Page 1


พลอยสังเคราะห์โมซาไนท์ (Synthetic Moissanite)  

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้กับพลอยสังเคราะห์โมซาไนท์หรือที่เรียกกันว่าเพชรโมอิส เทคนิคในการแยกพลอยสังเคราะห์โมซาไนท์กับเพชรแท้ รวมทั้งพลอยสังเค...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you