Page 1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Υιοθέτηση συστηµάτων εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σε όλα τα δηµοτικά κτίρια, πάρκα και δρόµους. 2. Εξασφάλιση πιστοποίησης περιβαλλοντικά φιλικής πόλης (zero waste municipality, European green leaf). 3. Εκπόνηση στρατηγικής για ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων. 4. Ανάδειξη Εθνικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο µε στοχευόµενες δράσεις και διαφήµιση. 5. Ανάπλαση ∆ασικού Πάρκου Αγίου Νικάνδρου σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ασών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

1. Ίδρυση Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας και Προσφοράς (φροντίδα ηλικιωµένων και στήριξη ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων) 2. Ίδρυση Κέντρου Αυτισµού Επαρχίας Αµµοχώστου. 3. Επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει το ∆ηµόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και τη δηµιουργία βρεφοκοµικού σταθµού (κοινοτικού). 4. Ανακαίνιση και αναβάθµιση υπηρεσιών της παιδικής Λέσχης σε συνεργασία µε το ΣΚΕ. 5. Στεγαστική πολιτική για νεαρά ζευγάρια και εργαζόµενους

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1. Ανάπτυξη συνεργασίας µε τους γειτονικούς δήµους. 2. Επιµόρφωση δηµοτικού προσωπικού πρώτης γραµµής εξυπηρέτησης.

3. ∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης ανταπόκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου στα προβλήµατα που εντοπίζει και καταγγέλλει το κοινό. 4. Έµφαση στην ασφάλεια των δηµοτών: Περισσότερη αστυνόµευση, Καλύτερος δηµόσιος φωτισµός, Οδική σήµανση, Καλύτερες και περισσότερες προσβάσεις για ΑµεΑ. 5. Ορθολογικός σχεδιασµός των δηµοτικών υπηρεσιών και βελτίωση τους. 6. ∆ίκαιοι και ορθολογιστική χρέωση των ∆ηµοτικών τελών. 7. Προσθήκη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – e/ government

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

1. Αναβάθµιση όλων των υφιστάµενων δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 2. ∆ιοργάνωση νέων αθλητικών δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και διερεύνηση διοργάνωσης διεθνούς ποδοσφαιρικών τουρνουά κατά τους χειµερινούς µήνες. 3. Στήριξη στην ποδοσφαιρική οµάδα και αξιοποίηση του ονόµατος της για διαφηµιστικούς σκοπούς στο εξωτερικό. 4. Θαλάσσιος αθλητισµός.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ:

1. Ίδρυση πανεπιστηµιακής σχολής στην Αγία Νάπα. 2. Στήριξη και επέκταση θεσµού Ανοιχτού Σχολείου. 3. ∆ηµιουργία Γυµνασίου ή Λυκείου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Παραλιµνίου στα όρια των δύο ∆ήµων.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανεξάρτητος Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αγίας Νάπας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΙΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Website: www.vv4ayianapa.com - mail: info@vv4ayianapa.com @vassosvasiliou4ayianapa - @vv4ayianapa - τηλ: 99538160 Program.indd 2-3

21/11/2016 19:21


δημοτικών παραλιών ολόχρονα με πλήρεις υπηρεσίες και διευκολύνσεις. 3. Παροχή κινήτρων ενίσχυσης και χαλαρώσεων των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την ολόχρονη λειτουργία τους. 4. Διοργάνωση σεμιναρίων από τον Δήμο, για την επιμόρφωση των Δημοτών και των εργαζομένων στην Αγία Νάπα, σε θέματα τουρισμού, υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας. 5. Ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακού επιπέδου, στην Αγία Νάπα. 6. Δημιουργία τμήματος τουρισμού εντός του Δήμου για ανάδειξη του Τουρισμού, παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε τουρίστες και συνεχής έρευνα και αξιολόγηση ικανοποίησης των τουριστών.

ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΌΛΗΣ: ΑΠΕΥΘΥΝΌΜΑΣΤΕ

σε όλους τους δημότες της Αγίας Νάπας, πέρα από πολιτικές τοποθετήσεις και κομματικές ταυτότητες. Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καταστεί πραγματικά πεδίο Δημοκρατίας στο οποίο η πολυφωνία, η συνεργασία και η συναίνεση θα φέρουν κοινά οφέλη για όλους.

ΟΡΑΜΑΤΙΖΌΜΑΣΤΕ

γρήγορες διαφανείς, αποτελεσματικές διαδικασίες, σε πνεύμα συνεργασίας και συν-αντίληψης με γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, με δημόσια διαβούλευση και κοινωνικό έλεγχο.

ΧΩΡΊΣ ΠΆΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΑΝΤΙΠΆΘΕΙΕΣ Yπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες που προωθούν την πρόοδο και τη συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς, προχωρούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις όπως:

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ:

1. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Τουριστικής

Program.indd 4-5

Στρατηγικής για προσέλκυση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων (πολιτιστικός, θρησκευτικός, περιπατητικός, αθλητικός/ ποδηλατικός, τουρισμός ευεξίας, γαστρονομικός, εκπαιδευτικός, συνεδριακός) με την αξιοποίηση σχετικών μελετών, κατασκευής υποδομών και διαφημιστικές καμπάνιες. 2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με δράσεις όπως: διοργάνωση αξιόλογων θεματικών δράσεων εκτός τουριστικής περιόδου, λειτουργία τουλάχιστον τριών

1. Νομοθετικό πλαίσιο για επαναλειτουργία τουριστικών κλινών κέντρου και δημιουργία μικρών-μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων. 2. Παροχή κινήτρων ενίσχυσης Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων κέντρου πόλης. 3. Διενέργεια στοχευόμενων δράσεων (π.χ. street, art festival) για προσέγγιση επισκεπτών στο κέντρο. 4. Αναπλάσεις δρόμων, πλατειών, φωτισμός κέντρου. 5. Σύσταση επιτροπής για επίλυση προβλημάτων του Προσφυγικού Συνοικισμού για άμεση επίλυση προβλημάτων/ αιτημάτων. 6. Σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη για την λειτουργία του πολυώροφου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Αγίας Νάπας. 7. Μέσα από πολεοδομική ρύθμιση να αποκτήσει ταυτότητα τόσο το κέντρο όσο και ολόκληρη η Αγία Νάπα. 8. Καθορισμός νέων ανοικτών δημόσιων χώρων πρασίνου εμπλουτισμένους με χρήσεις προσιτές στο πολίτη π.χ. παιχνιδότοποι, παιδότοποι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ:

1. Αναβάθμιση του Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. 2. Θεσμοθέτηση νέων διεθνούς εμβέλειας

πολιτιστικών δρώμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσπάθεια για κάτι καινούριο στις περιόδους χαμηλής ζήτησης π.χ. Νοέμβριο.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ-ΈΡΓΑ:

1. Αναβάθμιση όλων των δημοτικών παραλιών ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, με ενιαίο σχεδιασμό, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. 2. Αναβάθμιση και Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου από την Αγία Θέκλα μέχρι και τον Κόννο. 3. Πλήρης Αναβάθμισης και Εμπλουτισμός του Αθλητικού Κέντρου. 4. Υλοποίηση Έργου Υπαίθριου Αμφιθεάτρου. 5. Επαναφορά μελέτης της πρότασης για δημιουργία γηπέδων γκολφ. 6. Εκπόνηση συνολικής συγκοινωνιακής μελέτης σε όλη την έκταση του δήμου με στόχο την ασφάλεια, την άνεση και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 7. Αναβάθμιση και επανασχεδιασμός των ελεύθερων χώρων πρασίνου του δήμου. 8. Αναβάθμιση των προαστίων (οικισμοί των Κοκκίνων και Κατασπήλων) με τη σύνδεση τους στον αστικό. Αναβάθμιση του οδικού δικτύου, φωτισμό, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία πάρκων και πεζοδρομιών. 9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στα πεζοδρόμια όλων και ειδικότερα στα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. 10. Συστηματική ανάδειξη νέων έργων για διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για υλοποίηση τους.

21/11/2016 19:21


δημοτικών παραλιών ολόχρονα με πλήρεις υπηρεσίες και διευκολύνσεις. 3. Παροχή κινήτρων ενίσχυσης και χαλαρώσεων των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την ολόχρονη λειτουργία τους. 4. Διοργάνωση σεμιναρίων από τον Δήμο, για την επιμόρφωση των Δημοτών και των εργαζομένων στην Αγία Νάπα, σε θέματα τουρισμού, υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας. 5. Ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακού επιπέδου, στην Αγία Νάπα. 6. Δημιουργία τμήματος τουρισμού εντός του Δήμου για ανάδειξη του Τουρισμού, παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε τουρίστες και συνεχής έρευνα και αξιολόγηση ικανοποίησης των τουριστών.

ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΌΛΗΣ: ΑΠΕΥΘΥΝΌΜΑΣΤΕ

σε όλους τους δημότες της Αγίας Νάπας, πέρα από πολιτικές τοποθετήσεις και κομματικές ταυτότητες. Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καταστεί πραγματικά πεδίο Δημοκρατίας στο οποίο η πολυφωνία, η συνεργασία και η συναίνεση θα φέρουν κοινά οφέλη για όλους.

ΟΡΑΜΑΤΙΖΌΜΑΣΤΕ

γρήγορες διαφανείς, αποτελεσματικές διαδικασίες, σε πνεύμα συνεργασίας και συν-αντίληψης με γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, με δημόσια διαβούλευση και κοινωνικό έλεγχο.

ΧΩΡΊΣ ΠΆΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΑΝΤΙΠΆΘΕΙΕΣ Yπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες που προωθούν την πρόοδο και τη συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς, προχωρούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις όπως:

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ:

1. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Τουριστικής

Program.indd 4-5

Στρατηγικής για προσέλκυση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων (πολιτιστικός, θρησκευτικός, περιπατητικός, αθλητικός/ ποδηλατικός, τουρισμός ευεξίας, γαστρονομικός, εκπαιδευτικός, συνεδριακός) με την αξιοποίηση σχετικών μελετών, κατασκευής υποδομών και διαφημιστικές καμπάνιες. 2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με δράσεις όπως: διοργάνωση αξιόλογων θεματικών δράσεων εκτός τουριστικής περιόδου, λειτουργία τουλάχιστον τριών

1. Νομοθετικό πλαίσιο για επαναλειτουργία τουριστικών κλινών κέντρου και δημιουργία μικρών-μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων. 2. Παροχή κινήτρων ενίσχυσης Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων κέντρου πόλης. 3. Διενέργεια στοχευόμενων δράσεων (π.χ. street, art festival) για προσέγγιση επισκεπτών στο κέντρο. 4. Αναπλάσεις δρόμων, πλατειών, φωτισμός κέντρου. 5. Σύσταση επιτροπής για επίλυση προβλημάτων του Προσφυγικού Συνοικισμού για άμεση επίλυση προβλημάτων/ αιτημάτων. 6. Σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη για την λειτουργία του πολυώροφου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Αγίας Νάπας. 7. Μέσα από πολεοδομική ρύθμιση να αποκτήσει ταυτότητα τόσο το κέντρο όσο και ολόκληρη η Αγία Νάπα. 8. Καθορισμός νέων ανοικτών δημόσιων χώρων πρασίνου εμπλουτισμένους με χρήσεις προσιτές στο πολίτη π.χ. παιχνιδότοποι, παιδότοποι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ:

1. Αναβάθμιση του Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. 2. Θεσμοθέτηση νέων διεθνούς εμβέλειας

πολιτιστικών δρώμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσπάθεια για κάτι καινούριο στις περιόδους χαμηλής ζήτησης π.χ. Νοέμβριο.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ-ΈΡΓΑ:

1. Αναβάθμιση όλων των δημοτικών παραλιών ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, με ενιαίο σχεδιασμό, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. 2. Αναβάθμιση και Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου από την Αγία Θέκλα μέχρι και τον Κόννο. 3. Πλήρης Αναβάθμισης και Εμπλουτισμός του Αθλητικού Κέντρου. 4. Υλοποίηση Έργου Υπαίθριου Αμφιθεάτρου. 5. Επαναφορά μελέτης της πρότασης για δημιουργία γηπέδων γκολφ. 6. Εκπόνηση συνολικής συγκοινωνιακής μελέτης σε όλη την έκταση του δήμου με στόχο την ασφάλεια, την άνεση και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 7. Αναβάθμιση και επανασχεδιασμός των ελεύθερων χώρων πρασίνου του δήμου. 8. Αναβάθμιση των προαστίων (οικισμοί των Κοκκίνων και Κατασπήλων) με τη σύνδεση τους στον αστικό. Αναβάθμιση του οδικού δικτύου, φωτισμό, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία πάρκων και πεζοδρομιών. 9. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στα πεζοδρόμια όλων και ειδικότερα στα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. 10. Συστηματική ανάδειξη νέων έργων για διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για υλοποίηση τους.

21/11/2016 19:21


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Υιοθέτηση συστηµάτων εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σε όλα τα δηµοτικά κτίρια, πάρκα και δρόµους. 2. Εξασφάλιση πιστοποίησης περιβαλλοντικά φιλικής πόλης (zero waste municipality, European green leaf). 3. Εκπόνηση στρατηγικής για ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων. 4. Ανάδειξη Εθνικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο µε στοχευόµενες δράσεις και διαφήµιση. 5. Ανάπλαση ∆ασικού Πάρκου Αγίου Νικάνδρου σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ασών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

1. Ίδρυση Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας και Προσφοράς (φροντίδα ηλικιωµένων και στήριξη ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων) 2. Ίδρυση Κέντρου Αυτισµού Επαρχίας Αµµοχώστου. 3. Επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει το ∆ηµόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και τη δηµιουργία βρεφοκοµικού σταθµού (κοινοτικού). 4. Ανακαίνιση και αναβάθµιση υπηρεσιών της παιδικής Λέσχης σε συνεργασία µε το ΣΚΕ. 5. Στεγαστική πολιτική για νεαρά ζευγάρια και εργαζόµενους

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1. Ανάπτυξη συνεργασίας µε τους γειτονικούς δήµους. 2. Επιµόρφωση δηµοτικού προσωπικού πρώτης γραµµής εξυπηρέτησης.

3. ∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης ανταπόκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου στα προβλήµατα που εντοπίζει και καταγγέλλει το κοινό. 4. Έµφαση στην ασφάλεια των δηµοτών: Περισσότερη αστυνόµευση, Καλύτερος δηµόσιος φωτισµός, Οδική σήµανση, Καλύτερες και περισσότερες προσβάσεις για ΑµεΑ. 5. Ορθολογικός σχεδιασµός των δηµοτικών υπηρεσιών και βελτίωση τους. 6. ∆ίκαιοι και ορθολογιστική χρέωση των ∆ηµοτικών τελών. 7. Προσθήκη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – e/ government

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

1. Αναβάθµιση όλων των υφιστάµενων δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 2. ∆ιοργάνωση νέων αθλητικών δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και διερεύνηση διοργάνωσης διεθνούς ποδοσφαιρικών τουρνουά κατά τους χειµερινούς µήνες. 3. Στήριξη στην ποδοσφαιρική οµάδα και αξιοποίηση του ονόµατος της για διαφηµιστικούς σκοπούς στο εξωτερικό. 4. Θαλάσσιος αθλητισµός.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ:

1. Ίδρυση πανεπιστηµιακής σχολής στην Αγία Νάπα. 2. Στήριξη και επέκταση θεσµού Ανοιχτού Σχολείου. 3. ∆ηµιουργία Γυµνασίου ή Λυκείου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Παραλιµνίου στα όρια των δύο ∆ήµων.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανεξάρτητος Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αγίας Νάπας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΙΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Website: www.vv4ayianapa.com - mail: info@vv4ayianapa.com @vassosvasiliou4ayianapa - @vv4ayianapa - τηλ: 99538160 Program.indd 2-3

21/11/2016 19:21

Πρόγραμμα Βάσου Βασιλείου  
Πρόγραμμα Βάσου Βασιλείου  

Το πρόγραμμα και οι θέσεις του Βάσου Βασιλείου για το Δήμο της Αγίας Νάπας.

Advertisement