Page 1

«Ìîçàèêà-Äèìèòðîâãðàä»

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

¹33 (133) 25.08.2011

ÎÎÎ «ÄÈÂÈÍÎÐ », Ó Ë. ÃÀà ÀÐÈÍÀ, 29, ÒÅË. 7-17-27, 8-917-628-93-40 «ÄÈÂÈÍÎл, ÓË. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, ÒÈÏ

ÀÄÐÅÑ

1-êîìí 1-êîìí 1-êîìí 1-êîìí 1-êîìí 1-êîìí 1-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 3-êîìí 3-êîìí 3-êîìí 3-êîìí 4-êîìí 4-êîìí ìàëîñåì ìàëîñåì ìàëîñåì ìàëîñåì ìàëîñåì ìàëîñåì äîì äîì äîì äîì äîì äîì 1/2 äîìà 1/2 äîìà

Ëóãîâàÿ, 24 Êóð÷àòîâà, 38 Êóéáûøåâà, 2-à Êóð÷àòîâà, 34-à Ãâàðäåéñêàÿ, 51-à Äðîãîáû÷ñêàÿ, 43 Ì.Êóçíåöîâà, 9 Äðîãîáû÷ñêàÿ, 55 Ïîáåäû, 10-à Ìîñêîâñêàÿ, 68 Ëóãîâàÿ, 16 Çàïàäíàÿ, 26 Çàïàäíàÿ, 32 ×åðåìøàíñêàÿ, 116 Âîñòî÷íàÿ, 20-à Ìóëëîâêà Êëóáíàÿ Ëåðìîíòîâà, 14 Àâòîñòðîèòåëåé, 60 Ëåíèíà, 26 Ëåíèíà, 33 Í.Ìàéíà Ëåíèíà, 44-à Ì.Òîðåçà, 3 Àâòîñòðîèòåëåé, 55 Âëàñòü òðóäà, 24 Àâòîñòðîèòåëåé, 55 Çàïàäíàÿ, 18 Òóõà÷åâñêîãî Êóëüêîâà Ñàäîâàÿ Ò. Ïîòàïîâîé Ôðóíçå Àáëîâà Ïóøêèíà Àáëîâà

ÝÒÀÆ

1/3 9/9 1/2 2/9 5/9 3/5 2/2 4/5 5/5 1/5 4/5 5/5 3/5 1/5 4/5 1/2 2/5 1/9 3/9 12/12 5/5 2/5 3/5 5/9 4/5 6/9 6/9

ÏËÎÙÀÄÜ

ÂÀÐÈÀÍÒ

18/7 34/18/8 29/15/6 36/18/8 38/18/8 30/18/6 34/18/7 48/27/6 46/33/6 60/34/12 52/28/8 49/27/7 46/30/7 52/28/8 52/28/8 59/39/7 53/36/6,2 55/30/8 57/37/8 72/45/8 64/46/7 19/13 24 19 18 11 32/18\7 70 75 75 60 250 60 50 50

ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà. ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîä/îáìåí ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîäàæà

ÒÈÏ ÄÎÌÀ

ÖÅÍÀ, ðóá

óëó÷ø. óëó÷ø. õðóù. óëó÷ø. óëó÷ø. õðóù. óëó÷ø. ïàíåë. õðóù. êèðï. óëó÷ø. õðóù. õðóù. óëó÷ø. óëó÷ø. õðóù. õðóù óëó÷ø. óëó÷ø. óëó÷ø. õðóù. êèðï. êèðï. êèðï. êèðï. êèðï. êèðï. äåðåâ. äåðåâ/êèðï. äåðåâ/êèðï. äåðåâ. äåðåâ/êèðï. äåðåâ. äåðåâ. äåðåâ.

800 000 1 130 000 650 000 1 200 000 1 100 000 1 040 000 900 000 1 300 000 1 250 000 1 150 000 1 220 000 1 300 000 1 300 000 1 370 000 1 300 000 1 000 000 1 300 000 1 700 000 1 700 000 2 000 000 920 000 650 000 850 000 540 000 400 000 410 000 900 000 1 500 000 2 050 000 2 000 000 1 400 000 2 500 000 1 800 000 950 000 850 000

õðóù. õðóù óëó÷ø õðóù. óëó÷ø äåðåâÿí.

680 000 940 000 1 530 000 880 000 1 700 000 630 000

ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÆÈËÜ ß È ÈÏÎÒÅÊÈ». ÓË. ÃÀÃ ÀÐÈÍÀ, 9, ÒÅË. 48-200 ÆÈËÜß ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1- êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2- êîìí 3-êîìí äîì

Êóéáûøåâà, 2À Êóéáûøåâà, 22 Ãâàðäåéñêàÿ, 41 Çåìèíà, 130 Àâòîñòðîèòåëåé, 21 Ð.ï.Ìóëëîâêà, óë.Ñîâåòñêàÿ

2/2 1/2 9/9 1/2 2/9 1

28/17/5,5 44/29/5 50,5/28/8 42/28/5,5 66/42/8 45/30/6

ïðîäàæà ïðîä/îáìåí ïðîäàæà ïðîäàæà ïðîä/îáìåí ïðîäàæà

ÎÎÎ « ÆÅÌ ×ÓÆÈÍÀ ». ÏÐ. ËÅÍÈÍÀ, 18, ÒÅË. 3-40-44, ÏÐ. À ÒÎÑ ÒÐ ÎÈÒÅËÅÉ, 43, ÒÅË. 5-03-76, 7-6598 «ÆÅÌ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ×ÓÆÈÍÀ». ÀÂÒ ÎÑÒÐ ÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 7-65-98 1-êîìí 1-êîìí 2-êîìí 2-êîìí 2-êîìí

×åðåìøàíñêàÿ Äèìèòðîâà Êóð÷àòîâà Àâòîñòðîèòåëåé Äèìèòðîâà

5/9 2/4 2/9 9/9 3/5

35/18/8 36,8/18/8 45/30/6 52/28/8 50/33/6

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÓÏËÞ Êóïëþ äà÷ó. Ðÿäîì ñ ðå÷êîé. Òåë. 8-937-455-44-00. Êóïëþ äîëþ æèëîãî äîìà (1/2, 1/3, 1/4) â ïðåäåëàõ 500 òûñ. ðóá. Òåë. 8-927-271-25-24, 8-904-195-13-00.

ÏÐÎÄÀÌ  Ñðî÷íî! Ïðîäàì 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïî ïð. Àâòîñòðîèòåëåé, 9/9, 86/58/9 â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Öåíà 2 ìëí. ðóá. Òåë. 8-906-140-90-02, 8-927-828-60-65.  Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó «õðóùåâêó» ïî óë. Ëåðìîíòîâà. Òåë. 8-905-037-48-12.  Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Áóðöåâà, 11. 1/2 ýòàæ 38 êâ. ì. Ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íîâûå îêíà, ðåøåòêè, íîâûå ðàäèàòîðû, õîðîøèé ðåìîíò, áîëüøîé ïîãðåá. Òåë. 8-904-195-13-00.  Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 46 êâ. ì, 2/2, äîì êèðïè÷íûé. Åñòü ãàðàæ è ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Òåë. 8-960-371-10-81. Áåç ïîñðåäíèêîâ.  Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïî óë. Áðàòñêîé, 49, 2/9, 51/28/8,5 èëè ìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, âîçìîæíî íà ìàëîñåìåéêó (18 êâ. ì), ñðåäíèé ýòàæ, â Ñîöãîðîäå. Òåë. 8-927-830-05-58.

ïðîäàæà ïðîäàæà îáìåí ïðîäàæà ïðîäàæà

óëó÷ø. ÊÃ õðóù. óëó÷ø. õðóù.

970 000 1 100 000 1 450 000 1 670 000 1 340 000

 Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ðàéîí Ïîðòà. 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (÷àñòè÷íûå óäîáñòâà) èëè ìåíÿþ. Òåë. 5-94-81, 8-904-184-42-90.  Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïî óë. Êóéáûøåâà, 222, 3/3, 52 êâ. ì, êóõíÿ 9 êâ. ì, ëîäæèÿ 6 êâ. ì. Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ðåìîíò. Òåë. 8-927-659-79-94.  Ïðîäàì 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. ÓÏ â ñ. Òèèíñê, èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, çàñòåêëåííàÿ ëîäæèÿ, äîìîôîí. Òåë. 9-40-93, 8-908-491-08-45, 8-908-491-08-41.  Ïðîäàì êâàðòèðó ìàëîñåìåéêó ïî óë. Àëòàéñêîé, 65. Ïëîùàäü 26 êâ. ì, îáùàÿ 31 êâ. ì. Òåë. 8-929-798-40-24.  ÏÐÎÄÀÌ ÑÅÊÖÈÞ (2 ÊÎÌÍÀÒÛ), 15 È 12 ÊÂ. Ì. ÎÁÙÀß ÏËÎÙÀÄÜ 45 ÊÂ. Ì. ÏÎ ÓË. ÇÀÏÀÄÍÎÉ, ÄÎÌ 20. 2/9. ÌÅÒ ÀËËÈ×ÅÑÌÅÒÀ À. ÖÅÍÀ ÊÀß ÄÂÅÐÜ.  ÑÅ Ó ÄÎÁ ÑÒ ÂÑÅ ÓÄÎÁ ÄÎÁÑ ÒÂÀ. 1 ÌËÍ. ÐÓÁËÅÉ. ÒÅË. 2-82-27, 8-909-355-52-24. Ïðîäàì êîìíàòó â îáùåæèòèè ïî óë. Çàïàäíîé, 20, îáùàÿ ïëîùàäü 16,85 êâ. ì, æèëàÿ 11,39 êâ. ì. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Òåë. 8-937-882-54-02. Ïðîäàì äîì ïî óë. ×åðåïè÷íîé, âñå óäîáñòâà, áàíÿ, ãàðàæ, 61,5 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5 ñîòîê, íîâàÿ ñàíòåõíèêà. Öåíà 2 ìëí. ðóá. èëè îáìåí íà 1-, 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ðàéîíå Ïîðòà èëè Çàéöåâà ïîñåëêà ñ äîïëàòîé. Òîðã. Òåë. 8-927-271-25-24. Ïðîäàì äîì â Çàéöåâîì ïîñåëêå ïî óë. Êàìñêîé. Òåë. 8-963-642-66-86. Ïðîäàåòñÿ äîì â Íîâîé Ìàéíå, æèëàÿ ïëîùàäü 42 êâ. ì, âîäà, ñëèâ, ãàç. 15 ñîòîê çåìëè. Âñå íàäâîðíûå ïîñòðîéêè. Òåë. 8-927-632-64-07. Ïðîäàì 1/2 äîìà óë. Ñ. Ëàçî (ðàéîí Ãîðêè), íîâàÿ áàíÿ, õîëîäíàÿ è ãîðÿ÷àÿ âîäà, ñëèâ, 24 êâ. ì. Âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà. Öåíà 650 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë. 8-927-271-25-24.  Ïðîäàì ãàðàæ â ãàðàæíîì îáùåñòâå «Ñàëàíã-Àâòî» (ðàéîí òåëåâûøêè), ðàçìåð 6õ9 ì. Òå ë. 8-927-825-19-17.  Ïðîäàì ãàðàæ, «Àâòîñòðîèòåëü 22» íà ïåñêàõ. 21,20 êâ. ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ñâåò, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá. Òåë. 8-937-278-84-14, 8-927-272-74-48, 7-65-79, 7-51-16.  Ïðîäàì ãàðàæ â ãàðàæíîì îáùåñòâå «Çà ðóëåì», ðàçìåð 3õ6 ì. Òåë. 6-38-18, 8-927-273-84-15.

9

Ïðîäàþ ãàðàæ â ÃÎ «Æèãóëè» (10 ìèíóò õîäüáû îò ìàãàçèíà «Äðóæáà», Ñîöãîðîä) Ïëîùàäü 24 êâ. ì (4õ6). Ñóõîé ïîãðåá èç êðàñíîãî êèðïè÷à, ñìîòðîâàÿ ÿìà, æåëåçíûå âîðîòà, ýëåêòðè÷åñòâî. Åñòü âîçìîæíîñòü óäëèíèòü. Äîêóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 3-67-39, ïîñëå 17.00, ñîò. 8-909-357-29-90.  Ïðîäàì äà÷ó â ñàäîâîì îáùåñòâå «Ðàäóãà», 2-ýòàæíûé äîì, 4 ñîòêè çåìëè. Òåë. 8-929-790-04-48. Ïðîäàì äà÷ó 500 ì îò ×åðåìøàíà, 4 ñîòêè, êèðïè÷íàÿ, îáùåñòâî «Ó÷èòåëü». 30000 ðóá. Òåë. 3-12-82, 8-929-791-33-46. Ïðîäàåòñÿ äà÷à (3 ñîòêè çåìëè) çà «Äðóæáîé», 3 ëèíèÿ. Óõîæåííàÿ, ïðèâàòèçèðîâàííàÿ, âñå íàñàæäåíèÿ. Òåë. 3-83-61, 8-929-794-20-12.  Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7,5 ñîòîê â öåíòðå Ñòàðîãî ãîðîäà ñî ñòðîåíèåì ïîä ñíîñ. Âñå êîììóíèêàöèè, ïîä ìàãàçèí, ÑÒÎ. Öåíà 1 ìëí. ðóá. Òîðã. Òåë. 8-927-271-25-24.  Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê 14 ñîòîê, ðàéîí Õèììàøà. Èìåþòñÿ ïîñòðîéêè: ñàóíà ñ áàññåéíîì, òðè ãàðàæà, äâà ñêëàäà, äîìèê. Âñå êîììóíèêàöèè. Äåñÿòü ìèíóò õîäüáû äî öåíòðà ãîðîäà. Öåíà 2 ìëí. 200 òûñ. ðóá. Òåë. 8-927-801-67-38. Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ýëèòíîé æèëîé çàñòðîéêè â Áåðåçîâîé ðîùå, âñå êîììóíèêàöèè, íîâûé àñôàëüò, 8 ñîòîê çåìëè. Öåíà 1 ìëí. ðóá. Òîðã. Òåë. 8-927-271-25-24. Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ÈÆÑ, ï. Òîðôáîëîòî, 10 ñîòîê. Öåíà 100 òûñ. ðóá. Òåë. 8-927-271-25-24. Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ÈÆÑ, ï. Êóðëàí, 12 ñîòîê, íàïðîòèâ äîìîâ «ÀâòîÂÀÇáàíêà», 170 òûñ. ðóá. Êîììóíèêàöèè ðÿäîì. Òåë. 8-927-271-25-24. Ïðîäàì äåéñòâóþùèé ñâèíàðíèê â Ìóëëîâêå. Äâà êàïèòàëüíûõ çäàíèÿ, ëåòíèå çàãîíû, âîäîïðîâîä, ýëåêòðè÷åñòâî, êîòåëüíàÿ. Òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-927-271-25-24.

ÑÄÀÌ  Ñäàì 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñîöãîðîäå íà ÷àñû è ñóòêè. ×èñòàÿ, óþòíàÿ, ïîëíîñòüþ ìåáëèðîâàííàÿ. Ñóòêè 600 ðóá. Òåë. 8-903-339-97-06. ÎÃÐÍ 304730232700076.

ÑÍÈÌÓ  Ñðî÷íî! Ñåìüÿ ñíèìåò æèëüå. Òåë. 8-908-486-86-83. Ñðî÷íî! 1-, 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-904-195-13-00.

ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîèçäåëèé. Ñðî÷íî. Òåë. 8-908-489-3930. Ñäàì â àðåíäó èëè ïðîäàì ñàëîí êðàñîòû íà áåðåãó ðåêè ×åðåìøàí, ìîæíî ïîä îôèñ. Òåë. 8-960-362-52-66.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÊÓÏËÞ

«ÓÀÇ». Òåë. 8-929-792-4411.

ÏÐÎÄÀÌ  Ïðîäàì ñðî÷íî «ÂÀÇ-21102», 2004 ã. âûïóñêà, âñå åñòü, âëîæåíèé íå òðåáóåò, 140 òûñ. ðóá. Òåë.8-903-336-90-30. Ïðîäàì «ÂÀÇ-21043» «ñàôàðè», 1996 ã.â. Òåë. 8-904-190-54-10.  Ñðî÷íî! Ïðîäàì «ÂÀÇ21 14», 2008 ããî î äà âûïó ñê à, á à2114», âûïóñê áàçîâàÿ òàêñè, öåíà 120 òûñ. ð ó á. Ò å ë. 8-902-125-90-75. Òå Ïðîäàì ìàøèíó «ÂÀÇ-21013» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-906-393-50-84. äàì «Ó À Ç-31514» â õõîîÏðîäàì «ÓÀ  Ïðî ðîøåì ñîñòîÿíèè. Òå ë. 8-902-121-88-07.

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Ïðîäàì «Ford Focus II» ðåñòàéëèíã, êóïëåí â äåêàáðå 2008 ã., öâåò «÷åðíûé ìåòàëëèê», îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Òåë. 8-937-775-95-45. Ïðîäàì àâòîìîáèëü «Honda Fit», Ïðîäàì à, ïðàâûé ð óëü, ÀÊÏ, 2003 ãã.. âûïó ñê âûïóñê ñêà, ðó ðîçîâîãî öâåòà. Òåë. 8-927-825-19-17, ïîñëå 18-00. «Îêà», 01 ãîäà, «Ìóðåíà», 27 òûñ. êì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-917-631-82-91.  Àâòîëîìáàðä. Ñðî÷íûå çàéìû ïîä àâòî. Âûãîäíûå óñëîâèÿ. «Ëîìáàðä 24 ÷àñà. Êðåäèòíèêú». ÎÎÎ «Êàðìàíè». Òåë. 5-95-33, 8-937-450-26-26. ÎÃÐÍ. 1086320020544.

ÇÎËÎÒÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ ÊÓÏËÞ

àð ãã.. Ñ ò-Ïå ó ðã à  Àíòèêâ Àíòèêâàð Ñàíê àíêò-Ïå ò-Ïåòò åðá åðáó ðãà àíê êóïèò â êîëëåêöèþ ëþáûå ïðåäìåòû ñòàðèíû: èêîíû äåðåâÿííûå, áðîíçîâûå, äàæå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè. Âèíòîâûå çíà÷êè íà ëþàò óýòáóþ òòåì åì ó, çíàêè, æå Ñòà åìó æåòòîíû. Ñò êè ôàðôîðîâûå, ÷óãóííûå, áðîíçîâûå. Êàð òèíû äî 60-õ ãã îíå òû Êàðòèíû ãã.. Ì Ìîíå îíåòû öàðñêîé Ðîññèè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. ×àñû êàìèííûå, íàïîëüíûå, íàðó÷íûå ìóæñêèå â çîëîòûõ êîððîôåéïó ñàõ äî 60-õ ãã îäó äó.. Ò Òðîôåéïóñàõ ãã.. íà õõî íûå ïðåäìåòû èñêóññòâà, ñàìîâàðû íåîáû÷íûõ ôîðì, êêî îë îê îëü ÷èîêî ëü÷èêè, àòðèáóòèêó öàðñêîé àðìèè. Î÷åíü äîðîã î. Ð àñ ÷å äîðîãî. Ðàñ àñ÷å ÷åòò ñðà ñðàççó. Æäåì âàñ ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì. Óë. à àã àðèíà, 27 (áûâøèé îá óâíîé Ãàã àãàðèíà, îáóâíîé ìàãàçèí) ñ 09:00 äî 12:00 è ÒÊ «Êðèñòàëë», ð-í ÄÀÀÇà, 1 ýòàæ, ñ 13:00 äî 16:00. Îñòàëüíûå äíè ïî òåë. 4-02-67, 8-902-001-19-65, 8-927-634-02-67, 8-909-359-04-46. Âûåçä íà äîì äëÿ îöåíêè áåñïëàòíî. Ïîêóïàþ èêîíû è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû. Òåë. 8(9603) 72-51-12. Ñêóïêà, çàëîã çîëîòà 24 ÷àñà. Äîðîãî (äî 700 ðóáëåé çà 1 ãðàìì). Ïðîäàæà þâåëèðíûõ èçäåëèé. «Ëîìáàðä 24 ÷àñà. Êðåäèòíèêú». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 71. ÎÎÎ «Êàðìàíè». Òåë. 5-95-33, 8-937-450-26-26. ÎÃÐÍ 1086320020544.

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ ÊÓÏËÞ

Àâòîìàòû, ïóñêàòåëè, êîíòàêòîðû. Òåë. 8-927-270-9956.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÊÓÏËÞ

Ñêóïêà, çàëîã, ïðîäàæà ëþáîé áûòîâîé òåõíèêè, òåëå-, àóäèî-, âèäåîàïïàðàòóðû. «Ëîìáàðä 24 ÷àñà. Êðåäèòíèêú». ÎÎÎ «Êàðìàíè». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 71. Òåë. 5-95-33, 8-937-450-26-26. ÎÃÐÍ 1086320020544. Êóïëþ ñòàðûå ÒÂ, ñòèðàëüíûå ìàøèíêè, ãàçîâóþ êîëîíêó, ãàçîâûé áàëëîí, ãàçîâóþ ïëèòó, àêêóìóëÿòîð, ýëåêòðîäâèãàòåëè, áàòàðåè, ñìåñèòåëè, êðàíû, ïåð÷àòêè ðàáî÷èå, æåëåçíûå êðîâàòè, ñòàðûå âåëîñèïåäû, àöåòèëåí, òèñêè. Òåë. 5-47-88, 8-906-390-82-66. Êóïëþ íåðàáî÷èå õîëîäèëüíèê, ãàçîâóþ ïëèòó, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Òåë. 8-927-800-23-90, 8-904-180-22-70.  Êóïëþ íåðàáî÷èå: õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ãàçîâóþ ïëèò ó, ããà àçîâ óþ êêî îë îíê ó, êèñë îðî äïëèòó îâóþ îíêó êèñëîðî îðîäíûå è ãàçîâûå áàëëîíû, êîòëû, ñìåñèòåëè, êðàíû, áàòàðåè, ýëåêòðîäâèãàòåëè, àêêóìóëÿòîð, æåëåçíûå êðîâàòè, ñàìîâàðû. Ñàìîâûâ îç. Ò åë. 9-1 1-65, 8-904-195-77-17. âûâî Òå 9-11-65,

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÊÓÏËÞ

 Êóïëþ øâåéíûå ìàøèíû «×àéêà», «Ïîäîëüñê» 1, III, 132, 134, 142, 143, 144. Ò åë. 8-917-951-31-44 Òå 8-917-951-31-44.

Îáúÿâëåíèÿ âñåõ 4-õ âûïóñêîâ ãàçåòû «Ìîçàèêà» çà íåäåëþ - íà ñàéòå www.mosaica.ru

ÌÅÁÅËÜ ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì êóõîííûé áåëûé óãîëîê. Òåë. 8-905-037-48-12. Ïðîäàì ñòåíêó, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. 8-917-616-46-18. Ïðîäàì ìåáåëüíóþ ñòåíêó äëÿ øêîëüíèêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà. Òåë. 3-16-31, 8-906-146-76-55.  Ïðîäàì óãîëîê øêîëüíèêà, ñòåëëàæíûå ïîëêè, øèôîíüåð, âûäâèæíîé êîìïüþòåðíûé ñòîë. Òîðã óóìåñò ìåñò åí. Íà ÷àëüíàÿ ö åíà ìåñòåí. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4000 ð óá. Ò åë. 8-902-004-78-68. ðó Òå Ïðîäàì øêîëüíûé óãîëîê ñ øèôîíüåðîì ïî áîêàì, á/ó, ñòîÿ êîìïüþòåðíûé ñòîë, ñâåðõó ïîëî÷êè äëÿ êíèã.  õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 5-91-21, 8-917-625-90-76.  Ïðîäàì øêàôû-âèòðèíû 205(185)õ80(89,99)õ43, ñòîëû îôèñíûå 120õ60õ70, ïðèëàâêè ñèíå-ãîëóáîãî öâåòà, áóõãàëòåðñêèå øêàôû, íàâåñíûå ïîëêè. Òåë. 8-909-357-08-18.  Ôàáðè÷íàÿ êîðïóñíàÿ è ìÿãêàÿ ìåáåëü! Îòëè÷íîå êà÷åñòâî, íèçêèå öåíû, âûçîâ äèçàéíåðà áåñïëàòíî. Ñêèäêè. Òå ë. 8-902-002-81-44, 8-960-370-21-66. ÎÃÐÍ 307731007100010.

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì äåòñêóþ êðîâàòêó íà ìàÿòíèêàõ, ïîëíûé êîìïëåêò, ìàòðàö, áîðòà, áàëäàõèí. Âñå ïî÷òè íîâîå. Òåë. 2-32-72, 8-906-390-34-70. Ïðîäàì äåòñêóþ êîëÿñêó çèìà-ëåòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 6-74-17. àðû äëÿ íîâ îðî æäåíîâàðû íîâîðî îðîæäåí Òîâ íûõ. Ì àã à çèí «Ïðèâ å ò, ìàÌàã àãà «Ïðèâå ëûø!». «Ä îì Ò îðã îâ ëè» íà 2 «Äîì Òîðã îðãîâ îâëè» å ë. 9-58-38, óóë. ë. Êóéý ò àæå, Ò Òå áûøåâà, 166, 1 ýòàæ, ÒÄ «Âèíò àæ». Ò å ë. 9-1 1-53. «Âèíòàæ». Òå 9-11-53. ÎÃÐÍ 307730225500069.

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ ÊÓÏËÞ

Ñêóïêà, çàëîã, ïðîäàæà 24 ÷àñà. Ñîòîâûå òåëåôîíû âñå ìîäåëè. Äîðîãî! Ðàñ÷åò ñðàçó. «Ëîìáàðä 24 ÷àñà. Êðåäèòíèêú». ÎÎÎ «Êàðìàíè». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 71. Òåë. 5-95-33, 8-937-450-26-26. ÎÃÐÍ 1086320020544.

ÏÐÎÄÀÌ  Ïðîäàæà ñîòîâûõ òåëåôîíîâ, òåëå-, àóäèî-, âèäåî-, áûòîâîé òåõíèêè, þâåëèðíûõ èçäåëèé. «Ëîìáàðä 24 ÷àñà. Êðåäèòíèêú». ÎÎÎ «Êàðìàíè». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 71. Òåë. 5-95-33, 8-937-450-26-26. ÎÃÐÍ 1086320020544.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ ÏÐÎÄÀÌ

 Ïðîäàì ìîíèòîð «Samsung Syno Master». Öåíà 1000 ðóá. Òåë. 6-21-92, 8-927-806-25-21.

ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ ÏÐÎÄÀÌ

 Ïðîäàì ñâàäåáíîå ïëàòüå 48 ðàçìåðà, áåëîå, íåæíîå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-917-632-55-49.  Ïðîäàì áóòñû, ïî÷òè íîâûå «Demix», ðàçìåð 36. Òåë. 3-87-42, 8-962-631-47-73.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÐÎÄÀÌ

 Ïðîäàì ï÷åëèíûé ìåä, öåíà 1400 ð ó á. çà 3-ëèòðîâ óþ á àíê ó. 3-ëèòðîâóþ áàíê àíêó ðó Äîñòàâêà ïî ãîðîäó îò 3 ëèòðîâ. Òåë. 9-10-69. Ïðîäàì ÷åñíîê. Òåë. 6-45-13.


ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÐÎÄÀÌ

 Ïèëîìàòåðèàë îáðåçíîé è íåîáðåçíîé, ïîãîíàæíûå èçäåëèÿ: âàãîíêà, áëîêõàóñ, ñòðîãàíûå äîñêè, áðóñêè. Êðîâåëüíûå ðàáîòû. Ñòðîèòåëüñòâî êàðêàñíûõ äîìîâ ñ ôóíäàìåíòà «ïîä êëþ÷». Ïîñòàâêà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà. Ò åë. 4-03-28, 8-927-633-74-31. Òå ÎÃÐÍ 30573230900021. Ïðîäàì æ/á êîëüöà, êðûøêè, äíèùà äèàìåòðîì 0,7 ì, 1 ì, 1,5 ì, 2 ì. Òåë. 8-906-144-25-10. ëå ó ì «T arkett» îïò îì è  Ëèíî Ëèíîëå ëåó «Tarkett» îïòîì íà çàêàç. Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê äî 10%. Îïòîâèêàì îñîë. à àíåíê îáûå ïðå äë î æåíèÿ. Ó ïðåäë äëî Óë. Ãàíåíê àíåíêîâà, 55, «Ñòðîèòåëüíûé ðûíîê», áóòèê 51. Ò åë. 8-960-368-33-85, Òå Àíäðåé.  Ïðîäàæà. Êåðàìçèòîáåòîííûå áëîêè 20õ20õ40. Òåë. 9-80-88, 8-908470-13-14. ÎÃÐÍ 304731015500027. Êèðïè÷ äî 1000 âèäîâ. Äîñòàâêà. Òåë. 8-927-272-7073. Ïðîäàì ïåñîê, îïèëêè, ÷åðíîçåì, ãðóíò, ãëèíó, ùåáåíêó, ïåðåãíîé, íàâîç, ñèëèêàòíûé êèðïè÷. Âûâîç ìóñîðà. Òåë. 8-937-270-81-55. Ïðèâåçó íàâîç, ïåñîê, ïåðåãíîé, ãðóíò, ÷åðíîçåì, ùåáåíü (ëþáîé ôðàêöèè). Òåë. 5-82-73, 8-927-987-65-36, 8-904-189-16-75.

ÐÀÇÍÎÅ ÊÓÏËÞ

Êóïëþ íåðàáî÷èå õîëîäèëüíèêè, ñàìîâàðû íà óãëÿõ è ýëåêòðè÷åñêèå, óòþãè íà óãëÿõ, ïàñòó ÃÎÈ, ïîäíîñû, ïîäñòàêàííèêè. Òåë. 5-47-88, 8-917-615-99-98.

 Êîìïàíèÿ «ÑèìáèðÑîôò» (www.simbirsoft.com) ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïðîãðàììèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì (Ñ++, JA VA, PHP JAV PHP,, .NET) â îôèñ â Äèìèòðîâãðàäå. E-mail: dimitrovgrad@simbirsoft.com. Òåë. 8-902-246-05-47. á ó å ò ñÿ ð óê îâ î äèò å ëü, ðåá ðóê óêîâ îâî äèòå  Òðå 27-35 ëå óæ÷èíà, â/î, îïûò ð óëåòò, ì ìó ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû îáÿçàòåëåí, îòëè÷íîå çíàíèå êîìïüþòåðà. Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: vladimir_zaharov_1970@mail.ru  Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó. Äåâóøêà. Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Âîçðàñò îò 23 äî 27 ëåò. Òåë. 8-937-275-8412.  Êîìïàíèÿ «Áèëàéí» ïðèìåò àãåíòîâ ïðÿìûõ ïðîäàæ. Äîñòîéàðüåðíûé ðîñò íûé çàðàáî çàðàáîòò îê, êêàðüåðíûé ðîñò.. Òåë. 8-903-320-01-20, ñ 9 äî 18 ÷àñ îâ. ÷àñîâ. Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü (äåâóøêà). Òåë. 8(8422) 95-25-26. tkvaleo@yandex.ru  Êîìïàíèè «Ôàìèëüíûå êîëáàñû» òðåáóåòñÿ òîðãîâûé ïðåäñò àâèò å ëü â ãã.. Äèìèòðîâãðàäå. ñòàâèò àâèòå Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ðåçþìå ïðèñûëàòü ïî ýë. ïî÷òå: isaburov@famko.ru.

ÏÐÎÄÀÌ Ïðîäàì èíâàëèäíóþ êîëÿñêó, á/ó. Äåøåâî. Òåë. 8-962-835-80-41.  Ïðîäàì ìàòðàö â óïàêîâêå (200õ150õ16) « 1300 ðóá., çåðêàëî íà ÄÑÏ (200õ50) « 1000 ðóá., âåëîñèïåä «Øêîëüíèê» - 1200 ðóá. Òåë. 8-909-355-49-49.  Ïðîäàì õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ íà êîðì æèâîòíûì, íåêîíäèöèÿ. Ò åë. 8-927-815-31-02. Òå Ïðîäàì îáëèöîâêó, äâåðè, êðûëî äëÿ «Æèãóëåé»-2102. Ïðîäàì ïîðøíåâóþ ãðóïïó, ïðîêëàäêè, ãîëîâêè áëîêà äëÿ «Ìîñêâè÷à». Òåë. 3-16-00. Ïðîäàì «ÃÀÇåëü», ìåáåëü, äà÷íûé àòðèáóò, ìåòàëëîëîì. Òåë. 9-13-88, 8-904-199-13-88. Ïðîäàì ïëèòó ãàçîâóþ 4-êîíôîðî÷íóþ â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè, ðàçìåð 60õ60, öåíà 2 òûñ. ðóá. Ïëèòó 4êîíôîðî÷íóþ öåíà 1 òûñ. ðóá. Áàëëîí (àðãîí, êèñëîðîä) öåíà 1,5 òûñ. ðóá. Âîðîòà ãàðàæíûå, á/ó, ðàçìåð 2õ2,5, öåíà 10 òûñ. ðóá. Ïðèöåï íà êîëåñàõ, âûïóñê 1987 ãîä, öåíà 10 òûñ. ðóá. Òåë. 9-03-97.

ÐÀÁÎÒÀ Ñðî÷íî! Òðåáóåòñÿ ðåïåòèòîð àíãëèéñêîãî ÿçûêà. 4 êëàññ. Òåë. 8-937-874-47-35. Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ: ïðîâèçîð, äâà ôàðìàöåâòà. Òåë. 8-927-811-3777.

10 ¹33 (133) 25.08.2011

«Ìîçàèêà-Äèìèòðîâãðàä»

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ: ïëîòíèêè, ýëåêòðèêè, ñâàðùèêè, ðàáî÷èå. Ñðî÷íî! Òåë. 8-927-700-18-79.  Õëåáîïåêàðíîìó ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ: óïàêîâùèêè äëÿ ðàáî òû â íî ÷íóþ ñìåíó ò÷èêðàáîòû íî÷íóþ ñìåíó,, ó÷å ó÷åò÷èêêàëüêóëÿòîð. Çàðïëàòà îò 7000 ðóá. Ò åë. 3-31-01. Òå Òðåáóþòñÿ ãðóç÷èêè (äî 40 ëåò), äåâóøêè íà ñáîðêó. Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë. 8-927-634-01-14. Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå â ã. Ñàìàðà. Çàðïëàòà îò 20 òûñ. ðóá., æèëüå è ïèòàíèå çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ. Òåë. 8-937-271-60-07.  Òðåáóåòñÿ: Âàõòà: Ìîñêâà, ÌÎ, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Ñ.-Ïåòåðáóðã, Òîëüÿòòè: îõðàííèêè, óïàêîâùèöû, ãðóç÷èêè, ñòðîèòåëüíûå è çàâîäñêèå ñïåöèàëüíîñòè. Ãîðîä: ðèýëòîð. Òåë.:7-17-27, 8-927-981-29-73. ÎÃÐÍ 1077302002513. Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèöà, ïðîæèâàþùàÿ â ðàéîíå Ñîöãîðîäà, â âîçðàñòå îò 50 äî 65 ëåò. Òåë. 8-962-835-80-41.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

  ìàãàçèí «Ïÿòåðî÷êà» òðåäàâ åö-ê îíñó ëü àíò,, óþòò ñÿ: ïðî ïðîäàâ äàâåö-ê åö-êîíñó îíñóëü ëüòò àíò á óþ ê àññèð, ãð óç ÷èê. Ò åë. 5-74-48. ãðóç óç÷èê. Òå  Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö (æåíùèíà) â ìàãàçèí «Ìåäòåõíèêà». Æåëàòåëüíî ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì. Òåë. 8-927-987-37-73. Íà ïèùåáëîêè äåòñêèõ ñàäîâ òðåáóþòñÿ ïîâàðà (ðàéîíû: Ïîðò, Õèììàø), êóõîííûé ðàáîòíèê (ðàéîí: Ñîöãîðîä). Òåë. 4-35-39.   ñàëîí êðàñîòû «Èìèäæ-Ìàñòåð» òðåáóåòñÿ ìàñòåðà ìóæñêîãî è æåíñêîãî çàëà. Àðåíäà êðåñëà. Òåë. 8-927-630-38-65.   ïàðèêìàõåðñêóþ òðåáóþòñÿ ìàñòåð æåíñêîãî çàëà, ìàñòåð ìàíèêþðà. Òåë. 8-917-634-20-34.  òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè-ýêñïåäèòîðû íà àâòîìîáèëü «ÌÀÇ» äëÿ äîñòàâêè ãðóçîâ ïî Ðîññèè è ñòðàíàì áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ïîëíûé ñîöïàêåò, çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë. 6-42-44, 6-11-65. Òðåáóþòñÿ íà ÑÒÎ: àâòîýëåêòðèê, àâòîñëåñàðü ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë. 8-903-336-40-65, 8-960-377-40-65.   ñàëîí «Ìåáåëü-Ôëîï» òðåáóåòñÿ ñòîðîæ-äâîðíèê. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 4-49-59.

 Ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû. Òåë. 8-902-121-66-64. Ýëåêòðèê îêàæåò âàì óñëóãè. Íåäîðîãî. Òåë. 8-904-190-54-10, 4-32-47, ïîñëå 16.00.  Óêëàäêà êàôåëüíîé ïëèòêè, çàìåíà òðóá, óñòàíîâêà ñàíòåõíèêè è òàê äàëåå. Êà÷åñòâåííî. Òåë. 3-36-86, 8-960-375-88-35, Àíàòîëèé. Ïîäãîòîâêà ê çèìå îêîí, áàëêîííûõ äâåðåé. Ðåìîíò, ðåãóëèðîâêà. Òåë. 8-927-980-61-34.  Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòî-, âèäåîñúåìêà ëþáûõ ìåðîïðèÿòèé, òîðæåñòâ, ñâàäåá. Òåë. 8-908-484-87-31, Þðèé.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎ ÀÏÏÀÐ ÀÒÓÐÛ ÂÈÄÅÎÀ ÏÏÀÐÀ Ðåìîíò ëþáûõ òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Âûåçä â ðàéîí. Áåç âûõîäíûõ. Òåë. 5-48-90, 8-927-815-40-90. ÎÃÐÍ 304730210400125. Îòðåìîíòèðóåì âàø òåëåâèçîð. Êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé. Âûåçä â ðàéîí. Âûçîâ áåñïëàòíûé. Òåë. 4-05-80. ÎÃÐÍ 304730210400125.  Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ (ñòàæ 15 ëåò). Ãàðàíòèÿ äî 3 ëåò. Îòðåìîíòèðóþ è íàñòðîþ âàø òåëåâèçîð, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî. Âûçîâ áåñïëàòíûé. Òåë. 3-28-92, 4-02-62, 8-927-273-26-50. ÎÃÐÍ 304730208200091.  Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, ìîíèòîðîâ, DVD, àâòîìàãíèòîë, ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé, àâòîìàãíèòîë. Âûåçä â ðàéîí. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 6-04-09, 6-59-21, 8-906-391-63-30. ÎÃÐÍ 31 1732913000080. 311732913000080.  Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî. Ãàðàíòèÿ. Âûåçä â ðàéîí. Áåç âûõîäíûõ. Òå ë. 5-53-62, 8-927-800-71-42. ÎÃÐÍ 309730220900014.

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÀÍÒÅÍÍÛ ÒÂ-àíòåííû. Îáåñïå÷ó ñòàáèëüíûé òåëåâèçèîííûé ïðèåì âûñîêîãî êà÷åñòâà. Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Òåë. 6-48-56, 8-964-856-61-08. ÎÃÐÍ 309730221700012.

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒ Î ÁÛÒΠÎÂÎÉ ÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ àíîâê à è ïðî äàæà êêîíäèöèîíäèöèñòàíîâê àíîâêà ïðîäàæà  Óñò îíåðîâ. Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ, ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé è Ñ ×-ïå ÷åé. à àðàíòèÿ. ÑÂ×-ïå ×-ïå÷åé. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 9-89-29, 8-960-364-26-92. ÎÃÐÍ. 31 1732917200045. 311732917200045. Óñòàíîâêà è ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ÑÂ×-ïå÷åé (ìèêðîâîëíîâîê) è äð. áûòîâîé òåõíèêè. Ãàðàíòèÿ, ñêîðîñòü, íàäåæíîñòü, âûåçä â ðàéîí, áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè, ïîìîùü â âûáîðå áûòîâîé òåõíèêè ñ âûåçäîì â ìàãàçèí. Êóïëþ ñòèðàëüíûå ìàøèíû íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-902-121-25-23, 9-89-74, 8-917-635-72-20, 8-929-791-81-01. ÎÃÐÍ 309731030200020.  Áûâøàÿ «Ðåìáûòòåõíèêà». Ðåìîíò õõî îë îäèëüíèê îâ (íà äîì ó, äèëüíèêîâ äîìó âûåçä â ðàéîí), ïûëåñîñîâ, óòþãîâ, ìÿñîðóáîê è ìíîãîãî àã àðèíà, 25, äð óã îã î â ö åõå. Ó ë. à àãàðèíà, äðóã óãîã îãî öå Óë. Ãàã òåë. 4-07-30, 8-927-634-07-30. ÎÃÐÍ 310732925700061.  Ñåðâèñíûé öåíòð «Áûò-òåõíèêà»: óñòàíîâêà, ãàðàíòèéíûé è ïîñëåãàðàíòèéíûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ, êîíäèöèîíåðîâ, ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé. Âûåçä â ðàéîí. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 9-59-91, 8-960-373-50-09. ÎÃÐÍ 1027300533457.  Ñåðâèñíûé öåíòð «Ãàçîâèê». Êîòëû: «Ariston», «Baxi», «Vaillant». Ïðîäàæà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå, çàï÷àñòè. Òåë. 8(8422) 46-37-04.  Áûòòåõíèêà. Óñòàíîâêà, ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ, õîëîäèëüíèêîâ, âîäîíàãðåâàòåëåé. Âûåçä â ðàéîí. Òåë. 9-13-52, 8-927-272-37-94. ÎÃÐÍ 308730231800045.

ÐÅÌÎÍÒ ØÂÅÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëîêîâ. Òåë. 8-902-120-86-14, Èëüÿ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ Ê ÎÌÏÜÞ ÒÅÐ ÎÂ ÎÌÏÜÞÒÅÐ ÒÅÐÎÂ  Íàñòðîéêà êîìïüþòåðîâ, îïåðàöèîííûõ ñèñòåì, ïðîãðàìì è ïðèëîæåíèé. Òåë. 8-927-271-23-80, 3-07-22, Ñåðãåé. ÎÃÐÍ 309730233000013. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ. ÐÅÌÎÍÒ È ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÎÃÐÍ. 310732931900062. ÒÅË. 6-03-48, 8-905-036-96-41.

ÐÅÌÎÍÒ È ÈÇà ÎÒ Î ËÅÍÈÅ ÌÅÁÅËÈ ÈÇÃÎÒ ÎÒΠÎÂËÅÍÈÅ  Ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè, çàìåíà òêàíè, ïîðîëîíà, ïðóæèí, áðóñêîâ, çàìê îâ. Âûñ îê îå êêà à÷åñòâ î. Ò ðàíñçàìêîâ. Âûñîê îêîå ÷åñòâî. Òðàíñïîð îíñó ëü åñïëà òíî. ïîðòò, êêîíñó îíñóëü ëüòòàöèè á áåñïëà åñïëàòíî. Òåë. 9-55-02, 8-902-005-69-15. ÎÃÐÍ 304730234400161.  Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè, ñòóëüåâ, ìàòðàñîâ. Èçìåíåíèå äèçàéíà, íèçêèå öåíû. ×àñòè÷íûé ðåìîíò íà äîì ó. Èíâ àëèäàì è ïåíñèîíåäîìó Èíâàëèäàì ðàì ñêèäê à. Ò å ë. 9-55-04. Òå ÎÃÐÍ 304730219600139.  Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè, èçìåíåíèå äèçàéíà, âûñîêîå êà÷åñòâî â êîðîòêèå ñðîêè. Âûåçä â ðàéîí áåñïëàòíî. Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì ñêèäê à. Ò å ë. 9-88-04. Òå ÎÃÐÍ 304730219600139.

Îáúÿâëåíèÿ âñåõ 4-õ âûïóñêîâ ãàçåòû «Ìîçàèêà» çà íåäåëþ - íà ñàéòå www.mosaica.ru

 Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè, ñòóëüåâ, ìàòðàñîâ. ×àñòè÷íûé ðåìîíò íà äîì ó. äîìó Áîëüøîé âûáîð òêàíåé. Êîðîòêèå ñðîêè. Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì ñêèäê à. Ò åë. 9-59-87. ñêèäêà. Òå ÎÃÐÍ 304730219600139.  Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè, ñòóëüåâ, ìàòðàñîâ. ×àñòè÷íûé ðåìîíò íà äîì ó. Áî ëüøîé âûäîìó Áîëüøîé áîð òêàíåé. Êîðîòêèå ñðîêè. Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 9-59-48. ÎÃÐÍ 304730219600139.  Ðåìîíò è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Èçìåíåíèå äèçàéíà. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Äîñòóïíûå öåíû. Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì ñêèäåë. 9-80-58, 8-902-002-83-33. ê à. Ò Òå ÎÃÐÍ 304730219600139. åðü  Â.Ñ.Â. - äîâ äîâåðü åðüòò åñü ïðîôåññèîíàëàì! 14 ëåò - ýòî ñòàæ. Ð åìîíò åìîíò,, èçìåíåíèå äèçàéíà è ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ðåàëüíûå, äîñòóïíûå öåíû. Ïåíñèîíåðàì àëèäàì ñêèäêè. à àðàíòèÿ, è èíâ èíâàëèäàì Ãàðàíòèÿ, ðàññðî ÷ê à. Ò å ë. 9-13-31, ðàññðî÷ê Òå 2-41-73. Ñâèä. ¹1451-1997 ãã.. ÎÃÐÍ 304730227800050.  Ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè, çàìåíà òêàíè, ïîðîëîíà, ïðóæèí, áðóñêîâ, çàìêîâ. Âûñîêîå êà÷åñòâ î. Ò ðàíñïîð îíñó ëü ñòâî. Òðàíñïîð ðàíñïîðòò, êêîíñó îíñóëü ëüòò àöèè áåñïëà òíî. Ò åë. 9-88-48, 9-02-93. åñïëàòíî. Òå ÎÃÐÍ 304730234400161.  Ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ò åë. 9-02-06, Òå 9-02-60. ÎÃÐÍ 304730234400161.  Ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè. Êîíñó ëü åñïëà òíî. Ò åë. 9-02-92, ñóëü ëüòòàöèÿ á áåñïëà åñïëàòíî. Òå 9-02-82. ÎÃÐÍ 304730234400161.  Øêàôû-êóïå. Âñòðîåííûå è ïðî ÷åå. Ò åë. 8-963-234-56-66. ïðî÷åå. Òå ÎÃÐÍ 30430219600155.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ  Êà÷åñòâåííî ïðîâåäó òîðæåñòâåííûå ïðîãðàììû: ñâàäüáû, þáèëåè, ïðàçäíè÷íûå âå÷åðà. Âîçìîæíî - ïî âàøåìó ñöåíàðèþ. Ò åë. 8-908-488-74-04. Òå

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÙÈ ÀÍÈÅ ÐÅÑÍÈÖ È  ÍÀÐ ÍÀÐÀÙÈ ÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ ÍÀ ÔÎÐÌÀÕ. ÒÅË. 8-902-008-02-28. ÎÃÐÍ 309730226600027. Ïðîôåññèîíàëüíîå íàðàùèâàíèå ðåñíèö, íîãòåé: ôîðìû - òèïñû (ãåëü). Ìàíèêþð. Òåë. 8-927-634-51-76, 5-07-45. ÎÃÐÍ 308730226600034.  Ìàñòåð-ïðîôåññèîíàë Àëåíà Áàãðîâà (ñòàæ 7 ëåò) ïðèãëàøàåò: íàðàùèâàíèå, óêðåïëåíèå, õóäîæåñòâåííàÿ ðîñïèñü íîãòåé, òàòó-ìàêèÿæ, òàòó. Îáó÷åíèå, ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-906-390-41-39. Ïðîôåññèîíàëüíûå ìàòåðèàëû äëÿ íàðàùèâàíèÿ íîãòåé. ÒÊ «Çàïàäíûé», áóòèê 100 è ïð. Ëåíèíà 14, ìàãàçèí «Ìåðêóðèé».  Ìàíèêþð, íàðàùèâàíèå íîãòåé, ïîðåñíè÷íîå è ïó÷êîâîå íàðàùèâàíèå ðåñíèö. Íåäîðîãî. Òåë. 9-03-17. «Faberlic», «Infinum», «Edelstar». Óçíàé ñåêðåòû êðàñîòû. ÒÊ «Çàïàäíûé», îôèñ, 3 ýòàæ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë. 8-902-357-80-44, 8-937-874-19-19. ÎÃÐÍ 30774100170017.

ÞÂÅËÈÐÍÛÅ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ Ñòðèæêà ãîðÿ÷èìè íîæíèöàìè – 450 ðóá., îêðàøèâàíèå, ïðè÷åñêè, ìàêèÿæ, ëàìèíèðîâàíèå âîëîñ. Íåäîðîãî. Òåë. 9-03-17, 8-927-812-85-38.


ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ

«Ìîçàèêà-Äèìèòðîâãðàä»

¹33 (133) 25.08.2011

«ÃÀÇåëü» ïî ãîðîäó, ðàéîíó, îáëàñòè, êâàðòèðíûå ïåðååçäû, ãðóç÷èêè. Òåë. 7-47-02, 8-902-001-60-78, 8-917-622-72-45. ÎÃÐÍ. 309730222200058. åçó ïåñ îê, ù åáåíü, ãð óíò Ïðèâå ïåñîê, ùå ãðóíò óíò,,  Ïðèâ ëèíó ÷åðíî ÷åðíîçç åì, ããëèíó ëèíó,, ïåðåãíîé, íàâ î ç. Ò å ë. 8-937-270-81-99. Òå

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  Áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè è èíûå âèäû þðèäè÷åñêèõ óñëóã: ñîñòàâëåíèå èñêîâûõ çàÿâëåíèé, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå, ïðèâàòèçàöèÿ, óçàêîíåíèå ïîñòðîåê è ïåðåïëàíèðîâîê, âñòóïëåíèå â íàñëåäñòâî, äàðåíèå, ìåíà, êóïëÿ-ïðîäàæà, ñîñòàâëåíèå âñåõ âèäîâ äîãîâîðîâ. Èïîòåêà. Óë. Ãàãàðèíà, ä. 29. Òåë. 4-07-18, 8-917-628-93-40. ÎÃÐÍ. 1077302002513.

ÏÎØÈÂ È ×ÈÑÒÊÀ

Ó×ÅÁÍÛÅ  Ðåïåòèòîð ïî àíãëèéñêîìó è èñïàíñêîìó ÿçûêàì. Îáó÷åíèå äåòåé è âçðîñëûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ çàðóáåæíûõ ìåòîäèê. Äåëîâîé àíãëèéñêèé. Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â âóç. Òåë. 8-927-988-90-16.

 Êóðñû «Êðîéêè è øèòüÿ» (æåíñêàÿ è äåòñêàÿ îäåæäà). Ìàøèííàÿ âûøèâêà (ðåøåëüå, ãëàäü, ìåðåæêè). Âÿçàíèå êðþ÷êîì è ñïèöàìè (ñõåìû, òåõíèêà, èçäåëèÿ). Ïðåïîäàâàòåëü Æèòåëåâà. Òåë. 3-26-40, 8-927-804-87-75.

 Ðåñòàâðàöèÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòêà ïóõîâûõ, ïåðüåâûõ ïîäóøåê, îäåÿë, ïåðèí. Øèðîêèé âûáîð íàïåðíèêîâ. Ìû íàõîäèìñÿ ïî ïðåæíåìó àäðåñó: ÒÊ «Êðèñòàëë», ïð. Àâòîñòðîèòåëåé, 61. Áåñïëà òíàÿ äîñò àâê à. Ò åë. 9-1 1-19, äîñòàâê àâêà. Òå 9-11-19, Áåñïëàòíàÿ 8-927-633-97-1 1. 8-927-633-97-11. ÎÃÐÍ 308730207100045.  Ðåñòàâðàöèÿ ïåðüåâûõ ïîäóøåê, îäåÿë, ïåðèí. Ëåòíèå ñêèäêè. Óíèâåðìàã «Ãàãàðèíñêèé», öîêîëüíûé ýòàæ. Äîñòàâêà áåñïëà òíî. Ò åë. 9-56-00, ïëàòíî. Òå 8-902-002-40-05, 8-927-823-29-41.  Ýêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòêà ïóõîâûõ, ïåðüåâûõ ïîäóøåê, ïåðèí, îäåÿë. Øèðîêèé âûáîð íàïåðíèêîâ. Äîñòàâêà áåñïëàòíî, ïð. Ëåíèíà 14. Òåë. 6-19-18, 8-927-633-42-87, 8-904-189-36-56. Ïîøèâ è ðåìîíò îäåæäû èç òêàíè, êîæè, ìåõà. Çàìåíà ìîëíèé, øòîïêà äæèíñîâ, ðåìîíò ñóìîê. Àòåëüå: ïð. Ëåíèíà, 37. Òåë. 8-927-834-39-55. ÎÃÐÍ. 3107320208400032.  Ðåìîíò, ïîøèâ îäåæäû, êîæà, ìåõ, òêàíü. Àòåëüå ïî óë. Êîðîëåâà 6 «À». Âõîä îáùèé ñ ïàðèêìàõåðñêîé «Ôàíòàçèÿ». Òåë. 3-38-48. ÎÃÐÍ 408730212800066.  ÒÊ «Êðèñòàëë», 2 ýòàæ. Ïð. Àâòîñòðîèòåëåé, 61 (çà Ì×Ñ «ÄÀÀÇ»). Ïîøèâ è ðåìîíò ëþáîé îäåæäû, øóá, äóáëåíîê, êîæè. Êà÷åñòâ åííî. Ò åë. 8-927-272-31-05. ÷åñòâåííî. Òå  ×èñòêà êîâðîâ, ïàëàñîâ, êîâðîëèíà, ìÿãêîé ìåáåëè. Âûå å ë. 9-13-45. Âûåçç ä. Ò Òå

ÀÂ Ò ÎÑÅÐÂÈÑ ÀÂÒ Ïðîèçâîäèì ðåìîíò õîäîâîé (ëþáîé ñëîæíîñòè). ÄÂÑ, ÊÏÏ, ðåãóëèðîâêà êàðáþðàòîðà, äèàãíîñòèêà èíæåêòîðà, ðåìîíò ñòàðòåðà, ãåíåðàòîðà. Íåäîðîãî, ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-953-983-41-99.  Ðåìîíò äâèãàòåëåé äî 75 êÂò, òðàíñôîðìàòîðîâ, ýëåêòðîìàãíèòíûõ ìóôò. Òåë. 8-905-036-12-37, 8-927-800-06-00. ÎÃÐÍ 083002102834.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÈÒÓ À ËÜÍÛÅ ÐÈÒÓÀ

 «ÃÀÇåëü» ïðîìòîâàðíàÿ óäëèíåííàÿ. «ÃÀÇåëü» öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ. Òåë. 2-96-44, 8-917-603-64-43, 8-903-339-45-06. ÎÃÐÍ 308730226900022.  «ÃÀÇåëü»-òåíò. Ìåæãîðîä, ãîðîä, äîñòàâêà. Òåë. 8-927-824-87-23. ÎÃÐÍ 306730206000010. îïåðåâ î çêè. «ÌÀ Ç»: ù åóçîïåðåâ îïåðåâî «ÌÀÇ»: ùå Ãð óç áåíü, ïåñ îê, ãð óíò ïåñîê, ãðóíò óíò,, ÷åðíî ÷åðíîççåì, íàâîç, ïåðåãíîé, ãëèíà. Òåë. 2-96-64, 8-927-988-60-67. Ãðóçîïåðåâîçêè. Ïåðååçäû. Ãðóç÷èêè. «ÃÀÇåëü», «Áû÷îê». Òåë. 8-927-820-70-47. ÎÃÐÍ 1057302045206.

Ãàçåòà «Ìîçàèêà-Äèìèòðîâãðàä» Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ÎÎÎ «Ìîçàèêà-Äèìèòðîâãðàä» Ïðåäñåäàòåëü ðåä. Ñîâåòà Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ðåäàêòîð

11

ÃÀÒÀÓËËÈÍ Ð. Ì. ÏÎËßÊΠÂ. È. ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ È. Ô.

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ  Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ïî ãîðîäó, ïî Ðîññèè. Òåë. 8-904-199-11-10, 8-960-374-07-65, 9-11-10. ÎÃÐÍ 308730229000020.

ÐÅÌÎÍÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ  Ñàíòåõíèê, ýëåêòðèê, ãàçîâùèê, ñâàðùèê. Ñ÷åò÷èêè, çàìêè, ëèíîëåóì. Òåë. 9-03-97, 8-903-336-97-31. ÎÃÐÍ 309730227800046. Ðåìîíò è åâðîîòäåëêà: ïåðåïëàíèðîâêà, ïîäâåñíûå è íàòÿæíûå ïîòîëêè, ïàíåëè, âàãîíêà, êàôåëü, âûðàâíèâàíèå ñòåí, îáîè, ëàìèíàò. Ãàðàíòèÿ. Íåäîðîãî. Îïûò 15 ëåò. Òåë. 9-03-40, 8-902-244-88-88. ÎÃÐÍ 1097310001282. Ðåìîíò êâàðòèð. Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Ñàíòåõíèêà. Ýëåêòðèêà. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Íèçêèå öåíû. Òåë. 8-917-622-87-69. ÎÃÐÍ 319230313700029.  Áðèãàäà âûïîëíèò áåòîííûå, ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. Êðîâåëüíûå è ôàñàäíûå ðàáîòû. Ñàéäèíã, áðóñ÷àòêà. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî. Òåë. 9-03-40, 8-902-244-88-88. ÎÃÐÍ 1097310001282.  Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Mondeo» ïðîèçâ îäñòâ à à åðìàíèè. à àðàíïðîèçâî äñòâà Ãåðìàíèè. Ãàðàíòèÿ 10 ëå àç ëè÷íûå âèäû î òëåòò. Ð Ðà îò÷åñòâ åííî. äå ë î ÷íûõ ðàáî ÷åñòâåííî. äåë ðàáîòò. Êà Êà÷åñòâ Íå äîðîã î. à àðàíòèÿ 10 ëå Íåäîðîã äîðîãî. Ãàðàíòèÿ ëåòò. Òåë. 8-927-800-71-42, 8-908-490-89-65. ÎÃÐÍ 309730220900014. Ãèäðîèçîëÿöèÿ. Òåë. 8-903-339-4002.

«Âàííà â âàííó» - ñîâðåìåííûé ìåòîä ðåìîíòà ñòàðûõ ÷óãóííûõ âàíí ïóòåì óñòàíîâêè âêëàäûøà (ñïåöèàëüíàÿ àêðèëîâàÿ âñòàâêà). Òåë. 9-10-69. ÎÃÐÍ 08730209100032. àíîâê à ññ÷å ÷å ò÷èê îâ, çàìåíà ñòàíîâê àíîâêà ÷åò÷èê ò÷èêîâ,  Óñò ñòàðûõ òðóá íà ïîëèïðîïèëåíîâûå, çàìåíà êàíàëèçàöèè. Çàìåíà ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ. Òå ë. 9-58-42, 8-905-035-24-70.

ÐÀÇÍÛÅ  «Áþðî äîáðûõ óñëóã». Ïîëíûé ñïåêòð óñëóã â âàøåì äîìå è íà äà÷å, ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèè. Òåë. 6-77-95, 8-960-364-32-54, ñ 8.00 äî 20.00. Áåç âûõîäíûõ. ÎÃÐÍ 305730201400141.  Ñåðâèñíûé öåíòð. Ðåìîíò âñåõ âèäîâ è ìàðîê ýëåêòðîáåíçîèíñòðóìåíòîâ. Áåñïëàòíûé ãàðàíòèéíûé ðåìîíò. Òåë. 7-17-91, 8-960-849-35-02, 8-927-987-72-60. ÎÃÐÍ 1077302002513. Ìîíòàæ, äåìîíòàæ, ñðóáû, ôóíäàìåíò, äîìà è äð. ðàáîòû. Òåë. 750-765.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß Ãðàæäàí, âèäåâøèõ ÄÒÏ – íàåçä àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-21074» íà æåíùèíó 22 ìàÿ â 18 ÷àñîâ íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå îêîëî îñòàíîâêè «Êèðïè÷íûé çàâîä», ïî óë. Êóéáûøåâà, íàïðîòèâ äîìà 2 «À», ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-927-817-60-67. Óòåðÿíî ïîðòìîíå ñ âîäèòåëüñêèì óäîñòîâåðåíèåì íà èìÿ Äåìèäîâà Èâàíà. Ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-960-378-41-99.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ëîäî÷íîé ñòàíöèè «Íåéòðîí» (âîäîçàáîð) ïðîñèò âëàäåëüöåâ ïëàâñðåäñòâ è èìóùåñòâà ïðèáûòü äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâ íà âëàäåíèå äî 01.09.2011 ã. ñ 8-00 äî 20-00 ÷àñîâ åæåäíåâíî.  Âàñ ÷àñòî ðàññòðàèâàþò ëþáèìûå ëþäè? Ïðèõîäèòå íà äèàíåòè÷åñêèé ñåìèíàð Õàááàðäà è óçíàåòå, êàê ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ. Çàïèñü ïî òåë. 6-84-84. ÎÃÐÍ 1087302009444. Ïðîéäèòå áåñïëàòíîå òåñòèðîâàíèå è ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòà! Ïð. Äèìèòðîâà, 4 «Ä» (öîêîëüíûé ýòàæ). Òåë. 6-49-39, 6-84-84, 8-929-795-18-88. ÎÃÐÍ 1087302009444.  Âîçüìó 100 òûñ. ðóá. ïîä âàøè ïðîöåíòû, íà ïîëãîäà. Òåë. 8-937-882-50-12.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ Îòäàì ùåíêîâ â ëþáÿùèå ðóêè. Òåë. 2-43-28.  Îòäàì ùåíêîâ äâîðíÿæêè â íàäåæíûå ðóêè. Òåë. 8-917-602-81-07.  Îòäàì â äîáðûå ðóêè óìíûõ è êðàñèâûõ êîòÿò. Ê òóàëåòó ïðèó÷åíû. Òåë. 5-50-01, 5-84-01, 8-902-002-87-75. Îòäàì â õîðîøèå ðóêè êîøå÷êó, òðåõöâåòíóþ. Ê òóàëåòó ïðèó÷åíà. Êðûñîëîâêà. Òåë. 2-46-11, 8-927-817-24-27.  Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîòåíêà. Øóñòðóþ, âåñåëóþ ÷åðíóþ êîøå÷êó. Âîçðàñò 2 ìåñÿöà. Ê òóàëåòó ïðèó÷åíà. Òåë. 6-25-64, 8-927-804-77-66.  Ïðîäàì äâóõ êîç, íàäîé äî 4-õ ëèòðîâ. Òåë. 5-63-09.

ÄÎÌÎÔÎÍÛ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ Çàìåíà, óñòàíîâêà, ðåìîíò ñàíòåõíèêè, ýëåêòðèêè. Óñòàíîâêà âîäÿíûõ è ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ, êîòëîâ, êîëîíîê ýëåêòðîâîäîîáîãðåâàòåëåé, áàòàðåé. Çàìåíà òðóá (âîäà, êàíàëèçàöèÿ). Âàãîíêà, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí, ëèíîëåóì, ëàìèíàò. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 9-12-97.  Çàìåíà òðóá, ñàíòåõïðèáîðîâ, óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû è ò.ä. Òåë. 4-07-31. Óñòàíîâêà è çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ â êâàðòèðàõ è äîìàõ. Ñàíóçåë. Ñëèâíûå ÿìû. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Òåë. 9-03-40, 8-902-244-88-88. ÎÃÐÍ 1097310001282.  Ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèè (ýëåêòðîìåõàíè÷åñêàÿ, ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ). Òåë. 8-951-092-7555, 8-951-098-6478.  Ðåñòàâðàöèÿ âàíí æèäêèì àêðèëîì. Íîâàÿ ïîâåðõíîñòü. Íå ïðèñòàåò ãðÿçü, ðæàâ÷èíà. Òå ë. 8-905-036-59-73.

Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 500 ýêç.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ñâèä. ¹ ÏÈ ¹ ÒÓ 73-00050 îò 24.12.2008 ã. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, òåëåôîíîâ è àäðåñîâ â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ïåðåïå÷àòêà ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ è ìàêåòîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè

ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

ÑÒÐÎ×ÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðåäóïðåæäåíèå: îïðàâäûâàåìîñòü ñâîäîê íà ïÿòü è áîëåå ñóòîê ÿâëÿåòñÿ íèçêîé.

ÒÅÌÏÅÐ ÀÒÓÐ À ÒÅÌÏÅÐÀ ÒÓÐÀ Î Ñ

ÄÀÒÀ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÄÅÍÜ

26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 1.09

Ñ ÏÍ ×Ò ÏÒÁ Â ÑÁ ÂÑ ÏÍ ÂÒÐ × ÑÐ ÒÒ Ñ ÏÏ ÂÒ Ñ Ò +20

+21

+22

+26

+27

+26

+26

+8

+1 1 +11

+12

+14

+15

+16

+14

ÄÀÂ ËÅÍÈÅ, ÌÌ Ð Ò. Ñ Ò. ÄÀÂËÅÍÈÅ, ÐÒ ÑÒ

755

754

754

752

749

748

745

ÍÀ ÏÐ ÀÂ ËÅÍÈÅ ÂÅÒÐ À ÍÀÏÐ ÏÐÀÂ ÀÂËÅÍÈÅ ÂÅÒÐÀ

Ñ-Ç

Ñ-Ç

Ñ

Ç

Þ-Ç

Þ-Ç

Þ-Ç

ÒÜ ÂÅÒÐ À, Ì/Ñ ÑÊ ÎÐ ÎÑ ÑÊÎÐ ÎÐÎÑ ÎÑÒÜ ÂÅÒÐÀ,

2-3

3-4

3

3-4

4-5

ÍÎ×Ü

3

2

ÎÑÀÄÊÈ

Óâàæàåìûå ÷èò ÷èòààòåëè!

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìîçàèêà» íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ôàêòè÷åñêîå êà÷åñòâî ðåêëàìèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã. Âî èçáåæàíèå îáìàíà, íåäîáðîñîâåñòíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò èëè îêàçàíèÿ óñëóã ðåêîìåíäóåì âàì çàêëþ÷àòü äîãîâîð ñ ëèöàìè, âûïîëíÿþùèìè ðàáîòû è îêàçûâàþùèìè óñëóãè, à òàêæå óòî÷íÿòü èõ ëè÷íîñòü. Ïðè îïëàòå òîâàðîâ è óñëóã íàñòàèâàéòå íà äîêóìåíòå, ïîäòâåðæäàþùåì îïëàòó (ïðèõîäíûé îðäåð, êàññîâûé ÷åê, ðàñïèñêà è ò.ï.).

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: ã. Äèìèòðîâãðàä, óë. Þíã Ñåâåðíîãî Ôëîòà, 107. Òåë. (235) 6-17-87, 6-17-88. E-mail: mosaica@vinf.ru, www.mosaica.ru

Âåðñòê à - À. ÁÀÊÀÅ À. Ä èçàéíåð - à ÓÁ ÎÂÈÖÊÀß åðñòêà ÁÀÊÀÅÂÀ. Äèçàéíåð Ã.. Ä ÄÓÁ ÓÁÎÂÈÖÊÀß ÎÂÈÖÊÀß.. Êîððåêòîðû: Å. ÏÎÏÎÂÀ, Ë. ÑÒÅÁÅÉÊÈÍÀ. Îòäåë ðåêëàìû: È. ÁÓÍÈÍ À (íà÷. îòäåëà),, ÁÓÍÈÍÀ Å. ÁÅËÎ ÄÓÁРΠÑÊÀß, È. ÃÅÐ ÀÑÈÌΠÀ, Ò. ÌÈÕÀÉËΠÀ, ÁÅËÎÄ ÓÁÐΠÎÂÑÊÀß, ÃÅÐÀ ÑÈÌÎÂÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Å. ÏÅÒÐ ÎÂÀ, Í. ÓËÜßÍÎÂÀ. ÏÅÒÐÎÂÀ,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèê ó - 18 ãðàôèêó 18..00. ôàê òè÷åñêè - 18.00. 24 àâãó ñò à 201 1 ãã.. ôàêòè÷åñêè àâãóñò ñòà 2011 ¹33 (133) î ñò à 201 1 ãã.. îòò 25 àâãó àâãóñò ñòà 2011 ÎÎÎ «ÏÄ Ï», «ÏÄÏ 445043, ãã.. Ò îëüÿòòè, Þæíîå øîññå, 30. Òî Çàêàç 1227. Îáúåì 3 ï. ë.

/Binder1_65  

http://www.mosaica.ru/sites/default/files/newspaper/Binder1_65.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you