Page 1

Παράγοντες-Κλειδιά στην Κρίση Ακινήτων ►Χαμηλά ►Νέες

επιτόκια της FED

Μορφές Χρηματοδότησης

Τιτλοποιήσεις Δομημένα Προϊόντα ►Δανεισμός

χωρίς εγγυήσεις


Οικονομικοί μηχανισμοί μεγιστοποίησης της κρίσης 1.

Διττό πρόβλημα χρηματοδότησης και ρευστότητας

2.

Συσσώρευση κεφαλαίων παρά την μη μεταβολή στην πιστοληπτική ικανότητα των πελατών-δανειζομένων

3.

Εξελίξεις σε Bear Stearns, Lehman Brothers, Washington Mutual


Τιτλοποίηση-Tranching Risk ► Δημιουργία

διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων με ενυπόθηκα δάνεια, εταιρικά ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως εισπράξεις από πιστωτικές κάρτες.

► Διάσπαση ► Πώληση

χαρτοφυλακίων κατά μικρότερα μέρη.

σε διάφορους επενδυτές ανάλογα με την τοποθέτηση τους απέναντι στον κίνδυνο


Τιτλοποίηση-Tranching Risk ► Super

senior tranche, (FV=80, full-pay, 20% default).

► Mezzanine

default)

► Equity

tranche, (FV=15, full-pay, 5%

tranche, (FV=5)


Χρηματοδότηση μέσω βραχυπρόθεσμων τίτλων ► Χρηματοδότηση

με τιτλοποίήσεις

► Χρηματοδότηση

με Αsset-Backed Comercial Papers

(ABCP)

H έκδοση γίνεται μέσα από εταιρίες ειδικού σκοπού


Συνέπειες Τιτλοποίησης-Tranching ► Φτηνός

δανεισμός

► Χαλάρωση

όρων δανεισμού

η ταχύτατη διασπορά του κινδύνου, συνέβαλε στη μη ακριβής μέτρηση του

► Φούσκα

ακινήτων γενική πτώση στις τιμές σε όλες τις ΗΠΑ


The Subprime Mortgage Crisis

Κάθε ΑΒΧ δείκτης βασίζεται σε ένα καλάθι με 20 CDS καλυμμένων τίτλων που περιέχουν subprime ενυπόθηκα δάνεια διαφορετικών επιτοκίων. Ένας επενδυτής που επιδιώκει να ασφαλιστεί από την πιθανότητα πτώχευσης πληρώνει ένα περιοδικό ποσό το οποίο στην αρχή της αποπληρωμής διατηρεί την τιμή 100. Αυτός είναι ο λόγος που το διάγραμμα ξεκινά από το 100(Ιανουάριος 2007). Επιπλέον, αγοράζοντας την ασφάλιση πτώχευσης μετά την έναρξη, ο αγοραστής οφείλει να προκαταβάλει ένα ποσό(100-ΑΒΧ τιμή). Καθώς η τιμή του ΑΒΧ πέφτει, το προκαταβλητέο ποσό αυξάνεται και οι προηγούμενοι πωλητές των CDS σημειώνουν ζημίες. Πηγη: LehmanLive


Asset-Backed Commercial Paper

Ιούλιος 2007: •Πρόβλήματα στηνη αγορά των ABCP •Αδυναμία Μετακύλησης των ABCP •Γενικότερα Προβλήματα στην Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση


The LIBOR, Repo, and Federal Funds Markets

•LIBOR-OIS spread (dark shaded area). •TED spread (LIBOR minus the Treasury bill rate) το άθροισμα των χρωματιστών περιοχών .

•Τα T-bills γίνονται περιζήτητα •Η διακεκόμένη στον πάνω πίνακα δείχνει το επιτόκιο ABCP πλην το OIS (overnight index swap rate) •Ο κάτω πίνακας απεικονίζει το spread ανάμεσα στα ενυπόθηκα repos και τα γενικά repos


Ενισχύσεις κεντρικών τραπεζών Αύγουστος 2007 ►

ΕΚΤ παρέχει ένεση 95 δις €

FED προσφέρει 24 δις $

FED: αύξηση πιστωτικών ορίων για 30 μέρες

Άρνηση τραπεζών(7000) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα βοήθειας

Δημιουργία Ανώνυμων χρεογράφων δανεισμού

Διάσωση Northern Rock από την Τράπεζα της Αγγλίας (βλέπε Shin2009)


Αναταραχές και πτωχεύσεις στον τραπεζικό τομέα παγκοσμίως Πτωχεύσεις: ► FannieMae και FreddieMac (ουσιαστικά κρατικοποιήθηκαν ) ► Lehman Brothers, Bear Stearns ► Merrill Lynch και AIG διασώθηκαν με κρατικές επιχορηγήσεις. ► Αργότερα διασώθηκαν τράπεζες όπως οι Washington Mutual, η Wachovia και η Citibank χάρις το πακέτο των 700 δις δολαρίων


Αναταραχές και πτωχεύσεις στον τραπεζικό τομέα παγκοσμίως


Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελείται από δύο κύρια συστατικά: 1.

η πιθανότητα αθέτησης ενός συμβολαίου σε ένα δεδομένο χρονικό ορίζοντα

2.

ρυθμός ανάκαμψης μετά από μία αθέτηση

Η σπανιότητα των αθετήσεων καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό πιθανοτήτων από ιστορικά δεδομένα


Τύποι μοντέλων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να γίνει με τρείς διαφορετικούς τύπους μοντέλων:

Μοντέλα βασισμένα σε αξιολογήσεις(rating based models) ► Μοντέλα διαρθρωτικής μορφής (structural form models) ► Μοντέλα περιορισμένης μορφής(reduced form models). ►


Μοντέλα Βασισμένα σε Αξιολογήσεις ► βασίζονται

σε πιστωτικές αξιολογήσεις από τους γνωστούς οίκους αξιολόγησης(Moody’s, S&P, Fitch) ► ύπαρξη ικανής ποσότητας πληροφοριών σχετικά με την πιθανότητα ενός τίτλου να μεταβεί από μία αξιολογητική κατηγορία σε μία άλλη ► αποδεχόμαστε σιωπηρά ότι όλες οι εταιρίες που λαμβάνουν όμοια αξιολόγηση είναι ομογενείς ► Βασικότερος δείκτης αυτών των μοντέλων είναι ο Credit VaR.


Μοντέλα διαρθρωτικής μορφής ► συσχετίζεται

άμεσα η πιθανότητα αθέτησης και το ενδεχόμενο ανάκαμψης με τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιριών ► Το αποπληρωτέο χρέος μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός τους ασφαλούς χρέους και ενός put option πάνω στην αξία του περιουσιακού στοιχείου(Merton 1974).


Μοντέλα περιορισμένης μορφής ►Η

πιθανότητα αθέτησης προσομοιώνεται με βάση μία εξωγενή διαδικασία έντασης της αθέτησης

► Ακολουθώντας

αυτά τα μοντέλα είναι πιθανό να σχηματίσουμε ένα χάρτη με τα πιστωτικά spreads ώστε να δομήσουμε τις πιθανότητες αθέτησης.

► Τα

περισσότερα σύγχρονα μοντέλα ακολουθούν αυτή τη διαδικασία


Αθέτηση πληρωμής ομολόγων (default) ► Εταιρική

Αθέτηση-Πτώχευση (corporate default)

► Κρατική

default)

Αθέτηση-Πτώχευση(sovereign


Εταιρική Αθέτηση-Πτώχευση (corporate default) ►Η

αθέτηση πυροδοτεί την διαδικασία πτώχευσης ► οι πιστωτές διεκδικούν τα οφειλόμενα από την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ► οι κάτοχοι ομολόγων επιλέγουν να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία προς απόκτηση ρευστότητας. ► ανταλλάσουν τα δικαιώματα τους με συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο.


Κρατική ΑθέτησηΠτώχευση(sovereign default) ► ΔΕΝ

έχει ως συνέπεια την άμεση ρευστοποίηση κρατικής περιουσίας ► ορίζει μία διαδικασία αναδιάρθρωσης όπου οι υποχρεώσεις πριν την αθέτηση αντικαθίστανται με νέες υποχρεώσεις. ► δικαίωμα πάνω στο αναδιαρθρωμένο χρέος χαμηλότερης αξίας


Πιστωτικά Παράγωγα ► OTC

συμβόλαια

► πολλές

σελίδες από νομικά κείμενα για τη δημιουργίας τους

► δεν

υπόκεινται σε περιορισμούς της αγοράς.


Credit Default Swaps (CDS ) ► Ένα

τυπικό συμβόλαιο συνήθως προσφέρει στον αγοραστή ένα ποσό αν συμβεί ένα γεγονός, όπως η αθέτηση πληρωμής ενός ομολόγου. ► Το ποσό αυτό ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την τρέχουσα αξία την στιγμή της αθέτησης. ► Για την αγορά CDS ο συμβαλλόμενος καταβάλει μία πρόσοδο μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί η αθέτηση ή μέχρι την λήξη του συμβολαίου


Άνοδος στην αγορά των CDS


Στρατηγικές Κερδοφορίας πάνω σε κρατικά Ομόλογα ► Short-selling ► Θέση

ομολόγων

long σε ομόλογα

► Trading

CDS


Short-selling ομολόγων ► θέση

short στο ομόλογο μερικούς μήνες πριν την αθέτηση (default) ► κλείνουμε την αντίστοιχη θέση πριν την αθέτηση ► Το κέρδος από αυτή την κίνηση είναι η διαφορά στην ονομαστική τιμή του ομολόγου


Short-selling ομολόγων ► στα

κρατικά ομόλογα υπάρχουν ενδείξεις για το πώς θα κινηθεί ένα ομόλογο. ► Οι ενδείξεις προκύπτουν από την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών ► Ένα καλό σημείο είναι όταν διαπιστωθεί πτώση στις αγορές, αλλά πριν αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές των ομολόγων ► η ελαστικότητα στις τιμές των ομολόγων είναι χαμηλότερη από αυτή των χρηματιστηριακών δεικτών.


Θέση long σε ομόλογα ► θέση

long όταν τα ομόλογα βρίσκονται σε χαμηλές τιμές ► περιμένουμε μια ανάκαμψη ή τουλάχιστον ένδειξη ανάκαμψης ► το κέρδος είναι η διαφορά από την αγοροπωλησία του ομολόγου.


Trading CDS ► τακτικές

χωρίς να αποκτήσουμε το ομόλογο ► η αγορά CDS όταν παρατηρούμε την πτώση του ομολόγου ► Το κέρδος προκύπτει από την μεταβολή στην ονομαστική αξία του ομολόγου ► Η τακτική επικρίθηκε τόσο από την ΕΕ όσο και από τον G. Sorros (περίπτωση naked CDS)


Εφαρμογή στα ελληνικά Ομόλογα


ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ….και να θυμάστε, ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Financial Crisis 2009 and investors  

A presentation about the causes of 2009 financial crisis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you