Page 1

193 Stranica

LIST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA

1

www.vatrogasci-bjelovar.com

e-mail: vatrogaa@inet.hr vzg-bjelovara@bj.htnet.hr

ISSN 1849-0786 • Godina IX

BROJ 21.

»UVANJE ISUSOVOG GROBA - TRADICIJA I »AST 2 0 14 • b r o j 21

Besplatne novine


2

Stranica

IMPRESSUM Glasilo Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara Otona KuËere 1, 43000 Bjelovar tel./fax.: +385(43)217-120 internetska adresa: www.vatrogasci@bjelovar.com e-mail: vatrogaa@inet.hr, vzg-bjelovara@bj.t-com.hr Nakladnik: Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara Za nakladnika: Darko Despot, dipl. ing. sig. Glavni urednik: Darko Despot, dipl. ing. sig. GrafiËki dizajn i prijelom Tiskara Horvat, Bjelovar UreivaËki kolegij: Darko Despot, dipl. ing. sig., glavni urednik Milan FuËkor, ing. zop-a. Æeljka ©poljariÊ, mag. prim. educ. Æeljko Horvat Ivan Rukavina Tomislav SuπiloviÊ Dopisnici u ovom broju: Mateja ©poljariÊ (DVD Breza) Ivanka SaboloviÊ (DVD Velika Ciglena) Mirna Muæar (DVD Prespa) Miroslav VlaπiÊ (DVD RajiÊ) Fotografije: Arhiva VZG-Bjelovara, Mario Šingerberger, Marijan Mužar Naklada: 1000 primjeraka Tisak: Tiskara Horvat, Bjelovar Naslovnica: Isusov grob u Katedrali Svete Terezije Avilske Zadnja stranica: Tvrtka “Vatropromet”, Zagreb Utjelovljenje svetog Florijana u pripadniku mladeæi DVD-a Novoseljani Edwardu Dejanu Dratibiju

2 0 14 • b r o j 21


Stranica

IZDVAJAMO

3

RIJE» UREDNIKA Poπtovani Ëitatelji

4 Razgovor s povodom Tri generacije vatrogasaca u obitelji Halgaπ

5

©arolika aktivnost

8

Sjednice Skupπtina

13

Vatrogasci i vjerska tradicija

15

Vijesti iz druπtava

19

Intervencije

Nakon dvogodiπnjih dvojbi oko toga treba li mijenjati dizajn i sadræaj naπeg glasila “193” napokon smo se odvaæili na promijene. One su oËite viπe u dizajnu nego u samom sadræaju. Ovo su tek poËetne i skromne promijene koje Êe u narednim brojevima dobiti konaËan stil. Velika promjena je u tome πto smo potaknuli obiËno Ëlanstvo, kao i Ëlanove UreivaËkog kolegija, da piπu tekstove za razliku od prijaπnjeg naËina kada su tekstovi bili velikim dijelom uradak jedne osobe. Tekstovi su djelo novinarski neukih, ali zato u vatrogastvo zaljubljenih Ëlanova, koji su u pravilu sudionici dogaanja o kojima piπu. Vrijednost tekstova je u neposrednosti, istinitosti i jednostavnosti kojom odiπu, te æelji da se javnosti pribliæe aktivnosti kojima se naπe vatrogastvo i Ëlanstvo bavi. Za ovakav prvi broj bilo je potrebno viπe vremena nego inaËe, ali aktivnosti koje su zaokupile duænosnike i Ëlanstvo Zajednice u drugom dijelu godine utjecale su na “zakaπnjeli” tisak ovoga broja. Predamnom, kao glavnim urednikom, bila je velika dvojba tiskati ili ne glasilo zbog smanjenja proraËuna Zajednice, a istovremeno porastom troπkova uzrokovanih aktivnostima koje ne spadaju u redovan rad Zajednice, a vezano uz legalizaciju objekata, te poveÊan broj intervencija dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za koje je trebalo izdvojiti viπe financijskih sredstava. U ovom broju dostupan vam je pregled intervencija, kao glavna aktivnost naπih Ëlanica. Govorimo o boljoj suradnji sa crkvenim vlastima na naπem podruËju, izvjeπtavamo sa vatrogasnih natjecanja, a posebice sa dræavnog natjecanja mladeæi u »akovcu, predstavljamo vatrogasnu tradiciju obitelji Halgaπ, kratke crtice iz rada druπtava, a posebno mjesto zauzima kratak pregled odræanih sjednica Skupπtina naπih Ëlanica. Otvorena je suradnja sa VZG Zlatarom i VZO Podravske Sesvete. Bilo kako bilo broj je tiskan i sada se nalazi pred vama sa nadom da Êe te u njemu pronaÊi neπto zanimljivo za svakoga ponaosob.

31

DARKO DESPOT, dipl. ing. sig.

Likovni natjeËaj za mlade 2 0 14 • b r o j 21


4

Stranica

Razgovor s povodom Dva oca, dva sina, jedan unuk i jedan djed, koliko ih je na okupu. Ne πestoro, nego troje, to su Halgaπi, –uro, Berislav i Vedran (otac, sin i unuk). Trojica vatrogasaca, tri generacije vatrogasaca u istoj obitelji, ali i firmi.

Tri generacije na istom poslu Najstariji –uro sada u mirovini, mjesto boravka ©androvac, prisjeÊa se davne sedamdesete proπloga stoljeÊa, kada su osnivali DVD INA Naftaplin. Na osnivaËkoj Skupπtini koja je odræana 6. listopada 1970. godine izabran je Upravni odbor, predsjednik je bio Duπan RakiÊ, zamjenik –ore CvjetiËanin, tajnik Alojz ©poljar, blagajnik Nelo Paliska, zapovjednik Josip HajiÊ, zamjenik zapovjednika Andrija Kalaija, spremiπtar Zvonko KramariÊ, te kao Ëlanovi –uro Halgaπ i Andrija Kudeljnjak. SjeÊam se, priËa –uro, u INI smo svi morali biti vatrogasci, bio je to uvjet radnog mjesta. Nekima je ispoËetka to bilo optereÊenje, ali taj humani poziv i osjeÊaj da neπto u datom momentu branite i spaπavate nekoga i neπto, Ëinio nas je jaËima i sposobnijima. Svi smo redom zavoljeli taj poziv, kod nas je bio i zanat. Moramo spomenuti da je –uro svoj radni vijek zapoËeo kao ugostitelj. Radio je u Zagrebu, zavrπavao kvalifikaciju u Opatiji. Odlazi i na radne akcije, na autoput i u Novi Vinodolski. Æeni se i seli u ©umeÊane za πefa druπtvene prehrane, to je prvi susret s INA. Godina je 1956. - 57, “nafta” se seli u Zagreb. –uro zbog obitelji ostaje ovdje, ali ipak odlazi u Varaædin zavrπavati rudarsku πkolu, dvije godine. VraÊa se sa πkolovanja i dobiva u Koprivnici na naftnom polju posao. U to vrijeme obitelj, djeca Berislav i Vesna te supruga Ankica, se seli iz »azme u Bjelovar. No prije dolaska u naftnu industriju –uro se u Graberju susreÊe s vatrogastvom. U tamoπnjem DVD-u poËinje njegova

vatrogasna priËa. Tadaπnjoj INI svi su zaposleni trebali biti i vatrogasci. ©kola za vatrogasce je organizirana u Zagrebu. Svi zapovjednici tada su to bili komandiri su iπli u πkolu na Mihaljevac za viπe vatrogasne oficire. Trajalo je to neπto viπe od dva mjeseca. SjeÊam se Ive Zdelara iz ©androvca te iz Bjelovara Stjepana Grule. Kasnije dolaze ispiti i za vatrogasne suce. SjeÊa se –uro da su veliku pozornost polagali na preventivu, jer kad se nafta i njoj sliËno zapali to nije dobro, lakπe je sprijeËiti nego lijeËiti. Od nekih vatrogasnih funkcija, priËa –uro nisam baπ imao, samo sam bio u nekoliko navrata Ëlan Upravnog odbora i na πto sam ponosan jedan od osnivaËa vatrogasnog druπtva u INI. Druga priËa nam dolazi od –urinog sina Berislava. On je svoju vatrogasnu karijeru zapoËeo 1976. godine zapoπljavanjem u tadaπnjem Naftaplinu. Od oca sam saznao puno toga o druπtvenom æivotu vatrogasaca, priËa Berislav. Zapoπljavam se u Naftaplinu kao strojar kompresorske stanice. Slijedi 1983. godina kada dobivam mjesto strojarskog tehniËara. U DVD se ukljuËujem po dolasku u firmu te poËetkom osamdesetih biraju me u DVD- u za tajnika druπtva, zatim predsjednika. U nekoliko navrata ti se izbori ponavljaju tako i danas obnaπam duænost predsjednika i Ëlan sam Predsjedniπtva VZG Bjelovara. Za vatrogasnog oficira zavrπava Berislav sredinom osamdesetih godina. Visoku πkolu za sigurnost, smjer zaπtite od poæara, upisujem, govori Berislav 2000. godine i zavrπavam nakon Ëetiri godine. StjeËem zvanja viπeg vatrogasnog Ëasnika. Poslijediplomski specijalistiËki studij zavrπava na Graevinskom fakultetu u Zagrebu, smjer poæarno inæenjerstvo, zavrπava proπle godine. Vedran se 2011. zapoπljava u INI i kao i svi njegovi prethodnici zavrπava i teËaj za vatrogasca. UkljuËuje se u rad vatrogasnog druπtva i ima oca za zapovjednika. Iskustvo vatrogasaca oca i djeda mi je puno pomoglo, kazuje Vedran, usadili u mi ljubav, ne obavezu vatrogasnog zvanja. To je posao koji treba znati, ali i voljeti, pogotovo u dobrovoljnim postrojbama. “193” ZajedniËko pitanje za sve sugovornike: ©to bi izdvojili iz ovog vatrogasnog ciklusa, nekome duæeg nekome kraÊeg”. –uro: Nekada smo bili svi zajedno i radno i vatrogasno. Danas se to rasulo, razvodnilo. Vatro-

2 0 14 • b r o j 21


Stranica gasci nisu nikad odustajali od zajedniπtva, pa tako i danas. Imali smo i natjecateljsku ekipu jednom i nikad viπe, πteta. Danas sam u domu u ©androvcu, tu mi je lijepo, oslobodio sam svoju djecu od mojih staraËkih briga. Lijepo mi je kad me posjete, ali i u ovom domu imam dobro druπtvo, dapaËe prvi sam stanovnik toga doma, Ëak sam nekoliko dana bio i jedini. Ja sam i nekoliko mladih æena sluæbenica, njegovateljica, kud Êeπ ljepπe. Ja i moje curke. Berislav: Mi u ovakvim firmama smo vatrogasci stalno. Vatrogasci smo i na poslu i kad odemo kuÊi. Nema kod nas klasiËnih druæenja jer u biti vatrogasci smo najviπe kad radimo dok su drugi obrnuto viπe kad dou kuÊi. Sada sam zapovjednik vatrogasne postrojbe Molve, na objektima prerade plina Molve. Ovo je jedna od pet profesionalnih vatrogasnih postrojbi u INI. Vedran: Zadovoljan sam πto radim u takvoj firmi, πto sam Ëlan ispoËetka silom prilika, a sada stvarno iz ljubavi ove velike vatrogasne druæine. Sretan sam πto su vatrogasci jedni od humanijih segmenata naπe druπtvene zajednice. Vatrogasac sam na CPS, imam

5

oca za zapovjednika, ali na poslu smo kolege i nema nimalo odnosa otac-sin, naprotiv prema meni je stroæiji. ÆELJKO HORVAT

Prva i posljednja natjecateljska ekipa bjelovarskih naftaπa (u njoj su dva Halgaπa, –uro i Berislav)

ODRA–ENE AKTIVNOSTI

OD 01.01. DO 10.07.2014. GODINE Tijekom mjeseca sijeËnja odraen je: * popis opreme, sredstva za gaπenje, tehnike i vatrogasnih objekata * potpisan ugovor sa GM Studiom za odræavanje web stranica Zajednice * 08.01. zavrπena procjena vrijednosti imovine Ëlanica Zajednice * zapoËelo se sa odræavanjem izvjeπtajnih sjednica Skupπtina druπtava * 13.01. zapoËeo je program osposobljavanja za vatrogasca na PS Prespa na koji se prijavilo 32 polaznika * 17.01. odræana sjednica SVM VZG Bjelovara * odræan pripremni seminar za kandidate za vatrogasne sudce * 26.01. obiljeæena 60. obljetnica DVD-a Novoseljani * 29.01. odræan ispit za stare vatrogasne sudce u Daruvaru

U mjesecu veljaËi nastavilo se sa: * sjednicama Skupπtina druπtava

* 02.02. odræan ispit za nove vatrogasne sudce u Daruvaru * u tijeku je bilo osposobljavanje za zvanje vatrogasac na PS Prespa * 17.02. zapoËelo osposobljavanje za zvanje vatrogasac na PS Prgomelje na koje se prijavilo 49 polaznika * 20.02. odræan sastanak kod GradonaËelnika u svezi revizije procijene ugroæenosti od poæara i tehnoloπkih eksplozija * 26.02. ispiti za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima * 28.02 odræana prva sjednica Predsjedniπtva i Zapovjedniπtva Zajednice

2 0 14 • b r o j 21


6

Stranica

U mjesecu oæujku: * 04.03. odræan sastanak sa duænosnicima DVD-a Brezovac u svezi obnove doma * 07.03. predsjednika Zajednice kao predsjednik Povjerenstva za natjecanje VZ BBÆ sudjelovao u radu sjednice * 12.03. izvrπeno ispitivanje i pranje tlaËnih cijevina DVD-a Tomaπ, sastanak sa korisnicima VPN mobilne mreæe i 2. sjednica Komisije za odliËja Zajednice * 14.03. odræan sastanak u biskupiji BjelovarskokriæevaËkoj u svezi 4. godiπnjice biskupije * 14.03. odræana sjednica Skupπtine VZG Bjelovara * 15.03. predsjednik i tajnica nazoËili sjednici Skupπtine DVD-a »azma * 16.03. tajnica i zamjenik predsjednika nazoËili sjednici Skupπtine VZO Farkaπevac * 20.03. sudjelovali na obiljeæavanju 4. godiπnjice biskupije * 22.03. predsjednik bio u svojstvu predsjednika Povjerenstva za natjecanje VZ BBÆ u pregledu terena i dogovora za odræavanje æupanijskog natjecanja u »azmi * 24.03. izvrπena zamjena akumulatora na kombiniranom kemijskom vozilu * 25.03. dogovoreni zdravstveni pregledi u ustanovi Feniks * 26.03. predsjednik sudjelovao na sastanku stoæera akcije “Zelena Ëistka” * Zavrπeno osposobljavanje za vatrogasca u PS Prespa * zapoËeli zdravstveni pregledi operativnog Ëlanstva druπtava

Mjesec travanj:

* obavljeni dogovori u svezi odlaska pomlatka i mladeæi u odmaraliπte Novi Vinodolski * zavrπeno osposobljavanje za zvanje vatrogasac na PS Prgomelje * zdravstveni pregledi operativnog Ëlanstva druπtava * likovni natjeËaj na temu vatrogastvo u O© * 02.04. sudjelovali smo u radu sjednice ÆVZ (Despot, SuπiloviÊ) * 11.04. obavljena registracija zapovjednog vozila ©kode * 11.04. sudjelovali na sjednicama Skupπtina VZG »azma, Koprivnica i VZO ©androvac * 12.04. sudjelovali na sjednici Skupπtine VZG Gareπnica * 15.04. sastanak kod GradonaËelnika vezano uz donaciju vozila, financiranja JVPG i stanara u naπoj zgradi

* 15.04. sastanak sa generalnim vikarom biskupije, a u svezi Ëuvanja Isusovog groba (©ingerberger, Despot) * 17.04. odræan sastanak sa projektantom M. Gezijem, u svezi izmjena projekta vjeæbaliπta * 19.04. Ëuvanje Isusovog groba od 15:30 do 19:30 sati u katedrali * 23.04. predsjednik sudjelovao na sastanku stoæera “Zelena Ëistka” i press konferenciji povodom nje * 23.04. sastanak sa æupnikom u Tomaπu povodom mise za sv. Florijana * 26.04. uËestvovali smo u akciji “Zelena Ëistka”sa * 26.04. sudjelovali smo na sjednici Skupπtine VZG Kriæevaca * 28.04. predsjednik sudjelovao u radu sjednice Predsjedniπtva VZ BBÆ u Gareπnici * 29.04. zapovjednik i predsjednik obiπli DVD Brezovac vezano uz organizaciju tehniËkog zbora * 29.04. Ëetvorica Ëlanova DVD-a N. Plavnice i kæ.c. bili na obuci u Koprivnici za poæare otvorenog prostora * 30.04. sastanak kod GradonaËelnika u svezi vatrogasnih objekata

U mjesecu svibnju odradili smo:

* 03.05. sudjelovali smo na obiljeæavanju sv. Florijana i sjednici Skupπtine VZG Zlatara u Belcu Ëime je zapoËeta suradnja sa tom Zajednicom * 04.05. Dan hrvatskog vatrogastva polaganjem cvijeÊa i paljenje svijeÊa kod kipa svetog Florijana ispred zgrade Zajednice, polaganjem vijenca i paljenjem svijeÊa kod kriæa na groblju Borik, svetom misom po prvi puta u c r k v i s v. Tome Apostola u Tomaπu uz nastup zbora HORKUD-a Golub, primopredaja kljuËeva sluæbenog vozila Zajednici od Grada Bjelovara, promocija nove klase vatrogasca na PS Prespa i druæenje svih nazoËnih u mjesnom domu Tomaπ * 05.05. predsjednik Zajednice kao Ëlan Skupπtine HVZ-a uËestvovao je u radu sveËane sjednice Skupπtine u Koprivnici * Odræan popravni ispit za vatrogasne sudce na kojem je pristupio jedan naπ stari sudac u Sisku * 07.05. preuzeto novo sluæbeno vozilo od Grada Bjelovara, te Ëetvorica naπih operativaca bili na obuci sa helikopterom u LuËkom

2 0 14 • b r o j 21


Stranica * 08.05. izvrπen prijepis Passata, odræan sastanak Komisije za izbor najboljeg likovnog rada i odræan sastanak sa predstavnicima DVD-a Breza, Brezovac, N. Plavnice, Novoseljani, Prespa i V. Ciglena u svezi odlaska pomlatka i mladeæi u odmaraliπte N. Vinodolski * 10.05. odræan 15. tehniËki zbor vatrogasnih postrojbi Zajednice u Brezovcu i promocija nove klase vatrogasca sa PS Prgomelje * 11.05. naπa 3 vatrogasna sudca sudila na natjecanju VZG Gareπnice u G. Brestovcu * 11.05. odræan sastanak organizacijskog odbora vatrogasnog natjecanja Zajednice * 13. i 14. u suradnji sa JVPG Bjelovara organizirana su “Otvorena vrata vatrogasnog centra” Ëije troπkove smo mi snosili, a JVPG Bjelovara je odradila fiziËki dio posla; u posjetu je bilo preko pet stotina djece predπkolskog i niæeg πkolskog uzrasta, nazoËan je bio GradonaËelnik i uruËene su nagrade za najbolje likovne radove te πkolama i vrtiÊima za viπegodiπnju suradnju povodom otvorenih vrata * 16.05. sudjelovali smo sa naπim zastupnicima na izvjeπtajnoj sjednici Skupπtine VZ BBÆ u Gareπnici * 18.05. odræano je 17. natjecanje VZG Bjelovara na kojem je uËestvovalo 23 ekipe iz 8 druπtava * 21.05. sastanak kod GradonaËelnika sa predstavnicima DVD-a Brezovac, N. Plavnice, Tomaπ i V. Ciglena u svezi vatrogasnih objekata * u tijeku su bili zdravstveni pregledi operativnog Ëlanstva * 25.05. uËestvovali smo na Memorijalu Stjepan Paπa i KUP-u HVZ-a u Koprivnici sa 10 ekipa pomlatka i mladeæi * 26.05. predsjednik je bio u radnom posjetu BjelovarskokriæevaËkoj biskupiji a primio ga je biskup Vjekoslav Huzjak sa biskupskim vikarom i katedralnim æupnikom Stjepanom PtiËekom i ekonomom Josipom StipanËeviÊem

Mjesec lipanj takoer je obilovao natjecateljskim aktivnostima. Tako smo: * 01.06. uËestvovali smo na susretu vatrogasnog pomlatka i mladeæi te æupanijskom natjecanju mladeæi VZ BBÆ u »azmi sa 17 ekipa iz 8 DVD-a, ekipe mladeæi æenske i muπke Prespe i Novih Plavnica i KriæevaËke ceste plasirale su se na dræavno natjecanje mladeæi 27. i 28.06. u »akovcu

7

* 01.06. uËestvovali smo u sklopu æupanijskog eπalona na hodoËaπÊu vatrogasaca u Mariji Bistrici sa 28 uËesnika * 01.06. poslali smo po jednog operativca iz DVD-a Gornje Plavnice i Prespa na dislokaciju u poplavljenu Slavoniju, a tijekom mjeseca u joπ dvije smjene po jednog profesionalca i jednog dobrovoljca sa autocisternom Zajednice * 10.06. predsjednik Zajednice sudjelovao je u radu Izvrπnog odbora VZ BBÆ * od 13. do 18.06. 50 pomladtka i mladeæi sa πest voditelja bilo je u odmaraliπtu Novi Vinodolski * 14.06. predsjednik Zajednice uËestvovao je u radu redovne sjednice Skupπtine HVZ-a u Varaædinu * u suradnji sa Bjelovarsko-kriæevaËkom biskupijom sudjelovali smo u Tjelovskoj procesiji povodom blagdana Tijelova 19.06. sa 20 uËesnika pri Ëemu su Ëetvorica nosila nebo * 21.06. natjecateljske ekipe djece i mladeæi kao i petorica naπih sudaca sudjelovali su KUP-u Ivanje 2014. u Kriæicu * 22.06. sa dva zapovjedna vozila i osmero operativaca iz 7 druπtava sudjelovali smo na 3. Kup natjecanju operativnih vatrogasaca u Podravskim Sesvetama te time otvorili suradnju sa tom VZO * 27. i 28.06. predsjednik Zajednice sudjelovao je kao vatrogasni sudac na dræavnom natjecanju mladeæi u »akovcu, a 28.06. nastupile su i naπe ekipe mladeæi æenske Prespe i mladeæi muπke Novih Plavnica i KriæevaËke ceste, Prespa je 36. od 51 ekipe, a Nove Plavnice i KriæevaËka cesta 19. od 56 ekipa. * 29.06. uËestvovali smo sa 9 ekipa djece i 4 ekipe mladeæi na KUP-u HVZ-a i Antuna BrlakoviÊa u PopovaËi na kojem su sudila naπa Ëetiri sudca * 30.06. odræan je sastanak uæeg rukovodstva Zajednice sa ciljem pripreme 2. ZajedniËke sjednice Predsjedniπtva i Zapovjedniπtva Zajednice

Mjesec srpanj:

* 08.07. odræan sastanak kod zamjenice GradonaËelnika Lidije Novosel u svezi legalizacije vatrogasnog objekta DVD-a Brezovac kojem su nazoËili predsjednik Zajednice i DVD-a Brezovac * 09.07. odræane su sjednice Povjerenstva za nabavu roba i usluga male vrijednosti i UreivaËkog kolegija”193” * U pripremi je tisak 21. broja “193”.

Ostale aktivnosti koje nisu vezane uz Kalendar aktivnosti za 2014. godinu: * Na “Vatrogasnom izazovu” u Lipovljanima uËestvovali su vatrogasci DVD-a Velika Ciglena,

2 0 14 • b r o j 21


8

Stranica

* za potrebe DVD-a Bjelovar (DVD Broani) i Nove Plavnice i KriæevaËka cesta (DVD Donji KuËan) Zajednica je dala svoje vozilo za prijevoz, * odræano je osposobljavanje djelatnika Grada Bjelovara u dvije grupe 16 djelatnika i Kudumija Trade d.o.o. 18 djelatnika, Kudumija Trade do.o. naplaÊeno, a za potrebe Grada Bjelovara predsjednik je u svoje slobodno vrijeme bez naknade odradio osposobljavanje u dva navrata

* obavljen je servis vatrogasnih aparata druπtava o troπku Zajednice prema odluci Predsjedniπtva * kupljena je oprema i odore za DVD-a Novoseljani, Gornje Plavnice i RajiÊ povodom njihovih obljetnica, a prema odluci Predsjedniπtva * odræan telefonski sastanak æupanijske Koordinacije Bjelovar na kojoj je naπ predsjednik izabran za Ëlana Izvrπnog odbora VZBBÆ * vatrogasni sudci naπe Zajednice sudili su na sljedeÊim natjecanjima i kup-ovima: natjecanje VZG Bjelovara 7 sudaca, natjecanje VZG Gareπnice 3 sudca, KUP u Koprivnici 1 sudac, susret prijateljstva VZ BBÆ 6 sudaca, natjecanje VZ VirovitiËko-podravske æupanije 2 sudca, KUP u Ivanskoj 5 sudaca, dræavno natjecanje mladeæi 1 sudac i KUP HVZ-a i Antun BrlakoviÊ PopovaËa 4 sudca. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig.

SJEDNICE SKUP©TINA DVD-a ©aroliko, od fantastiËnih do osrednjih, ali bolje nego lani Vatrogasci bjelovarskog kraja su odradili i posljednju po redu godiπnju izvjeπtajnu sjednicu Skupπtine po svojim druπtvima. Svi vatrogasci djeluju u okviru Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara. To je zajednica u kojoj su udruæene tri Ëlanice profesionalnih vatrogasnih postrojbi i 20 dobrovoljnih vatrogasnih druπtava. PodruËje djelovanja je Grad Bjelovar i 31 pripadajuÊe naselje, obuhvaÊajuÊi povrπinu blizu 200 kilometara kvadratnih i oko 42 000 stanovnika. Spomenimo da su u tom sklopu Ëetiri druπtva koja brane svoje proizvodne pogone (Sirela, INA Bjelovar, »esma, ÆeljezniËar). Proπla je godina bila izborna, po druπtvima su birani Upravni i Nadzorni odbori te Zapovjedniπtva. Sada je bila prigoda da se analizira jednogodiπnji rad. Uglavnom su svi bili zadovoljni radom i aktivnostima. Kod nekih Druπtava izrazito je razvijen rad s djecom i mladeæi (Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Prespa, Novoseljani), neki tek razvijaju te aktivnosti (Breza, Ædralovi, Velika Ciglena). Kroz sva izvjeπÊa dominirale su aktivnosti u organizaciji VZG Bjelovara. To su natjecanja djece i mladeæi, zatim odraslih. Tu je i obiljeæavanje Dana vatrogastva i Mjeseca zaπtite od poæara. Od znaËajnijih aktivnosti valja spomenuti i struËno osposobljavanje. Lani je zavrπila πkola za vatrogasne Ëasnike, prva nakon dvadesetak godina. Tu su i ispiti za vatrogasca, specijalizacije (strojar i diπne sprave), zatim πkola za

doËasnike. ©to se pak opremanja pojedinih Druπtava tiËe i tu se dosta daleko doπlo. Prostori (Ëitaj vatrogasna spremiπta) u funkciji su. U spremiπtima su vatrogasne traktorske cisterne te pokoje vatrogasno vozilo. Oprema za osobnu zaπtitu vatrogasca pri intervenciji je dobrim dijelom nabavljena. Svako druπtvo ima nekoliko kompleta osobne zaπtitne opreme, razmiπlja se i o daljnjoj nabavi iste. Sva su druπtva ocijenila suradnju meu sobom i s krovnom organizacijom VZG Bjelovara odliËnom mada uvijek moæe biti i bolje. Kod nekih DVD-a doπlo je do kadrovskih promjena. DVD Brezovac birao je novog predsjednika, zatim i DVD Bjelovar. Stari predsjednik najstarijeg druπtva u ovom kraju, lani su obiljeæili 140 godina kontinuiteta, Stjepan Grula izabran je za poËasnog predsjednika. Na njegovo mjesto postavljen je dugogodiπnji Ëlan i zapovjednik u DVD-u Bjelovar Marijan ©ingerberger. Sve sjednice Skupπtina krasilo je zajedniπtvo koje je nakon sluæbenog dijela nastavljeno zajedniËkom veËerom, ponegdje i plesom. Za kompletnu ocjenu suradnje s VZG Bjelovarom i ocjenu rada Druπtava na terenu upitali smo prvog Ëovjeka bjelovarskog vatrogastva, predsjednika VZG Bjelovara Darka Despota, dipl. ing. sig: “Realno gledajuÊi, s obzirom na materijalne, fi-

2 0 14 • b r o j 21


Stranica nancijske i kadrovske uvjete u kojima Zajednica i njene Ëlanice djeluju, zadovoljan sam sa njihovim radom. Biti Êu slobodan i reÊi da isto miπljenje ima i GradonaËelnik Antun Koruπec, dipl. politolog, πto je u viπe navrata u javnosti i izjavio. Svakako da prostora za poboljπanja ima i mi to prepoznajemo. Dogovorno planiramo i realiziramo poboljπanja koja se ogledaju u nabavci potrebne vatrogasne opreme i vozila, izgradnji i adaptaciji vatrogasnih objekata, osposobljavanju i usavrπavanju vatrogasnih kadrova. To su nam prioriteti. Isto tako stalna briga se vodi o stvaranju uvjeta kontinuiteta rada Druπtava kao rasadnika buduÊih dobrovoljnih i profesionalnih kadrova kroz rad sa mladima. Njihovo ukljuËivanje u rad vatrogasnih organizacija ima viπestruku korist, kako za druπtvo tako i za njih osobno. Oni se kroz organizirani i struËan rad pripremaju da u nadolazeÊem vremenu preuzimaju teret vatrozaπtite u naπem gradu. Javna vatrogasna postrojba je glavni nosioc operativnog rada na intervencijama. To je dobro opremljena, struËna, a i kadrovski jaka postrojba koja je 24 sata neprekidno spremna da u roku od jedne minute izae na svaki æurni poziv. Posebno se moæe pohvaliti brojem visokoobrazovanih kadrova po Ëemu prednjaËe na nivou dræave. Postrojba sa svojih 37 djelatnika pokriva 51% puËanstva naπe æupanije, dok preostali dio postrojbi sa svojih 61 djelatnikom pokriva 49%. Mislim da to dovoljno govori o vaænosti

9

i optereÊenosti ove postrojbe u odnosu na ostatak æupanije. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, osim pomoÊi profesionalcima, i samostalno odrauju manje sloæene intervencije. One su nezamjenjivi dio sustava zaπtite i spaπavanja i njegov masovni ljudski potencijal, koji je neophodan kod dogaaja velikih i katastrofalnih razmjera. Kada veÊ govorimo o dogaajima treba istaÊi da je broj intervencija u zadnjih nekoliko godina proπao brojku 200. Proπla godina zavrπena je s 217 intervencija i to kao najmirnija godina. StatistiËki gledano mjeseËno imamo prosjeËno 18,08 intervencija. Proljetni i jesenski dio godine je najugroæeniji. Po dobi dana, moæda je to zanimljivo, najugroæeniji dio je od 12-15 sati, a najmirniji od ponoÊi do πest sati. Vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije od dojave stiæu za prosjeËno 6,9 minuta, a troπak po intervenciji prelazi 5.000,00 kn. Ulaganja u sustav vatrogastva jesu troπak, ali koji se viπestruko vraÊa kroz manje materijalne πtete, spaπene ljudske æivote i zdravlje ljudi. Mnogostruko su veÊe vrijednosti onoga πto je spaπeno nego πto je uloæeno u sustav. Graani mogu imati puno povjerenja u naπe vatrogasce, a i ankete govore tome u prilog, jer vatrogasce svrstavaju na prvo mjesto po povjerenju graana na πto smo osobito ponosni.”

Prisjetimo se πto je bilo na Skupπtinama po Druπtvima. Prespa - 11. sijeËnja Zbog bolesti predsjednik Stjepan Mrak podnio je ostavku na tu duænost te je na njegovo mjesto izabran Stjepan Hrπak. Dodijeljene su tri spomenice vatrogasni veteran, Stjepanu LaliÊu, Stjepanu Mraku i –uri OæegoviÊu. Spomenicu za 40 godina rada u vatrogastvu primio je Slavko Gaπparuπ. Usvojena su IzvjeπÊa o radu i finacijama te doneseni Plan rada i Financijski plan za naredni period.

Galovac - 18. sijeËnja Sjednici kao gosti nazoËili su æupanijski vatrogasni zapovjednik, predsjednik, tajnica i zamjenik zapovjednika VZG Bjelovara, te predstavnici druπtava sa podruËja VZG Bjelovara i susjednih vatrogasnih zajednica. Iz podnesenih izvjeπÊa izdvojili bi radove na dogradnji objekta Ëiji se zavrπetak u cijelosti oËekuje poËetkom ove godine, a za πto je financijska sredstva osim druπtva osigurala i VZG Bjelovara. Usvojeni su Plan rada i Financijski plan za 2014. godinu. Iz planova izdvajamo pokretanje rada sa djecom i

mladeæi, kao i ozbiljnije pripreme za sudjelovanje na vatrogasnom operativnom natjecanju, naravno pored redovnih operativnih zadaÊa druπtva.

StanËiÊi - 24 . sijeËnja Usprkos obilnim snjeænim padalinama sjednici su se odazvali Ëlanovi i gosti koje ni nevrijeme nije moglo sprijeËiti da nazoËe istoj. Kao gosti sjednici su bili nazoËni predsjednik i tajnica VZG Bjelovara te predstavnici DVD-a s Poæarnog sektora Prgomelje Breza, Prgomelje i RajiÊ. Na sjednici je potaknuta inicijativa uËlanjenja æena u druπtvo, te istaknuta vaænost pohaanja osposobljavanja za zvanje vatrogasac za Ëlanove koji nemaju vatrogasna zvanja, a koje se organizira u veljaËi na njihovom Poæarnom sektoru.

Tomaπ - 25. sijeËnja Iz podnesenih izvjeπÊa vidljivo je da je druπtvo πtedilo financijska sredstva i ista prenijelo u ovu godinu, a sve u cilju priprema za obljetnicu koja

2 0 14 • b r o j 21


10 Stranica je nagodinu, a za koju Êe zapoËeti pripreme veÊ u ovoj godini. Vaæan cilj druπtva je dobiti od Grada Bjelovara prostor u mjesnom domu koji bi uredili i prenamjenili u vatrogasnu garaæu sa spremiπtem. Na sjednici su dodijeljene spomenice i uvjerenje sa diplomom za zvanje vatrogasac. Gosti na sjednici bili su poËasni predsjednik VZ BBÆ i VZG Bjelovara Ivan Rep, predsjednik VZG Bjelovara i njegov zamjenik, te tajnica, predsjednica mjesne kazaliπne grupe i prijateljska druπtva Prespa, Velika Ciglena, Novoseljani i Ædralovi.

trebaju zapoËeti veÊ ove godine. UruËene su veteranske spomenice i spomenice za 20 godina Ëlanovima druπtva. Takoer su primili diplomu, oznaku i znaËku zvanja vatrogasne mladeæi Ivana Rukavina i diplomu i uvjerenje za zvanje vatrogasca Igor Rousek. Istaknut je problem u komunikaciji unutar druπtva i opremanja Ëlanova odorama, a pohvaljena je obnova rada s pomlatkom. Sjednici su nazoËili predsjednik i tajnica VZG Bjelovara te predstavnici druπtava Novoseljani, Prespa, Tomaπ, Velika Ciglena, Brezovac, Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Breza i Trojeglava

Nove Plavnice i KriæevËka cesta - 1. veljaËe

Novoseljani - 26. sijeËnja Ove godine DVD Novoseljani slave 60. obljetnicu druπtva. Redovna izvjeπtajna sjednica Skupπtine druπtva, koja je odræana 26. sijeËnja 2014. godine, bila je prilika za obiljeæavanje obljetnice. Pored redovnih izvjeπtaja i planova gosti su upoznati i sa povijesnim razvojem i uspjesima druπtva. Sjednici su nazoËili gosti iz brojnih druπtava, æupanijski vatrogasni zapovjednik Æeljko Jambrek, dip. ing. sig., predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnica VZG Bjelovara. Na sjednici su uruËena srebrna i bronËana odliËja, spomenice za 10 i 40 godina i priznanja. Druπtvo je kao svoj veÊi uspjeh u proπloj godini istaknulo prijem 53-oje Ëlanova pomlatka i mladeæi sa kojima od tada kontinuirano rade. Na sjednici su uruËeni i pokloni od VZG Bjelovara koja je druπtvu podarila jedan komplet osobne zaπtitne opreme, Ëetiri sveËane i jednu radnu odoru. U postupku nabave su pokloni u opremi od strane Hrvatske vatrogasne zajednice i VZ Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Time Êe se druπtvo i dodatno znaËajnije opremiti. U 2013. godini imali su jednu samostalnu intervenciju, a 15-ero Ëlanova mladeæi zavrπilo je osposobljavanje za zvanje vatrogasne mladeæi. Na sjednici su uruËena srebrna i bronËana odliËja, spomenice za 10 i 40 godina i priznanja. Srebrnu medalju dobio je Duπan ©trbac. BroËanu medalju Ivica JurkoviÊ, Vladimir Jeæek, Mile KatiÊ, Dragan Jura. BronËanu Plamenicu primili su: Ivan PaπaliÊ, Antun PaπaliÊ, Zoran ©trbac, Zorana Predavac, Stjepan Æea, Damir MargetiÊ, Nikola CindriÊ. Spomenice za 40 godiπnji rad u Druπtvu primaju: Mile KatiÊ, Milorad Goralj, Dragan Jura.

Ædralovi - 31. sijeËnja Na sjednici su podnesena izvjeπÊa o radu u 2013. godini, doneseni planovi za 2014. godinu i najavljena 80. obljetnica druπtva koja se obiljeæava 2015. godine no pripreme

Sjednici je posebnost dalo bratimljenje s prijateljskim DVD-om Donji KuËan. To je plod viπegodiπnjih prijateljskih odnosa. Pored delegacije DVD-a Donji KuËan, koju je predvodio predsjednik Tomislav Lepoglavec, sjednici su nazoËili æupanijski vatrogasni zapovjednik, predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnica VZG Bjelovara, te predstavnici brojnih DVD-a iz naπe Zajednice. IzvjeπÊe je, kao i ranijih godina, bilo puno natjecateljskih uspjeha. »lanovi druπtva odradili su dvije poæarne intervencije, sudjelovali u procesima osposobljavanja, seminarima i sliËno. Od planova za 2014. godinu istiËemo nastavak radova na dovrπetku izgradnje objekta, te ozbiljne pripreme za predstojeÊe dræavno natjecanje mladeæi. Na sjednici su uruËene veteranske i spomenice za 30 godina, te diplome i uvjerenja za zvanje vatrogasac. Druπtvo je posebnim poklonima nagradilo najaktivnije mlade Ëlanove.

Gornje Plavnice 7. veljaËe U ugodnom ambijentu lovaËkog doma, jer ovo druπtvo nema vlastiti veÊi prostor, podnesena su izvjeπÊa za 2013. godinu i planovi za 2014. godinu. Dodijeljena su uvjerenja i diplome za zvanje vatrogasac trojici Ëlanova. Kao glavni projekt u skoraπnjem vremenu istaknuta je izgradnja mjesnog doma na vatrogasnom zemljiπtu Ëime bi ovo druπtvo, a i mjeπtani Gornjih Plavnica, dobili potreban prostor. GradonaËelnik u svom govoru obeÊao je realizaciju toga projekta sredstvima Grada Bjelovara u dvije godine. U 2014. godini ovo druπtvo obiljeæava 80. obljetnicu svoga postojanja. Gosti na sjednici bili su GradonaËelnik Antun Koruπec sa svojim zamjenicama, predsjednik i tajnica VZG Bjelovara, poËasni predsjednik VZG Bjelovara Ivan ImbriπiÊ, predstavnici druπtava Breza, Galovac i Nove Plavnice i KriæevaËka cesta.

2 0 14 • b r o j 21


Stranica 11

Sirela - 7. veljaËe Sa zadovoljstvom se konstatiralo da je mala proπlogodiπnja rotacija kadrova u rukovodstvu druπtva rezultirala aktivnijim radom unutar druπtva. Ureeno je novo vatrogasno spremiπte, osposobljena vatrogasna motorna πtrcaljka, operativna postrojba aktivno sudjelovala na tehniËkom zboru i po prvi puta na operativnom natjecanju u Velikoj Cigleni. Od vaænijih planova za 2014. izdvaja se kupnja zaπtitnih odijela i joπ aktivniji rad operativne postrojbe na natjecanjima i vjeæbi unutar tvornice. Kraj sjednice uveliËao je prijem novih desetak Ëlanova i Ëlanica u druπtvo πto je rijetkost u danaπnje vrijeme u druπtvima unutar gospodarstva. Gosti sjednice bili su æupanijski vatrogasni zapovjednik Æeljko Jambrek, dipl. ing. sig., predsjednik VZG Bjelovara Darko Despot, dipl. ing. sig., zapovjednik VZG i JVPG Bjelovara Milan FuËkor, ing. zop-a, predstavnici DVD-a Bjelovar i Hrsovo

Ciglena 8. veljaËe Bilo je zadovoljstvo vidjeti i sluπati tijek sjednice koji je bio na visokoj razini. IzvjeπÊe je obilovalo dobrim rezultatima i novitetima u radu druπtva. Druπtvo je zahvaljujuÊi GradonaËelniku Antunu Koruπecu napokon dobilo zemljiπte u svoje vlasniπtvo na kojem Êe se izgraditi vatrogasni objekt sa garaæom. To je ujedno i najvaæniji projekat druπtva. Druπtvo je nakon veÊeg broja godina oformilo ekipu djece koja Êe ove godine biti poveÊana. Tek πto su se pojavili na natjecateljskom podiju organizirali su i svoje vatrogasne susrete pod nazivom Susret prijateljstva vatrogasaca DVD-a Velika Ciglena na kojem su uËestvovala brojna druπtva iz naπe Zajednice te DVD Donji KuËan iz VZG Varaædina. Druπtvo je od VZG Bjelovara dobilo na koriπtenje jedan osobni zaπtitni komplet (odijelo, rukavice i Ëizme), kao i sva teritorijalna druπtva na podruËju Zajednice. Sjednici su ispred VZG Bjelovara nazoËili predsjednik Darko Despot, dipl. ing. sig. i zamjenik zapovjednika Tomislav SuπiloviÊ te brojni gosti iz druπtava Prespa, Tomaπ, Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Novoseljani, Breza, Bjelovar i Ædralovi

Prgomelje - 8. veljaËe Nakon proËitanih izvjeπÊa i planova povedena je rasprava o kvaliteti rada druπtva koja iz godine u godinu opada. Iako Ured Zajednice potiËe, predlaæe, pomaæe naËine kako da se situacija prevlada rezultati na terenu su minimalni bez obzira πto za kvalitetan rad postoje svi preduvjeti. NazoËni su

se sloæili da problem leæi u uæem rukovodstvu druπtva πto pod hitno treba mijenjati. Na sjednici Ëlanovi druπtva su izrazili æelju za aktivnijim radom u istom, a posebice na natjecateljskom planu i suradnji sa Zajednicom i drugim druπtvima. ZakljuËak je da se mora odræati ponovni sastanak sa rukovodstvom Zajednice i dogovore smjernice za poboljπanje rada. Volje ima, a to je najbitnije. Na sjednici ispred VZG Bjelovara bili su tajnica Æeljka ©poljariÊ, mag. prim. educ. i zamjenik predsjednika Ivan Rukavina te predstavnici druπtava Breza, RajiÊ i StanËiÊi.

RajiÊ - 15. veljaËe Sjednici su ispred VZG Bjelovara nazoËili tajnica i zamjenik zapovjednika. Podnesena su izvjeπÊa o radu u 2013. godini te planovi za 2014. Sjednicu je vodio zamjenik predsjednika Ivica Kitner. Ovo je bila izborna sjednica, jer je nakon teπke bolesti preminuo predsjednik Ivan Semekal. Osim predsjednika ponovno je biran zamjenik zapovjednika kao i tajnik. Za predsjednika je biran Vlado VlaπiÊ, zamjenika zapovjednika Bojan RadeπiÊ, a za tajnika Antonio Borovac. Na sjednici su dodijeljene spomenice za 10, 20, 30 i 50 godina rada u druπtvu. Sjednici su nazoËili i predstavnici druπtava sa poæarnog sektora Breza, Prgomelje i StanËiÊi. Nakon duæeg vremena po prvi puta sjednici nisu nazoËili predstavnici druπtava izvan podruËja Grada Bjelovara. Razlog tome je 80 - ta obljetnica DVD-a RajiÊ koja Êe se obiljeæiti tijekom ljeta ove godine na kojoj Êe prisustvovati sva druπtva s kojima imaju dugogodiπnju uspjeπnu suradnju.

Brezovac - 21. veljaËe Dobrovoljno vatrogasno druπtvo Brezovac odræalo je svoju 82. Skupπtinu. Bila je to Izborna skupπtina jer je predsjednik Mario Kuterovac podnio ostavku na ovu duænost, obrazlaæuÊi taj Ëin obiteljskim i poslovnim razlozima. Skupπtinari su njegove razloge jednoglasno prihvatili te za novog predsjednika izabrali Ivana Crnogorca. Takoer je za spremiπtara umjesto Gabrijela Zimeta izabran Andrej Nikles, a za domara Branko RadanoviÊ. U izvjeπÊu o radu za proteklu godinu istaknuto je da su sve obveze prema VZG Bjelovara odraene, da su natjecateljske ekipe djece i odraslih postigli zapaæene rezultate, te da intervencija nije bilo. Posebna pozornost u izvjeπÊu ali i u programu rada dana je stanju vatrogasnog doma. Kroviπte doma je blago reËeno u katastrofalnom stanju. Naglaπeno je ukoliko se pod hitno neπto ne uËini da Êe posljedice biti velike, jer strop

2 0 14 • b r o j 21


12 Stranica a i zidovi su veÊ dobrano vlaæni, temelji su poËeli propadati tako da za koju godinu neÊe biti ni “D” od doma. OËekuju vatrogasci iz Brezovca pomoÊ VZG Bjelovara, æupanijske vatrogasne zajednice ali i sponzora. VeÊe im je razveselio poduzetnik Goran Halauk koji je obeÊao da Êe donirati kompletnu grau za kroviπte doma. Taj Ëin izazvao je velik pljesak svih nazoËnih. Recimo na kraju da je Dinko Vuk, Ëlan ovog Druπtva primio priznanje za zavrπen teËaj za vatrogasca. Skupπtinu su uveliËali svojom nazoËnoπÊu Zapovjednik VZG Bjelovara i JVP Milan FuËkor, te predstavnici vatrogasnih druπtava iz Novoseljana, Sirele, Galovca, Novih Plavnica i KriæevaËke ceste, Velikog Korenova, »esme.

DVDG »esma 22. veljaËe U izvjeπÊu i raspravi istaknut je problem πto druπtvo Ëine djelatnici triju tvrtki od kojih samo Kronospan-CRO radi na lokaciji Slavonska cesta 17, dok je »esma usluge preseljena na drugu lokaciju, a »esma-SP je otpustila svoje djelatnike. Uvjeti rada su zaista teπki, ali se ipak svi nadaju da Êe problemi biti prevladani, jer s obzirom na drvnu djelatnost vatrogasci su potrebni u svakodnevnom radu tvrtki. PomoÊ u radu druπtvu daju VZG Bjelovara i VZ BBÆ kako materijalno i financijski tako i πkolovanjem kadrova potrebnih druπtvu. Petero Ëlanova zavrπilo je u 2013. godini osposobljavanje za zvanje Ëasnika i trojica za zvanje vatrogasca. UruËene su spomenice za 40, 30, 20 i 10 godina. Sjednici su nazoËili predsjednik VZG Bjelovara Darko Despot, dipl. ing. sig., predstavnici druπtava Sirela, Novoseljani, Brezovac i Ivanska.

Breza - 22. veljaËe Dobrovoljno vatrogasno druπtvo Breza odræalo je svoju 57. redovnu sjednicu Skupπtine. Sjednici su nazoËili gradonaËelnik Grada Bjelovara gosp. Antun Koruπec, zamjenica gradonaËelnika ga. Lidija Novosel, predsjednik VZG Bjelovara Darko Despot te predstavnici druπtava sa podruËja VZG Bjelovara, ali i πire. Na sjednici je izneseno izvjeπÊe o radu Druπtva u 2013. godini. Iz izvjeπÊa je vidljiva aktivnost Druπtva te volja za radom i uspjehom. PoËetkom 2013. godine okupili su djecu i mladeæ s kojom se Druπtvo prvi puta pojavilo na natjecanjima. U ovoj godini rad s djecom i mladeæi se nastavlja u nadi da Êe ostvariti joπ bolje rezultate. Kako bi rad mladeæi DVD-a Breza bio πto bolji predstavnici DVD-a Nove Plavnice i KriæevaËka cesta su poklonili Ëetiri cijevine s nosaËima za vjeæbe. Na

sjednici su dodijeljene spomenice vatrogasni veteran i spomenice za 30 godina. Dodijeljene su i diplome te oznake zvanja i znaËke za zvanje vatrogasne mladeæi.

Veliko Korenovo 23. veljaËe Druπtvo je u protekloj godini znatno napredovalo u svom radu, a kao poseban uspjeh zahvaljujuÊi Gradu Bjelovaru i gradonaËelniku Antunu Koruπecu istaknuto je dobivanje na koriπtenje prostor u mjesnom domu. VZG Bjelovara dodijelila je druπtvu na koriπtenje vatrogasnu traktorsku cisternu. Na sjednici je primljeno u druπtvo troje novih Ëlanova. Formirana je i æenska A natjecateljska ekipa. Kao plan za ovu godinu, izmeu ostaloga, istaknuto je ureenje dobivenog prostora i organizacija nogometnog turnira kao tradicionalnog turnira. Sjednici su nazoËili ispred VZG Bjelovara predsjednik Darko Despot, dipl. ing. sig. i zamjenik predsjednika Ivan Rukavina, te predstavnici DVD-a Brezovac, Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Galovac i Novoseljani.

INA Bjelovar 27. veljaËe Predzadnja po redu odræana je sjednica Skupπtine DVD-a u gospodarstvu INA BJELOVAR. Sjednici su nazoËili brojni gosti i predsjednik VZG Bjelovara. Na sjednici su donesene izmjene Statuta vezano uz promjenu sjediπta druπtva te neke kadrovske promjene u Upravnom odboru. Na osobnu zamolbu duænosti zastupnika u Skupπtinu VZG Bjelovara razrijeπen je Ivan ImbriπiÊ. Istaknuto je nezadovoljstvo vezano uz odnos poslodavca prema Ëlanovima i samom druπtvu, iako dobrovoljni vatrogasci donose veliku uπtedu istom koji ne mora angaæirati na tim poslovima profesionalne kadrove. Istaknuto je da je obuËeni djelatnik sa zavrπenim zvanjem dobrovoljnog vatrogasca najbolje rjeπenje za poslodavca. Za poËasnog Ëlana druπtva izabran je Danijel Zorko. Na sjednici su dodijeljene spomenice za 20, 30, 40 i 50 godina.

DVD Bjelovar 28. veljaËe Sjednica je bila izborna jer su proπle godine zbog proslave 140. obljetnice druπtva skupπtinari “produæili” mandat rukovodstvu na godinu dana. Kako je i dogovoreno na ovoj sjednici birano je

2 0 14 • b r o j 21


Stranica 13 novo rukovodstvo. Za predsjednika druπtva izabran je Marijan ©ingerberger, zapovjednika Silvije GaliÊ, ing., a tajnica je Dijana MilakoviÊ. Dosadaπnji predsjednik Stjepan Grula, prof. izabran je za poËasnog predsjednika. Novo rukovodstvo se obvezalo da Êe unaprijediti rad druπtva, a na sjednici su u druπtvo

primljene dvije nove Ëlanice. Druπtvo ima æelju da pored oËuvanja tradicije vatrogastva bude aktivno i na ostalim zadacima i ciljevima. Ispred VZG Bjelovara nazoËne je pozdravila tajnica Æeljka ©poljariÊ, mag. prim. educ. te uruËila na koriπtenje jedan osobni zaπtitni komplet. ÆELJKO HORVAT

SURADNJA SA BJELOVARSKO-KRIÆEVA»KOM BISKUPIJOM

»UVANJE ISUSOVOG GROBA TRADICIJA I »AST

Tradicija Ëuvanja Isusovog groba zapoËinje nakon Isusove smrti na kriæu i njegovog polaganja u grobnicu - spilju na Veliki petak. Prema dostupnim izvorima jedna grupa æidova s voama, okupila se nakon Pashalne veËere. Razgovarali su da li Êe se obistiniti Isusova rijeË da Êe treÊi dan uskrsnuti od mrtvih. U svojem strahu od ostvarenja tih rijeËi izabrali su odbor, koji je slijedeÊeg dana trebao otiÊi do Poncija Pilata sa zahtjevom da se postavi straæa ispred Isusova groba koja bi sprijeËila da Isusovi uËenici ukradu Isusovo tijelo te tako proglase da je uskrsnuo. IduÊeg dana su æidovski sveÊenici izloæili svoj zahtjev Ponciju Pilatu, koji je odobrio deset rimskih legionara da Ëuvaju Isusov grob. U znak spomena na taj dogaaj, odræava se Ëuvanje Kristova groba po svetiπtima i crkvama na Veliki petak i Veliku subotu.

Krajem 2. svjetskog rata na naπim prostorima zamrla je ova viπestoljetna tradicija. Tek poËetkom 90-tih godina proπlog stoljeÊa promjenom politiËkog ureenja i dræave zapoËelo se sa snaænijom obnovom ove krπÊanske tradicije. Ova tradicija raπirena je na prostorima Republike Hrvatske u viπe oblika. Æudije su poznati Ëuvari Kristova groba u dane Velikog tjedna na prostorima Dalmacije. Zapisi govore da je ovaj tradicionalni obiËaj raπiren po cijeloj Dalmaciji od kraja 19. stoljeÊa. S vremenom, svaka je æupa osmislila svoje obiËaje tako da se danas ti obiËaji meusobno razlikuju po svojim posebnostima. Najstarije æudije su iz æupe sv. Ilije u MetkoviÊu, koji su osnovani 1857. godine, te su 2007. godine proslavili 150. obljetnicu postojanja. Æudije Ëine 12 straæara predvoenih zapovjednikom tzv. “judom” kao trinaestim Ëlanom. NajËeπÊe su odjeveni u odore rimskih vojnika, a negdje i u odore mornara ili u 2 0 14 • b r o j 21

narodne noπnje. »uvanje zapoËinje na Veliki Ëetvrtak kada æudije izlaze pred oltar, gdje straæare izmjenjujuÊi se po Ëetvorica sve do Vazmenog bdijenja u ponoÊ sa Velike subote na Uskrs, kada prilikom Isusovog uskrsnuÊa oni popadaju od straha. PoËetkom proπlog stoljeÊa ovu tradiciju prihvaÊaju i vatrogasci posebice u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. U vatrogasnom Vjeæbovniku iz 1932. godine piπe: “U Velikom tjednu (πto nije obavezno) postave se dva Ëlana, jedan s lijeve, drugi s desne strane groba u sveËanoj odori s kacigama na glavama u stavu mirno. Izmjena se vrπi svaki sat uz vou, koji je za tu svrhu odreen.? Mnogobrojna su mjesta kao πto su Remetinec, Nova Bukovica, Naπice, Lijevo SrediËko, BedekovËina, ©piËkovina, Brestovec OrehoviËki, Kebel, Orehovica, Suhopolje, Kotoriba, PitomaËa, Jastrebarsko, Jelisavac, Kalinovac,


14 Stranica Batinska, Legrad, Donja KupËina, Zdihovo, Sveta Marija, Nuπtar, Sarvaπ, Valpovo i joπ mnoga druga Ëiji vatrogasci Ëuvaju Isusov grob. Na podruËju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije, koliko mi je poznato, vatrogasci iz Daruvara i od ove godine Bjelovara jedini πtuju ovu tradiciju. Na inicijativu predsjednika DVD-a Bjelovar Marijana ©ingerbergera i u dogovoru sa vikarom i katedralnim æupnikom Stjepanom PtiËekom, Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara je po prvi puta organizirala Ëuvanje Isusovog groba na Veliku subotu u katedrali

sv. Terezije Avilske u Bjelovaru, sa æeljom da to postane tradicionalna aktivnost bjelovarskih vatrogasaca. Sudjelovalo je 20 vatrogasaca iz pet druπtava Bjelovar, »esma, Novoseljani, Prespa i Velika Ciglena. Straæe su se smjenjivale svakih 15 minuta od 15:30 do 19:30 sati. Bjelovarsko-kriæevaËka biskupija osigurala je prostor za smjeπtaj i okrijepu sudionika. S obzirom da je ovo prvi puta treba spomenuti za povijest poimence prve bjelovarske vatrogasce Ëuvare Isusovog groba i to Marijan ©ingerberger, Silvije GaliÊ, Æeljko Mesec, Slavko DolenËiÊ, Dario MilardoviÊ, Ivan Drvenkar, Dario Hluda, Marijan Weg, Dan-

ko Stavinoha, Mladen –urinoviÊ, Vladimir Jeæek, Denis ©porËiÊ, Marijan Muæar, Marin FusiÊ, Stjepan Hrπak, Vinko Mrak, Mirko Raπan, Josip LonËareviÊ, Marijan DukiÊ i Darko Despot. Na ovaj naËin bjelovarski vatrogasci su obnovili veÊ pomalo zaboravljenu krπÊansku tradiciju u naπem kraju. Prema rijeËima sudionika ovaj dogaaj je naiπao na oduπevljenu podrπku svih nazoËnih koji su veÊ sada najavili svoje uËeπÊe i u narednim godinama. Odaziv Êe zasigurno ubuduÊe biti i veÊi, jer Ëuvati Isusov grob je tradicija i Ëast. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig.

»ETVRTA OBLJETNICA BJELOVARSKO-KRIÆEVA»KE BISKUPIJE Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara 20. oæujka 2014. godine ukljuËila se, na poziv biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka, u obiljeæavanje 4-te obljetnice Bjelovarsko-kriæevaËke biskupije. »etrdesetak Ëlanova iz 12 druπtava i JVPG Bjelovara okupilo se ispred zgrade Zajednice, gdje su nam se pridruæili Ëlanovi sa podruËja cijele naπe æupanije. U sveËanom æupanijskom eπalonu, kojeg je predvodio zapovjednik VZ BBÆ gosp. Æeljko Jambrek, doπli smo ispred crkve gdje smo se postrojili zajedno sa drugim udrugama koje su uveliËale misno slavlje. Svi zajedno smo sudjelovali u ulaznoj procesiji i svetoj misi koju je predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Alessandro D’Ericco zajedno s mons. Vjekoslavom Huzjakom. Nakon zavrπetka misnog slavlja pozvani smo, zajedno sa ostalim vjernicima, na okrijepu ispred katedrale. IVAN RUKAVINA

OBILJEÆEN BLAGDAN TIJELOVA Tijelovo, punim nazivom Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, je katoliËki blagdan. U Hrvatskoj je to neradni dan. U veÊini krajeva vatrogasci sudjeluju na svetoj misi, kao i u procesiji koja se odræava na taj dan. Tako smo i mi poËeli obiljeæavati navedeni blagdan koji je ove godine obiljeæen 19.06.2014. godine u srediπnjem gradskom parku. Ispred naπe Zajednice sudjelovali su Ëlanovi dobrovoljnih vatrogasnih druπtava Bjelovar, Brezovac, Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Prespa i Sirela, njih 20 u sveËanim odorama. SveËa-

no misno slavlje, na kojem se okupio velik broj vjernika iz nekoliko æupa sa podruËja Grada Bjelovara, predvodio je biskup monsinjor Vjekoslav Huzjak, te je na samom poËetku pozdravio nazoËne vatrogasce. Nakon svete priËesti krenula je sveËana procesija s presvetim oltarskim sakramentom, a Ëetvorica naπih Ëlanova iz DVD-a Bjelovar, Sirela i Ædralovi nosili su nebo. Nakon zavrπnog blagoslova sa Presvetim i zavrπetka procesije, biskup se zahvalio vatrogascima na doprinosu u obiljeæavanju blagdana.

2 0 14 • b r o j 21

IVAN RUKAVINA


Stranica 15

VIJESTI IZ DRU©TAVA 2. SUSRET VATROGASACA DVD-a VELIKA CIGLENA

TRUD SE ISPLATIO I ove je godine, 31. kolovoza 2014. godine, u Cigleni odræan 2. susret vatrogasaca DVD VELIKA CIGLENA. U sklopu natjecanja je odræano i operativno natjecanje VZG BJELOVARA. Susretu su se odazvala i druπtva iz drugih opÊina, gradova pa i æupanija. Tako su nam ove godine u goste stigli Ëlanovi DVD-a PODRAVSKE SESVETE i DVD-a DONJI KU»AN (natjecanje za odrasle sa VTC) te DVD-a IVANSKA sa dvije ekipe i DVD-a MOSTARI sa jednom ekipom djece. DVD Velika Ciglena organizirala je i vjeæbu iznenaenja (gaπenje πumskog poæara).

Najspretniji i pobjednici u svojim disciplinama su: D V D I VA N S K A I - d j e c a muπka D V D N O V E P L AV N I C E I KRIÆEVA»KA CESTA - djeca æenska DVD PRESPA - mladeæ muπka DVD BREZOVAC - VTC mokra vjeæba DVD DONJI KU»AN - vjeæba iznenaenja. Nadamo se susretu i nagodinu sa joπ veÊim brojem natjecateljskih ekipa.

Proπle godine DVD VELIKA CIGLENA (nakon godina nerada) djecu okuplja i poËinju aktivno vjeæbati. Rezultati nisu bili sjajni, ali bitna je volja. Ove godine cilj je bio postavljen jako visoko. Cilj je plasman u prvih pet na gradskom natjecanju. Slijede dva mjeseca “mukotrpnog” vjeæbanja; bilo je smijeha, suza, a najviπe mokrih nogu i nogavica, i rezultat je postignut. I to ne bilo kakav. Iza nas su sva ona druπtva koja godinama rade i ostvaruju najbolje rezultate. MI SMO GRADSKI PRVACI. Samim tim mjestom odlazimo i na æupanijski susret djece i mladeæi. Rezultat je, opet, neoËekivan. Pa najbolji smo i u æupaniji. Sada je na nama joπ veÊi izazov, obraniti osvojena mjesta. Nestrpljivo Ëekamo. IVANKA SABOLOVI∆

2 0 14 • b r o j 21


16 Stranica

SVE SE MOÆE KAD SE HO∆E DVD BREZA NAPOKON DOBILO ©TO JE I TRAÆILO... Svi postavljaju isto pitanje, na koji naËin, kako ste uspjeli?. Odgovor je jednostavan, bez truda i upornosti niπta se ne moæe, pa tako ni to. Davno prije poËeli smo graditi plan πto æelimo i tko nam moæe uopÊe to sve omoguÊiti. Naπ cilj bila je Ëajna kuhinja u Vatrogasnom domu, a kasnije smo se sjetili da ni igraliπte za djecu ne bi bilo na odmet. Plan nam se i ostvario, naravno bez Grada Bjelovara i VZG-a Bjelovara ne bi uspjeli. U financijski plan VZG-a Bjelovara za proπlu godinu uπla je obnova prostora predvienog za Ëajnu kuhinju u naπem Vatrogasnom domu. Na Skupπtini iste godine i Grad Bjelovar obeÊao nam je financijsku pomoÊ. VZG Bjelovara odobrila je 16.000,00 kn πto se na kraju poveÊalo na 20.000,00 kn. Novci su u jesen 2013. bili na naπem raËunu. Grad je trebao odraditi popracke zidova, promjenu krova i instalacija. S obzirom da proπle godine nisu imali sredstva za isto sve je prebaËeno u proraËun za ovu godinu. Nakon πto su neki veÊ i izgubili nadu u to sve ipak plan se poËeo ostvarivati ove godine, toËnije 26. lipnja 2014. Selo su okupirali strojevi i kamioni, a naπ dom je izgledao kao da je bomba pala u njega. Asfaltirana povrπina pokraj Doma je viπenamjenska. Ona sluæi kao igraliπte za djecu, okretaliπte za πkolski autobus, parkiraliπte (za posjetitelje doma) te kao poligon za uvjeæbavanje vatrogasnih vjeæbi. Kako se ureivao prostor oko Doma u sklopu tog premjestila se kuÊica za Ëekanje autobusa, premjeπtena je u zaklon od vjetra. Takoer je napravljena πupa za drva, stavljeni su æljebovi na Dom.

U unutraπnjosti Doma ureen je prostor Ëajne kuhinje. Postavljene su ploËice (i zidne i podne), od novaca dobivenih iz VZG-a kupljeni su elementi koji su odmah i postavljeni. Druπtvo posjeduje sue za 100 ljudi koje je sada sloæeno u elemente. Na prostoriju kuhinje stavljena su dva nova prozora i jedna nova vrata. Osim kuhinje u Domu je postavljen i novi pod, mramorni. Krajem mjeseca srpnja radovi su zavrπeni. ToËnije 28. srpnja 2014. naπe malo selo osvanulo je u novinama i na televiziji. Taj dan ugostili smo gradonaËelnika Grada Bjelovara Antuna Koruπeca, njegove suradnike, izvoaËe radova kao i nekoliko ekipa novinara. Druπtvo nije Ëekalo i radilo samo na ova dva projekta. Cijelu godinu ispunjavali smo obaveze prema VZG-a Bjelovara i Gradu Bjelovaru, ali smo i sami joπ radili. Tijekom cijele godine odræali smo nekoliko radnih akcija u kojima smo dovrπavali ureenje peËenjare, napravili novi stol i klupu za peËenjaru, odræavali opremu, preuredili spremiπte, naravno prostor oko Doma odræali Ëistim i urednim; u Ëemu se ove godine posebno istaknula æenska ekipa DVD-a. Kao πto sam veÊ napomenula, uredno smo ispunjavali obaveze prema VZG-a Bjelovara; odræali smo godiπnju skupπtinu, gostovali u drugim druπtvima kako

2 0 14 • b r o j 21


Stranica 17

na skupπtinama, tako i na godiπnjicama, pripremali natjecateljske ekipe djece i mladeæi za natjecanja te sudjelovali na istima, prisustvovali smo obiljeæavanju

blagdana sv. Florijana, sudjelovali u akciji Zelena Ëistka, te predstavljanju udruga u gradu Bjelovaru. Djeca naπeg Druπtva ove godine ljetovala su u Novom Vinodolskom. Druπtvo nije zaboravilo ni poslati

na osposobljavanja svoje Ëlanove, tako smo ove godine postali bogatiji sa devetero novih vatrogasaca (M. MajetiÊ, V. MajetiÊ, N. MajetiÊ, K. IvanoviÊ, R. IvanoviÊ, N. Jakovac, I. MarkoviÊ, Z. MarkoviÊ, S. MarkoviÊ). Uistinu ovu godinu Êemo pamtiti zasigurno dugo. Ostvario nam se dugo stvaran plan. Moæda se to nekom ne Ëini neπto veliko i bitno, ali nama u Brezi je. Ovo sve πto je Druπtvo ove godine ostvarilo i dobilo od velikog je znaËenja za naπe malo mjesto; ako niπta drugo dokazali smo da je sve moguÊe uz puno volje i truda; ne smijete gubiti nadu i nemojte stati u ostvarenju svog plana Ëim vam zalupe vratima ili poklope telefonsku sluπalicu. Ima ljudi koji Êe vam pomoÊi da ostvarite neπto za svoje druπtvo, mjesto i mjeπtane. Pogledajte πto smo mi sve uspjeli i neÊemo na ovome stati! Joπ jednom u ime Upravnog odbora DVD-a Breza te svih Ëlanova Druπtva æelim se zahvaliti Gradu Bjelovaru, gradonaËelniku Antunu Koruπecu te njegovim suradnicima, VZG Bjelovara, predsjedniku Darku Despotu, kao i izvoaËima radova. Naravno ne smijem zaboraviti i one Ëlanove DVD-a koji su potroπili svoje vrijeme radeÊu u Domu za vrijeme ovih radova. Svima vam veliko hvala! TAJNICA DVD-a BREZA MATEJA ©POLJARI∆

2 0 14 • b r o j 21


18 Stranica

PRVA OVOGODI©NJA VJEÆBA DVD-a NOVE PLAVNICE I KRIÆEVA»KA CESTA

PoËetkom proljeÊa i toplijih dana ljudi poËinju nekontrolirano spaljivati korov te svojom nepaænjom znaju izazvati poæar. Povodom toga, kao i svake godine, 06.04.2014. odræana je prva ovogodiπnja vjeæba u DVD-u Nove Plavnice i KriæevaËka cesta. Na vjeæbi je sudjelovalo osam operativnih Ëlanova sa skupnom i osobnom zaπtitnom opremom i vozilom FAP 13s. U vjeæbi se pretpostavilo izbijanje poæara uz rub æeljezniËke pruge u smjeru (Plavnice-KlokoËevac) koji

je zahvatio πikaru, a kasnije noπen vjetrom polako poËeo zahvaÊati nasad mlade borove πume. Poæar smo gasili uz pomoÊu 2 “D” mlaza vode, vatrogasnim naprtnjaËama V-25 te metlanicama. Za pohvaliti je da su se svi Ëlanovi na vjeæbu odazvali u vrlo kratkom roku od zaprimljene dojave, te je sama vjeæba odraena bez veÊih pogreπaka, a nakon povratka u spremiπte razraen je tijek same vjeæbe i uklonjeni su manji nedostaci na opremi i vozilu.

TRADICIONALNO NATJECANJE U STARIM ©PRICAMA Dobrovoljno vatrogasno druπtvo Nove Plavnice i KriæevaËka cesta sudjelovalo 27.07.2014. godine na natjecanju sa starim zapreænim πpricama kod prijateljskog druπtva Velika Jelsa iz Vatrogasne zajednice grada Karlovca. Natjecanje izvodi devet Ëlanova, godine nisu uvjet, ali πto je ekipa starija dobije se viπe bodova. Vjeæba zapoËinje nakon izdane zapovijedi zapovjednika. Zatim jedan Ëlan postavlja rudu na zapreænu πpricu, a ostali Ëlanovi poËinju gurati vatrogasnu πpricu na za to obiljeæeno mjesto (greπka je ako se napravi prijestup). »lan koji gaa uzima jedan kraj “C” cijevi i spaja ga na izlazni otvor πprice, a drugi na mlaznicu i izdaje zapovijed “Vodu daj”. Nakon izdane zapovjedi Ëetiri Ëlana poËinju s pumpanjem, dok istovremeno dva Ëlana s kantama pune πpricu s vodom. Cilj vjeæbe je da onaj koji gaa u πto kraÊem roku napuni metu za gaanje vodom, loptu pomoÊu mlaza prebaci preko ljestve i u πto kraÊem roku sruπi 9 limenki od pive. Za vrijeme izvoenja vjeæbe natjecatelji ne smiju razgovarati. Na natjecanju smo osvojili 7. mjesto od ukupno 16 ekipa. TOMISLAV SU©ILOVI∆ 2 0 14 • b r o j 21


Stranica 19

Broj intervencija po dobi dana 15 10 5

2 0 14 • b r o j 21

6h -0

3h

0

03

Kada promatramo broj intervencija po opÊinama i gradovima najviπe intervencija je bilo na podruËju Grada Bjelovara njih 67. Naπa javna postrojba izaπla je u tri opÊine i imala Ëetiri intervencije u Novoj RaËi, tri u RoviπÊu i jednu u Velikom Trojstvu ukupno osam van podruËja Grada Bjelovara. Po naseljima u Gradu Bjelovaru najviπe je intervencija bilo, naravno, u samom naselju Bjelovar njih 40, a po jedna u Brezi, Kokincu, Novim Pavljanima, Patkovcu, Prespi i Prgomelju. Zanimljivo je da je u naselju Kokinac u ovom stoljeÊu zabiljeæena do ove godine samo jedna intervencija i to 23.03.2009.

-0

40

0h

30

00

20

-0

10

1h

0

21

Bjelovar

-2

Breza

8h

Brezovac

18

Gudovac Gornje Plavnice

-1

Kokinac

Prema dobi dana intezitet je najveÊi u vremenu od 9 do 12 sati sa 14 intervencija, a najmanji u vremenu od 3 do 6 sati sa svega dvije. Ugroæenost vrlo malo pada izmeu 9 i 18 sati i kreÊe se od 14 do 12 intervencija. Prema vrstama intervencija imali smo 29 poæara, 34 tehniËke, 1 akcident i 11 ostalih. Poæare prema vrsti imamo Ëetiri poæara dimovodnih kanala, dva poæara otvorenog prostora, jedan poæar prijevoznog sredstva i 22 poæara u/na graevinskom objektu. Poæari po vrsti graevinskog objekta bili su: jedna baraka, tri energetske graevine, sedam gospodarskih graevina, dvije graevine preteæito izgraene od drva i devet masivnih prizemnih i jednokatnih graevina. Po namjeni graevine imali smo: jedan poæar objekta za Ëuvanje poljoprivrednih alata i strojeva, dva ostale namjene, dva ostali poljoprivredni objekti, pet poljoprivrednih objekata za Ëuvanje i skladiπtenje stoËne hrane, jedna poslovna graevina, dvije za smjeπtaj stoke, πest stambenih graevina, dvije trafostanice i jedna kotlovnica. TehniËke intervencije prema vrsti imali smo: dvije na graevinskom objektu, 15 na otvorenom prosto-

5h

Nove Plavnice

SijeËanj VeljaËa Ožujak Travanj Svibanj Lipanj

-1

Novi Pavljani

0

15

Patkovac

5

2h

Prgomelje

10

12

Tomaš

15

-1

Ždralovi

20

9h

Broj intervencija po naseljima

Broj intervencija po mjesecima

09

Prva polovica ove godine za razliku od prethodne imala je smanjen broj intervencija, bila je “mirnija”. Ukupan broj svih intervencija iznosi 75. S obzirom da je Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara nosioc vatrogasne djelatnosti, koja se odnosi na intervencije, njoj pripada “rekord” u broju odraenih intervencija. Ista je odradila 64 intervencije, a u suradnji sa dobrovoljnim postrojbama naπe Zajednice 9. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Kronospan-CRO imala je 6 intervencija na prostoru svoje tvrtke, pri Ëemu su joj pomagali operativni Ëlanovi DVDG »esma. Teritorijalne dobrovoljne postrojbe odradile su samostalno 5 intervencija od ukupno 14 na koliko su sudjelovali.

-0

OD 01.01.DO 30.06.2014.

Ima joπ zanimljivih naselja u kojima nije zabiljeæena niti jedna ili samo jedna intervencija, ali eto teme za neki drugi Ëlanak. Stanje po mjesecima je slijedeÊe. Najviπe intervencija je bilo u mjesecu sijeËnju i oæujku po 16, a najmanje u mjesecu veljaËi i travnju po 9.

06

INTERVENCIJE


20 Stranica

ru ispumpavanja, sedam spaπavanja ljudi, jedno spaπavanje æivotinje i devet u cestovnom prometu. Jedan akcident na objektu bio je ispumpavanje podruma te 11 ostalih intervencija u πto spadaju izvidi, aktivna pripravnost, vatrodojava. ProsjeËno utroπeno vrijeme od dojave do dolaska na intervenciju bilo je osam minuta. Ovaj podatak je u izravnoj vezi sa udaljenoπÊu mjesta dogaaja, stanju prometnica, gustoÊi prometa, vremenskim uvjetima, dobi dana (dan, noÊ) te stanju i vrsti interventnog vozila. U svakom sluËaju vrijeme je u okviru zadanih normi, Ëak πto viπe zadovoljava i nove smjernice koje se u pojedinim europskim dræavama usvajaju, a kaæu da je dozvoljeno maksimalno vrijeme od zaprimljene dojave do zapoËinjanja intervencije deset minuta. U razvijenijim i urbanijim sredinama razmiπlja se o vremenu od sedam minuta. Ukupno je u intervencijama uËestvovao 431 vatrogasac, od Ëega 261 profesionalac i 170 dobrovoljaca. Najviπe je vatrogasaca bilo angaæirano na intervencijama poæara u/na graevinskom objektu njih 235, a najmanje u izvidima njih dvojica. Prilikom intervencija utroπeno je ukupno 917 sati rada od Ëega su profesionalci odradili 338 sati, a

dobrovoljci 579 sati. To je iz razloga πto profesionalci odrade najvaæniji dio intervencije, a to je lokalizacija i dobrim dijelom gaπenje, dok fazu æivog gariπta i sanacije poæariπta i drugih povrπina rade dobrovoljni vatrogasci. Ako usporedimo podatak da u intervencijama uËestvuje veÊi broj profesionalnih vatrogasaca u odnosu na dobrovoljne, a podatak o radnim satima kaæe da dobrovoljci odrauju viπe sati na intervencijama, to znaËi da je fiziËko optereÊenje po vatrogascu vremenski dulje kod dobrovoljaca. No da ne bi zaboravili posao koji odrauju profesionalci od njih zahtjeva trenutnu spremnost izlaganju pogibeljnim situacijama, naroËito noÊu, kada iz faze potpunog mirovanja u djeliÊu sekunde moraju biti spremni za djelovanje. To izaziva daleko veÊi stres, a pri Ëemu se napreæu fiziËki, a naroËito psihiËki. Na intervencijama je uporabljeno 15 kg CO2, 118 kg praha i 322 m3 vode. Vozila su proπla ukupno 1518 km, a ako tu pribrojimo i prijeene kilometre na izvanrednoj dislokaciji za vrijeme poplava u Slavoniji od 2225 km onda dolazimo do podatka od 3743 km. Prema vlasniπtvu vozila profesionalci su proπli 1445 km, dobrovoljci 73 km, a autocisterna VZG Bjelovara za potrebe izvanredne dislokacije u Slavoniji 2225 km. Sve intervencije odraene su bez ljudskih i veÊih materijalnih πteta na vatrogasnoj opremi te sa uspjehom.

2 0 14 • b r o j 21

Broj i vrsta požara

Objekti Dimnjaci Otvoreni prostor Prijevozna sredstva


Stranica 21

Izvanredna dislokacija u Slavoniji VZG Bjelovara sa svojim Ëlanicama aktivno je sudjelovala u pomoÊi na poplavljenom podruËju Slavonije. Od 01.06. po jedan pripadnik DVD-a Gornje Plavnice i Prespa upuÊeni su, u okviru vatrogasnih snaga naše æupanije, sa pumpama i opremom u bazu Drenovce odakle su svaki dan odlazili na teren u Gunju i Rajevo Selo. Pomagali su kod ispumpavanja podruma i bunara.

trajala je od 22.06. do 28.06. u kojoj su bili jedan djelatnik JVPG Bjelovara i jedan Ëlan DVD-a Brezovac koji je imao smjenu sa drugim pripadnikom istog druπtva 25.06. InaËe od prvog dana poplava kroz pasivnu pripravnost proπlo je 30-tak dobrovoljnih vatrogasaca i 2 profesionalna vatrogasca-vozaËa iz naπe Zajednice.

Dana 08.06. vratila se prva smjena, a na teren su otiπli po jedan djelatnik JVPG Bjelovara i pripadnik DVD-a Veliko Korenovo sa autocisternom VZG Bjelovara koji su bili na terenu do 15.06. Zadnja smjena

Poæari u Tomaπu, Prespi i Patkovcu PoËetak godine obiljeæile su poæarne intervencije na podruËju naselja Tomaπ i susjednih naselja. Ne pamtimo da je ikada u povijesti bjelovarskog vatrogastva bilo toliko namjerno izazvanih poæara od strane jedne osobe u tako relativno kratkom vremenu. Od 25.02. do 02.04. podmetnuto je ukupno deset poæara od Ëega osam na podruËju Tomaπa i po jedan u Prespi i Patkovcu. Osoba koja je Ëlan DVD-a Tomaπ, i za vrijeme pohaanja obuke za dobrovoljnog vatrogasca, podmetala je u veËernjim i noÊnim satima poæare na gospodarskim objektima. »ak je jedan poæar podmetnuo na objektu u vlasniπtvu svojih roditelja. Opseæna policijska istraæna radnja nakon neπto viπe od mjesec dana urodila je plodom i uz pomoÊ mjeπtana i policijskog sluæbenog psa osoba je napokon uhiÊena. U javnim medijima kao razlog takvog ponaπanja spomenut je alkohol, a seoski kuloari spominju i neke druge moguÊe razloge. Bilo kako bilo materijalna πteta je uËinjena, a oπteÊeni Êe imati problema oko nadoknade πtete. Osim direktno oπteÊenih, mjeπtani naselja Tomaπ, Prespa, Ciglena i susjednih naselja, nisu mirno spavali viπe od mjesec dana, a i nakon uhiÊenja neko vrijeme nije bilo mira. Ovi dogaaji unijeli su neke promijene, a tiËu se prijama u dobrovoljno vatrogasno druπtvo koji nije uvjetovan prethodnim zdravstvenim pregledom kandidata. VZG Bjelovara savjetuje druπtvima da prije prijama u druπtvo zatraæe od osobe da zdravstvenim pregledom u ordinacijama medicine rada dokaæu da su psihiËki i tjelesno sposobni da budu vatrogasci, te da obvezatno upiπu osposobljavanje za dobrovoljnog vatrogasca. Tek nakon ispunjenja ovih uvjeta mogu postati punopravni Ëlanovi druπtva pored vaæeÊih zakonskih i statutarnih propisa. Pred nama je donoπenje novih Statuta poËetkom 2015. godine u koje bi navedeno trebalo ugraditi i na taj naËin legalizirati kao prethodnu obvezu za prijam u druπtvo. Da ne duljim ovu temu Êemo svakako joπ obraditi u narednim brojevima. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. 2 0 14 • b r o j 21


22 Stranica

OBLJETNICE DVD GORNJE PLAVNICE OSAMDESET GODINA »UVAJU SVOJE SELO Dobrovoljno vatrogasno druπtvo Gornje Plavnice obiljeæilo je 80 godina kontinuiranog rada i djelovanja. Osnovano je u studenom 1934. godine a osnivaËi su bili Nikola PaviÊ, Pavao Beli, Stjepan FrancetiÊ, Ivo MeureËan, Ivan Hauzer. Povod osnivanju bio je veliki poæar u nedalekom selu Botinac kada je goruÊa slama letjela sve do Gornjih Plavnica. Mnoge su kuÊe, moæe se reÊi veÊina, gospodarski objekti, πtale i πtagljevi tada bili pokriveni slamom. Prijetila je opasnost od velikih poæara i svakako je organizirana vatrogasna druæina bila potrebna. Prvih je godina rada kupljeno i zemljiπte za izgradnju vatrogasnog doma i spremiπta za opremu. IspoËetka je tu bila drvena cisterna, zatim agregat Savica te kamion cisterna za dobavu vode. PoËetkom pedesetih godina proπlog stoljeÊa napravljen je vatrogasni dom koji je ovih dana sruπen i na njegovu mjestu Grad Bjelovar Êe graditi novi. Sredinom osamdesetih godina gradi se vatrogasno spremiπte i nabavlja traktorska cisterna zapremine 3000 litara. Danas Druπtvo broji viπe od pedeset Ëlanova - ima potrebitu opremu za intervencije. Surauje s krovnom organizacijom, Vatrogasnom zajednicom Grada Bjelovara. Na obiljeæavanju obljetnice u okruæenju prirode oko lovaËkog doma u Gornjim Plavnicama naπlo se viπe od stotinjak Ëlanova slavljenika i gostiju. Bili su tu gradonaËelnik Bjelovara Antun Koruπec i dogradonaËelnica Lidija Novosel, predstavnici

Hrvatske vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice BBÆ, VZG Bjelovara, predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih druπtava iz ovog kraja, MO Gornje Plavnice, predstavnici LU Lovac Bjelovar te osvjedoËeni prijatelji vatrogasaca. Kao posebnu atrakciju ove proslave valja istaknuti i æivi lik Svetog Florijana kojeg je vjerno “odglumio” Marko VitkoviÊ, Ëlan ovog druπtva. Takoer je tim povodom tiskana i spomen diploma kao i svitak u kojem je napisana sva povijest ovog vatrogasnog druπtva. Bila je to prigoda da se uruËe i najzasluænijima priznanja i znamenja. Vatrogasnu bronËanu plamenicu primili su: Antonijo Butorac, Dubravko DejanoviÊ, SreÊko Horvat, Hrvoje MartinoviÊ, Josip Medved, Branislav MirjaniÊ, Ivan PoglediÊ, Damir Rajn, Marinko ToliÊ, Darko ValanoviÊ i Nikola VlahoviÊ. Vatrogasnu bronËanu medalju primilii su: Darko Butorac, Franjo MrzleËki, Nenad MrzleËki, Siniπa MrzleËki. Srebrnu vatrogasnu medalju primio je Mihajlo MartinoviÊ (predsjednik druπtva) Za posebne zasluge i nesebiËan dugogodiπnji rad Zlatnu vatrogasnu medalju dobio je Æeljko Horvat kojemu je uruËeno i promaknuÊe u poËasnog vatrogasnog Ëasnika. ÆELJKO HORVAT

2 0 14 • b r o j 21


Stranica 23

80 GODINA DVD-a RAJI∆ Dobrovoljno vatrogasno druπtvo RajiÊ obiljeæilo je 23. kolovoza 2014. godine 80. obljetnicu rada i djelovanja. Osnovano je 13. svibnja 1934. godine pod nazivom Dobrovoljna vatrogasna Ëeta GudovaËki RajiÊ. Tada je i izabran prvi upravni odbor od 5 Ëlanova, a Ëinili su ga: Nikola DeπiÊ predsjednik, –uro KuzminoviÊ zapovjednik, Mato ©eb dozapovjednik, Franjo DonkoviÊ blagajnik, te voa penjaËa i voa πtrcaπa. Na prvoj osnivaËkoj skupπtini nazoËilo je 27 izvrπujuËih Ëlanova i starjeπina vatrogasne æupe iz Bjelovara gospodin SreÊko JandraπiÊ. 1936. godine mijenja naziv u Dobrovoljno vatrogasno druπtvo RajiÊ. Odræavaju se prvi teËajevi za vatrogasce. Proπiruje se dom za spremiπte i pozornicu. 1951. godine druπtvo uz financijsku pomoÊ mjeπtana kupuje motorni vatrogasni stroj na konjsku vuËu od DVD-a Bjelovar. 1966. godine nabavlja se VM© Savica. Tih godina vatrogasci osnivaju i dramsku sekciju “Veseli pastiri”, a takoer otvorena je i skromna Ëitaona za Ëlanove i mjeπtane. 1984. godine druπtvo dobiva od VSO Bjelovar vatrogasnu cisternu Autodubrava zapremnine 2500 l koja je i danas u upotrebi. Te godine na inicijativu

predsjednika i zapovjednika u rad se ukljuËuju i æene te nekolicina njih zavrπava i teËaj za vatrogasce. Peti tehniËki zbor VZG Bjelovar odræan je u RajiÊu 2 0 0 4 . godine i tada se zapoËinje sa planovima za izgradnju novog vatrogasnog spremiπta na inicijativu VZG Bjelovar. Osniva se organizacijski odbor za izgradnju: Ivan Smekal predsjednik, te Ëlanovi Miroslav VlaπiÊ, Ivica Kitner, Rudolf Bajer, Vlado VlaπiÊ, Nikola Poπvec i Zlatko Krivanek. Zavrπetak radova je obiljeæen 15.12.2012. godine u πto je utroπeno 5264 sati rada ili 658 radnih dana, uz prisustvo donatora, prijatelja, mjeπtana te Ëlanova druπtva. U druπtvu se posvetila paænja prema mlaim Ëlanovima koji sudjeluju na natjecanjima djece i mladeæi VZG Bjelovara, VZ BBÆ, Kupovima HVZ-a, takoer i operativci sudjeluju na natjecanju VZG-a. Na obiljeæavanju obljetnice kod spremiπta DVD-a uz Ëlanove druπtva nazoËili su gosti: predstavnik HVZ-a i predsjednik VZ BBÆ –uro PetriÊ, doæupanica BBÆ –urica Iπtef BenπiÊ, tajnica VZ BBÆ Nevenka MartinoviÊ, gradonaËelnik Grada Bjelovara Antun Koruπec, dogradonaËelnica Lidija Novosel, predsjednik VZG Darko Despot, poËasni predsjednik VZ BBÆ i VZG Ivan Rep, poËasni predsjednik VZG Ivan ImbriπiÊ, zapovjednik VZG i javne 2 0 14 • b r o j 21

postrojbe Milan FuËkor, predstavnici VZ grada i opÊina, »azme i RoviπÊa, predstavnici DVD-a: BolË, »azma, Dapci, Deanovec, Dubrava, Farkaπevac, Gornje Plavnice, Gornji Draganec, Ladinec, Kabal,

Kriæci, Kriæ, ObediπÊe, Paruæevac, RoviπÊe, Tuk, Velika Trnovitica, Breza, Prgomelje, StanËiÊi, predstavnik Vatroprometa, LU Fazan, Hrvatskih πuma, »azmatrans “NOVA”, i ostali prijatelji Druπtva. Goste je doËekala limena glazba DVD-a Kriæ i poËasni vod DVD-a RajiÊ. Tom prigodom uruËena su vatrogasna priznanja i odliËja; vatrogasna bronËana plamenica sedmorici Ëlanova i vatrogasna bronËana medalja sedmorici Ëlanova.


24 Stranica

OSPOSOBLJAVANJA OSPOSOBLJAVANJE »LANOVA ZA GA©ENJE ©UMSKIH POÆARA I VOÆNJU HELIKOPTEROM MIROSLAV VLA©I∆ Osposobljavanje se provodilo u organizaciji Dræavne uprave za zaπtitu i spaπavanje, a uvjet za kandidate je bio da imaju najmanje zvanje vatrogasac, da su zdravstveno sposobni i posjedovanje osobne zaπtitne opreme. Ispred VZG Bjelovara na osposobljavanju su bili Æeljko Sukreπki, Jakov ©ariÊ, Ivan Palata i Antonio MiπiÊ iz Dobrovoljnog vatrogasnog druπtva Nove Plavnice i KriæevaËka cesta. Teorijski dio predavanja odræavao se u prostorijama æupanijske uprave u Koprivnici gdje su kandidati bili upoznati s time kako se gasi πumski poæar, koju opremu koriste za gaπenje TOMISLAV SU©ILOVI∆

ODRÆANI ISPITI ZA VATROGASNE SUDCE

Nekoliko dana prije odræavanja ispita za vatrogasne sudce Ured Zajednice organizirao je zajedniËku pripremu svih kandidata za sudce. Sastali smo se tri puta i prolazili smo sav sadræaj Pravilnika putem prezentacije pripremnog materijala sa seminara za sudce te pisanih materijala u obliku Pravilnika i ispitnih pitanja sa stranice Hrvatske vatrogasne zajednice. To je bila prilika da bez nekakvog optereÊenja otklonimo sve nejasnoÊe koje smo imali, kako stari sudci tako i kandidati za sudce. Nakon obavljenih priprema, 29. sijeËnja u prostorijama VZ Daruvar odræan je pismeni ispit za stare vatrogasne sudce koji obnavljaju licencu steËenu ispitom odræanim u 2009. godini. Ispitu je pristupilo 15 vatrogasnih sudaca sa podruËja VZ Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Ispit prema najnovijim pravilima s uspjehom je poloæilo osam sudaca dok sedmorica nisu zadovoljila. Ispit je sadræavao 100 pitanja iz natjecateljskih vjeæbi s VM©, Vjeæba s preprekama za mladeæ i Vjeæba s brentaËama za pomladak te ispunjavanja bodovnih listi. Za prolaz je bilo potrebno minimalno 97 toËnih odgovo2 0 14

i naËin rukovanja s pojedinom opremom. Na praktiËnom dijelu predavanja u zraËnoj luci LuËko uvjeæbavao se ulazak i izlazak iz helikoptera te na πto se sve mora obratit pozornost prilikom voænje u helikopteru. Svi su kandidati osposobljavanje uspjeπno zavrπili, pa ih se od sada moæe slati na redovne i izvanredne dislokacije na Jadranu.

ra. InaËe je na ovim ispitima dosta mala prolaznost, a ovaj ispit je za sada sa najboljom prolaznoπÊu koja je veÊa od 50%. Od bjelovarskih sedam sudaca Ëetvorica su s uspjehom poloæila ispit. Od svih kandidata iz naπe æupanije samo jedan kandidat, i to iz naπe Zajednice, je imao 100% rIjeπen ispit. Nakon ovako uspjeπnog ispita, na kojem smo kao æupanija pokazali izvrsnu prolaznost u odnosu na druge æupanije, doπao je i 02. veljaËe i ispit za vatrogasne sudce koji nemaju vaæeÊu licencu. Nadali smo se da Êemo i na tom ispitu pokazati izvrsno znanje, ali desilo se upravo suprotno. Od 19 kandidata sa nivoa æupanije, samo je jedan kandidat s uspjehom poloæio ispit. Zbog izrazito loπe prolaznosti na ispitima na teritoriju RH, Ëlanovi Odbora za vatrogasna natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice dali su prijedlog da bi se odræali popravni ispiti za vatrogasne sudce za kandidate koji su ostvarili od 94 do 96 bodova na ispitu. Temeljem tog prijedloga, donesena je odluka da se popravni ispit za sudce sa podruËja Koordinacije centralne Hrvatske odræi u Sisku dana 6.svibnja 2014. godine za sve sudce koji su imali od 90 do 96 bodova na ispitu. Na navedeni ispit je ispred naπe Zajednice poslan jedan Ëlan koji je na prvom ispitu imao 94 bodova, koji je isti i poloæio. Nakon svega navedenog, naπa Zajednica ima 5 sudaca, odnosno 2 manje nego u dosadaπnjem periodu. • b r o j 21


Stranica 25

OSPOSOBLJAVANJA ZA ZVANJE VATROGASAC

IVAN RUKAVINA

PoËetkom godine zapoËelo se s osposobljavanjima za zvanje vatrogasac. Novost je da se nastava izvodi na terenu, a istu pohaaju Ëlanovi dobrovoljnih vatrogasnih druπtava Tomaπ, Prespa i Velika Ciglena sa Poæarnog sektora Prespa i Ëlanovi dobrovoljnih vatrogasnih druπtava Breza, Prgomelje, StanËiÊ i RajiÊ sa Poæarnog sektora Prgomelje. Da bi se svim polaznicima olakπalo pohaanje nastave ista se tjedno izmjenjivala po sjediπtima druπtava. To je novi pristup izvoenju nastave. Veseli spoznaja da veÊinu polaznika Ëine mladi Ëlanovi koji jamËe opstojnost druπtava i operativnih postrojbi istih. Polaznici su sluπali predavanja iz Vatrogasne taktike, Sprava i opreme, Ustrojstva zaπtite od poæara, Protupoæarne preventive, Prve pomoÊi, TehniËke sluæbe u vatrogastvu i Vatrogasnih vjeæbi. Predavanja su vodili veÊ iskusni predavaËi iz vatrogasne zajednice grada i Vladimir Halauk, dr. med. kao dugogodiπnji vanjski suradnik. Osposobljavanja su pored teorijskog dijela nastave sadræavala i praktiËni dio, koji se zbog specifiËnosti izvoenja i pojedine opreme i vozila koja su se koristila, izvodio na vatrogasnom vjeæbaliπu i prostorijama ObuËnog centra Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara. Za sami kraj osposobljavanja obje grupe polaznika imale su taktiËko-pokaznu vjeæbu u kojoj su morali sudjelovati svi polaznici osposobljavanja. Osposobljavanja su zavrπila 22 Ëlana sa Poæarnog sektora Prespa i 30 Ëlanova sa poæarnog sektora Prgomelje od Ëega ukupno 16 æena, πto znaËi novih 52 vatrogasca/kinja na podruËju naπe Zajednice. TOMISLAV SU©ILOVI∆

DAN HRVATSKOG VATROGASTVA Obiljeæen blagdan sv. Florijana i Dan vatrogasaca Republike Hrvatske Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara je 04. svibnja obiljeæila blagdan svetog Florijana i Dan vatrogasaca Republike Hrvatske. Obiljeæavanju ovog znaËajnog dana za vatrogasce prisustvovao je gradonaËelnik Grada Bjelovara Antun Koruπec sa zamjenicom Lidijom Novosel. Poloæen je vijenac i upaljene svijeÊe kod kriæa na groblju Borik u Bjelovaru. Odræana je sveta misa u crkvi svetog Tome Apostola u Tomaπu uz pratnju mjeπovitog zbora HORKUD-a Golub. To je po prvi puta da je u toj crkvi i mjestu odræana sveta misa povodom svetog Florijana, a isto tako i HORKUD Golub ostvario je po prvi puta suradnju sa Vatrogasnom zajednicom Grada Bjelovara u ovakvoj prigodi. Po prvi puta je i to da jedan GradonaËelnik Grada Bjelovara uËestvuje u cjelodnevnom programu obiljeæavanja naπeg dana.

U mjesnom domu u Tomaπu nastavljena je sveËanost primopredajom ugovora o darivanju i kljuËeva automobila koji je Grad Bjelovar darovao Vatrogasnoj zajednici Grada Bjelovara. GradonaËelnik Antun Koruπec uruËio je kljuËeve polovnog VW Passata 1,8 T predsjedniku VZG Bjelovara Darku Despotu. Predsjednik Zajednice zahvalio se je GradonaËelniku na darovanom vozilu i istaknuo da Êe ovo vozilo dobro doÊi Zajednici u izvrπavanju njenih zadaÊa, s obzirom da raspolaæemo samo sa jednim vozilom za prijevoz ljudi, a tijekom godine postoji potreba za istodobnim prijevozom viπe osoba na razliËite lokacije. Nakon uruËenja ugovora i kljuËeva, uslijedila je sveËana promocija nove klase vatrogasaca s podruËja poæarnog sektora Prespa. Njih 22 primilo je diplome i uvjerenja o stjecanju zvanja vatrogasac.

2 0 14 • b r o j 21

DARKO DESPOT, dipl, ing. sig.


26 Stranica

NATJECANJA

b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

17. NATJECANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA Dana 18. svibnja 2014. godine, na gradskom stadionu u Bjelovaru, odræano je 17. natjecanje Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara.Na natjecanju su sudjelovale 23 natjecateljske ekipe iz 8 Dobrovoljnih vatrogasnih druπtava. Druπtva su pokazala veÊi interes za radom s djecom i mladeæi πto se odrazilo na veÊi broj uËesnika na natjecanju. Natjecanju je nazoËio GradonaËelnik Antun Koruπec sa svojom zamjenicom Jasnom ViπnjeviÊ. Po prvi puta na natjecanju nije nastupila naπa najtrofejnija ekipa u disciplini VM© »esma, zbog Ëega smo æalosni i zabrinuti, jer je to rezultat stanja u tvrtkama bivπe DI »esme iz kojih su natjecatelji. Ostvareni rezultati po disciplinama i kategorijama: 1. VJEÆBA SA BRENTA»AMA: a. DJECA ÆENSKA: 1. Nove Plavnice i KriæevaËka cesta 2. Prespa

DJECA MU©KA: Velika Ciglena Prespa Ædralovi Nove Plavnice i KriæevaËka cesta Breza Novoseljani I RajiÊ Brezovac Novoseljani II

2. VJEÆBA ZA MLADEÆ SA PREPREKAMA: a. MLADEÆ ÆENSKA: 1. Prespa

b. MLADEÆ MU©KA: 1. Nove Plavnice i KriæevaËka cesta 2. Novoseljani I 3. Breza 4. Novoseljani II 3. VJEÆBA S VM© a. ÆENE A: 1. Veliko Korenovo

b. ÆENE B: 1. Brezovac c. MU©KI A: 1. Nove Plavnice i KriæevaËka cesta 2. Brezovac d. MU©KI B: 1. Brezovac 2. Veliko Korenovo Izvan konkurencije nastupila su djeca iz DVD-a Velikog Korenova. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. 2 0 14 • b r o j 21


Stranica 27

11. DRÆAVNO NATJECANJE VATROGASNE MLADEÆI RH 27. - 28. LIPNJA »AKOVEC OËima i srcem Ëlanica mladeæi DVD-a Prespa Dana 28. lipnja 2014. odræano je dræavno natjecanje vatrogasne mladeæi u »akovcu. Polazak je bio ispred vatrogasnog centra rano ujutro. Putovalo se autobusom. VZG Bjelovara je uËestvovala sa 2 ekipe mladeæi: mladeæ muπka DVD Nove Plavnice i KriæevaËka cesta i mladeæ æenska DVD Prespa. To je prvi puta da je VZG Bjelovara imala 2 predstavnika na dræavnoj smotri. DVD Nove Plavnice i KriæevaËka cesta mladeæ muπka osvojili su 19. mjesto (od 56 ekipa), dok su DVD Prespa mladeæ æenska osvojile 36. mjesto (od 51 ekipe). Dræavnom natjecanju prethodila su brojna natjecanja, a zapoËeli smo sa natjecanjem VZG Bjelovara. Na gradskom natjecanju 1. mjesto u kategoriji mladeæ æenska osvojile su DVD Prespa (kao jedina ekipa æenske mladeæi), a u kategoriji mladeæ muπka 1. mjesto su osvojili DVD Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, 2. mjesto DVD Novoseljani i 3. mjesto DVD Breza. Sa takvim rezultatima ekipe su se plasirale na æupanijsko natjecanje u »azmi na kojem su DVD Nove Plavnice i KriæevaËka cesta (mladeæ muπka) osvojili 1. mjesto, a DVD Prespa (mladeæ æenska) 3. mjesto i tako se plasirali na dræavno natjecanje u »akovcu. Uz ova velika natjecanja odræana su razna druæenja gdje smo se joπ viπe upoznali sa drugim ekipama, stvorili neke nove taktike u provoenju naπih vjeæbi i uvjeæbali naπe znanje i spretnost. DVD Prespa je krenula trenirati poËetkom mjeseca oæujka u Vatrogasnom domu u Prespi. Nismo imali teren za izvoenje vjeæbe. Na svu sreÊu u susret nam je izaπao zapovjednik DVD Prespa gosp. Marin FusiÊ koji je ustupio svoje dvoriπte za treninge, a u njegovoj garaæi smo Ëuvali opremu. Takoer zahvaljujemo prijateljima iz Patkovca koji

su dozvolili da na seoskom zemljiπtu u njihovom selu treniramo πtafetu, tako da smo treninge izvodili na dvije lokacije, udaljene cca. 1 km jedna od druge. Nakon potrage za terenom trebala se i ekipa formirati. Tu je bilo problema jer je Prespa malo selo, pa se jedva skupilo devet najhrabrijih djevojËica iz okolnih sela (Kokinac, Patkovac i Tomaπ) koje su htjele svoje slobodno vrijeme iskoristiti na treninge. Trenirali smo 2-3 puta tjedno. Nakon svakog treninga bilo je i soka i keksiÊa uz zasluæeni odmor, a Ëesto se igrao i nogomet na terenu u Patkovcu. Dolazila su natjecanja, a mi smo za svako joπ bolje i viπe trenirali. Ali, sve πto je lijepo kratko traje. Pred svako natjecanje jedna bi djevojka odustala, pa smo u svega nekoliko dana morali pronaÊi djevojku koja æeli trenirati. Morali smo je uvjeæbati kako bi se uopÊe mogli pojaviti na natjecanju. Tako je bilo pred æupanijsko, ali naæalost i pred dræavno natjecanje. Na svu sreÊu, sve je dobro proπlo, nije bilo nikakvih problema na natjecanjima i svaki natjecatelj bi se poπtivao kao heroj. Djevojke koje su odustajale nisu shvaÊale vaænost i ozbiljnost njihovog zadatka u ekipi te su nam na taj naËin bitno umanjile πanse za kvalitetnije rezultate. Nakon svih navedenih problema æenska mladeæ DVD Prespa se ipak plasirala na dræavno natjecanje. To je prvi puta u povijesti da je DVD Prespa imao predstavnike na dræavnom natjecanju, πto ovom rezultatu daje poseban znaËaj. Rezultati rada DVD Prespa su popraÊeni i u lokalnoj tiskovini “Bjelovarac” gdje je izaπao i Ëlanak o radu naπeg druπtva ove sezone. Trud i strpljenje voditelja, kao i djeËja volja, su nas doveli do onog sto svaka ekipa sanja - dræavnog natjecanja. Naravno, bez pomoÊi roditelja koji su nam pomogli oko prijevoza i pruæali nam podrπku na svakom natjecanju, kao i bez pomoÊi VZG Bjelovara ne bi uspjeli. VZG Bjelovara nas je zbog plasmana na dræavno natjecanje nagradila sa 1000 kn i 10 majica koje smo ponosno nosili na tom i svim ostalim natjecanjima. Nagradu od 1000 kn smo iskoristili za hranu i piÊe za natjecatelje, kako na dræavnom, tako i na ostalim natjecanjima koja su uslijedila. Naime, DVD Prespa je u ovoj sezoni imao 5 natjecateljskih ekipa (2 ekipe mladeæi, 2 ekipe djece i 1 ekipa odraslih), pa su troπkovi logistike bili znaËajni.

2 0 14 • b r o j 21

MIRNA MUÆAR


28 Stranica

POKRENUTA PRIJATELJSKA SURADNJA SA VZG ZLATAR I VZO PODRAVSKE SESVETE Vatrogastvo ima svoju tradiciju u uspostavljanju prijateljske suradnje sa srodnim postrojbama, druπtvima i zajednicama. Mi se u naπem kraju i ne moæemo pohvaliti bogatstvom ovakvih aktivnosti. Neke suradnje iz bliæe povijesti su jednostavno zamrle. Prije svega mislim na maarske, poljske i juæno koreanske vatrogasce Ëija suradnja poËiva na DVD-u Bjelovar i JVPG Bjelovara.

Neka nova suradnja izmeu DVD-a Bjelovar sa DVD-om Belec na razini godiπnjih sjednica Skupπtina i odlaskom naπega poËasnog predsjednika Ivana Repa u rodne Podravske Sesvete otvorilo je vrata suradnji i na nivou vatrogasnih zajednica. Tako je ove godine, na sjednici Skupπtine VZG Koprivnice, predsjednik VZG Zlatara pozvao u posjet predstavnike naπe Zajednice sa suprugama sjednici Skupπtine VZG Zlatara u Ëijem sastavu je DVD Belec. Sjednici je prethodila sveta misa u crkvi svete Marije Snjeæne u Belcu, koja je jedan od najljepπih primjera barokne umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj. Za istu kaæu da je druga u svijetu iza crkve u Rimu po bogatstvu i broju drvenih baroknih oltara. Zidne slike, kojima je pokriven svaki komad zida, dinamiËni kipovi i tipiËna barokna drvorezbarska dekoracija, uz promiπljeno djelovanje svjetlosti daju vrhunsku baroknu scenografiju. Pozivu su se odazvali predsjednik naπe Zajednice Darko Despot i Ëlan Savjeta vatrogasne mladeæi Marijan Muæar sa suprugama dana 03. svibnja kada je pored sjednice Skupπtine sveËano obiljeæen i sveti Florijan.

Uspostavljena suradnja na nivou posjeta sjednicama Skupπtina sa VZO Podravske Sesvete, na inicijativu predsjednika Darka Despota, ove godine proπirena je na operativnom planu. Dana 22. lipnja 2014. godine odræano je III. natjecanje operativnih vatrogasaca u Podravskim Sesvetama na kojemu je nastupila natjecateljska ekipa Vatrogasne Zajednice Grada Bjelovara. Ekipu je Ëinilo 8 operativnih vatrogasaca, od Ëega dvije æene, iz 7 DVD-a sa podruËja VZG Bjelovara (DVD Bjelovar, DVD Breza, DVD Brezovac, DVD Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, DVD Novoseljani, DVD Prespa te DVD Velika Ciglena). Natjecanje se sastojalo od 11 razliËitih vjeæbi. Ekipa je dobila kartu prema kojoj se snalazila i dolazila do novih zadataka. Natjecateljska ekipa VZG Bjelovara zauzela je 6. mjesto. Njihovi operativni vatrogasci DVD-a Podravske Sesvete nastupili su na naπem operativnom natjecanju u organizaciji DVD-a Velika Ciglena 31. kolovoza. Tako je uspostavljena suradnja i na operativnom planu, kako se sve ne bi svelo na kurtoazne posjete sjednicama Skupπtina.

2 0 14 • b r o j 21

DARKO DESPOT, dipl. ing. sig.


Stranica 29

TEHNI»KI ZBOR U subotu 10. svibnja 2014. godine VZG Bjelovara odræala je tehniËki zbor vatrogasnih postrojbi sa svoga podruËja. DomaÊin zbora bio je DVD Brezovac. Zboru se odazvalo 17 vatrogasnih postrojbi sa 119 operativaca. Zapovjednik Zajednice sa svojim zamjenikom pregledao je operativnu tehniku postrojbi, utvrdio nedostatke, a postrojbe su morale demonstrirati uporabnu sposobnost iste. Nakon provjere opreme obavljena je promocija nove klase vatrogasca sa Poæarnog sektora Prgomelje njih 30 od Ëega 10 æena.

ZELENA »ISTKA Mnogo je odbaËenog otpada, od vreÊica sa πeÊerom do kauËa i kamionskih guma. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara je s Ëlanicama, dobrovoljnim vatrogasnim druπtvima na terenu organizirala akciju “Zelena Ëistka” u povodu Dana planete Zemlja. Akcija je imala dræavni karakter. Toga dana, 26. travnja okupilo se 13 dobrovoljnih druπtava i JVPG Bjelovara s ukupno 112 dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te Ëistilo okoliπ na podruËju djelovanja Zajednice. Ovo je najmasovnija akcija do sada. Sakupljeno je dosta otpada koji je bio razasut po putovima, πumarcima, uvalama u bliæoj i daljoj okolici naselja. Sakupljeno je viπe od 50 vreÊa smeÊa, napunjano nekoliko kontejnera. Od otpada je dominirala plastika, istroπene auto i kamionske gume te razni kuÊni otpad. U svemu tome treba posebno spomenuti akciju prikupljanja otpa-

Zboru su u ime Grada Bjelovara i GradonaËelnika bili nazoËni zamjenica GradonaËelnika Lidija Novosel i privremeni proËelnik UO za druπtvene djelatnosti Milan MatekoviÊ. DVD Brezovac kao domaÊin zbora pokazao se je kao dobar domaÊin priredivπi teren za provoenje pregleda tehnike i demonstraciju rada iste, te organiziravπi prehranu za sve sudionike. TOMISLAV SU©ILOVI∆

da u Gornjim Plavnicama. Naime veÊ duæi niz godina, tamoπnji vatrogasci i lovci organiziraju zajedniËko ËiπÊenje okoliπa. Tako je lani prikupljeno 25 kubika smeÊa, a ove godine oko 10 kubika. Poslije akcije organizirano je i zajedniËko druæenje lovaca i vatrogasaca. »udi Ëinjenica da je toliko otpada na mjestima gdje mu nije mjesto. Tome je razlog πto je iz svih naselja u okolici Bjelovara, kao i u samom gradu, organiziran tjedni odvoz smeÊa, kao i dva puta godiπnje prikupljanje gloma-

znog otpada. Iz tih razloga nije potrebno odlagati otpad na divlja odlagaliπta kojih je mnogo u okolici Bjelovara. Dok svijest kod ljudi ne proradi uzdajmo se u dobre ljude koji Ëiste okoliπ i one koji svoj otpad odlaæu na predviena mjesta po danu, a ne razvoze ga po noÊi u obliænje πumarke i/ili putne jarke. ÆELJKO HORVAT

Vatrogasci i lovci iz Gornjih Plavnica veÊ duæi niz godina Ëiste svoj okoliπ. 2 0 14 • b r o j 21


30 Stranica

Piπe: Æeljka ©poljariÊ, mag. prim. educ.

LJETOVANJE U NOVOM VINODOLSKOM Na ljetovanju su bila djeca iz πest DVD-a sa podruËja naπe Zajednice i to Breza, Brezovac, Nove Plavnice i KriæevaËka cesta, Novoseljani, Prespa i Velika Ciglena. Iz svakog DVD-a iπao je po

Ove godine smo naπe male vatrogasce odluËili poslati na zasluæeno ljetovanje. Nakon naporne πkolske godine i napornih vjeæbi djeca su zasluæila svoju nagradu. Financijske prilike su malo kome u danaπnje vrijeme dobre pa je VZG Bjelovara pomogla roditeljima platiti odlazak njihove djece na ljetovanje. Zajednica je sa 50 % iznosa sufinancirala boravak djece u Novom Vinodolskom.

jedan voditelj. Mali vatrogasci su u Novi Vinodolski krenuli zadnji dan πkole, 13. lipnja. U planu smo imali i izlet brodom no zbog loπeg vremena, jakog vjetra i kiπe izlet smo morali odgoditi. Iz istog razloga veÊinu vremena provedenog u Novom Vinodolskom izostalo je i kupanje, ono Ëemu smo se najviπe veselili. Djecu smo morali animirati i zabaviti u odmaraliπtu

DANI OTVORENIH VRATA VATROGASNOG CENTRA VZG Bjelovara u suradnji sa JVPG Bjelovara i DVD-om Bjelovar veÊ tradicionalno organizira “Dane otvorenih vrata vatrogasnog centra”. Tako je i ovaj tjedan 13. i 14. svibnja vatrogasce posjetilo 400-tinjak djece predπkolskog i πkolskog uzrasta. UËenici i vrtiËanci su dolazili prema rasporedu dogovorenom sa djelatnicama JVPG Bjelovara. DoËekali su ih naπi vatrogasci koji su im, na njima primjeren naËin, govorili o vatrogastvu te vatrogasnoj opremi. Puπten je i signal za intervenciju kako bi Ëuli na koji naËin vatrogasci koji se nalaze posvuda u zgradi saznaju da moraju na intervenciju. Demonstrirali su im rad sa vatrogasnim vozilom. S obzirom da su vatrogasni centar posjetila djeca trebalo je poka-

te na obliænjem igraliπtu. Tako smo im organizirali razne πtafetne i momËadske igre. Jedno poslijepodne proveli smo igrajuÊi se na plaæi u suradnji sa sportskom animatoricom. Da se ne bi samo djeca zabavljala primili su se lopte i voditelji. Voditelji su igrali, a djeca navijala. Osim igre i vrlo malo kupanja organizirali smo i pidæama party te karaoke party. Za pidæama party osmiπljene su razne pidæame i frizure. Zabave nije nedostajalo. Za vrijeme ljetovanja su se stvorila nova prijateljstva malih vatrogasaca iz razliËitih Druπtava. Vrijeme je brzo prolazilo i brzo je doπao povratak kuÊi. Iz odmaraliπta su nas ispratili sa paketima za put kako ne bismo bili gladni i æedni. Zahvaljujemo se voditelju odmaraliπta i ostalim zaposlenicima πto su nas srdaËno primili.

zati i opremu koju oni koriste na svojoj vjeæbi. Tako su Ëlanovi DVD-a Bjelovar pokazali brentaËe te objasnili kako se radi s njima i πto je zadatak vjeæbe. Postavili su mete te su ih djeca pokuπala sruπiti. Ova aktivnost im je bila zanimljiva, no ipak je najzanimljivije na kraju, grickalice i sokiÊi za sve. Dana 14. svibnja djeci se pridruæio i GradonaËelnik Grad Bjelovara sa svojim zamjenicama. Toga dana su dodijeljene nagrade troje najuspjeπnijim mladim likovnjacima Ëija su likovna djela proglaπena najboljima na natjeËaju Zajednice. Pored njih skromne nagrade primili su i predstavnici vrtiÊa i osnovnih πkola za viπegodiπnju suradnju sa Zajednicom.

2 0 14 • b r o j 21


Stranica 31

LIKOVNI NATJE»AJ NA TEMU VATROGASTVO Izabrani najbolji likovni radovi U nastojanju da se proπiri suradnja izmeu vatrogasaca i πkola Grada Bjelovara ove godine smo organizirali likovni natjeËaj za uËenike osnovnih πkola na temu vatrogastvo. NatjeËaj je raspisan u tri kategorije: likovni natjeËaj za uËenike razredne nastave, predmetne nastave te uËenike s poteπkoÊama u razvoju. Likovnu tehniku nismo u natjeËaju odredili te su uËenici mogli koristiti tehniku po vlastitom izboru. Na likovni natjeËaj na temu vatrogastvo prijavljeni su radovi iz tri osnovne πkole sa podruËja grada Bjelovara. Na natjeËaj se nisu javili uËenici od 5.-8. razreda te uËenici s poteπkoÊama u razvoju. Pristiglo je sedamdesetak radova. Izbor najboljih radova provelo je Povjerenstvo za izbor likovnih radova. U Povjerenstvo su izabrane uËiteljice razredne nastave: Æeljka ©poljariÊ, Dragica BudiÊ i Nives Miljuπ. Povjerenstvo se sastalo dana 08. svibnja te izabralo tri najbolja rada u kategoriji uËenika od 1.-4. razreda: 1. mjesto - Ines PavloviÊ, 3.b, IV osnovna πkola Bjelovar 2. mjesto - Filip Kolar, 4.b, IV osnovna πkola Bjelovar 3. mjesto - Marko HumljanoviÊ, 4.b, IV osnovna πkola Bjelovar. Tri najbolja likovna rada su nagraena. Nagrade su uruËili predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara Darko Despot i gradonaËelnik Grada Bjelovara Antun Koruπec povodom Dana otvorenih vrata vatrogasnog centra. S obzirom da je ovo bio prvi likovni natjeËaj VZG Bjelovara, za2. mjesto - Filip Kolar, 4.b, dovoljni smo odaziIV osnovna πkola Bjelovar vom uËenika razredne nastave. Nadamo se da Êe se sljedeÊe godine na natjeËaj javiti i uËenici predmetne nastave te uËenici s poteπkoÊama u razvoju. ÆELJKA ©POLJARI∆, mag. prim. educ.

1. mjesto - Ines PavloviÊ, 3.b, IV osnovna πkola Bjelovar

3. mjesto - Marko HumljanoviÊ, 4.b, IV osnovna πkola Bjelovar. 2 0 14 • b r o j 21


32 Stranica

2 0 14 • b r o j 21

Br. 21., studeni 2015. - Vatrogasni list "193"  
Br. 21., studeni 2015. - Vatrogasni list "193"  

Ovim listom želimo naš rad otvoriti sudu javnosti u promišljanju značaja i uloge vatrogastva u našem društvu. Biti vatrogasac je časno, odgo...

Advertisement