Όμορφη Μουζουρού - Dark-skinned beauty

Page 1

Όμορφη μουζουρού Β. Φιλίππου 2018 h=110 2+2+3+2+2

11 & ™™ 8 œ œ œBœ œ œ œ œ œ œ Bœ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œBœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ B œJ ˙

™™

5

œ œ œ Bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ & ™™ œ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œB œ œJ œ œ œ œ J

™™

A 9

& ˙

œ™ ˙

œ œ œ™ œ B œ

j œ™ œ œ™ œ œ

ντα

θκιο

μμά

œ™ ˙

œ œ œ™ œ B œ

Τζεί

τα

θκια

Œ

j œ œ œ ˙

σου

κο

μου

ρού

13

& ˙ έν

τα

φκά

πο

λλω

Œ

j œ™ œ œ™ ˙

Œ œ œ B œj œ

που

ττέ

μου

τον νου

17

& œ #œ œ œ ™ ˙ Που

χουν

j œ™ œ œ ™ œ œ

œ œ œ™ œ B œ π'ο ναν

ο

λο

στρό

τζυ

Œ

j œ œ œ ˙

λον

φε

γγά

ριν

21

& #œ œ œ œ ™ ˙ μ'έ

ναν

œ œ œ™ œ B œ

j œ™ œ œ™ œ œ

Œ 10 8 j œ œ œ Bœ œ

ζε

βρύ

το κλι

υκά ριν

δκια

σαν

θθά

ριν

B 25

j 10 œ œ œ ™ #œ œ œ 8 œ # œj œ œ œ #œ ™

10 12 & 8 œ œ œJ œ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Δί κλα δέ με

ά στρον μιά λον

αχ τζεί ντα κά

λλη

σου

29

12 & œ œ œJ œ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Πού πο τε εθ

10 œ œ œ œ œ j œ œ j œ 8 œ J œ J µ # œ œ œ œ œ που ζιει για χά ρη

θα βρεις ά λλον

σου

33

12 & œ œ œJ œ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Τζιαι ξα

πό λα

τα γι

νά θκια

j 10 œ œ œ 8 œ # œj œ œ œ #œ ™ œ œ ™ #œ ό μορ φη μου ζου

ρού

37

& œ œ œJ œ œ™ ά

κου

ι ντα λα

12 œ ™ 8 œ λούν τα

œ #œ Œ ™ μμά θκια

œ œ #œJ œ œ µ œJ œ œ 22 8 τζιαι πε

το ναι

κο


2 40

C 5+5+7+5

œ œ œ 22 œ & ™™ 8 œ œ œJ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œJ œ œ™ ™™ ρού 42

#œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ#œ œ œ œ œ œ œJ œ J J J J J & J œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ #œ #œ 10 #œ ™ J J 8 &

44

œ œ™

œ

46

#œ ™

Ϫ

œ

œ œ

Ϫ

œ

œ œ

œ œ œ µ œ œ 11 ˙ 8

œ

&

Ϫ

˙

49

œ

œ

Ϫ

œ

œ œ

œ œ œ œ J

œ œ

œ œ

œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ

œ œ

Œ

11 8

11 œ & ™™ 8 œ œ œBœ œ œ œ œ œ œBœ œ œ œJ œ œ œ œ œ œBœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ B œJ ˙

™™

&

52

A 56

& ˙ Τα

œ™ ˙ λο

œ œ œ™ œ B œ ού

θκια

εσ σε

Œ

j œ™ œ œ ™ œ œ πκιά

ννου

σιν

j œ œ œ ˙ χα

ρκού μαι

60

& ˙ κά

œ™ ˙ μνεις

œ œ œ™ œ œ κού τζια

μα εν

Œ

j œ™ œ œ™ ˙ να

Œ œ œ B œj œ πη θού

α γά

μεν

64

& œ #œ œ œ ™ ˙ Σα

ννα

œ œ œ™ œ B œ τζι'έ στη

σες με

j œ™ œ œ™ œ œ ά

λο

ν

Œ

j œ œ œ ˙ γι

νά

τιν

68

& #œ œ œ œ ™ ˙ τζι'ού

τε

œ œ œ™ œ B œ

j œ™ œ œ ™ œ œ

που

κώ

ση

ννεις

μι

Œ œ œ œ B œj œ σόν α μμά

τιν

72

œ œ œ B œ œ œ œ œ œ œBœ œ ˙ & ™™ œ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œBœ œJ œ œ œ œ J

™™


3

open solo 76

™ & ™™ œœ œœ œœ™ œœ œœ

œœ œœ œœ™™ œœ œœ œœœ œœœ œœœ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ™™™ œœœ œœœ ™™ 10 8

B 80

j 10 œ œ œ ™ #œ œ œ 8 œ # œj œ œ œ #œ ™

10 12 & 8 œ œ œJ œ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Δί κλα δέ με

ά στρον μιά λον

αχ τζεί ντα κά

λλη

σου

84

12 & œ œ œJ œ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Πού πο

τε εθ

10 œ œ œ œ œ j œ œ j œ 8 œ J œ J µ # œ œ œ œ œ που ζιει για χά ρη

θα βρεις ά λλον

σου

88

12 œ & œ œ œJ œ™ 8 œ œ ™ œ #œ Œ ™ Τζιαι ξα

πό λα

τα γι

j 10 œ œ œ 8 œ # œj œ œ œ #œ ™ œ œ ™ #œ ό μορ φη μου ζου

νά θκια

ρού

92

œ œ™ & œ œ œJ ά

κου

ι ντα λα

12 œ ™ 8 œ λούν τα

œ #œ Œ ™ μμά θκια

œ œ #œJ œ œ µ œJ œ œ 22 8 τζιαι πε

το ναι

κο

C 95

œ œ œ 22 œ & ™™ 8 œ œ œJ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ B œJ œ œ œ œ œ œJ œ œ™ ™™ ρού 97

#œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ J J J‰ J J‰J & J œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ >œ œ #œ #œ 10 #œ ™ J J 8 &

99

œ œ™

œ

D 101

#œ ™ œ œ ™ œ œ œ™ œ œ œ œ µ œ œ ™ 3+2+3+2 ™ œ™ œ œ œ œJ œ & 105 3+2+2+3

nœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ œ B B & J J

œ œJ œ œ œJ œ œ 3+2+3+2

œ œBœ œ œ œ œ™ #œ

œ œ œ œ œ œJ œ J

109

œ#œ œ œ œ œ œ 3+2+2+3 œ œ œ œ œ œ œ B œ ‰ œ œ œ œ œBœ œ™ & J J

œ œBœJ œ œ œ œ™ ™™


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.