Page 1

Pravidla vybraných deskových her  pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2  v roce 2011/2012

Tomáš Kühr


Gotická dáma Jedná se o tradiční německou hru, která je známá také pod názvy Altdeutsche Dame nebo  Damm­Spel.

Cíl hry ●

Zajmout všechny soupeřovy kameny.

Výchozí situace ●

Hraje se na desce 8x8 polí. 

Na začátku hry stojí figurky ve dvou krajních  řadách (viz obrázek). 

Pravidla hry ●

Hráči se v tazích pravidelně střídají.

Hráč na tahu smí posunout svůj obyčejný kámen o jedno pole na sousední volné pole a to  směrem vpřed, do stran nebo diagonálně vpřed. Nesmí diagonálně ani ortogonálně vzad.

Obyčejný kámen může také zajmout přeskočením kámen soupeře. Soupeřův kámen musí  ležet na sousedním poli a bezprostředně za tímto přeskakovaným kamenem musí být volné  pole. Kámen je při realizaci skoku přemístěn na toto volné pole a přeskočený soupeřův  kámen je odstraněn z desky. Obyčejný kámen smí skákat také pouze vpřed, diagonálně  vpřed a do stran.

Vícenásobné skoky jsou dovoleny.

Pokud se obyčejný kámen dostane do poslední řady na protější straně desky, je povýšen  na dámu.

Dáma se smí pohybovat všemi směry (i vzad) o libovolný počet volných polí. Dáma může  zajímat kámen soupeře přeskočením, přičemž může přeskočit libovolný počet volných polí  před kamenem, zajímaný kámen a libovolný počet volných polí za tímto kamenem (podobně  jako v klasické dámě).

Zajímání soupeřových kamenů je povinné a hráč musí zajmout co nejvíce kamenů, pokud  má více možností jak skákat.

Pokud některý hráč nemůže provést žádný tah, pokračuje ve hře jeho soupeř.

Konec hry ●

Hráč, který zajme všechny soupeřovy kameny vyhrává.

Pokud po 30 tahů není zajat žádný kámen, vyhrává hráč, kterému zbývá více kamenů. 


Jezdecká dáma Reverend G. W. Walker vymyslel několik netradičních variant dámy. Jednou z nich je také Jezdecká  dáma.

Cíl hry ●

Zajmout co nejvíce soupeřových kamenů. 

Výchozí situace ●

Hraje se na desce 10x10 polí. 

Na začátku hry stojí bílé figurky ve třetí a čtvrté,  černé figurky pak v sedmé a osmé řadě (viz obrázek). 

Pravidla hry ●

Začíná bílý, dále se v tazích pravidelně střídají.

Kameny se pohybují jako jezdci šachoví, ale jen dopředu ­ o jedno  pole v té řadě nebo sloupci, kde právě stojí, a bez zastávky  pokračuje v pohybu o jedno pole v diagonálním směru, přičemž se  od svého původního stanoviště vzdaluje. Kámen se takto může  posunout jen na volná pole (viz obrázek vpravo – oranžová pole  znázorňují, kam se bílý kámen může posunout).  

Pole, která jezdec při tahu přechází bez zastavení, mohou být  obsazena jiným kamenem, vlastním i cizím a tyto kameny nejsou tahem nijak ovlivněny. 

Obyčejný jezdec, který pronikne do poslední řady polí na soupeřově straně, se mění v dámu.  Dáma se může pohybovat všemi směry jako jezdec v šachu (tedy i dozadu).

Jezdci i dámy skáčou přes cizí kameny neobvyklým způsobem ­  provedou dva skoky podle šachových pravidel. Při prvním se  přemístí na pole, kde stojí soupeřův kámen (jezdec či dáma),  při druhém dopadnou na volné pole ve směru prvního skoku  a tam zůstanou stát (viz obrázek vpravo). Přeskočený kámen je  pak odstraněn z desky. 

Zajímání soupeřových kamenů je povinné. Pokud skákající  kámen může ve skoku pokračovat, musí tuto možnost využít. 

Vícenásobné skoky jsou povoleny.

Pokud některý hráč nemůže provést žádný tah, pokračuje ve hře jeho soupeř.

Konec hry ●

Hráč, který zajme všechny soupeřovy kameny vyhrává.

Pokud hra trvá déle než předem domluvený počet tahů, vyhrává hráč, kterému zbývá více  kamenů. 


Osetinská dáma Osetinská dáma pochází z oblasti Kavkazu. Hrají ji tam především dospělí.

Cíl hry ●

Zajmout soupeři co nejvíc kamenů.

Výchozí situace ●

Hraje se na desce 7x7 polí. 

Na začátku hry stojí figurky ve třech krajních řadách  (viz obrázek). 

Pravidla hry ●

Hráči se v tazích pravidelně střídají.

Kameny se pohybují pouze o jedno pole ortogonálně nebo diagonálně vpřed. 

Přeskok přes soupeřův kámen, za nímž je v přímém směru další pole volné, je možný všemi  směry, tedy nejen vpřed, ale i do strany a vzad. Přeskočený soupeřův kámen je odstraněn  z desky.

Povoleny jsou i vícenásobné skoky se změnou směru po dopadu.

Kameny, které dojdou na poslední linii herního plánu, zůstávají stát a nijak se nemění.

Pokud některý hráč nemůže provést žádný tah, pokračuje ve hře jeho soupeř.

Zajímání soupeřových kamenů je povinné. Pokud skákající kámen může ve skoku  pokračovat, musí tuto možnost využít.

Konec hry ●

Hra končí v okamžiku, kdy jsou všechny kameny obou hráčů zablokovány a nemohou se  hnout z místa. Vítězí hráč, který zajal více soupeřových kamenů.


Středověká bitva V této hře, která je založena na principu klasické dámy, jsou obyčejní pěšáci posíleni jezdectvem.

Cíl hry ●

Vyřadit všechny soupeřovy bojovníky ze hry.

Výchozí situace ●

Hraje se na desce 10x10 polí. 

Každý hráč má na začátku bitvy 10 pěšáků (jednoduchá  kolečka na obrázku) a 5 rytířů (dvojitá kolečka).

Kameny jsou rozmístěny jako na obrázku vpravo.

Pravidla hry ●

Hru začíná bílý hráč, dále se hráči v tazích pravidelně střídají.

Pěšáci postupují po diagonále vpřed na sousední volné pole (podobně jako běžné kameny  v klasické dámě).

Rytíři postupují o jedno pole v ortogonálním směru vpřed nebo do strany (ne vzad). 

Pěšáci i rytíři mohou zajímat soupeřovy kameny (všech typů) přeskočením pouze ve směru,  ve kterém se mohou normálně pohybovat. Zajímaný kámen musí stát na sousedním poli  a bezprostředně za ním ve směru skoku musí být volné pole. Skákající figura je pak  přesunuta na toto volné pole a přeskočený kámen je odstraněn z desky.

Všechny kameny mohou využívat vícenásobného přeskoku se změnou směru po dopadu.

Pěšci se mění ve velitele, když dojdou do poslední řady polí na soupeřově straně desky. 

Velitelé se pohybují libovolným diagonálním směrem o libovolný počet volných míst.  Při skákání soupeřova kamene mohou přeskočit také libovolný počet volných polí  před zajímaným kamenem i za zajímaným kamenem (podobně jako figura dámy v klasické  hře dáma).

Rytíři, kteří dojdou do poslední řady polí na soupeřově straně desky, se mění v krále. 

Král se pohybuje libovolným ortogonálním i diagonálním směrem o libovolný počet volných  polí (tj. jako šachová dáma). Také král může při zajímání soupeřova kamene přeskočit také  libovolný počet volných polí před zajímaným kamenem i za zajímaným kamenem.

Zajímání soupeřových kamenů je povinné. Pokud skákající kámen může ve skoku  pokračovat, musí tuto možnost využít.

Pokud některý hráč nemůže provést žádný tah, pokračuje ve hře jeho soupeř.

Konec hry ●

Hráč, který zajme všechny soupeřovy kameny vyhrává.

Pokud po 30 tahů není zajat žádný kámen, vyhrává hráč, kterému zbývá silnější vojsko,  při čemž rytíř se počítá jako 2 pěšáci, velitel jako 3 pěšáci a král jako 4 pěšáci. 


Pravidla výše uvedených deskových her byla převzata z webových stránek Klubu přátel deskových  her, které jsou dostupné na adrese http://www.deskovehry.info/. Další informace nejen o vybraných  deskových hrách je možné získat z Velké knihy deskových her od Miloše Zapletala (Mladá Fronta,  Praha, 1991). Pravidla některých her byla mírně obměněna či doplněna tak, aby byla pokud možno  úplná a jednoznačná a neumožnila studentům Projektového semináře 1 a 2 mnoho dezinterpretací. Pokud se průběhu řešení projektu vyskytnou jakékoli nejasnosti týkající se pravidel vámi  zpracovávané deskové hry, kontaktujte prosím autora tohoto souhrnu pravidel Tomáše Kühra, a to  buď osobně (pracovna 5.042) nebo emailem (tomas.kuhr@upol.cz). 

Zkouska  

Zkouskaddv d fd fd f

Zkouska  

Zkouskaddv d fd fd f