Page 1

RNI: APTEL/2011/40615

ìC≤e÷u≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 01, 2013

m&ç≥sY : ≈£î+#Ó+ lìyêdt

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 61 ù|J\T : 4 yÓ\: s¡÷. 1`00

nìï esêZ\ô|’Hê uÛ≤s¡+ s¡÷.18y˚\ ø√≥¢ u≤<äT&ÉT... ô|s¡>∑qTqï yÓTTu…’˝Ÿ, &û{°ôV≤#Y <Ûäs¡\T dæ>∑¬s≥T¢, @d” ¬skÕº¬s+≥T¢, uÛÀ»q+ eT]+‘· Á|æj·T+ dæìe÷\T, ˝…<äsY, <äTdüTÔ\ô|’ ø£s¡TD ≈¡Lki\Ƶ∂©´s Æ™sVV\¤À¡Œ˝œ¡\|ms xms©´sVıQÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙€¡™´sLji 28 :@LiZNPá gSLRi≤U∂ ¬ø¡[zqs©´s ALÛij NRP ™´sWªRΩV˘Ã¡V ©Øzmsˆ æªΩ÷¡ ∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ gRi…Ì¡” gS Æ™sVVªyÚLiR V. @¨sı ™´sLÊSá\|ms©y ¿¡µR∂Li€¡LRiLi À≥ÿLRiLi ≠sµ≥∂j Li øyLRiV. }msµR∂, ™´sVµ≥∂R ˘, FsgRiV™´s ™´sVµ≥∂R ˘, D©´sı ªRΩ ™´sLÊSá\|ms mx s©´sVıá ≠dsLRiÀÿµR∂V≤R∂V ÀÿµyLRiV. €¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ µyµyxmso LRiW.18 Æ™s[á N][»˝¡ Æ™s[VLRi ÀÿƵ∂[aSLRiV. ˙xmsªRΩ˘QORPQ xms©´sVıá µy*LS LRiW.13,300 N][»¡˝ V, xmsL][ORPQ xms©´sVıá µy*LS LRiW.4,700 N][»¡˝ À≥ÿLRiLi Æ™sWFyLRiV. ™´s≤Ô∂T LiøR¡≤R∂LiÕ‹[

G ™´sLÊS¨dsı ™´sµR∂á¨s ALÛij NRP ™´sWªRΩV˘Ã¡V.. Æ™sVV\¤À¡Õfi, |qs…fi…ÿ£ms@£ms ÀÿN`P=á µj∂gRiV™´sV ºΩ\|ms xqsVLiNRPLi |msLi¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsµ≥y©´sLigS FsáNÌSQ˚¨sN`P ™´sxqsVÚ™s´ oáV xqs•¶¶¶ ≠s≠sµ≥∂R ™´sxqsVÚ ™´soá\|ms µj∂gRiV™´sVºΩ xqsVLiNRPLi |msLiøyLRiV. NRPxqsÌ ™±sV=, Fs\ZNPQQ=«fi xqsVLiNSÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[µ∂R ¨s ¬ø¡€¡VªRΩWÆ©s[.. æªΩ÷¡∏R∂VNRPVL i≤yxms©´sVıá Æ™sWªRΩ Æ™sWgjiLiøyLRiV. ¿¡µR∂Li €¡LRiLi ªy«ÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ ry™´sW©´sV˘≤T∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ B≠sV≤T∂F°LiVV©´s Æ™sVV\¤À¡Œ˝¡œ µ≥∂R LRiáNRPV lLiNRP‰Õ‹øyËLiVV. LRiW.2 Æ™s[á Õ‹[xmso

™´sWLRiVˆ ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[, LRiW.2 Æ™s[á \|ms©y ≈¡LkiµR∂V ¬ø¡[}qs |qsÕfiFn°©˝´s\|ms 6 aSªRΩLi xms©´sVı |msLiøyLRiV. |qs…fi…ÿ£ms @£ms ÀÿNRPV=á µj∂gRiV™´sVºΩ\|ms xqsVLiNRPLi 5 aSªRΩLi ©´sVLi¿¡ 10 aSªy¨sNTP |msLiøyLRiV. @Õÿlgi[ 800 {qs{qs µy…”¡©´s ™yx§¶¶¶©yá\|ms ©y xms©´sVı |msLiøyLRiV. 60 aSªRΩLi ©´sVLi ¿¡ 75 aSªy¨sNTP µj∂gRiV™´sVºΩ xqsVLiNS¨sı |msLiøyLRiV. ≠sÕÿxqs™´sLiªRΩÆ\™sV©´s ™yx§¶¶¶©y á\|ms 75 aSªRΩLi Æ™s[VLRi D©´sı xqsVLiNS¨sı 100 aSªy¨sNTP, Fs£qs∏R∂VW≠ds ™yx§¶ ¶©yá\|ms xqsVLiNRPLi 27 aSªRΩLi ©´sVLi¿¡ 30 aSªy¨s NTP |msLi¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[, zqsgRilLi…fi ˙zms∏R∂VV á©´sV gRi…Ì¡” gS ™yªRΩ |ms…ÌÿLRiV. F~gSNRPV DªRΩˆªRΩVÚá\|ms 18 aSªRΩLi Fs\ZNPQQ=«fi xms©´sVı ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. G{qsáª][ NRPW≤T∂©´s lLirÌylLiLi…fiÕ‹[ À≥‹[«¡©yáNRPV À≥ÿLkigS

™´s≤Ô∂R LixmsoáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ lLirÌylLiLi»˝¡ Õ‹[ À≥‹«[ ¡©yáV ™´sVLjiLiªRΩ ˙zms∏R∂VLi NS©´sV ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[, qz s¨s™´sW ˙zms∏R∂VVá\|ms ¿¡µR∂Li€¡LRiLi NSxqsÚ «ÿ÷¡ øR¡WFyLRiV. qz s¨s™´sWLRiLigS¨sNTP ≠s©Ø[µ∂R mx so mx s©´sVı ≠sV©´s •¶¶¶LiVVLixmso¨søyËLRiV. @Õÿlgi[, ¬ø¡[Æ©s[ªΩR , ©´sWáV,µR∂VxqsVÚáVFs\ZNPQQ=«fi≤R∂W˘…‘¡ xmspLjiÚ gS ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyLRiV. ¤Õ¡µR∂L`i, ¬ø¡xmsˆV

á µj∂gRiV™´sVºΩ xqsVLiNRPLi ªRΩgÊij LiøyLRiV. µk∂Liª][ ¬ø¡xmsˆVáV, ¤Õ¡µR∂L`i Àÿ˘g`iáV, lLi≤U∂Æ™s[V≤`∂ µR∂VxqsVÚá µ≥∂R LRiáV ªRΩgÊiR ©´sV©yıLiVV. Æ©s[xtsQ©s´ Õfi ¿¡ÃÔ¡˚©±s= mnsLi≤`∂NRPV B¬ø¡[Ë ™y…”¡\|ms100 aSªRΩLi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso ¨søyËLRiV. ≠ds…”¡NTP ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso.. : FsáNÌSQ˚¨sN`P= ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSxqsÚ NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiL i¿¡©´s ¿¡µR∂Li€¡LRiLi..($T>∑‘ê2 ...)

ã¢&éu≤´+ø˘˝À Ä<ÛäTìø£ edü‘·T\ô|’ Á|üX¯+dü GáWLRiV,zmsn ˙€¡™´sLji28(H˚‘êJ Á|ü‹ì~Û) : Aµ≥∂R V¨sNRP Æ\™sµR∂˘xmsLjiNRPLSáª][ Fy»¡V xqsNRPá r¢NRPLS˘Ã¡ª][ €˝¡≤`∂Àÿ˘LiN`P GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li @’≥¡©´sLiµR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s ˙xms™´sVV≈¡ |\ qs˙NTP∏R∂W…”¡£qsÌ , ≤R∂NRP‰©±s Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[«fi ˙F~|mnsxqsL`i ∏R∂VLiG∏R∂VLi. ∆ÿ©±s @©yı LRiV. rÙy ¨sNRP ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*xqsVxms˙ºΩÕ‹[ lLi≤`∂˙NS £qs Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s €˝¡≤`∂ NSLiF°Æ©sLi…fi= Àÿ˘LiN`P ©´sV gRiVLRiV™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±sª][ NRP÷¡zqs ∆ÿ©±s xqsLiµR∂Lji+LiøyLRiV. CxqsLiµR∂ LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy©´sV FsNRP‰≤yBLiªRΩ@ªy˘µ≥∂R V¨sNRP €˝¡≤`∂ NSLiF° Æ©sLi …fi Àÿ˘LiN`P øR¡W≤R∂¤Õ¡[µ∂R ¨s @»¡V™´sLi…”¡ €˝¡≤`∂ Àÿ˘LiN`P©´sV GáWLRiVÕ‹[ @¨dsı qx sµR∂V Fy∏R∂Wáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV FsLiª][ AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¿¡LiµR∂©yıLRiV.

ã&Ó{ ® Ÿ ... uÛw Ò :t | Á < ü ëÛ ì

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙€¡™´sLji 28 :ª]≠sV¯µj∂ aSªRΩLi ™´sXµÙj∂ lLi[»¡V NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨s.. @LiVV©y ryµ≥∂j ryÚ™s´ V¨s ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i @©yıLRiV. 2013c 14 ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP LRiWF~Liµj∂Li ¿¡©´s ZNP[Li˙µR∂ €¡Æ≤∂Í …fi ÀÿgRiVLiµR∂¨s NTPªy€¡V ¨søyËLRiV. ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi

ø=ìï esê\T ... eT]ø=ìï uÛ≤sê\T ....

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙€¡™´sLji 28 :Æ™sVLRiVxmsoáV ¤Õ¡[™s´ o.. ≠sLRiVxmsoáV ¤Õ¡[™s´ o.. ¿¡µR∂Li€¡LRi LRix§¶¶¶xqs˘LigS rygji©´s ZNP[Li˙µR∂ €¡Æ≤∂Í …fi ≤]¤Õ¡˝ ©[ s´ ¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiµj∂. G ™´sLÊS¨sı Æ™sVzmsˆLiøR¡NRPVLi≤y ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ €¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsxqsLigRiLi rygjiF°LiVVLiµj∂. ™´sLSáV ¤Õ¡[™s´ o, À≥ÿLki xqsLixqs‰LRifl·¤Õ¡˝ ™[ s´ o NS¨ds, æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ ZNP[Li˙µR∂ ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi xms©´sVıá À≥ÿLRiLi Æ™s[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ZNP[Li˙µR∂ €¡Æ≤∂Í …fi©´sV A∏R∂V©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. 2013c14 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV LRiW.16,65,297 N][»˝¡ €¡Æ≤Í∂…fi©´sV ˙xmsºΩFyµj∂LiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV €¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ |msµÙ∂R {ms»¡ Æ™s[aSLRiV. €¡≤R∂VgRiV “¡≠sNTP AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ NSNRPV©yı N]LiªRΩÕ‹[ N]LiªRΩ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ xms©´sVıá ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso©´sV LRiW.2 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.2.20 áORPQá ™´sLRiNRPV |msLiøyLRiV. @Õÿlgi[, LRiW.5 áORPQáՋ[xmso Aµy∏R∂VLi NRP÷¡gji©´s ™yLji|\ ms©y «ÿ÷¡ øR¡WFyLRiV. @LiVVæªΩ[, xms©´sVıá LRiWxmsLiÕ‹[ À≥ÿLkigSÆ©s[ ™´s≤Ô∂T LiøyLRiV. µyµyxmso LRiW.18 Æ™s[á N][»¡˝ Æ™s[VLRi À≥ÿLRiLi Æ™sWFyLRiV.

|ü<äM $s¡eTD #˚dæq |ü_¢dæ{° ôd˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙€¡™´sLji28 : xqs™´sWøyLRiaS≈¡NRPV A∏R∂VV™´soxms»Ì¡VgS D©´sı xms’˝¡zqs…‘¡ |qsÕfiÕ‹[ BµÙR∂LRiV {qs¨s∏R∂VL`i @µ≥j∂NSLRiVáV gRiVLRiV™yLRiLi Lji\¤…¡L`i @∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiNTP mx sáV™´soLRiV «¡LRiı÷¡xqsÌ VáV @’≥¡©´sLiµR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVW≤R∂V µR∂aSÀÙÿáNRPV |\ msgS LSxtsÌ Q˚ xqs™´sWøyLRi, F¢LRi xqsLi€¡Liµ≥yá aS≈¡Õ‹[ ≠s≠sµ≥∂R x§¶‹[µyáՋ[ }qs™´sáLiµj∂Li¿¡ ªy«ÿgS xmsµR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ\≤∂lLiNÌPR L`i Fs£qszmsFs£qs LS«ÿ, @zqs|qÌsLi…fi Æ\≤∂lLiNÌPR L`i ’¡. BLiµj∂LRiáV FsxmsˆV≤R∂W @LiµR∂LjiNUP @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤T∂ }qs™´sáLiµj∂LiøyLRiV. xqs™´sWøyLRi¨sı ¬ø¡[LiR Æ™s[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ ™yLRiV ™´sVVLiµR∂VLiÆ≤∂[™yLRiV. LS«ÿ BLiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V øyÕÿNSáLi LS«fiÀ≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ˙|ms£qs |qs˙NRP»¡LkigS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. gRi™´sLRiıL`i NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLiÕ‹[ µyµyxmso xmsµj∂}§¶¶¶Æ©s[Œ¡œ˝ NRPV |\ msgS ˙|ms£qs |qs˙ZNP»¡LkigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s Fs£qszmsFs£qs LS«ÿ B…‘¡™´sá xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s xms’˝¡zqs…‘¡c |qsÕfi ≤T∂xmsp˘…‘¡c Æ\≤∂lLiNÌPR L`igS ™´søyËLRiV. BNRP BLiµj∂LRi ≠s≠sµ≥∂R x§¶‹[µyÕ˝‹[ xms¨s ¬ø¡[zqs D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá ™´sV©´sı©´sáV F~LiµyLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s xms’˝¡zqs…‘¡ |qsÕfiÕ‹[ BLiµj∂LRi gRiªRΩ xmsƵ∂[Œ¡œ˝ ßgS @zqs |qÌsLi…fi Æ\≤∂lLiNÌPR L`igS }qs™´sáLiµj∂xqsVÚ©yıLRiV.1985©´sVLi¿¡xqs™´sWøyLRiaS≈¡Õ‹[xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı AÆ™sV |\ §¶¶¶µR∂LS Àÿµ`∂,LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿáՋ[—¡Õ˝ÿ F¢LRi xqsLi€¡Liµ≥yá @µ≥∂j NS LjigS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV aS≈¡ ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[©s´ WN]LiªRΩ NSáLiAÆ™sV{msAL`iJgS mx s¨s¬ø¡[aSLRiV. mz sn ˙€¡™´sLji 28 C @µ≥∂j NSLRiV÷¡µÙ∂R LRiW xmsµR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiµÙ∂R LRi¨s xqs™´sWøyLRiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.ZNP.@LRiVfl· €¡Vµ≥∂R ™yLRiLi©y≤R∂V xmsn V©´sLigS xqs©y¯ ¨sLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs™´sWøyLRi F¢LRi xqsLi€¡Liµ≥yá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ BLiµj∂LRi, LS«ÿá }qs™´sá©´sVN]¨s∏R∂W≤yLRiV.LSxtsÌ Q˚qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ @’≥¡™´sXµÙ∂j , qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqs≠dsVORPQá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ≠dsV≤T∂ ∏R∂WNRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[∏R∂V»¡LiÕ‹[ BLiµj∂LRi aRPNTP™Ú s´ LiøR¡©´s¤Õ¡[NPR VLi≤y xms¨s¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc ™´sVLi˙ºΩ @LRiV fl· NTPªy’¡øyËLRiV.

NRPhji©´s ¨sLRiı∏R∂WáV B€¡˜Liµj∂ |ms¤…¡Ì Æ[™s[ @LiVV©y ˙µR∂™´s˘Õ‹[»¡V ªRΩgÊij LiøR¡≤y¨sNTP @»¡V™´sLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩxqsVN][NPR ªRΩxmsˆµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. "¬ø¡[µ∂R V™´sW˙ªRΩ Æ™s[xqsVNRPV©yıLi.. xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ıQ¤…¡˝ [ DLiµj∂' @Li»¡W ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sµ≥∂R Vá©´sV xqs\lLi©´s ≠sµ≥∂R LigS ≈¡LRiVË |ms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[Æ©s[ ≠sÆ™s[NRPLi øR¡WFy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ BµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. €¡LigSLRiLi, À‹gÊRiV µj∂gRiV™´sVªRΩVáV, FsgRiV™´sVªRΩVÕ˝‹[ OUPQfl·ªRΩª][ ˙µR∂™´s˘Õ‹[»¡V GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. ˙µR∂™´s˘Õ‹[»¡V 4.3 aSªy¨sNTP ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘™´sV©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiµR∂VN][xqsLi ≠sƵ∂[bdP |ms»Ì¡V€¡≤R∂Vá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s ¬ø¡€¡VªRΩW.. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sVLji¨sı xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV æªΩLRi ¤Õ¡[xms©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙µR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li |msµÙ∂R xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiµR∂¨s, µy¨sı NRP»Ì¡≤T∂NTP @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙µR∂™Ø[˘Ã¡˜fl· ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV @¨sı \Æ™sxmsoá ©´sVLi¿¡ F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡µR∂©yıLRiV. ∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xqsLSxqsLji ™´sXµÙj∂ lLi[»¡V 8 aSªRΩLi ryµ≥∂j Liøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 2013c14 €¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ™´sVLji¨sı @™´sNSaSáV NRPáˆÆ©s[ €¡Æ≤∂Í …fi áORPQ ˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡¨s.. ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Dµ][˘gS™´sNSaSáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS á’≥¡Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiµR∂VZNP[ ≠sµR∂˘, xmsLjia][µ∂R≥ ©´sáNRPV FsNRPV‰™´s ¨sµ≥∂R VáV ZNP[…ÿ∏R∂VxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. 9aSªRΩLi ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ryµ≥∂j LiøR¡≤R∂Æ™s[V @xqs\¤Õ¡©´s xqs™yáV : ª]≠sV¯µj∂ aSªRΩLi ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ryµ≥∂j LiøR¡≤R∂Li Ƶ∂[aPR ™´sVVLiµR∂V©´sı @ºΩ |msµÙ∂R xqs™yáV @¨s ALÛij NRPaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi @©yıLRiV. 2013c14Õ‹[ ¬\ø¡©y ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @µ≥∂j NRP ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[qz sLiµR∂©yıLRiV. ALÛij NRP ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V, xqs≠sV¯Œœ¡ªRΩ @’≥¡™´sXƵ∂Ù [ ªRΩ™´sV($T>∑‘ê2 ...)

@¨dsı \Æ™sµR∂˘xmsLjiNRPLSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR ¡≤R∂Li Õ‹[ NRPW≤y qz s€¡˜Liµj∂ ™´sVLi¿¡ GLSˆ »˝¡V ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. CZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ »¡V Æ™s©´sVNRP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y. —¡. ™yfl”· Æ™sWx§¶¶¶©±s, BªRΩLRi zqs€¡˜Liµj∂ @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiNRP©´s€¡≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLi øyLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y.—¡.™yfl”·Æ™sWx§¶ ¶©s± ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msµR∂ ˙xms«¡Ã¡ AL][giR ˘ xmsLjiLRiORPQfl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS LRiW. 2.41 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Váª][ —¡Õ˝ÿ Õ‹[ NSLiF°Æ©sLi…fi= €˝¡≤`∂ Àÿ˘LiN`P GLSˆ »¡Vª][ Fy»¡V ˙Fyµ≥∂R ≠sVNRP AL][giR ˘ ZNP[Li ˙µyáV, GLji∏R∂W AxqsVxms˙ªRΩVáV, —¡Õ˝ÿ AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ ≠s≠sµ≥R∂ @ªy˘µ≥R∂V¨sNRP \Æ™sµR∂˘xmsLjiNRPLSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ª][Fy»¡V ™´s∞÷¡NRP xqsµR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøy™´sV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªy \¤Õ¡©´s F°Ã¡™´sLRiLi, €¡V…ÌÿLiVVgRiWÆ≤∂Li GLji∏R∂W ˙Fyµ≥∂R ≠sVNRP AL][giR ˘ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi \Æ™sµR∂˘Li @Liµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV

lLiLi≤R∂V @Li€¡V¤Õ¡©±s=áV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[ry™´sV©yıLRiV. @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS «¡LigSlLi≤Ô∂T gRiW Æ≤∂LiÕ‹[ €˝¡≤`∂ Àÿ˘LiN`P, FyáN]Ã˝¡VÕ‹[ €˝ ¡ ≤`∂ rÌ ° l L i[ « fi ZNP[ L i˙µy¨sıGLSˆ»¡V ¬ø¡[ry™´sV©yıLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ ˙N]ªRΩÚ €˝¡≤`∂ Àÿ˘LiN`P©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS xmsµj∂ }§¶¶¶©´sV ˙Fyµ≥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ L][giR V áª][Fy»¡V ™´s¬ø¡[Ë xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV Æ™s[¿¡DLi≤R∂V gRiµR∂VáV ¨sLji¯Liøy™´sV©yıLRiV. 21 ˙Fyµ≥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙µyáV, 4 NRP™´sVW˘¨s…‘¡ AL][gRi˘ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ALi˙µ≥yÀÿ˘LiN`P µy*LS 25 ˙gk i «¡L˝ R i ©´ s V GLSˆ»¡V ¬ø¡[ry™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙gRix§¶¶¶fl·Li Æ™sVV˙Lji D©´sı 100 ™´sVLiµj∂ }ms|tsQLi»˝¡NRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s aRPqx sÚQ˚¿¡NTPªRΩ=á©´sV D¿¡ªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠dsLjiÆ™sLi»¡ B©±sø≥yL`Íi ≤T∂zqs|§¶¶¶ø`¡∏R∂V£qs ≤y. «¡gRi©yıµ≥R∂LS™´so, ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV©yıLRiV.

>ö‘·eTãT<ä∆ bÕs¡Tÿ n<äT“¤‘·+ : U≤Hé ˙xmsaRPLixqs¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s €¡Æ≤Í∂…fi©´sV LRiWF~Li µj∂LiøyLRi¨s @’≥¡©´sLi µj∂Liøy LRiV. |ms»Ì¡V€¡ ≤R∂Vá xqs≠dsVNRPLRifl· N][xqsLi A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liµj∂LiøyLRi¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ¿¡µR∂Li€¡LRiLi Õ‹[N` PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ €¡Æ≤∂Í …fi xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsµ≥y¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fi A™´sLRifl·Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi µR∂WLRiµR∂XztsÌ Qª][ ALÛij NRP ™´s˘™´sxqsÛ xms…”¡xtsÌ QªΩR NRPV ™´sVLi¿¡ ™´sWLÊRiLi xqsW¿¡Li øyLRi©yıLRiV. 2013c14 ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ= LS¨sNTP xqsLi €¡Li µ≥∂j Li¿¡ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi €¡Æ≤∂Í …fi©´sV ™´sVLi¿¡gS LRiWF~Liµj∂LiøyLRi¨s ˙xmsµ≥y¨s @©yıLRiV. Bµj∂ ™´sVLi¿¡ €¡Æ≤∂Í …fi @¨s, ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ªRΩ©´s

Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRi ¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V |msLRiVgRiV µR∂áNRPV DƵ∂Ù b[ PLi¿¡©´s NSLS˘øR¡LRifl· ÀÿgRiVLi µR∂©yıLRiV. |ms»Ì¡V€ ¡≤R∂Vá ANRPL<iR fl·NRPV C €¡Æ≤∂Í …fi L][≤`∂™´sW˘£ms©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqsL iµR∂©yıLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ Dµ][˘gRi @™´sNS aSáV Æ™sVLRiVgRiV xmsLRiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyµ≥∂j @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. "12™´s xmsLiøR¡™´sL<iR ˙xmsflÿ◊¡ NS NSáLiÕ‹[ G≤yµj∂NTP 10 ≠sV÷¡∏R∂V©˝s´ NRP÷¡ˆLiøyáLi¤…¡[.. 9 aSªRΩLi ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ryµ≥∂j Liøy÷¡=LiƵ∂['©´s¨s @©yıLRiV.

GáWLRiV,zmsn ˙€¡™´sLji28 : GáWLRiVÕ‹[ g_ªRΩ™´sV €¡VµÙ∂R V¨s FyL`i‰ FsLiª][ @µR∂V˜ÈªΩR LigS DLiµR∂¨s xmsLS˘»¡NRPVá©´sV ANRPL<ij Li¬ø¡[ ≠sµ≥∂R LigS ºdΩLji˵j∂µÙ∂R VªRΩV©´sı C FyL`i‰ «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[µy xqsLiªRΩLjiLiøR¡VN][©´sV©´sıµR∂¨s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ≤R∂NRP‰©±s NS¤Õ¡[«fi ˙F~|mnsxqsL`i ∏R∂VLiG∏R∂VLi. ∆ÿ©±s ¬ø¡FyˆLRiV. rÙy ¨sNRP gRi«¡™´s÷˝¡ ™yLji ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s g_ªRΩ™´sV €¡VµÙ∂R V¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı, FyLRiV‰©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±sª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. INRPxmsˆV≤R∂V ™´sVVLjiNTPNRPWxmsLigS D©´sı C˙FyLiªy¨sı @µR∂V˜ÈªRΩ NRPŒÿ≈¡Li≤R∂Liª][ ºdΩLji˵j∂µÙj∂ xmsLS˘»¡NRP ˙FyLiªRΩLigS LRiWxmsoµj∂µÙR∂VN][™´s≤R∂Li @µR∂V˜ÈªRΩ xqsLixmnsV»¡©´s @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. 74 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚÕ‹[ €¡VµÙR∂V¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li FsLiª][g]xmsˆgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s Bµj∂ —¡Õ˝ÿZNP[ gRiLRi*NSLRifl·™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ 64 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚÕ‹[ €¡VµÙ∂R ≠s˙gRix§¶¶¶Li DLi≤R∂gSBNRP‰≤R∂ 74 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚÕ‹[ €¡VµÙ∂R V¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı @ºΩ xqsVLiµR∂LRiLigS, @µR∂V˜ÈªΩR NRPŒÿ≈¡Li≤R∂Li D…Ì¡” xmsÆ≤∂[Õÿ €¡VµÙ∂R V¨s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı .($T>∑‘ê2 ...)

Ä<ÛësY πø+Á<ë\ @sêŒ≥T : ø£˝…ø£ºsY

eT]ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î H√{°düT\T...?

GáWLRiV,zmsn ˙€¡™´sLji28(H˚‘êJ Á|ü‹ì~Û): ≤U∂Fs{qs=c2008 ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV qx sLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡ ÕÿLilgi[*—¡ xmsLi≤T∂…fi (æªΩáVgRiV) @À≥œ¡˘LÛRiVáV 172 ™´sVLiµj∂, xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi (BLig˝ik £tsQ) @À≥¡œ ˘LÛiR VáV Fs¨s≠sVµj∂ ™´sVLiµj∂ ™yLji xqsLÌij zmsn ZNP»˝¡Vc, ™´sWLRiV‰Ã¡ «ÿ’¡ªyá xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩLÚ i ™´sWLjiË INRP…‹[ æªΩ[µ∂k ©´s ªRΩ™´sV π∏∂VµR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s ≤U∂C™Ø[ AƵ∂[bPLiøyLRiV. D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá xmso©´sMxmsLjibdPá©´sÕ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV xqsLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡ @©y˘∏R∂W¨sNTP gRiV\lLi©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáª][ Fy¤…¡[ xmsáV™´soLRiV @©´sL>RiVáNRPV Dµ][˘gSáV á’≥¡Li¿¡©´s»Ì¡V gRiVLjiLÚ iøyLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV Æ™sVVªRΩLÚ i 84 ™´sVLiµj∂ |qsNRPLi≤R∂Lki ˙lgi[≤`∂ …‘¡øR¡L˝iR ©´sV Dµ][˘gSá ©´sVLi¿¡ FsLiµR∂VNRPV ª]ágjiLiøR¡LSµ][ ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s —¡Õ˝ÿ ≠sµy˘aS≈¡ u°NS«fi ©Ø[…¡‘ xqsVáV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[∏∂R VgS, ≠sµy˘aS≈¡ ªy–d¡µR∂Vá©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsWÚ DFyµ≥y˘∏R∂VVá ˙LSxtsÌ Q @≤T∂¯˙¨s}qÌs…”¡™±s ˙…”¡€¡V˘©´sÕfi ©´sVLi¿¡ ™´sVµ≥∂R ˘LiªRΩLRi DªRΩLÚ iR V*áV F~LiµyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms BLiNS ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ ≠søyLRifl· N]©´srygRiVªRΩVL

i≤R∂gSÆ©s[, ªy«ÿgS ™´sVL][ 25 ™´sVLiµj∂ B©±sxqsLki*£qs DFyµ≥y˘∏R∂VVáNRPV NRPW≤y u°NS«fi ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏∂R W¨sı —¡Õ˝ÿ ≠sµy˘aS≈¡ xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©s´ ı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sWLjiË INRP…‹[ æªΩ[µk∂©´s xqsLÌjizmnsZNP»˝¡ xmsLjibdPá©´s ªRΩLS*ªRΩ ©Ø[…‘¡xqsVáV ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRi¨s æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ≤U∂Fs{qs=c2008 DFyµ≥y˘∏R∂VVÕ˝‹[ u°NS«fi ©Ø[…‘¡xqsVáV @LiµR∂VNRPV©´sı 84 ™´sVLiµj∂NTP ≠dsLRiV @µR∂©´sLi. —¡Õ˝ÿ ≠sµy˘µ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩzmsˆµyáNRPV ªRΩ™´sV©´sV Dµ][˘gSá ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li @©y˘∏R∂V™´sVLi»¡W ≤U∂Fs{qs=c2008 DFyµ≥y˘∏R∂VVÕ˝‹[ xmsáV™´soLRiV AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N][LiRÌ V©´sV NRPW≤y A˙aRPLiVVLiøyLRiV. µk∂Liª][ @µ≥∂j NSLRiVá Àÿµ≥∂R ˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘Li ™´s¤Õ¡˝ [ BÕÿ «¡LjigjiLiµR∂¨s, gRiVLjiLÚ i¿¡©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©Ø[…¡‘ xqsVáV @LiµR∂VNRPV©´sı …‘¡øR¡L˝iR xms»˝¡ ry©´sVNRPWáLigS D©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ¨s€¡Liµ≥∂R ©´sá ˙xmsNSLRiLi @L>iR ªRΩáVLi≤U∂ Dµ][˘gSá NRPV FsLizmsNRP @\÷s¡T, |òæÁãe] 28 : |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À e÷]à 1e ‘˚B NS¤Õ¡[NPR F°LiVV©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ≠dsLji F°xqsÌ Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡, ©Ø[…¡‘ xqsV áV @LiµR∂VNRPV©´sı qT+&ç 50 Ä<ÛësY πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T …‘¡øR¡L˝iR ©´sV xqsWxmsL`i©´sW˘™´sVLki F°xqsÌ VáVgS xmsLjigRifl”·xqsVÚLiR ¨s ¬ø¡€¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i ≠dsVµR∂ ≠dsLjiNTP xqsLki*£qs {qs¨s∏R∂WLÌik ©´sxtsÌ QLi LSNRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. &Ü.õ.yêDÏy÷Ó Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ ø£˝ø… sº£ T¡ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+

¬s+&ÉT &çmd”‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ dü÷|üsY q÷´eTØ b˛düTº\ eT+ps¡T...?

Æ©s[xtsQ©s´ Õfi ©y¤Õ¡≤`∂Í Æ©s…fi™´sL`i‰ NTPLiµR∂ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s xms¥R∂NRPLi\|ms @µ≥∂j NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLi¿¡©´s ZNP[Li˙µR∂ H…”¡ aS≈¡™´sVLi˙ºΩ NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·

GáWLRiV,zmsn ˙€¡™´sLji28:(H˚‘êJ Á|ü‹ì~Û) Cπ∏∂[V≤yµj∂ ≤U∂Fs{qs=c2013NTP LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS 900 xqsWxmsL`i©´sW˘™´sVLki F°xqsÌ VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV @π∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yıLiVV. BLiµR∂VÕ‹[ xmsbPË™´sVg][µy™´sLjiNTP 90 F°xqÌsVáV µR∂ZNP[‰ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. ≤U∂Fs{qs=c2012 ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP ≠sµ≥y©y¨sNTP xqsLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡ Õ‹[NPR Õfi, ©y©±sÕ‹[NPR Õfi ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ªRΩ≤R∂Àÿ»¡V ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿNRPV xqsV™´sWLRiV 90 xqsWxmsL`i ©´sW˘™´sVLki F°xqsÌ VáV ™´sVLi«¡⁄LRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ¨slLiÙ b[ PªRΩ F°xqsÌ VáNRPV «¡Ljigji©´s FsLizmsNRPÕ˝‹[ ª]áVªRΩ 20 aSªRΩLi ©y©±sÕ‹[NPR Õfi, 80 aSªRΩLi Õ‹[NPR Õfi @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV @¨sı NRP™´sVW˘¨s…‘¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[xms»Ì¡gS, LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚLiµj∂. µk∂Liª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLizmsNRP ≠sµ≥y©y¨sı ™´sWLjiËÆ™s[xqsWÚ ˙xmsºdΩ NRP™´sVW˘¨s…‘¡Õ‹[©s´ W ™´sVVLiµR∂VgS 20 aSªRΩLi F°xqsÌ VáNRPV, A ªRΩµR∂VxmsLji 80 aSªRΩLi F°xqsÌ VáNRPV ¨s∏R∂W™´sVNSáV «¡LRiFyá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ @xmsˆ…”¡ZNP[ ≤U∂Fs{qs= Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ NS™´s≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VLi N][xqsLi xmsáV™´soLRiV @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ($T>∑‘ê2 ...)

eT<Ûë´Vü≤ï+ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ C≤Ø rs¡Tô|’ ø£˝…ø£ºs¡T dü+ã+~Û‘· dü+düú\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 40 \ø£å\ eT+~ »HêuÛ≤≈£î Á|üdüTÔ‘·+ 29 \ø£å\ eT+~øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì $T–*q 11 \ø£å\ eT+~øÏ e÷]ÃHÓ˝≤Ks¡T˝À>± Ä<ÛësYø±s¡T¶\T n+~+#˚ Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì 4õ ÇHébò˛sY, f…ø˘‡e÷sYº dü+düú\qT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚ •+#ês¡T. õ˝≤¢˝À Á|ür bÂs¡T&çøÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶ n+~+∫ rsê\ì Bìe\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Á|ü»\≈£î mH√ï ñ|üjÓ÷>±\THêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·« eT+~+#˚ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶‘√ nqT dü+<Ûëq+ #˚jT· &É+e\¢ Ä<ÛësY ø±sY¶ ÁbÕeTTK´‘· ô|]–+<äì ø£˝ø… sº£ T¡ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Á|üdTü ‘Ô +· 12 eT+&É˝≤˝À¢ 100 Ä<ÛësY øπ +Á<ë\T |üì#˚dTü HÔ êïj·Tì e÷]à 1e ‘˚B qT+&ç 8 eT+&É˝≤˝À¢ Áø=‘·Ô>± 50 Ä<ÛësY πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì eTTK´+>± Çs¡>e∑ s¡+, ô|qTeT+Á≥, ô|s¡e*, ‘êfi¯|¢ Pü &ç, <˚es¡|ü*¢, ø±eT es¡|ü⁄ø√≥, ô|<äbÕ&ÉT, >∑D|üe s¡+\˝À áπø+Á<ë\qT H˚{ÏqT+&˚ @sêŒ≥T¢≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì &Ü. yêDÏyÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. *+>∑bÕ˝…+, ì&ÉeTÁs¡T, ô|<äy˚–, ;ÛeT&√\T, ñ+>∑T≥÷s¡T, ô|qT>=+&É, ‘ê&˚|ü*¢ >∑÷&Ó+, <Ó+<äT\÷s¡T eT+&É˝≤˝À¢ ‘·«s¡˝À Ä<ÛësY πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û kÕÔeTì ø£˝ø… sº£ T¡ #ÓbÕŒs¡T. Ä<ÛësY ø±s¡T\¶ T ø√dü+ Á|ü»\T ø£+>±s¡T ($T>∑‘ê2 ...)


2

ìC≤e÷u≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 01, 2013

Á|üC≤ C≤>∑è‹ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

düVü≤ø±s¡ mìïø£\‘√ s¡#·Ã ¬øøÏÿq ø±+Á¬>dt $uÛÒ<ë\T ™´sLRiLigRiÕfi,zmsn ˙€¡™´sLji28: —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Àÿ˘LiNRPV Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V NSryÚ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s¤À¡≥ µ[ yá©´sV ™´sVL][™s´ WLRiV €¡»Ì¡€¡∏R∂VáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. µ]LiºΩ ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs xmsgÊSá©´sV ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ N]LiµR∂LRiV A∏R∂V©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BµÙ∂R LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, ¿d¡£msn ≠s£msá ™´sVµ≥∂R ˘ F~xqsgRi≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs |msµÙ∂R á AbPxqsV=áª][ ≤T∂zqszqs’¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xmsµR∂≠s µR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV µ]LiºΩ ©y©y∏R∂WªRΩ©´s mx s≤R∂≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRP©´sV NRPW≤y ™yLiVVµy Æ™s[LiVVLiøyLRiV. µk∂Liª][ C Fs¨sıNRP ™´sV◊d¡˝ Æ™sVVµR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiµj∂.AFs¨sıNRPáV ºΩLjigji ™´sWLjiË 7™´s æªΩ[µ∂k ©´s «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV.≤U∂{qs{qs’d¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xmsµR∂≠s¨s AbPxqsVÚ©s´ ı «¡LigS LSxmsn V™´slLi≤Ô∂T NTP FyLÌik @µ≥∂j uÌy©´sLi ©´sVLi¿¡ øR¡VZNP‰µR∂VLRiVNSgS, µ]LiºΩ ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ rÛyLiVVÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆ≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ C Fs¨sıNRPáV ™yLiVVµy xms≤Ôy∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liµj∂. ™yLiVVµy xms≤T∂©´s ≤U∂{qs{qs’d¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s Fs¨sıNRP©´sV ™´sWLjiË 7™´s æªΩ[µ∂k ©´s ºΩLjigji ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá ¨s AƵ∂[bPxqsWÚ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li B…‘¡™´sá DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. ¬\ø¡≥ LRi¯©±s, Æ\™s£qs ¬\ø¡≥ LRi¯©˝s´ Fs¨sıNRPá mx s˙NTP∏R∂V©´sV ºΩLjigji Æ™sVVµR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s LSxtsÌ Q˚ qx sx§¶ ¶NSLRi aS≈¡ Fs¨sıNRPá ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. \Æ≤∂lLiNÌRPQL˝Ri©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][

s¡+õ‘Y≈£î ôV’≤<äsêu≤<é πøsY˝À ∫øÏ‘·‡

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,zmns˙€¡™´sLji 28: \|§¶¶¶µR∂LSÀÿ µ`∂ µj∂ÕfixqsV∆fi©´sgRiL`i ÀÿLi€¡V }msáVŒ˝œ¡ xmnsV»¡ ©´sÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ GLji∏R∂W AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂V ªRΩV©´sı LRiLi—¡ª`Ω©´sV ºΩLjigji |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿ µ`∂ ZNP[L`iNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @ªRΩ¨s aRPLkiLRiLi Õ‹[ }msáVŒœ¡˛ ™´sáÕfi ¿¡≠sV¯©´s B©´sVxms ™´sVVNRP‰Ã¡V,¬ø¡˙LSáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms™´sW µR∂Li DLiµR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ ºΩLjigji xmsLiFyLRiV. BxmsˆV≤R∂V @NRP‰≤R∂ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ AxmslLi[xtsQ©±s ¬ø¡[zqs ™y…”¡¨s ª]ágjiLiøy÷¡= DLiµj∂.zmns˙€¡™´sLji 21©´s |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂}msáVŒ˝¡œ Õ‹[ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©´sLi©´sWL`i ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVVªy˘Ã¡ LS«¡ZaP[≈¡L`i, IÆ≤∂Ô ≠s«¡∏∫∂VNRPV ™´sWL`i ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµR∂gS BºΩÚÆ©s[¨s ™´sV}§¶¶ ¶£tsQ,™´sVVªy˘Ã¡LRiLi—¡ª`ΩáV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ºdΩ˙™´sLigSgS ∏R∂W\¤Õ¡©´s ™´sV}§¶¶¶£tsQ @Ƶ∂[ L][«¡Ÿ ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LS≤R∂V. LRiLi—¡ ª`Ω ™´sW˙ªRΩLi ¿¡NTPªRΩ= @©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ©´s r°µR∂LRiV\Æ≤∂©´s ™´sVVªy˘Ã¡ LS«¡ZaP[≈¡L`i @Li ªRΩ˘˙NTP∏R∂Vá N][xqsLi ©´sLi©´sWL`i ™´søyË≤R∂V. aRPLkiLRiLiÕ‹[ ¿¡©´sı ¿¡©´sı B©´sV™´sVV ™´sVVNRP‰ áV, ¬ø¡˙LSáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP HµR∂V L][«¡ŸÃ¡V BNRP‰Æ≤∂[ D©yı≤R∂V. LS«¡ZaP[≈¡L`i NRPV»¡VLi €¡ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV xmsLS™´sVLji+Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ©´sLi©´sWL`i Æ™s◊¡˛©´s ALÔik ™Ø[ ©´sLji=LigRiLS ™´so, ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL`i NTPxtsQ©s± xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV LRiLi—¡ª`Ω©´sV ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ GLji∏R∂W AxqsV xms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS Æ\™s µR∂˘ xmsLkiORPQáV ¬ø¡[aSLRiV.LRiLi—¡ª`Ω aRPLkiLRiLiÕ‹[ ˙xms™´sWµR∂NRPLRi Æ\™sV©´s B©´sVxms ™´sVVNRP‰Ã¡V D©´sıLiµR∂V©´s |\ §¶¶ µR∂LSÀÿµ`∂ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s FsÆ™sV¯÷d¡= ˙}msLirygRiL`i LS™´so AƵ∂[bPLi øR¡≤R∂Liª][ ALÔik ™Ø[ xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV LRiLi—¡ª`Ω©´sV |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i NTPxtsQ©s± @Li€¡V¤Õ¡©±s=Õ‹[ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. LRiLi—¡ª`Ω Æ™sLi»¡ @ªRΩ¨s ªRΩLi˙≤T∂ aRPLiNRPLRi∏R∂V˘ª][ Fy »¡V ≠dsAL`i™Ø[ LRiÆ™s[V£tsQ©s´ V NRPW≤y xmsLizmsLi øR¡≤R∂Liª][ ™yLRiV Æ™s◊˝¡ ZNP[L`iÕ‹[ ¬ø¡[LSËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVXªRΩVáV LS«¡ZaP[ ≈¡L`i, ≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, NRPV»¡VLi€¡ xqsÀ≥¡œ V˘ á ≠s™´sLSá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[µ∂j Li ¬ø¡[LiµR∂VNRPV Dxms ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i x§¶¶¶©´s¯Li ªRΩLS™´so©´sV |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ xmsLizmsLi ¿¡©´s»˝¡V NTPxtsQ©s± æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ry∏R∂VLi @Liµj∂ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ LRiLi—¡ª`Ω AL][gS˘¨sı Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLRi˘Æ™s[OPT QryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV.

dü+düÿs¡D\T qwüº<ëj·Tø£+: sê|òüTe⁄\T \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmns˙€¡™´sLji 28 :ZNP[Li˙µR∂ €¡Æ≤∂Í …fi\|ms {qs{msFsLi |msµR∂≠s ≠sLji¿¡Liµj∂. xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ }msLRiVª][ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı ©´sWªRΩ©´s ≠sµ≥y©yá©´sV ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆV€¡…Ì”¡Liµj∂. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ALÛij NRP ™´s˘™´sxqsÛ xms…”¡xtsÓ QLi ¬ø¡[∏∂R WáLi»¡W ˙gS≠dsVfl· Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ ©´sı xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V ºdΩ˙™´s ©´sxtsÌ Qµy∏R∂V NRPLigS D©yı∏R∂V¨s {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ ’d¡≠ds LSxmsn V™´soáV AZOP[QzmsLi øyLRiV.gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ZNP[Li˙µR∂ €¡Æ≤∂Í …fi\|ms xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©yáV xqsW¿¡Li©´s»˝¡V Àÿ˘LiNTPLig`i xmsLji˙aRP™´sVª][ xqs™´sW©´sLigS zmsLiø≥R¡©±s xqsµR∂VFy∏R∂VLi @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS LRiV. Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS Àÿ˘LiNRPVá aS≈¡Ã¡

Fy»¡Vc... ªRΩ©´s©´sV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± Æ™s[∏∂R VNRPVLi≤y @≤Ô∂R VNRPV©´sı»˝¡VgS µ]LiºΩ ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T ¬ø¡[zqs©´s zmnsLS˘µR∂V Æ™s[VLRiNRPV zmns˙€¡™´sLji 18™´s æªΩ[µk∂©´s «¡Ljigji©´s \¬ø≥¡LRi¯©±s, \Æ™s£qs \¬ø≥¡LRi¯©˝´s mx s˙NTP∏R∂V qx sx§¶ ¶NSLRiaS≈¡ LSxtsÌ Q˚ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @LÛSLiªRΩLRiLigS ¨s÷¡zmsÆ™s[qz sLi µj∂. BµR∂Liªy NRPW≤y µ]LiºΩ ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ @¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. @LiVVæªΩ[ Fs¨sıNRPá @µ≥∂j NSLji xmsn ÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPVLi≤y ™yLiVVµy Æ™s[aSLRi¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ ™y…”¡¨s ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ «¡LigS LSxmsn V™´slLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ |\ §¶¶¶N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. CÕ‹[gSÆ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li A Fs¨sıNRPá©´sV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ºdΩ˙™´s øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. @xmsˆ…”¡ZNP[ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xmsµR∂≠sNTP «¡LigS LSxmsn V™´slLi≤Ô∂T , Æ\™s£qs ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xmsµR∂≠sNTP xmsoÃ˝¡∏R∂V˘Ã¡V ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ µyµyxmso ™yLji Fs¨sıNRP xmspLRiÚLiVVLiµj∂. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± xms˙ªyá xmsLjibdPá©´s «¡Ljizms xmsn ÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiµj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T zmsn LS˘µR∂V Æ™s[VLRiNRPV xqsx§¶¶¶NSLRi aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsWÚ Fs¨sıNRPá @µ≥∂j NSLji xqsLi“¡™´slLi≤Ô∂T ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sLjiLiøyLRiV. FyLÌik @µ≥∂j uÌy©´sLi ≤U∂{qs{qs’d¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±sgS µ]LiºΩ ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsWÚ {qsÕfiÔ NRP™´sL`i©´sV FyLÌik —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP @Liµj∂Li¿¡©´s»˝¡Vc ˙xmsøyLRiLi rygjiLiµj∂. C xqs™´sWøyLS¨sı @LiµR∂VNRPV©´sı «¡LigS LSxmsn V™´slLi≤Ô∂T ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ Æ\≤∂lLiNÌPR QLiR˝ ª][ NRP÷¡zqs ≠sNSLSÀÿµ`∂ NS˘Lixmso ©´sVLi¿¡ªRΩmz sˆLiøR¡VNRPV¨s™´s¿¡Ë ©y≠sVÆ©s[tx s Q©s´˝ V Æ™s[zqs NSLi˙lgi£qs FyLÌik AƵ∂[aSá©´sV µ≥∂j NRP‰LjiLiøyLRiV. µk∂¨sı {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVNRPV©´sı ™´sWµ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T @µ≥∂j uÌy©´sLi ¤Õ¡™´sÕ˝‹[ øR¡˙NRPLi ºΩzmsˆ A Fs¨sıNRP©´sV ™yLiVVµy Æ™s[LiVVLiøR¡VNRPV©yı LRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fs¨sıNRPá @µ≥∂j NSLji ’¡.xqsLi“¡™´slLi≤Ô∂T ¨s ªRΩzmsˆLi¿¡ A∏R∂V©´s rÛy©´sLiÕ‹[ ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @µ≥∂j NSLji ªRΩV™´sV¯ ˙xmsryµ`∂©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liµj∂. µk∂Liª][ ≤U∂{qs{qs’d¡ Fs¨sıNRPáV ™´sVL][ ™´sWLRiV LRixqs™´sªRΩLÚ iR LigS ™´sWLSLiVV. ºΩLjigji A Fs¨sıNRP©´sV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s ªRΩ™´sV ˙xmsªRΩ˘LÛij Q|\ ms ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j LiøyLRi¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝Pxt[ sQNPR VáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NSgS «¡LigS LSxmsn V™´slLi≤Ô∂T Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤U∂{qs{qs’¡ Fs¨sıNRPá xmsn ÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ |\ §¶¶¶N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV.CÕ‹[}ms LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li ™´sLRiLigRiÕfi ≤U∂{qs{qs’d¡ Fs¨sıNRPá©´sV LRiµÙ∂R V ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ºdΩ ˙™´s øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiµj∂.AFs¨sıNRP ºΩLjigji Æ™sVVµR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiµj∂.µk∂Liª][ —¡Õ˝ÿLS «¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ LRixqs™´sªRΩLÚ iR ™´sVáVxmso ºΩLRiVgRiVª][Liµj∂.C ªRΩLRiVfl·Li Õ‹[ N][LiRÌ V A Fs¨sıNRPá LRiµÙ∂R V©´sV xqs™´sVLÛij xqsVÚLiµy..? ¤Õ¡[NPR xmsn ÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøy á¨s AƵ∂[bPxqsVÚLiµy...?@©´sıµj∂ DªRΩ‰LihRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ FyLÌkiÕ‹[ ˙gRiWxmsoáV LRiøR¡ËZNPNS‰LiVV. µ]LiºΩ¨s ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚ©s´ ı™yLRiV Fs¨sıNRP LRiµÙ∂R V©´sV ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩV©yı LRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi ™´s∞©´sÆ™s[V xqs™´sWµ≥y©´s™´sVLi»¡W µy»¡Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi,zmsn ˙€¡™´sLji28: xmsµR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV LS}qs ≠sµy˘LÛiR VáNRPV FsÕÿLi…”¡ B€¡˜Li µR∂VáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y @µ≥∂j NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. A∏R∂W ZNP[Li˙µyá ™´sµÙ∂R À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ, ALÌik {qs €¡xqsV= r¢NRPLRi˘Li ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV @µ≥∂j NSLRiVáV µR∂gÊiR LRiVLi≤T∂ xmsLRi˘Æ™s[OPR QxqsVÚ ©yıLRiV. mx sLkiOSQ ZNP[Li˙µy¨sNTP @LRigRiLi»¡ ™´sVVLiµR∂VgS €¡xqsV=áV ¬ø¡[lLi[ ≠sµ≥∂R LigS €¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Fyá¨s ALÌik zqsNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyá ™´sµÙ∂R ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= NTP»Ì¡Vª][ Fy»¡V AL][giR ˘ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s Æ\™sµR∂˘aS∆ÿµ≥∂j NSLRiV á©´sV N][LSLRiV. ™´sWLjiË 22 ©´sVLi≤T∂ G˙zmsÕfi 9 ™´sLRiNRPV 10™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRi ©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ @µ≥∂j NSLRiVáV ™´sVVLiµR∂xqsVÚ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DµR∂∏R∂VLi 9.30 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 53,912™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÛiR VáV lLigRiV˘Ã¡L`igS©´sV 2,589 ™´sVLiµj∂ |\ ms#˚Æ™s[…fi gS©´sV Æ™sVVªRΩLÚ i 56771 ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÛiR VáNRPV xmsLkiORPQáV ˙™yryÚLiR ¨s —¡Õ˝ÿ ≠sµy˘aS∆ÿµ≥∂j NSLji LRiÆ™s[V£tsQÀÿ€¡V æªΩ÷¡FyLRiV. lLigRiV˘Ã¡L`i ≠sµy˘LÛiR VáNRPV 224 |qsLi»¡L˝iR V, |\ ms#˚Æ™s[»¡Vc ≠sµy˘LÛiR VáNRPV 21 |qsLi»¡L˝iR V Æ™sVVªRΩLÚ i 265 |qsLi»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQáV ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP 265 ™´sVVNRP˘ xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVá©´sV, 265 aS∆ÿµ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVW≤R∂V Æ™s[á ™´sVLiµj∂ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR ©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQáV ˙xmsaSªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøy

$NSNRPVŒœ¡Li,zmsn ˙€¡™´sLji28: —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥¡œ W™´sVVá™´sWlLi‰…fi lLi[»¡˝ V 40 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV |msLRigRi©´sV©´sı»˝¡V B©±s øyL`Íi NRPáNÌPR LRiV F°Õÿ À≥ÿqx s‰L`i æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi A∏R∂V©´s ø≥yLi€¡LRiVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Lji—¡uÌy˚L`i, xqsÀfi Lji—¡uÌy˚L`i áª][ lLi[»¡˝ V |msLixmsoµR∂á\|ms xqs≠dsVOSQxqs™´sWÆ™s[aPR Li¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙gS≠dsVfl· ,xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyá©´sV ORPVfl·LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ≠dsVµR∂»¡ À≥¡œ W≠sV ©yfl·˘ªRΩ©´sV €¡…Ì¡” 10 aSªRΩLi ©´sVLi≤T∂ 40aSªRΩLi ™´sLRiNRPV |msLRigRi©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À≥¡œ W™´sVVá ™´sWlLi‰…fi lLi[»¡˝ V|msLixmsoµR∂á©´sV INRP NRP≠sV…”¡ xmsLjibdP÷¡xqsVÚLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xms»Ì¡fl·˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «ÿLiVVLi…fi NRPáNÌPR LRiV ¬\ø¡≥ LRi¯©±s gS©´sV, xqsLi€¡Liµ≥∂j ªRΩ xqsÀfi Lji—¡xtsÌ QLiR L`iNRP¨ds*©´sL`igS©´sV,—¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω ™´sVV≈¡˘NSLRi˘ ¨sLS*x§¶¶¶flÿµ≥∂j NSLji,D≤y Æ\™s£qs ø≥y¨s=áL`i, Æ™sVLi€¡L˝iR VgS DLi…ÿLRi©yıLRiV.

|üqTï\ edü÷fi¯¢˝À yÓqTø£ã&ɶ ìs¡à˝Ÿ Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,zmns˙€¡™´sLji 28: xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ ¨sLRi¯Õfi, ™´sVLiµR∂™´sV˙Lji ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V Æ™s©´sVNRP€¡≤ÔyLiVV. xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝¡œ NRPV Æ™s◊˝¡©´s ™yLjiNTP ry©´sVNRPWá µ≥][LRifl”· NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, ˙xms«¡Ã¡V Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´sVVLiµR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLiµR∂™´sV˙Lji ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV €¡XLiµyáVgS GLRiˆ≤T∂ mx s©´sVıáV ™´sqx sWáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠sVgRiªy ™´sVV¨s=Fy÷d¡Ì áՋ[ NRPW≤y BƵ∂[ ≠sµ≥∂R LigS |qsˆxtsQÕfi …‘¡™±sVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá AƵ∂[aSáV LS™´s≤R∂Liª][ €¡XLiµyá©´sV xmsLixmsoªRΩV©yı™´sV¨s ¨sLRi¯Õfi ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL`i ˙ºΩ∏R∂VLi€¡ZNP[aRP*L`iLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWµj∂LjigS ™´s≤Ô∂U ™´sW{msn DLi≤R∂µR∂©yıLRiV. xms©´sVıáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s ™yLji NRPÆ©sORPQ©s´˝ V ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s @©yıLRiV. A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ NRP≠sVxtsQ©´sL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝œ¡©´sV Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R VNRPªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiµR∂©yıLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfiÕ‹[ AzqsÚxms©´sVı, Aµy∏R∂V xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝œ¡©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @µ≥j∂NSLRiVáV AƵ∂[bPLiøyLRi¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL˝Riª][ xqs≠dsVOSQ

|ü]ÁX¯eT\≈£î y˚T\T #˚≈£Ls¡ÃqTqï ∫<ä+ãs¡+ ã&Ó®{Ÿ : dæ◊◊ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,zmsn ˙€¡™´sLji28 : €¡Æ≤∂Í …fi\|ms zqsHH, Fny˘{ms= ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLiVV. ALÛij NRP ™´sXµÙ∂j NTP @©´sV\Æ™s©´s xmsLjizqsÛ ªRΩV÷¡ı NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sZNP[ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi FsNRPV‰™´s ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ¨søyËLRi¨s À≥ÿLRiªRΩ xmsLji˙aRP™´sVá xqs™´sW≈¡˘ ({qsHH) @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liµj∂. @LiVVæªΩ[ ZNP[™s´ áLi Fs¨sıNRPá €¡Æ≤∂Í …figSÆ©s[ DLiµR∂¨s, xqsLiZOP[Q™s´ V LRiLigS¨sZNP[ ˙Fyµ≥y©´s˘Li BøyËLRi¨s Fny˘{ms= }msL]‰Liµj∂. 2013c14 ALÛij NRP qx sLi™´sªRΩ=LRi €Í¡Æ≤∂…fi\|ms gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s ªy«fiNRPXuÒyÕ‹[ {qsHH Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ øR¡LSË xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiµj∂. 2013c14 ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s €Í¡Æ≤∂…fi xqsWORPQ ¯, ¿¡©´sı, ™´sVµ≥∂R ˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[NPR WlLi[ËÕÿ DLiµR∂¨s xmsLji˙aRP™´sV ™´sLÊSáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLiVV. Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ J»˝¡ N][xqs™´sVW ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPµÙ∂R NRP©´s€¡LjiøyLRi¨s FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V ≠sZa˝Pzt[ sQLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @LiµR∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s xmsLji˙aRP™´sVá @’≥¡bdPµÙj∂¨s NRPW≤y NSLiOTPQLi¿¡ ZNP[…ÿ∏R∂VLixmsoáNRPV ø]LRi™´s øR¡WFyLRi©yıLRiV. xqsLixms©´sı NRPV»¡VLiÀÿá\|ms xmsµj∂aSªRΩLi xqsL`iø≥yLÍji ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ry*gRiºΩLi¿¡©´s FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V.. Aµy∏R∂V xmsLjiµ≥∂j Õ‹[NPT FsNRPV‰™´s

f…HéÔ |üØø£å\≈£î eTTeTàs¡+>± @sêŒ≥T¢

À≥œ¡W™´sVáV ≠sáV™´s |msLixmso\|ms xqs≠dsVORPQ

≠sxqsÚLRifl·, Dµ][˘gRiVá xms¨sÀ≥ÿLS¨sNTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgS @µR∂©´sLigS |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s qz s€¡˜Liµj∂ ¨s∏R∂W™´sVNSáV, mx sµ][©s´ ıªRΩV áV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s LSxmsn V™´soáV xqsW¿¡Li øyLRiV.ZNP[Li˙µR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xms¥R∂NSá©´sV NRPVµj∂LiøR¡≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. €¡Æ≤∂Í …fi AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[µ∂R ¨s |msµR∂≠s ≠sLjiøyLRiV.

æªΩáLigSfl· lgi—¡¤…¡≤`∂ @µ≥∂j NSLRiVá Æ\≤∂Lki¨s gRiVLRiV™yLRiLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[zqs©´s zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T

xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá Æ™s[VLRiNRPV NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi @µ≥∂j NSLRiVáV xms©´sVıá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «ÿxms˘Li ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sWøR¡©´sáV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 111 N][»¡˝ 59 áORPQá €¡NSLiVVáV LS™y÷¡= DLiµR∂¨s, BLiµR∂VÕ‹[ 47. 38 N][»˝¡V ™´sxqsWá∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. AzqsÚxms©´sVı ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ 64.21 N][»˝¡V LSgS 58 aSªRΩLi xmspLRiÚLiVV©´s»˝¡Vc }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* €¡NSLiVVáV LRiW. 34.5 N][»¡˝ Vc LS™y÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™s´ áLi LRiW. 3.42 N][»¡˝ V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s µR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡ NRPሩ´sNRPV ˙xms«¡Ã¡V xqs*øR¡ËÈLiµR∂LigS xms©´sVıá ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV ™´sVVLiµR∂VNRPV LS™yá©yıLRiV. €¡NSLiVVáV DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FyLjiaRPVµÙR∂˘Li, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ, ≠dsµ≥∂j µk∂Fyá NRPሩ´s ªRΩµj∂ªRΩLRi r¢NRPLS˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV.

b˛\es¡+ f…+&És¡¢ô|’ d”;◊ $#ês¡D »s¡bÕ*

H…‘¡ @Li¤…¡[.. BLi≤T∂∏R∂V©±s …ÿ¤Õ¡Li…fi: F~©yıá

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ &çe÷+&é

|\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmsn ˙€¡™´sLji 27 :H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚Æ™s[V @˙gRigS≠sV @¨s LSxtsÌ Q˚ H…‘¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. Ƶ∂[bPd ∏R∂V H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¬ø¡[ ™´sVW≤][ ™´sLiªRΩV aSªRΩLi Aµy∏R∂VLi á’≥¡r°ÚLiµR∂©yıLRiV. H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáƵ∂[ x§¶¶¶™y @¨s, H…‘¡ @Li¤…¡[ BLi≤T∂∏R∂V©±s …ÿ¤Õ¡Li…fi @¨s ™´sVV˙µR∂ xms≤T∂LiµR∂©yıLRiV. Ƶ∂[aS¨sNTP ˙xmsºΩÀ≥¡œ NRP÷¡gji©´s ∏R∂VV™´sªRΩ @™´sxqsLRiLi øyÕÿ DLiµR∂©yıLRiV. €¡Vµ≥∂R ™yLRiLi |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s @™´sLiºΩ ˙gRiW£ms A£msn NS¤Õ¡[¤«¡£qs Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤…¡N][ı Azqsˆ∏R∂VL`i 2ZNP[13©´sV F~©yıá ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠sµy˘LÛiR Vá©´sVƵ∂Ù b[ PLi¿¡ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ.. H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS, xmsL][OPR QLigS Dµ][˘gRi @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sµy˘LÛiR VáV ªRΩ™´sV ˙xmsºΩÀ≥¡œ ª][ H…‘¡ LRiLigS¨sı aSzqsLi¬ø¡[ rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVN][™yá¨s N][LSLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ D©´sı xqsX«¡©yªRΩ¯NRPªRΩ xmsLji«Ïÿ©y¨sı Æ™s÷¡NTP ºdΩ}qsLiµR∂VZNP[ xqsµR∂xqsV= GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @™´sLiºΩ NRPŒÿaSáá ¬\ø¡LRi¯©±s $¨s™yxqsLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsµR∂xqsV=Õ‹[ µyµyxmso 50 NRPŒÿaSááNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ≠sµy˘LÛij ¨s, ≠sµy˘LÛiR VáV FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, zmns˙€¡™´sLji 27 :F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiµÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPVá }msLRiVª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T @˙NRP™´sVLigS ≤R∂€¡V˜ xqsLiFyµj∂LiøR¡VN]Li»¡V©yıLRi¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVºΩÚLiµj∂. A∏R∂V©´s ªRΩ™´sVV¯≤R∂V NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Riª][ NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰.. @˙NRP™´sWáNRPV æªΩLRi ¤Õ¡[FyLRi¨s AL][zmsLi¿¡Liµj∂. @˙NRP™´sWáNRPV ¨sá∏R∂VLigS ™´sWLji©´s F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiQ\|ms {qs’d¡H ¬ø¡[ªΩR µR∂LS˘xmsoÚ «¡LjizmsLiøyá¨s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯÷d¡= LS¤«¡[Li˙µR∂˙xmsryµ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. €¡Vµ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝iR ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjigÚ S LRiµÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. 15 L][«¡ŸÕ˝‹[ N]ªRΩÚ ¤…¡Li≤R∂L˝iR V zmsá™yá¨s, ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ @™´sªRΩ™´sNRPáNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ À≥ÿLkigS @˙NRP™´sWáV «¡LjigS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ™y»¡©´sıLi…”¡|\ ms {qs’d¡Hª][ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ¨sı µ≥∂R ©´s∏R∂V«Ï¡LigS ™´sWLSËLRi¨s, A∏R∂V©´s ªRΩ™´sVV¯≤R∂V NSLi˙…ÿNÌPR QLiR˝ ª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s LS¤«¡[LiµR∂˙xmsryµ`∂ AL][zmsLiøyLRiV.

á¨s —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @µ≥∂j NSLji ≤yNÌPR L`i zms. ZaP[uy˙µj∂ N][LSLRiV. xmsµR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ GLSˆ»˝¡|\ ms —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. xmsµR∂™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáNRPV xms…”¡xtsÌ QÆ\™sV©´s €¡Liµ][€¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s F°÷d¡xqsV @µ≥∂j NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. ˙xmsºΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ F°÷d¡xqsV €¡Liµ][€¡xqsVÚª][ Fy»¡VgS, Æ™sVV\¤À¡Õfi FyLÌik áNRPV NRPW≤y €¡Liµ][€¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s @©yıLRiV. xmsLkiOSQ xms˙ªyá©´sV F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©s´˝ Õ‹[ À≥¡œ ˙µR∂xmsLRiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[∏∂R Wá¨s @©yıLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi @µ≥∂j NSLRiVáV xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyáNRPV ªygRiV¨ds…”¡¨s xqsLRixmsn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s @©yıLRiV. xmsLkiOSQ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µy¨sNTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s —¡LSN`P= ZNP[Li˙µyá©´sV ™´sVWzqs ™´soLiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s F°÷d¡£qs @µ≥∂j NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. xmsLkiOSQ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRiLiªRΩLS∏R∂VLigS ≠sµR∂V˘ª`Ω r¢NRPLS˘¨sı NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≠sµR∂V˘ª`ΩaS≈¡ Fs£qsB¨s N][LSLRiV.

™´sVLiµj∂¨s ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms @µ≥R∂˘∏R∂V©y¨sNTP ¿¡µR∂Li€¡LRiLi @µ≥j∂NRP ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ¨s™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi ™´sXµÙ∂j Õ‹[NPT ™´sxqsVÚLiµR∂¨s FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sµy˘, AL][giR ˘Li, {qsÚQ˚ xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP |msµÙ∂R {ms»¡ Æ™s[∏∂R V≤R∂Li ™´sVLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s ™yLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ {qsHH ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xqsV¿¡˙ªy π∏∂VÕ˝ÿ ª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V FyÕÊ‹©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fny˘{ms= ™´sW˙ªRΩLi Bµj∂ FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩNTP µ][x§¶¶¶µR∂Li ¬ø¡[}qsÕÿ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ZNP[™´sáLi xqsLiZOP[Q™´sW¨sı µR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V €¡Æ≤∂Í …fi LRiWxmsNRPሩ´s «¡LjigjiLiµR∂¨s }msL]‰Liµj∂.

LS“¡™±s ≠sµy˘Li≠sVxtsQ©±s µy*LS ≠sµy˘LÙRiVáNRPV NRPLi…”¡ xmsLkiORPQáV :™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy

LRiLigSlLi≤Ô∂T , zmsn ˙€¡™´sLji 28,: Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂…”¡ryLjigS ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©±s µy*LS @¨sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sµy˘LÛRiVáNRPV NRPLi…”¡ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡V»¡NRPV ¿¡©yıLjiøR¡Wxmso NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s LSxtsÌ Q˚ x§¶‹[Li aS≈¡™´sWªRΩV˘Ã¡V zms.xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi aRPLiuyÀÿµ`∂, ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ¿¡©yıLjiøR¡Wxmso NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı AÆ™sV ÕÿLiø≥¡R ©´sLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµ≥∂R LRi˜LigS aRPLiuyÀÿµ`∂ Àÿ÷¡N][©s´ ıªRΩ FyhRiaSá A™´sLRifl·LiÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ }msµR∂, ™´sVµ≥∂R ˘ªRΩLRigRiºΩ zmsÃ˝¡Ã¡V øR¡µR∂V™´soªRΩV©´sıLiµR∂V©´s @LiµR∂VÕ‹[ N]LiµR∂LjiNTP NRPLi…”¡øR¡Wxmso xqsLjigS ¤Õ¡[NPR À‹[LiRÔ V\|ms @ORPQLSáV NRP©´sxms≤R∂¨s™yLji¨s µR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s LSxtsÌ Q˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ C ≠s©´sWªRΩı xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ¿¡©yıLjiøR¡Wxmso µy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2 áORPQá ™´sVLiµj∂NTP|\ ms€¡≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV NRPLi…”¡xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ 3,729 ™´sVLiµj∂ NRPLi…”¡ @µÙyáV @™´sxqsLRi™´sVVNSgS 154 ™´sVLiµj∂NTP AxmslLi[xtsQ©s´˝ V ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS 10 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ @¨sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ …ÿLiVV¤Õ¡»˝¡ ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... >ö‘·eT ãT<ä∆... nìï esêZ\ô|’Hê... }qs™y xms©´sVıá ≠sÀ≥ÿ gRiLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi NSxqsÚ NRPLRiVfl· øR¡WFyLRiV. }qs™y xms©´sVı ©´sVLi¿¡ 17 }qs™´sáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso¨søyËLRiV. ≠sµR∂˘, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* }qs™´sáV, ≠s©Ø[µ∂R Li, ˙xms«ÿLRi™yfl· ªRΩµj∂ªRΩLRi }qs™´sáNRPV xms©´sVı ©´sVLi¿¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NRP÷¡ˆLiøyLRiV. zqs¨ds LRiLigS¨sNTP }qs™yxms©´sVı ©´sVLi¿¡ ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NRP÷¡ˆLiøyLRiV. ™´s˘™´sryπ∏∂[VªRΩLRi ™´sxqsVÚ™s´ oá µj∂gRiV™´sVºΩ\|ms NRPxqsÌ ™±sV= xqsVLiNRPLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V. @Õÿlgi[, NSL]ˆlLi[…fi xms©´sVıá©´sW ∏R∂V¥yªRΩ¥R∂LigS N]©´srygjiLiøyLRiV. ˙ÀÿLiÆ≤∂≤`∂ Æ™sLi≤T∂ AÀ≥œ¡LRiflÿá\|ms µj∂gRiV™´sVºΩ xqsVLiNRPLi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso¨søyËLRiV. ≠ds…”¡ µ≥∂R LRiáV |msLRiVgRiVªyLiVV.. : ágÍiR Lki NSL˝iR V, »¡W≠dsáL`i ™yx§¶¶¶©yáV, Æ™sVV\¤À¡Õfi Fn°©˝´sV#·,|qs…fi…ÿ£ms@£ms ÀÿN`P=áV,zqsgRilLi»˝¡V, zqsÆ™sVLi…fi, ™´sWLRiV˜Õfi=,lLirÌylLiLi…fi À≥‹«[ ¡©yáVB≠s ªRΩgÊiR VªyLiVV.. : ≠s©Ø[µ∂R Li, ˙ÀÿLiÆ≤∂≤`∂, lLi≤U∂Æ™s[V≤`∂ µR∂VxqsVÚáV, NSlLiˆ»˝¡V, «¡⁄…fi Àÿ˘g`iáV, ¤Õ¡µR∂L`i xmnsQo…fiÆ™s[L`i

GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li @’≥¡©´sLiµR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. €¡VµÙ∂R V¨s ≠s˙gRix§¶¶¶Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡V Fy≤R∂Vxms≤T∂F°LiVV©´s gRi«¡™´s÷˝¡™yLji ¬ø¡LRiV™´so©´sV @’≥¡™´sXµÙj∂ xmsLji¿¡ Ax§¶˝ ¶¶µR∂NRPLRiLigS ºdΩLji˵j∂µÙ∂R ≤R∂Li N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s©´sV ∆ÿ©±s @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV. C˙FyLiªRΩLi ¿¡LRirÙy LiVVgS ™´sVLi¿¡ gRiVLjiLÚ ixmso F~LiƵ∂[ @™´sNSaRPLi NRP©´s€¡≤R∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. €¡VµÙR∂V¨s ≠s˙gRix§¶¶¶Li GLSˆ»¡Vª][ Fy»¡V ˙NTPLiµj∂ À≥ÿgRiLiÕ‹[ g_ªRΩ™´sV €¡VµÙ∂R V¨s “¡≠sªRΩ ≠sZaP[uyáª][ NRPW≤T∂©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP aSaRP*ªRΩ FsgÍij ’¡xtsQ©s± GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQ™s´ V©yıLRiV. CFyL`i‰Õ‹[ ™yNRPL`i=NRPV NRPW≤y @™´sV™´sogS DLiÆ≤∂[Õÿ ™yNTPLig`i ˙…ÿN`P GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ¤À¡Li¿d¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVVµy™´sx§¶¶¶™´sV©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y. —¡. ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW g_ªRΩ™´sV €¡VµÙ∂R V¨s ≠s˙gRix§¶¶¶ GLSˆ»¡Vª][Fy»¡V gRi«¡™´s÷˝¡™yLji ¬ø¡LRiV™´so©´sV ™´sVLi¿¡ xmsLS˘»¡NRPLigS ˙FyLiªRΩLigS @’≥¡™´sXµÙ∂j xmsLRiøyá©´sı ªRΩ©´s NRPá ryNSLRiLi NS™´s≤R∂Li A©´sLiµR∂µy∏R∂VNRPLigS DLiµR∂©yıLRiV. CÆ©sá 15™´s æªΩ[µ∂k Õ‹[xmso €¡VµÙ∂R V¨s FyL`i‰©´sV xmspLjirÚ yÙ LiVVÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ©´sgRiLRiFyáNRP ˙xmsµ≥y©´s @¤«¡Li≤ygS }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ™´sVLiµR∂gRi™´sV©´sLiÕ‹[ DLiµR∂¨s, NRP≠sVxtsQ©´sL`i ©ygRiLS«¡Ÿ©´sV N][LSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©´sgRiLRiFyáNRP BLi—¡¨dsLRiV ™´sVLiµR∂gRi™´sV©´sLi ™´sÃ˝¡ ™´sV©´s FsgRiV™´sVªRΩVáV I≤T∂µ]≤R∂VNRPVÕ˝‹[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. @LiVV©y, π∏∂W•¶¶¶©´sV, ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. 5.1 aSªRΩLi ©´sVLi¿¡ 5.7 aSªRΩLi ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsµ≥y©´s ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV BÕÿ..: ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP LRiW.27,049 N][»˝¡V, ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][µ∂R≥ ©´sNRPV LRiW.3,415 N][»¡˝ V N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS 900 F°xqsÌ Vá©´sV Fs{qs= Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRPNRPV LRiW.41,561 N][»¡˝ V, Fs{qsÌ Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRPNRPV LRiW.24,491 xqsWxmsL`i ©´sW˘™´sVLki NTPLiµR∂ À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡LigS D©´sı»˝¡V N][»¡˝ V, {qsÚQ˚ xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXµÙ∂j NTP LRiW.19,134 N][»¡˝ V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ™´sVVLiµR∂VgS ALÛij NRPaS≈¡ ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVNRPV¨s bPaRPV xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP LRiW.77,236 N][»¡˝ V, Æ\™sV©yLÌik á xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXµÙ∂j NTP LRiW.3,511 F°xqsÌ Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿNRPV xqsV™´sWLRiV N][»¡˝ V, Æ\™sµR∂˘, NRPV»¡VLi€¡ xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP LRiW.37,330 N][»¡˝ V, xms»Ì¡fl· AL][giR ˘ ≠sVxtsQ©s± 90 qx sWxmsL`i ©´sW˘™´sVLki F°xqsÌ VáV LS©´sV©yı∏R∂V¨s ≠sµy˘aS≈¡ ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. LRiW.22,239 N][»˝¡V, ™´sW™´s©´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXµÙj∂NTP LRiW.65,680 N][»˝¡V, NSLRiflÿ¤Õ¡[Æ\™s©y @¨dsı NRPáVxmsoNRPV¨s —¡Õ˝ÿNRPV ™´sW˙ªRΩLi xqsWxmsL`i ©´sW˘™´sVLki NTPLiµR∂ N]ªRΩgÚ S ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXµÙ∂j xms¥R∂NS¨sNTP LRiW.80,190 N][»¡˝ V, ¤«¡[Fs©±sFs©±s∏R∂VWAL`iFsLi xms¥R∂NS¨sNTP xqsV™´sWLRiV 199 DFyµ≥y˘∏R∂V F°xqsÌ VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV NS©´sV©yıLiVV. Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fiÕ‹[ LRiW.14,873 N][»¡˝ V, xqsLRi*bPORPQ @’≥¡∏R∂W©±sNRPV LRiW.27,259 N][»¡˝ V, xqsLi˙xmsµy∏R∂V ≠s≠sµ≥R∂ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ @QL>RiªRΩáVLi≤U∂ Dµ][˘gSáV N][Õ‹[ˆ∏R∂W™´sV¨s ALiµ][Œœ¡©´s Æ\™sµy˘¨sNTP LRiW.139 N][»¡˝ V,™´sWµ≥∂R ˘≠sVNRP ≠sµy˘bPORPQfl·NRPV LRiW.3,993 N][»¡˝ V, ™´sVµ≥y˘x§¶ ¶ı ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sı DFyµ≥y˘∏R∂V @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV Bµj∂ ™´sLRiLigS ™´sWLRiÀ‹[ª][Liµj∂. ≠sVgRiªy À≥‹«[ ¡©y¨sNTP LRiW.13,215 N][»¡˝ V, gRiLji˜Èfl·” áV, ©´s™´s«ÿªRΩ bPaRPV xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP LRiW.300 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≤U∂Fs{qs=c2012 Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi NTPLiµR∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsWxmsL`i ©´sW˘™´sVLki F°xqsÌ VáV N][»¡˝ V, ªygRiV¨dsLRiV, FyLjiaRPVµÙy˘¨sNTP LRiW.15,260 N][»¡˝ V, ™´s∞Õÿ©y @€¡VÕfiNRPÕÿLi ™´sVLi«¡⁄LRiV NS©´sVLi≤R∂gS, xmsbPË™´sV g][µy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV ™´sW˙ªRΩLi ≠ds…”¡NTP @µR∂©´sLigS Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©s± NRPV LRiW.7.5 N][»¡˝ V, gRiæªΩ[≤yµj∂ª][ F°÷¡ËæªΩ[ 6.5aSªRΩLi €Í¡Æ≤∂…fi |msLjigjiLiµj∂. ≤U ∂ Fs{ q s=c2008 µy*LS NR P W≤y @µR ∂ ©´ s LigS DFyµ≥ y ˘∏R ∂ V Dµ][ ˘ gSáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV À≥¡œ L][ry : ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms ™´sLSáV NRPVLjizmsLiøyLRiV. á’≥¡LiøR¡©´sV©yıLiVV. Æ™sVVªRΩLÚ i ≠dsVµR∂ lLiLi≤R∂V ≤U∂Fs{qs=á\|ms©y @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ©´sVLi¿¡, @Ƶ∂[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ, LRiORPQfl·, ALÛjiNRP ry*™´sáLi€¡©´s N]LRiNRPV À≥ÿLkigS ¨sµ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sµ≥∂j ª][ Fy»¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP Àÿ˘LiNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LRiW.Æ™sLiVV˘ N][»¡˝ ª][ "¨sLRi˜È∏∂R V' ¨sµ≥∂j ¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. |ü&Ü*‡q |üì˝Ò<äì Á|ür ˇø£ÿ]øÏ $~Û>± n+~+∫ rs¡T‘êeTì gRiæªΩ[≤yµj∂ ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ry™´sVWz§¶¶¶NRP x§¶¶¶ªy˘øyLS¨sNTP gRiV\lLi©´s "¨sLRi˜È∏∂R V' }msLRiVª][ C &Ü.yêD°yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T, ‘·DT≈£î ÁbÕ+‘ê\˝À »HêuÛ≤ø£Hêï ¨sµ≥∂j ¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LRiORPQfl· ™´sV©´sLiµR∂Lji Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ @¨s, m≈£îÿeeT+~øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì @\÷s¡T˝À 21 @LiµR∂VZNP[, ™yLji LRiORPQfl· N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sµ≥∂j ¨s ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¿¡µR∂Li€¡LRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. y˚\ 523 eT+~øÏ n<äq+>± Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚j·T>± ‘·DT≈£î˝À 16 Fs©Ø[ı LRiNSá NRPááª][ {qsÚQ˚ xqs™´sW«¡LiÕ‹[NPT @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s, ™yLji À≥¡œ ˙µR∂ªRΩNRPV y˚\ 163 eT+~øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T Çe«&É+ »]–+<äì á Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP»Ì¡V€¡≤T∂ DLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiµR∂VZNP[ ¨sLRi˜È∏R∂V xmnsLi≤`∂ <˚X+¯ ˝À mø£ÿ&ÓH’ ê, me¬sH’ ê bı+<äe#·TÃqì nsTT‘˚ ìπs•∆ +∫q <Ûèä e|üÁ‘ê\qT Æ©sáN]áVˆªRΩV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. µk∂¨sı ≈¡LRiVË |ms»Ì¡≤y¨sNTP xqs\lLi©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP #·÷|æ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì &Ü.yêD°yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒ s¡T. Ä<ÛësY πø+Á<ë\ e<ä› LRi¿¡LiøR¡™´sázqsLiµj∂gS xqsLi€¡Liµ≥j∂ªRΩ ≠sÀ≥ÿgSáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[, ˙xmsæªΩ[˘NRP Á|ü»\qT Çã“+~ ô|≥º≈£î+&Ü @düeTj·T+˝À m|ü&ÉT &˚{≤ d”«ø£]kÕÔs√ ™´sVz§¶ ¶Œÿ Àÿ˘LiNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @NÌ]€[ ¡L`i ©y…”¡NTP ™´sVz§¶ ¶Œÿ Á|ü»\≈£î eTT+<äT>± ‘Ó*j·TCÒj·T&É+e\¢ yê]˝À ne>±Vü≤q ø£*– n+<äT≈£î Àÿ˘LiNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ N][xqsLi LRiW. Æ™sLiVV˘ N][»˝¡ nqT>∑TD+>± e´eVü≤]+#· >∑\T>∑T‘ês¡ì dü¬s’q düe÷#ês¡+ Çe«ø£b˛‘˚ ™´sVWáµ≥R∂©´sLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi ™´sVz§¶¶¶Œÿ Àÿ˘LiNRPV©´sV rÛyzmsryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì n≥Te+{Ï |ü]dæú‹øÏ mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü ˙xmsºΩ Àÿ˘LiNRPVNRPV G…‘¡FsLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @¨s }msL]‰©yıLRiV. ÄkÕÿs¡+ ø£*Œ+#·e<ä›ì &Ü.yêDÏyÓ÷Vü≤Hé Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

ø=ìï esê\T...

¬s+&ÉT &çmd”‡\≈£î...

Ä<ÛësY...


ìC≤e÷u≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 01, 2013

X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 01, 2013

dü+bÕ<äøj ° T· + ¬s+&√ sê»<Ûëì‘√ ˇ]π><˚$T{À...? |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ Ƶ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s NS™y÷¡. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V NRP∆ÿ∏R∂V™´sV¨s xqsLiZNP[ªyáV Æ™sáV™´s≤T∂©´s µR∂aRPÕ‹[ C ≤T∂™´sWLi≤`∂ æªΩLRi|\ msNTP @©´sWx§¶¶¶˘LigS µR∂WxqsVN]¿¡ËLiµj∂. @xqsáV µk∂¨s™´sÃ˝¡ Dxmsπ∏∂WgRiÆ™s[VLi…”¡. FsLiµR∂VNRPV C ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´s¿¡ËLiµj∂ @©´sıµj∂ ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP @LÛRiLi NS¨s ˙xmsaRPı. @LiVVæªΩ[ øyÕÿ™´sVLiµj∂NTP ™´sW˙ªRΩLi Bµj∂ æªΩáLigRiYfl·©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ¨s©yµR∂LigS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©yıLRiV. …”¡≤T∂zms NS™yáƩs[ C LRiNRPLigS ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVµR∂áV |ms…Ì”¡LiµR∂¨s @LiµR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. C ™yµR∂Li ¤Õ¡[™´sÆ©sºΩÚ©´s ™´s˘QQNTPÚ xqsVµ≥k∂a`P LSLiÀ≥‹»˝¡ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V NS™´s≤R∂Li, A∏R∂V©´s g][µy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s™y≤R∂V NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BÕÿLi…”¡ À≥ÿ™´s©´s ™´s˘zmsÚ ¬ø¡Liµj∂Liµj∂. BNRPF°æªΩ[ Ƶ∂[aPR lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨sgS |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sV ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ∏R∂VWzmsFs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsWøR¡©´s™´sW˙ªRΩLigS NRPW≤y FsÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ xqsVµ≥∂k a`P ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´sW˙ªRΩLi @Õÿlgi[ DLi≤T∂F°LiVVLiµj∂. g][≤∂R á≠dsVµR∂ LSªRΩáª][ A∏R∂V©´s µR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS BLiªRΩNSáLi |msµÙ∂R gS Fs™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂V¨s xqsVµ≥∂k a`P C ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ªRΩ©´s D¨sNTP¨s ™´sW˙ªRΩLi øy»¡VNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. NSLRifl·Li A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV @©´sVgRiVfl·LigS …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ xmsáV™´soLRiV €¡Ã¡xmsLRiË≤R∂Æ™s[V. INRPÆ™s[Œœ¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sV lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[qz s©´smx sˆ…”¡NUP, øR¡»Ì¡qx sÀ≥¡œ Õ‹[, qx sV˙{msLiN][L]Ì ,[ ZNP[Li˙µR∂qx s¿¡™yá∏R∂VÆ™sW mx sLiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂µR∂V. ™´sVW≤R∂V ™´s˘™´sxqÛsáNRPW ZNP[Li˙µR∂Li @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂µR∂V. Gµ][ INRP «ÿºdΩ∏R∂V™´s˘™´sxqÛsNRPV Æ™s[µj∂NRP @LiVV©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s, ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`PN][, æªΩáLigSflÿN][ LS«¡µ≥y¨sgS DLiÆ≤∂[ ˙xmsºΩxmsºΩÚNPT ™´s¬ø¡[Ë ≠sxmsn WªRΩLi NRPW≤y NRPágRiµR∂V. Bµj∂ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLRiV xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂VªyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV xqsLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s øR¡LRiËá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sV Ƶ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ €¡Ã¡LigS NSNRPF°LiVV©y C ™´sVµ≥∂R ˘ ªRΩLRiøR¡VgS ≠s¨szmsLi¬ø¡[Õÿ xqsVµ≥∂k a`P ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡gSLRiV. µy¨sı ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sWÚ Fs™´sLRiW ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsLi, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sVxqs˘©´sV gRiLiµR∂LRig][Œœ¡ xmsLRiøR¡≤R∂Li N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ™yµR∂©´s Bµj∂ @¨s æªΩáLigSfl· Æ™s[Vµ≥y™´soáV ™´sW˙ªRΩLi ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· B™´s*≤y¨sı @≤Ô∂R VN][™s´ ≤y¨sZNP[ C ˙xmsºΩFyµR∂©´s @©´sıµj∂ øyá™´sVLiµj∂NTP NRP÷¡gji©´s @™´sgSx§¶¶¶©´sgS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sV À≥ÿLRiªRΩƵ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™yLjiÕ‹[ æªΩáLigSfl·™yµR∂VáV Fs™´sLRiW ¤Õ¡[LiR ©´sıµj∂ ™yxqsÚ™s´ Li. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s FsÕÿgRiW ªRΩmx sˆ©´smx sˆV≤R∂V, |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ qz sÛ LRimx s≤T∂©´s BªRΩLRi ˙FyLiªyá ™yLji ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV NSFy≤R∂≤y¨sNTP ¤Õ¡[µy, |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂\|ms æªΩáLigSfl· @µR∂Vxmso©´sV ªRΩgÊij LiøR¡≤y¨sNTP A ™yµR∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı™yLRiV À≥ÿ≠sxqsWÚ DLi≤R ∂ ™´ s øR ¡ VË. \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂©´ s V l L iLi≤][ LS«¡µ≥ y ¨s ¬ ø ¡[ } qsÚ ™yLR i V N][LiR VªRΩV©´sı»¡V™´sLi…”¡ LRiORPQfl· NS¨ds, ¨sL][µ∂R≥ Li NS¨ds ryµ≥∂R ˘xms≤R∂ªy∏R∂W? @xqsáV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂©´sV lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ryµ≥∂R ˘xmsÆ≤∂[ ≠sxtsQ∏∂R VÆ™s[V©y? @©´sıµj∂ NRP¨dsxqsLi D©´sıªRΩrÛyLiVVÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. ¿¡©´sıLSuÌy˚á©´sV @Li¤À¡[µR∂‰L`i xqs™´sVLÛjiLiøy≤R∂¨s æªΩáLigSfl·™yµR∂VáV, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sV lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @Li¤À¡[µR∂‰L`i ¬ø¡Fyˆ≤R∂¨s BªRΩLRiVáV ªRΩ™´sV ™yµR∂©´sáNRPV xmsµR∂V©´sV|ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sLRi™Ú s´ W©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V øyLji˙ªRΩNRP ©y∏R∂VNRPVá D»¡LiNTPLixmsoá©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[µR∂V. NS¨ds, @Li¤À¡[µR∂‰L`i @’≥¡˙Fy∏R∂Wá xqsWˆÈQ LjiÚ¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][NRPVLi≤y, ∏R∂WLi˙ºΩNRPLigS ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li A∏R∂V©´sNRPV @xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V. LS«ÿ˘LigRiqx sÀ≥¡œ øR¡LRiËá qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿuy˙xms∏R∂VVNRPÚ LSuÌy˚áƩs[ ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡©´s @Li¤À¡[µR∂‰L`i, xmns«¡Õfi @÷d¡ NRP≠sVxtsQ©±s ¨sÆ™s[µj∂NRP ªRΩLRiV™yªRΩ ’≥¡©´sı™´sVLiVV©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ˙FyLiºdΩ∏R∂V Aµ≥∂j mx sªRΩ˘ aRPNRPVÚáV ¬ø¡Ã¡lLi[giR NRPVLi≤y DLi≤yáLi¤…¡[ €¡Ã¡\Æ™sV©´s ZNP[Li˙µR∂Li DLi≤yá¨s Æ™sVVµR∂»¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂©´s @Li¤À¡[µR∂‰L`i, A ªRΩLRiV™yªRΩ ¿¡©´sı LSuÌy˚áV ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂W¨sNTP @©´sVgRiVfl·\Æ™sV©´s™´s¨s @©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ÀÿÀÿ ry|§¶¶ Àfi @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ™y≤R∂VNRPV¨s ™yµR∂©´sáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li C ™´sVµ≥∂R ˘ |msLjigjiF°LiVVLiµj∂. qx s*ªRΩLi˙ªRΩ À≥ÿLRiªRΩƵ∂[aPR LiÕ‹[ €¡Ã¡LigS NRP¨szmsxqsVÚ©s´ ı DªRΩLÚ Sµj∂cµR∂OTPQflÿµj∂ @LiªRΩLS¨sı ªR Ω gÊ j i LiøR ¡ ≤y¨sNT P l L iLi≤][ LS«¡µ≥ y ¨s ˙x m sºΩFyµR ∂ ©´ s ©´ s V @Li¤ À ¡[ µ R ∂ ‰L`i ¬ø¡[aSLRiV.≠sZNP[Li˙µk∂NRPLRifl·c ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı |msLiF~Liµj∂xqsVÚLiµR∂Æ©s[ ™´s∞÷¡NRP @™´sgSx§¶¶¶©´sª][Æ©s[ A∏R∂V©´s A LRiNRPÆ\™sV©´s ˙xmsºΩFyµR∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[aPR À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ µR∂XztsÌ Q ©´sVLi¿¡, @LiµR∂LjiNUP xqs™´sVµR∂WLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ xqsµR∂VFy∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ NRPW≤y lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ˙xmsºΩFyµR∂©´s©´sV A∏R∂V©´s øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li NRPW≤y Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ DªRΩÚLSµj∂, µR∂OTPQflÿµj∂ ˙FyLiªyá ™´sVµ≥∂R ˘ ryLixqs‰QXºΩNRPLigS, ALÛij NRPLigS, ≠sµy˘≠sxtsQLiVVNRPLigS @LiªRΩLSáV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi ™yxqsÚ™s´ Li. @LiVV©y gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ BxmsˆV≤R∂V @≠s ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. LS«¡µ≥y¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ D©yı, |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[D©yıBµj∂@NRP˜L`i©y…”¡ NSáLi NRP AµR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™ y÷¡. @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i BxmsˆV≤R∂V©´sı xmsLjizqsÛ ªRΩVá©´sV Ez§¶¶¶Li¿¡ DLi¤…¡[ |\ §¶¶¶µR∂LS Àÿµ`∂©´sV lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s @¨s DLi≤R∂LRiV. Ƶ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡µ≥y¨s©´sLi»¡W GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ, @Li¤À¡[µ∂R ‰L`i ¬ø¡zmsˆ©´s»¡V™´sLi…”¡ NSLRiflÿá\|ms ¬ø¡[ryÚLiR V NS¨ds, æªΩáVgRiV™yŒ˝¡œ ß ¬ø¡[ryÚLiR ¨s @©´sVN][™s´ ázqs©´s xms¨s¤Õ¡[µ∂R V.

3

Á|üC≤ C≤>∑è‹ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

u≤;¢ ÁbÕC…≈£îºô|’ sêÁcÕºìøÏ m<äTs¡T <Óã“ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , mz sn ˙€¡™´sLji 28 : Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms LSuÌy˚¨sNTP FsµR∂VLRiVƵ∂€¡˜ ªRΩgji÷¡Liµj∂. Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌRPV ∏R∂V¥y≠sµ≥j∂gS DLi»¡VLiµR∂¨s, ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ª]ágjiLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s xqsV˙{msLi N][LÌRiV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆLiµj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ˙ºΩxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµj∂. ™´ s V•¶¶¶LSx t Ì s Q˚ ™y…ÿ NT P LiµR ∂ ¨d s …” ¡ ¨s ™y≤R∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRP NRP≠sV…‘¡¨s xqsV˙{msLi N][LiRÌ V ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liµj∂. ˙ºΩxqsÀ≥¡œ ˘ NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P, ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚ ©´sVLi¿¡ IN]‰NRP‰ ˙xmsªRΩ¨sµ≥∂j , ¬\ø¡LRi¯©±sgS «¡Ã¡™´s©´sLRiVá qx sLixmsn VLi qx sÀ≥¡œ V˘≤T∂ ¨s∏R ∂ W™´ s VNR P Li «¡LR i VgR i ©´ s VLiµj ∂ . ≠d s Lj i xmsLRi˘Æ™s[OPR Qfl·Õ‹[ ¨ds…”¡ xmsLizmsfl‘· «¡LRigSá¨s xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂. Bµ][ LRiNRPLigS LSuÌy˚¨sNTP ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsƵ∂[ NSgRiáµR∂V. µk ∂ Liª][ ≠sx m sOSQáV ALiµ][ Œ œ ¡ ©´ s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Àÿ’d¡˝ |\ ms xqsLS‰L`i ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™y÷¡: ZNP[…‘¡AL`i : Àÿ’d ˝ ¡ ≠sx t sQ ∏ R ∂ VLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s øR¡WFyá¨s

…‘ ¡ AL`iFs£ q s FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ ZNP.ªyLR i NR P LS™´sWLS™´so @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][NRPF°æªΩ[ æªΩáLigSfl· Fs≤yLjigS ™´sWLRigRiáµR∂¨s ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ g][µy™´sLjiNTP ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VµR∂á AgjiF°LiVVLiµR∂©yıLRiV. Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªyÆ™s[V≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆ©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ ≠s¤ Õ ¡[ N R P L˝ R i ª][ ™´ s W…˝ ÿ ≤yLR i V. Àÿ’d ˝ ¡ ¨sLS¯flÿ¨sı ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ¨s÷¡zmsÆ™s[LiVVLi¿¡ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. BLiµR∂VJxqsLi ZNP[Li˙µR∂Li\|ms, ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚Q|\ ms IºΩÚ≤∂T |msLiøyá©yıLRiV. Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V qx s™´sVxqs˘Q|\ ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ˙xmsµ≥y¨sª][ øR¡LjiËLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @–¡Ã¡xmsORPQLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøy÷¡: LSxmsn V™´soáV : Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms xqsV˙{msLiN][LiRÌ V B¿¡Ë©´s

ºdΩLRiVˆ©´sV {qs{msFsLi @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqsLiµj∂. C ºdΩLRiVˆª][ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi µR ∂ ¨s { q s{ m sFsLi LSx t Ì s Q˚NSLR i ˘µR ∂ Lj i + LSxmsn V™´soáV Aµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Àÿ’d ˝ ¡ \ | ms ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li @–¡Ã¡x m sOR P Q L i GLSˆ»¡Vc ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s A∏R ∂ V©´ s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSuÌy˚¨sNTP LS™y÷¡= ©´s ¨ds…”¡ ™y…ÿ N][xqsLi xqsV˙{msLiN][LÌRiV xmnsQoÕfi¤À¡Liø`¡NRPV @{msˆÃ¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ©y˘∏R∂V F°LS»¡Li µy*LS LSuÌy˚¨sNTP LS™y÷¡=©´s ™y…ÿ æªΩ¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. F°LS»¡Li, IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá©yıLRiV. @Õÿl g i[ @–¡Ã¡x m sOR P Q L iÕ‹[ øR ¡ Lj i ËLi¿¡ .ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s xqsLiµR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi µ≥∂R *«¡xqsÚLiÀ≥ÿ¨sı Æ™sVVNRPV‰ªRΩV©´sı |\ §¶¶¶N][LiRÌ V ˙xmsµ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs zms©yNTP øR¡Li˙µR∂|mnsW£tsQ NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liµj∂Liøy á©yıLRiV.

kÕe÷qT´&çøÏ, ¬s’‘·T≈£î <äø£ÿì }s¡≥ : u≤ãT

πswüHé ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚j·T+&ç

GáWLRiV, zmsn ˙€¡™´sLji28(H˚‘êJ Á|ü‹ì~Û): xmsbPË™´sV g][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá N][≤`∂ ™´sVVgjizqs©´sLiµR∂V©´s ≠sVgji÷¡©´s 80 Æ™s[á lLi[xtsQ©s± NSLÔiR Vá©´sV ∏R∂VVµÙ∂R ˙FyºΩxmsµj∂NRP|\ ms ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏∂R Wá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤y. …”¡. Àÿ€¡WLS™´so©y∏R∂VV≤R∂V ≤T∂xmsp˘…”¡ ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿ L˝iR ©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR LRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi F¢LRixqsLRixmsn LSá ≤T∂xmsp˘…‘¡ ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿ L˝iR xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s F¢LRixmsLizmsfl‘· ºdΩLRiV©´sV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLi[xtsQ©±s NRPWxms©˝´srÙyÆ©s[ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá «ÿLkixms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiµR∂¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ áOSQ 54 Æ™s[á lLi[xtsQ©s± NRPWxms©˝s´ V gRiá }msµR∂áLiµR∂LRiNUP xmsNS‰ æªΩÃ˝¡LRiLigRiV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV @Liµj∂Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLRi¿¡LiµR∂¨s CÆ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿNRPV áOSQ 27 Æ™s[á lLi[xtsQ©s± NSLÔiR VáV @LiµR∂gS ™y…”¡¨s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS Fs ¨sıNRPá N][≤`∂ LS™´s≤R∂Liª][ 80 Æ™s[á NSLÔiR VáV xmsLizmsfl‘· NSNRPVLi≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R V≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s C NSLÔiR Vá¨dsı ™yLRiLiL][«¡ŸÕ˝‹g[ S A∏R∂W á’Ù¡µyLRiVáNRPV xqs*∏R∂VLigS @Liµj∂Liøyá¨s @µ≥∂j NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ gS˘£qs xmsLizmsfl‘· ≠sµ≥y©y¨sı NRPW≤y A©±s\¤Õ¡©±s µy*LS @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s Fs NRP‰≤yNRPW≤y @˙NRP™´sWáNRPV ªy™´so¤Õ¡[NPR VLi≤y Àÿµ≥∂R ˘ªRΩgS ™´sLi»¡gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂LRiV xmsLizmsfl”· ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s Fs NRP‰QÆ\≤∂©y @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ A≤U∂áL`i ztsQ£ms©´sV NRPW≤y LRiµÙ∂R V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ NRPWLRiV˨s ≠sµ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLij LÚ iøR¡≤R∂Li NRP©yı ZOP[Q ˙ªRΩrÙy LiVVÕ‹[ F¢LRixmsLizmsfl”· ≠sµ≥y©´sLi G≠sµ≥∂R LigS @™´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıµ][ qx s*∏R∂VLigS mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl· ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ F¢LRixqsLRixmsn LSá aS≈¡ —¡Õ˝ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV xqs÷d¡Li∆ÿ©±s, ≤T∂∏R∂V£qsJ áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, ¨sN`PÆ©s…fi @µ≥∂j NSLji gRiLigSµ≥∂R LRiLS™´so, G∏R∂V£qsJáV, ªRΩW¨sNRPáV, N]áªRΩáV aS≈¡ —¡Õ˝ÿ B©±s=|msNÌPR L`i xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl·, ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ô|’ K∫Ñ·yÓTÆq Ä<Ûësê\T : dü_‘·

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,zmsn ˙€¡™´sLji28: µj∂ÕfixqsVN`P©´sgRiL`i ÀÿLi€¡V }msáVŒ˝¡œ NRPV qx sLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡ ªRΩ™´sV™´sµÙ∂R ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLRiLi DLiµR∂¨s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sLiµj∂ªRΩVá©´sV gRiVLjiLÚ i¬ø¡[ xms¨s «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ µk∂¨sı ¬ø¡≥ µ[ ∂j ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. ZNP[xqsV µR∂LS˘xmsoÚ Æ™s[giR LigS «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s, øyÕÿ™´sLRiNRPV Aµ≥yLSáV }qsNRPLjiLiøR¡≤R∂Li mx spLRiLÚ iVVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sLiµj∂ªRΩVá©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ mx s»Ì¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ µR∂LS˘xmsoÚ NUPáNRPµR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiµR∂¨s @©yıLRiV. @¨sıN][flÿÕ˝‹[©´sW ≠søyLRifl· rygRiVªRΩV©´sıµR∂¨s @©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂V¨s {qs{qs ZNPÆ™sVLSá¨dsı gRiVLjiÚLi¿¡ ™y…”¡¨s xmso©´sLRiVµÙ∂R LjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsµ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝¡œ ™´sµÙ∂R 3500 {qs{qs ZNPÆ™sVLSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ÀÿLi€¡V }msáVŒ˝œ¡Õ‹[ ™´sVXºΩ¬ø¡Liµj∂©´s 16 ™´sVLiµj∂Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ 14 ™´sVLiµj∂NTP FsN`P=˙lgi[ztsQ∏∂R W ¬ø¡÷˝¡Liøy™´sV©yıLRiV. ÀÿLi€¡V }msáVŒ˝œ¡Õ‹[ øR¡¨sF°LiVV©´s NRPV»¡VLiÀÿáª][ Fy»¡V xmspLjiÚgS ORPQªRΩgS˙ªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dµ][˘gRiLi B¬ø¡[Ë @LiaS¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©´sı ™yLjiNTP Æ\™sµR∂˘≈¡LRiVËá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V À≥¡œ LjixqsVÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. Àÿµ≥∂j ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmspLjigÚ S @Li≤R∂gS DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙€¡™´sLji28: ry™´sW©´sV˘≤T∂¨s ™´sVLRi¿¡ €¡Æ≤∂Í …fi ª][ ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ry™´sVV ¬ø¡[aSLRi¨s …”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ€¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s €Í¡Æ≤∂…fiª][ ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP Dxmsπ∏∂WgRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s A∏R∂V©´s |msµR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ Æ™sWzmsƵ∂[≠s ©´sVLi¿¡ gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi A∏R∂V©´s FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS 2013c14 ZNP[Li˙µR∂ €Í¡Æ≤∂…fi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ry™´sW©´sV˘Ã¡V, l\LiªRΩVáNRPV À≥¡œ L][ry NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRi¨s @©yıLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ 1.50 áORPQá ™´sVLiµj∂ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsLjiNTP ELRi»¡ NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ≠sµ≥∂R LigS ZNP[…ÿ∏R∂VLixmsoáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 60 aSªRΩLi ™´sVLiµj∂ l\LiªRΩVáV @xmsˆVá ™´sp’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRi¨s,

e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+... ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , zmsn ˙€¡™´sLji 28:€¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP |msµÙ∂R {ms»¡ Æ™s[aSLRiV ALÛij NRP ™´sWªRΩV˘Ã¡V. \lLiªRΩVá\|ms NSxqsÚ «ÿ÷¡ øR¡WFyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP ¨sµ≥R∂VáV |msLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿá LSLiVVºdΩá©´sV N]©´srygjiryÚ™´sV©yıLRiV. LRiW.27,049 N][»¡˝ ©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[, ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][µ∂R≥ ©´sáNRPV gS©´sV LRiW.3,415 N][»¡˝ V B™´s*©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. l\LiªRΩVáNRPV ™´s≤Ô∂U LSLiVVºdΩáV N]©´srygjiLiøyLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ xmsLi»¡LRiVflÿáNRPV LSLiVVºdΩ BryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. |\ ms#˚Æ™s[…fi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹©[ s´ W ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVflÿá©´sV ªRΩNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂ZNP[ B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ \lLiªRΩVáNRPV \|ms#˚Æ™s[…fi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[©´sW \lLiªRΩVáNRPV 4 aSªRΩLi ™´s≤ÔU∂ZNP[ LRiVflÿáV BryÚ™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ LRiLigSá xqs*áˆNS÷¡NRP LRiVflÿáNRPV 6 aSªRΩLi ™´s≤ÔU∂NTP LRiVflÿáV @LiµR∂¤«¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV€¡Liµ≥∂R LRiLigSá ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V 3.6aSªRΩLi Æ™s[VLRi DLi»¡VLiµR∂¨s, A•¶¶¶LRiµ≥y©y˘Ã¡ DªRΩˆºΩÚ 250 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıáNRPV ¬ø¡[LRiV™´sNS©´sVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVflÿá xmsLRixmsºΩ NRPሩ´s áORPQ ˘Li LRiW.7áORPQá N][»¡˝ V @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLi»¡Ã¡ bdPªRΩ÷d¡NRPLRifl· g][µy™´sVVáNRPV LRiW.500 N][»¡˝ V, ™y»¡L`i |tsQ≤∂R˝ @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP LRiW.5,387 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLiÕ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][µR∂gÊRi xmsoL][gRiºΩ ryµ≥j∂xqsVÚ©yı™´sV¨s.. C G≤yµj∂ 250 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá µj∂gRiV€¡≤T∂ DLi»¡VLiµR∂¨s @Liøy©´s Æ™s[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V FsgRiV™´sVªRΩVá µy*LS LRiW,1,38,403 N][»¡˝ Æ™s[VLRi Aµy∏R∂VLi ALÍij LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FsFyˆLRiV. xmsLi»¡ ™´sWLRiˆ≤T∂ ≠sµ≥y©y¨sNTP LRiW.500 ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. F¢ztsÌ QNS•¶¶¶LRi µ≥y©y˘Ã¡ rygRiV™´sXµÙ∂j NTP |\ msá…fi ˙Fy¤«¡NÌPR V ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩWLRiVˆ LSuÌy˚Õ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXµÙ∂j NTP LRiW.Æ™sLiVV˘ N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVryÚ™s´ V©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶ LRiVflÿá\|ms.. : gRiXx§¶¶¶ LRiVflÿá\|ms ALÛjiNRP ™´sWªRΩV˘Ã¡V NRPLRiVfl· øR¡WFyLRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· LRiLigS¨sNTP EzmsLjiáWµR∂Vªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gS≠dsVfl· gRiXx§¶¶¶fl· ¨sLS¯fl· xms¥R∂NS¨sNTP LRiW.6 Æ™s[á N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· ™´s≤Ô∂U lLi[»¡˝ Õ‹[ @µR∂©´sxmso ªRΩgÊij LixmsoáV BøyËLRiV. Æ™sVVµR∂…”¡ ryLji gRiXx§¶¶¶ LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP C @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. LRiW.25áORPQáՋ[xmso gRiXx§¶¶¶ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP LRiW.2.50 áORPQá Æ™s[VLRi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso¨søyËLRiV. LRiW.25 áORPQá µyNS N]ªRΩÚgS gRiXx§¶¶¶LRiVfl·Li ºdΩxqsVN]Æ©s[ ™yLjiNTP @µR∂©´sxmso xms©´sVıLSLiVVºdΩ¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C LRiVflÿá\|ms ™´s≤`∂C ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso G≤yµj∂ Fy»¡V LRiW.1.5

\lLi¤Õ¡[* NS˘»¡LjiLig`i xqsLixqÛsNRPV 10 áORPQáV «¡Lji™´sW©y

NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ ≠s≠sµ≥∂R xqsLixmsn Wá xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı NRP¤Õ¡NÌPR L`i zqs¯ªy xqs€¡LS*Õfi

™´s˘™´sry∏R∂VLi xmspLjigÚ S Ƶ∂€¡˜ºΩLiµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ€¡V AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. €Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ ¿¡©´sı ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NPR F°™´s»¡Liª][ ¨sLRiVµ][˘gRiLi |msLRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. µ≥∂R LRiá |msLRiVgRiVµR∂á @LjiNRP¤…¡Ì L[ iµR∂VNRPV ¨sLÙij QxtsÌ QÆ\™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[µ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Àÿ’d¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms LSxtsÌ Q˚Li qx s\lLi©´s ™yµR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ¨s AL][zmsLiøyLRiV. Àÿ’d˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ø≥yLÍkiá |msLixmso }msµR∂™yLjiNTP |ms©´sVÀ≥ÿLRiLigS ™´sWLRiVªRΩVLiµR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP @©y˘∏R∂VLi : ©y™´sW : 2013c14 ALÛjiNRP €¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµR∂¨s …‘¡≤U∂m{ s FsLi{ms ©y™´sW ©ylgi[aPR *LRiLS™´so AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sı AµR∂VNRPVÆ©s[ xmsLjizqsÛ ºΩ ZNP[Li˙µy¨sNTP ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ≠sªRΩ©Ú yáV, FsLRiV™´soá µ≥∂R LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigS∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı \lLiªRΩVá©´sV AµR∂VN][™´s≤y¨sNTP €¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ ø][»¡V NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li Àÿµ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. l\LiªRΩVá©´sV AµR∂VN][™s´ ≤y¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ˙xmsryÚ™s´ ©´s ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µ∂R ©yıLRiV. ™´sW ™´sVLi¿¡ €¡Æ≤∂Í …fi: FsLizms ≠sÆ™s[NP` : ALÛij NRP ™´s˘™´sqx sÛ ™´sVLiµR∂gRi™´sV©´sLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ™´sVLi¿¡ €¡Æ≤∂Í …fi BøyËLRi¨s FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. ¿¡µR∂Li€¡LRiLi €¡Æ≤∂Í …fi ÀÿgRiVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘Ã¡\|ms |msµÙ∂R gS À≥ÿLRiLi Æ™sWxmsNRPVLi≤yÆ©s[ ¿¡µR∂Li€¡LRiLi €¡Æ≤Í∂…fi LRiWF~Liµj∂LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs{qs= xqsÀfiFs%`¡Õÿ©±s N][xqsLi LRiW. 44 Æ™s[á N][»¡˝ Vc, Fs{qsÌ xqsÀfiFs%`¡Õÿ©±s N][xqsLi LRiW. 25 Æ™s[á N][»¡˝ Vc ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li @’≥¡©´sLiµR∂¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. €Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ N]ªRΩÚ ˙xmsºΩFyµR∂©´s¤Õ¡[≠s?: ZNP[…¡‘ AL`i : Fs¨sıNRPá ™´sVVLiµR∂V ∏R∂VW{msG ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s €Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ @LiZNPá gSLRi≤U∂ ªRΩxmsˆ N]ªRΩÚ ˙xmsºΩFyµR∂©´s¤Õ¡[≠sV ¤Õ¡[™s´ ¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP[…¡‘ AL`i @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVfl·™´sW{msn ˙xmsNRP…”¡ryÚLRi©´sVNRPV©´sı \lLiªRΩVá AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRPá∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. \lLiªRΩVá©´sV AµR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©´sı À≥¡œ L][ry B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙€¡™´sLji28: BLi≤T∂∏R∂V©±s l\Li¤Õ¡[* NS˘»¡LjiLig`i @Li≤`∂ »¡WLji«¡Li xqsLixqsÛ (HAL`i{qs…‘¡{qs)NTP ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ —¡Õ˝ÿ N][LiRÌ V LRiW.10áORPQá «¡Lji™´sW©y ≠sµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. \lLi¤Õ¡[*Õ‹[ Fs™´sW¯Lkiˆ µ≥R∂LRiáNRPV ≠sVLi¿¡ ºΩ©´sV€¡Li≤yLSáV @™´sV¯≤R∂Li\|ms C «¡Lji™´sW©y ≠sµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. bdPªRΩáFy¨ds∏R∂WáV gRiLjixtÓsQ µ≥R∂LRi NRP©yı FsNRPV‰™´sgS @™´sVV¯ªRΩV©yıLRi¨s ™´s¿¡Ë©´s zmnsLS˘µR∂V Æ™s[VLRiNRPV BµÙR∂LRiV ≠s˙NRP∏R∂VµyLRiVáNRPV LRiW.5áORPQá ø]xmsˆV©´s «¡Lji™´sW©y ≠sµ≥∂j LiøyLRiV. C ≤R∂€¡V˜©´sV ÷d¡gRiÕfi xqsLki*|qs£qs @¥yLji…‘¡Õ‹[ ≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[∏∂R W÷¡=Liµj∂gS qx sW¿¡Li¿¡Liµj∂. bdPªRΩáFy¨ds∏R∂Wá q{ sry\|ms Fs™´sW¯Lkiˆ µ≥∂R LRi LRiW. 12 DLi≤R∂gS LRiW.15NRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms BµÙ∂R LRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV zmsn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms ≠søyLjiLi¿¡©´s N][LiRÌ V C ºdΩLRiVˆ©´sV B¿¡ËLiµj∂. zmsn LS˘µR∂VµyLRiVáNRPV NRPW≤y ¬ø¡L][ mx sµj∂Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi qx sW¿¡Li¿¡Liµj∂.

áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.2.5 áORPQáNRPV |msLiøyLRiV. ™´s≤Ô∂U ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso ™´sÃ˝¡ 30 aSªRΩLi …ÿ˘N`P= ˙ÀÿZNP…fiÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP LRiW.30 Æ™s[á ™´sLRiNRPV xms©´sVı Aµy @™´soªRΩVLiµj∂. ry™´sW—¡NRP xms¥R∂NSáNRPV ¨sµ≥∂R Vá |msLixmso : ry™´sW—¡NRP xms¥R∂NSáNRPV CryLji €¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[ ¨sµ≥∂R VáV |msLiøyLRiV. A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ ˙xmsºΩ F¢LRiV≤T∂ x§¶¶¶NRPV‰ @¨s ¿¡µR∂Li€¡LRiLi @©yıLRiV. A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡VNRPV LRiW.10 Æ™s[á N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVryÚ™s´ V©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V ’d¡™´sW xms¥R∂NRPLiÕ‹[NPT LjiOSQ, A…‹[ NSLji¯NRPVá©´sV ºdΩxqsVN]ryÚ™s´ V©yıLRiV. @Liµj∂LjiNUP ≠sµR∂˘, Æ\™sµR∂˘Li.. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* áORPQ ˘™´sV¨s ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ¬ø¡FyˆLRiV ≠sµy˘LRiLigS¨sNTP LRiW.66,877 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bµj∂ gRiæªΩ[≤yµj∂ NRPLi¤…¡[ 17 aSªRΩLi FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li. @Õÿlgi[,˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXµÙ∂j NTP LRiW.80,194 N][»¡˝ VZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. Bµj∂ gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ 46 aSªRΩLi FsNRPV‰™´sgS NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. BNRP, 12™´s xmsLiøR¡™´sL<iR ˙xmsflÿ◊¡NS NSáLiÕ‹[©´sW ¤«¡[Fs©±sFs©±sAL`i∏R∂VWLi xms¥R∂NRPLi N]©´srygjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¿¡µR∂Li€¡LRiLi æªΩ÷¡FyLRiV.BLiµR∂VN][xqsLiCryLji€¡Æ≤∂Í …fiÕ‹[LiR W.14 Æ™s[áN][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¤«¡[Fs©±sFs©±s∏R∂VWAL`iFsLi mx s¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ 10 Æ™s[á €¡xqsV=áV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.Fs{qs=, Fs{qsÌ , Æ\™sV©yLÌik ™´sLÊSáNRPV NRPW≤y ¨sµ≥∂R Vá ZNP[…ÿ LiVVLixmsoÕ˝‹[ |msLi|ms NRP©´s€¡≤T∂Liµj∂. Fs{qs=, Fs{qsÌ qx sÀfiF˝y©±sNRPV LRiW.41,561 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLi øyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ gjiLji«¡©´sVáNRPV LRiW.24,598 N][»¡˝ V á’≥¡LiøR¡©´sV©yıLiVV. Fs{qs=, Fs{qsÌ xqsÀfiF˝y©±s N][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ¨sµ≥R∂Vá©´sV xmsNRP‰µyLji xms»Ì¡NRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV¨s ¿¡µR∂Li€¡LRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. Æ\™sV©yLÌik xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP LRiW.3 Æ™s[á N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ™´s∞÷¡NRP LRiLigRiLi @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¿¡µR∂Li€¡LRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. 100 N][»¡˝ |\ ms€¡≤T∂ |ms»Ì¡V€¡≤T∂ |ms¤…¡Ì [ ™yLjiNTP xms©´sVı ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso B™´s*©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 25 Æ™s[á N][»¡˝ …ÿN`P= ˙{msn ÀÿLi≤˝∂R V @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT æªΩ[©s´ V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. N][Õfi BLi≤T∂∏R∂WÕ‹[ {ms{ms{ms ªRΩLRi•¶¶¶ ˙Fy¤«¡NÌPR VáV @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. LSLi¿d¡Õ‹[ BLi≤T∂∏R∂V©±s B¨szqsÌ »¡W˘…fi A£msn €¡π∏∂W ¤…¡NSıá“¡ |qsLi»¡L`i, ALi˙µ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P, xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfiÕ‹[ lLiLi≤R∂V À≥ÿLki J≤R∂lLi[™s´ oáV ¨sLji¯ryÚ™s´ V©yıLRiV. Fy…”¡∏R∂WáՋ[ «ÿºdΩ∏R∂V ˙NUP≤R∂á bPORPQfl· ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ¤À¡©yLRi£qs z§¶¶¶LiµR∂W ≠sµy˘Ã¡∏R∂W¨sNTP LRiW.100 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVryÚ™s´ V©yıLRiV. 294 ©´sgRiLSáNRPV Fs£msn FsLi }qs™´sáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT æªΩ[©s´ V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. N]ªRΩgÚ S Fs£msn FsLiáNRPV GLSˆ»¡VNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqsx§¶¶¶«¡ ™y∏R∂VV™´so µ≥∂R LRi ≠sµ≥y©´sLi xqs≠dsVOTPQLi¿¡ @¨sbP˺Ω ª]ágjiryÚ™´sV©yıLRiV. øR¡™´sVVLRiV xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV @Æ©s[*xtsQfl· IxmsˆLiµyá xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xms™´sL`i áW™±sV Aµ≥∂R V¨sNUPNRPLRifl·NRPV LRiW.2400N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVxqsÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xms™´s©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω LRiLigS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙F°ªy=x§¶ ¶NSáV B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LS€¡≤T∂, Aµy∏R∂VLi Aµ≥yLRiLigS qx s≠dsVORPQáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. 173 ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá©´sV 70 xms¥R∂NSáNRPV NRPVµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gRiV«¡LSª`Ω, ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚, ™´sVµ≥∂R ˘˙xmsƵ∂[a`P, ∏R∂VW{msÕ‹[ 3Æ™s[á NTP.≠dsV. L][≤∂R˝ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LRix§¶¶¶µyLji ˙Fy¤«¡NÌPR V N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´s˘™´sxqsÛ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´s∞÷¡NRP xqsµR∂VFy∏R∂Wá LRiLigRiLiÕ‹[ LRiVfl· }qsNRPLRifl·NRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶NSáV @Liµj∂ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LRiW.1650 N][»¡˝ ª][ FsLiVV™±sV= ªRΩLRi•¶¶¶ ™´sVL][ ALRiV \Æ™sµR∂˘ NRPŒÿaSááV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ¬ø¡\Æ©sQıc¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVc™´sVVLi€¡LiVV ™´sVµ≥R∂˘ FyLji˙aS≠sVNRP NSLji≤yL`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. $©´sgRiL`ic¤Õ¡[£§¶¶¶ ™´sVµ≥R∂˘ LRiW.1800 N][»˝¡ª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWøyLRi ™´s˘™´sxqÛs Æ©sáN]áVˆªy™´sV©yıLRiV. 5 «¡Ã¡LRi™yflÿ ™´sWLÊSáNRPV «ÿºdΩ∏R∂Vx§¶‹[µy NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP ’d¡™´sW : Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP ’d¡™´sW À≥¡œ L][ry NRP÷¡ˆryÚ™s´ V©yıLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP ry*xqsÚQ˘ ’d¡™´sW π∏∂W«¡©´s }msLji»¡ À≥¡œ L][ry B™´s*©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ 10Æ™s[á «¡©yÀ≥ÿ |\ ms€¡≤T∂©´s ˙xmsºΩ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ FsÕfiH{qs ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. …‘¡øR¡L˝iR V, ©´sLRiV=áV, @LigRi©±s™y≤T∂, Fs£qs|§¶¶¶ø`¡“¡Ã¡NRPV €¡XLiµR∂ ’d¡™´sW NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV.


4

Á|üC≤ C≤>∑è‹ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£

ìC≤e÷u≤<é X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 01, 2013

|òæ˝Ÿà q÷´dt

nø£åjYT ≈£îe÷sY düs¡düq ‘·eTHêï æªΩáVgRiV ©´sVLi¿¡ z§¶¶¶Liµk∂Õ‹[NTP Æ™s◊˝¡©´s ™yŒ˝œ¡Õ‹[ ªRΩ™´sV©yıÆ©s[ …ÿ£ms gS ¨sအÆ≤∂[Õÿ DLiµj∂.INRP zqs¨s™´sWNRPW≤y ≠s≤R∂VµR∂á NSNRPVLi≤yÆ©s[ ªRΩ™´sV©yıNRPV Axmsn L`i= ™´sLRixqsgS ™´s¿¡Ë x m s≤R ∂ VªR Ω V©yıLiVV.µyLiª][ ªR Ω ™´ s V©yı z § ¶¶¶Liµk ∂ Õ‹[ ™´ s VL][ @™´ s NSaS¨sı µR∂NTP‰LiøR¡VN]©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡LiøR¡À‹[π∏∂[V ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ªRΩ™´sV©yı {§¶¶¶L][LiVV©±s gS FsLizmsc\ZNPciLiµj∂. C π∏∂[V≤yµj∂ ¿¡™´sL˝][ xtsw…”¡Lig`i Æ™sVVµR∂á™´soªRΩVLiµj∂. z§¶¶¶™´sV¯ª`Ω ™yÕÿ ¿¡˙ªRΩLi ™´sWLjiË 29 ©´s ≠s≤R∂VµR∂á @™´soªRΩVLiµj∂.≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[.. z§¶¶¶™´sV¯ª`Ω™yÕÿ zqs¨s™´sWª][ @«¡∏∫∂VƵ∂[™´sgRi©±sª][ NRP÷¡zqs Àÿ÷d¡™´so≤`∂ æªΩLRi|\ ms NRP¨szmsLiøR¡À‹[ªΩR V©´sı ªRΩ™´sV©yı À≥ÿ…”¡∏R∂W z§¶¶¶Liµk∂Õ‹[ lLiLi≤][ ˙Fy¤«¡N`ÌP©´sVNRPW≤y IxmsˆVNRPVLiµj∂. CryLji @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`iª][ AÆ™sV «‹[≤U∂ NRP»Ì¡À‹[ª][Liµj∂. C ¿¡˙ªy¨sı ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ LRiÆ™s[V£tsQ ªfLS¨s LRiøR¡LiVVªRΩáµR∂*∏R∂VLi ry—¡µ`∂cxmsn L>Sµ`∂á µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. C zqs¨s™´sW C G≤yµj∂ A≈¡LRiVÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı»˝¡Vc À≥‹[gRi…Ìÿ.@ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i, ªRΩ©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV\Æ≤∂©´s ry—¡µ`∂ ∆ÿ©±s ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı z§¶¶¶™´sV¯ª`Ω™yÕÿ ˙xmsøyLRi ¿¡˙ªyá©´sV øR¡WaS≤R∂¨s, µk∂Liª][ @ªRΩ©´sV, LRiÆ™s[V£tsQ ªfLS¨s NRP÷¡zqs ªRΩ™´sV N]ªRΩÚ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ªRΩ™´sV©yı©´sV ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRi¨s Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. LRiøR¡LiVVªRΩáµR∂*∏R∂VLi ry—¡µ`∂cxmnsL>Sµ`∂áV LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s zqs‰Q˚£mÌs©´sV @ORPQ∏∫∂V JZNP[ ¬ø¡[aS≤R∂¨sNRPW≤y Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. ry—¡µ`∂cxmsn L>Sµ`∂áV BLiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V g][Õfi™´sWÕfi, zqsLigRi™±sV, ≤R∂€¡VÕfi µ≥∂R ™´sWÕfi, x§¶›£qsxmsn QoÕfi 2, À‹[Õfi €¡øR¡Ë©±s ªRΩµj∂ªRΩLRi zqs¨s™´sWáNRPV LRiøR¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. C zqs¨s™´sW©´sV LRiÆ™s[V£tsQ ªfLRi¨ds ¨sLji¯ryÚLiR V. ry—¡µ`∂cxmsn L>Sµ`∂ µR∂*∏R∂VLi µR∂LRi+NRPVáV.

eTùV≤wt‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯yÓTTùdÔ e<äT\Tø√qT:ÁbÕN<˚XÊsTT

kı>∑düT #·÷&É‘·s¡e÷...

Àÿ÷d¡™´so≤`∂ €¡W˘…‘¡ ˙Fy¿d¡ Ƶ∂[aSLiVV @™´s NSxqsÆ™sVV}qsÚ ˙zms©±s= ™´sV}§¶¶¶£tsQ ¨s ™´sµR∂á©´sLi …‹[Liµj∂.C≠sxtsQ∏∂R VLi≠dsV≤T∂∏R∂W™´sµÙ∂R ˙xmsrÙy≠s xqsWÚ ªy©´sV Lki|qsLi…fi gS C •¶¶¶˘≤R∂xqs™±sV {§¶¶¶L][ ¬ø¡[zqs©´s µ≥∂R ™±sV= @£ms ∏R∂W≤`∂ øR¡Wry ©´s¨s, æªΩgRi ©´s¬ø¡[Ëry≤R∂¨s, A∏R∂W≤`∂ ™´sxqsVÚ ©´sıxmsˆV≤R∂V …‘¡≠sNTP @ªRΩVNRPV‰F°ªRΩV ©yı©´s ¨s ¬ø¡F°ÚLiµj∂.@Õÿlgi[ @ªRΩ¨s ˙xmsNRP‰©´s Axmsn L`i NRP©´sVNRP ™´s}qsÚ Fs…Ì¡” xmsLjizqsÙ ªRΩVÕ˝‹©[ s´ W ™´sµR∂V áVNRPVÆ©s[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µ∂R V @Li…‹[Liµj∂. BLiªRΩNUP ™´sV}§¶¶¶£tsQ C ™´sW»¡Ã¡V ≠s¨s AÆ™sVNRPV Axmsn L`i BryÚ≤][ GLi…‹[ AÆ™sVAaRP.˙xmsxqsVÚªΩR Li ™´sV }§¶¶¶£tsQ. {§¶¶¶L][gS 14LkiÕfi= xqsLixqsÛ J ¿¡˙ªy ¨sı ¨sLji¯r°ÚLiµj∂. xqsVNRPV™´sWL`i µR∂LRi+NRPV≤R∂V. C ¿¡˙ªy¨sı ™´sV}§¶¶¶£tsQ «¡©´s¯µj∂©´sLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS AgRixqsÌ V 9©´s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsµÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· aRPLRiÆ™s[giR LigS rygRiVª][Liµj∂. NRPXºΩ xqs©´s©±s {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ©´s…”¡r°ÚLiµj∂. C ¿¡˙ªRΩLi\|ms ™´sVLi¿¡ @LiøR¡©yáV D©yı LiVV.{qsªRΩ™´sV¯ ™yNTP…˝‹[ zqsLji™´sV¤Õ¡˝ ¬ø¡»Ì¡Vc ¿¡˙ªRΩLi ™´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j LiøR¡»¡Liª][ C zqs¨s™´sWNRPV ’¡—¡Æ©s£qs |\ qsªRΩLi J lLi[Li—¡ Õ‹[ «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s …ÿN`P.C ¿¡˙ªRΩLi @©´sLiªRΩLRiLi ˙NTP£tsQ µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ bP™´s™±sV ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRiV. {msLji∏R∂V≤`∂ ¿¡˙ªRΩLigS A zqs¨s™´sW æªΩLRiZNPNRP‰©´sVLiµj∂.@Õÿlgi[... C ¿¡˙ªRΩLiª][ Fy»¡Vc $©´sV\Æ™s»˝¡ µR∂LRi+NRP ªRΩ*LiÕ‹[ AgRi≤R∂V ¿¡˙ªRΩLi LRiWF~LiµR∂ ©´sVLi µj∂. µR∂WNRPV≤R∂Vª][ C NSLi’¡Æ©s[xtsQ©s± æªΩáVgRiV xmsLji˙aRP™´sVÕ‹[ |qsÆ©s[=xtsQ©s± ˙NTPπ∏∂[V…fi ¬ø¡[zqsLiµj∂. µyLiª][ $©´sV\Æ™s»˝¡ Àÿµ<y @©´sLiªRΩLRiLi C ¿¡˙ªy¨sı æªΩLRiZNPNTP‰Li…ÿ¨sNTP Fs%`¡Õÿ©±s ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©yıLRiV.

dü+|üPs¡í nø£åsêdü´‘·>± õ˝≤¢qT r]à ~<ë›* : •e≈£îe÷s¡|üŒ

yê{ŸyÓ÷sY ø√#Y |ü<ä$ qT+&ç ‘·|üø√yê* : yÓTsTTHéU≤Hé «¡»Ì¡V J»¡≠sV\|ms xqsˆLiµj∂Liøy≤R∂V. ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V ˙xmsµR∂LRi+©´s NRP¨dsxqsrÛyLiVV ©´sVLi≤T∂ µyLRiVfl·LigS xms≤T∂F°LiVVLiµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøy≤R∂V. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡»Ì¡V Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ |qÛs^ LS˘¨sı ¨sLiFyá¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V.

<äTu≤jYT zô|Hé ø±«s¡ºsY‡ ˝À uÛÑ÷|ü‹ ˝À Á<ë CÀ&û

µR∂VÀÿ∏∫∂V ,zmsn ˙€¡™´sLji 28G…‘¡m{ s µR∂VÀÿ∏∫∂V J|ms©±s ¤…¡¨sı£qs ø≥yLizms∏R∂V©±stz sQ£msÕ‹[ ™´sV}§¶¶ a`P À≥¡œ WxmsºΩ µR∂WxqsVZNPŒœ¡ßªRΩV©yı≤R∂V. xmsoLRiVxtsvá ≤R∂€¡VÕfi=Õ‹[ Æ\™sVZNP[Õfi Õ‹[˙µyª][ «¡ªRΩNRP…Ì¡” ©´s À≥œ¡WxmsºΩ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. @©±s{qsÆ≤∂≤`∂gS €¡LjiÕ‹[NTP µj∂gji©´s BLi≤][c˙|mnsLiø`¡ |msLiVVL`i 6c3 , 6c3 æªΩ[≤yª][ |qsLji˜∏R∂WNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s …”¡Fy=lLi≠sN`Pc≠sNÌPR L`i «‹[≤∂U |\ ms ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥∂j Li¿¡Liµj∂. lLiLi≤R∂V |qs»˝¡Õ‹[©s´ W À≥¡œ WxmsºΩ «¡Li»¡ xmspLjiÚ Aµ≥∂j xmsªRΩ˘Li NRP©´s€¡LRiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. NS*LÌiR L`i=Õ‹[ ≠dsLji «‹[≤∂U ©yáVg][ { q s≤`∂ ˙z m n s |qÌ s ©± s €¡L`Ê i c™´ s WLj i =©± s «¡Li»¡ª][ ªR Ω áx m s≤R ∂ ©´ s VLiµj ∂ . @»¡V L][x§¶¶¶©±sÀ‹[xms©´sıcLS“¡™±sLS™±sV «‹[≤∂U NRPW≤y NS*LÌiR L`i |\ mns©´sÕfiNRPV µR∂WxqsVZNP◊¡˛Liµj∂. ≠dsLjiµÙ∂R LRiW lLiLi≤][ {qs≤`∂ «¡⁄÷¡∏R∂V©±s L][«¡L`ic≈¡VlLi[{tsQ |msLiVVL`iNRPV uyNTPøyËLRiV. NS*LÌiR L`i |\ mns©´sÕfiÕ‹[ À‹[xms©´sı «‹[≤∂U ≠sNÌPR L`icLRixqsWÕfiª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ C NS*LÌiR L`i \|mns©´sÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ À≥œ¡WxmsºΩ «‹[≤U∂ , À‹[xms©´sı «‹[≤U∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂}qsÚ |qs≠dsV\|mns©´sÕfi=Õ‹[ ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáVgS ªRΩáxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ r°™±sVƵ∂[™s± Ƶ∂[™s± ™´sLRi¯©±s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡ …‹[Lik ı ©´sVLi≤T∂ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLiøy≤R∂V.

Õÿx§¶‹[L`i ,zmns˙€¡™´sLji 28:µR∂OTPQflÿ˙zmsn NS ¬ø¡[ºΩÕ‹[ Æ\™s…fi™y£tsQNPR V gRiV\lLi©´s FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V\|ms ≠s™´sVLRi+á Æ™sÃ˝¡V™´s N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. A»¡gSŒœ¡˛ NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiµR∂V ™y…fiÆ™sWL`i\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏∂R Wá¨s mx sáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝iR V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Æ™s[»¡V xms≤R∂NRP ™´sVVLiƵ∂[ Æ≤∂[™s± ™y…fiÆ™sWL`i N][ø`¡ xmsµR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][™yá¨s FyN`P «¡»Ì¡V ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s Æ™sVLiVV©±s∆ÿ©±s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. ™y…fiÆ™sWL`iNRPV FsLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi ™´sp˘x§¶ ¶LiR øR¡©´s LSµR∂¨s , «¡»Ì¡V©´sV @xqs=áV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][¤Õ¡[≤∂R ¨s Æ™sVLiVV©±s∆ÿ©±s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. FyN`P «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡V N][ø`¡gS r~LiªRΩ ˙NTPZNP»¡L`iÆ©s[ ¨s∏R∂V≠sVLiøyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV zmszqs’¡ xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s N][LS≤R∂V. ≠sƵ∂[bdP N][ø`¡Ã¡V ªRΩ™´sV ˙NTPZNP…fi xqsLi˙xmsµy∏R∂W¨sNTP @á™y»¡V xms≤R∂¤Õ¡[LRi¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. @Õÿlgi[ A»¡gSŒœ¡˛ª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi NRP÷¡gji DLi≤R∂≤R∂LiÕ‹[©s´ W B€¡˜LiµR∂VáVLi…ÿ∏R∂V¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøy≤R∂V. @»¡V µR∂OTPQflÿ˙zmsn NSª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡£qsÌ qz sLki£qsÕ‹[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V mx spLjigÚ S ¨sLSaRPmx sLRiøR¡≤R∂Li\|ms Æ™sVLiVV©±s∆ÿ©±s ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. NRP¨dsxqsLi F°LS≤R∂NRPVLi≤yÆ©s[ ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú∏R∂V≤R∂Li AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¿¡LiµR∂©yı≤R∂V. ™´sVL][Æ\™sxmso FyN`P «¡»Ì¡V ™´sW“¡ |qsáNÌPR L`i Æ™sW¨s£qs∆ÿ©±s NRPW≤y

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, zmsn ˙€¡™´sLji28: @LiµR∂Lji xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ xqsLixmspLÒiR @ORPQLSxqs˘ªRΩ —¡Õ˝ÿgS ºdΩLji˵j∂ƵÙ∂[Õÿ ryORPQLRi À≥ÿLRiª`Ω ≠sVxtsQ©±s N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµy˘aS≈¡ Æ\≤∂lLiNÌPR LRiV ™´sVLji∏R∂VV Æ™sVLi€¡L`i |qs˙NRP»¡Lki Gzms ÷¡»¡LRi{qs @¥yLji…‘¡ bP™´sNRPV™´sWLRixmsˆ zmsáVxmso¨søyËLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fiÕ‹[¨s lLiÆ™s©´sW˘ À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµy˘aS≈¡ Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ryORPQLiR À≥ÿLRiª`Ω ≠sVxtsQ©s± ™´sVLi≤R∂á N][cALÔij Æ©s[»¡L˝iR xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aPR Li «¡LjigjiLiµj∂. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘ mx s¨sºdΩLRiV, @Õÿlgi[ Õ‹[»¡VFy»˝¡V, ™y…”¡ mx sLjiuy‰LRi ™´sWLÊSá gRiVLjiLi¿¡, qx sLi™´sªRΩ=LRiLi NSáLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ Fy»¡V À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÚ ˙xmsflÿ◊¡NRP gRiVLjiLi¿¡ ≠sxqsÚQXªRΩLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµy˘aS≈¡ Æ\≤∂lLiNÌPR LRiV bP™´sNRPV™´sWLRixmsˆ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘©´sV xms…”¡xtsÓ QxmsLRiøR¡≤R∂Li, ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ @ORPQLSxqs˘ªRΩNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li, ≠sµR∂˘©´sV @À≥œ¡˘zqsLiøyáNRPV©´sı ™yLjiNTP ≠sµy˘™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøyá©´sıƵ∂[ ™´sVV≈¡˘DƵÙ∂[aRP˘LigS C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. ≠sµR∂˘ª][Æ©s[ xqs™´sW«¡NRP @’≥¡™´sXµÙ∂j ryµ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s, ¨sLRiORPQLSxqs˘ªRΩ ¨sLRiW¯Ã¡NRPV N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ˙gS™´sVrÛyLiVV NRP≠sV…‘¡, ™´sVLi≤R∂árÛyLiVV NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV mx s…”¡tx sÓ Qmx sLRi¿¡ ™´sπ∏∂W«¡©´s≠sµy˘’≥¡™´sXµÙ∂j NTP ª][≤∂R ˆ≤yá©yıLRiV. Æ©s[LiR VËNRPV©´sı ≠sµR∂˘©´sV AøR¡LRifl·Õ‹[ |ms»Ì¡NRPF°æªΩ[, Æ©s[LiR VËNRPV©´sı xqs™´sV∏R∂VLi @Liªy ™´sX¥y @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘Q|\ ms ¬\ø¡ªRΩ©´s˘xmsLRiøyá©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂á N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV, ˙gS™´sV N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ A∏R∂WNRP≠sV…‘¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘ π∏∂VVNRP‰ ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, |tsQ≤∂R W˘Õfi NRPVÕÿáV, |tsQ≤∂R W˘ÕfiÔ æªΩgRiáV, @áˆxqsLi∆ÿ˘™´sLÊSáNRPV ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘ Æ©s[Lij ËLiøyá©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @ORPQLSxqs˘ªRΩ |msLiF~Liµj∂LiøR¡V»¡NRPV ZNP[Li˙µR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV NRPXªRΩ ¨saRPË∏R∂VLiª][ ™´so©´sıLiµR∂V©´s, ªRΩµR∂©´sVgRiVfl·LigS xqs™´sV˙gRiÆ\™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R VV»¡NRPV xqs≠sVztsÌ Q NRPXztsQ @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. 32xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS

sê˝Ò« ã&Ó®{Ÿ ø±<ä~... sê»ø°j·T ã&Ó®{Ÿ eT+&ç|ü&ɶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘ÓsêkÕ≈£î bı‘·TÔ\T, m‘·TÔ\T ‘·|üŒ eTs√ <Ûë´dü˝Ò<äT : ô|~›¬s&ç¶ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, zmns˙€¡™´sLji 27 :∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liµj∂. l\Li¤Õ¡[* €¡Æ≤∂Í …fi©´sV LS«¡NUP∏R∂V €¡Æ≤∂Í …figS ™´sWLjiËLiµR∂¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVºΩÚLiµj∂. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ øyLÍkiá À≥ÿLRiLi Æ™sWxms≤R∂Li ªRΩxmsˆ }msµR∂áNRPV ILjigjiLiƵ∂[≠sd V ¤Õ¡[µ∂R ¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌik NUP F~ªRΩVÚáV, FsªRΩVÚáV, …”¡ZNP»˝¡V, Fs¨sıNRPáV ªRΩxmsˆ ™´sVL][ µ≥y˘xqs ¤Õ¡[µ∂R ¨s AL][zmsLiøyLRiV. €¡Vµ≥R∂™yLRiLi |msµÙj∂lLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NSLi˙lgi£qs , …‘¡AL`iFs£qsá\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. l\Li¤Õ¡[* €Í¡Æ≤∂…fi©´sV LS«¡NUP∏R∂V €Í¡Æ≤∂…figS ™´sWLSËLRi¨s A∏R∂V©´s ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSuÌy˚¨sNTP ™´sV◊d¡˝ @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. xmsµj∂ ™´sVLiµj∂ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, 32 ™´sVLiµj∂ FsLi{msáV D©yı LSuÌy˚¨sNTP N]ªRΩÚ l\LiŒ˝¡œ ß, ¤\Õ¡©˝s´ V ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmsn á™´sV∏R∂W˘LRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qsNRPV F~ªRΩVÚáV, FsªRΩVÚáV, …”¡ZNP»˝¡V ªRΩxmsˆ ™´sVL][ µ≥y˘xqs ¤Õ¡[µ∂R ¨s |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. 2004, 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°LiVV©´s ™yLjiNTP …”¡ZNP»˝¡V Fs™´sLjiøyËL][ ZNP[{qsAlLi[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s |msµÙ∂j lLi≤Ô∂T @©yıLRiV.

≠s≠sµ≥∂R xmsµÙ∂R ªRΩVÕ˝‹[ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµR∂˘ LRiWFyLiªRΩLRiLi ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sıµR∂¨s, ©´sW…”¡NTP ª]Li\¤À¡≥ aSªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sπ∏∂W«¡©´s ZNP[Li˙µR∂Li µy*LS ≠sµR∂˘ Æ©s[LiR VËNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s 19—¡Õ˝ÿáՋ[ xqsV™´sWLRiV 525N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá ≈¡LRiV˪][ ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ 1805˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ ˙gS™´sV N][ c ALÔ j i Æ © s[ » ¡L˝ R i V, x q sV™´ s WLR i V 36Æ ™ s[ à ¡ ™´ s π ∏ ∂W«¡©´ s ≠sµy˘™yáLi…‘ ¡ L˝ R i V }qs™´sáLiµj∂xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 1,001 xmsLiøyLiVVºdΩáՋ[ ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµy˘ ZNP[Li˙µyáV Æ©sáN]ሀ¡≤T∂©´s≠s @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sµy˘ZNP[Li˙µR∂Li©´sV ˙xmsºΩ L][«¡⁄ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ LS˙ºΩ 8gR i Li»¡Ã¡ ™´ s LR i NR P V ªR Ω x m sˆ¨sx q sLj i gS æ ª ΩLR i ¿¡™´ s oLiøyá©yıLR i V. ˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [ ¨ s ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡LiµR∂Lji¨ds @ORPQLSxqsV˘Ã¡VgS ºdΩLji˵j∂ƵÙ∂[LiµR∂VNRPV N][cALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiª][ ªRΩ™´sV NRPLRi™Ú s´ ˘ ≠sµ≥∂R Vá©´sV ¨sLRi*QQLij LÚ iøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

@µ≥∂j NSLRiVáV xms¥R∂NSáV bdP˙xmsn VgRiºΩ©´s ˙g_Li≤`∂ @π∏∂[V˘Õÿ ø]LRi™´s ºdΩqx sVN][™y÷¡:NRP¤Õ¡NÌPR L`i

LRiLigSlLi≤ÔT∂, zmns˙€¡™´sLji 28: @µ≥j∂NSLRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ ¨s«¡\Æ™sV©´s á’Ù¡µyLRiVá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ ALÛij NRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liµj∂Li¿¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* xms¥R∂NSáNRPV ryLÛiR NRPªRΩ ¬ø¡[NPR WLRiVªRΩVLiµR∂¨s LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV Fs.™yfl‘·˙xmsryµ`∂ @©yıLRiV. B…Ì¡” xms¥R∂NSá @™´sVáVÕ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV, Àÿ˘LiNRPL˝iR xqs™´sW©´s Àÿµ≥∂R ˘ªRΩ DLi»¡VLiµR∂¨s NS€¡…Ì¡” xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌPR lLi[»¡VÕ‹[¨s xqsWˆQQLij Ú À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Àÿ˘LiNRPL˝iR xqsLi˙xmsµj∂Lixmsoá NRP≠sV…”¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ™´s˘™´sry∏R∂VLi, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmsn WáV, Fs{qs=, Fs{qsÌ , ’¡zqs, Æ\™sV©yLÌik , ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™s´ VLi xms¥R∂NSá @™´sVáV ºdΩLRiV©´sV xqs™´sV˙gRiLigS xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜LigS NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msµR∂á @À≥¡œ V˘©´sıºΩNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmsáV @’≥¡™´sXµÙ∂j xqsLiZOP[Q™s´ V xms¥R∂NSáV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[xmsLiª][ @…Ì¡” xms¥R∂NSáV ¨dsLRiVgSLRiVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, xms¥R∂NSá @™´sVáVºdΩLRiV xqsLiªRΩXzmsÚNPR LRiLigS ¤Õ¡[™s´ ¨s AÆ™s[µ≥R∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @µj∂NSLRiVáV Àÿ˘LiNRPVá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· @µ≥j∂NSLRiVáV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W xms¥R∂NSáV bdP˙xmnsVgRiºΩ©´s ˙g_Li≤`∂ @π∏∂[V˘Õÿ ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. ™´sVVLiµR∂VgS ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms xqs≠dsVOTPQxqsWÚ gRiªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 78,829 ™´sVLiµj∂ \lLiªRΩVáNRPV 401.69 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá LRiVflÿá©´sV @Liµj∂Liøy™´sV¨s, C LRi’d¡Õ‹[ 267.78 N][»¡˝ xmsLi»¡ LRiVflÿáV @Liµj∂LiøyáƩs[ áORPQ ˘LiNSgS, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 38640 ™´sVLiµj∂ l\LiªRΩVáNRPV qx sV™´sWLRiV 190 N][»¡˝ LRiVflÿáV @Liµj∂Liøy™´sV¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ LjiNRP™´sLkiáV xqsLjigS ¤Õ¡[©s´ LiµR∂V©´s BªRΩLRi \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV @Liµj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s æªΩáVxqsVÚLiµR∂¨s NRPLi˙…‹[÷¡Lig`i @µ≥j∂NSLRiVáV A∏R∂W Àÿ˘LiNRPV @µj∂NSLRiVáNRPV ªRΩgRiV AƵ∂[aSáV B™y*á¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ 9284 xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmsn WáNRPV 225 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá Àÿ˘LiNRPV ÷¡LiZNP[—¡ @Liµj∂Liøy™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌPR LRiV æªΩ÷¡FyLRiV. xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmsn Wá xms¨sºdΩLRiVª][ Fy»¡V LjiNRP™´sLkiáV ÀÿgRiVLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ BªRΩLRi xms¥R∂NSá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªRΩVLiµR∂¨s NRP¤Õ¡NÌPR LRiV ≤T∂AL`i≤T∂Fs zms≤T∂ NTP xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qsÌ , Æ\™sV©yLÌik , ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™s´ V aS≈¡Ã¡ xms¨sºdΩLRiV©´sV xqs≠dsVOTPQxqsWÚ ZNP[™s´ áLi xms¥R∂NSáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsÚ xqsLjiF°µR∂¨s, xqs’¡=≤U∂áNRPV xqsLi€¡Liµ≥∂j Li¿¡ Àÿ˘LiNRPVáՋ[ ∆ÿªyáV æªΩLji¬ø¡[Õÿ, mx s¥R∂NSáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ ∏R∂VW¨s»˝¡V Æ©sáN]¤Õ¡[ˆÕÿ øR¡W≤yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjiLixmso µR∂gÊRiLRiNRPV ™´sxqsVÚ©´sıLiµR∂V©´s ∏R∂VW¨s»˝¡ ˙g_Li≤T∂Lig`iNRPV @∏R∂W @µ≥∂j NSLRiVáV ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ¨s™y*á¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV.

EDITED,PRINTED,PUBLISHED AND OWNED BY KUNCHAM SRINIVAS, PRINTED LAXMI PRINTING PRESS, JAVAHAR ROAD, NIZAMABAD,503001, PUBLISHED AT R/O 11-1-1160, CHANDHRASHEKAR CALONY, NIZAMABAD TOWN & DIST(A.P.) 503002, EDITOR : KUNCHAM SRINIVAS, EMAIL: prajajagruthi2011@gmail.com, CELL: 9490016163

01 03 pmd (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you