Page 1

VOL-04

2014 APRIL

VASANTHAM

ബലൂണുകൾ  hoWmtZhn ao\m£n

മായാ

ിെ

Nn{Xime ഓർമ ായ് A\nXm kptamPv

തി െന ിയിെല

കരി ൽപാ

ി

ImÀ¯nIm N{µ³

A GRAFIX MEDIA PRESENTATION


വിഷു, ഈ ർ        ആശംസകൾ 


5

തി െന ിയിെല

7

െപ ിടം

കരി ൽപാ ി ImÀ¯nIm N{µ³ ഷഫ്ന അ

14

hnjp CuÌÀ BiwkIÄ

സമദ്

]mhw ]mhw a{´n ൈവശാഖ ച ൻ

VASANTHAM

Online Magazine (Malayalam and English)

19 എം ആർ േവ

Chief-Editor USHA BALACHANDRAN (Novelist)

Co-Editors

22

USHA HARI BIJI EUGINE ANUPAMA SANJEEV JOJI MANUAL

23 ഓ

ൈല

jnbmkv _n³ ^coZv

25 ബലൂണുകൾ  hoWmtZhn ao\m£n 34

ി ം മാ ഴ ം {]ho¬ Fkv. sI.

and many more...

Design & Layout JOJI MANUAL

Published By GRAFIX MEDIA PROMOTERS

/issuu.com/vasanthammagazine vasasnthamebook@gmail.com /vasanthamonline /+VasanthamMagazine


എഡിേ ാറിയൽ

ജ ബ ത ി

ളിൽ ഏ

ം. െപ

ം പവി മായ ബ

ിെ

ാധ ാന ം േവെറ ആർ ം ഉ

ാകി

അഭയാ രാജസദ േനാ

മ ളിെലാ ി അ

ം മക േവ

ം ക റ

ിെന ംെകാ

് കാ ി

ിേ ാ ം എ

ി

െത

മഹാശാപെമറി

ിെനെയ ി ം

ി

ം പറ

ിട

ല ര

േപായ

ധരി

അ . ത എ

ാൽ ഇേ

അ മാ , വി

അ ഒ

േപായ അ

ിേ

ിെന ം അ തമാ

പ മാ േനരം മിയിൽ

മഹാമാതാ

്. ി

ിെന ം ഗ ഭം

അ മാ , ശപി അ മാ , െകാ ക ം

അ മാ ...

ീ മന ിയിരി ി ഈ

കൾ ്.... അ മന . എ ാം ഒെ

മിയിൽ നി

മാ ത ം ന ്ടെപടാ

കൾ ്....... വ

മാ ം ഏെറ

ായി ന ്ടെപ കയാണ്. മാ ത ം

െട കപടത െട, രത െട റി കൾ

ം യാ യായ

അ മാ െട ക

ീരിൽ തിർ

നിന ായ് ഇനി ം യാ ാെമാഴി.

എഡി ർ

G{]n 2014

അ .

ാ ?മ െള വലിെ റി

െവ ം വാ ായി മാ കയണ്. അ ഏ വാ

ം ഈ

മാ ം മഹാകാശമാ ം എ ാ

െള ാ

ി

ം െകാ െ

ാശി ്

അ മാ , ഒ െകാ

െകാ ി ക ം െച ഈ

രീ

ാവിെ

േപായ അ

അ മാരാണ് ഈ അ മാരിെല ാം ഒ മിയാ ം അ

് മക േവ

ിയ അ

താേലാലി ണെമ ക

ി ഭ

മാ ം േസ ദമാ ം ബീജമാ ം ജരാ വാ ം മ െള ാ

അ .

ചി

ി ി ം മക േവ

വായി

ായി

മ െളെ വാദി

ർണതയാണ് മാ ത ം.മതാവിേനാളം

ം, െപ േപ േവ

ി

ി െ

ം അ


hk´w

teJ\w

തി െന ിയിെല

കരി ൽപാ

ImÀ¯nIm N{µ³ 'തി െന ി മഹാ േ വിശ സി

ഒേര ഒ

ം'' ഒ

േദവൻ മെ ാ

ം.. അ

ം, മ നിേവദ

ാഴ ജ കഴി

ംഒ

ാവ്, മഹാ വി വിന് ജ െച വയനാട് ജി യി േ

ി െവ എ

ത്. േ താ

ിയകൾ, ഈ േ

നാശിനിയിൽ െവ ് നട

ിഎ

വഴിയിൽ

റി ് ഒ

നാശിനിയിൽ നി

മായി

നി

ംബ

ിെല, ഒ

ം ആവശ െ ിയിെ

വിേധെന ം ആ

ിൽ സാ

ാൽ

ിലാണ് ഈ മഹാ

ീരാമ േദവൻ, സ

ം പിതാവായ ദശരഥ

ി െറ അ

്വ

െട ഒ

പാപ

. പാപ നാശിനിയിേല ് േപാ ഒ

ാണ് '

ീരാമ തീർ

ിൽ ഭജനമി

ി ാനായി നിർമി ിരി

ി

്. പ

ത്, ര

. ഒ ദിവസം, അ ല െക ില , േ

.അ ല ജാരി പറ

ിരമായി അ ല

ാപി . അതി

G{]n 2014

ജലം എ

ഐതീഹ ം നിലനി

ജലം െകാ

െവ

മ ഗിരി െട മടി

ം വിശ സി െ

ിേല ്

ആവശ മായ രാജ

ം'

ത്.

ഈ േ ിെയ

വിശ ാസം.

ീരാമ േദവ െറ കാലടി ാ കൾ പതി

ിതി െച പാ

.

ിൽ

മഹാരാജാവി െറ ഉദക

ജി െ

ാൽ, ജാരി നിർമാല ം മാ ി, മെ ാ

പരിപാവനമായ

ിതി െച

േദവനാ

ി

്കാല

കരി ൽ

് േ

കിേലാമീ ർ ര

ിേല ്

െട ഒ

ിൽ ളി െതാഴാൻ വ

പാപ ർ

ജാരിേയാട്, ച നം ചാലി ് െതാടാൻ, അ ം

ിൽ െവ . െക ില

ിന്

ാമമാെണ

ഉടൻ തെ

ിേല ് െവ

ം എ

േശഷം മാ േമ ജലപാനം നട

ം, െവ

ാൻ

േജാലി ാെര വിളി ്, ഏത് ി ാ

ം െകാ

ഏർ ാട് െച ാൻ എ

തി

െച ്

. 5


teJ\w

hk´w

േജാലി ാർ

പാ ംനട

്,

ഗിരി െട

പിടി ക ം, വാഴേ ാള ഉപേയാഗി ് ജലം േ െച . ത രാ ി ച നം ചാലി പറയെ ചരി

... പി

ീട് കരി

ിൽ പറ

പാ

ിയി

.ഇ

ളി മ

് പാ

ംഅ ല

ിേല

ി

ജലം ഒ കി വീ

സമീപ െകാ

എ േയാ തവണ ഈ േ െകൗ കേ

ി ം,

ളിർ

േവ

്എ

ിരി

ി നിർ ി ് േ

ി ക ം

് മട

ി

ി എ

സമർ ി എ

ം,

ജലം ഒ കി വ

ത് ഈ കരി ൽ

എ ാ വീ കളി ം, ഇേത രീതിയിലാണ് ന ത്.

ി േനാ ി നിൽ ാ

ം െകാ

െക ില െയ.. അ േപാെല, പറ ാ

തടാകം ക

മതിൽ േക ിനകെ

ിൽ േപായിരി

ാെട ഈ കരി ൽ പാ

െതാ ത സം

റിയി . അതിന് േശഷം ജലപാനം നട

് െകാ

ടിയാണ്. േ

കളി

. ഇ ്. മന

േ ാൾ..

ം ഒ ി

െകാ

ി െട

നിറെയ ഭഗവാെന

ർ രാജ

് േക കഥകളിെല കഥാ പാ

ൾ മന

ംബ ി

ിെല

നിറ

്..

േകാട മ

ിൽ

ി

ണം ഏ ് വാ

അെത, എ

G{]n 2014

ംഒ പ

കിട

മഗിരി ം, നരിനിര

ി മല ം, പി

പാപനാശിനി ം. ായി ഓർ യിൽ നിറ

നി

.

6


IhnX

hk´w

ഷഫ്ന അ ഞാെന

സമദ്

െപ

േലാകെമ കാലെമ

മന

മായയി വ

മയ

േളാെട

ഈ മിയി നീ മറ

ാെത, ി -

ാ േപാവാ ,

ആ വഴിയി െട നിറ

-

ീെയ

നീ,

അബലെയ കീഴ്െ

്,

് വിരാജി

നരകെമെ

് നീ കാ ിെ ാ

പക മ

െ ാെ

അട

മാറ് പി ി ീ െപേ രതി

ഖെമ

യി

G{]n 2014

് കാ ി, രി

ി ം-

േപാെല നീ െതളിയണം, വ

് ആസ ാദനേമ

നി െറയീ ശരീരെമ

്, ര

നി െറ ടലിെന-

വിട

ണം,

,

്,

ണ ം തേ ട

ി -

-

് കാണി ണം, വളാകണം,

അവിെടയാണ് നി െറയിടം, നീ നി

ി

ജീവിേ

അവ െപെ

്,

ിട

്,

ഇത നി െറയിടം.

തീെറ തിയവ െമ

ി

ിഒ

്,

ി-

അവിെട കാമ ആ

ഖ െ

െവ െമാ സൗ ര േനാ ിയാ

ി-

സ ഗരാജ

കരി നാനെയ െവ

ിടം,

അതിന റേ

നീെയ

ളാവണം നീ,

നിനെ ാ േവറി

നിനെ ാരിട

േപാ

നഖ

ി റ ി ,

നില

വീഴാെത േ

െപ ിടം

തിരി റിേയ

യിടം, സത െ

-

യിടം. 7


KIDS P A G E

hk´w

G{]n 2014 8


IhnX

hk´w

ണം

സേ

ാഷ് വാര

G{]n 2014

വ ് ഷി നാറിയവാ ക മായി, ഒ സാര ിേല ംഞാനി ! ഓ കളി നി മന ിെന, ക ീരാ ീകരി ാെമ വ േമാഹ മി ! ര ൈക ല െട ആഘാത ി , ചത േപാ ണയ ിെ ബലി ടീര ി , ഒ വരി വിലാപെമ തിവ ാ ം, ഞാെനാ മ ! ന ണയ െട ിെലക േ തംവ നാവികെ േവഷം എനി േചരി ! കാല ിെ േവലിേയ ം, വിധി െട കട േ ാഭ ം മീെത, ഈ ജീവിതം ഴ നി ാ , എെ സഹായി െമ ി , ആ ക ി നീ , ന െ ാ മി ാകാം, ഇനി യാ .

9


A\p`hw

അപർണാ

േജഷ്

തിരെ ാ

കയറിയത്. ലി

മി േ ാ എ

ി

േനാ ി ഒ

ഓെപേറഷൻ മാ ം, ഞാ

േവഗം കഴി ം അത് കഴി എ

് ചി

ി

ാണ്, േരാഗി െട െട ഉ

യിേല ് മാ ാം. ഞാ പറ മന

ി

ചി

ി െകാ

എനി ് സേ ശരീര ഭാഗം

തീയ റിെല െബ

ഴ വ

െല

നി

നര

െമലി

ി. വാ ഡി

ി, C/o തണ

േവഗം ഞാ

വ വ

െന ഉ െവ

നി

ത്. വാ ഡി

ിയി ി എ

ിയാ ട

ചി ഒ

ം േപഷ

്വ

ി. വീ

റിയി െകാ

OT

്ക

ായാ ം ഇ

് ക തി ഞാ

് വിളി പറ

ത്? തണലി

േ ാഴാണ് േപഷ

ഉ . ഉ േയ ം ഫയലിെന ം ഞാ െച

േനാ ി. അവ െട ക

ആ േനാ ം, എ െറ

ദയ

ിെ ആഴ

ിെ

ഫയൽ

ം ഞാ ആെക േഷാ ് ആയി,

ക മായി നി

െട അ േ

OT No:3

ി ാണേ ാ ഓെപേറഷൻ. പിെ

ി എ

്.

ി ്. 8.50 am,

താ ം. എ

െ എ

െമാ

േരാഗിക െട േകടായ

ടി െച ് െച . അേ ാേഴ ം േപഷ

ദയനീയമായി എെ

G{]n 2014

ആ മിേ

ീയ) േവഗം കഴി മേ ാ എേ

ആേര ം േപായി ഓവ എ

ം െട ഉ

ആകി േ ാ? ഇ

ാ ഇ വെര എ

ാം,

ിരി ാണ് േരാഗി

അടി

േഫാ

േരാഗിെയ OT യിേല ് മാ

ൈദവെമ അ മി േ വാ ഡി

കാ

സമയമായി െബ ാണ് ഞാ

ക തി െകാ

േനാ ിഫിേ ഷൻസ് േനാ ാ

കയറി െറഡി ആയ OT ഒ

എ െറ അ

െകാ

മം. ഇനി ഒ

ി

ാഷമായി ഓെപേറഷൻ ( ഗ ം മ ം വ മാ

മന

െശരി, അവ ചായേയാ മേ ാ ടി ാ േപായതാ െമ

് ഞാ

റി

ഓവ എ

വി

േകാൾ, ഓെപേറഷൻ െചേ

യി

പിെ

വെര. 8.30 am, ഈ േഫാ

ഇെതാെ നി

് ക തിയാണ് ഞാൻ ഓെപേറഷൻ തീയ റിേല ്

േമാണി കളി

ളിേല ് ഇറ

്വ

നി

ിെ

.

വ േല ് ത്, ആെക

മാറി മാറി േനാ ി.

ഘടി ി , അേ ാ ിനി

ാണ്

ആ ഉ

ഹായത , അവ െട

10


A\p`hw

ഞാ േവഗം പറ 'ഉ ാ േപടിേ ഞ എ ാവ ം ഇവിെട ഉ ് േവദനെയാ ം ഉ ് അറിയി , തരി ി ിേ ഓെപേറഷൻ െച ' അേ ാ ആ ഉ േവഗം എേ ാട് പറ കയാണ് "എ െറ മ " എ ്. ഞാ പറ , 'ഉ ാ േപടിേ അവെര ാം റ ്..' പി ീട് ഓെപേറഷൻ ട ി. ഉ ് ഉറ ാ മ െകാ തി േശഷം േഡാ പറ കയാണ്' ഇ ഓെപേറഷൻ ആെണ ് മ േളാട് തണലി ഉ വ വിളി പറ താണ്, രാവിെല വരണെമ ം. പേ അവരാ ം വ ി , വീ ം വിളി ി ി ാണ് വ ത്. ന മ . ' പാവം ആ ഉ ആ ം േവ ാെത.... ഇനി അവ െട കാ ടി റി മാ ിയാ പിെ അവെര െന ജീവി ം? പരസഹായം ടാെത അവ െ ാ എ േന ാ ാണി േപാ മി , അേ ാ േവ െ വർ ടി ഉേപ ി ാേലാ? കാലിെ എ െപാ ശ ം എ െറ കാ കെള മാ മ ദയെ ടി പിടി ല . ശരീര ി നി ം േവ െപ ിരി ആ കാലിേല ് ഒ മാ മാ േമ എനി ് േനാ ാ കഴി . അവ എനി ാ മ എ ി ാ ടി ം എ െറ ദയം േവദനി . അേ ാ അവർെ ാമായ മ െ െകാ ് േവദനി ി ? നാെള അവ ം ഈ അവ യി െട കട േപാേക ി വ ാേലാ? അറിയി , ആ ം ആ ഗതി വരാതിരി െ . 11.20 am, ഓെപേറഷൻ കഴി , ഒ കാ മായി ആ ഉ െയ േപാ ് ഓ പി വാ ഡി മാ ാനായി ഞാ ം െട േപായി, ി ആ മ േള ം ഒ കാണാമേ ാ എ ഉേ ശ ം ടി എനി ായി . ഞാ ആ മകെ പി െവ ഉ െയ വിളി ണ ി അവെര മകെന കാണി ാ മി േ ാ ആ മക എെ തട െകാ ് ൈക ഉയ ികാ ി, േവ ാ വിളിേ എ ി . എ വികാരമാണ് എനി േ ാ ആ മ ഷ ജീവിേയാട് േതാ ിയത് എ ് േചാദി ാ തീ യാ ം െവ ് തെ യാണ്. മയ ാ േനരം ടി ആ ഉ ഓെപേറഷൻ , േടബിളി െവ പറ ത് "എ െറ മ " എ ് മാ മായി . പിേ ഞാ ആ ഉ െയ കാണാനായി അവ െട മിേല ് േപായി, തലയി ത മി ് ഒ െച ിരിേയാ ടി അവെരെ സ ാഗതം െച . ഉ ് എെ ഓ േ ാ? എ േചാദി േ ാ അവെരെ ൈകയി പതിെയ പിടി െകാ ് പറ 'ഉ ് േമാെള 'എ ്, അേ ാ ആ ഉ െട ക ക അ ം നനേ ാ... എ ാവരാ ം ഉെപ ി െ ് മ ാ െടേയാ സഹായ ാ ആ പ ിയി കിടേ ി വ ആ ഉ െട മാനസികാവ എനി ഹി ാ േപാ ം കഴിയി , നി ാ െമ ി അ ം ചി ി ...

G{]n 2014

11


hk´w

SMILE of the month

G{]n 2014

Vaiga (3) D/O DHANYA & ANIL

12


Editor’s Choice

മി െട

hk´w

ണയം

െപാ ം േവനലിൽ, ദാഹാർ യാ മിതൻ ിയനാം ര െന േനാ ി, ഖേ ാെട േക െകാേ ൻ, ിയേന, എ ാണി േകാപം, അ ദിനം നിൻ രേശാഭാ ായി കാ നി മീെയേ ാെട ാണി േകാപം, ഈ േരാദനം േക മാ യിൽ തൻക ിെ ാലി ം മിഴികെള, ിയട താ അ ണൻ േപാ റ , തൻ ാണ ിയയാം മിതൻ അഴൽ താ വാനാവാെത, പിെ യാ വ മിഴികൾ കാർേമഘ ളാൽനിറ വാനെമ ാ േമാടിപടർ ിെ ാ വില മി ളിരാർെ ാ മഴയായി െപ തീരേവ, വീ ം വീ ം ളിരായി ത കിെയ ി, ഹംസമായരികിേല ് പറ ണേ ാരാത കാ ിേനാട് ക ീരി വീണതൻമിഴികേളാെട മി േക െകാ ാണിെതൻ, ിയനാം അ ണൻതൻ ക ീര േയാ ഇനി െമൻിയൻ ിരിേയാെട രികിെല ിേ വീ ം.

ബിജി (എഡി ർ, വസ

G{]n 2014

ജിൻ ം)

13


IY

hk´w

]mhw ]mhw a{´n

ൈവശാഖ ച ൻ

ി െട േപർസണൽ െമാൈബൽ േഫാ

െച . "ഹേലാ ആരാണ് ? എ

എനി ് േവ

ത് േഫാ

ി

ി

േഫാ

െകാ

േകാൾ അെ

് െച

െകാ

കളി

. ഒ

് ശല ം െച

തിനിെട മ

ി പി. എ. െയ

ാനയിരി െമടാ, മ

ഉപേയാഗി ിരി

ത്". ഇ

വണ മ

പീഡി ി കേയാ ഒ

ം േവ

ാനം േപാ ം, ജനം െവ

സം

ാന

െടൻഷൻ സഹി ാനാകാെത മ ം ഓഫ് െച ് ക ിലിേല വീ ് എെ മ തെ

ി േണ." മ

ി െട കാര

െകാ

G{]n 2014

് നി

ി

ംമ

ിഎ േ

ിൽ ഏതാെ

ം ാർ ാ

ം തെ

ാൽ മതി. തെ

പടി അട പി

ം െച തായി മ

െപ

കേയാ മ

ി

ംവ ക ം

ി െട ഒർമയി മി .

് റിയിെല ൈല ം, എസി ം, ി.വി ാ ാൻ വ

ീകളിൽ

ി .

തീ മാനമായി. മണിക

് എേ ാ െമേ ാ ം േഫാെണ

ി

െട സിംകാർഡാണ്

മാകാം. അവെള കാ

. "ഈശ രാ അപവാദം ഉ ി നി

ീക െട

അേന ഷിേ ാ?"

ൻ ആണ്. ഒ

. അവൾ മാ ം തീ മാനം എ ം, തെ ഭാര

യായി

ിെല ഭയം അട ി മ

ചബ്ലാനി

ി െഞ ി. േനാർ

െച ം. മനസാ, വാചാ, കർ ണ, വലിയ െതെ ാ

നി

ിയാെണ ിൽ

. " ഊ ം േപ ം ഒെ

റിയി , മരി േപായ ഒ

ിയാൽ പീഡനം ഏ

ീശ ം.

് സർ. ചിലേ ാൾ പീഡനേക

ീ ആെര

ിറ

ാെട

യാണ് ഒരാ

ി .ഉ

"അേന ഷി , ആ നി

നായി.

രം വിളി

ി ഭയ

ാ ". "നിെ

് ഗാംഭീര േ

ീ. മ

ൻ അസ

ീ നിര

െഞ േലാെട െമാൈബൽ േഫാ

മി . മണിക

ാേടാ? ആ

ത് ? പറേ

ിെയ േനാ ി. ഇത് അവൾ തെ

ാൻ പറ

ഫയ കൾ ഒ ി േചാദി , എ

ാണ് േവ

െകാ െ ടാ". മ വശ

" െറ ദിവസമായി അവൻ കിട സ ിച് ഓഫ് െച ് പി. എ. മ

െബ ടി േ ാൾ പി. എ. മണിക

ൻ മനസിേലാർ

.

ി ാെത അവ െട േകാൾ സ യം അ

് 14


IY

hk´w

െച ്

ം പരിഹരി

േട? "ഞാൻ വായ്

എെ

ാ ്െമയിൽ െച ം". സ യെമ

േനാ ിയിരിക ാ, പാർ ി ് അക

ൈ വ ് െസ

റിയാകാ

െന വീർെ

െന ഈ റി ക

.ഇ

മണിക ഓ

ൻ വരാ

െച

റിവാ

ൽ െച

, ക ിലിൽ ച ം പട

മണിക

ൻ തിരി

കാറിൽ നി പരിചയെ

.

പറ

.അ

െച

.

ഖനായ ഒ

ഹം വാ േചാദി .

അ യാണ്." ഈശ രാ മ എെ

ി ം പറ ഉയർ

ഇ ാ അ ണ

ല െച

ാൻ വ

ിേല ് പറ

്മ

കാര ാ ം

ഷൽ

ിരി

.

കാറിെ

. മണിക

ൻമ

ശ ം ി െട

െന േനാ ി,

ി , മനസിലായേ ാ..?" "ശരി സർ," ിവ

, പി. എ. െയ

കള ർ ആണ്. മ

ി

്അ

". െച

പറ

ി

കി ിയി . "ങ് ..അ..മ

ഓർ

ിേ

ീല

ി. "ഇനി ം വ ിറ

ി െട മന ഉ

കിട

ാരൻ ഇറ

ി േപാണെമ "സർ

ൻ ദീർഘമായി

ി ഭീതിേയാെട മണിക

തിന് ൻപ് കള ർ യാ പറ

കാരിക ം

amÀ¨v 2014 G{]n 2014

ി അറിയാെത ൈക

െട പട കളിൽ നി

,

ി

ഒ പാ തവണ സാറിെന വിളി ി ാരൻ

ചാ

ിെയ കാണാൻ വ

നട

െട തെ

ള്

സാ മായ െവയിൽ. അയാൾ ഫാൻ

ീ ആെണ ിൽ ഞാൻ

തായി ചാർെജ

"സാറിെന ക

േസാഫയിേല ്

ി. ആേരാ മ

ം ശ

ീ കാര മി .

ി.

െന ഉണർ

. "

േയാഗം," മണിക

ി

യിേല ിറ

ി പി പി

ം". "പാവം ഇേ

എെ െയാ

അവിെടകിട

േനാ ്,

ാൽ അത് െറേ ാർഡ് െച ് അവൾ

േപാെല മ

മണിക " ആരാ

ായി

സമാധാനം. ാരൻ

ി പത

ിടീ റിെന?

ത് എെ

കാണാം സർ". മ

ി

ി.

് പടിയിറ പഴയ

ി, പീഡനേ വിദ ാലയ

കൾ ിെ

.

15


Nn{Xime

hk´w

Unni Krishnan

G{]n 2014

16


HEALTH

hk´w

To Beat The Heat This Summer We are in for a scorching summer this year. Add water shortage to that, and things get really tough. Keep hydrated. Especially in the Summer. Sweat is our body's natural way of keeping our system cool. It is important that we replenish the water lost through sweating. We also need water for our body to function properly. Drink a lot of water, . Carry a filled water bottle with you so that you can have a drink at regular intervals. If you have a choice, go out only during comparatively cooler times of morning and evening. If you have to go out in the sun, keep in the shade as far as possible. When out in the sun, use an umbrella. Also, use a sunscreen to protect yourself from the harmful uv rays of the sun. Two wheeler riders, could wear cotton jackets, and cooling glasses. They could also carry a wet sponge or cloth in a plastic bag, to give a quick swab to cool down hot seats and helmets left out in the sun before riding off again. Wear light coloured loose fitting, cotton clothes. The natural material allows air circulation, and helps to keep cool. If you have to wear synthetic clothing, be sure to use inner wear made from cotton. That will help absorb the sweat and keep you cool. Include more fruits and salads in your diet. More so, the ones with a lot of water content. Like water melons, grapes, oranges, cucumbers, tomatos etc. At home, switch off all lights and electrical appliances that are not an absolute must, because they all generate heat. Have an open terrace? A coat of white cement on it will help reflect the sun's rays away.

G{]n 2014

17


HEALTH

hk´w

Air conditioners and coolers helps keep the insides cool. But not every one has them. and they do deplete our ozone layer. Fans too help. When the out side air cools a bit in the evenings, use an exhaust fan to push out the hot air inside. You could also use table fans or pedestal fans near open windows and doors. These can be used as exhaust fans, and when that is done, you could turn it around to help bring the cool air in. Water sprinkled around the room, or a slab of ice or cold water placed below the ceiling fan will help keep the room cool. If water is not scarce.. have frequent baths. Sleep under the fan, with a damp sheet over your body. [Wet sheets and wring out the water well, or give a semi dry spin in your washing machine.] Next day, air the rooms in the cooler morning air. Then, close the doors and windows to keep the cool air in. At least, close the windows and doors that bring in direct sunlight. [mainly the east and west facing ones] And last, a tip given by an old aunt in AP. If you have to go outdoors, to tuck in a shallot/small onion in your clothing touching your skin. It will help keep heat stroke away. If one gets heat stroke/sun stroke, it is important to cool down the body fast. Remove the person to a shaded place. If you cant immerse the person in water [which would be best] swab all over with water, loosen tight clothing. Give water to drink. Call a doctor. PS: If you are facing acute water shortage. Learn ways to reuse water when possible. The last rinse water from washing machines or otherwise, can be used to swab floors or water plants. Do not use a fully open tap in the sink or wash basin. If you can collect water used to wash utensils, they can be used to water your garden. Be adaptive. Live wisely.

G{]n 2014

18


IhnX

hk´w

എം ആർ േവ ബ െള ലിനാൽ ബ ി ൽപാല ളി െട, ജീവിത സാഗരം താ വാൻ െവ മാനവൻേകവലം പാവകളെ ാ, േകാല ൾ, ഞാെന ഭാവ ൾ, േമാഹ ൾ, ത വിൻശ െ ൈക ിലമാർ ാൽ, ൽബ ൾ േപാ ം െപാ ിെ റി വൻ, ആറടി മേ ാ േച ം,ഒ പിടി ചാരമായ് േച ംആറടി മേ ാ േച ം. വിധി ം നിധി ം ഋജേരഖ േപാലെവണികമാം ജീവിത ിൽ, ചതി േത നി ൾവിധി േത മ ിൽ, സത ം നിത ത മാ ം അനശ രസത ം നിത ത മാ ം.

G{]n 2014

19


Xcnà Iptª `n£ Xcmw \n\s¡mcp _meyw IF YOU SEE A CHILD IN DISTRESS

CALL : 09846051098 www.theruvoram.org

THERUVORAM Murugan S (General Secretary) H NO-24/6 UDHAYA NAGAR GANDHI NAGAR KADAVANTHRA P PIN-682020 KOCHI KERALA INDIA

Let us make the world a better place for the entire human race....

െതരുേവാരം മുരുഗൻ

sXcphn \n¶p XWentebv¡v

G{]n 2014

20


IhnX

hk´w

മായാ

A\nXm kptamPv

ിെ

ഓർമ ായ് നിന ായ് ഞാനിവിെട കാ ിരി ാം, എേ ാ േപായ് മറ നീ, എവിെടേ ാ േപായ് നീ, എേ ാ ാണീ യാ െയ ് ഒ വാ േപാ ം നീ മി ിയി , ൈകെയ ം ര ് നീഎ ് ക തി ഞാൻ, നി ിെലെ ാൻ മി േവ, ഒ വൻ തിരമാല എ ിേല ാ ടി ് , കാണാ കയ ിൽ ിേപായ് ഞാൻ, പിെ ഉണർെ േ ാേഴാനിെ ഓർെ ാൻ മി േവ, നിൻ ഖം േപാ ം എൻ ിൽ െതളി ി , നീ എൻ ിയ സഖിേയാ, ാണ േ ഹിതേനാ , എൻ ബ േവാ, ശ േവാ , അേതാ ഞാൻ െമനെ സ ൽ പെമാ? അറിയിെ നി ി ം നീ ആരാണ് ...

G{]n 2014

21


]mNIw

hk´w

{Inkv]n DÅn kemUv

INGREDIENTS

ബീഫ് ഉലർ ിൻെറ െട സാധാരണ വിളംബാ ഒ സലാഡ് ആണ് ഇത്.

സവാള

- ഇട അ

ളക് ി

- 1/ 4 ഇ -2ത

നാര

- 2 േടബിൾ

നീര്

METHOD

് െച തായി അരി

കറിേവ ില

ിരി (ക

െഷറിൻ മാത

ിന്

ത്)

െവളിെ

- 1 േടബിൾ

ക ക്

- 1/ 2 ടി

ഉ വ

- 1/ 4 ടി

ിയിൽ എ

ഒഴി ് ഉ വ

ി ക. ഉ വ ക

ഇനി ഇതിേല ് ക കി ് െപാ ി ക. പി ഇനി ഇതിേല ് കീറിയ പ അരി

അധികം വാ കേയാ േവ കേയാ െച പാ

ിേല ് ഉ

ഇള ണം. ആവശ എ

ഉണ

G{]n 2014

ി ിരി േചർ

ീട് ഇ

ളക് േചർ

ം കറിേവ ില ം േചർ

ത്

- പാക

ചീന

ത്)

- 10 അ ി

ി

ഉണ

ത ാറാ ിയത്

ത്)

ം ക ിയായി അരി ക

- 5 (അധികം എരിവി ാ

െവ ഇ

രം 4 (ന വയല ് നിറ

് കഴി ി െവ

ിഇ

് വഴ ക.അതിേല

് ഉ ം ഇ ന

ി ാം, സവാള

തീയിൽ ഇള ക. ഉ

ി

ത്.

ി മാ ക. ഇനി ഇതിേല ് നാര ഉ

േകാരി മാ ക.

നീര് േചർ

േവണെമ ിൽ േചർ ാം.ക കി വാരി ഉണ ി ് ഇള ി 1 മണി ർ കഴി

ഉപേയാഗി ാം. 22


IhnX

hk´w

jnbmkv _n³ ^coZv

ഓൺൈലൻ ബ ഓ ൈല ആ േ ാൾ, മിഴിനീരി നിറ ാവി , സ പ്ന ളി ാവി , കാ ക െതളി ാവി , വിരഹ ം സേ ാഷ ം ചിരി െമാെ , േകവലം അ ര ളാ േ ാ , മിടി ദയ ം ഇട ക ം, ടി ക പീലി ം ആ കാണാ . നിനവിെ മവിെട ഗ േമകി , എ ാലതി ാ ംവ ാ ലിക െടഅ ര േളകിയ വസ ം, സ പ്ന ം ിരി ം, മായാ ലിപികളിേലാ മയായി.

G{]n 2014

23


IuXpI

hk´w

hmÀ¯IÄ നരക

ിേല

ൽ ി ത വാ

േഡാ െഹ എ റിയെ ്െമനി ാനിെല കാരകം മ മി െട ന ് ആണ് േദ േവസ് ാമം. തി വാതക ിെ കലവറയായ ഈ ാമ ിലാണ് നരക ിേല കവാടം ിതി െച ത്. മിയി പെ ഒ ഗ ം സദാ എരി െകാ ിരി കയാണ്. അതാണ് രക ിേല കവാടം എ ് അറിയെ ത്. ഒ ം ര ം ദിവസമ , 40 വ ഷമായി ഈ ഗ ി തീ എരി െകാ ിരി കയാണ്. 1971ലാണ് ഈ ഗ ം പെ ത്. ഒ േസാവിയ ് ശാ ഇവിെട നട ിയ ി ിംഗിനിെടയായി ഇത്. ി ിംഗിെ ഫലമായി 70 മീ വാ ി ഒ ഴി പെ . ഇതി നി ് മാരകമായ മീേഥ ഗ ാസിെ സാ ിധ ം യി െപ ശാ ആ ല ് തീയിടാ തീ മാനി കയായി . തീ അണ േപാ െമ ് തീ ിെ ി ം അത് സംഭവി ി . 40 വ ഷമായി അത് ട . ാമീണരാണ് ഇതിന് നരക ിെ കവാടം എ േപരി ത്. 350 ആ ക മാ മാണ് ഈ ാമ ി ജീവി ത്. േടക് േ ാ വിഭാഗ ി െ മ ഷ രാണിവ . 2004 ഈ ാമം ഒഴി ി ാ സിഡ ് നി േ ശം ന കി. ഇേ ാ അവിടം ഒ വിേനാദസ ാര േക മാണ്.

G{]n 2014

24


IY

hoWmtZhn ao\m£n

ബലൂണുകൾ 

ംമ ായം ര ിയ ളംക ിൽ ചരട് െകാ ് ിബ ി ബ കൾ. വ ്, പ , ഓറ ്, മ ... ബ കൾ കാ ിൽ ആ േ ാൾ അതിെല മണൽ രികൾ ഉതിർ കി കിെല ശ ാ ി. ളംക ് ഇടം ക ാൽ താ ി, നീര് വ പാദ ൾ െപ ിവ ് ൻ നട . ടാറിംഗ് െപാ ിെ ാളി വീതി റ േറാഡ് തിമിരം പടർ ട ിയ ക കൾ െകാ ് ി േനാ ി. ിക െട ശ േമാ തലെവ േമാ തിര . എവിെടേ ായി ികെള ാം? ഈ െത വിൽ ികൾ ഇ എേ ാ? വഴി ി വശ ം കാണെ വീ ക െട വാതി കൾ ഒ ാ ം അട കിട . ഇട ് ചില പാതി റ വാതി കൾ ിൽ ഹമായ അ കാരം ആഴ ൾ തീർ . മ ാ കളിൽ ഉണ ാൻ വിരി ഉ കൾ േനരം ൈവ േ ാ ം ത ് നിറ കാ ിൽ മന െ ് ിയാടിെ ാ ി . ികൾ എവിെട? ` ''ബ കൾ വി ാ ് '' എ ് വിളി പറയാൻ അശ നായി. വഴിയരികിൽ വടി ം ി നി . ഇട ിെട തിര ി ് പാ േപായ വില ടിയ കാ കൾ വക ി കാ ിൽ അയാ െട ർബല ശരീരം ഉല . ല വിറെകാ ബ കൾ ിൽ കി മണൽ തരിക െട ശ ം കാേതാ ബാല െള റി ് അയാൾ ഓർ േനാ ി. ഇേ ാൾ ഓർെ ാൻ പ ാ അ ം മ ിേ ായ ചി ൾ. ല തൽ മധ ാ ം വെര ബ കൾ ിൽ മണൽ രി നിേ പി ് ാണവാ ഊതി നിറ ാ ർ ം ചരട് െകാ ് ിെ കയായി . വായിൽ െകാ ം, ശ ാസം ം, മ ം കാരണം ഇട ിെട അയാൾ ത് നിർ ിെവേ ിവ . പെ ഏ ം ിേയാെട ം, നി േയാെട ം ആണ് അയാൾ അത് െച ത്. അെത ാം കഴി േ ാേഴ ം രാവിെല ടി കാലി ചായ െട ഊ ജം േപായി . ഒ ചാവാലി പ ി െട േമാ ൽ േപാെലെയാ ് െതാ യിൽ ി ിട . ഹതാശേയാെട വീ ം വ െവ േ ാൾ അയാൾ ആ ഹി കയാണ്, ഒേ ാ രേ ാ ൾ! ഒ പെ ഈ െത വിൽ വലിയ ആൾ ാർ മാ മായിരി ാം. എ ി ാ ം അവർ കാ ിരി ികൾ? അവർ ് സ ാനി ാൻ ഒേ ാ രേ ാ ബ കൾ? അേ ാൾ ആ വീശിയ ഒ കാ ിൽ ബ കൾ ആടി ല . ജീവെ മണൽ രികൾ വിവശമായ െതാലി ിൽ ഉര കല ി. ളംക ിെ ഭാരേമറി . ഇനി എ

G{]n 2014

25


IY

hk´w

രം! ഒ ് േപാ ം വിൽ ാൻ കഴിയാെത മട ിേ ാേവ ി വരിക. രാ ിയിൽ തളർ റ േ ാൾ ര െട കളിൽ പാകിയ തകര തകിടിെ ട് താ ാനാകാെത ബ കൾ ഒെ ാ ായി നി രാ ം . യാെതാ സ ംഇ ാ ഉറ ി േപടി സ ിെലെ ാ ഉണ േപാെല കാെ ാഴി ിയാ ബ ക െട നീ നിഴ കൾ േ ത െളേ ാെല കാണെ . െയൗ ന കാലം വൻ ബ വി െതാഴിൽ മാ െമ അയാൾ െച ി .എ മ ബ കൾ, മഴവിൽ നിറ ൾ, വിചി പ ൾ... വഴി െട അ ് അയാൾ ത െ േ ാൾ തെ ആർ ൾ. ൈകവശെ ഓേരാ ബ ക ം അവ െട ഖ ് മേനാഹരമായ ിരി വിരിയി . ബ കി ാ ിക െട ഖെ ൈദന ത ഇേ ാൾ എ ാം ഏകാ തയിൽ അയാൾ ് ഓ മ വരാ ്. വി ി ര െകാ ് വാശിപിടി ി. ഒ ബ േപാ ം െവ െത െകാ ാ കർ ശ ാരനായ െച ാരൻ. അെത, അയാൾ ഒ ക വട ാരൻ ആയി .

കിഴവെന മറികട ഒ െചറിയ ആ ി ൈസ ിളിൽ അതിേവഗം േപായി. അയാ െട ക ിെല ബ കൾ അവൻ ി േതയി . അവൻ തിരി വേ െമ ാശി അയാൾ റ േനരം ആ വഴിവ ിൽ കാ നി . ബ ണി ിെല മണൽ രിക െട കി ം വിശ ിയ വയറി ം വി വി പാദ ളി ം കി കി ാ ി. ആർ ം േവ ാ ബ കൾ! ൻ വ ാെത പരി ീണനായി, എ ി ം ളംക ിൽ നി മയാൾ പിടി അയ ി . അതിേ ാൾ അയാ െട ഊ വടി െടയാണ് . വർ ല ഊ വടി! െതളി ട േസാഡിയം വിള ക െട മ ിയ നിഴൽ പ ി അയാൾ നട . ാ ി ാ ി അയാൾ വീ ിേല ഇടവഴി െട ട ി ചായ ട െട ൻപിൽ ഇ െബ ിൽ ഇ . ത വിെ ചായ ടയാണത്. േചരിയിൽ താമസി വ െട വിശ ി ഭ ണം

G{]n 2014

26


IY

hk´w

വിള ഒ െകാ േഹാ ൽ. ത വി െന വലിയ കാര മാണ്. അയാൾ ് േവ ി എേ ാ ം ഒ പിടി അ ം അവൾ മാ ിെവ . തിഫലമായി അയാൾ നീ ിയ നാണയ കൾ എ ി േനാ ാെത െപ ിയിൽ ഇ . കിഴവെന െഞ ി ഒ ശ േ ാെട വ ടർ പാ ിൽ ത േചാ ം കറി ം അവൾ വ . എ ് പ ി? കിഴവൻ ഴി ക കൾ മിഴി . 'ദ് കേ ാ ? േനാ ിേ ?'' അയാൾ ത വിരൽ ിയ ഇടേ ് േനാ ി. '' ി േനാ ് െകളവാ'' അവൾ ആെക ഇട നി കയാണ്. വഴിവിള ി െറ െവളി ിൽ അവ െട ചായ ട െട മതിലിൽ ായം െകാ ് വര അള കൾ േരഖെ ിയി ത് ൻക . ''േറാഡ് വ ..... ഈ ചായ ട െട േമാളീ െട..!'' ആധിേയാെട ത പറ . പകരമായി ഏേതാ ഒ നാ ിൽ ഇ േപാെലെയാ ചായ ട... സാ െട ജീവിത ിൽ ഭരണ ടം െച ഒ വലിയ മാ ം. തീ കൾ ഒ മിെ ി ം അ തീ ിതമായവ േപാ ം എ രമാണ്!

ളംക ് ലയിൽ ചാരിെവ ് കിഴവൻ ഭ ണം കഴി ട ി. മണൽതരികൾ േപാെല അതയാ െട അ നാള ി െട ഉരസിയിറ ി. ഏറിയാൽ രേ ാ േ ാ മാസം ഈ േചാറ് അയാൾ കഴി ം . അത് കഴി േ ാൾ ഈ കട െട ാനത് ആദ ം ഇ ിക നക ം എ ിൻ കഷണ ൾ േപാെല പലകക ം ക ിക ം എ നി ം . പി ീട് അ ം ഓേരാ യാ ിെ ാ ് ക ് നീ ഒ പാത അവിെട ത െ ം . പറി ന ഇട ് ത ചിലേ ാൾ ചായ ട െക ി ഉയർ ിേയ ാം . അത് മാ മെ അവൾ റി .

G{]n 2014

27


IY

hk´w

ഊണ് കഴി ത വി െറ നീ ിയ ൈകകളിേല ് നാണയ ൾ ം, ിയ േനാ ി ം പകരം ബ കൾ െക ിയ ചരടയാൾ െകാ . വിശ സി ാൻ പ ാെത ത മിഴി േനാ ി. അവൾ വ ാെത േദഷ ം വ . 'പര ിളവാ, എനിെ ിനാ ഇത്?'' അയാൾ പ ി. െതാ യിൽ നി ് മണൽ രികളിൽ ഉര കാ വ . '' ഇ ്.... ഇെ ാ ം കി ിയി േമാെള...'' ശരി. ത റ േനരം എേ ാ ആേലാചി ി . അയാ െട ക വാളി ഖ ം ബ ക ം മാറിമാറി േനാ ി. ബ കൾ. വ ്, പ , ഓറ ്. അവ ത വിെ േമശ റ ഉ െകാ ി . ഉ ിൽ നിറ മണൽ രികൾ ഒ വ . െ പം ഇ ിൽ മറ . ളംക ിെ അ െ ബ ക ം കാ വ തി അ റം മാ .

''െഛ!'' ത വി വ ാ ഈ ഷ േതാ ി. പെ , ആ വർ മിളകൾ േനാ ിേനാ ിയിരിെ അവ െട ഖം െമെ ഒ െകൗമാര ാരി െടതായി. ക കളിൽ ഒ െകാ െപ ി െട െകൗ കം നിറ . അേ ാൾ അവൾ തകർ നിലം െപാ ാൻ േപാ അവ െട ജീവിതാ യെ റിേ ാ കി ാ പണെ റിേ ാ വ സനി ി . നന ൈകകൾ സാരിയിൽ ട ് അവർ ആ ബ കൾ എ ് ഭി ിയിൽ വ ഗണപതി െട ചി ിെ താഴ ആണിയിൽ െക ി റ ി . അവശമായ കാ കൾ െപ ിവ ് ടിലിൽ എ േ ാേഴ ം രാ ി ഏെറയായി . ചാ പലക . റ കിഴവാൻ അകെ ഇ ിേല ് കയറി. വഴിവിള ിെ പാളി വീണ െവളി ിൽ റി െട േകാണിൽ ളംക ് ചാരിവ ് വി ട ിയ പലകക ിലിൽ ജീ ണി ശരീരം ചാ ക കൾ അട . മണൽതരികൾ േനരിയ കാ ിൽ കല ി. അയാൾ വീ ം അയാസേ ാെട വലി ് എ േ . ത ി ട വീ ളംക ് ക ി എ . െന ് െപാ ിേ ാ ം എ ് േതാ ം വെര ഊതി വീ ി ബ കൾ... അയാൾ അ മായി ക ിലിൽ വ ി . തറയിൽ വിരി കീറചാ ി െറ അടിയിൽ നി ം െചറിയ േപനാ ിഎ . ഓേരാ ബ ക ം ി കാ ് റ വി . െ ാണവാ ആ റിയിൽ ി ിരി . ഒ വിൽ എ ാ ബ ക ം ഡ നിശ ാസ തിർ െകാ ് െപാ ി ീർ . ളംക ം േപന ി ം താെഴ എറി ് തട ൾ ഏ മി ാെത ഉറ ാൻ കിട .......

G{]n 2014

28


hk´w

മിക നട േദശീയ ചല ി രസ്കാരം േനടിയ

രാജ് െവ വസ

G{]n 2014

ാറ ടി ം ടീമിെ

29


IhnX

hk´w

hnScmsX

AÀÖp³ A¨p

G{]n 2014

ഭാതെ േ ഹി ര െനേ ാ നീെയ ിേല ് ഉദി വ , അേ ാെഴ മന ി മ ിേപാ ളി കാ ് വീശിയടി ി , നി ക ി മി ം ര ികൾ, മ ിക നാ കെള േപാെലൻ മനസിെന ശി ി , മയിൽ ിലി േപാ ടിയിഴകെളൻഖം തേലാടിയി , നി ഖം നിറ െസൗരഭ െമൻമനമാെക ളിരണിയി ി , എ െന മറ ം സഖീ ഞാനാിയ നിമിഷ , വസ മായി െ മനസി േ ാ ി , ഇലക െകാഴി ി ി വാടിയി ി , നിൻ സ രമാ ര ം എ െന ഞാ മറ ീ ം, നി ചില ത സ രെമ കാ കളിലി ം േക , രരാ ികളിെലേ ാ ഞാ ക ന മാണ് നീ, ച കിരണ െട േശാഭയി നീ തിള ി, ഇനിയി സഖീ ന ാ വസ ം േഹമ ം, ഇനി ഇ സഖീ ച കിരണം തൻ േശാഭ ം, എ െറ െചടിയി വിടരാെതേപാെയാെര ണയെമാേ , ഒ ് വിടരാെത എ നീ െകാഴി േപായി.

30


IY

hk´w

COUPLE of the month

? otes u Q s d n Lege When the legends die, the dreams end; there is no more greatness.

ROSE - Tecumseh - & SEBIN Dubai

G{]n 2014

31


hk´w

VASANTHAM ONLINE MAGAZINE FILM NEWS

FILM

VOM NEWS

ംൈബ േപാലീസ്, െമ റീസ് എ ി സിനിമകൾ ് േശഷം ിഥ ിരാജ് നായകനാ ാേന ഷണ സിനിമയാണ് 'െസവൻത് േഡ'. ഒ േകാടി എ പ ല ം വിലമതി ക പണ ം, ഷാൻ ,വി രാമച ൻ,എബി, സിറിൽ, െജ ി എ ി െള റി അേന ഷണ മാെയ േഡവിഡ് എ ഹാം, ആ ദിവസം െകാ ് കെ രഹസ മാണ് ഈ സിനിമ െട കഥ. േഡവിഡ് എ ഹാമായി ിഥ ിരാ ം, വി രാമച നായി അ േമാഹ ം, ഷാനായി വിനയ് േഫാർ ം, എബിയായി േടാവിേനാ ം, സിറിൽ ആയി വീ ം, െജ ിയായി ജനനി ം അഭിനയി ിരി . ഖ ളായ ശ ാംധർ, അഖിൽ േപാൾ എ ിവരാണ് ഈ സിനിമ െട സംവിധാന ം രചന ം നിർവഹി ിരി ത്. വി ജ ്ഷെ ബാനറിൽ ഷി ജി ശീലനാണ് െസവൻത് േഡ' നിർ ി ിരി ത്

- അ പമ സ G{]n 2014

ീവ് 32


33


IY

{]ho¬ Fkv. sI.

hk´w

ി ം മാ ഴ ം

ാഴം കഴി ് ബാ േലയ ബ രാ െറ കടയി നി ് വാ ിയ മാ ഴെ ാതിയഴി . ഒ േവഗം അരി ബാ േവ ാ. എ കാലായി മാ ഴം കഴി ി ്. െകാതിയായി വ '. ഭാ മതി അ മേയാെട െക ി. അ ഒ ് വാ ി അരിേ .ഈഅ ഒ മണി എ ം, ഒ ി ാര ശാ േമാ ് െകാതി അട ാ വ ാ. അേ ം േമാ ം േപായി ടി വി കേ ാേ ാ. എെ െവ െത ശ ം െച ാെത. െറഡി ആ േ ാ ഞാ വിളി ാം. അ ടാ ചി േനാ ി ചി േനാ ി അ ം തീ ാനേ . അ െറ ി എനി ് അറിയിേ . ഞാ േപാണ പരിപാടിയി . അ േവേണ െപാേ ാ'. െബ ് അ ം േമാ ം. ക െര കാവ ഏ ി ി ് േപാകാ ഞാ അ മ ിയ '. ഇ ാര ിെല ി ം നിന ിതിരി ി ായേ ാ'. ഒ കാര ിെല ഞാ ിയി ാ കാണി ി . അതാ ഞാനീ േക േണ'. അ ാ ഈയിെടയായി അ ് െസ സ് ഓഫ് ഹ മ ഇ ിരി തലാ'. െ ാടി ഏ കിട ം ക ി ാം എ േ േമാെള മാണം, ബാ ചിരി െകാ ് പറ . ഈശ രാ ഒ ക ിെനയാണേ ാ ഞാ െക ിയത്, ഭാ ഊറിവ ചിരി ഒളി തിരി ടി . േഗാ ..!! എ െറ അേ തക . സത മായി ം. ശാ അ െയ ഉ വ . േപായി ് പഠിെ ടി. െവ െത ഉ വ കളി ാെത. ഇനി ൈഹ ളിലാ ് ഓ േവണം. ബാ പരിഭവേ ാെട േമാെള േനാ ി. അ ാടിയി േതാ തിന് അ േയാട് എ ് േക ി ്. മകേളാട് ഇേ ാ ആദ ായി ് കാ വാ. ഭാ കളിയാ ി ചിരി . േവേണ പറ ാ േപാെര അ ാ. അ ാെത ഈ െവേ ഷന് പഠനശി ന കാ ഞാ എ ് െത ് െച . അവ അ െന െക ി പിടി ചിരി കവിളി ഉ വ . ബാ വി െറ ഖം െതളി വിട . മാ െറഡി.

‘അേ ാ േപ ം ഒേര സ ര ി വിളി . പ ാരം അട ാ . എെ ാ ഐശ ര ം. ഈ ഒ െ പവ ക ്. ഇവ െറെയാെ തലയി ഇടി തീ വീ ം. വിശാലമായി കാ ം െകാ ് കഴി ാം എ ് വിചാരി താ. െഛ.., ബാ വി സ ടം സഹി ാ വ . േശാ..എെ ാ ളി എ ീശ രാ...' അ െശരി, അ ാ.. കറ റ് േപായ ത ിന് അ പണി ട ി'. അേ ം ഇവ ്

G{]n 2014

34


IY

hk´w

ഇ തിേ

് ഒ െ കാ യാ േമാെള'. അേ ാ എനിെ ം േവേ അ ം േമാ ം െട ാ മതി. ഈ ളിമാ ാ തി ാനാേണാ ഈശ രാ ഞാ െവ െത െമനെ ിയി ത്. എ െറ പ ് േപായി'. ളി മാ മെ ടി, ചിലേ ാ ം കാ ം'. ഒ മി ാതിരി മ ഷ ാ, ിെക വ . അറിയാെത ഒ കഷണം എ കഴി ം േപായി. ന വ കേട ം ഇ ിരി കാ ത െകാ ാ ന മാ ഴം കി ി ായി േ ാ.' കാ െകാ ാ കി ാ പല ം ഉെ ടി ഇ ്, മായമി ാ മാ ഴം. മായമി ാ പ റിക . മായമി ാ േ ഹം. നീ ഒ െമ തിരി ക ിേ '. ഓ എനി ് വ എണീ ് േപാകാ . േവേണ േപായി എ ് ക ി ്'. അേ േവ . അരമണി എ ി അര മണി . നി െറ േമാ കാണാതിരി ാമേ ാ. േപാസി ീവ് ആയി തി ് െചയ്താ പവ ക ി ം ഉ ് ചില ണ '. േദ അ ാ ഒ ് മി ാതി െ . മ ഷ ന് െചവിേക ണം. ട ിയി ് ര ം െട. ന ് ഇ ിരി ാം. പേ അ ി െട വീ ിെല കാര പറയണം. എനി ് വ ഇ ാ അത് േക ാ . 'ആണേ ..

‘ ഓേഹാ അേ ാ അ ം േമാ ം െട ഇ ് ക ി വ ് മ ഷ െന െകാ ാ റ ാടാണേ '. അ ഒ ് െവ െത ഇ േ . ഇ ് െചാറിയാെത. അ പറയ ാ.' ഇവ ഇ ാ െശരിയാവി . ബാ തെ ഇ ിളി ആ ിയ ഭാ വി െറ ൈക ത ി മാ ി, െഛ െവ െത ഇരിെ ടി'. പറ ബാ േവ ാ, ി െട ാരെകാ േമാ പറ, ഭാ തികല സ ര ി പറ . അ െശരി ഇ ് ര ം െട െറാമാ സ്..' േപാടീ െപെ . ബാ േവ പറ. പ െ േത കിനി ആ മാ ഴകാല ി െറ ഓ ക '. ഹം അെതാെ ഒ കാലം. ഇനി പറ ിെ ാ. മ േവനലവധി ് പ ി ടം അട ത് കാ ിരി ം അേ െട വീ ി േപാകാ . അവിെട ി ം, ചി ം ഒെ ്. അ ് ചിേ െട ക ാണം ഒ ം കഴി ി ി . എനി ് ഒ േച ിെയ േപാലായി ചി . എെ ള ി ളി ി ാ െകാ ് േപാണ ം ഉറ ം ഒെ ചി യായി . ളി ി ് കരയി നി ി പാവം ഒ ് േ ാ ഞാ വീ ം െവ ി ചാ ം. പാവം ചി െയ ഞാ എ ി ി . ‘അ േമാെള, ശാരദചി നി െറ അ െന ളി ി മാ മ , ന കെ തി െപാെ ാെ വ ് രി ആ മായി , ഭാ െപാ ിചിരി . അ യ ് മ ിെ ടീ. െറ കാശ് മാ േമ അ ് ഞ േ ഹ ിന് ഒ റ ം ഉ ായി ി . ‘പറയ ാ ന രസ ‘മ െള ഇ

G{]n 2014

് നി

ി റ െപൗഡ ഒെ ്

ായി

ശി .

്. െട അവധി ാലം കാ

േ ാ

എനി ് സ ടം േതാ

ം. എ െറ

ി ്

35


IY

hk´w

ഒ ് കഥ പറയാ േപാ ം ആ ം ഇ േ ാ. അെ ാെ ര മാസം കഴി ാ അ ീേടം േ േടം ഒെ മ െള പിരി ത് ഓ േ ാേഴ കര ി വ ം. ‘പിെ റെപ മായി ഒളി ഭാവമി . േശാ ഇ െന ഒ ന ലെ ‘അ

് െവ െത ഇ േ

കളി ാ

ം പിരിയാ

േതാ

ി . ഭാ

യാണേ ാ ഭഗവാെന നീ എ െറ തലയി . ഡ് കളയാെത. അ

പിെ

സ ടമാണ് തി നി

െക ി വ ത്.

പറയ ാ. ന രേസാ

് േക

ാ .

‘കഥ ഒ ം അ േമാെള, ജീവിതം. അ ് ി െട വീടി േത വരി െട മണമാണ്. ചേ ം മാേ ം, കാ ി ം ഒെ ടി കല ഒ ഉ സവകാലമാണ് അ ് അവധികാലം. ടാെണ ി ം ള ി െവ ിെനാ ം ഒ ി ം ഉ ായി ി . ഇ ് ആ ളം തെ ഇ . ഓ.എ .വി സ എ െറ ി െട പറ ിെല െന ി െപ ി തി ി ് െതാടിയിെല കിണ ിെല െവ ം േകാരി ടി ി േ ാ എ ് എനി ് േതാ ിയി ് പലേ ാ ം. ആ െവ ിന് ഒ േത ക ചി ം ളി ായി . ‘ഇെ ാ ആ െവ പിെ

ന അ ഭാ മാ

ലം എ

് െച

ാ?

‘േകാള ക നി ാര് ആ ലം െമാ ം വാ ിയിേ .. േദാഷം പറയാ പ ി . അവിടെ ിന് ഇേ ാ ം മ ര ്. േകാള െട മ രം. ബാ വി െറ ഖ ് ഒ വിഷാദചിരി പട േവാ. െറ േനരം ഇ ് നിശ മായി. േഹാ കറ റ് വ . അത് ശരി ഉറ മാേയാ . ഭാ ബാ വിെന ത ി വിളി . േഹയ്.. ി മാ ഴം നിറ ചാ മായി െവ ില ം ി ഇേ ാ എ െറ അ ്വ ി . േത കിനി മാ ഴ . ബാ ആ സ ി െറ വാ ല ി ലയി . അേ അ ാ പറ ത് ശരിയാ. ഈ മാ ഴ ി േദ .. അേ ..! ഓ ാനം വ ് വാഷ് േബസി െറ അരികിേല ് ഓടി. ബാ , അരി വ ബ രാ െറ ഴം േവ ്േബാ ി ത ി പാ ം ക കി വ . വീ ം സ ി േത കിനി മാ ഴ മായി ിവ ത് കാണാ െകാതി ് അവ തലയിണയി ഖം അമ ി. ഹാ ര

G{]n 2014

രണക ന കിയ

ഖദമായ ആലസ

ി

അലി

അവ മിഴിക

ി.

36


IhnX

hk´w

ണയ സ േതാ

ർ ര

െവ െത, മയ എേ

ിൻ ഇ

ിരി ഓർ യിൽ-

ാ, ചില തൻ ധ നി ണർ

ി

!

മിഴികൾ റ േ ാൾ െച മ ഹാസ ം, വളകി

ിൻ മ സ ന ം,

ഒ െകാ െത നിറ

ലിൻ മർ രം േക ി

മാനസം, െവ

െകാ

ലിൽ െത

െതളി

ിെ ാ സിൻ-

ളിർ

ി

!

ലരിയിൽ പടികടെ

ളസി തിരിെ ൈനർ മിഴികളിൽ വിരി എ

ം എേ

ാ തിര ാ

!

പകലിെ ച

സ രരാഗ സ

ഇഴ േചർ

ം,

ം,

ക ം,

് വിരി വർ ം ഇവിെട

ചി

ായി

വിടരാൻ വി ഒളിമി

ം,

ി

നിറവാർ

-

നാണ ം,

ഇനി ം പിണ

മാന

!

ം, !

പവിഴാധര

ി മറ

െമൗനരാഗ

നഖചി െമ തിയി

ളിൽൾ ഇവിെട-

!

അെത, ണയേമ ഇ നി

G{]n 2014

്,

ിൽ എ തി േചർ

ഈ-

ൾ ഒ െപ ് നിൽ

ജീർ

നം ബാധി ഹ ദയ

്, ിൽ. 37


F³{Sn-IÄ £Wn-¡p-¶p. e-BOOK

MALAYALAM+ENGLISH

IY, Ihn-X, teJ-\w, ^en-Xw, bm{Xm-¡p-dn-¸p-IÄ hn`-h-¡p-dn-¸p-IÄ, sl¯v Sn]vkv, s]bnânw-Kvkv s]mXp-hn-Úm-\w, kvt]mÀSvkv \yqkv Ip«n-I-fpsS IY-IÄ, Ihn-X-IÄ, Nn{X-c-N-\-IÄ, XpS-§nb C\-§-fn F³{Sn-IÄ Ab-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

send your entries to

vasanthamebook@gmail.com ADVERTISEMENT FACILITY ALSO AVAILABLE www.facebook.com/grafixdelhi

38


GhÀ¡pw

hnjp CuÌÀ BiwkIÄ

39


grafix M E D I A

DELHI | MUMBAI | MUSCAT COCHIN | KOTTAYAM © GRAFIX MEDIA PROMOTERS, Noida, Uttar Pradesh Chief Graphic Designer : Joji Manual E-Mail : vasanthamebook@gmail.com, +91 8447543638

Vasantham magazine april vol4  

ഈ വർഷത്തെ വിഷുവിന്റെയും ഈസ്റ്ററിന്റെയും ആശംസകൾ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് വസന്തം ഓണ്‍ലൈൻ മാഗസിന്റെ ഏപ്രിൽ ലക്കം പ...

Advertisement