Page 1

Óïðà¢ëåííå àäóêàöû³ Ìàã³ëå¢ñêàãà àáëâûêàíêàìà Óñòàíîâà àäóêàöû³ “Öýíòð ïàçàøêîëüíàé ðàáîòû”

Äà ðîäíûõ âûòîêࢠ– ñöÿæûíêàì³ äçÿö³íñòâà ” Äçåéíàñöü ïà ôàðì³ðàâàííþ íàöûÿíàëüíàé ñàìàñâÿäîìàñö³ âûõàâàíöࢠØêîëû ðàçâ³ööÿ “Ïðûñòóïà÷ê³” Ïðýçåíòàöûéíû ìàòýðûÿë

XIV Ðýñïóáë³êàíñêàÿ âûñòàâà “Ãðàìàäçÿíñêà–ïàòðûÿòû÷íàå âûõàâàííå: âîïûò ³ ïåðñïåêòûâû”


Ðýêàìåíäàâàíà äà äðóêó ìåòàäû÷íûì ñàâåòàì ÓÀ “ÖÏД óïðà¢ëåííÿ àäóêàöû³ Ìàã³ëå¢ñêàãà àáëâûêàíêàìà. Ïðàòàêîë ¹ 3 àä 15 ëþòàãà 2011. Àóòàðû–ñêëàäàëüí³ê³: Â.Óë.À¢ñåéêàâà, ².Ì. Áåêåð, Ñ.À.Áàéêîâà, ².Ï.Âàñ³ëüêîâà, ².Ð. Ãðûãîð'åâà.

Äà ðîäíûõ âûòîêࢠ– ñöÿæûíêàì³ äçÿö³íñòâà : äçåéíàñöü ïà ôàðì³ðàâàííþ íàöûÿíàëüíàé ñàìàñâÿäîìàñö³ âûõàâàíöࢠØêîëû ðàçâ³ööÿ “Ïðûñòóïà÷ê³”/ ïàä àãóëüíàé ðýäàêöûÿé Ã.Äç.Àëüõîâ³ê – Ìàã³ë¸¢, ÓÀ “Öýíòð ïàçàøêîëüíàé ðàáîòû”, 2011.

Ó ìàòýðûÿëå íàçâàíû ôîðìû ðàáîòû ç äçåöüì³ äàøêîëüíàãà ¢çðîñòó ïà ôàðì³ðàâàííþ íàöûÿíàëüíàé ñàìàñâÿäîìàñö³, ÿê³ÿ ñ³ñòýìàòû÷íà ïðàêòûêóþööà ïåäàãîãàì³ Øêîëû ðàçâ³ööÿ “Ïðûñòóïà÷ê³” àáëàñíîãà Öýíòðó ïàçàøêîëüíàé ðàáîòû. Ôîðìû ðàáîòû êëàñ³ô³êàâàíû ïà íàïðàìêàõ àðãàí³çàöû³ íàâó÷àëüíà-âûõàâà¢÷àãà ïðàöýñó Øêîëû. Ìàòýðûÿë ìàå ïðàêòû÷íóþ íàê³ðàâàíàñöü ³ àäðàñàâàíû ìåòàäûñòàì, êóëüòàðãàí³çàòàðàì, ê³ðà¢í³êàì êðóæêî¢ ïàçàøêîëüíûõ óñòàíî¢.

2


Äçåíü äîáðû, æâàâàÿ ñöÿæûíêà! Ïà ¸é ³ õëîï÷ûê, ³ äçÿ¢÷ûíêà Áÿãóöü ¢ êðàé öóäî¢íû âåäà¢, Êàá ó æûöö³ áûëî ìåíø áåäà¢!

Ñöÿæûíê³, ñöÿæûíê³... Øìàò íà ñâåöå ñöÿæûíàê. ßê³ÿ ÿíû ðîçíûÿ: ïÿñ÷àíûÿ, êàìÿí³ñòûÿ, øûðîê³ÿ, âóçê³ÿ, êàðîòê³ÿ, äî¢ã³ÿ. Àëå, ÿê áû ìû íå øóêàë³, í³äçå íÿìà ë¸ãê³õ ñöÿæûíàê. Òàê ³ ¢ ÷àëàâåêà. Íàðàäç³ëàñÿ äç³öÿòêà, ç'ÿâ³ëàñÿ íîâàÿ ñöÿæûíêà. Àä êàëûñê³ ïàáÿæûöü ÿíà äàë¸êà-äàë¸êà çà íåáàñõ³ë. Øìàò ÷àãî ¢áà÷ûöü äç³öÿ íà ñâà¸é ñöÿæûíöû, øìàò íîâûõ âåäࢠïàçíàå ÿíî. Áÿãóöü ñöÿæûíê³ äçÿö³íñòâà ïà ðîäíàìó êðàþ êóäûñüö³ ¢äàëÿ÷ûíü, ïðàç ëÿñû ³ ëóã³, â¸ñê³ ³ ãàðàäû. Êðî÷àöü ïà ãýòûõ ñöÿæûíêàõ õëàï÷óê³ äû äçÿ¢÷ûíê³, ñóñòðàêàþöü ïðûãîæûõ ïðàöàâ³òûõ ëþäçåé, ÷óþöü ãóê³ ìàò÷ûíàé ìîâû, äûõàþöü âîäàðàì ðîäíàé çÿìåëüê³. ² äçå á í³ àïûíóë³ñÿ íàøû äçåòê³ íà ãýòàé äî¢ãàé ñöÿæûíöû æûööÿ, ç ³ì³ íàçà¢ñ¸äû çàñòàåööà òàÿ íåïà¢òîðíàÿ öåïëûíÿ ¢ðàæàííÿ¢ ³ ¢ñïàì³íࢠàá ñàìûõ ïðûãîæûõ êóòî÷êàõ äçÿö³íñòâà, ÿê³ì ÿíû íå çäðàäçÿöü í³êîë³.

3


Ìû, ïåäàãîã³ Øêîëû ðàçâ³ööÿ “Ïðûñòóïà÷ê³” àáëàñíîãà Öýíòðà ïàçàøêîëüíàé ðàáîòû Ìàã³ë¸¢ñêàé âîáëàñö³, ëþá³ì ñâàþ ïðàôåñ³þ, äçÿöåé, ðîäíóþ ìîâó. Íà çàíÿòêàõ ìû âó÷ûì çäç³¢ëÿööà ³ çàõàïëÿööà, çàäóìâàööà ³ ðàçâàæàöü, øóêàöü àäãàäê³ ³ çíàõîäç³öü ³õ. Ïàñòóïîâà äçåö³ àäêðûâàþöü äëÿ ñÿáå òàÿìí³öû âåäà¢, íàáûâàþöü ïåðøûÿ íàâûê³ ýñòýòû÷íàãà ¢ñïðûíÿööÿ ðý÷à³ñíàñö³, âó÷àööà áà÷ûöü ïðûãàæîñöü íàâàêîëëÿ, àä÷óâàöü ì³ëàãó÷íàñöü ðîäíûõ ñïåâà¢. Íàöûÿíàëüíàå ñàìà¢ñâåäàìëåííå äç³öÿö³ ôàðì³ðóåööà ïàñòóïîâà. ² ÷ûì ðàíåé ïà÷ûíàåööà ìýòàíàê³ðàâàíàÿ ïðàöà ¢ ãýòûì íàïðàìêó, òûì áîëüøàãà ïë¸íó ìîæíà ÷àêàöü àä ÿå. Âÿë³ê³ âûõàâà¢÷û ïàòýíöûÿë çàõàâàíû ¢ òâîðàõ âóñíàé íàðîäíàé òâîð÷àñö³, íàðîäíûõ ñâÿòàõ ³ àáðàäàõ. Àñíî¢íûì³ ôîðìàì³ ðàáîòû ¢ Øêîëå ðàçâ³ööÿ “Ïðûñòóïà÷ê³” ïà ôàðì³ðàâàííþ íàöûÿíàëüíàé ñàìàñâÿäîìàñö³ ³ ïàòðûÿòû÷íûõ ïà÷óööÿ¢ ó âûõàâàíöࢠç'ÿóëÿþööà çàíÿòê³, ñâÿòû, ýêñêóðñ³³, ðàáîòà ç áàöüêàì³. Ìû ïåðààñýíñî¢âûâàåì íàöûÿíàëüíûÿ òðàäûöû³, êàá ÿíû àäïàâÿäàë³ ñó÷àñíàé ðý÷à³ñíàñö³ ³ âûçûâàë³ ¢ äçÿöåé æàäàííå çâÿðòàööà äà ñâà³õ âûòîêà¢, ç ÿê³õ ôàðì³ðóåööà ïàäìóðàê íàöûÿíàëüíàãà ñàìà¢ñâåäàìëåííÿ àñîáû.

4


Ñëîâû ðîäíûÿ ëþáëþ ÿ. Âåðøࢠâåäàþ áàãàòà. Ãóê³ ìîâû áåëàðóñêàé Ïàõíóöü âåðàñàì ³ ìÿòàé.

Íà çàíÿòêàõ âàæíàÿ ðîëÿ íàëåæûöü ðîäíàìó ñëîâó. ßíî ¢çáàãà÷àå äç³öÿ÷óþ ìîâó ïðàç ÷ûòàííå êàçàê, âåðøà¢, âûêàðûñòàííå ïðûêàçàê ³ ïðûìàâàê. Ãàëî¢íàå - çààõâîö³öü äçåòàê, ïàêàçàöü, øòî ìîâà - æûâàÿ, à ñëîâû - ëàñêàâûÿ, ïÿø÷îòíûÿ. Çàíÿòê³ ïðàâîäçÿööà ÿê çàíÿòê³-ãóëüí³, çàíÿòê³-êàçê³, çàíÿòê³ïàäàðîææû. Äçåòê³ ç çàäàâàëüíåííåì ñëóõàþöü, ÿê ãó÷ûöü áåëàðóñêàÿ ìîâà. Ó ³õ ïàñòóïîâà íàêàïë³âàåööà ñëî¢í³êàâû çàïàñ, ÿíû ïà÷ûíàþöü àñýíñàâàíà ¢æûâàöü áåëàðóñê³ÿ ñëîâû íà çàíÿòêàõ, ó ãóëüíÿõ, ó ïà¢ñÿäç¸ííûì æûöö³.

5


Ìàëàòî÷ê³ çàñêàêàë³, À öûìáàëû çàñïÿâàë³. Ñòðóíû ñðýáðàì çâ³íÿöü, Ç ÷ûì ³õ ñïå¢ ïàðà¢íàöü?

Àçíàÿìëåííå ç ôàëüêëîðíàé ñïàä÷ûíàé - íåàä'åìíàÿ ÷àñòêà âûõàâà¢÷àãà ïðàöýñó íà ìóçû÷íûõ çàíÿòêàõ. Òàìó ¢ Øêîëå ðàçâ³ööÿ áåëàðóñê³ ôàëüêëîð ïðàäñòà¢ëåíû ðîçíûì³ æàíðàì³ – çàáà¢ëÿíêàì³, íåáûë³öàì³, ñêàðàãàâîðêàì³, ³ãðàâûì³ ïåñíÿì³, ³ãðîé íà ìóçû÷íûõ ³íñòðóìåíòàõ, à òàêñàìà ñó÷àñíûì³ òâîðàì³ áåëàðóñê³õ êàìïàç³òàðà¢. Íà äç³öÿ÷ûõ ñâÿòàõ äçåö³ ñïÿâàþöü ïåñí³ íà ðîäíàé ìîâå, âûêîíâàþöü òàíöû ç ýëåìåíòàì³ áåëàðóñêàé ïîëüê³, êðûæà÷êà, êàðàãîäà.

6


Ðàçãëÿäàåø òû ìàëþíê³ Íå íàãëåäçåøñÿ í³ÿê: Öóäà-êâåòê³, ÿê êàðóíê³ ² ïûòàåø:”Õòî æ ìàñòàê?”

Äçåòê³, íîæàíê³ ³ òàëåíò Íàì ñòâàðàë³ ãýòû öóä. Áåëàðóñê³ íàø àðíàìåíò Àæûâàå êàçêàé òóò.

Íà íàøûõ çàíÿòêàõ ìàñòàöêàå âûõàâàííå àæûööÿ¢ëÿåööà ïðàç çíà¸ìñòâà ç âûðàáàì³ íàðîäíûõ ìàéñòðî¢ ç ãë³íû, äðýâà, ñàëîìû. Àñàáë³âàñö³ áåëàðóñêàãà àðíàìåíòó äçåö³ áà÷àöü íà òêàíûõ ðóøí³êàõ ³ ïîñö³ëêàõ. Àòðûìàíûÿ ¢ðàæàíí³ âûõàâàíöû àäëþñòðî¢âàþöü ó ìàëþíêàõ ³ àïë³êàöûÿõ ç âûêàðûñòàííåì ïðûðîäíàãà ìàòýðûÿëó. Óñ¸ ãýòà äàå ìàã÷ûìàñöü äàêðàíóööà äà ã³ñòàðû÷íûõ òðàäûöûé ³ êàøòî¢íàñöåé áåëàðóñêàãà íàðîäà, àä÷óöü ñâàå äóõî¢íûÿ êàðàí³.

7


Íà ïàë³öû ìíîãà êí³ã, Òî æ Àé÷ûíû íàøàé ìîâà, Ìîâà ïðàäçåäà¢, áàöüêî¢. Ó òîé ìîâå øòî í³ ñëîâà Äûÿìåíò æûâû âÿêî¢.

Íàøà á³áë³ÿòýêà ç'ÿ¢ëÿåööà àñÿðîäêàì íàöûÿíàëüíàé êóëüòóðû. Âûõàâàíöû Øêîëû ðàçâ³ööÿ ç çàäàâàëüíåííåì çíà¸ìÿööà ç äç³öÿ÷ûì³ ÷àñîï³ñàì³ ³ âûäàííÿì³. Òýìàòû÷íûÿ ýêñïàç³öû³ àá ðîäíûì êðà³, ðîäíûì ãîðàäçå, ðîäíûõ ìÿñö³íàõ, çíàêàì³òûõ äçåÿ÷àõ êóëüòóðû ³ ìàñòàöòâà, ï³ñüìåíí³êàõ ³ ïàýòàõ ïðûöÿãâàþöü óâàãó äçÿöåé, íàïà¢íÿþ÷û ñýðöû ïàâàãàé ³ ãîíàðàì çà ñâàþ Àé÷ûíó.

8


Äà öÿáå ïðûáåãë³ ãóðòàì ìû, Ó öÿáå ïûòàåìñÿ, ó ç³ìû: Òû êóäû ïàäçåëà êâåòê³ ³ ìóðû, Òû êóäû ñõàâàëà äçåðàçó ³ ìîõ, Òû ÷àìó çàñíåæûëà ïîëå ³ ëÿñû, Äçå áàãóí ³ ïàïàðàöü, âåðàñû? - Àõ, ìàå âû ñìåøíûÿ! Òàê, ÿê âû, Íå êðàíàëà êâåòàê ÿ ³ òðàâû, Íå çðûâàëà ïàïàðàöü ³ áàãóí: ß ¢ñ¸ àä õîëàäó áåðàãó.

Áóäûíàê Öýíòðà ïàçàøêîëüíàé ðàáîòû çíàõîäç³ööà ¢ âåëüì³ ïðûãîæàé ÷àñòöû Ìàã³ë¸âà. Ïîáà÷ ðý÷êà ³ íåâÿë³÷ê³ ïàðê. Ñþäû âåëüì³ äîáðà ïðûâåñö³ äçÿöåé, êàá ïàêàçàöü ïðûãîæû êóòî÷àê ðîäíàé ïðûðîäû, ðàñêàçàöü ³ì øìàò ö³êàâàãà àá íàñåëüí³êàõ ãýòàé ìÿñö³íû: ÿê³ÿ ðàñë³íû òóò ìîæíà ñóñòðýöü ïààáàïàë ñöÿæûíàê, ÿê³ÿ ïðàäñòà¢í³ê³ æûâ¸ëüíàãà ñâåòó çíàõîäçÿöü òóò ñâîé ïðûòóëàê. Ãýòà äàå ìàã÷ûìàñöü ôàðì³ðàâàöü ó äçÿöåé ïà÷óöö¸ ëþáâ³ äà ðîäíàé ïðûðîäû, áåðàæë³âûÿ àäíîñ³íû äà ÿå. Ó ðîçíûÿ ïîðû ãîäà òóò ìîæíà ¢áà÷ûöü øìàò ö³êàâàãà ³ ïðûãîæàãà. Ìîæíà àòðûìàöü òàê³ÿ ¢ðàæàíí³, ÿê³ÿ çàñòàíóööà ¢ ñýðöàõ äçÿöåé íàçà¢ñ¸äû. Ãóê³ ìîâû ³ ãóê³ ïðûðîäû ÷óþöü äçåö³, êàë³ ðàçàì ç ïåäàãîãàì âûõîäçÿöü íà ýêñêóðñ³³. Ìåíàâ³òà ¢ òàê³ÿ õâ³ë³íû äçåö³ àä÷óâàþöü ñÿáå ìàëåíüê³ì³ ãðàìàäçÿíàì³ ñâà¸é êðà³íû, ñýðöàì³ äàêðàíàþ÷ûñÿ äà ¢ñÿãî òàãî, øòî çàâåööà Àé÷ûíàé.

9


Àäêðûâàþ öÿáå, Áåëàðóñü, Ïðàí³êàþ ¢ òâàå òàÿìí³öû. ×óþ ç ðàäàñöþ, ÿê ó äóøû Òâภñâåòëàå ³ìÿ ñòðó³ööà.

Íàøû ìóçå³ – íåâû÷àðïàëüíàÿ ñêàðáîíêà êóëüòóðû ³ âåäࢠäëÿ íàøûõ äçÿöåé. Íàâåäâàííå àáëàñíûõ ýòíàãðàô³÷íàãà ³ êðàÿçíà¢÷àãà ìóçåÿ¢ äàå ìàã÷ûìàñöü äçåöÿì äàêðàíóööà äà ã³ñòîðû³ ïà¢ñÿäç¸ííûõ ðý÷ࢠáåëàðóñà¢: àäçåííÿ, ïðûëàä ïðàöû, òðàäûöûéíûõ ðàì¸ñòâà¢. Òàê íàøû âûõàâàíöû äàëó÷àþööà äà òàãî âå÷íàãà ³ ìóäðàãà, øòî ïàê³íóòà íàì íàøûì³ ïðîäêàì³.

10


Ñûíî÷êó ìàëåíüê³, òû ðó÷êó ìíå äàé, Öÿáå ïàâÿäó ÿ ¢ íÿçâåäàíû êðàé, Ìû ïîéäçåì âóçêàé ìÿæîþ ¢äâà³õ, Òàê ìÿêêà, íàò êðîêࢠíå ¢÷óåì ñâà³õ, Òàê ìÿêêà, ïðûãîæà, ïàõó÷à…àæ ðàé! Ñûíî÷êó ìàëåíüê³, òû ðó÷êó ìíå äàé…

Äàëó÷ýííå äçÿöåé äà âûòîêࢠíàðîäíàé êóëüòóðû, âûâó÷ýííå ðîäíàé ìîâû íåìàã÷ûìà áåç ïàñëÿäî¢íàé ðàáîòû ç áàöüêàì³. Áàöüê³ àêòû¢íà íàâåäâàþöü àäêðûòûÿ çàíÿòê³ ïà ðàçâ³ööþ ìîâû, âûÿ¢ëåí÷àìó ìàñòàöòâó, ìóçûöû ³ ñïåâàõ, äçå ÿíû áà÷àöü, ÿê äçåòê³ ðàçìà¢ëÿþöü ïà-áåëàðóñêó, ìàëþþöü, ñïÿâàþöü ³ òàíöóþöü. Íà òýìàòû÷íûõ êàíñóëüòàöûÿõ áàöüê³ àòðûìë³âàþöü ïàðàäû ïåäàãîãࢠàá òûì, ÿê ñòâàðûöü ó ñÿì³' ìî¢íàå àñÿðîääçå, ÿê³ÿ áåëàðóñê³ÿ êí³æê³ ìîæíà ïà÷ûòàöü äîìà, ó ÿê³ÿ ãóëüí³ ìîæíà ïàãóëÿöü ³ äçå ïàáûâàöü ðàçàì ç äçåöüì³ ¢ ÷àñ àäïà÷ûíêó. Òîëüê³ òàäû, êàë³ áàöüê³ áóäóöü çàö³êà¢ëåíû ¢ òûì, êàá ³õ äç³öÿ âåäàëà ñâàþ ðîäíóþ ìîâó, íàìàãàííí³ ïåäàãîãࢠíå çí³êíóöü äàðìà.

11


Âûêàðûñòàíàÿ ë³òàðàòóðà: 1. Àáåðãàí, Â.Ï. Íàðîäíàÿ ñïàä÷ûíà – äàøêîëüí³êàì / Â.Ï. Àáåðãàí, À.Ê.Ëÿâîíàâà, Ò.Ó. Àðëîâà, Ì.À. Êàë³íî¢ñêàÿ; – ̳íñê: ÍÌ Öýíòð, 1998. – 152 ñ. 2. Ãàðóíîâ³÷,Ë.Á. Êðûí³öû æûâàï³ñó: ïðà ìàñòàêî¢ ³ ìàñòàöòâà / Ë.Á. Ãàðóíîâ³÷, Äç. Áåññàá; – ̳íñê: Çîðíû âåðàñåíü, 2006. – 60 ñ. 3. Äóá³í³íà, Äç.Ì. Ðîäíûÿ âîáðàçû ¢ ïàýòû÷íûì ñëîâå / Äç.Ì. Äóá³í³íà. – 2-å âûä. – Ìàçûð: ÒÀÀ ÂÄ Áåëû Âåöåð, – 2009. – 136 ñ. 4. Äóáðîâñêàÿ, Ë.Â. Ìàëåíüêèå ãðàæäàíå áîëüøîé ñòðàíû: ïðîãðàììà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà “Ñïàä÷ûíà” / Ë.Â. Äóáðîâñêàÿ. – 3-å èçä. – Ìîçûðü: Ñîäåéñòâèå, 2010. – 220 ñ. 5. Äóá³í³íà, Äç.Ì. Êóëüòóðà Áåëàðóñ³ ¢ êàçêàõ ³ ïàäàííÿõ: ýòíàêóëüòóðíàÿ àäóêàöûÿ äàøêîëüíèêà¢/Äç.Ì. Äóá³í³íà, Äç.Óë. Äóá³í³íà; –̳íñê: Çîðíû âåðàñåíü, 2008. – 120 ñ. 6. Êðàñ³ëà, À.². Ïðàç ë³òàðàòóðíóþ ñïàä÷ûíó – äà àâàëîäàííÿ ðîäíàé ìîâàé / À.². Êðàñ³ëà. – Ìàçûð: ÒÀÀ ÂÄ Áåëû Âåöåð, 2002. – 72 ñ. 7. Êðàñêî¢ñêàÿ, Ã.². ² ñëîâà ãó÷àëà, ÷àðî¢íàå ñëîâà…/ Ã.². Êðàñêî¢ñêàÿ. – ̳íñê: ÓÏ Òýíàïðûíò, 2005. – 64 ñ. 8. ̳í³íà, Â.Â. Ìîé ðîäíû êóò / Â.Â. ̳í³íà. – Ìàçûð: ÒÀÀÀ ÂÄ Áåëû Âåöåð, 2007. – 155 ñ.

12


Ìû - òðîé÷û äçåö³ ¢ âå÷íûì êðóçå: Ìû - äçåö³ ðîäíàå ñÿì'³, ² - äçåö³ Ìàö³-Áåëàðóñ³, ² - äçåö³ Ìàòóõíû-Çÿìë³.

13


Àäêàçíû çà âûïóñê Êàìï'þòàðíàÿ â¸ðñòêà

Àëüõîâ³ê Ã.Äç. Âàñ³ëüêîâà ².Ï.


Да родных вытокаў - сцяжынкамі дзяцінства  

Дзейнасць па выхаванні самасвядомасці выхаванцаў Школы развіцця "Прыступачкі"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you