Br. 4, svibanj 2007. - Vatrogasni list '93'

Page 1

93

e - mail: vatrogaa@inet.hr vzg-bjelovar@bj.htnet.hr

Besplatne novine

veb adresa. www. vatrogasci-bjelovar.com

MJESEC SVIBANJ MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA

List Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara

broj 4.

Vatrogascima i njihovim i obiteljima, suradnicima vatrogastva i štovateljima Svetog Florijana čestitamo -4. svibnjaSveti Florijan Dan Hrvatskog vatrogastva


Varogasna oprema stranica 9. 14

12

13

1 2

10 11

3

15

9

7

5

8

4 6

13. Nove Plavnice i Križevačka cesta 1. Rajić

3. Gudovac

7. Ždralovi 11. Novoseljani

14. G. Plavnice 2. Prgomelje

6. Galovac 12. Stančići 8. Prespa

4. V. Korenovo 5. Brezovac

9. V. Ciglena 10. Tomaš

Česma Sirela


Travanj 2007. Razgovor s povodom

U ovom broju

Marijan Križić, voditelj inspektorata unutarnjih poslova PU Bjelovarsko - bilogorske

Svi smo izloženi opasnosti od požara (4) Skupština VZG

3 Riječ urednika

Skupštine u DVD -ima VZG Bjelovara

Servis vatrogasnih aparata

Zapuhali Ispravan aparat, neki novi miran san (6) vjetrovi DVD Sirela List izdaje Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara Uređuje kolegij: Ivan Imbrišić, gl. urednik, Darko Despot, Milan Fučkor, ŽeljkoHorvat, Mario Milašinović. Adresa: VZG Bjelovar, Otona Kučere 1 Naklada 1500 primjeraka Tisak: Tiskara “Horvat” Bjelovar Fotografije: Kruno Fučkor i arhiva VZG

Bilo je sjajnih trenutaka

Malteški križ - simbol časti Kalendar zbivanja do kraja godine

Štovani čitatelji

Najprije, oprostite za ovu malo dužu pauzu, nismo se “čitali” od Nove godine. Događanja je bilo toliko da ih je valjalo sva zabilježiti. Održali smo skupštine po svim Dobrovoljnim društvima. Kruna svega bila je Skupština naše Vatrogasne zajednice. Sve je to trebalo odraditi, a naši novinari zabilježiti Nadalje ostajemo vjerni tradiciji, nastavljamo prikaze iz povijesti našeg vatrogastva. Kao i u prethodna tri broja, tako i sada predstavljamo vam dio opreme naše JVP kao i Dobrovoljnih društava. Stručne teme nisu izostale ni ovaj puta. Danas je riječ o opasnostima gašenja požara električne energije.. Podloga znaka naše javne postrojbe je Malteški križ . Kako je nastao čitajte u ovom broju. Iza rada operativnog dežurstva obrađujemo temu “Alarmno razglasni sustav”. Jednom rječju nastojali smo vam ponuditi raznolikost tema i sadržaja, nadamo se da ćete naš i vaš list često držati u rukama jer to su novine koje ne stare, čitaju se do sljedećeg broja. Ugodno čitanje vaš Ivan Imbrišić

Oprema JVP Grada Bjelovara

Vozilo je vrijedno pet miljuna kuna. opslužuje ga pet (plus jedan) vatrogasaaca. U kabini svaki vatrogasac ima svoj izolacijski aparat instaliran u sjedalu. Vozilo ima opremu za gašenje požara, za tehničke intervencije, ugrađen aparat za proizvodnju elektro energije, pneumatski stup s rasvjetom - sve za višenamjensko gašenej požara. Ima crpku za vodu za spremnik og 2500 liatara vode i 200 liatara pjenila. Crpka ima sedamizlaza od kojih su dva za visoki tlak na vitlima za brzu navaui, dužine 60 metara. od opreme za tehničke intervencije su škare za rezanje s razvlakačem, flekserice, zračni jastuci, dimnjačarski alat, kolica za pomicanje.


Travanj 2007. 4 MARIJAN KRIŽIĆ, voditelj inspektorata unutarnjih Razgovor s poslova PU Bjelovarsko - bilogorske povodom Svi smo izloženi opasnosti od požara

Kako je zaštita od požara, kao i provedba odredbi Zakona o zaštiti od požara u nadležnosti Inspektorata unutarnjih poslova o istoj temi smo razgovarali sa Marijanom Križićem, voditeljem inspektorata na PU Bjelovarsko - bilogorskoj. Tako se na samom početku ovog razgovora nameće pitanje: “ Što je zaštita od požara, odnosno što je posao inspekcije”. Pa evo, kako je požar po definiciji svako nekontrolirano gorenje, posao inspekcije se svodi na preventivno djelovanje kako bi se požar kao pojava ili događaj u potpunosti izbjegao ili pak da se svede na malu vjerojatnost. Kako je ljudsko djelovanje vrlo raznoliko, od radnog mjesta, prometa, stanovanja itd, svi smo izloženi opasnostima od požara. Dakle, sagledavajući ovu činjenicu može se reći da je i zaštita od požara multidisciplinarno područje. Primarno ova inspekcija provodi odred-

be materijalnih propisa Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakona o eksplozivnim tvarima i dr. U svrhu preventivnog djelovanja svi javni objekti su razvrstani u kategorije ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, a isti su i podloženi redovitom nadzoru kako bi se utvrdilo stanje provedbe kako tehničkih tako i organizacijskih mjera zaštite od požara. Važno je napomenuti da se preventivno djelovanje sastoji i u činjenici što se tijekom projektiranja i ishođenja građevinske dozvole ova inspekcija pojavljuje u postupku, u smislu utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje sa naslova zaštite od požara, kao što su na primjer mogućnost vatrogasnih pristupa objektima, odabir konstrukcijskih karakteristika, mogućnosti evakuacije, opasnosti od sadržaja i zaposjednutosti, izvedba instalacija i dr. “Pored navedenih propisa na razini države, da li primjenjujete u vašem radu i propise donesene u predstavničkim tijelima lokalne uprave i samouprave“. Što se tiče propisa donesenih od strane predstavničkih tijela važno je spomenuti “ Odluku o uvjetima spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada na otvorenom

prostoru, te u naseljima na području županije Bjelovarsko - bilogorske “ donesene na Županijskoj skupštini temeljem čl.3 Zakona o zaštiti od požara i “ Odluku o dimnjačarskim poslovima na području grada Bjelovara” koju je donijelo gradsko vijeće temeljem čl. 4 Zakona. I jedna i druga odluka na neki način uređuju postupanje građana i preventivno djelovanje kako bi se izbjeglo izazivanje požara. Moram reći da smo prethodnih godina imali veći broj požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu nehatno izazvanih nekontroliranom uporabom otvorene vatre, ( spaljivanje korova i suhe trave, čišćenje okućnica, priprema zemljišta za ispašu i sl. ) gdje su nastale velike materijalne štete.

Dimnjaci su stalna opasnost Što se tiče “ Odluke o dimnjačarskim poslovima “ važno je napomenuti da je održavanje dimnjaka vrlo važno sa naslova sigurnosti građana ukoliko isti nisu održavani požari na dimnjacima se mogu proširiti na cijele objekte, a još je gore kod dimnjaka plinskih trošila i uređaja gdje se ugljični monoksid kao produkt nepravilnog izgaranja umjesto u atmosferu vraća u prostorije stambenih i drugih objekata, što može za posljedicu imati i smrtno stradavanje, kakvih smo slučajeva imali. Zato je važno da su dimovodi, dimnjačke cijevi i plinski uređaji redovito održavani. “I na kraju recite nama nešto o ulozi vatrogasaca u prevenciji zaštite od požara“ Osnovna zadaća vatrogasaca je gašenje požara te

spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara potom i njihovo preventivno djelovanje. Na području grada Bjelovara vatrogasci djeluju kroz JVP grada Bjelovara, zatim vatrogasnu postrojbu “ Iverica “ i “ Furnir” te kroz dobrovoljno vatrogasno društva. Kako požari i paljevine, poradi posljedica koje se očituju bilo o nastaloj šteti ili ljudskim žrtvama, izazivaju veliku pozornost javnosti i osjećajne sigurnosti, važno je da su intervencije vatrogasaca pravodobne i uspješne, što će kod istih građana podići razinu svijesti o potrebi zaštite od požara. Također svaka javna manifestacija vatrogasaca, primjerice vježbe u prigodi mjeseca zaštite od požara djeluju na neki način i preventivno. Moram vam reći da smo nedavno imali jedno smrtno stradavanje jedne starije osobe kao posljedicu jednog banalno malog požara, gdje nije bilo ni intervencije vatrogasaca jer se požar nije širio. Naime isti događaj me je ponukao na razmišljanje, a kako je kod nas dobrovoljno vatrogastvo dosta razvijeno, da bi isti na neki način obišli na svom terenu starije osobe te ih podsjetili na opasnost od otvorenog plamena svijeća, opasnostima od uporabe zapaljivih tekućina prilikom odlaganja vatre u pećima sa ložištem na kruta goriva, o opasnostima od nepravilnog izgaranja plina u plinskim uređajima, o neispravnim dimnjacima i drugim opasnostima. Inače, što se tiče grada Bjelovara smatram da je vatrogastvo dobro organizirano i opremljeno te da se građani u iste mogu u potpunosti pouzdati .


5

Travanj 2007. Skupština VZG Bjelovara

Zapuhali su neki novi vjetrovi Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara održala je svoju Redovnu izvještajnu skupštinu krajem ožujka. U prekrasnom objektu restorana Pavičić, našlo se tom prigodom uz delegate i brojni gosti. Bilo je tu gostiju iz društvenog i političkog i vatrogasnog života našeg kraja. Već sam brojčano velik skup daje nam za pravo konstatirati da VZG Bjelovara pliva u dobrim vodama i da se u vatrogastvu događa jedna lijepa priča. Kada je Darko Despot tajnik zajednice podnio izvješće o radu, svi su ostali zatečeni. Toliko detalja i podataka iz rada jedne zajednice (to su rekli mnogi neutralni gosti) rijetko se na takovim skupovima viđa. Podugačka je lista uspjeha i aktivnosti, ove, mnogi kažu jedne od najaktivnijih vatro zajednica u državi. Izvješće je bilo opširno, ne dosadno, popraćeno slajdovima. Kada se radi ima se što i pokazati. No krenimo redom. Vatrogasna zajednica broji šest sektora u kojima djeluju 23 društva, od čega šest društava u industriji. Kada se sve zbroji zavidan je to broj dobrovoljaca vatrogasaca, sveukupno ih je 1375, muških je 1172, žena 203. Radna tijela Zajednice čine Skupština od 47 članova, Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Nadzorni odbor i Savjet mladeži. VZG se financira iz gradskog proračuna, mora se istaknuti da je Grad

Bjelovar jedna od rijetkih sredina u državi koja svoje obveze prema vatrogascima na vrijeme ispunjava. Nadalje dio sredstava vatrogasci ostvaruju svojim radom. JVP Bjelovara financirana je također na zakonski propisan način kako iz državnog tako i iz gradskog proračuna. Posebno je u Izvješću naglašeno da po prvi puta u povijesti vatrogastva na našem području je financirano bez primjedbi. S te osnove i društva Zajednice na vrijeme dobivaju planirana sredstva, što se pak vidi i iz aktivnijeg rada uglavnom svih društava

na terenu. Od aktivnosti VZG valja spomenuti promičbeni djelatnost, koja je u zadnjim godinam doživjela svoju renesansu. Tu je uz ostalo i list 93 ocijenjen od svih koji su ga imali u rukama kao dobar potez i koristan materijal u razvoju vatrogastva. Internetske stranice također zauzimaju svoje mjesto u bjelovarskom

vatrogastvu, svako društvo ima svoju stranicu. Likovna kolonija koja je održana prošlogodišnjeg svibnja spojila je vatrogastvo i umjetnost, načinjeno je u dva dana kolonije 67 radova od 34 umjetnika. Dio radova već je na aukciji prodan, dok ostatak čeka neku novu aukciju. Sredstva koja se tim aukcijama prikupe upotrijebit će se za opremanje desetina djece i pomoć Petoj osnovnoj školi u Bjelovaru. Spomenimo tu još i kazališnu predstavu i susret prijateljstva u Gornjim Plavnicama. Tehnički zbor je održan na jedan novi način. Odrađena je pokaznotaktička vježba. Sudjelovale su 22 postrojbe sa svojom opremom sa 152 člana. Što se pak intervenicija tiče u prošloj ih je godini bilo 159, od čega 121 otpada na požare, 34 na tehničke intervencije. U

njima je sudjelovalo 1352 vatrogasca, utrošeno je 1545 sati rada, prijeđeno 3296 kilometara. Vatrogasna natjecanja i susreti značajan je dio aktivnosti. Održano je deveto natjecanje VZG. Učestvovalo je 13 DVD-a i PVPG sa 150 odraslih i 110 djece. bilo je to najmasovnije natjecanje po broju sudionika i natjecateljskih desetina. Spomenimo i Susret prijateljstva u Velikoj Pisanici, Kupinovcu Draganovcu, Novom Marofu, Kominu i Varaždinu. Novoosnovani sportski tim VZG Bjelovara učestvovao je na međunarodnoj utrci u Fužinama. Mora se istaći da smo jedina Zajednica u državi koja ima i sportsku ekipu. U planu je ove 2007. godine sudjelovati i na Neretvanskoj utrci lađa. Sve u svemu vatrogasci su uz glavni posao preventiva i zaštita od požara te same intervencije našli volje i vremena za ostale aktivnosti koje divno nadopunjuju kompletnu sliku o bjelovarskom vatrogastvu i vratimo se na početak priče, ovdje se u Bjelovaru događa jedna lijepa priča.


6

Travanj 2007.

Servis vatrogasnih aparata

Ispravan aparat, miran san Javna vatrogasna postrojba Bjelovara obavlja kroz vlastitu djelatnost, protupožarna osiguranja, pruža usluge s ljudstvom i opremom za županijski operativni centar, servisira i puni vatrogasne aparate te obavlja prodaju istih. Na taj način značajno pridonosi preventivnim aktivnostima unutar Zajednice, a financijska sredstva koja pri tom ostvari značajna su u smislu omogućavanja da se veći dio “kolača” preusmjeri na teren, u dobrovoljno vatrogastvo. U svom servisu vatrogasnih aparata zaprimila je ukupno 3375 aparata, a u prodaji ostvarila rezultat od 363 prodanih aparata. Upravo te činjenice bile su dovoljan razlog da porazgovaramo s dečkima u servisu. Miroslav Prohaska voditelj servisa kazuje nam da taj servis funkcionira već četrdesetak godina. U servisu uz mene kao voditelja rade svi djelatnici JVP tijekom smjene, posebno uposlenih samo na tim poslovima nemamo, svi rade. Uz servisiranje aparata tu je i prodaja, te punjenje aparata. U tom se servisu popravlja i sva vatrogasna oprema koja se potrga na intervencijama. Zakon, priča Miroslav, propisuje da se aparati servisiraju u tri navrata. Prvi redovni pregled je nakon tri

mjeseca, obavljaju ga sami vlasnici (vizualni pregled vanjskog stanja aparata). Redovni sevis se obavlja jednom u tekućoj godini, najbolje kao i kod automobila, u mjesecu nabavke. Kontrolni ispit vatrogasnih aparata obavlja se svake dvije ili pet godina već ovisi o starosti aparata. U Bjelovaru nismo jedini, ima još jedan privatnik koji radi isto to. Aparati u osobnim automobilima nisu obvezni ali ih je dobro imati, ima ih raznih vrsta od onih, preporučio bih solidan P1 aparat. Mnogi imaju one za jednokratnu uporabu, to zovemo sprej, on je dobar toliko što kada ga kupite ne morate razmišljati o servisiranju, ali kada ga jednom koristite možete ga baciti. Servis jednog aparata košta od nekih 11 do 30 kuna, ovisno o aparatu. Ako ima nekih drugih zahvata onda je i cijena druga, jer ne smije se dogoditi da on zakaže. Prošle smo godine nabavili novu punilicu za punjenje aparata prahom, s kojim možete i puniti i prepumpavati. Ideja da svako domaćinstvo ima vatro

aparat je dobra, jer mnogi i nebi trebali zvati vatrogasce da su imali onaj trenutak aparat, vatra se strahovito brzo širi i bitan je taj prvi moment gašenja. Imamo neke aparata koji su primjereni domaćinstvima, cijena im i nije neprihvatljiva, stvar je osobnog pogleda na zaštitu od požara i na zaštitu svoje imovine.

Rok trajanja aparata nije toliko ograničen, ovisi. Neka gornja granica bila bi ipak dvadesetak godina. Vani je to malo drugačije, više se bazira na sprejevima, aparatima za jednokratnu uporabu. Sam servis traje pola sata, a ako ne možemo obaviti posao odmah dajemo nekada i zamjenski aparat.

Sankcija ako neredovito servisirate aparat od naše strane nema, za poslovne subjekte tu su inspektori zaštite, mi smo ovdje da obavimo uslugu kada nam netko donese aparat, ostalo je na nekoj drugoj adresi, naglašava Prohaska.

Bitno je da aparat uvijek mora biti na svom mjestu i ispravan, jer požar ne pita ni doba dana ni vrijeme. Posebnih škola za ovaj posao i nema, ide se na tečaj i polaže državni isit s kojim dobivate pravo za rad s aparatima.

Elektroagregat

Oprema JVP Grada Bjelovara

Elektroagregat smješten je u bunker vozila s mogućnošću izvlačenja iz vozila. Koristi se za rasvjetu prigodom noćnih intervencija i za pokretanje elektroaparata koji se koriste na intervencijama. Snaga je ovog agregata 3,5 kilovata a proizvođač je Honda


7

Travanj 2007.

INTERVENCIJE PROSINAC 2006. 2.12.2006. u 13:42 sati tehnička intervencija: zatvaranje vodovodnog ventila pri puknuću vodovoda u Bjelovaru na Korzu, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 4.12.2006. u 17:34 sata tehnička intervencija u cestovnom prometu na Križevačkoj cesti u Bjelovaru: sudar tri osobna vozila, ozlijeđeno tri odrasle osobe i jedno dijete teže povrijeđeno, odvojili priključke na akumulatorima vozila, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 5 vatrogasaca 6.12.2006. u 7:57 sati tehnička intervencija u cestovnom prometu u Slavonskoj cesti u Bjelovaru: sudar kombi vozila i teretnog vozila, odvojili priključke na akumulatorima, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 6 vatrogasaca 11.12.2006. u 11:16 sati tehnička intervencija u cestovnom prometu u Prokljuvanima: vraćeni sa puta, jer je unesrećena vozačica izvađena iz prevrnutog vozila, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 3 vatrogasca 14.12.2006. u 19:05 sati tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Bjelovaru, Brune Bušića: uslijed oštećenja nadzemnog hidranta istjecala je voda i poplavila dio ulice, ventil zatvoren, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 2 vatrogasca 15.12.2006. u 12:01 sati tehnička intervencija spašavanje osobe u Remontu željezničkih vozila Bjelovar: vađenje djelatnika bez svijesti iz vagon cisterne, JVPG Bjelovara, 2 vozila i 8 vatrogasaca 18.12.2006. u 15:49 sati požar kontejnera za smeće u Bjelovaru, Cvjetna ulica: požar ugašen jednim mlazom vode, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 2 vatrogasca 19.12.2006. u 18:51 sati požar dimovodnog kanala u La-

sovcu: do dolaska dimnjačara vršili nadzor nad objektom, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 3 vatrogasca 21.12.2006. u 11:51 sati tehnička intervencija na objektu u Bjelovaru, Franje Klvanje ulica: nakon puknuća cijevi instalacije grijanja istekla manja količina vode, JVPG Bjelovara, 2 vozila i 5 vatrogasaca 23.12.2006. u 19:07 sati požar otvorenog prostora u Rovišću, Matije Gupca ulica: gorjelo stablo stare lipe, požar ugašen mlazom vode, a stablo srušeno uz pomoć motorne pile, jer je prijetila opasnost od nekontroliranog rušenja na električne vodove, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 3 vatrogasca 24.12.2006. u 0:18 sati požar kuće u Žabjaku: zapalila se hrana u posudi na peći, vlasnik sam pogasio i iznesao uništenu posudu iz kuće, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 5 vatrogasaca 27.12.2006. u 20:01 sati tehnička intervencija na građevinskom objektu u Bjelovaru, Vatroslava Lisinskog ulica: nekontrolirano istjecanje vode na hodnik zgrade, nasilno otvorena vrata jednog stana i utvrđeno da je pukla cijev od kafe aparata, zatvoren ventil, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 31.12.2006. u 8:23 sati požar kontejnera za smeće u Bjelovaru, Tomaša G. Masaryka ulica: požar ugašen mlazom vode, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 31.12.2006. u 12:23 sata požar gospodarskog objekta u Velikoj Pisanici: vraćeni sa puta, jer je vlasnik sam pogasio požar u sušioni mesa, JVPG Bjelovara, 2 vozila i 7 vatrogasaca 31.12.2006. u 20:24 sata požar kontejnera za otpadni papir u Bjelovaru, 1. svibnja ulica: požar ugašen mlazom vode sa brze navale, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 2 vatrogasca

SIJEČANJ 2007.

Za razdoblje od 1.12.2006. do 28.2.2007.

1.1.2007. u 12:20 sati požar dimovodnog kanala u Klokočevcu: do dolaska dimnjačara vršili nadzor nad objektom, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 8.1.2007. u 2:04 sata požar teretnog vozila u Rovišću: ukradeno teretno vozilo i zapaljena kabina vozila, požar ugašen vatrogasnim aparatima i mlazom vode visokog pritiska, JVPG Bjelovar sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, na dežurstvo pozvani i do 7:00 sati bili 2 pripadnika DVD-a Rovišće sa 1 vozilom 14.1.2007. u 10:01 sati požar kuće u Bjelovaru, Petra Zrinskog ulica: stan na prvom katu u cijelosti zadimljen, unutrašnjom navalom požar ugašen vatrogasnim aparatima i mlazom vode visokog pritiska, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 6 vatrogasaca 18.1.2007. u 14:26 sati požar otvorenog prostora u Bjelovaru, Ivana Kozarčanina ulica: požar ugašen metlanicama i vodom iz V-25, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 5 vatrogasaca 19.1.2007. u 2:06 sati tehnička intervencija na otvorenom prostoru uklanjanje srušenog stabla sa prometnice u Bjelovaru, Slavonska cesta: uslijed jakog vjetra srušeno stablo palo na prometnicu, isto uklonjeno, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 22.1.2007. u 4:30 sati požar na građevinskom objektu tvornice Iverica u Bjelovaru, Slavonska cesta: zapalio se ventilator separatora silosa, isti zaustavljen te time spriječeno širenje požara kroz sušaru, požar ugašen vodom, PVPG Iverica, hidrant i 2 vatrogasca 23.1.2007. u 3:05 sati akcident u Palešniku: prevrnula se auto cisterna sa benzinom, JVPG Bjelovara sa 1 vozilom i 2 vatrogasca bila u ispomoći JVPG Garešnici 26.1.2007. u 17:56 sati požar dimovodnog kanala u Bjelovaru, Sveta Ana 3: pregle-

dom ustanovljeno da nema opasnosti, pozvan dimnjačar, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 4 vatrogasca 29.1.2007. u 8:03 sati akcident u prometu u Bjelovaru, A. B. Šimića: proliveno motorno ulje na parkiralištu, isto uklonjeno apsorberom, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 3 vatrogasca 30.1.2007. u 14:47 sati tehnička intervencija u prometu

na zaobilaznici u Hrgovljanima: sudar teretnog vozila i autobusa, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 6 vatrogasaca

VELJAČA 5.2.2007. u 7:30 sati požar dimovodnog kanala u Novoseljanima: do dolaska dimnjačara vršili nadzor nad objektom, DVD Novoseljani, 2 vatrogasca 6.2.2007. u 14:03 sati požar otvorenog prostora u Nevincu, požar zahvatio 25 ha, gašeno sa mlazom vode visokog tlaka i metlanicama, nije bilo odaziva dobrovoljnih vatrogasca sa dotičnog područja (VZO Nova Rača), JVPG Bjelovara, 2 vozila i 8 vatrogasaca, 1 vatrogasac DVD-a Galovac (VZG Bjelovara) u kasnijim večernjim satima izvršio nadzor opožarene površine 6.2.2007. u 22:16 sati tehnička intervencija spašavanja životinje u Bjelovaru, Bedem ljubavi, vlasnik mačka zatražio pomoć, jer je mačka pod pok-


8

Travanj 2007. Vatrogasna povijest

lopcem motora zahvatio klinasti remen, mačak oslobođen živ, JVPG Bjelovara, 1 vozilo i 3 vatrogasca 12.2.2007. u 11:23 sata požar dimovodnog kanala u Narti, požar se proširio na stropnu konstrukciju, požar ugašen vodom iz V-25 i S-9 aparatom, JVPG Bjelovara, 2 vozila i 4 vatrogasca 22.2.2007. u 16:17 sati požar garažne zgrade u Bjelovaru, Bilogorska b.b., požar ugašen sa aparatima S i CO25, te jednim C mlazom vode, JVPG Bjelovara i djelatnici HT-a 25.2.2007. u 5:19 sati tehnička intervencija u cestovnom prometu Hrgovljani, dvoje ozlijeđenih osoba izvađeno iz osobnog vozila, otpojen akumulator vozila, pozvana Elektra zbog oštećenih električnih vodova, JVPG Bjelovara 26.02.2007. u 14:04 sata požar dimovodnog kanala Bjelovar, Kamila Klobe 2, nije bilo opasnosti od proširenja požara, JVPG Bjelovara 27.02.2007. u 7:14 sati požar stana u Bjelovaru, Trumbićeva 1/III, požar balkonskih vrata i manje hrpe papira ugašen manjom količinom vode iz vodovodne mreže u kuhinji, JVPG Bjelovara Darko Despot

1902. godina

Vatrogasna povijest

16. veljače 1902. godine održana je glavna skupština u gradskoj viječnici pod predsjedavanjem društvenoga predsjednika Šime Blaževca. Drušstvo je prisustvovalo posveti barjaka dobrovoljnog vatrogasnog društva u Đurđevcu, a dva člana zastupala su društvo kod glavne skupštine hrvatsko-slavonske zajednice. U ovoj poslovnoj godini prijavila se IV obrtna zadruga, da želi pristupiti vatrgasnom društvu sa svojim imetkom od 2780 K. Otpisom k. županijske oblasti od 17. svibnja brof 8153. ne dozvoljava kr. zemaljska vlada pripojenje IV obrtne zadruge vatrogasnom društvu, nego određuje, da se taj novac upotrebi u obrtne svrhe. Kako je prije spomenuto, naše je društvo prisustvovalo 25 godišnjici dobrovoljnog vatrogasnog društva u Krapini. Na uspomenu te slave, imenuje isto dobrovoljno vatrogasno društvo Slavoljuba Filipana, radi stečenih zasluga na polju vatrogastva, začasnim članom. U istoj glavnoj skupštini budae izabran na prijedlog Pere Vitojevića Slavoljub Filipan začasnim članom domaćega za svojneumorni rad kroz 30. godina kao vatrogasac i mnogogodišnji zapovjednik. Odbor i zapovjedništvo ostaje kao i prošle godine.


9

Travanj 2007. OPREMA, SREDSTVA I STRUČNA OSPOSOBLJENOST DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA VZG BJELOVARA

Zadovoljavajuća opremljenost

Nastavljamo sa najavljenom temom iz prošlog broja, a u svrhu približavanja naših društava široj javnosti. Odmah moram reći da se društva trenutno nalaze u središnjoj fazi sređivanja stanja, kako materijalnih uvjeta u smislu vatrogasnih objekata, a što ste mogli pročitati u prethodnom broju, tako i u drugim segmentima kao što je školovanje, opremanje osobnom i skupnom opremom, te analizi potreba za opremanjem vozilima i drugom potrebnom vatrogasnom opremom. Sukladno tome nismo zadovoljni sa opremljenošću naših društava i njihovih postrojbi, a isto tako nivoom stručne osposobljenosti. Zato VZG Bjelovara i prije, ali unazad četiri godine značajnije ulaže u, i potiče školovanje dobrovoljnih vatrogasaca u svrhu podizanja njihove stručne kvalitete. U spomenutom periodu održano je do sada školovanje dviju klasa vatrogasaca, dviju klasa vatrogasca I klase, jedna klasa dočasnika I klase i trenutno završava druga klasa dočasnika. Ove i 2008. godine planiramo usavršavanja iz specijalnosti kako bi dobili nove dočasnike i časnike I klase. 2009. godina je planski namjenjena školovanju prve klase vatrogasnih časnika nakon Domovinskog rata. Školovanje je postepeno prateći nova pravila i opremu koja je sve prisutnija i u našoj JVPG Bjelovara. Želja nam je da do 2010. godine zaokružimo ciklus školovanja novih dobrovoljnih kadrova od vatrogasca do višeg vatrogasnog časnika. U tijeku je polaganje stručnih ispita za vatrogasce sa posebnim ov-

lastima i odgovornostima. 200 dobrovoljnih operativaca ima liječničke preglede i plačeno osiguranje za slučaj nezgode ili nesreće za 24 sata i u slobodno vrijeme. Oprema i sredstva naših društava se sastoji u većini slučajeva od vatrogasnih traktorskih cisterni kojih imamo 10 komada od toga 1 komad tip Belje, 2 komada tip Dubrava i 7 komada tip Creina. Mada mnogi sa podsmjehom gledaju na ovu tehniku ona se do sada pokazala kao zadovoljavajuća, a sa minimalnim ili nikakvim troškovima održavanja. Ovisno o opremljenosti neke imaju i ugrađeni bacač vode, te mogućnost gašenja vodom i pjenom. Ne iziskuju specijalno održavanje, a vučni traktor u našim selima uvijek je na raspolaganju tako da i malo veće dijete može pokrenuti cisternu na požarište. Osim spomenutih cisterni društva posjeduju 1 malo navalno vozilo (1+2, 16/8, 1800 l vode), 1 veliko navalno vozilo (1+5, 16/8, 4000 l vode, 400 l pjenila, ugrađen bacač vode), 1 autocisternu (1+2, 16/8, 7800 l vode), 2 kombi vozila za prijevoz opreme i vatrogasaca i 2 VW PICK AP vozila koja su u vlasništvu tvrtke, ali se u slučaju potrebe mogu koristiti u vatrogasne svrhe. U vlasništvu VZG Bjelovara je hidraulična zglobna platforma (TAM 190 T15, 1+2, 21 m) i zapovjedno vozilo (ŠKODA Octavia 1,6 Combi, 1+4). U posjedu naših društava nalaze se 22 prijenosne vatrogasne motorne štrcaljke, od toga 1 komad tip Tomos 200 l/min, 1 komad tip Rosenbauer 4/8, 10

komada tip Rosenbauer 8/8 i 8 komada najčešće stari tip Sore, ali od kojih je većina izvan uporabe. Društva su opremljena sa minimalno 2 komada S-9 i 1 komad CO2 aparata, 3 komada metlanica i 2 komada V-25 aparata (naprtnjača), potrebnim količinama usisnih i tlačnih cijevina, univerzalnim i mlaznicama sa zatvaračem, poneka sa opremom za dobivanje pjene, potrebnim raznim armaturama kao što su prijelaznice, sabirnice i razdijelnice, te drugom sitnom opremom. Posjeduju zaštitne kacige i opasače za minimalno 10 operativaca, te radne odore ili kombinezone. Ove godine započinje opremanje sa zaštitnim čizmama, a 2008. sa novim kompletima zaštitnih odora, rukavica i čizama. Možemo reći da su društva i njihove postrojbe na nivou operativne spremnosti za požare dimovodnih kanala, na otvorenom prostoru i manje požare na gospodarskim objektima, ali za veće požarne intervencije neophodna je intervencija JVPG Bjelovara. Tijekom 2006. godine postrojbe DVD-a obavile su 6 samostalnih intervencija i to 2 požara dimovodnih kanala i 4 požara na otvorenom prostoru, a sukladno ulaganju i opremljenosti. Iduća godina bi trebala biti sa značajnijim pomakom u operativnoj spremnosti. Dosadašnji pomaci su u okviru realnih mogućnosti s obzirom na broj od 20 DVD-a. U idućem broju: Objekat VZG Bjelovara. DARKO DESPOT

Vatrogasna povijest 1903. godina

Dana 17. ožujka održana je glavna skupština pod predsjedništvom društvenoga predsjednika Šime Blaževca. Društvo imade 107 izvršujućih, 11 podupirajućih članova, 60 prinosnika i 138 utemeljitelja. Društvo je prisustvovalo kod psvete barjaka vatrogasnog društva u Čazmi. Dana 6. srpnja 1903. godine navršuje se 30 godina opstanka dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bjelovaru, pa će društvo tu slavu proslaviti u krugu vatrogasnih društava bjelovarsko-križevačke županije. Nabava Hidrofora olakšala je rad kod požara uslijed pomanjkanja vode. Među građanstvom sakupilo se je 877 K, a ostatak od 1326 K, doprinijela je gradska općina što je za onda bio veliki dar. Proslavljena je u užem krugu dostojno i lijepo 30 godišnjica. Tom zgodom sastavio je društveni tajnik Janko Janković knjižicu o najvažnijim događajima kroz tih 30 godina.

1904. godina

U ovoj godini sagrađeno je novo vatrogasno spremište, a staro preradilo u stanove.


10

Travanj 2007.

Vatrogasna povijest Uslijed te gradnje ove nije mogao odbor da razvija rad prema službovnom propisniku. Evo poslije 31 godine nalazi se društvo u svom novom domu, sa svih strana nastojalo se da društvo dobije prikladne prostorije koje bi odgovarale svrsi i uredbi vatrgastva. To u prvom redu zahvaljuje se gradskom zastupstvu koje je uvijek bilo spremno pomoći našem vatrogasnom društvu.

1905. godina

Na glavnoj skupštini iznita je tužna vijest da je u Zagrebu umro bivši nadzapovjednik Virgil Mallin. Društvo je prisustvovalo pogrebu i iskazalo posljednju počast za njegov neumorni rad. Slava mu. Zatim proveden je izbor uprave časnika: U upravni odbor su birani: Predsjednik Simo Blaževac, Zapovjednik Slavoljub Filipan, Podzapovjednik Pero Vitojević, Tajnik Janko Janković, Blagajnik Ivan Quinz, Savjetnik požara Srećko Smočinski.

1906. godina

Izmjenita su Pravila bolesničke blagajne u stvari liječenje i davanja bolesničke pomoći. U toj godini riješilo se pitanje pretprega prilikom požara. Gradska općina sklopila je ugovor sa Brdarićem da u slučaju požara stavlja vatrogasnom društvu na raspolaganje po dva para konja.

Oprema JVP Grada Bjelovara Turbo: motorna pila za drvo. Koristi se pri tehničkim intervencijama za rušenje stabala, rezanje grana i usitnjavanje drvenog materijala koji smeta pri intevenciji.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SIRELA BJELOVAR DVD Sirela Bjelovar osnovano je 5.10.1968. godine. Povod za osnivanje društva je bila tehnološka nesreća u kompresorskoj stanici 1967.g. kada je došlo do pucanja glave na jednom kompresoru i kada je ozlijeđeno nekoliko radnika. Nakon nesreće tadašnje rukovodstvo poduzeća osnovalo je inicijativni odbor za osnivanje društva. Članovi inicijativnog odbora su bili Petar Belošević sekretar poduzeča,Ivan Štefekov glavni tehnolog i Stjepan Dijanović referent zaštite na radu i zaštite od požara. Inicijativni odbor pripremio je i sazvao osnivačku skupštinu 5.10.1968.g. a kojoj se odazvalo 119 radnika koji se smatraju osnivačima. Za prvog predsjednika društva izabran je Petar Belošević, za tajnika Ivan Štefekov a za zapovjednika društva Stjepan Dijanović. Na osnivačkoj skupštini usvojena su Pravila (današnji statut). U društvo se učlanilo 97 muškaraca i 22 žene,te su osnovane muška i ženska jedinica. Nakon osnivanja jedinica prišlo se je osposobljavanju svih članova za osnovna vatrogasna zvanja te su svi uspješno položili ispite. Već iduće godine nabavlja se potrebna oprema pokrovitelj prve obljetnice bio je poduzeće Rudar iz Zagreba koje društvu daruje u vlasništvo agregat Rossenbauer, a predsjednik Skupštine općine Bjelovar prvu zastavu . U godinama koje dolaze članovi društva se sve više osposobljavaju završavajući vatrogasne škole i tečajeve ali i takmičeći se u Hrvatskoj i na području bivše države. Bilježimo tako nas-

tup ženske jedinice na republičkom takmičenju u Ludbregu 1969 g. na kome se stiče pravo nastupa na državnom takmičenju koje se je održalo 1970.g. u Kraljevu. Ponovnim krugom takmičenja ženska ekipa 1973.g. na republičkom takmičenju ponovo postaje republički prvak i stiče pravo nastupa na jugoslavenskom takmičenju 1974.g., a koje je održano u Trogiru. Opet kreće ponovo u novi krug takmičenja i na jugoslavenskom takmičenju 1976.g. koje je održano u Makarskoj stječe pravo nastupa na vatrogasnoj olimpijadi 1977.g. u Republici Italiji u gradu Trentu gdje osvaja apsolutno IV mjesto i srebrnu medalju. Muška jedinica na jugoslavenskom takmičenju u Kraljevu nažalost nije se uspjela plasirati na vatrogasnu olimpijadu. Obje jedinice nastavljaju svoj takmičarski pohod dalje i 1979.g. na republičkom takmičenju ženska jedinica je ponovo prva te dobiva u trajno vlasništvo i drugi agregat rossenbauer dar pokrovitelja natjecanja Croatia osiguranje dok je muška jedinica bila IV i nije izborila pravo nastupa na jugoslavenskom takmičenju 1980.g., a koje je održano na Tjentištu. Na ovom takmičenju ženska jedinica osvaja drugo mjesto i stječe pravo nastupa ponovo na vatrogasnoj olimpijadi 1981.g. u Republici Njemačkoj a koja je održana u gradu Boblingenu. Na ovome takmičenju jedinica osvaja zlatnu medalju što je bio posljednji veliki uspjeh ženske jedinice. Jedinica je još nekoliko puta nastupila na republičkim


11

Travanj 2007.

Bilo je sjajnih trenutaka takmičenjima no više nije postizala zapažene rezultate. Muška jedinica nije imala takve uspjehe kao ženska no ipak je kao seniorska jedinica nastupila na državnom takmičenju 2000 g. no nije izborila pravo nastupa na vatrogasnoj olimpijadi 2001.g. Društvo je u svom radu sudjelovalo na gašenju svih velikih požara u gradu Bjelovaru i okolici. Bilježimo sudjelovanje na gašenju požara robne kuće Nama, Mlina Prerade, požar

su svakako Vatrogasna zvijezda I i II reda vatrogasnog saveza Jugoslavije, Velika plaketa JNA i Velika plaketa civilne zaštite Jugoslavije.Osim ovih priznanja ženska jedinica je dobitnik i plakete Kata Pejnović, Plakete Konferencije za društvenu aktivnost žena te niza općinskih priznanja i plaketa grada Bjelovara. Društvo je od osnivačke Skupštine svoju najveću ekspanziju imalo u periodi od 1980.g. do 1990.g. kada

industrije Hrvatske kao najstarije asocijacije u gospodarstvu zalažući se za što bolju obučenost vatrogasaca u gospodarstvu i njihovu stručnost. Održavajući dobre odnose sa kolegama iz ove grane industrije u Bjelovaru su u dva navrata održani susreti vatrogasaca ove grupacije. Posljednji susreti u Bjelovaru su održani 2003. g. Društvo održava i dobre odnose s drugim

je u svojim redovima imalo 245.članova. Članovi društva su se odazvali i pozivu domovine te bilježimo da je u domovinskom ratu sudjelovalo 70 članova na prvim crtama bojišnice od Slavonije do Dubrovnika. U periodu kada je rasla Sirela, raslo je i društvo budući je rukovodstvo Sirele podržavalo rad društva. Društvo je tijekom svog postojanja aktivno radilo i na susretima prijateljstva vatrogasaca poljoprivredne,pre hrambene i vodoprivredne

društvima na području grada i šire razmjenjujući iskustva ali i pomažući društvima u opremanju. U svom radu društvo je ostvarilo i međunarodnu suradnju surađujući s vatrogascima iz susjedne Mađarske, točnije vatrogascima iz Tvornice konca iz Kaposvara,županija Šomođi gotovo punih dvadeset godina do zatvaranja ove tvornice. Suradnju su dalje nastavili bjelovarski vatrogasci i vatrogasci grada Kaposvara. U godinama nakon rata, dolazi do stagnacije

Čuče: Ružica Tadijančević, Zdenka Futač, Marija Zerdin, Marija Šćuric. Stoje: Slavica Đelekovčan, Mara Hršak, Marija Poslon, Barica Dolanjski, Anka Feletar, Marija Spišić, Stjepan Dijanović šume u Galovcu, požar sjenika na farmi Kooeksporta u Gudovcu,požar lakirnice u tvornici traktora Tomo Vinković, nekoliko požara u drvnoj industriji Česma, požar plavog vlaka na željezničkoj postaji Bjelovar ali i veliki požar skladišta Zrione sira u vlastitom dvorištu, požar tornja za sušenje mlijeka u nekoliko navrata . Društvo je za svoj rad i doprinos sigurnosti dobitnik najviših vatrogasnih i drugih civilnih priznanja bivše države. Najznačajnija

zapošljavanja, privatizacije ali i uvođenja novih proizvodnih linija ,te smanjenja broja zaposlenih a samim time i do opadanja broja članstva te danas društvo broji 89 članova ili 57 muškaraca i 32 žene a starosna dob iznosi 49 godina.. Poslovodstvo Sirele je na prijedlog Upravnog odbora društva doniralo 1997.g. vatrogastvu Županije Bjelovarsko-bilogorske sedam rashodovanih kamionskih cisterni odnosno rezervoare zapremnine od 7000-10000 l. U godinama koje dolaze ostaje za vidjeti kako ćemo se nositi sa nastalim obvezama budući da se ovih dana mijenja i vlasnik tvrtke. Do sada se nismo mogli požaliti na vlasnika budući da je vlasnik preko svoje Uprave podržavao rad društva osiguravajući potrebna materijalna i financijska sredstva za rad društva. Upravni odbor društva je poradi zauzetosti članova radnim obvezama donio odluku da se odustaje od takmičenja pošto nije u mogućnosti osigurati prisustvo svih članova takmičarske jedinice treninzima no nastavlja u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Bjelovara stalno osposobljavanje svojih članova. Na kraju valja reči da rad dobrovoljnih vatrogasaca u gospodarstvu uvelike ovisi o stavu i želji vlasnika ali i o mogućim raspoloživim resursima kako u ljudima tako i u materijalnim sredstvima. Nadamo se da u narednom periodu i novi vlasnik bude zainteresiran za rad društva i očuvanje svoje imovine kroz rad društva. Burulic Krunoslav Predsjedik DVD Sirela


12

Travanj 2007.

Vatrogasna povijest U toj godini uveden je telefon u gradu i u našem vatrogasnom domu.

1907. godina

Gradska općina u Bjelovaru nabavila je ovome društvu jednu ljestvu rastegaču najmodernijega sustava koja je bila izložena na svjetskoj izložbi u Beču za cijenu od 2600 kruna. Na sjednici 29. studena 1907. čita se dopis hrv. - slav. vatrogasne zajednice, kojim se određuje, da se uslijed smrti velikog vatrogasnog vojvode Gjure Deželića ima održati 6 mjesečna korota i kroz to vrijeme nemiju se priređivati nikakove zabave. Dne. 23. studena bijaše za naše društvo svečani dan. Naš zaslužni zapovjednik Slavoljub Filipan odlikovan je srebrnom kolajnom sa krunom na crvenoj vrpci za zasluge koje je stekao na polju vatrogastva. toj proslavi prisustvovao je gradski načelnik sa grad. zastupstvom Veliki župan M. pl. Kukuljević sa svima županijskim činovnicima. Vatrogasna društva u Krapini, Čazmi i Bjelovaru imenovaše ga začasnim članom.

1908. godina

Na glavnoj skupštini 22. veljače poslije 12 godišnje službe zahvalio se na tajničkim poslovima Janko Janković radi obiteljskih prilika, najviše radi toga što se je u toj godini počeo silno razvijati Hrvatski Sokol, kojemu je on kao vođa i učitelj morao posvetiti svu pažnju. Mjesto tajnika preuzeo je Rudolf Žličar.

Opasnosti od električne struje pri vatrogasnim intervencijama Električna energija jedina je dosad poznata energija koja se vrlo lako dobiva iz drugih oblika energije, te se isto tako lako pretvara u gotovo bilo koji drugi oblik. Tako iz prirodnih oblika energije možemo dobiti električnu energiju, a iz električne energije oblik koji nam treba. Električna energija nije ništa novo u prirodi, munja je jedan oblik prirodne električne energije. Zbog široke primjene električne energije često se događa da prilikom gašenja požara građevine vatrogasci budu suočeni sa opasnošću od štetnih posljedica udara električne struje. Zato je uvijek prije početka gašenja potrebno isključiti električno napajanje u građevini ili dijelu građevine u kojoj je požar. Međutim u nekim slučajevima nije moguće isključiti električno napajanje u građevini ili dijelu građevine, i to zato što bi posljedica isključenja bila nastajanje većih šteta nego kod požara.

Strujni udar Dođe li ljudsko tijelo u izravan dodir s niskim naponom ili se previše približi visokom naponu (s udarom putem luka) te istodobno dodiruje zemlju putem vodljivih dijelova, kroz tijelo će poteći električna struja. Jakost te struje ovisna je o otporu između točaka različitog po-

Oprema JVP Grada Bjelovara Cilindar “Lukas” koriste se za oslobađanje unesrećenog iz oštećenog vozila ukoloko je došlo do priklještenja dijelova tijela. Radni pritisak ulja u crijevima je 750 bara. Hidrauličnu pumpu pokreče benzinski motor

tencijala kao i o dodirnom naponu. Djelovanje prolaska struje kroz organizam očituje se kao: tina)

toplinsko (nastanak opeko-

mehaničko (pojava razaranja tkiva) kemijsko (elektrolitičko rastvaranje plazme)

biološko (grčenje tkiva, paraliza disanja, treperenje srca). Posljedice prolaska električne struje kroz ljudsko tijelo ovise o: jakosti struje trajanju prolaza struje putu prolaza individualnim svojstvima organizma.

Učinci struje pri prolazu kroz organizam Početna struja osjetljivosti na vodič pod naponom koji se drži u ruci iznosi oko 1 mA. Ako se


13

Travanj 2007.

Dvostruka je opasnost gašenje požara struje struja postupno povećava, osjeća se briđenje, toplina i bol, a pri struji od 10 mA prosječni odrasli muškarac ne može otpustiti vodič, jer su mišići podlaktice u nesvjesnom grču. Kod većine električnih udara struja prolazi preko grudnog koša i ako je struja oko 20-40 mA, mišići grudnog koša u nesvjesnom su grču, a disanje prestaje. To stanje može za nekoliko minuta prouzročiti smrt. Međutim, ako se struja prekine u roku 2-3 minute, disanje spontano počinje i oporavak je obično brz. Trajno zaustavljanje disanja događa se pri električnom udaru kroz centar koji kontrolira disanje i koji se nalazi u donjem stražnjem dijelu mozga. Međutim samo oko 3 % smrtonosnih električnih udara nastaje tim strujnim putom. Na temelju ovih spoznaja, stoji opravdanost davanja umjetnog disanja unesrećenoj osobi. Ventrikularna fibrilacija je stanje poremećenog rada srca. Nastaje od električnog udara koji prođe preko grudnog koša. Kod ventrikularne fibrilacije zakazuje rad srca, prestaju puls i cirkulacija. Vrlo se rijetko spontano uspostavlja normalan srčani ritam te je, ako se odmah ne ukaže pomoć, rezultat gotovo uvijek smrtonosan. Električne opekline nastaju kao posljedica zagrijavanja vodiča kroz koji prolazi električna struja. Budući da koža ima najveći otpor od svih dijelova tijela, najvjerojatnije je da se opekline pojave na njoj. Opekline od pražnjenja nas-

Oprema JVP Grada Bjelovara Vatrogasna sjekira, pijuk, škare za željezo. Tehnički su alata i za razne potrebe u intervencijama

taju ako se čovjek, kao uzemljeni vodič, približi visokonaponskom vodu, njegovo tijelo gori pod djelovanjem električnog luka iako nije došlo u izravan dodir s vodičem.

Vatrogasna povijest Na sjednici 29. lipnja 1908. zahvalio se na časti blagajnik Ivan Quinz. Na njegovo mjesto bio je izabran M. Jakšić, ali sa tim izborom nisu bili zadovoljni nekoji članovi pa je na izvanrednoj skupštini 16. srpnja 1910. izabran Antun Šegrc.

Prva pomoć Prva se pomoć treba, prema tome, usmjeriti na ugroženi sustav. Prestanak disanja može komplicirati prestanak cirkulacije. Zato se u svim slučajevima ništa ne gubi primjenom brzoga i pravilnoga umjetnog disanja, koje treba nastaviti dok ponovo ne počne disanje ili dok se ne ustanovi smrt. Mora se naglasiti kako se rijetko događa da se produženim umjetnim disanjem ožive žrtve električnog udara kod kojih je struja prošla kroz centar za disanje. Suvremeni je postupak prve pomoći za slučaj prestanka cirkulacije vanjska masaža srca. Važno je shvatiti da ta mjera ne obnavlja rad srca, nego preuzima njegovu funkciju u održavanju cirkulacije. Iz tog razloga, jednom započeta masaža mora se nastaviti dok se ne pruži liječnička pomoć. Vanjska masaža srca potencijalno je opasna tehnika i ako se nepravilno primjenjuje, može ugroziti život žrtve. Očigledno je da je odgovarajuća obuka važna i za dijagnozu prestanka cirkulacije i za tehniku vanjske masaže srca. Zdravko Kozlik, dipl.ing. sig.

1911. godina

Dana 31. srpnja 1911. u Virovitici naglom smrću umro je zapovjednik Slavoljub Filipan, te 10 vatrogasaca upučeno u Viroviticu radi dopreme pokojnika u Bjelovar Ujedno je naručena glazba iz Križevaca, koja je pratila žalobnu povorku od kolodvora do groba. U toku godine 1910. i 1911. mnogo se radilo za nabavu parnjače i izmjene naših štcaljka sa najnovijim sistemom “Triumpf” koje su bile izložene u Badenu, a pokazale se izvanredne za vatrogasnu službu. Glede parnjače izaslano je bilo povjereništvo u Samobor da se na licu mjesta osvjedoči o djelovanju i praktičnost te sprave.

1912. godina

Dana 24. veljače na glavnoj skupštini zahvalio se na predsjedničkoj časti gradonačelnik Simo Blaževac, te na njegovo mjesto izabran je inžinir Vilim Žugalj, a na mjesto pokojnog zapovjednika Ivan Bedeković. Radi nepoznatih razloga na sjednici 9. prosinca 1912. podnaša predsjednik

Hidraulična razupora: dio je Kompleta za spašavanje unesrečenih iz karamboliranog vozila a služi za razupiranje oštećenih dijelova vozila


14

Travanj 2007.

Vatrogasna povijest Vilim Žugalj, te tajnik i podzapovjednik Rudolf Žličar ostavku, koju odbor prihvaća sa primjedbom: U društvu se razvila neka nesloga, kojoj su razlozi političke narav, te iz iskustva znamo , gdje se u društvu počme politizirati nema napretka.

1913. godina

Na sjednici 3. veljače 1913 zaključuje odbor, da se cijeli odbor strogo opominje na točnije vršenje dužnosti, na počitanje i poslušnost prema pretpostavljenima. Na izvanrednoj skupštini dne. 16. veljače 1913. bio je ponovno izabran za predsjednika Vilim Žugaj, a za zapovjednika Josip Filipek, za podzapovjednika Ivan Škornjak. U tim trzavicama nekoji se zahvaljuju, a drugi pak upisuju kao članovi u društvo, pa prema tome nije ni rad društva bio osobit, više se bavilo osobnostima negoli ozbiljnim radom. Na glavnoj skupštini 30. ožujka pod predsjedanjem predsjednika V. Žugaja kod izbora razvila se velika borba, tko će biti izabran u odbor društva. Prema zapisniku glasovalo je 128 članova, a izabran je predsjednikom Gjuro Omčikus sa 74 protiv 54 za Žugaja. U skupštini nastala je galama i prigovaranje, mnogi su otišli, te istom nakon duljeg vremena mogla se skupština nastaviti. Za zapovjednika izabran je Antun Šegrc za podzapovjednika Simo Ivančić, za tajnika Dragan Šepak, za blagajnika Gjuro Horvat, za požara savjetnika S. Smočinski. Za društvenog liječnika Dr. H. Fischer gradski fizik. Poslije te skupštine nastale su u društvu razne neugodnosti.

Oprema JVP Grada Bjelovara Kompleti izolacijaskih aparata: Komplet se sastoji od boce s komprimiranim zrakom, nosača boce, zaštitne maske, plučnog automata, cijevi i manometra. Služi za zaštitu dišnih organa vatrogasca od štetnih plinova, para i dima.

KALENDAR ZBIVANJA DO KRAJA GODINE

Aktivnostima bogata godina TRAVANJ:

˘ Osposobljavanje za vatrogasnu mladež, liječnički pregledi i obuka članova Operativne postrojbe Zajednice ˘ Seminar za voditelje mladeži u Fažani.

SVIBANJ:

˘ Prijem kod gradonačelnice povodom 04. svibnja Dana hrvatskog vatrogastva, ˘ “Otvorena vrata vatrogasnog centra”, ˘ Obilježavanje Svetog Florijana-Dana hrvatskog vatrogastva (polaganje vijenca na groblju Borik, Sveta misa u crkvi Sv. Antuna Padovanskog (18:00 sati), polaganje cvijeća na kip Svetog Florijana ispred zgrade Zajednice, promocija nove generacije vatrogasnih dočasnika, vatrogasaca I klase i vatrogasne mladeži, domjenak u prostorijama Zajednice) 04. svibnja 2007. godine, ˘ 8. tehnički zbor vatrogasnih postrojbi VZG Bjelovara sa javnom vježbom (19. svibnja 2007. godine sa početkom u 16:00 sati), ˘ Natjecanje VZG Bjelovara 02. lipnja 2007. godine u 15:00 sati u VZG Bjelovara, Otona Kučere 1.

LIPANJ - SRPANJ:

˘ Pojačana pripravnost zbog požara tijekom sezone košnje i sušenja sijena, žetvene i turističke sezone, sa naglaskom na kraj mjeseca svibnja, te lipanj i srpanj mjesec, pasivna pripravnost uz dostavljeni plan dežurstva sa javljanjima u ŽVOC, i preventivnopromidžbene akcije.

LIPANJ - KOLOVOZ:

˘ Učestvovanje sa desetinama mladeži u radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani, prema slobodnom terminu.

LIPANJ - RUJAN:

˘ Učestvovanje u programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske.

RUJAN:

˘ Organizirati usavršavanje iz specijalizacije za strojara, ˘ Izrada planova za 2008. godinu (Zajednica),

LISTOPAD - STUDENI:

˘ Izrada planova za 2008. godinu (članice Zajednice).

PROSINAC:

˘ Usklada istih sa planovima Zajednice

TIJEKOM GODINE:

˘ Ispiti za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, ˘ Ispiti za vatrogasce pripravnike u Društvima, ˘ Učestvovanje na Susretu prijateljstva vatrogasne djece i mladeži VZ Bjelovarsko-bilogorske županije prema njihovom terminu, ˘ Učestvovanje na natjecanju VZ BB Ž, ˘ Učestvovanje na drugim natjecanjima i KUP-ima, ˘ Članice požarnih sektora mogu na svojem području dogovarati i druge aktivnosti tijekom godine, kao na primjer preventivne preglede domaćinstava, vatrogasne vježbe na nivou sektora, sportske susrete i slično. Pri tome moraju izvijestiti VZG Bjelovar o namjeravanim aktivnostima.

Holmatro baterijske škare i razvlakač


15

Travanj 2007.

Skupštine u DVD - ima na području VZG Bjelovara DVD Sirela

Prije svega nismo uspjeli u nakani da Društvo popunimo mlađim članovima te nam to ostaje zadataka za naredni period, rekao je na početku svog izvješća o radu od zadnje Skupštine, Kruno Burulic, predsjednik DVD-a Sirela. Osposobljavanje u organozaciji VZG Bjelovar pohađao je jedan član ovog društva, Mario Tišljarić. Što se pak nabavke svečanih odora tiče to je i

dalje ostao zadatak u narednom periodu, naglašeno je u izvješću. Što se pak ostalih zadataka osim takmičarskih, postavljenih od VZG Bjelovara tiče svi su obavljeni sa zadovoljavajućim rezultatima. Poznato je da Sirela nema takmičarsku ekipu mada kada se prisjetimo uspjeha posebice ženske takmičarske ekipe začuđuje ta činjenica. Naime ženska ekipa Sirele bila je prvak Europe. Valja napomenuti da tijekom

Oprema JVP Grada Bjelovara Razvalni alat služi za razvaljivanje brava. astoji se od odvijača, kombiniranih kliješta, čeličnih šarafa i razvaljivača brava

prošle godine nisu održani (razlog nije poznat) susreti vatrogasaca prehrambene industrije Hrvatske. Tijekom prošle godine obavljeno je osposobljavanje svih novo zaposlenih radnika za početno gašenje požara i rukovanje vatrogasnom opremom koja je izmještena u krugu tvornice i u pogonima. Preventiva je dobro odrađena, što potkrepljuje podatak da tijekom prošle godine bilježi se u Sireli samo jedan požar koji su uspješno lokalizirali i pogasili sami radnici. Održana je i jedna javna vježba na objektima tvornice. Tri člana ovog društva (D. Turniški, Z. Krsnik, M. Tišljarić) pridruženi su interventnoj postriojbi vatro zajednice grada. Financijski i materijalno DVD Sirela našla je podršku u Luri i Dukatu, čijim je sredstvima nabavljana oprema i obavljano servisiranje postojeće. Društvo danas broji 89 članova, od čega 57 muških i 32 žene. Starosna dob je 49 godina što je nezadovoljavajuće. Kvalifikaciona struktura je može se reći i zadovoljavajuća, ima dva magistra znanosti, osam s visokom, četiri sa višom, 4 sa srednjom stručnom spremom. Trideset i dva člana ovog društva su KV radnici, jedan VKV, dok je 19 bez kvalifikacije. Umirovljenika je devet. Svi članovi imaju vatrogasne ispite. Društvo ima jednog višeg vatrgasnog časnika, pet počasnih “S” aparati za početno gašenje manjih požara. Punjeni ABC - prahom, pod stalnim tlakom . Gasae požare krutina, zapaljivih tekućina, plinova.

Vatrogasna povijest Izvršujući članovi zahvaljuju se članstvu, čine se razne uvrede čak i sudbenim putem, u domaćim novinama vode se raznorazne polemike, došlo je dapače tako daleko da su nekoji htjeli osnovati novo hrvatsko vatrogasno društvo. Na sjednici 8. kolovoza 1913. zaključena je priredba proslave 40. godišnjice na dan 20. i 21. rujna u zajednici sa Hrvatskim pjevačkim društvom “Dvojnice”. Program proslave izrađen je po izabranom odboru. Sva domaća društva prisustvovala su toj proslavi, a napose mnogo je doprinijelo Hrvatsko obrazovno radničko društvo “Golub”. Na održanoj matineji istaknut je rad svih društava kroz 40 godina koji je rad bio otisnut u domaćim novinama. Čisti dobitak iznašao je 655,44 K koja se svota razdijelila između društava na polovicu. Iste godine darovala je Bjelovarska štedionica 100kr. za požrtvovni rad i svjesno vršenje dužnosti penjača Franje Rajkovića i Nikole Ivančić kod požara na kući Ed. Plachte u Bjelovaru.

Nastavaljamo u sljedećem broju


16 viših vatrogasnih časnika, 4 časnika, dva počasna časnika, dva dočasnika I klase, dva dočasnika. Društvo u svom sastavu ima dvije operativne desetine čiji članovi svi imaju obavljene liječničke preglede.

DVD Rajić

Ovo društvo trenutno broji 82 člana, od čega je 19 u operativnom članstvu, žensko odjeljenje broji 14 članica, djece je 20, mladeži sedam, veterana devet dok je ostalih 13 članova. Vatrogasaci ovog društva sudjelovali su na 9. Vatrogasnom natjecanju u Bjelovaru 21. svibnja 2006. godine. Na tom su natjecanju sudjelovale dvije ekipe seniora u kategoriji vatro traktorskih cisterni. Prva je ekipa osvojila treće mjesto, a druga ekipa je bila osma. Na gradskom natjecanju sudjelovale su dvije ekipe djece (6 do 12 godina) ženska i muška ekipa s brentačama. Mješovita ekipa djece sudjelovala je na 6. turniru u Draganovcu ženska ekipa djece osvaja od 11 ekipa solidno 4. mjesto Što se pak preventive tiče istaknuto je na skupštini obavljeni su protu požarni pregledi u domaćinstvima, održavano je i pasivno dežurstvo za vrijeme sušnog perioda i žetve. Vatrogasci su Rajića bili nazočni na tehničkom zboru u Bjelovaru s opremom i šest članova. Uz pomoć

Oprema JVP Grada Bjelovara

Travanj 2007. VZG Bjelovara nabavljen je dio opreme (kacige, opasači, prelaznica, radna odijela) Inspekcijski nadzor koji je obavljen u studenom pokazao je da ovo društvo ima većinu potrebite oipreme koju čuva marom dobrih gospodara. Prošle je godine izbio na području Rajića jedan požar koji je JVP Bjelovar i domaće društvo na vrijeme ugasilo. Održali smo osam sastanaka Predsjedništva i Zapovjedništva uz nazočnost Nadzornog odbora zaključio je u svom izvješću Ivan Smekal, predsjednik DVD Rajići.

DVD Gudovac

Ovo je društvo osnovano 1928. godine. Danas po matičnoj knjizi broji 72 člana. Aktivnih iznad 18 godina ima 42, djece i mladeži je 30. Prošle je godine, rečeno je u izvješću koje je podnio predsjednik Dario Šoš održano šest sjednica Upravnog odbora, dva sasatanka cijelog društva. Zapovjedništvio i predsjedništvo sastalo se osam puta. Najviše

Absorbens: upijajuče sredstvo za razlivene tekućine. Koristi se na tehničkim intervencijama . Ima veliku moć upijanja tekućina.

se raspravljalo o radu i obavezama društva. Društvo je nazočilo tehničkom zboru u organizaciji VZG Bjelovara, sa sedam članova, obilježavanju Svetog Florijana. Jedna od značajnijih aktivnosti je obilazak nekoliko škola i s vatrogasnom vozilom prezentacija vatrogastva najmlađima. Susretu prijateljstva u Gornjim Plavnicama, gudovački su vatrogasci prisustvovali s ekipom djece i odraslih. Od JVP Bjelovara, istaknuto je u izvješću, nabavljena su tri kompleta izolacionih aparata i pet rezervnih boca za te komplete, zatim pumpe za tri brentače. Na licitaciji su kupljena dva hidrantska nastavka. Kontrolni nadzor obavljen je od inspektora za zaštitu od požara PU. Primjedbi nije bilo osim što se pokazao nedostatak opreme što smo pak, naglašeno je u Izvješću, opravdalo nedostatkom financijskih sredstava. Osam je članova društva krenulo na

školo-vanje za zvanje vatrogasac, a šestero je završilo. Na dislokaciji na otoku Mljetu bio je jedan vatrogasac iz Gudovca. Spremište društva dovršeno je postavljanjem fasade, lamperije i stolarije na djelu na uvlaci na pročelju. Prošle 2006. godine na području djelovanja ovog društva nije bilo požara, zaključio je u svom ivješću predsjednik Šoš.

DVD Prespa

Društvo u Prespi broji 65 članova i opremu koja je dostatna za gašenje požara. U periodu od veljače do svibnja prošle godine osam članova ovog društva pohađalo je tečaj za osposobljavanje vatrogasaca. Završilo je uspješno taj tečaj

pet vatrogasaca i steklo zvanje vatrogasac, istaknuto je u izvješću o radu koje je podnio predsjednik društva Stjepan Mrak. Uz sve obveze koje su proizilazile iz naputaka VZG Bjelovara ovo društvo aktivno se uključilo u izgradnju Vatroagsnog doma u Prespi. Dom je skoro pred završetkom mada još Garnitura za rezanje metala pomoću tehničkih plinova. Koristi se na tehničkim intervencijama. Boca je punjena s kisikom i acetilenom.


17

Travanj 2007. treba nešto sredstava, koja će nadaju se dobiti tijekom ove 2007. godine. Odazivali u se vatrogasci Prespe i na proslavu 4. svibnja, te na natjecanje traktorskih cisterni. Rezultati i nisu ohrabrujući, ali potrudit ćemo se da uz bolju cisternu imamo i bolje rezultate, jedinstveni su u ocjeni. Obavljen je i nadzor u izgradnju novog doma, te inspekcijski nadzor u kojem je utvrđeno da nije bilo nekih većih neusklađenosti, zaključeno je u izvješću o radu društva za prošlu 2006. godinu.

DVD Stančići

To je jedno od mlađih društava na našem području, ali po aktivnosti može poslužiti kao primjer i starijim i većim društvima. Društvo broji 30-tak članova. Tu je šest neispitanih vatrogasaca, 13 vatrogasaca, devet vatrogasaca I klase, dočasnik i jedan dočasnik I klase. Od vatrogasne opreme posjeduju cisternu koja ima komplet opreme koji je potreban za gašenje požara i četiri protupožarna aparata. Od studenoga prošle godine kada je otvoreno novoizgrađeno vatrogasno spremište uvjeti rada su još kvalitetniji. Radovi na samom domu bili su jedna od glavnih aktivnosti u 2006. gfodini istaknuo je Mario Matak u izvješću povodom skupštine. Izgradnja ovog prelijepog objekta trajala nešto više od pola godine, a vrijednost mu je preko 100 000 kuna. Što se pak požara tiče ovo je društvo imalo jednu intervenciju na otvorenom prostoru i jednu kada se zapalio dimnjak. Obje su s uspjehom obavljene. Nadalje od planiranih aktivnosti valja izdvojiti pet članova koji su obavili lječnički pregled, dvojica su završila osposobljavanje za zvanje

vatrogasac. Sudjelovali su članovi ovog društva i na obilježavanju Sv. Florijana, na misi, te na tehničkom zboru i na natjecanju vatrogasnih cisterni.

DVD Brezovac

U prošloj godini, istaknuo je predsjednik društva Ivo Iger nismo imali nekih posebnih aktivnosti, niti intervencija, ispoštovali smo sve obveze VZG Bjelovara. Zapovjednik društva Milan Kuterovac naglasio je da je društvo iz Brezovca oblježilo Dan vatrogastva 4. svibnja, učestvovalo na tehničkom zb-oru, na natjecanju mladeži, uređenju okoliša i opreme i prikupili podatke iz arhive za internet stranicu. Iz plana za ovu 2007. godinu valja, naglašeno je na skupštini društva ispoštovati sve obveze prema VZG Bjelovara, urediti spremište i obaviti sanaciju krovišta. Posebno treba poraditi na formiranju 10 operativaca s lječničkim pregledom, odrediti tri vatrogasca za potrebe interventne jedinice VZG te pripremati ekipu za natjecanje. DVD Brezovac je na ovoj skupštini izabrao i novu tajnicu društva. To je Ana Vranešić, zamijenila je dosadašnju tajnicu Katu Kasumović koja je razrješena te dužnosti zbog nemogućnosti daljnjeg obavljanja tog posla. Također u proteklom periodu u Društvo je primljeno 13 novih članova (do 12 godina starosti). Na kraju skupštine uručeno je priznanje za 50 godina članstva jednom članu i 12-orici za 10 godina rada u vatrogastvu.

DVD Ciglena

Ovo društvo osnovano je 1952. godine i trenutno

broji 53 člana. Prošla je godina bila godina s dvije intervencije i to jedna požar otvorenog prostora, a druga požar dimnjaka. Obje intervencije su uspješno lokalizirane, istaknuo je zapovjednik društva Damir Sabolović i dodao da su se članovi društva odazvali na skoro sve manifestacije koje

je organizirala VZG Bjelovara.

DVD Ždralovi

Društvo broji 68 članova i u protekloj 2006. godini ispunilo je sve obaveze koje su pred njega postavljene, istaknuo je u svom izvješću zapovjednik Vjeran Pribil. Odrađena je pokazna vježba i tehnički zbor koji je ujedno bio i provjera uvježbanosti članova za rad s cisternom. Nadalje na skupštini je napomenuto da je DVD Ždralovi učestvovao s četiri ekipe na netjecanjima i to: ženska ekipa osvojila je prvo mjesto, dvije muške ekipe 4. i 5. mjesto i ekipa djece prvo mjesto. Ovim osvojenim prvim mjestom djeca su sudjelovala i na susretu mladeži VZ naše županije. Posebno su u Ždralovima ponosni na novouređeno spremište. Što se pak programa rada za 2007. godinu tiče, DVD Ždralovi će nastaviti s uređenjem spremišta i cisterne. Spomenutoi je da će se pokušati u suradnji sa MO Ždralovi kod provođenja vodovoda ugraditi kod ula-

za u spremište hidrantski nastavak za punjenje cisterne vodom. Kao prije, posebna pozornost dati će se izvršavanju obaveza prema VZG Bjelovara zaključio je zapovjednik Pribil.

DVD Korenovo

Pojedine akcije na razini VZG Bjelovara nismo odradii, konstatirao je u izvješću o radu, predsjednik društva Željko Jambrek. Nismo odradili smotru vozila, takmičenja, susrete mladeži, a sve zbog nemogućnosti okupljanja ekipa. DVD Korenovo izgradilo je vlastito vatrogasno spremište za opremu i alat. Članovi ovog društva tijekom su godine dijelili promiđbeni materijal mještanima. Nabavljena su tri vatro aparata koja su postavljena na dostupno mjesto tako da se mogu u slučaju potrebe i koristiti. U planu rada svakako treba zacrtati ispunjenje svih obaveza prema VZG Bjelovara te se treba pojaviti na takmičenjima naročito mladeži. VZG Bjelovar za ovu je godinu izdvoljila 30 000 kuna za dovršenje spremišta, pa je to još jedna obaveza prema VZG Bjelovara više, zaključio je Jambrek i dodao da isto tako treba više se angažirati kod provođenja aktivnosti stjecanje vatrogasnih zvanja.

DVD Novoseljani

Velikim uspjehom ovog društva smatramo, istaknuo je zamjenik predsjednika društva Stiven Malenovski, plasmane naših natjecateljskih ekipa. Na natjecanju mladeži Vatrogasne zajednice grada Bjelovara osvajamo prvo i drugo mjesto. Sudjeluju ekipe mladeži ovog društva i na


18 susretu prijateljstva naše županije u Velikoj Pisanici te na kupu mladeži “An-

tun Brlaković” u Popovači. Dva člana ovog društva Z. Štrbac i N. Cindrić nalaze se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza na dežurstvu na otoku Mljetu kao članovi interventne postrojbe VZG. N. Cindrić je učestvovao kao član ekipe DVD Bjelovar na pokaznoj vježbi povodom 110 obljetnice DVD-a Velika Pisanica.

Travanj 2007. preglede, vatrogasce,

doškolovavati organizirati protupožarnu preventivu. Na spremištu treba još obaviti neke radove (krečenje, farbanje, žljebovi). Posebnim su zadatkom u ovoj su godini vatrogasci Tomaša o z n a č i l i uređenje i čišćenje ribnjaka koji služi kao akumulacija za u slučaju požara tako i mještanima za njihove potrebe.

DVD Gornje Plavnice

Ovo je društvo u prošloj godini radilo i

DVD Tomaš

Predsjednik društva Josip Jakopović u svom je izvješću istaknuo da je društvo izašlo na tehnički zbor, imali samostalnu intervenciju gašenja požara koji je izbio u kontejneru za papir ispred škole u Tomašu. U prošloj je godini prekriveno vatrogasno spremište u čemu je s 8000 kuna pomogla VZG Bjelovara. Protupožarna preventiva provođena je za vrijeme žetve. Iz plana i programa valja naglasiti - provoditi sve aktivnost prema VZG Bjelovar, obaviti lječničke

napravilo puno. Izobrazba članova društva jedan je uz protupožarnu preventivu od ključnih zadataka. Prošle je godine sedam članova postalo vatrogasac I klase. Posebno je značajno da su među tom sedmoricom tri žene. Prošle je godine pribavljeno dosta opreme (kacige, opasači, kombinezoni, ostala oprema), što je pokazao i zadnji inspekcijski nadzor koji je konstatirao da što se tiče opreme ovo društvo uz male manjkavosti ima

skoro sve. Najviše veseli i konstatacija da se oprema propisno čuva. Plavnički su vatrogasci sudjelovali na svim manifestacijama i pobrali dosta simpatija. Na natjecanju s vatro cisternama muški osvajaju prvo i drugo mjesto, žene su uz malo nesreće druge. Među prvima pokrećemo i i susrete prijateljstva, ističe Željko Horvat predsjednik društva. Našlo se u G. Plavnicama tog 22. lipnja osamdesetak poznanika i prijatelja. Dogodila se tada jedna lijepa i velika priča. Došli su prijatelji iz Gudovca i Novih plavnica i Križevačke ceste. Na tom se susretu našlo svega, prezentacija novog navalnog vozila JVP Bjelovar, pokazna vježba ženskog odjeljenja. Mladež i djeca na kraju i stariji natjecali su se s brentačama i u bacanju pikada. Glavna se borba vodila oko roštilja svi su imali prilike pokazati svoje umiječe u tom “sportu”. Svi su kući otišli sa spomen diplomama uz obećanjm “vidimo se uskoro”. Za vremena žetve organizirano je dežurstvo. Odlazak na kazališnu predstavu i aukciju slika, obogatio je vatrogasce za umjetničko djelo. Kupljeno je na aukciji jedno umjetničko djelo koje krasi društvene prostorije. Tijekom prošle godine na spremištu su ugrađena rolo vrata s automatskim podizanjem, promijenjena je stolarija, postavljen laminat pod. Ostalo je još nešto krečenja i bojanja i dom je kao bombon. Valja istaknuti da bez pomoći VZG Bjelovar nebi sve ovo napravili, ali i treba napomenuti da su i sami članovi društva svojim radom i aktivnošću jed-

nostavno natjerali članove predsjedništva zajednice da im pomognu (bili smo na redu tek na godinu), zaključio je Horvat. Ovo društvo broji nešto preko 50 članova, ima i žensko i dječje odjeljenje, dakle ima bogatu prošlost (osnovano 1934.), sadašnjost i budućnost.

DVD Galovac

DVD Galovac broji oko 90 članova. Trećina od ovog broja su mladi vatrogasci. Po broju članstva smo jaki, naglašeno je u izvješću koje je podnio Ivan Markesina, ali po aktivnostima ne bi se tako reklo. Dobrim dijelom neaktivnost proizilazi iz ne zainteresiranosti većeg djela članstva za radom. Dijelom se to može opravdati zauzetošću svakodnevnim drugim obvezama, ali za većinu nema opravdanja. Konstatirano je u izvješću da ni samo DVD rukovodstvo nije se aktivnije učlanilo u rad društva. Od predviđenih aktivnosti po programu rada nešto je i ostvareno. Djelomično je uređen dom, popravljena cisterna. U suradnji s NK Galovac organizirana je pokazna vježba na nogometnom igralištu. Za vrijeme žetve organizirano je dežurstvo. Galovački su vatrogasci nazočili i Svetoj misi u povodu Svetog Florijana, sudjelovali na Tehničkom zboru, bez cisterne i sa samo tri člana. Dosta toga nije obavljeno, nije kupljena dodatna oprema za cisternu, n ije se ništa radilo s mladeži, nije formirana operativna postrojba. Vatrogasci iz Galovca nisu se odazvali na aktivnosti koje je provodila VZG Bjelovara, te dali tri člana u operativnu postrojbu VZG. Za ustvrditi je izne-


Travanj 2007. seno je u izvješću o radu u protekloj godini da je aktivnost DVD Galovac bila ispod svih razina, nepotpuna i nedostatna te da se nektivna 2006. godina neće ponoviti.

DVD INA trgovina i naftaplin

Na inicijativu Dušana Rakića i Josipa Kovačića osnovano je 1970. godine DVD INA. Velik zjačaj ima vatrogasno društvo za ovo poduzeće naglašeno je u izvješću koje je na godišnjoj skupštini podnio predsjednik Zdravko Legac. Suradnja s JVP grada Bjelovara stavljena je u prvi plan iako do dolaska te jedonice na mjesto požara glavnu ulogu imaju vatrogasci INE. Kategorizacijom objekata pogona Šandrovac u II B kategoriju ugroženosti od požara postoji obveza stalnog dežurstva na toj lokaciji. Tako je dodatno osposobljeno 10 zaposlenika Pogona za zvanje dobrovoljnog vatrogasca. Slijedom te zakonske obveze, posredstvom tvrtke SINACO, koja je ugovorom obvezatna za zaštitu od požara objektima INA d.d. sklopljen je ugovor s JVP Grada Bjelovara, te s DVD Šandrovac i Predavac. Inspekcijiski nadzor, istaknuo je Legac, pokazao je neke nedostatke koje smo tijekom godine otklonili. Tijekom prošle godine nabavljena su dva kompleta vatro zaštitnih odijela koja se koriste prilikom vježbi na Pogonu. Što se pak članstva tiče, okuplja DVD INA sve uposlenike počevši od upravitelja pa sve na niže.

Od opreme društvo raspolaže s jednim starim kombijem. Ne posjeduje vlastitu opremu, nego u provođenju aktivnosti koristi opremu koja je predviđena Planom zaštite od požara na naftnim objektima i skladištu Bjelovar. Aktivnost su bile prema planu. Održane su tri vježbe, povodom Mjeseca zaštite od požara, na OS Šandrovac je 16. svibnja održana vježba u kojoj sudjeluju JVP Bjelovar, DVD Šandrovac i DVD Predavac, zaposlenici na objektu i dobrovoljni vatrogasci Pogona. Održana je i vježba na lokaciji bušotine Letičani-3 i na MS Bilogora. Od ostalih aktivnosti valja istaknuti učestvovanje na Misi povodom Sv. Florijana, te učestvovanje na Tehničkom zboru na prostoru industrijske zone.

IDVD Česma Početkom prošle godine došlo je do odlaska znatnog broja radnika iz Česme, pa je tako i vatrogasno društvo ostalo bez dijela članstva, istaknuo je u godišnjem izvješću Ivica

Gadža zamjenik predsjednika. Sada Društvo broji 65 članova, od čega je 8 vatrogasnih časnika, 13 dočasnika, 14 vatrogasaca I klase i 11 vatrogasaca. Ostali članovi su bez vatro-

gasnog zvanja. Članstvo čine radnici Česme i Iverice d.o.o. i radnici profesionalnih vatrogasnih postrojbi Česma-Furnir d.d. u stečaju i Iverica d.o.o. Potrebno je stalno isticati potrebu provedbe požarno-preventivnih mjera zbog velike mogućnosti izbijanja požara u poduzećima. Polazeći od toga preventivnim mjerama daje se prednost kod održavanja strojeva u ispravnom stanju, održavanjem elektroinstalacija, odsisnih uređaja, instalacije hidraulike i raznih drugih tehničkih uređaja i pomagala (sušara, kotlovnica, goriva, maziva, sudova pod tlakom i drugoga). Sve to kontroliraju dva puta godišnje inspektori zaštite od požara PU Bjelovarsko bilogorske, naglasio je Gadža. Nadzor nad radom Društva i profi vatrogasnih postrojbi obavljaju inspektori Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U proteklom periodu nije bilo nekih većih primjedbi narečenih institucija na mjere zaštite od požara u Česmi na rad Društva i profesionalne postrojbe. Možemo konstatirati da svi požari koji su u izvještajnom peridu nastali pogašeni su. Ovakvom uspjehu pun doprinos dali su radnici provodeći na svojim radnim mjestima pravilno protupožarne mjere i gaseći nastale požare. Upravo zbog značenja vatrogastva u Česmi, velika pozornost polaže se na stručnu obuku vatrogasaca. Tako je sedam članova ovog društva položilo i steklo zvanja vatrogasca, a je-

19

dan član položio je ispit za vođenje vatrogasnih intervencija. Profesionalna jedinica nastupila je na raznim natjecanjima gdje postiže zavidne rezultate. Također i članovi Društva koji se bave suđenjem bili su aktivni, sudili su u Novom Marofu, Kominu na natjecanjima u Bjelovaru. Desetina je sudjelovala na pokaznoj vježbi u Koestlinu. Pored ovih aktivnosti sudjelovali su vatrogasci Česme na svim aktivnostima koje je organizirala VZG Bjelovara. Sve ove aktivnosti, zaključeno je u Izvješću financirane su iz sredstava koje su dobili od osnivača, VZG i sponzora. Kada je riječ o požarima, uspoređujući njihov broj s godinom prije vidljivo je da je došlo do smanjenja za 35 posto, što je rezultat dobrih preventivnih mjera, bolje tehničke opremljenosti instaliranjem uređaja za dojavu i gašenje iskri. Činjenica da je ova protekla zima bila blaga da nije bilo niskih temperatura pa i taj period nam je išao na ruku, naime svi oni koji razumiju tehnologiju rada znat će da za toplija vremena sušare trebaju raditi s manjim kapacitetom i manja je mogućnosr izbijanja požara konstatirao je na kraju izvješća zamjenik predsjednika IDVD Česma Bjelovar.

DVD Breza Od planiranih aktivnosti uglavnom je većina odrađena, konstatirano je u Izvješću koje je podnio na godišnjoj skupštini ovoga društva predsjednik Gojko Jakovac. Vatrogasna oprema kojom raspolaže društvo sastoji se od cisterne koja je opremljena svom potrebnom opremom. Posjedujemo i tri protupožarna aparata, šest kaciga, devet radnih kombinezona te šest opasača.


20 Vatrogasci iz Breze sudjelovali su u aktivnostima VZG Bjelovara, nazočili misi povodom Dana vatrogastva, prisustvovali sa šest članova i cisternom na javnoj vježbi kod trgovačkog centra KTC. Tijekom godine organizirano je dežurstvo radi pojačane mogućnosti izbijanja požara (proljetno paljenje korova, žetva). Nadzor koji je Državna uprava provela u našem društvu, ističe Jakovac, pokazao je da opremu pravilno održavamo i nije bilo većih primjedbi na

naš rad. Odazivali smo se na sastanke kada je to trebalo. U Planu rada za ovu 2007. godinu zabilježeno je: Organizirati svečanu sjednicu povodom 50. godišnjice društva. Proslava će se održati u studenom. Obavljati promičbu vatrogastva na svom terenu, provoditi protupožarnu preventivu, obilježiti mjesec vatrogastva, u dogovoru s MO izgradili sanirani čvor i kuhinju u seoskom domu. Jedan od prioritetnih zadataka je održavanje vježbi s mladim članovima te odlazak na manifestacije koje organizira VZG Bjelovara.

DVD Bjelovar

Marijan Šigerberger zapovjednik u najstarijem bjelovarskom DVD-u, nukleusu JVP iznio je u svom izvješću o radu DVD-a u proteklom jednogodišnjem periodu da je Društvo nazočilo na svim aktivnostima koje je provo-

Travanj 2007. dila VZG Bjelovara. Društvo bjelovarskih vatrogasaca bilo je nosioc tehničkog zbora. Održan je sastanak s mladeži, odrađeni treninzi,: Na takmičenju VZG osvojeno je prvo mjesto u vježbi s navalnim vozilom. Što se pak opreme tiče, naglašava Šingerberger, nabavljeni su kombinezoni i nešto ostale opreme. Bjelovarski su dobrovoljci učestvovali na združenoj vježbi u Velikoj Pisanici, gdje su još bili DVD Pisanica i JVP. Liječnički su pregledani i osigurani članovi jedne desetine. Na dislokaciji na Jadranu s navalnim vozi-

lom bila su tri člana ovog društva. D V D Bjelovar, kao najstarije društvo rado je viđen gost kod drugih društava, tako su delegacije ovog društva bile na skupštinama u Popovači,

Brođanima, Rasinji, Križevcima, Đurđevcu, Virju, Sunji, Pisanici i Sireli i Česmi. Plan rada za ovu 2007. nalaže još jaču aktivnost ovog DVD-a. Potrebno je poboljšati suradnju sa srednjim i osnovnim školama odakle će doći novi članovi.

U suradnji sa VZG Bjelovar organizirati prikazivanje filmova o vatrogastvu, organizirati javne vježbe, sudjelovati na natjecanjima. Osposobljavanje za vatrogasce, dočasnike i časnike je jedan od važnijih zadataka u Planu rada. Na kraju stoji u planu rada ovog društva potrebno je pojačati suradnju s ostalim DVD-ima na razini Grada kao i na županiji.

DVD Prgomelje Ovo Dobrovoljno vatrogasno društvo može se pohvaliti s podosta toga. Nije tako davno bilo kada smo

prioritet ugradili otvaranje spremišta (otvoreno 18. ožujka) zatom održavanje istog, sudjelovanje na aktivnostima u organizaciji Požarnog sektora i VZG Bjelovara. Rad s djecom jedan je od ključnih zadataka.

DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta

Rad s mladeži u ovom društvu može poslužiti kao primjer kako se radi s mladim vatrogascima. Brojni uspjesi na takmičenjima (pisali smo u našem listu), samo su dokaz pravog i ozbiljnog rada. Na svojoj su skupštini vatrogasci toga društva izabrali nove članove Upravnog odbora. Za zapovjednika je izabran Tomislav Sušilović, a za tajnika Ranko Puača, za zamjenika zapovjednika Stjepan Sedlar, a za blagajnika Antun Kostelac. Vatrogasna za-

nazočili otvaranju n o v o g spremišata na kojemu

im mogu pozavidjeti i mnogo starija i brojačano jača društava. na svojoj su redovnoj godišnjoj skupštini u plan rada kao

jednica Grada Bjelovara prepoznala je rad u ovom društvu i nagradila ga s 10 novih kaciga i tri metlanice.

DVD Željezničar

Do zaključenja lista u tajništvo VZG Bjelovara nije stigao zapisnik sa skupštine ovog društva tako da nismo bili u mogućnosti nešto opširnije napisati o njihovom radu. Skupština je održana 23. veljače. Ž. Horvat


21

Travanj 2007. NOVOSTI U IZDAVALAČKOJ DJELATNOSTI HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Monografija i priručnik Hrvatska vatrogasna zajednica osvježila je svoju nakladničku djelatnost novim sadržajima. Na prvom mjestu mislim na Monografiju Hrvatske vatrogasne zajednice 18762006, a napokon je i osposobljavanje vatrogasnih kadrova doživjelo da svjetlo dana ugleda dugo očekivan Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih zvanja dočasnika i časnika. Monografija 130 godina Hrvatske vatrogasne

zajednice tiskana je na 352 stranice u tvrdom uvezu. Sadržajno ima 19 poglavlja koja pokrivaju tematski od predgovora, koji sačinjava Slovo predsjednika HVZa i Riječ autora, povijesnog pregleda obrađenog koz poglavlja Zaštita od požara i vatrogastvo na tlu Hrvatske, Utemeljenje Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, Vatrogasna zajednica Savske banovine, Vatrogasna zajednica Banovine Hrvatske, Vatrogasni savez Nezavisne Države Hrvatske, Vatrogastvo u Narodnoj Republici Hrvatskoj, Savez dobrovoljnih vatro-

gasnih društava, Vatrogasni savez Hrvatske, Važniji događaji u razvoju vatrogastva u Hrvatskoj i Podaci o vatrogastvu Hrvatske od 1870. do 2006., noviji ustroj i pregled djelokruga rada Hrvatske vatrogasne zajednice, te pri samom kraju nudi sažetak Vatrogastvo na tlu Hrvatske preveden na engleski i njemački jezik. Monografija završava Bilješkom o autorima. Autori su Antun Novak, ing. i mr.sc. Miroslav Kirinčić, obojica sa bogatim iskustvom u izdavalaštvu sa temama iz povijesti vatrogastva, a mr.sc. M. Kirinčić i iz područja sociologije. Kako i sami autori izjavljuju cilj nije bilo temeljito istražiti hrvatsku vatrogasnu povijest, ali je svakako poticaj za daljnjim radom na tom polju. Istraživanje vatrogasne povijesti trebalo bi postati važan segment u sveukupnoj nacionalnoj povijesti Hrvata, a to je svakako složen posao. Zato trebamo vjerovati da pojedini propusti koji su se dogodili prilikom izrade i tiska ove monografije nisu pretenciozno namjerno učinjeni, već su plod slučajnosti i male nemarnosti pri provjeri materijala prije tiska. U njima je pomalo zakinuto vatrogastvo naše Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije. Smatram da bi dotisak ispravka učinjenih pogrešaka ublažio mogući zaključak o pojedinim „povijesnim krivotvorinama“. Unaprijed se ispričavam ako sam upotrijebio pregrub i presnažan

izraz, ali protekom vremena to jednostavno postaje lažna istina. Svjetlo dana ugledao je i Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika. Na prvi pogled izaziva „strah“ kod polaznika s obzirom na njegov izgled i obimnost tema koje su obrađene u njemu. Voditelj osposobljavanja prvi sat predavanja mora se potruditi da priručnik približi polaznicima kako oni ne bi napustili osposobljavanje. On je zaista obiman ili kako u predgovoru stoji dosta opsežan. No ako se prihvati teza da se jednim priručnikom u dva različita programa osposobljavanja željela postići racionalnost, jer se teme preklapaju, i postići viši nivo kvalitete osposobljavanja dobrovoljnih vatro-

gastvu koji će podići nivo uvažavanja dobrovoljnog vatrogastva i u operativnom smislu. U priručniku su uvažene nastale promjene u ustrojstvenom smislu, a i zastupljenost noviteta u smislu nove vatrogasne opreme i sprava, postupaka pri različitim intervencijama je zadovoljavajući koji jamči aktivna znanja i vještine. Dakako da bi napisano i prikazano aktivno usvojili polaznici presudna su znanja i vještine samih predavača i vježbatelja u smislu prenošenja znanja i vještina na polaznike i njihovu motivaciju za učenjem. Dakle poruka predavačima: priručnik nije dovoljan sam za sebe, potrudimo se i mi. Darko Despot

Hodočašće U sklopu VZ Bjelovarsko-bilogorske županije naša Zajednica dužna je uputiti na hodočašće u Mariju Bistricu 6. svibnja 2007. godine dio našeg članstva. VZ BB Ž osigurava prijevoz, a HVZ prehranu. Očekivani polazak iz Bjelovara je u 07:00 sati.

gasaca onda je to najbliže istini i cilju. No bez obzira na neka protivljenja mora se priznati da je nivo predznanja kandidata (mlađih) kroz sadašnje redovno školovanje puno viši, a zadaci koji se postavljaju pred operativno dobrovoljno vatrogastvo u mnogočemu sve bliži profesionalnom pristupu, ovakav koncept priručnika je neophodan. Polaznici koji sa uspjehom svladaju programe zasigurno će biti stručan temelj dobrovoljnom vatro-

Svaki sektor trebao bi poslati barem dvojicu članova u propisanim i urednim svečanim ili radnim odorama. Profesionalne postrojbe također bi trebale učestvovati sa dvojicom djelatnika. Zapovjednici ili predstavnici sektora dužni su dostaviti popis sa imenom i prezimenom, te nazivom DVD-a sudionika hodočašća najkasnije do 30. travnja 2007. godine.


22

Travanj 2007.


Travanj 2007. Iz rada operativnog dežurstva

ALARMNO-RAZGLASNI SUSTAV Operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, koje obavlja i poslove Županijskog vatrogasnog operativnog centra, nakon dojave o događaju koji iziskuje brzu intervenciju dežurne vatrogasne smjene mora istu na adekvatan način uzbuniti i poslati na intervenciju. U dosadašnjoj praksi uzbunjivanja koristili smo sustav zvona koji je bio instaliran u zgradi. Kao dobru stranu toga sustava mogli bi istaći njegovu čujnost, odnosno intenzitet tona kojim se oglašavao. No primječeno je da ovakav nagli, iznenadni, jaki ton izaziva loš utjecaj na zdravlje osoba, što je jače izraženije u noćnim satima. Stres uzrokovan time u nekoliko slučajeva izazvao je stanje u kojem osoba nije bila spremna izaći na intervenciju, a prilagodba na novonastalu situaciju puno dulje je trajala. Rukovodeći se ovim spoznajama tražili smo rješenje za ovaj problem. Instalirajući novi sustav koji je svjetlosnim i zvučnim signalom upozoravao na prisutnost događaja mislili smo da smo riješili problem. No i ovaj sustav nije ima pripremnu fazu upozorenja nego je odmah aktiviran puni signal. Mada nešto tiši od prethodnog nije nas u cijelosti zadovoljio. Želja nam je bila da pored postepenog uključivanja različitih vrsta signala oni ujedno razlikuju različite vrste događaja. Potražili smo tvrtke koje se bave alarmno-razglasnim sustavima, ali su sve u pravilu bile orijentirane na protuprovalne alarme. Tek jedna zagrebačka tvrtka shvatila je naše želje ozbiljno i prihvatila izazov rješavanja naših želja. To je tvrtka Elektro-akustika d.o.o., Bijenička cesta 182, Zagreb. Mada se bavi u osnovi projektiranjem i ozvučenjem objekata pozabavila se je našim željama. Autor ovih redaka, djelatnik u operativnom dežurstvu, osmislio je zadatke koji se

postavljaju pred sustav, a koji se temelje na vlastitim iskustvima i razgovoru sa djelatnicima JVPG Bjelovara. Zadatak tvrtke Elektro-akustika bio je da tehničkim rješenjem zadovolje naše zahtjeve. Djelatnici JVPG Bjelovara izvršili su pripremne i montažne radove. Sustav se sastoji od upravljačkog dijela, pojačala i sustava zvučnika koji su povezani kablovima. Sustav djeluje istovremeno i kao razglas u zgradi. Sa upravljačkog dijela odabiremo funkciju razglasa ili funkcije alarma. Uređaj ima mogućnost podijele prostora na 5 zona tako da pritiskom na odgovarajuću tipku odabiremo zonu ili prostor u koji želimo da proslijedimo govornu poruku. Kako selektivno tako možemo i istovremeno uključiti sve zone. Na pojačalo se mogu priključiti i neki drugi uređaji kao računalo, radio, CD plejeri i slični uređaji, a sa svrhom reproduciranja glazbe i drugih zvukovnih sadržaja. U tom slučaju na prednjoj strani pojačala odabiremo zone (prostore) u koje želimo puštati glazbu. Glasnoću određujemo za svaku zonu pojedinačno. No vratimo se alarmnom dijelu. Alarm je zamišljen da se sastoji iz tri dijela. Prvi dio sadrži zvučni signal (najavni dio) koji započinje tiho do srednje jako, snimljene glasovne poruke (npr. POŽAR OBJEKTA) srednje glasnoće, te kao treći dio zvučni signal različitog tonaliteta i velike jačine. Taj treći dio ima pet različitih zvukova ovisno za koji događaj je namijenjen.Vremenski tijek signala je oko 10

sekundi. Signal se u bilo kojem trenutku može prekinuti kada se uvjerimo da je dežurna smjena obaviještena, tako da ne moramo doći do najjačega dijela. Time smo spriječili ili ublažili stresni dio opisan u uvodnom dijelu. Već kod najavnog tihog dijela alarma dežurni djelatnici prepoznaju da je u tijeku neki događaj i imaju vremena pripremiti se tako da ih ne iznenadi onaj najglasniji dio. Takav alarm daje vremena operativnom dežurnom vatrogasne smjene da daljinski upravljiva rolo vrata podigne ispred vozila koja izlaze na intervenciju i tako im omogući nesmetan brz izlazak. Nakon alarma može govornom informacijom putem razglasa pružiti dodatne informacije o događaju kao npr. precizniji opis događaja, adresa događaja i slično, a za vrijeme dok se djelatnici dežurne smjene pripremaju za izlazak iz garaža. Time se skraćuje vrijeme izlaska na intervenciju. Iz sigurnosnih razloga nije ostavljena mogućnost da djelatnici sami odabiru glasnoću alarma, kako ne bi samoinicijativno i neovlašteno isključili čujnost alarma. U slučaju da se preko

23

razglasnog dijela pušta npr. glazba, da bi se u sustav uključili govornom porukom ili alarmom nije potrebno prethodno isključiti tu funkciju. Govorna poruka ima prioritet iznad reproduciranja glazbe, a alarm ima najviši stupanj prioriteta što je i uprogramirano u sam sustav. Sustav može biti dodatno proširen prema potrebi, mijenjati se snimljeni oblik alarma, a trenutno instalirani prepoznaje pet vrsta događaja na način da operativni dežurni vatrogasne smjene odabire pritiskom na pojedinu tipku Požar u industriji, Požar objekta, Požar otvorenog prostora, Tehnička intervencija i Akcident. Dodatnim uređajem dali smo mogućnost da se u noćnim satima isključi vanjski dio objekta (dvorište i igralište), kako ne bi bez potrebe tijekom noćnih intervencija uznemiravali obližnje susjede. Sustav je u praksi dobro prihvaćen, a doživjeti će manje promjene u smislu bolje čujnosti unutar objekta odabirom jačeg zvučnika za radionicu i servis, te dodatnih zvučnika u hodnik i malu učionicu. Za detaljnije informacije zainteresirani se mogu obratiti tvrtki Elektro-akustika na email elektro-akustika@zg.tcom.hr , web stranici www. elektro-akustika.hr ili na telefon 01 23 47 088. Darko Despot


24 Malteški križ simbol časti

Malteški križ simbol je časti i zaštite koji već stoljećima nose hrabri ljudi širom svijeta. Priča o malteškom križu seže daleko u prošlost: 1080. godine u sklopu bolnice u Jeruzalemu osniva se posebna organizacija, Vitezovi bolničari, kojima je zadaća brinuti se za siromašne i bolesne hodočasnike u Svetoj zemlji. Nakon pada Jeruzalema 1099. godine u Prvom križarskom ratu, postaju dijelom katoličke vojske te ih nazivaju i Vitezovima reda Sv. Ivana. No i dalje ostaju neovisni te nastavljaju svoju prvotnu zadaću - brinuti se i čuvati hodočasnike u Svetoj Zemlji. Kasnije tijekom rata, zajedno sa vitezovima križarima bore se za povratak Svete zemlje kršćanima. Tijekom jedne od bitaka, susreću se sa novim oružjem do tada nepoznatim europskim ratnicima. Bila je to jednostavna, ali zastrašujuća novost u ratu, koja je uzrokovala nesnosnu bol i smrt među hrabrim vitezovima kršćanima. Novo oružje neprijateljskih Saracena bila je vatra!

Travanj 2007.

Kako su križari napredovali prema gradskim zidinama, Saraceni ih napadaju staklenim bombama punjenim zapaljivom tekućinom, nakon čega među vitezove bacaju vatrene baklje. Stotine ratnika je živo zapaljeno, umirući u strašnim mukama. Riskirajući strašnu smrt, drugi vitezovi očajnički se probijaju do ranjenih suboraca, boreći se protiv vatre i odvlačeći ih na sigurno. Tako su ti ratnici bili prvi vatrogasci. Njihovi hrabri pothvati, spašavanje ranjenih i borba protiv vatre, prepoznati su od kolega suboraca koji su svakoga viteza nagradili simbolom časti - križem sličnim kakvog vatrogasci širom svijeta nose i danas. Križ, koji je vitezovima najprije služio kao znak prepoznavanja prijatelja od protivnika, postao je konačnim simbolom junaštva i pomaganja. Križ je predstavljao načela milosrđa, odanosti, viteštva, hrabrosti, plemenitosti prema prijatelju i neprijatelju, zaštiti slabih i spretnosti u pomaganju. Izgubivši kršćanski teritorij

na području Svete zemlje, vitezovi od 1310. godine djeluju sa otoka Rodos. Sve do 16. stoljeća, kada im španjolski kralj Charles V. 1530. godine ustupa otok Maltu, gdje grade gradove, palače, crkve, vrtove i utvrde, ukrašavajući otok brojnim umjetničkim građevinama i bogatom kulturnom baštinom. Stoga je i njihov četverokraki križ sa osam vrhova postao poznat pod nazivom “Malteški križ”. Danas vatrogasci širom svijeta, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, malteški križ upotrebljavaju u grbovima vatrogasnih postrojbi. Iako su varijante grba različite, osnova je svugdje ista: četverokraki križ sa osam vrhova, kao i u vrijeme vitezova od prije tisuću godina. Nakon izlaska iz sastava MUP-a, Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara (vjerojatno prva u Hrvatskoj) počinje koristiti malteški križ u grbu postrojbe. Krunoslav Fučkor


Travanj 2007.

Ustanova za obrazovanje odraslih Zagreb, Draškovićeva 29 Telefon/fax : 01/46 14 077

25

Draškovićeva 29, 10 000 Zagreb Trg Hrvatskih branitelja 21, 43 000 Bjelovar matični broj 1615939 žiro račun: Privredna banka d.d. Zagreb 2340009-1110024223

Naša Ustanova izvodi preko stotinu različitih programa osposobljavanja i usavršavanja. Spremni smo zadovoljiti sve Vaše potrebe vezane uz osposobljavanje i prekvalifikaciju Vaših radnika. Na Vaš poziv programe osposobljavanja izvodimo na vašim lokacijama i Vašim gradilištima.

Osposobljavanje za poslove u graditeljstvu Zidar, tesar, armirač, betonirac, stolar, parketar, keramičar, teracer, soboslikar, krovopokrivač

Osposobljavanje za rukovatelje transportnim sredstvima Viličar, ručni električni viličar, regalni viličar, travel lift, elektrokolica, autodizalica, toranjska dizalica, hidraulička platforma, hidraulička dizalica, mosna dizalica, portalna dizalica, laka lančana dizalica, konzolna dizalica, električno vitlo, signalist i vezač tereta na dizalicama Osposobljavanje za poslove rukovatelja graditeljskih strojeva Bager, utovarivač i zgrtač, valjak, buldozer, skeper, demper, vibracijski nabijači, kompresor, crpka za beton i mikser, greder, drobilična postrojenja i separatori, specijalne tunelske bušilice, stroj za otkop kamena, strojevi za preradu kamena, stroj za izradu betonskih elemenata, betonara, pneumatski strojevi za pjeskarenje

Osposobljavanje za poslove u drvnoj industriji Rukovatelj strojevima za primarnu preradu drvne mase (vertikalni gater, horizontalni gater, trupača, rastružne pile, pilanska tračna pila) Rukovatelj strojevima za sekundarnu preradu drvne mase (kružna pila - cirkular, automatska kružna pila, povlačna klatna pila, tračna pila, stolna glodalica, ravnalica, tračna brusilica, bušilica)

Uvjeti: navršenih 18 godina i završena osnovna škola Trajanje programa: od 68 do 120 sata od čega je teoretske nastave 26 do 32 sata Praktičana nastava se izvodi na radilištima tvrtke po posebnom rasporedu i programa Ispit: provjera znanja iz teoretskog i praktičnog dijela Polaznik dobiva: Uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu Ostale informacije potražite na besplatni info-telefon 0800 200 036


26

Travanj 2007.

VATROGASNA KACIGA “PAB FIRE 03”

Poduzeće VATROPROMET iz Zagreba, kao dugogodišnji partner vatrogasaca u Republici Hrvatskoj, zajedno s poduzećem PLASTIKA AKRAPOVIĆ BUZET iz Buzeta, kao i do sada, žele vatrogasnom čitateljstvu Republike Hrvatske i svojim sadašnjim i budućim korisnicima predstaviti još jedan novi hrvatski proizvod, vatrogasnu kacigu “PAB FIRE 03”. Kaciga je u potpunosti utemeljena na zahtjevima Europskih normi EN 443 i logičan je, ali poboljšan, slijed ranije ponuđenih kaciga, iz serije “FIRE” (PAB FIRE, PAB FIRE 02). Svakako predstavlja, trenutno najbolji model kacige u klasi temperaturne izdržljivosti do 150 stupnjeva C (što je i zahtjev norme EN 443), koju PLASTIKA AKRAPOVIĆ BUZET iz Buzeta može ponuditi tržištu. Rezultat je

dugogodišnjeg razvojnog i proizvodnog iskustva unutar tvrtke i mnogobrojnih korisnih sugestija i ocjena krajnjih korisnika - tuzemnih i inozemnih vatrogasaca. Vanjska školjka , prepoznatljivog oblika, izrađena je od legure PA/ ABS i štiti glavu od udara i ekstremno visokih temperatura. Amortizacijska i toplinska kvaliteta kacige poboljšani su ugradnjom unutarnjeg poliuretanskog (PU) uloška, koji je specijalno oblikovan i istovremeno predstavlja dobru zaštitu od eventualnih bočnih udaraca i prijenosa topline, prema glavi korisnika koji se nalazi u vrućoj okolici. Unutarnja košara predstavlja spregu između školjke i PU uloška sa jedne strane i glave korisnika sa druge strane, te zahvaljujući namjenski odabranom materijalu, ima visok stupanj mehaničkog istezanja, što

znatno doprinosi amortizaciji energije udara i ukupnoj zaštiti glave vatrogasca. Obložena je integralnom oblogom od antialergijskog materijala i ima ugrađen sustav za kontinuirano podešavanje veličine. Namjenski definiran vizir, osigurava potpunu zaštitu lica kao i očiju, a uvlači se u unutrašnjost školjke. Izrađen je brizganjem, od temperaturno stabilnog polikarbonata (PC) i veoma dobro štiti od visoke temperature, mlaza vode i sitnijih gorućih i padajućih predmeta, a vrlo je otporan na grebanje. Prateći dio kacige je i zaštita zatiljka, koja se po potrebi može skidati, jer je za ostale elemente vezana, putem rastavljivih drukerskih veza. Tržištu nudimo dvije vrste materijala za izradu štitnika vrata: prirodnu kožu i aluminiziranu negorivu foliju.Remen za bradu, izrađen je od samogasive pamučne trake i ima mogućnost podešavanja sukladno veličini glave i obliku lica. Brzo rastavljiva kopča remena, poboljšava operativnu uporabu kacige i doprinosi njenoj funkcionalnosti u kriznim situacijama. Kaciga se može isporučivati u nekoliko standardnih boja (bijela, crvena, žuta, žuto-zelena), a usvojen je i postupak završne dorade školjke tako, da se kaciga može dobiti i sa luminescentnim premazom. U cilju bolje označenosti i prepoznatljivosti korisnika, kacige su opremljene reflektirajućim i luminescentnim trakama, koje su posebno oblikovane sukladno općem dizajnu školjke Na kacigu se može, na zahtjev kupca, ugraditi ili naknadno isporučiti, nosač za vatrogasnu lampu ( UK

4AA, Varta Premium, Peli MityLite Plus 2 AA ), što predstavlja dodatni dio opreme. Za hrvatsko tržište se isporučuju kacige sa hrvatskim vatrogasnim znakom, koji se nanosi primjenom postupka vrućeg tiska. Očekujemo prihvat kacige od domaćih korisnika, a opravdanja za takva očekivanja nalazimo i u dobrom plasmanu iste na inozemna tržišta. Zahtjevi, koje se postavljaju pred vatrogasne kacige svakim danom postaju sve oštriji i pred proizvođače se postavljaju sve složeniji zadaci. U pripremi je usvajanje nove norme EN 443, što će, nadamo se, u mnogome izmijeniti stanje u ponudi vatrogasnih kaciga. Poduzeća VATROPROMET iz Zagreba i poduzeće PLASTIKA AKRAPOVIĆ BUZET iz Buzeta spremno dočekuju najavljene izmjene i nastoje opstati u utrci, kako na domaćoj, tako i na inozemnoj vatrogasnoj sceni, te za tu priliku pripremaju i usvajaju nove tipove vatrogasnih kaciga, o kojima će biti riječi u jednom od slijedećih brojeva. Vatropromet d.o.o. 10250 Lučko, Ježdovečka 87, tel: (01) 6553 655, fax: (01) 6553 658 www.vatropromet.hr e-mail: vatropromet@inet.hr

Za PAB AKRAPOVIĆ Mr. sc. Anto Tomić, dipl. ing Za VATROPROMET Miljenko Šolc Za glasilo “93” pripremio Darko Despot


Poslovni centar VATROGASAC * 10250 Lučko, Ježdovečka 87 * Tel.: 01/655 36 55, 655 36 56, 655 36 57, tel./fax: 01/655 36 58 Podružnica SLAVONSKI VATROGASAC * 31000 Osijek, J.J. Strossmayera 194, tel.: 031/307 933, 307 934, tel./fax: 032/307 935 Podružnica DALMATINSKI VATROGASAC * 21000 Split, Matice Hrvatske 47, tel.: 021/464 268, tel./fax 021/465 691 Podružnica PRIMORSKO-GORANSKI VATROGASAC * 51216 Viškovo, Marinići - Stupari 14, tel.: 051/682 581, tel./fax 051/682 580

www. vatropromet.hr * e-mail: vatropromet@inet.hr