Page 1

V O N Z I P P E R

/

S P R I N G

2 0 1 4


B O O K E R

MIND GLO LIME / QUASAR GLO SMRF3BOO - FBL | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B O O K E R

MIND GLO PINK / GALACTIC GLO SMRF3BOO - FBN | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S P E E D T U C K

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMSF5SPE - FBB | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

E L M O R E

MIND GLO LIME / QUASAR GLO SMRFAELM - FBL | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

L E S M O R E

MINDGLO PURPLE / METEOR GLO SMRF5LES - SBU | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

L I F T O F T

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMFF5LIF - FBB | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

E L M O R E

MIND GLO PURPLE / METEOR GLO SMRFAELM - FBU | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

L E S M O R E

MINDGLO MINT / QUASAR GLO SMRF5LES - FBM | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

L I F T O F T

MINDGLO WHITE LIME / QUASAR GLO SMFF5LIF - FWL | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

E L M O R E

MINDGLO PINK / GALACTIC GLO SMRFAELM - FBN | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

B O O K E R

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMRF3BOO - FBB | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B L O T T O

MINDGLO ORANGE / METEOR GLO SMSF5BLO - FBO | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

E L M O R E

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMRFAELM - FBB | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

E L M O R E

MINDGLO ORANGE / LUNAR GLO SMRFAELM - FBO | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00


E L M O R E

MINDGLO WHITE MINT / QUASAR GLO SMRFAELM - FWL | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

S N A R K

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMSFCSNA - FBB | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

L O M A X

MINDGLO RED / LUNAR GLO SMSF1LOM - FBR | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S I D E P I P E

MINDGLO LIME / QUASAR GLO SMSF1SID - FBL | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

F U L T O N

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMRF7FUL - FBB | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

S N A R K

MINDGLO WHITE ORANGE / LUNAR GLO SMSFCSNA - FWO | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

L O M A X

MINDGLO LIME / QUASAR GLO SMSF1LOM - FBL | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B I O N A C L E

MINDGLO ORANGE / LUNAR GLO SMFFCBIO - FBO | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00

F U L T O N

MIND GLO ORANGE / LUNAR GLO SMRF7FUL - FBO | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

C O M S A T

MINDGLO LIME / QUASAR GLO SMSFJCOM - FBL | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

S I D E P I P E

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMSF1SID - FBB | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

B I O N A C L E

MINDGLO LIME / QUASAR GLO SMFFCBIO - FBL | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00

F U L T O N

MINDGLO LIME / QUASAR GLO SMRF7FUL - FBL | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

L O M A X

MIND GLO BLUE / ASTRO GLO SMSF1LOM - FBB | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S I D E P I P E

MIND GLO BLACK RED / LUNAR GLO SMSF1SID - FBR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

B I O N I C A L

MIND GLO WHITE PINK / GALACTIC GLO SMFFCBIO - FWP | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00


B O O K E R

BRAINBLAST ORANGE / ORANGE METALLIC SMRF3BOO - SGO | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

J U I C E

BRAINBLAST MINT / MINT METALLIC SMJF5JUI - SGM | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

E L M O R E

BRAINBLAST LIME / LIME METALLIC SMRFAELM - SGL | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

B O O K E R

BRAINBLAST SKY / SKY METALLIC SMRF3BOO - SGK | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

L I F T O F T

BRAINBLAST RED / RED METALLIC SMFF5LIF - SGR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

E L M O R E

BRAINBLAST SKY BLUE / SKY METALLIC SMRFAELM - SGK | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

B O O K E R

BRAINBLAST ICE / METEOR CHROME SMRF3BOO - SIM | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

L I F T O F T

BRAINBLAST PURPLE / PURPLE METALLIC SMFF5LIF - SGU | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

E L M O R E

BRAINBLAST ICE / QUASAR GLO SMRFAELM - SIA | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00


F U L T O N

BRAINBLAST ICE / QUASAR GLO SMRF7FUL - SIQ | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

S N A R K

BRAINBLAST ICE / ASTRO GLO SMSFCSNA - SIA | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

L O M A X

BRAINBLAST ICE / ASTRO GLO SMSF1LOM - SIA | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B I O N A C L E

BRAINBLAST ORANGE / ORANGE METALLIC SMFFCBIO - SGO | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00

S N A R K

BRAINBLAST RED / METALLIC RED SMSFCSNA - SGR | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

L O M A X

BRAINBLAST BLUE / BLUE METALLIC SMSF1LOM - SGE | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

L O M A X

BRAINBLAST NAVY / GALACTIC GLO SMSF1LOM - NVY | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S P E E D T U C K

BRAINBLAST NAVY SATIN / GALACTIC GLO SMSF5SPE - NVY | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S N A R K

BRAINBLAST BLUE / METALLIC BLUE SMSFCSNA - SGE | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

L O M A X

BRAINBLAST RED / RED METALLIC SMSF1LOM - SGR | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B I O N A C L E

BRAINBLAST BLUE / BLUE METALLIC SMFFCBIO - SGE | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00


PARTY ANIMALS B O O K E R

PARTY ANIMALS LIME / LUNAR CHROME SMRF3BOO - PAL | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

B I O N A C L E

PARTY ANIMALS PURPLE / QUASAR CHROME SMFFCBIO - PAU | W/S - $47.50 / RETAIL - $95.00

E L M O R E

PARTY ANIMALS BLACK BLUE / GALACTIC GLO SMRFAELM - PAB | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

C A S T A W A Y

PARTY ANIMALS WHITE GOLD / GOLD CHROME SJJF1CAS - PAW | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

L O M A X

PARTY ANIMALS BLACK TANGERINE / LUNAR GLO SMSF1LOM - PAT | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

S N A R K

PARTY ANIMALS BLUE / LUNAR CHROME SMSFCSNA - PAB | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00


E L M O R E

SEA SHEPHERDS CHARCOAL / ASTRO GLO POLAR SMRFAELM - SEC | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

S N A R K

SEA SHEPHERDS CHARCOAL / ASTRO GLO POLAR SMSFCSNA - SEA | W/S - $42.50 / RETAIL - $85.00

F U L T O N

SEA SHEPHERDS CHARCOAL / QUASAR GLO SMRF7FUL - SEC | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00


BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMRF3BOO - BKV | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BLACK SATIN / VINTAGE GREY SMRF3BOO - BKS | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BATTLESTATIONS BLACK / GOLD CHROME SMRF3BOO - BKD | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MIND GLO LIME / QUASAR GLO SMRF3BOO - FBL | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

TORT SATIN / VINTAGE GREY SMRF3BOO - TOR | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMPF3BOO - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00


BOOKER

TORT SATIN / VINTAGE GREY SMRF3BOO - TOR | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

PARTY ANIMALS LIME / LUNAR CHROME SMRF3BOO - PAL | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

MIND GLO PINK / GALACTIC GLO SMRF3BOO - FBN | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BRAINBLAST ICE / METEOR CHROME SMRF3BOO - SIM | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMRF3BOO - BKV | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BLACK SATIN / VINTAGE GREY SMRF3BOO - BKS | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BLACK TORT / GRADIENT SMRF3BOO - TBK | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BATTLESTATIONS BLACK / GOLD CHROME SMRF3BOO - BKD | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MIND GLO LIME / QUASAR GLO SMRF3BOO - FBL | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMRF3BOO - FBB | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BRAINBLAST ORANGE / ORANGE METALLIC SMRF3BOO - SGO | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BRAINBLAST SKY / SKY METALLIC SMRF3BOO - SGK | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMPF3BOO - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

TORT SATIN / GREY POLY POLAR SMRF3BOO - TSP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00


LESMORE

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMRF5LES - BKV | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MUDDLE RASPBERRY / GRADIENT SMRF5LES - BFR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMRF5LES - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

BLACK SMOKE SATIN / VINTAGE GREY SMRF5LES - BKS | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

TORT SATIN / VINTAGE GREY SMRF5LES - TOR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MINDGLO MINT / QUASAR GLO SMRF5LES - FBM | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

MINDGLO PURPLE / METEOR GLO SMRF5LES - SBU | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00


BLOTTO

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMSF5BLO - BKV | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BLACK SATIN / VINTAGE GREY SMSF5BLO - BKS | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MINDGLO ORANGE / METEOR GLO SMSF5BLO - FBO | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMPF5BLO - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

TORT SATIN / VINTAGE GREY SMSF5BLO - TOR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00


SPEEDTUCK

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMSF5SPE - BKV | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BLACK SATIN / VINTAGE GREY SMSF5SPE - BKS | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

NAVY SATIN / GALACTIC GLO SMSF5SPE - NVY | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMSF5SPE - FBB | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

TORT SATIN / VINTAGE GREY SMSF5SPE - TOR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMPF5SPE - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00


LIFTOFT

BLACK SATIN / GREY SMFF5LIF - BKS | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

MINDGLO BLUE / ASTRO GLO SMFF5LIF - FBB | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BRAINBLAST RED / RED METALLIC SMFF5LIF - SGR | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

BRAINBLAST PURPLE / PURPLE METALLIC SMFF5LIF - SGU | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MINDGLO WHITE LIME / QUASAR GLO SMFF5LIF - FWL | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00


HOTWAX

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMRF5HOT - BKV | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

TORT SATIN / GRADIENT SMRF5HOT - TOR | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BLACK BLUE / GRADIENT SMRF5HOT - BLG | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00

BLACK GLOSS / GREY POLY POLAR SMPF5HOT - BPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

VIBRATIONS SATIN / VINTAGE GREY SMRF5HOT - VIS | W/S - $55.00 / RETAIL - $110.00


JUICE

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMJF5JUI - BKV | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

TORT GLOSS / GRADIENT SMJF5JUI - TBD | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

BRAINBLAST MINT / MINT METALLIC SMJF5JUI - SGM | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00


CHEEKS

BLACK GLOSS / VINTAGE GREY SMJF5CHE - BKV | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

TORT GLOSS / GRADIENT SMJF5CHE - TBD | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

MUDDLE TEAL / GRADIENT SMJF5CHE - XXX | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00


E X I S T I N G

S T Y L E S

C L E T U S

MUDDLE TORT TEAL GLOSS / GRADIENT SMRFTCLE - XXX | W/S - $45.00 / RETAIL - $90.00

T H U R S T O N

BLACK SMOKE SATIN / VINTAGE GREY SMRF1THU - BKS | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

K I S M E T

BLACK ROSE TORT / GRADIENT SJJFTKIS - MNT | W/S - $42.50 / RETAIL - $85.00

L O M A X

VIBRATIONS SATIN / GREY SMSF1LOM - VIS | W/S - $52.50 / RETAIL - $105.00

T H U R S T O N

BLACK TORT / GRADIENT SMRF1THU - TBK | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00

C A S T A W A Y

TORT GLOSS / BRONZE POLY POLAR SJPF1CAS - TPP | W/S - $75.00 / RETAIL - $150.00

S U P L E X

BLACK SMOKE SATIN / ASTRO GLO SMSFTSUP - XXX | W/S - $60.00 / RETAIL - $120.00

T R U D I E

PINK PURPLE DANOR / GRADIENT SJJFCTRU - TRO | W/S - $35.00 / RETAIL - $70.00

B E G O N I A

BROWN GREEN SATIN / GRADIENT SJJF1BEG - BRN | W/S - $50.00 / RETAIL - $100.00


V O N Z I P P E R

/

S P R I N G

2 0 1 4

Von Zipper summer 14 us sunglasses cat  
Advertisement