i automaten.

Snabbfakta: • 3,5 km från Jönköpings centrum • Kommer att rymma ungefär 1 100 bostäder • Nybyggda lägenheter från 2015 och framåt • Förskolor på området • Varierade fastigheter och olika lägenhetstyper • Kulturpark • BMX-bana

Strandängen

11


Kulturhistoria att vĂĽrda

12

Strandängen


skolor och kyrkor ansågs de, som störde eller kunde störa ordningen, inte vara välkomna. Barn med diagnosen epilepsi var därför absolut förbjudna både i skol- och kyrkoverksamhet. Annorlunda och störande var precis vad de var i händelse av epileptiskt anfall. Detta gjorde dem till en utsatt grupp i samhället med ett stort behov av vård mot mänskligt lidande, en vård det offentliga samhället inte klarade av.

Senare byggdes även Cecilakapellet och skolor. År 1889 började därefter verksamheten fokuseras enbart på epileptiska barn. Det lilla samhälle som byggts upp blev räddningen för många med denna diagnos. Trots sin sjukdom erbjöds de nu en vanlig skolgång, möjlighet att gå i kyrkan och leva ett vanligt liv. Cecilakapellet och tillhörande kyrkogård gjorde också att de barn som avled på boendet fick ett värdigt slut och möjlighet att begravas i vigd jord. Något de inte hade fått annars. Ceciliakyrkogården blev en rofylld plats till deras minne och sista vila.

Ebba Ramsey var en kvinna som inte delade denna syn på mänskligheten som resten av samhället. Redan vid 19 års ålder valde hon att agera och samlade svårt handikappade barn i sina föräldrars kök och höll söndagsskola. Ebba ville hjälpa till och drömmen att öppna ett boende växte under hennes liv.

Minnet, Elizas skola, Ceciliakapellet och dess parkområde som bildade detta lilla samhälle finns kvar än idag. De välbevarade små husen och kyrkan påminner oss om hur Sverige såg ut för över 140 år sen och har stort historiskt värde. Cecilakapellet och tillhörande kyrkogård visar också på den höga dödligheten bland epileptiska barn under den här tiden. 58 barn av de 222 inskrivna finns begravda här tillsammans med Ebba Ramsay och hennes dotter.

Ebbas föräldrar stödde hennes åsikter och hade ekonomisk

I

6

Text: Emma Berger

Strandängen

början av 1870-talet startade Ebba Ramsay en

Lars Kellman och invigdes först 1903 tillsammans

unik verksamhet för sjuka barn på det område

med tillhörande kyrkogård. Kapellet är uppfört i ny-

som sedan skulle bli Strandängen. Ett livsverk

gotisk stil och den ovala kyrkogården omges av en

som ger avtryck på området än idag.

ursprunglig kallmur och trädkrans av bok. Putsade

Slutet på 1800-talet var en tid när människor som

Strandängen

7

7 grindstolpar, smidesgrind och grusgång är andra Strandängen

viktiga delar av utformningen.

ansågs annorlunda inte tillmätes något större människovärde. De som ansågs störa ordningen var inte

Självförsörjande. Som mest bodde omkring

välkomna i vanliga skolor och kyrkor. En sådan kate-

240 barn på barnhemmet. 1889 blev inrättningen

gori var barn med epilepsi och dessa blev därför en

helt ämnad för epileptiska barn.

väldigt utsatt grupp i samhället.

Vilhelmsro var ett självförsörjande samhälle med

Ebba Ramsay delade inte samhällets syn på dessa

eget lantbruk. De barn som bedömdes bildnings-

barn. Redan vid 19 års ålder valde hon att agera och

bara undervisades i bland annat hushåll, musik,

samlade handikappade barn i sina föräldrars kök

trädgårdsarbete, boktryckning med mera.

och höll söndagsskola. 1872 hjälpte Ebbas föräldrar

Ebba Ramsay dog 1922 men verksamheten drevs

henne att förvärva Haraldsbo som skulle komma att

vidare av bland annat hennes dotter Helen. 1939

bli Vilhelmsro/Strandängen. Här startade Ebba sin

övergick Vilhelmsro i statlig ägo och blev »Statens

verksamhet.

anstalt för fallandesjuka«. 1967 tog landstinget över regin. Verksamheten har därefter avvecklats succes-

Kapell efter Cecilias donation. I den första

sivt.

byggnaden, »Minnet« startades ett barnhem för

Ceciliakapellet har varsamt blivit en del av den

»fattiga och vanföra« barn.

nya byggnationen och kommer att utgöra en tydlig

Patienthem byggdes och 1881 byggs även Cecili-

centralroll i den kulturpark som nu växer fram på

akapellet genom en donation från en av Ebba Ram-

Strandängen.

says väninnor Cecilia Willerding. Kapellet ritades av

Strandängen

13


Förutsättningar för en hållbar livsstil

N

är vi bygger nytt tar vi hänsyn till bygg-

TV-portalen. För att underlätta återvinning har köket

nadens miljöegenskap i byggnadens

utrustas med en generös källsorteringslösning och i

hela livscykel, från byggande till rivning.

miljöhuset på gården erbjuder vi fullskalig sortering

För att säkerställa detta använder vi oss

av hyresgästernas avfall. Det ska vara enkelt att

av Produktkollen och Basta, ett digitalt system som

göra rätt.

kontrollerar att alla ingående material i huset är säkra

Områdes naturnära läge bjuder in till rekreation

både för människa och miljö. Vi ser dessutom till att

och de många gång- och cykelbanorna ger miljö­

bygga på ett sätt som minimerar byggnadens energi-

effektiva transporter. Till fots, med cykel eller varför

förbrukning och skapar ett trevligt inomhusklimat.

inte elcykel.

För att främja sysselsättning och hjälpa männ-

Vi jobbar systematiskt med att minska vår miljö-

iskor närmare arbetsmarknaden har vi erbjudit

påverkan och samtidigt öka kundnöjdheten. Till vår

långtidsarbetslösa praktikplatser i byggprojektet.

hjälp har vi ett certifierat ledningssystem som hjäl-

På det här sättet bidrar ditt framtida boende till att

per oss uppnå uppsatta mål och sikta mot ständiga

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får

förbättringar. Hyresgästernas synpunkter är mycket

ovärderlig arbetslivserfarenhet.

värdefulla för vårt förbättringsarbete: vi jobbar med regelbundna hyresgästundersökningar och gör

14

Miljösmart. Vi vill underlätta för våra hyresgäster

alltid enkäter efter inflyttningar i nyproducerade

att leva och bo miljövänligt och tryggt. Huset genom-

bostäder.

syras därför av miljösmarta lösningar. Byggnaden

värms upp med fjärrvärme och all el är fossilfri.

Bovärdar. Vår organisation finns alltid nära hyres­

Vitvarorna i fastigheten är märkta med energieffekti-

gästerna, därför har vi egna bovärdar i alla våra

vitetsklass mellan A+ och A+++. Samtliga lägenheter

fastigheter. På Strandängen kommer din bovärd

har individuell elmätning samt varm- och kallvat-

att se till att du som hyresgäst får den service du

tenmätning. Det går att följa din vatten- och elför-

behöver och att allt kring boendet fungerar som

brukning via din inloggning på vår hemsida eller via

det ska – från de gemensamma utrymmena till allt

Strandängen


det praktiska i din lägenhet. Som hyresgäst hos oss

TV, INTERNET OCH TELEFONI. Vätterhem erbjuder

kommer du snart att märka att vi gör allt för att just

tillsammans med Jönköping Energi och företaget

du ska trivas i din lägenhet och miljön runt omkring.

Kalejdo en helhetslösning för TV och boendetjänster. En öppen TV-plattform med stor valfrihet. I din

Mina Sidor – samlar allt om ditt boende.

hyra ingår ett bas- och grundpaket och några ka-

Registrera dig som användare på Mina Sidor på

naler som du själv väljer från en av leverantörerna.

www.vatterhem.se.

Därutöver går det att köpa till ett flertal kanaler. I

Där hittar du allt som rör ditt boende och du får

lägenheten finns en digitalbox för TV och en Wet-

överblick på bland annat:

ternetbox för Internet (fiber med en hastighet upp till 500 mb/s) och IP-telefoni. Dessa ägs av Jönkö-

• Avtal

ping Energi och ingår, tillsammans med kablar och

• Förbrukning

fjärrkontroll, i lägenhetens utrustning.

• Intresseanmälan • Köpoäng • Felanmälan • Hyresavier • Mina kontakter • ...och mycket mer!

Strandängen

15


Hus- och lägenhetsfakta

Adresser

Klädkammare

Hus 44

Vilhelmsrogatan 2

Golv Ekparkett

Hus 45

Ceciliagatan 7

Väggar

Målade

Hus 46

Ceciliagatan 5

Tak

Målat

Inredning

Hylla och klädstång enl. ritning

Arkitekt: Tengbomsgruppen Kök Hall

Golv Ekparkett

Golv Klinker

Väggar

Målade

Väggar

Målade

Tak

Målat

Tak

Målat

Inredning/utrustning: Skåpsinredning, diskbänk

Inredning Kapphylla, garderober enl. ritning

med dubbel diskho, stänkskydd av kakel ovan bänk, spis med ugn, fläkt, kyl och frys alternativt

Vardagsrum

kombinerad kyl/frys (2 rok), diskmaskin, mikro,

Golv Ekparkett

belysning under väggskåp, utdragbar källsortering i

Väggar

Målade

diskbänksskåp.

Tak

Målat Bad/Tvätt

Sovrum

Golv Klinker

Golv Ekparkett

Väggar Kakel

Väggar

Målade

Tak

Tak

Målat

Inredning/utrustning: WC-stol, tvättställ, spegel med

Inredning Garderober enl. ritning

Målat

belysning, rak duschvägg med draperistång, handdukskrokar, toalettpappershållare, arbetsbänk, väggskåp, tvättmaskin, torktumlare och elektrisk handdukstork.

16

Strandängen


Takhöjd. 2,50 m.

Värme och ventilation. Huset har fjärrvärme. Uppvärmning sker med radiatorer för vattenburen

Lägenhetsdörr. Säkerhetsdörr med tittöga.

värme. Ventilation utgörs av ett FTX-system.

Innerdörrar. Vita.

Trapphus/entré. Klinkergolv, postfack i entrén, hiss.

Installationer I varje lägenhet finns:

Lägenhetsförråd. Finns i vindsplan på hus

• Gruppcentral med jordfelsbrytare

44-46.

• Individuell mätning av el, varm- och kallvatten • Bredband, IP-telefoni och digital-TV

Cykelförvaring. Möjlighet att förvara cykeln

via Wetternet

finns i separat byggnad ute på gården.

• Brandvarnare Miljöbod. Finns i separat byggnad ute på gården. Balkong Golv

Betong

Balkongräcke i glas till större delen frostat.

Bilparkering. Finns väster om Ebba Ramsays väg. För mer information se sidan 11.

Öppningsbar inglasning, profillös, våningshög. Uteplats Golv

Betongstenplattor

Strandängen

17


2 rok, 67 m

2

Lägenhet:

Lägenhet: 16-044-01-0001 entréplan 16-044-01-0001 entréplan entréplan 16-045-01-0001 16-045-01-0001 entréplan entréplan 16-046-01-0001 16-046-01-0001 entréplan

Sovrum

Uteplats

Vardagsrum

Sovrum

Uteplats

Vardagsrum

G

G

WC/D Kök

Kök

F

F

DM Mikro

TT

K

TT

K DM Mikro

WC/D

ST

ST G

Hall

TM

TM Förråd

Hall G Förråd

44

44

45

45

N V

N V

Ö S

18

Strandängen

Ö S

46

46


Strandängen

19


2 rok, 53 m

2

Lägenhet: 16-044-01-0002 entréplan Lägenhet: 16-044-01-0002 entréplan 16-045-01-0002 entréplan 16-045-01-0002 entréplan 16-046-01-0002 entréplan 16-046-01-0002 entréplan

Uteplats

G

Sovrum

DM

Mikro

DM

Sovrum

K/F

K/F

Vardagsrum

Vardagsrum

G TM

TT

TM

TT

ST

ST

G

Hall

G

Hall

WC/D

Mikro

Uteplats

WC/D

44

44

45

45

N

N V

Ö S

20

Strandängen

V

Ö S

46

46


Strandängen

21


2 rok, 53 m

2

K/F Mikro

K/F Mikro

Lägenhet: 16-044-01-0003 entréplan Lägenhet: 16-044-01-0003 entréplan 16-045-01-0003 entréplan 16-045-01-0003 entréplan 16-046-01-0003 entréplan 16-046-01-0003 entréplan

DM

Uteplats

DM

Uteplats

Vardagsrum

Vardagsrum

Sovrum

Sovrum

ST

ST Hall G

G

Hall TT TM

WC/D

TT

TM

G

G

WC/D

44

44

45

45

N

N V

Ö S

22

Strandängen

V

Ö S

46

46


Strandängen

23


2 rok, 68 m

2

Uteplats Uteplats

Lägenhet: 16-044-01-0004 entréplan Lägenhet: entréplan Lägenhet: 16-044-01-0004 16-044-01-0004 entréplan 16-045-01-0004 entréplan 16-045-01-0004 entréplan 16-045-01-0004 entréplan 16-046-01-0004 entréplan 16-046-01-0004 16-046-01-0004 entréplan entréplan

Uteplats Vardagsrum Vardagsrum

Mikro DM

Mikro Mikro DM DM

WC/D WC/D

TM TT TM TT

Förråd Förråd

TM

G

TT

G G ST

ST ST

Förråd

K/F

Kök

Kök Kök

Hall G

G G

44

44 44

45 45

N V

Strandängen

K/F K/F

WC/D

Hall Hall

24

Sovrum

Sovrum Sovrum

Vardagsrum

V

S

45

N N Ö S

V Ö

Ö S

46 46

46


Strandängen

25


Lägenhet:

16-044-01-0005 plan 1 16-044-01-0009 plan 2 16-044-01-0005 plan 13 16-044-01-0013 Lägenhet: 16-044-01-0005 16-044-01-0009 plan 21 16-045-01-000516-044-01-0009 16-044-01-0013 plan 32 16-045-01-000916-044-01-0013 16-045-01-0005 plan 13 16-045-01-001316-045-01-0005 16-045-01-0009 plan 21 16-046-01-000516-045-01-0009 16-045-01-0013 plan 32 16-046-01-000916-045-01-0013 16-046-01-0005 plan 13 16-046-01-001316-046-01-0005 16-046-01-000916-046-01-0009 plan 2 16-046-01-001316-046-01-0013 plan 3

Lägenhet:

3 rok, 80 m2

* 79 m2

Sovrum 2

Balkong

Vardagsrum Sovrum Sovrum 22

Sovrum 2

plan 1 plan 2 plan 3 * plan 1 plan 2 plan 3 * plan 1 plan 2 plan 3 *

Vardagsrum Vardagsrum

Balkong Balkong

Vardagsrum

Balkong

G

G G

G WC/D

Kök F Kök Kök

K

Kök

FF

DM Mikro

ST K K

DM DM Mikro Mikro

DM ST ST Mikro

TT

WC/D WC/D TM

WC/D

F TT TM TT Förråd TM K

Hall

TT

ST Förråd Förråd

TM

Förråd

Sovrum 1 Hall Hall G

G G

G

Sovrum Sovrum 11

G

G G

Hall

Sovrum 1 G

44 45 44

44

45

45

N V

Ö N46

S N N VV

Ö Ö SS

26

Strandängen

V

Ö S46

46

46


Strandängen

27


Lägenhet:

Lägenhet:

2 rok, 53 m2 Balkong

Mikro

16-044-01-0006 plan 1 16-044-01-0010 plan 2 16-044-01-0006 plan 1 Lägenhet: 16-044-01-0006 planplan 1 3 16-044-01-0014 16-044-01-001016-044-01-0010 plan 2 planplan 2 1 16-045-01-0006 16-044-01-001416-044-01-0014 plan 3 plan 3 2 16-045-01-0010 plan 16-045-01-000616-045-01-0006 plan 1 planplan 1 3 16-045-01-0014 16-045-01-001016-045-01-0010 plan 2 planplan 2 1 plan 1 16-046-01-0006 Lägenhet: 16-044-01-0006 16-045-01-001416-045-01-0014 plan 3 plan 3 2 plan 2 16-046-01-0010 plan 16-044-01-0010 16-046-01-000616-046-01-0006 plan 1 planplan 1 3 plan 3 16-046-01-0014 16-044-01-0014 16-046-01-001016-046-01-0010 plan 2 plan 2 16-045-01-0006 plan 1 16-046-01-001416-046-01-0014 plan 3 plan 3 16-045-01-0010 plan 2 16-045-01-0014 plan 3 16-046-01-0006 plan 1 K/F 16-046-01-0010 plan 2 DM 16-046-01-0014 plan 3 K/F K/F

Balkong

K/F DM

Vardagsrum Sovrum

Vardagsrum

G

ST TM

G

Mikro

BalkongVardagsrum

Sovrum

Sovrum

DM

Mikro

DM

Mikro

Balkong

G TM

TM G

Hall

WC/D

G

Vardagsrum Hall ST

ST

Sovrum TT

TT

TT WC/D

G

Hall

WC/D G

ST TM

TT Hall

G

WC/D

44 44

45

44 45

45 N V

N V S

V

46 45

S

N Ö

44 Ö

Ö S 46

46 N V

Ö S

28

Strandängen

46


Strandängen

29


Lägenhet:

Lägenhet: 16-044-01-0007 16-044-01-0007 plan 1 plan 1 16-044-01-0011 16-044-01-0011 plan 2 plan 2 16-044-01-0015 16-044-01-0015 plan 3 plan 3 16-045-01-0007 16-045-01-0007 plan 1 plan 1 16-045-01-0011 16-045-01-0011 plan 2 plan 2 Lägenhet: 16-044-01-0007 16-045-01-0015 16-045-01-0015 plan 3 16-044-01-0011 plan 3 16-046-01-0007 16-046-01-0007 plan 1 16-044-01-0015 plan 1 16-046-01-0011 16-046-01-0011 plan 2 16-045-01-0007 plan 2 16-046-01-0015 16-046-01-0015 plan 3 16-045-01-0011 plan 3 16-045-01-0015 16-046-01-0007 16-046-01-0011 16-046-01-0015

2 rok, 53 m

2

K/F Mikro

Mikro

K/F DM

Balkong

Balkong

DM

Mikro

K/F

Balkong

DM

Vardagsrum

Vardagsrum Sovrum

ST Hall G

plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3

ST TT TM G

Vardagsrum

G Hall

TT

WC/D

Sovrum

G

Sovrum

TM

WC/D G

ST Hall

TT

TM

G

WC/D

44

44 45

45 44

N V S

45

N Ö

V

Ö S

46

46 N V

30

Ö S

Strandängen

46


Strandängen

31


Lägenhet:

16-044-01-0008 plan 1 16-044-01-0012 plan 2 16-044-01-0016 plan 3 16-045-01-0008 plan 1 Lägenhet: 16-044-01-0008 Lägenhet: 16-044-01-0008 plan 1 16-045-01-0012 plan 2 16-044-01-0012 16-044-01-0012 plan 2 16-045-01-0016 plan 3 16-044-01-0016 16-044-01-0016 plan 3 16-046-01-0008 plan 1 16-045-01-0008 16-045-01-0008 plan 1 16-046-01-0012 plan 2 16-045-01-0012 16-045-01-0012 plan 2 16-046-01-0016 plan 3 16-045-01-0016 16-045-01-0016 plan 3 16-046-01-0008 16-046-01-0008 plan 1 16-046-01-0012 16-046-01-0012 plan 2 16-046-01-0016 16-046-01-0016 plan 3

3 rok, 82 m2 Balkong

Vardagsrum

Balkong

Balkong

plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3

Sovrum 1

Vardagsrum G

Vardagsrum

WC/D

Sovrum 1

Sovrum 1

G

G

Kök F

TM

TT

K WC/D

WC/D

ST

Förråd

DM Kök Mikro

F TM K

TMHall TT

Förråd

Kök F

TT

K

Sovrum 2 ST Förråd

DM Mikro

ST DM Mikro

G Hall

Hall

Sovrum 2

Sovrum 2 Förråd

G

G

Hylla

Förråd

Förråd

Hylla

Hylla

44 45 44

44 V

Ö

46

S

N

N V

Ö S

32

Strandängen

45

45

N

V

Ö S

46

46


Strandängen

33


Hyror 2017–2018 Produkt Nr Adress

Storlek Yta

Vplan

Hyra

Inflyttning hus 44, 1 juli 2017 16-044-01-0001

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

67

0

8 237 kr

16-044-01-0002

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

0

7 179 kr

16-044-01-0003

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

0

7 255 kr

16-044-01-0004

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

68

0

8 388 kr

16-044-01-0005

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

80

1

9 900 kr

16-044-01-0006

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

1

7 633 kr

16-044-01-0007

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

1

7 708 kr

16-044-01-0008

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

82

1

10 126 kr

16-044-01-0009

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

80

2

10 126 kr

16-044-01-0010

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

2

7 859 kr

16-044-01-0011

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

2

7 935 kr

16-044-01-0012

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

82

2

10 353 kr

16-044-01-0013

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

79

3

10 202 kr

16-044-01-0014

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

3

8 086 kr

16-044-01-0015

Vilhelmsrogatan 2

2 ROK

53

3

8 162 kr

16-044-01-0016

Vilhelmsrogatan 2

3 ROK

82

3

10 504 kr

Hyrorna gäller från inflyttningsdatum och avser 2017 t o m 2018 års hyresnivå. Kostnad för vatten samt hushållsel tillkommer.

34

Strandängen


Produkt Nr Adress

Storlek Yta

Vplan

Hyra

INFLYTTNING HUS 45-46, 1 SEPTEMBER 2017 16-045-01-0001

Ceciliagatan 7

2 ROK

67

0

8 313 kr

16-045-01-0002

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

0

7 179 kr

16-045-01-0003

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

0

7 028 kr

16-045-01-0004

Ceciliagatan 7

2 ROK

68

0

8 464 kr

16-045-01-0005

Ceciliagatan 7

3 ROK

80

1

10 126 kr

16-045-01-0006

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

1

7 633 kr

16-045-01-0007

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

1

7 481 kr

16-045-01-0008

Ceciliagatan 7

3 ROK

82

1

10 278 kr

16-045-01-0009

Ceciliagatan 7

3 ROK

80

2

10 429 kr

16-045-01-0010

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

2

7 859 kr

16-045-01-0011

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

2

7 708 kr

16-045-01-0012

Ceciliagatan 7

3 ROK

82

2

10 429 kr

16-045-01-0013

Ceciliagatan 7

3 ROK

79

3

10 580 kr

16-045-01-0014

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

3

8 010 kr

16-045-01-0015

Ceciliagatan 7

2 ROK

53

3

7 859 kr

16-045-01-0016

Ceciliagatan 7

3 ROK

82

3

10 655 kr

16-046-01-0001

Ceciliagatan 5

2 ROK

67

0

8 313 kr

16-046-01-0002

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

0

7 179 kr

16-046-01-0003

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

0

7 179 kr

16-046-01-0004

Ceciliagatan 5

2 ROK

68

0

8 539 kr

16-046-01-0005

Ceciliagatan 5

3 ROK

80

1

10 051 kr

16-046-01-0006

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

1

7 557 kr

16-046-01-0007

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

1

7 708 kr

16-046-01-0008

Ceciliagatan 5

3 ROK

82

1

10 278 kr

16-046-01-0009

Ceciliagatan 5

3 ROK

80

2

10 353 kr

16-046-01-0010

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

2

7 859 kr

16-046-01-0011

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

2

7 935 kr

16-046-01-0012

Ceciliagatan 5

3 ROK

82

2

10 655 kr

16-046-01-0013

Ceciliagatan 5

3 ROK

79

3

10 580 kr

16-046-01-0014

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

3

8 086 kr

16-046-01-0015

Ceciliagatan 5

2 ROK

53

3

8 162 kr

16-046-01-0016

Ceciliagatan 5

3 ROK

82

3

10 882 kr

Strandängen

35


c on c r e t. se · ja n -1 7 · VAH 6 7 9 2

Vätterhem reserverar sig för eventuella tryckfel oc h för b ehåller si g r ät t en t i ll ändr i ng ar . Bilderna är visualiseringar och anger inte i detalj utför andet.

Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar. Vi bygger minst 150 nya lägenheter varje år. Både på nya markområden och genom förtätning av befintliga stadsdelar. Utgångspunkten är att variation och mångfald skapar intressanta och livskraftiga stadsdelar där du vill bo.

Tel: 036-19 94 00 | Mail: info@vatterhem.se Besöksadress: Klostergatan 10 Postadress: Box 443, 551 16 Jönköping

www.vatterhem.se

www.vatterhem.se

Profile for Vätterhem

Kultur- och gatuhusen 44-46  

Vätterhems stadsdel Strandängen har Vättern som närmsta granne. Arkitekturprisade Ormhuset stod inflyttningsklart 2015 och Kultur- och Gatuh...

Kultur- och gatuhusen 44-46  

Vätterhems stadsdel Strandängen har Vättern som närmsta granne. Arkitekturprisade Ormhuset stod inflyttningsklart 2015 och Kultur- och Gatuh...

Profile for vatterhem