Page 1

KULTUR- OCH GATUHUSEN STRANDÄNGEN – JÖNKÖPINGS »SJÖNASTE« LÄGE


VÄLKOMMEN TILL STRANDÄNGEN

2

STRANDÄNGEN


V

ätterhems nyaste stadsdel har Vättern

Innehåll

som närmsta granne. Arkitekturprisade

Vätterhem utvecklar framtidens stadsdelar .............. 6

Ormhuset stod inflyttningsklart 2015

Hitta hit .......................................................................................... 8

och nu tar vi ytterligare ett steg med

En hållbar stadsdel växer fram ......................................... 10

Kultur- och Gatuhusen, hus 41–43, med planerad

Situationsplan ............................................................................ 11

inflyttning 1 april 2017. Närheten till stadskärnans

Kulturhistoria att vårda ........................................................ 12

service är svår­­slagen. 10 minuter på cykel eller 5 mi-

Förutsättningar för en hållbar livsstil ........................... 14

nuter i bil så är du mitt i stan. Samtidigt som Vättern

Hus- och lägenhetsfakta ...................................................... 16

ger utsikt och rymd - fält, skog och ängar ramar in

Plan- och 3D-ritningar .................................................... 18–37

och skyddar. Välkommen att uppleva du också.

Hyror ............................................................................................. 38

Utformningen av Kultur- och Gatuhusen utgår från den unika platsen, utsikten över Vättern och områdets kulturhistoria. Byggnaderna är strategiskt placerade längs med gatorna i nära anslutning till den kulturpark som kommer att utsmyckas med konst. I denna broschyr presenteras de första tre av totalt nio Kultur- och Gatuhus. Eftersom inflyttningsdatumen varierar kommer vi att ta fram 3 broschyrer för dessa hus.

g Inflyttnin 7 1 april 201

STRANDÄNGEN

3


HEM FÖR LIVET

4

STRANDÄNGEN


STRANDÄNGEN

5


VÄTTERHEM UTVECKLAR FRAMTIDENS STADSDELAR

6

STRANDÄNGEN


»Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsbolaget i Sverige.« Vätterhems vision

V

ätterhems uppdrag är att äga, förvalta

Vi har det senaste året arbetat fram en helt ny före-

och utveckla moderna hem i Jönkö-

tagsplan som sträcker sig fram till 2023. Vår affärs-

pings kommun. Vi äger och förvaltar

idé bygger på att vi ska äga, förvalta och utveckla

idag cirka 8 400 lägenheter och totalt

attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna

bor det 17 000 personer i våra fastigheter. Det inne-

i fokus och erbjuder trygga och hållbara boende-

bär att ungefär var sjunde invånare i Jönköpings

miljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna

kommun bor hos oss.

och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen

Det är alltså många som insett fördelarna med en

personal.

hyresrätt hos Vätterhem:

Vätterhem är ett medarbetarstyrt företag. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång vid sidan av

• ingen kontantinsats

hyresgästerna. Vår ambition är att skapa en arbets-

• inga banklån

platskultur som i sin tur skapar nöjda medarbetare

• inga räntekostnader

och god ekonomi.

• inga oförutsedda utgifter för reparationer

Vi har fyra förvaltningskontor: Öxnehaga, Öster-

och underhåll

ängen, City och Råslätt. Här jobbar områdesknutna

• inga fallande marknadspriser

bovärdar, reparatörer, trädgårdsansvariga, specia-

• endast tre månaders uppsägningstid

lister och administrativ personal. Cirka 110 personer

• hållbart boende genom vårt aktiva miljöprogram

jobbar i dessa fyra stadsdelar.

• Vätterhems bovärd till din tjänst

På huvudkontoret finns specialiststödet som ska

• bland de bästa sorteringsmöjligheterna i landet

bistå och stärka förvaltningen. Här finns bygg- och

• det är lätt att vara klimat- och miljösmart när du

upphandling, marknad- och uthyrning, förvaltnings-

bor hos Vätterhem

ledning, teknik- och miljö, administrativa avdelning-

• närhet till miljösmarta lösningar

en och IT samt VD. Här jobbar cirka 35 personer. Bolaget är sedan sommaren 2015 certifierade enligt ISO 9001 och 14 001.

STRANDÄNGEN

7


STRANDÄNGEN

Åbolid

Bymarken

Vättern

Rocksjön Munksjön

Torpa

HITTA HIT: Från Jönköpings station åker du längs med Vättern mot Junerondellen och Talavidskolan. Följ Kortebovägen mot Bankeryd cirka 3 kilometer. Ta höger i Djupadalsrondellen mot Strandängen. Du är nu på Ebba Ramsays väg, kör över bron och följ vägen. Du passerar Ormhuset och strax därefter kommer du till Kultur- och Gatuhusen på höger sida.

8

STRANDÄNGEN


STRANDÄNGEN

9


V

år vision är att skapa en ny stadsdel; ett attraktivt och kvalitativt boende där ljusförhållandena, utsikten mot Vättern och den vackra natur- och kulturmiljön,

nyttjas i största möjliga mån.

EN HÅLLBAR STADSDEL VÄXER FRAM

Strandängen har fantastiska förutsättningar att bli

vid årsskiftet 2023. Det första huset i området, det

ett unikt bostadsområde. Med sin närhet till cen-

så kallade Ormhuset innehåller 79 unika lägenheter.

trum, grönområden och Vättern är möjligheterna till

Huset fick Jönköping Kommuns Stadsbyggnadspris

rekreation och fritidsaktiviteter goda. Totalt plane-

i klassen god arkitektur 2015.

ras här 1 100 bostäder. Strandängen ska vara en varierad stadsdel där

INFLYTTNING 2017. Den pågående byggnationen,

eget ägande, hyresrätter och bostadsrätter finns

av de så kallade Kultur- och Gatuhusen, rymmer 129

sida vid sida. Även nya förskolor, verksamheter,

lägenheter fördelade på nio huskroppar. Lägenhe-

rosarium, affärer, restauranger och kulturinslag bor-

terna håller en hög kvalitet i arkitektur och material­

gar för en levande stadsdel med spännande mötes-

val. Inflyttning för hus 41, 42 och 43 är planerad till 1

platser och kulturella inslag. Målet är att skapa ett

april 2017, hus 44, 45 och 46 under sommaren/hös-

modernt bostadsområde med naturen och stads­

ten 2017 och hus 47, 48 och 49 senhösten 2017.

livet inpå knutarna.

I samband med produktionen av Kultur- och Gatu­

Strandängen har också en fantastisk historia som

husen bygger vi också 14 radhus som ska säljas

präglas av Ebba Ramsays starka sociala engage-

som eget ägande. Radhusen kommer att fördelas

mang för sjuka barn och ungdomar. Här skapade

via Jönköpings kommuns tomtkö. Även radhusen

hon en egen stad med kyrka, vård, omsorg, boende

har en genomarbetad arkitektur. Denna del avslutas

och ett gott liv.

höst/vinter 2017.

Just den sociala kopplingen och hennes människosyn, att alla har samma värde och är lika viktiga,

NÄSTA STEG. För närvarande pågår detaljplanen

byggs nu in i projektet.

för nästa del av området som kommer att innefatta cirka 700-900 bostäder. Här kommer även andra

10

FÄRDIGBYGGT 2023. Strandängens inriktning ska

aktörer att delta för att skapa bostadsrätter i områ-

därför präglas av social hållbarhet, med ett starkt

det. En viktig del är att bibehålla gröna lungor och

grönt boende och många naturliga mötesplatser.

istället öka husens våningshöjd något.

Solceller, sedumtak, elbilar, elcyklar, belysning och

En annan viktig sak är också att dra nytta av det

mycket annat ska manifestera den miljömässiga

fina Vätternläget där vi har möjligheter att skapa nya

satsningen. Även ett flertal konstinstallationer ska

badmöjligheter och eventuellt en småbåtshamn.

visualisera den sociala hållbarheten.

Tävlingsförslaget som ligger till grund för detalj­

Målet är att hela området ska vara färdigbyggt

planen vanns av Tengboms Arkitektkontor i Stockholm.

STRANDÄNGEN


ng

Parkeri

PARKERINGSPLATSER: Inom hela etapp 1 är det planerat för 173 parkeringsplatser. 12 av dessa är handikapplatser och 8 är elbilsplatser. För Ormhuset finns 30 platser avsatta som kan reserveras på den södra parkeringen. För Kultur- och Gatuhusen finns reserverade platser på den norra parkeringen, 25 platser för hus 41–43, 25 platser för hus 44–46 och 15 platser för hus 47–49. Övriga parkeringsplatser inom etapp 1 är oreserverade, parkeringsbiljett löses i automaten.

SNABBFAKTA: • 3,5 km från Jönköpings centrum • Kommer att rymma ungefär 1 100 bostäder • Nybyggda lägenheter från 2015 och framåt • Förskolor på området • Varierade fastigheter och olika lägenhetstyper • Kulturpark • BMX-bana

BIL- OCH CYKELPOOL: Inom kort kommer vi att erbjuda våra hyresgäster på Strandängen ett provapå-medlemskap i en bil- och cykelpool.

STRANDÄNGEN

11


KULTURHISTORIA ATT VÅRDA

12

STRANDÄNGEN


skolor och kyrkor ansågs de, som störde eller kunde störa ordningen, inte vara välkomna. Barn med diagnosen epilepsi var därför absolut förbjudna både i skol- och kyrkoverksamhet. Annorlunda och störande var precis vad de var i händelse av epileptiskt anfall. Detta gjorde dem till en utsatt grupp i samhället med ett stort behov av vård mot mänskligt lidande, en vård det offentliga samhället inte klarade av.

Senare byggdes även Cecilakapellet och skolor. År 1889 började därefter verksamheten fokuseras enbart på epileptiska barn. Det lilla samhälle som byggts upp blev räddningen för många med denna diagnos. Trots sin sjukdom erbjöds de nu en vanlig skolgång, möjlighet att gå i kyrkan och leva ett vanligt liv. Cecilakapellet och tillhörande kyrkogård gjorde också att de barn som avled på boendet fick ett värdigt slut och möjlighet att begravas i vigd jord. Något de inte hade fått annars. Ceciliakyrkogården blev en rofylld plats till deras minne och sista vila.

Ebba Ramsey var en kvinna som inte delade denna syn på mänskligheten som resten av samhället. Redan vid 19 års ålder valde hon att agera och samlade svårt handikappade barn i sina föräldrars kök och höll söndagsskola. Ebba ville hjälpa till och drömmen att öppna ett boende växte under hennes liv.

Minnet, Elizas skola, Ceciliakapellet och dess parkområde som bildade detta lilla samhälle finns kvar än idag. De välbevarade små husen och kyrkan påminner oss om hur Sverige såg ut för över 140 år sen och har stort historiskt värde. Cecilakapellet och tillhörande kyrkogård visar också på den höga dödligheten bland epileptiska barn under den här tiden. 58 barn av de 222 inskrivna finns begravda här tillsammans med Ebba Ramsay och hennes dotter.

Ebbas föräldrar stödde hennes åsikter och hade ekonomisk

I

6

Text: Emma Berger

Strandängen

början av 1870-talet startade Ebba Ramsay en

Lars Kellman och invigdes först 1903 tillsammans

unik verksamhet för sjuka barn på det område

med tillhörande kyrkogård. Kapellet är uppfört i ny-

som sedan skulle bli Strandängen. Ett livsverk

gotisk stil och den ovala kyrkogården omges av en

som ger avtryck på området än idag.

ursprunglig kallmur och trädkrans av bok. Putsade

Slutet på 1800-talet var en tid när människor som

Strandängen

7

7 grindstolpar, smidesgrind och grusgång är andra Strandängen

viktiga delar av utformningen.

ansågs annorlunda inte tillmätes något större människovärde. De som ansågs störa ordningen var inte

SJÄLVFÖRSÖRJANDE. Som mest bodde omkring

välkomna i vanliga skolor och kyrkor. En sådan kate-

240 barn på barnhemmet. 1889 blev inrättningen

gori var barn med epilepsi och dessa blev därför en

helt ämnad för epileptiska barn.

väldigt utsatt grupp i samhället.

Vilhelmsro var ett självförsörjande samhälle med

Ebba Ramsay delade inte samhällets syn på dessa

eget lantbruk. De barn som bedömdes bildnings-

barn. Redan vid 19 års ålder valde hon att agera och

bara undervisades i bland annat hushåll, musik,

samlade handikappade barn i sina föräldrars kök

trädgårdsarbete, boktryckning med mera.

och höll söndagsskola. 1872 hjälpte Ebbas föräldrar

Ebba Ramsay dog 1922 men verksamheten drevs

henne att förvärva Haraldsbo som skulle komma att

vidare av bland annat hennes dotter Helen. 1939

bli Vilhelmsro/Strandängen. Här startade Ebba sin

övergick Vilhelmsro i statlig ägo och blev »Statens

verksamhet.

anstalt för fallandesjuka«. 1967 tog landstinget över regin. Verksamheten har därefter avvecklats succes-

KAPELL EFTER CECILIAS DONATION. I den första

sivt.

byggnaden, »Minne« startades ett barnhem för

Ceciliakapellet har varsamt blivit en del av den

»fattiga och vanföra« barn.

nya byggnationen och kommer att utgöra en tydlig

Patienthem byggdes och 1881 byggs även Cecili-

centralroll i den kulturpark som nu växer fram på

akapellet genom en donation från en av Ebba Ram-

Strandängen.

says väninnor Cecilia Willerding. Kapellet ritades av

STRANDÄNGEN

13


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

N

är vi bygger nytt tar vi hänsyn till bygg-

TV-portalen. För att underlätta återvinning har köket

nadens miljöegenskap i byggnadens

utrustas med en generös källsorteringslösning och i

hela livscykel, från byggande till rivning.

miljöhuset på gården erbjuder vi fullskalig sortering

För att säkerställa detta använder vi oss

av hyresgästernas avfall. Det ska vara enkelt att

av Produktkollen och Basta, ett digitalt system som

göra rätt.

kontrollerar att alla ingående material i huset är säkra

Områdes naturnära läge bjuder in till rekreation

både för människa och miljö. Vi ser dessutom till att

och de många gång- och cykelbanorna ger miljö­

bygga på ett sätt som minimerar byggnadens energi-

effektiva transporter. Till fots, med cykel eller varför

förbrukning och skapar ett trevligt inomhusklimat.

inte elcykel.

För att främja sysselsättning och hjälpa männ-

Vi jobbar systematiskt med att minska vår

iskor närmare arbetsmarknaden har vi erbjudit

miljöpåverkan och samtidigt öka kundnöjdheten.

långtidsarbetslösa praktikplatser i byggprojektet.

Till vår hjälp har vi ett certifierat ledningssystem

På det här sättet bidrar ditt framtida boende till att

som hjälper oss uppnå uppsatta mål och sikta mot

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får

ständiga förbättringar. Hyresgästernas synpunkter

ovärderlig arbetslivserfarenhet.

är mycket värdefulla för vårt förbättringsarbete: vi jobbar med regelbundna hyresgästundersökningar

14

MILJÖSMART. Vi vill underlätta för våra hyresgäster

och gör alltid enkäter vid inflyttningar i nyproduce-

att leva och bo miljövänligt och tryggt. Huset genom-

rade bostäder.

syras därför av miljösmarta lösningar. Byggnaden

värms upp med fjärrvärme och all el är fossilfri.

BOVÄRDAR. Vår organisation finns alltid nära hyres­

Vitvarorna i fastigheten är märkta med energieffekti-

gästerna, därför har vi egna bovärdar i alla våra

vitetsklass mellan A+ och A+++. Samtliga lägenheter

fastigheter. På Strandängen kommer din bovärd

har individuell elmätning samt varm- och kallvat-

att se till att du som hyresgäst får den service du

tenmätning. Det går att följa din vatten- och elför-

behöver och att allt kring boendet fungerar som

brukning via din inloggning på vår hemsida eller via

det ska – från de gemensamma utrymmena till allt

STRANDÄNGEN


det praktiska i din lägenhet. Som hyresgäst hos oss

• Avtal

kommer du snart att märka att vi gör allt för att just

• Förbrukning

du ska trivas i din lägenhet och miljön runt omkring.

• Intresseanmälan • Köpoäng

RÖKFRITT BOENDE. För en astmatiker eller allergi-

• Felanmälan

ker kan det vara direkt livsnödvändigt att undvika

• Hyresavier

rök. Statistik från bostadsförmedlingen visar att

• Mina kontakter

även många andra uppskattar att slippa oönskad

• ...och mycket mer!

röklukt. Därför bygger Vätterhem sitt första, helt rökfria hus, på Strandängen i och med Kultur- och

ÖPPEN TV. Vätterhem erbjuder tillsammans med

Gatuhusen hus 41.

Jönköping Energi och företaget Kalejdo en hel-

Undersökningar visar att en klar majoritet av de

hetslösning för TV och boendetjänster. En öppen

boende ser det som ett stort plus att kunna ge sig

TV-plattform med stor valfrihet.

själva och barnen en rökfri livsmiljö. Rökfritt boende

I din hyra ingår ett bas- och grundpaket och

innebär att utöver lägenheter och gemensamma

några kanaler som du själv väljer från en av leveran­

utrymmen så är även trapphus, balkongen och

törerna. Därutöver kan du – om du vill – köpa till

uteplatser rökfria utrymmen.

kanaler. I lägenheten finns en digitalbox för TV och en

MINA SIDOR – SAMLAR ALLT OM DITT BOENDE.

Wetternetbox för Internet och IP-telefoni. Dessa ägs

Registrera dig som användare på Mina Sidor på

av Jönköpings Energi och ingår, tillsammans med

www.vatterhem.se.

kablar och fjärrkontroll, i lägenhetens utrustning.

Där hittar du allt som rör ditt boende och du får överblick på bland annat:

STRANDÄNGEN

15


HUS- OCH LÄGENHETSFAKTA

ADRESSER

KLÄDKAMMARE

Hus 41

Ceciliagatan 1

Golv

Ekparkett

Hus 42

Ebba Ramsays väg 56

Väggar

Målade

Hus 43

Ebba Ramsays väg 58

Tak

Målat

Inredning

Hylla och klädstång

Arkitekt: Tengbomsgruppen KÖK HALL

Golv

Ekparkett

Golv

Klinker

Väggar

Målade

Väggar

Målade

Tak

Målat

Tak

Målat

Inredning/utrustning: Skåpsinredning, diskbänk

Inredning

Kapphylla, garderober enl. ritning

med dubbel diskho, stänkskydd av kakel ovan bänk, spis med ugn, fläkt, kyl och frys alternativt kom-

VARDAGSRUM

binerad kyl/frys (1 rok & 2 rok), diskmaskin, mikro,

Golv

Ekparkett

belysning under väggskåp, utdragbar källsortering i

Väggar

Målade

diskbänksskåp.

Tak

Målat BAD/TVÄTT

SOVRUM

Golv

Klinker

Golv

Ekparkett

Väggar

Kakel

Väggar

Målade

Tak

Målat

Tak

Målat

Inredning/utrustning: WC-stol, tvättställ, spegel med

Inredning

Garderober enl. ritning

belysning, rak duschvägg med draperistång, handdukskrokar, toalettpappershållare, arbetsbänk, väggskåp, tvättmaskin, torktumlare och elektrisk handdukstork.

16

STRANDÄNGEN


WC

UTEPLATS

Golv

Klinker

Väggar

Kakel

Tak

Målat

Golv

Betongstenplattor

VÄRME OCH VENTILATION. Huset har fjärrvärme

Inredning/utrustning: WC-stol, tvättställ, spegel med

och avloppsvärmeväxlare. Uppvärmning sker med

belysning, handdukskrokar, toalettpappershållare.

radiatorer för vattenburen värme. Ventilation utgörs av ett FTX-system.

TAKHÖJD. 2,50 m. TRAPPHUS/ENTRÉ. Klinkergolv, postfack i LÄGENHETSDÖRR. Säkerhetsdörr med tittöga.

entrén, hiss.

INNERDÖRRAR. Vita.

LÄGENHETSFÖRRÅD. Finns i bottenplan på hus 41–43.

INSTALLATIONER I varje lägenhet finns:

CYKELFÖRVARING. Möjlighet att förvara cykeln

• Gruppcentral med jordfelsbrytare

finns i separat byggnad ute på gården.

• Individuell mätning av el, varm- och kallvatten • Bredband, IP-telefoni och digital-TV

MILJÖBOD. Finns i separat byggnad ute på gården.

via Wetternet • Brandvarnare

BILPARKERING. Finns väster om Ebba Ramsays väg. För mer information se sidan 11.

BALKONG Golv

Betong

Balkongräcke i glas till större delen frostat. Öppningsbar inglasning, profillös, våningshög.

STRANDÄNGEN

17


2 rok, 51 m

Lägenhet:

2

16-041-01-0001 Suterrängplan 16-042-01-0001 Suterrängplan 16-043-01-0001 Suterrängplan

K/F

Uteplats

Mikro

Vardagsrum

DM

ST Hall G

WC/D G TT

Sovrum

TM

43

N V

Ö S

42 41

18

STRANDÄNGEN


STRANDÄNGEN

19


2 rok, 57 m

Lägenhet:

2

Uteplats

16-041-01-0002 Suterrängplan 16-042-01-0002 Suterrängplan 16-043-01-0002 Suterrängplan

G Sovrum

Förråd

Vardagsrum

K/F

DM Mikro TM TT

WC/D

Hall

ST

G

43

N V

Ö S

42 41

20

STRANDÄNGEN


STRANDÄNGEN

21


2 rok, 48 m

2

Lägenhet:

16-041-01-0003 Suterrängplan 16-042-01-0003 Suterrängplan 16-043-01-0003 Suterrängplan

K/F Uteplats Vardagsrum

Mikro

DM Hall

Sovrum

G

G

WC/D

TM

ST

TT

43

N V

Ö S

42 41

22

STRANDÄNGEN


STRANDÄNGEN

23


Lägenhet: 16-041-01-0004 16-041-01-0008 16-041-01-0012 16-042-01-0004 16-042-01-0008 16-042-01-0012 16-043-01-0004 16-043-01-0008 16-043-01-0012

Lägenhet:

3 rok, 79 m2

16-041-01-0004 plan 1 16-041-01-0008 plan 2 16-041-01-0012 plan 3 16-042-01-0004 plan 1 16-042-01-0008 plan 2 16-042-01-0012 plan 3 16-043-01-0004 plan 1 16-043-01-0008 plan 2 16-043-01-0012 plan 3

plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3

Sovrum 2 Vardagsrum

Sovrum 2 Vardagsrum

Balkong Balkong

G G

WC/D

Kök WC/D

Kök F TT

TM

TM ST

Mikro ST

Mikro

TT

K

K DM DM

F

Förråd

Förråd Hall

Hall

Sovrum 1

Sovrum 1

G

G

G G

43

43

N V

N V

Ö

Ö S

S

42

42 41

24

STRANDÄNGEN

41


STRANDÄNGEN

25


Lägenhet:

16-041-01-0005 plan 1 16-041-01-0009 plan 2 16-041-01-0013 plan 3 16-042-01-0005 plan 1 Lägenhet: 16-041-01-0005 16-042-01-0009 plan 2 16-042-01-001316-041-01-0009 plan 3 16-043-01-000516-041-01-0013 plan 1 16-042-01-0005 16-043-01-0009 plan 2 16-043-01-001316-042-01-0009 plan 3 16-042-01-0013 16-043-01-0005 16-043-01-0009 16-043-01-0013

2 rok, 53 m

2

K/F

Balkong

Mikro

DM

K/F

Balkong

Mikro

DM Vardagsrum

Sovrum

G

plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3

Vardagsrum

Sovrum

ST TM

TT Hall

G

WC/D G

ST TM

TT Hall

G

WC/D

43

N V

Ö S

43

N V

42

Ö S

41 42 26

STRANDÄNGEN

41


STRANDÄNGEN

27


Lägenhet:

16-041-01-0006 plan 1 16-041-01-0010 plan 2 16-041-01-0014 plan 3 16-042-01-0006 plan 1 16-042-01-0010 plan 2 Lägenhet: 16-041-01-0006 16-042-01-001416-041-01-0010 plan 3 16-043-01-000616-041-01-0014 plan 1 16-043-01-001016-042-01-0006 plan 2 16-043-01-001416-042-01-0010 plan 3 16-042-01-0014 16-043-01-0006 16-043-01-0010 16-043-01-0014

2 rok, 53 m2

Mikro

K/F

plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3 plan 1 plan 2 plan 3

Balkong

DM

Mikro

K/F

Balkong

DM

Vardagsrum Sovrum

Vardagsrum G

ST Hall

TT

Sovrum

TM

G

WC/D G

ST Hall

TT

TM

G

WC/D

43

N V

Ö S

42

43

N V

Ö S

41

28

42 STRANDÄNGEN

41


STRANDÄNGEN

29


3 rok, 79 m

2

Balkong

Lägenhet:

16-041-01-0007 Lägenhet: 16-041-01-0007 plan 1 plan 1 16-042-01-0007 16-042-01-0007 plan 1 plan 1 16-043-01-0007 16-043-01-0007 plan 1 plan 1

Balkong

Sovrum 1 Vardagsrum

Sovrum 1

Vardagsrum

G

WC/D

WC/D

G

Kök

Kök

F TM

TT

TMK

F TT

K DM ST Mikro

ST Förråd

Förråd

Hall

DM Mikro

Hall Sovrum 2 G

Sovrum 2 G G

43

43

N

V

STRANDÄNGEN

V

Ö S

42 41

30

N Ö

S

42

G

41


STRANDÄNGEN

31


Lägenhet: 16-041-01-0011 16-041-01-0011 plan 2 16-041-01-0015 16-041-01-0015 plan 3 16-042-01-001116-042-01-0011 plan 2 16-042-01-001516-042-01-0015 plan 3 16-043-01-0011 16-043-01-0011 plan 2 16-043-01-001516-043-01-0015 plan 3

Lägenhet:

3 rok, 82 m2 Balkong

Balkong

Vardagsrum

Vardagsrum

Sovrum 1

Sovrum 1

G

G

WC/D

WC/D

Kök

Kök F

F TM

TM K

TT

TT

K DM Mikro

DM ST Mikro

ST Förråd

Förråd

Hall

Hall

Sovrum 2

Sovrum 2 G

G

43

Hylla

Hylla

V

Ö S

42 41

STRANDÄNGEN

Förråd

N Ö

S

32

Förråd

43 N V

42

plan 2 plan 3 plan 2 plan 3 plan 2 plan 3

41


STRANDÄNGEN

33


Lägenhet: 16-041-01-0016 Lägenhet: 16-041-01-0016 plan 4plan 4 16-042-01-0016 16-042-01-0016 plan 4plan 4 16-043-01-0016 16-043-01-0016 plan 4plan 4

Sovrum

Sovrum

Vardagsrum Vardagsrum

Kök

K/F

K/F DM Mikro

WC/D

TT

DM GMikro TM

TT

G

Hall

Hall

WC/D

43

43

N V S

42

STRANDÄNGEN

N V Ö

Ö S

42 41

34

Takfönster

ST

ST

TM

Takfönster

G

G

Kök

Balkong

h=1900mm

h=1900mm

h=1900mm

Balkong

h=1900mm

2 rok, 65 m2

41


STRANDÄNGEN

35


Lägenhet: 16-041-01-0017 plan 4 16-041-01-0017 plan 4 16-042-01-0017plan plan Lägenhet: 16-041-01-0017 4 4 16-042-01-0017 plan 416-042-01-0017 16-043-01-0017plan plan 4 4 16-043-01-0017 plan 416-043-01-0017 plan 4

Lägenhet:

4 rok, 119 m2

Balkong

Balkong

Sovrum 3

TM

F

K

Hall

ST

Förråd

Klk

G

ST ST

Förråd

Sovrum 1

G

Hylla

G

Klk

Hall

h=1900mm

WC

Klk

Sovrum 1

Förråd Hylla

Hylla

Hylla

43

N V

Ö

43 43

41

STRANDÄNGEN

Ö S Ö

S

42 42

42

N V N V

S

36

F

K F

G Hall

Kök

DM

Hylla

h=1900mm

K WC

Hylla

Sovrum 1

G

TT

Kök

DM

TT

G G

Mikro

TM

WC

G h=1900mm

DM

h=1900mm

h=1900mm

G

TT

h=1900mm

h=1900mm

TM

WC/D Kök

h=1900mm

Sovrum 2

Mikro

Sovrum 2

Mikro

WC/D Sovrum 2

WC/D

h=1900mm

Sovrum 3

h=1900mm

Vardagsrum Sovrum 3

h=1900mm

Vardagsrum

h=1900mm

h=1900mm

h=1900mm

h=1900mm

Takfönster

Takfönster Vardagsrum Takfönster

Balkong

41 41


STRANDÄNGEN

37


HYROR 2017–2018 Produkt Nr

Adress

Storlek

Yta

Vplan

Hyra

16-041-01-0001

Ceciliagatan 1

2 ROK

51

sut

7 278 kr

16-041-01-0002

Ceciliagatan 1

2 ROK

57

sut

7 728 kr

16-041-01-0003

Ceciliagatan 1

2 ROK

48

sut

7 203 kr

16-041-01-0004

Ceciliagatan 1

3 ROK

79

1

9 979 kr

16-041-01-0005

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

1

7 728 kr

16-041-01-0006

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

1

7 878 kr

16-041-01-0007

Ceciliagatan 1

3 ROK

79

1

10 129 kr

16-041-01-0008

Ceciliagatan 1

3 ROK

79

2

10 129 kr

16-041-01-0009

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

2

7 878 kr

16-041-01-0010

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

2

8 028 kr

16-041-01-0011

Ceciliagatan 1

3 ROK

82

2

10 504 kr

16-041-01-0012

Ceciliagatan 1

3 ROK

79

3

10 279 kr

16-041-01-0013

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

3

8 028 kr

16-041-01-0014

Ceciliagatan 1

2 ROK

53

3

8 178 kr

16-041-01-0015

Ceciliagatan 1

3 ROK

82

3

10 654 kr

16-041-01-0016

Ceciliagatan 1

2 ROK

65

4

8 928 kr

16-041-01-0017

Ceciliagatan 1

4 ROK

119

4

14 030 kr

16-042-01-0001

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

51

sut

7 203 kr

16-042-01-0002

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

57

sut

7 653 kr

16-042-01-0003

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

48

sut

7 128 kr

16-042-01-0004

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

79

1

9 904 kr

16-042-01-0005

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

1

7 653 kr

16-042-01-0006

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

1

7 803 kr

16-042-01-0007

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

79

1

10 054 kr

16-042-01-0008

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

79

2

10 054 kr

16-042-01-0009

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

2

7 803 kr

Hyrorna gäller från inflyttningsdatum och avser 2017 t o m 2018 års hyresnivå. Kostnad för vatten samt hushållsel tillkommer.

38

STRANDÄNGEN


Produkt Nr

Adress

Storlek

Yta

Vplan

Hyra

16-042-01-0010

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

2

7 953 kr

16-042-01-0011

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

82

2

10 429 kr

16-042-01-0012

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

79

3

10 204 kr

16-042-01-0013

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

3

7 953 kr

16-042-01-0014

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

53

3

8 103 kr

16-042-01-0015

Ebba Ramsays väg 56

3 ROK

82

3

10 579 kr

16-042-01-0016

Ebba Ramsays väg 56

2 ROK

65

4

8 778 kr

16-042-01-0017

Ebba Ramsays väg 56

4 ROK

119

4

14 180 kr

16-043-01-0001

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

51

sut

7 053 kr

16-043-01-0002

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

57

sut

7 503 kr

16-043-01-0003

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

48

sut

6 978 kr

16-043-01-0004

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

79

1

9 754 kr

16-043-01-0005

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

1

7 503 kr

16-043-01-0006

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

1

7 653 kr

16-043-01-0007

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

79

1

9 904 kr

16-043-01-0008

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

79

2

9 904 kr

16-043-01-0009

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

2

7 653 kr

16-043-01-0010

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

2

7 803 kr

16-043-01-0011

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

82

2

10 279 kr

16-043-01-0012

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

79

3

10 054 kr

16-043-01-0013

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

3

7 803 kr

16-043-01-0014

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

53

3

7 953 kr

16-043-01-0015

Ebba Ramsays väg 58

3 ROK

82

3

10 429 kr

16-043-01-0016

Ebba Ramsays väg 58

2 ROK

65

4

8 703 kr

16-043-01-0017

Ebba Ramsays väg 58

4 ROK

119

4

13 655 kr

STRANDÄNGEN

39


C ON C R E T. SE · JU N I -1 6 · VA H 6 7 0 1 V Ä TTE R H E M R E SE RV E R A R SI G FÖ R E V E N TU E L LA T RYC K F E L OC H F ÖR B E H Å LLE R SI G R Ä T T E N T I LL Ä N DR I N GA R .

Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar. Vi bygger minst 150 nya lägenheter varje år. Både på nya markområden och genom förtätning av befintliga stadsdelar. Utgångspunkten är att variation och mångfald skapar intressanta och livskraftiga stadsdelar där du vill bo.

Tel: 036-19 94 00 | Mail: info@vatterhem.se Besöksadress: Klostergatan 10 Postadress: Box 443, 551 16 Jönköping

WWW.VATTERHEM.SE

Profile for Vätterhem

Kultur- och gatuhusen 41-43  

Vätterhems stadsdel Strandängen har Vättern som närmsta granne. Arkitekturprisade Ormhuset stod inflyttningsklart 2015 och Kultur- och Gatuh...

Kultur- och gatuhusen 41-43  

Vätterhems stadsdel Strandängen har Vättern som närmsta granne. Arkitekturprisade Ormhuset stod inflyttningsklart 2015 och Kultur- och Gatuh...

Profile for vatterhem