Page 1

VOL-06

2014 JUNE

VASANTHAM

തി സ ീപ് െപാേ ാമൽ ശ മ വിള മാടം അനിത േമാജ് ാ നീ എവിെട

SMILE ്

of the month

Nn{Xime ീകാ എ

് മാരൻ കാ ം വായന ാ ം

A GRAFIX MEDIA PRESENTATION


inside തി സ ീപ് െപാേ ാമൽ

ഭ നായർ ഓർമകളി െട വീ മ

.എസ് .െക ം കാ ക ം

VASANTHAM

Online Magazine (Malayalam and English)

ശ മ വിള മാടം

Editors USHA HARI BIJI EUGINE ANUPAMA SANJEEV JOJI MANUAL

അേജായ് മാർ ഒ െഫ ഷ ൽ കഥ

Design & Layout JOJI MANUAL

അനിത േമാജ് ാ നീ എവിെട

Cover Photo

സ ദ്. െക .പി രാജേശഖർ

Published By

അപർണ േജഷ് അവ ാ ര ൾ ീകാ എ

് മാരൻ കാ ം വായന ാ ം

JIJO ABRAHAM

GRAFIX MEDIA PROMOTERS

/issuu.com/vasanthammagazine vasasnthamebook@gmail.com /vasanthamonline /+VasanthamMagazine

3


hk´w

editorial അറിവ് അതാണ് മ ഷ െന സ ഹ എ

ി

ം അധമനാ

നി

ിടേ

്ഇ

കാശ െ ന

അറി പക ൈവവിധ സം

് കയറി വ

ി ,മ ഷെ

ളിൽ

മന

ിൽ

േവശി ി , വയന

കാശമാണ്. വായന മ ഷ െന

ണനാ

തിേനാെടാ ം തെ

ി െറ ം

, വി

ി െറ ം വാതായന

ാരെ

ം. െവളി ം നിറ

ിൽ അവിേട ം ഇ ൾ

ിൽ ഉ

നിലനി

ാന റ

സഹായി

.

. .

ഭാഷെയ െതാ റിയാ ം അ ഭവി റിയാ ം വിവിധ തര

ി

ഉെ നെ

മാധ മ ി ം ആത

സേ

േപ റി

െട സാ ികമായി

ാഷി ി

നി

േമാണി റി

ഇേ ാ നി

തര

ം മെ ാ

തല

ി

ി

ഈ വരിക

ി

ി

ി ം വായന

ിേല ് മാ െമ

വള ം, വായി ിെ

വിള ം, വായി ിെ ി മാഷിെ

യാണ്

വഴിമാറി. വ ം കാല

പറയാനാവിെ

വ ത ാസം മാ ം. “വായി ാ വായി ാ

സഹായി ാ

ത്. വായന താളിേയാലകളി

േമാണി റിേല

ി െമ

ം നെ

ക വായന തെ

സാേ തിക വിദ വായന ഏ എ

ി

ി ം വള ം

വള ം”

ഒേരാ

റി ായി ന

്.

-എഡി ർ 4


Xcnà Iptª `n£ Xcmw \n\s¡mcp _meyw IF YOU SEE A CHILD IN DISTRESS

CALL : 09846051098 www.theruvoram.org

THERUVORAM Murugan S. (General Secretary) H NO-24/6 UDHAYA NAGAR GANDHI NAGAR KADAVANTHRA P PIN-682020 KOCHI KERALA INDIA

Let us make the world a better place for the entire human race....

െത േവാരം

കൻ

sXcphn \n¶p XWentebv¡v 5


കവിത

hk´w

തി സ ീപ്

െപാേ

ാമൽ

് 6


hk´w

കവിത

വി

ിെല ച ബിംബം ക

താേലാലം ചാ റ ഉണ െ

ൻഉ

നീ-

േ ാൾ, ിൽ നിൻ ആർ മാം

ആദ മായി വിടർ

ദിനം.

േപ േനാവിൻ കാണാ റ

ളിൽ,

ദിശയറിയാെത അല

േനരം,

ആലിലത

് കളി മാ-

െപാേ

ാമൽ ക

ഒ എേ

ിൽ വിര

െന കാ

കേപാെല,

ത ി ളളിൽ മയ ാമൽ ം

വിറയാർ

,

്.

ൈകകളാൽ നിെ

െകാരിെയ

ആദ മായി മാ ത ം ഞാൻ അറി ക

ണി നിെ

കഴി സേ

നിറ െ നി

മാേറാട് േചർ

ിെ ൻ വികാരെ ാഷെമ

പദതി

ആയിരം

, േ ാൾ,

വിവരി ാൻ, ിേനാ,

ിരി ആദ മായി ക ര

േ ാൾ,

മ റം-

ൻ മിഴികൾ എ

ിളം

ിരി,

േ ാൾ-

ദി േപാെല

ിളം വിരലാൽ നീ

െക പിടി േ ാൾ-

ഉറ ിെ ൻ അ മനസിലാദ മായി, വിടി നിൻ വിരൽ എൻ

ിൽ നി

് ഞാൻ,

ാണൻ അ േപാ ം വെര,

നീയേ എൻ ജീവ ം ജീവിത ം, േപാകിേ

സ ർഗം വിളി ാ ം. 7


hk´w

Nn{Xime വര : ഉ

ി

8


KIDS

hk´w

P A G E

Little Bo Peep Little Bo-peep has lost her sheep, And can’t tell where to find them; Leave them alone, and they’ll come home, And bring their tails behind them. Little Bo-peep fell fast asleep, And dreamt she heard them bleating; But when she awoke, she found it a joke, For they were still all fleeting. Then up she took her little crook Determined for to find them; She found them indeed, but it made her heart bleed, For they’d left their tails behind them. It happened one day, as Bo-peep did stray, Into a meadow hard by, There she espied their tails side by side, All hung on a tree to dry. She heaved a sigh, and wiped her eye, And over the hillocks went rambling, And tried what she could, as a shepherdess should, To tack again each to its lambkin.

9


കഥ

hk´w

ഭ നായർ

ഓ മകളി െട 10


hk´w

കഥ

എ െറ തറവാ ിേല ്, ഞാ

ജനി

വെര എ െറ േമാഹ

െള, േമാഹഭംഗ

പരാജയ

വമായി മാ ം വ

െള.. അ

ി

ഞാ കട

വീ

ി

െച

.

പടികട

പണി െച

!എ

വീണ നിറ പ ക

കാലായി അെതാ ഉ ം

്. കാതിെല ഓ െ

അതി മാ ം വയ െതാടിയില് ൈകേ ാ ്

ഷി

ിരി

െട വ

ം മാെ

േച ിന്

ിയിെല മ

എ െറ അ

അ േനം അ െയ ം ക

ഉം... ആദ ം അ

്ഉ

ി

് നി

ം, ക ാ ിയി

ഒ ളയി

....

ടിയി

!!

യി

േതാളില്

ഉരതി ള

ിെല വിയ !!! എ

്. ആ

ാ ം ആ ചിരി!!

വരവാ..

് തി

ള്

്,

് ട ്, എെ

കാലമായി എ െറ

ിയ എ െറ കവിളി

ാ ം.

!!! പാട

േച ം, േചന ം,

േശഷം

ി ്!!!

സ ടം സഹി വ ാെത, േത േപായിരി

ി

െട

് ഊരി െന

സാ തം േനാ ി നി

പണിെയ

റ ം

ഇെ ാ ഉ

തടെമ

്. ഉ

തലയില് െക ിയ േതാ

തേലാടി കട

െള എ ാം

. അവിടവിെട മ

ായി ി !!! അ േനാ.. അതാ വ

ിഇ ി

െയ,

െട നീ ി

േക ി ്!!! അ

വരവാണ്.

ം അ

തീ

വിജയ

െയതിേര ത് എ െറ അ

തിനിടയി

ം െ ൗ

െള, നിരാശെയ,

എ െറ വീ ിേല ്.. ഏെറ കാല

ം എെ

വിളിയായി

ിേല ്, പതിെന വയ

, ഇടി, മി

ം പറ ി

നി

ം കയറാെത

ം, മ

ം.. ഇ ്ടംേപാെല

ഇതിെനെയാ

ം തരി ം 11


hk´w േപടി ാ

കഥ

എ െറ അ

് അ ഷിേമ ് േരാഗ

പിെ

ംര

നാ

നി

് േപാ റ

!!! ഒ വി

അ േയാട്, ''ഇ

ി െറ

കഴി

്ഒ

ംഓ

ി

േപായ ം

ഈ േലാക

ീടേ

ാ ് തെ

െട ചിരി അ

ി

ാടി

െട െകാ

.

അേതാ േപാ േ ാ െകാ

േതാ...!! ഇ

െവ െത

ഓേരാേ

അ േനാ

ി ാ

്...... ഇവിെട തറവാ ിെല ാ

േ ാ ..

മീ

ം ഒേ

േചാദി ാ

അ യി ാെത അ കിട

ള കാണാ

, മാറാല െക ിയ

െച ക ം പാ

ായി

് ട

േപാ ം േചാദി വിരലാ

നാട

ളയിേല ്!! ഒ ഭാഗ

െട

സ ടേ

ി

മാ

ി

ളി

്, ഉേപ

ി

ിയ

രസ മി . െപാടിപിടി ം വില

ം കിട

െവ ാറി .

ംഇ . ി ാ

നി

, എവിെട ന െട അ ?

ല ം!! തല

ായി എേ

ഉരലി

ാദ

ാെത വിള ് െവ

വലിയ ചീനഭരണിക , ഉ

വലം

ി െറ പടികളി

ം. മ ില് ഇെ ാ വാഴ ല പ

മ ിെല കാരണവ ാ

സ ാനമായി

െവ

തലെപാ ി േനാ ിയ നീ േ ാലി ം കാ

േചാദി

ദിന

അ ാ!!! പി

താമരേപാെല, അ !!! അ േപായി

വി

ി

ളാരാ''..

തരാ

ാട്..!! ഒലി ിറ നീ ി നട ി െ

െതേ

ിയ ക നീ

ഉര ം ഉല

നീ

ി ഞാ .. ം, പിെ

കാരായ അ ി ം ആ ക ം! വട ിനിയിെല കിട ാെട പതംപറ

െന ് െന

വ , ി

അരിയാ ാനാളി ാെത,

ത ി ര

!ആഅ ി

ി , 12


hk´w അ

ാ ി ത

കഥ

െവ െത കാ

ി

െകാ

ളക് ച

ി (മ ി ) െട ച

ി ് ഒെ , ഇനി എ

ിരി ണം ഞാ !!! അ റ

്, അ

േപായ ന കാലേമാ

നി ടിയിരി

ിെല െതാ

കറ ി ''

വിെന ്ര

കറ ാ

് '' എ

ഈ െതാ ത ിയമ

ി മ

ി ഴ

ഒര

അ പാ

ം,

വീശി,

ം കാ ി ം ് െന ംേത ,

പാ

ിയേപാെല

ം!!! ഞാ

അേ

ാ ം

ഇേ

ാ ം

ാെല വാ

ലം

െട എ

്, ഉ റെ

ം െകാ വടി െകാ

തറി മാറിയ എ െറ പി

െകാ

ിേല ്

ിയ ം അയവിറ ാ

ഉ ള േചാ മായി, ഈ

എ െറയ ! അത് ക വിശറി

േതാ

ഖം േനാ ി,

റ ി , ചാണകം െമ കിയി

, വാശിപിടി ഒ

ാട്

ി നി

്....!! ഓേരാ തി വാതിര ാല

ായിരി േ ാ , ഓടിനട

ി

ം നില

ിെന, വിരലി

.

ിെല ചാണകമണം ത

പറ വാേനെറ...!! ഏഴര െവ

ജ ാ

െട വളകി

തറവാ ിെല കിണ ി രയി , ക ി ംകയ ം ഖേ

ി ്,

നട

ിരി ം

ചാ കേസലയി , ഓല

ിെലാളി ി

െകൗ കേ

ം ഇട ിട ് ഒ മി

മന

ാെട

ഉ േനാ

ം....!!! അ

വരാ

്.. ഇ േപാെല!!! അ െകാ

ന േബാധ

ി െറ, അനാഥത

ി ഴ , ക കേമാതിരമി ് െകാ ക തി െവ ാ

് തെ

ി െറ പടിെ കര

് കയറി േവദനയി

ി െറ, തീ ളയിലി ് േവവി ാ , ഒ പിടി േചാറ് ഞാ

എ മന

് ി

്!!!!! 13


hk´w

SMILE of the month

Anitta D'cruz, Kottayam Acting

14


COMING SOON

ega

MEDIA

www.facebook.com/egamedia 15


IuXpI

hk´w

hmÀ¯IÄ

ൈദവസാ ി മറിയാ ഒ ് താമസി ൈദവെ കാര

അറിയാ ം ആരാധി ാ ം തീ ഥാടനം

തേല ആ ക െച വ

േജാ ജിയയിെല

െതരെ കഴി ആ

താമസി പതിന എ

റിയെ

ത് വ ത

ിലാണ് ത്.സ

നിര ി ാ

ി

ലൗകിക കാര

നിരവധി

സന ാസി

ആരാധന ായി

മാ ഗമാണ്.

"മാക്സിം

ാം

്.

20 വ ഷമായി േജാ ജിയയി

ം അതിന് കളി

താമസി ി

131 അടി ഉയര ണി ൈ വ സന ാസി

"ക ാഷ്കി " ണിന് കളി

ക ാ ്ആ ഡ്േസ"

നി

സന ാസി

് 131 അടിയാണ് ഈ ണിെ ഉയരം.

വെര

ായി

വ സന ാസിമാ

"സ്ൈ ൈല ്സ്" ഉപേയാഗി ി

താണ് ഈ

ആരാധനാലയ ം. േളാ

വിര

സന ാസിമാ െട ഇ

ി ായി

ി

രം രീതി ് ഓേ ാമ

കളി രാജാ

് മാ 16


hk´w േജാ ജിയ

പിടി ട ിയേതാെടയാണ്

ഉേപ

ി െ

നിലയി

മ ം

അവശി

അറി

ായി

െള

ി

മദ

റ കാലം ജയിലി മാനസാ

രം ഉ

ഉയര

മാ മാണ്

് ഏെറ ആരാധനാ

വമാണ് ഈ

ായി

ഇവിെട നി

െത

് കെ

ിന്

് ക

ി.

സന ാസി െട

ിയി

മതസ ാത

കളിെല

.ക ം

ണിസ

ന:

ിെ

ാപി തിെന

ിെ

നി ണി ിയി

ിെ

ം മയ മ

അട െ

ി

ിെ

ം പിടിയിലമ

. ഈ സമയ

ാണ് ഇേ ഹ

ിന്

ിധ ം

നിശ തയി

ൈദവ

ിെ

സാ

് ഇേ ഹം പറ

. ആ യി

് തവണ താെഴ

വിശ ാസികേളാട് സംസാരി ാ നി

മാക്സിം

ായത്.

അ ഭവി റിയാെമ

കേളാളം

ാണ് "മാക്സിം ഇവിെട താമസ റ ി ാ തീ മാനി ത്. െച

േദശവാസിക

് േശഷം േജാ ജിയയി

ത്.

് ഇവിെട

ി ട ം ഇവ

തക

റി ്

ി

ത്.

ം അതിന് കളിെല ചാ ലിെ

ം പ വതാേരാഹക

അവസാനകാല അ

ത്. ഇവ താെഴ നി

ചാ ലിെന േനാ ി ക 1944

കിട

അ തിവ

് ഇറ

്. അ ാ

മാ മാണ് മാക്സിം

ത്. ഇതിനായി േകാണി സമയ

ളി

ശിഷ

താെഴ നി

ിെ

അരികി ്

കളിേല ്

ണം ഴ ിെയറി കയാണ് െച ക. "അേമാസ് ച ാെല "എ

േഫാേ ാ ാഫറാണ് വിശ ാസ

ജീവിതം ത ജി ഈ സന ാസിവര െ ജീവിത കഥ റെ

ിനായി

ി ത്.

17


കഥ

hk´w

വീ

എസ് െക

മകാ ക ം ം 18


hk´w

കഥ

സ ജറി ് േപാകാ കിട േ ാ

ഊഴ ം കാ

ഗതകാല

രണക

ാ ബാ ് േപാെല കട

േപായി..

എ ി

പഠി േ ാ

ണയേലഖനം. എ നിരവധി ക

ി

ം ആരാധനേയാെട പി

ഉട

ണയം

ം േച

ിെയ, എ

് ഉഴി

ാ മ െള, ഏേതാ

് പറ

േത ് പന ലേപാലെ

ാെട േനാ ിനി

ാലാ ം,

ളം, ള

േകാേളജിെല മി

് െക ി ിടി ്

തീ ന

ബാ ാര സജീവ േച ചി ി െറഡ് നിറ

അധര

േചേതാഹരമായ േ ാ

പ സാരി

ാടിയി ഖ

ഈ അവ

ക ്

േ ാ

ിെല ളി.

ികളായ

ി

ടി ത

െറ ഖം. അ ലം, ഓണം,

കാരികെള പാെട അവഗണി

ാ വായ ത െറ റെക വ പിടി നട

എ ാ െട ം മന

എ തി നീ ിയ

ഉ ം ള ം മ

വ താ എ െറ

കാെ

വാ സ േ

മക

ി

ി

ി െട മണം.

ഇ ് പട പേട െപാ േ ാ ... െപാ ണ ക

അംബിക െട മന

കാ ക

ചീ ിയാ

പരിഷക ഉ

വി

ക .

െ ാ അ

് ഐ സി

വ െട നിഴ ക . ഒ വി

േകാരിയി നട മാ

ആ ഭാടമായ വിവാഹം. ി ആദ മായി ലി ് ിക് ര ി വ

് നാണം െകാ വിട യി ം

ിയ അ ാവ െറ

ആയിരം

ിേ ായ കരിമിഴിക . വ

ി െറ േകാണി

. ഒ

ഒെ േന 19


hk´w

കഥ കവിത

ിരി വിട

േവാ!

സ ജറി ് െവളിയി

തിെയ റിേല ്

കാ

് നി ഉ

െതളി

േ ാ

വി

അട ി, ധാരയായ് ഒ മ ളി ായി

േച േ

ി

പെ

.

െട

് വ

േപാ

കാണാ

് ഓ

െതാ

യി

യി

ി,

ീ ആ ം കാണാെത ട .

മരണെ

എേ

ഞാ

ി ം എേ

ണയം. എ

മാേറാട് ാട് അ

െനെയാെ

മി താ

പാവം

് േപാകാ .

എ െറ

ിതിരി

ത്

ഖം െപെ

േത ക

ടി

േതാ െതാ ിയി . ഇ

െട

ി

മരണം

ം ഇവിെട എവിെടേയാ വിരഹഗാന ം പാടി

ാവാം പാവം.

ഏെതാെ

ി

േച െന കാറി െറ

ആ ിയി ് വ പറ

െന. എ ാേര ം േപാെല മരണ

ത ിെകാ

സജീവ

നി

െവ ി

ണയമായി എെ

െകാ

. എെ പ

േവഷ

ി

ഇടി

ളി

െതറി ി

വിളി . ഇളയമക െട ല ടി മാറെ എ

. ആദ ം

ജീവ ശവം ി ാവാം എ

മട ി. നി ത കാ

വിളി . തെ

പല ഏകാ ിവരി

കാ കെന േതാ

ി . വ ഷ

ംഭി ി േനാ ി. മ കാ കെന േതാ

കിട

രാ ികളി ം പിെ റ

ം പലവ ം വ

എേ ാ ം എ െറ പാവം

് േശഷം

െട സമേയാചിതമായ ഇടെപട

ദയെ അ

തെ ം എ െറ

ി . 20


hk´w

കഥ കവിത

ഗതിെക ഒ വി േനാ ി. ഇ

വണ പെ

പ ം ജീവിതം

റ ര

െട ക

് െവ ി

എെ

േപാകാ എനി ് മന

േപടിെ

എെ

ിതമാ ാെത ഇനി ഞാ

വിരഹഗാന ം പാടി അക

േതാ

െകാ ്വ േ

വാ

എേ

േപാകാ ഇ .

ക . മക െട

ാ ം ഇ . പാവം കാ ക

േ ാ ... അംബിക വീ

ിരി .

21


HEALTH tips and techniques Breakfast Not the Most Important Meal A er All... By Dr. Mercola Contrary to popular belief, breakfast is not the most important meal of the day. In fact, omitting breakfast, as part of an intermittent fasting schedule, can have many important health benefits, from improving your insulin/leptin sensitivity to helping your body more effectively burn fat for fuel. Longer bouts of fasting have also been shown to have potent health benefits, including the regeneration of your immune system, as demonstrated in recent research. In the past, it was believed that skipping breakfast might hinder weight loss, or even make you gain weight, but recent research demonstrates there’s no truth to this theory.1 As noted by David Allison, senior investigator of the featured study and director of the UAB Nutrition Obesity Research Center:2 "The field of obesity and weight loss is full of commonly held beliefs that have not been subjected to rigorous testing; we have now found that one such belief does not seem to hold up when tested. This should be a wake-up call for all of us to always ask for evidence about the recommendations we hear so widely offered." 22


hk´w Eating Breakfast Doesn’t Aid Weight Loss Efforts The featured study3 divided 309 overweight and obese but otherwise healthy adults into two random groups. Some were told to eat breakfast, while the others were told to skip it. The researchers specifically wanted to find out whether eating or not eating breakfast had any impact on weight loss. After 16 weeks, the researchers found no difference in weight loss between the groups. In essence, it didn’t matter if they ate breakfast or not. It’s worth noting that they didn’t control the food intake of any of the participants. Most likely, the reason why there was no notable weight loss difference between those who ate breakfast and those who didn’t, is that they may all have been eating an overall inappropriate diet, as most Americans do. After all, if you’re eating large amounts of refined carbs and processed fructose throughout the day, skipping breakfast may not be enough to achieve weight loss, as this type of diet actively prevents your body from effectively burning fat.

23


hk´w

VASANTHAM ONLINE MAGAZINE FILM NEWS

FILM

VOM NEWS 24


hk´w

VASANTHAM ONLINE MAGAZINE FILM NEWS

FILM

VOM NEWS ഛായാ ാഹക ചി മാണ് "

േവ

െകാല

ി

െട

തീക

ിന് മിക

ി

.

വാളിയാണ് സി െക എ തിയത് വായി ാനിടയായ

ി അയാെള കാണാ എ

ാമെ

.

ളായ ഈ കഥാപാ

സംഘ ഷമാണ് സിനിമ. ി

കഴി

് രാഘവ

ായ െപ താ

ത ി

അവാർഡ് േനടിെകാ

ജയിലി

രാഘവ . ജയിലിലി

റിയി ്", ആദ ചി മായ ദയ ഇേ ഹ

നവാഗത സംവിധായക

േജ ണലി

സംവിധാനംെച

കി

റാ

തിെനെയ ാം ഉപേയാഗെ

േഷ

ി ജീവിത

മായി ാണ് ആ െപ

ി

ിഎ

ത്.

അയാ അതിന് േന വിപരീതമാണ്. തെ േമ േലാകെ

അറിയി ണെമ

അയാെള എ

െകാലപാത

െള റി ളള സത ം

േപാ ം അയാ

് താ

ിന് േ രി ി ാ റ ാണ് െപ

സംവിധായക ര െന

ടി േവ

ജി പണി

ി ,

താപ് േപാ എ

ധാന കഥാപാ െ അപ ണ ം മ

ാണ് സിനിമ നി മി

ി എ

ത്.

ത്.

, േജായ് മാത , േജാഷി മാത ,

ിവരണ് മ ഭിേനതാ ൾ. െന അവതരി ി

ര മി .

ടി േവ

.

ി മാണ് സിനിമ െട േക

കഥാപാ

ൾ. 25


hk´w

COUPLE of the month

Anu & Chinju Congratulations..

Congratulations.. മാസം അ

ാം തീയതി വിവാഹിതരായ

അ വി ം ചി ദയം നിറ

വി ം

ആശംസകൾ

ടീം വസ ം 26


hk´w

27


കവിത

hk´w

വിള മാടം 28


കവിത

hk´w െകാ ാ ി ആടി ല േ ാ ം, രാ സ തിരമാലക അ ാനമാടി േപടി ി േ ാ ം, തക ്, ആഴ ളിേല ്താ േപാ േമാെയ ്, ഭയെ േ ാ െമ ാം, അ കെലയി ി ഒ വിള മാട െ ് തീ െയ ി ായി , എ െനെയ ി ം തീരമണ െമ ്, മന ിെന പറ വിശ സി ി ി . ഇേ ാഴിതാ എ അല ി ം കെ ാനാവാ രേ ്, തിരമാലകെളെ വലിെ റി െകാേ ഇരി . അകലമി െന ന ിടയി വള െകാേ ഇരി . ഇനിെയ ് , ഇനിെയ ് എ ്, അട ട ിയ ഭാഗ െളേ ാട് ആവ ി േചാദി േ ാ , എനി രം ഒേ . രാ ിെയ േതാ ി ്, െതളി െവളി മായി, ര ദി ാ കാ ാം. വ ം ചിതറി അഗാധ ളിേല ് പതി ം േ ... 29


കഥ കവിത

hk´w

അേജായ്

മാർ

െഫ ഷ ൽ കഥ 30


hk´w

കഥ കവിത

ഈ െഫ ഷ ൽ എ ശ ാമ,ഉ

് െവ ാൽ എ

രം പറയാെത അ

ഇേ ാെഴ

ാണ്? അ എ

ം വി

ം വി

കാലം,െവയില

ഒെ

െഫ ഷ ൽ

െച ാ

ത്, ശ ാമ ആ ഇട

ായി

, വീ ിൽ വ ത് ന

ടീ വിയിൽ ഓേരാ ബ ീഷ

ാർ വ

തട ക ം ഒെ ിേ ാകാ

െച

കളയാൻ. ര

്,അ

ിെയ േപാെല ഇറ

പറി

ിേ ാ ം എ

് ന

െന

േപടി

് ഓേരാ

ഖം, ര

േപാെല

ീം ഇ ക ം

തെ ഒ

് െഫ ഷ ൽ

് അത് കഴി

ഞാൻ, ആഹഹ. അ

ിരം േപാകാ

േഷാ ിൽ അ , അവിെട ഉ

്.

ാണ്.

് േതാ ് ക

ിമാ െട ഖ

ി വ

േനെര േപായി,

പ ി എനി ്

ഒരി െല ി ം െഫ ഷ ൽ

െന ഞാ ം തീ മാനി

േയാജനം, ഒ

ി

അ ർവമായി െഫ ഷ ൽ

െച േ ാൾ ഞാൻ അത് ക

ഉറ

് കരിമ

വായി അവർ അ ഉറ

െകാ

് അതിെന പ ി ക ി പറയാ

് െച േ ാൾ ന ളി ിൽ ഇരി

െച

ഞാൻ ക

് എ

െച ാൻ. ശ ാമ പറ

ത് ഞാൻ, ഇത്

ഈ സാധനെ

േക ് േക ് എനി ം െകാതി വ

തെ

ഒെ

് േതരാ പാരാ നട

ആയേ ാഴാണ് ശ ാമ െഫ ഷ ൽ എ

ഓേരാ

ി നി

ം അ , െറ കാലം ൻപാണ്.

ാണ്? േചാദി ത്

െന

വീടിന

ാൽ ി ം

ബാർബർ

അ ാവൻ െഫ ഷ ൽ എ

് േക ി ്

േപാ മി . ഒരി ൽ അ േദഷ

ിൽ

റി

െന േചാദി തി േനാ ി, പ ി കടി

പിടി െമഷീൻ ഇ

അ ാവൻ എെ

മിനി ്

േവദന ആണ് അ ാവൻ ആ

ടി െവ േ ാൾ, ക

് േപാ ം േനെര കാണാൻ 31


hk´w

കഥ കവിത

വ , ഭാഗ െകാ

ിനാണ് തല ം െചവി ം ഒെ

്വ

ത്, അ

േക വരാെത തിരിെക

വണ ഞാൻ േപായത് അ

ം െര ഉ

െട പാർലറിൽ ആണ്. അവിെട

കയറിയേ ാൾ ആെക ഇ

ഇം ീഷ് പാ ം േകൾ ാം, ക റ

േപര് ഇ

ആണ്, ഒ

് പതിെയ െതളി

് ഇരി െ

്, ന

ത വ

േ ാൾ ക

്, പ തി പണി കഴി

തലയിൽ പ

്, ഒ ഇരി

വർ

ചാണകം ഇ േപാെല, അത് െഹ

െച താണ് േപാ ം, മെ വെ

് േപാകാൻ വ , ഒ

അേമാണിയ നാ ം, അവൻ കളർ െച ് ഇരി കയാണ്, പിെ

ിൽ ര

ത് േമാ

െവ

യിൽ െവ

രി ,

അടി

േപാെല ഇരി

ിൽ െടാമാേ ാ, െചവിയിൽ ക

, ക

ിരി , അവൻ ന െട ടീം

ആണ്, െഫ ഷ ൽ െച വൻ. ഞാൻ അവെന േനാ ി ചിരി ക

ട, ഞാൻ അവിെട ഇ

കാണി , എവിെട? അവ ഇം ീഷ്

്എ

െവ െത മറി

േനാ ി. അേ ാൾ ഒ തടിയൻ വ പറ

, ക ് ആൻഡ് േപ

േചാദി , എ സ് മി, െഹയർ ക ്? ഞാൻ ്? വാ ്? അവൻ ക

ആൻഡ് െഫ ഷ ൽ, ഓേ െമ

െകാ

്ത

ഹായ് െകാ ഞാൻ പറ േനാ

,എ

ീസ് കം, െച

ി ് േചാദി , െടാമാേ ാ,

ാമേ ാ. ഇവിെട ഇ ം ഒെ ഒ

്ഇ

് ത

ി, അ

ക ്

േ ാൾ അവൻ ഒ ംബർ,

്, കാര ്,

കി േമാ?

മാൻേഗാ േഷ ്, എ

്? അേ ാൾ ആണ് െമ

ത്, അെത ാം പലതരം െഫ ഷ കൾ ആണ്, െവജിടബിൾ

െഫ ഷ ൽ,

് െഫ ഷ ൽ.

േശ നാണം െക , േപാെ , അതി

താെഴ വീ

ം ഉ

്, േഗാൾഡ് 32


കഥ കവിത

hk´w െഫ ഷ ൽ, ഡയമ

് െഫ ഷ ൽ,ൈദവേമ ഓേരാ

േറ ം, ഞാൻ േചാദി

േകാ ർ ഓർ െ

മ പടി ഒ

ം പറയാെത എെ

റി

േനാ ി, െവജിടബിൾ ആണ് ഏ പെ സാധന

േനാ ി, ഞാൻ വീ

റി കടയിൽ നി

ൾ എ ാം

ടി അര ് ര ി ത േമാ? േവ

ഞാൻ പറ

േഗാൾഡ്, ശ ാമ അറിയ

െകാ

അ ഇറ

കൾ ആയി, എ

ി േപാ

എെ

മന

ഏതായാ ം ര

ദിവസേ

വ െട ക

കേസരയിൽ ചാ

ി

, ഒ

െറ െവ

െഞ ിേ ായി, ആെരടാ എ ാ ംഒ

ം വാ

ി

ഞാൻ േഗാൾഡ്

ിയത്,

ം അതി ശ

് േചാദി

ഖ മായി

പെ

ഇറ

െറ കാ െ ിൽ പറ

ിൽ

, െപെ

ിയായി ഖ

േനാ ിയേ ാൾ

് വീ

െവ

്, അത് െകാ

് , ാൻ

അടി ത്

് മാ ം ഞാൻ

െഫ ഷ ൽ െച ാൻ േപാ

ഖി ി ാൻ േപാ

, ഞാൻ ആ

ചാടി എണീ ് ഒരടി െകാ

തടിയൻ, അത് െകാ

െശരി പാവം, എെ

ിള

ഖി ണം

മി , ഈ തടിയൻ ആണ് എെ ത ാറായി

ി ് ഇവിെട വ

േവണം ജീവി ാൻ, ഞാൻ മന

് പറ

എെ

തരി സ ർ

,

ൻ അടി േമാ, അപകട

് േപടി .

േതാ

്എ

ിൽ റി

ാ േമാ? ഞാൻ ഒ

ആണ്

റി

ി , ൈദവേമ എതിെര വ

് എ

അ കിയ

ിൽ സ

ി െട ൈ

പി

, ഒ

ം േപാെല െവ ി

െന ഒെ

് ബാ ി വ

,

െന ഞാൻ സ ർ

ം െമ

ം റവ്,

െഫ ഷ ൽ െച

സ് െഫ ഷ ൽ? അയാൾ

ി ്

ി ം ഒ

വൻ അെ . അ

ത്,

െന ഞാൻ

.

അേ ാൾ ആണ് ഒ

് മാ

ി എ

െകാ

് വ

് ഒ

ം 33


hk´w

കഥ കവിത

പറയാെത ആ തടിയൻ എെ ഞാൻ ഉറെ അെത

ിൽ ഇ മാ

അലറി, സർ, ൾ

ാ ് െഹഡ് തെ

തടിയാ ഞാൻ ഇേ ആെണ

ാ ്വ

്, അ ം പറ

മാ

ി,

മാ

ലി ം

ാ ് െഹ

സ്, തടിയൻ പറ

.

അത് ൈവ ് െഹഡ് ആ ാൻ അെ ത്, അത ,

അവൻ മ

ിൽ നിറെയ

് മാ

ി ഇ വീ

ാ ് െഹഡ് ം വീ

ിൽ

ിൽ മാ മ ,െന ിയി ം കവിളി ം എ ാം, അേ ാ, ഓേരാ ഞാൻ

പിടി ി

ം,

കേസരയിൽ

െകാ

നി

െപാ

െറ ആയേ ാൾ ഞാൻ തളർ

അത് മതിയാ ി, എെ ് അകേ

ഖെ

അതാ പിേ

് േപായി, ക ം എേ

ാഎ

ര േ ാൾ ആ ം ഞാൻ ഉറ

അത്

ടാൻ ഉ

്, ഇത്

േപാെല അവൻ േവഗ

നീ ൽ

തടവാ ം ഒ രിക

ിൽ

,

ൻ.

, എേ

എ ിെ ീം ആണ്,

ാൻ േപാ

ത്, അതാ തടിയൻ

ര ി തീർ

ി ് ഏേതാ കല ാണം

ിൽ വലി വാരി അത് േത , അേ ാ

ാം എരി

ം സ തി

ണ ി

ിരി ്വ

എെ

, ഏതായാ ം അവൻ

ാടി േനാ ിയേ ാൾ

െകാ

അത്

, ന

ം,അവൻ

ാ ് െഹഡ്

ാനത് ഒ െടാമാേ ാ െവ േപാെല വ

എെ

ിയത്, അേ ാ എ

നീ

, അേ ാ, െതാടാ ം

ി .

ര ിയെത ാം പ െ

ിേല

ഇറ

, ന

നീ ൽ, തടിയെന കാണാൻ ഇ , അേ ാ ര

ി േണ എ

ഉറെ

ം കഴി

േ ാൾ ന

് റ

േ ാൾ തടിയൻ

വിളി ാേലാ? അ

െന ഇ

ടടി , ൈദവേമ ഇെത ഒ

ം െകാ

ം, ക ്ടെ ിൽ നി

മടിയിേല ് െവ , അതിനകേ പരീ

ണം,? ആവി എ

അ ക

് വീ

, ഭഗവാെന, അത് തടിയൻ എെ ്

ഖം താ ി ഇരി ാൻ, ഇെത

് േക ാെല എനി ് അലർജി ആണ്, ആേരാട്

പറയാൻ. 34


hk´w

കഥ കവിത

അ ം എെ മടിയിൽ െവ തടിയൻ അവെ പാ ി ഞാൻ െകാ

പിേ

സമയം ഇ

, തടിയൻ എ

മ മാ

ിൽ

ി നി

ിയത്, വശ

അത് േത

, ഞാൻ േപടി ് ഒ ക

്വ

നീ ൽ ആണ് തടിയൻ

ിൽ വീർ ി

െവ ി

് ന ൾ പിണ ം എ

കാ ്

് പറ

േപാെല, അവൻ പിേ

ി

വൻ

ഖം വീർ ി

ം േവെറ എേ

ീം

ിരി കയാണ്.

വൻ െകാ

പിടി ി , എ

ൻ സിമ ് േത

ി ്ഒ

ംഎ

േപാെല എെ ക ിൽ ത

േനാ ി, േങ? േഷാേല റിലീസ് െച ാൻ േപാ േ േനാ ിയേ ാൾ ജാംബവാെ

കാലേ

അത് േപാ ം കാശ് െകാ

വാ

ഖം ആെക െചാറി അന ാൻ പ

ി തല

, അേ ാൾ ആണ് തടിയൻ കവിളിൽ

ം ഇടി

െകാ

ളിൽ, ഇനി ഈ പരിപാടി ി , എനി ് മ

െവളിയിൽ േപായി, പ ര

ി േനാ

, ഞാൻ ഖം വീർ ി ി

.

ം േപാെല അ ം മടിയിൽ െവ

േപാെല തല താ ി, എെ

ി പറി

ആവ

െര എ

േപായി ഴി

, ഞാൻ

ാ? അെതേ ാ? തിരി

് ആണ് ക ിൽ ത

ി ,

സമയം ഇ

, മാ മ , അത് ഉണ

മി , െതാ േ ാൾ മര

ത്,

െത ഉ

,

ി എനി ്

ഖം

ിൽ െതാ േപാെല, ക

ാടി-

യിൽ േനാ ിയ ഞാൻ െഞ ിേ ായി. ഏേതാ േ ത കഥയിെല നായകെന േപാെല, ഖം ക

വ ്, ഈ േകാല

ിൽ എെ

അ ാവ ാർ എ ാം ത ിേ ാ ം എ േപാണം ഞാൻ പറ ഉേ ശി

േതാ

േപാെല ഞാൻ ഇ േപായി ഴി

ാൽ ഒ

നിറം,

വിധം ഉ

് ഉറ ാണ്, എനി ് വീ ിൽ

,എവിെട? കവി ം ഒ മ

വൻ മ

ം അന ത്, അ

ി െന മര

തിമ

, അതിനിെട തലയിൽ ചാണകം വീണവ ം എ ാം

. 35


hk´w

കഥ കവിത

പിേ

ർവ

എേ

െതാ

, തല ് പിടി

കഴി

േവെറ ഒ

ിെ ാ

ഖഭാവ

ാ കാ വ

േപാെല എെ

, ഇനി േഫാേ ാ

തടിയൻ വ

ിൽ അകേ

ാണ് ആ തടിയൻ എെ

് േപാ

കിട

ിയ േശഷം ഒ

ഓെസ

െകാ

േമാ?

റ ടി

േപാെല ഞാൻ വാഷ് െബ സിെ

് േപായത്, തല തിരി

് തടിയൻ എെ

ം േകറിേ ായി, ക

,

കേസരേയാട്

് േപായി, േനെര ഒ

വായി ം എ ാം െവ

െട എ

എെ

് േപായി, െകാ ാൻ െകാ

േനാ

ഖെത ടി ,

ം നീറാൻ

ി ം

ി,

ആെക ബഹളം. അതിനിെട കളി ാൻ

െറ ഷാ

എെ

തലയിൽ പത ി ് തടിയൻ

ി, ആ പത ഞാ ം ഊതി െത

തിരിെക ഇേ

ാ ്ഊ ംഅ

കളി നട േവ മേ അ

ി , അത് തടിയൻ

െന പരിസരം മറ

തലയിൽ പത ഊതി

തടിയൻ കർ ൻ മാ ി ഞ

െന കളി പാതിയിൽ ഉേപ

ി

മേ

െള

റി

േനാ ി,

തടിയൻ എെ

ളി ി ്

ൻ ആ ി. കെ വ

തി െപാ ം േബബി േ

ാ ം ഒെ

ഇ തിരിെക ഉ

ി െകാ

് മേ തടിയന് ൈക മാറി, അവ ം അേ ാൾ ക ിൽ കി ിയ ീ ം െപാടി ം എ ാം എ

എെ

ാെ േയാ ക

അൽ േനരെ കാണി

അരാ ഇത് നി

ിൽ േപായി, ഞാൻ ഉറെ

, ഏേതാ ഭീകര കരിമ

ി എെ

െറ

േയാഗി , ഇട

നിലവിളി , അ

കലാപരിപാടികൾ ് േശഷം തടിയൻ എെ തെ

റി

െന

പടം

േനാ

,

െട തലാളി ആേണാ? ഞാൻ േചാദി , അേ ാൾ ആണ്

മനസിലായത് അത് പടം അ , ഒ ആണ് ആ ക

എെ

ാടി ആണ്, എെ

ത്, ഞാൻ കര ിലിെ വ ിൽ എ

ഖം തെ

ി. 36


hk´w

കഥ കവിത

്ന

ഖം ആയി

, അഴകൻ സിനിമയിെല മ

ഇറ

ി റെ

മനേ

ാെട ഞാൻ ൈപസ എ

ംബ

നിയ

ര മാനസ

ിഎ

ി െകാ

ിെല എ ാവെര ം ാകി റ

വീ ിൽ െച േ തെ

, ഒ വിൽ ആയേതാ

ക ി ് കീ

േ ാൾ ശ ാമ വ ത് േപാെല ഇരി

ിറ

ിെല മ

ി, മനസി ാ

, തടിയെന ം അവെ ി.

േചാദി , എ ത് എ

ി ആകാൻ

് പ ി, ഖം എേ

്, അേ ാൾ ഞാൻ കര ിൽ

് ർ ി േചാദി , ഈ െഫ ഷ ൽ െഫ ഷ ൽ എ

െവ ാൽ എ

ാണ്, അ

മ പടി ം പറ

, െവ

ാണ്? ശ ാമ മിഴി

ാൻ േത ത് പാ

ാ കഎ

നി േവ ഞാൻ തിെ

ഇം ീഷ്

ആണ്. േശഷം െപാ ി ര

!!!

37


കവിത

hk´w

അനിത

േമാജ്

ാ നീ എവിെട 38


hk´w

കവിത

ൗപദി എ

ം േക

,

ാ നീ എവിെട ? താ

ളി

,

ാ നീ എവിെട ? അധർമം ധർ

ിേ ൽ വാ

,

ാ നീ എവിെട? അ

രജ

അവതാര ക

,

ൾ ജനി ിേ ?

ീർനദിയായ് മ

ിവിടം,

കാളിയനടനം ആടിേ ? ഗാ

രികളായ് മാ ം

രി ൾ എ

നാംനിന

.

ശ നികൾ വിളയാ ം േലാകമിത്, ഗീതാസാരം നാം മറ

,

അധികാരെ ാതി പട

.

ബാല ം വിട ം ൻേപഓേരാ ഇത ം ഇവിെട െകാഴി ൗപദി എ

ം േക

.

,

ാ നീ എവിെട ?

39


കഥ കവിത

hk´w

സ ദ് െക പി

രാജേശഖർ 40


കഥ കവിത

hk´w ഖ

റിൽ കാ

് പറ

ീ ് 2 മാസംആയി. േജാലിയിൽ കയറിയി ് ഇ വെര

്സ് ഒ

ം ആയി . ന െട

ത് ഖ

റിമണികൾ, ക

വ ാെത േനാ ിയാൽ സ ഗ ർ േദാ

െകാ

പിെ

ം, മൗനം തെ

ാവാറി . ബ ് എെ ിപറ

െകാ

ഓഫീസിൽ മ

ിൽ ഇ

.

ത് െകാ

ം,

അറബിവാ ്

ിപ ിഒ

ാ ം. എവിെട േപായാ ം മ

ി ം ഒെ

കാ

ശരണം.

ാല് Fb ആണ് ആെക ഉ

ചാ ി ം േപാ

ആയിവ

് േപാ ം എ

ഫിലി ിേനാ ത ണികൾ, അവെര

േന

മി

ം ക

് മാേ

ിെന േപാെല 'സലാം' അ ാെത മെ ാ

അറിയാ

അതില

ം കി ിയി

താണ് റ െട ശരി. സമയം േപാകാൻ വല പാടാണ്. ന

കിളികൾ ഇ . ഉ

േകരള

തറ ൈട ് ഒ

ഇ ാ ി

ാടി നാട്

േപാ ം ഒ

ി .

സ ാദ ം. കമ ടി ം

്സമയം കള ം.

് റിലീസ് ആയ പടം വെര

തിയ

മിൽ എ

ിവ ി

ിയാൽ

ാ ം, പിെ

ം. ീെനേപാെല

സിനിമേകാ ിെച ാൻ

െപൻൈ

വെന ആ ം ആ ിപായി ി . ഇ ാ ണം. അറബിനാടെ ... നിയമം ഒെ

സലിം മാർപറ അതിനിെട

േപാെല, െവ ം ആണ്

പറ

'േശഖറിെന'

എ ാവർ ം ഒ േപാെല േ മം േതാ എ ാം അവെന താേലാലി

ത് ക

വന് ഉ

ഭയ ര േ

ം വൻ

ാ...

ാൽ െവ ം...... പരിചയെ

ിയ ഒേര ഒ

ത്. വ

ഓഫീസിൽ ി. ത ണികൾ

ി ് െകാതി ആയി

്. േശഖർ 41


hk´w

കഥ കവിത

ത് അവെ അ െ േപരാണേ

അറബികൾ ് ഒ

സ ഭാവം ഉ

േപെര വിളി . എെ ഇ

ിട

ൾ െനയിം, "രാജേശഖർ".

്. ലാ

്െനയിം അേ ൽ അ െ

ദിവസം അ ൽനജീബ് എ .

റ കഴി

ിളി . ഞാൻ

് അയാൾ േഫാ

െച

കാബിനിൽ വിളി ി . അറബിയിൽ എേ െകാ എ

ാ പറ

. കാബിനിൽ ഉ

. ഞാൻ ന

ായി

ാണ് േചാദി ത് എ

ായി ് ഒ

മാേനജർ "നിെ

് െമാഴിമാ ം െച ത

ക വ

", എ

് ഞാൻ. എ

ാ ം നീ സ

അെ .. എ

മ ിൽ, എേ

ാ പറ

ി

േപര് പറയി

ാണ്"

. ഞാൻപറ

"സ ദ് െക പി". ി പാ

േപര് പറയാനായി അ

േപെര

്ചിരി

േചാദ ം. "സ ദ് ം ഡാഡീെട

, ഓേ , മി

പ ി ൽ, "Make a quotation 10% more than the last one. വിസ േ ാ

ി

േപായി . ശരി ശ 'മി

ി

ആയ

ിമാൻ, എ

െകാ ്പറ

് ഞാൻ തി തിരി വ

ാൻ ഒ

.അ

െന ഞാൻ

ർ പ ി ൽ' ആയി. പറ

ത് േശഖറിെനപ ി അെ ,.. പ ൻസ് ഇവടെ

ടീേബായ്ആണ്. മല റം അവ

ാ ം. െവ െത ഇ

െച േ ാൾ അവൻ, "േഹാം േപാെല പറ ജ സി

ൈലമാനി ഉറ ം ീം

ി ാ

തൽ French cocktail വെര ി ടീ ം ജ ാ," എ

് േക

ംഒെ

ഓെടർ

മായാവിെയ

വ ം. ഓർഡർ െച

രാ വിെന ം രാധെയ ം കാണാൻ... 42


hk´w

കഥ കവിത

ിപറ

ാൽ, അവ

"ഈ ഓഫീസിൽ ഒ േശഖരിന് അത് ഒ പ

് ആയി

ഒഴി ം ഇ . ഒരി ൽ മാേനജർ പറ

ഒഴി ം ഇ ാ

ത് േശഖറിന് ആണ്," എ

െ ഡി ് ആെയ ി ം, ബാ ിഉ

തിനിധീകരി

ഓഫീസിെല ര

മാ മാണ് െച

ളി

തൽ അടിവെര ഒ

എേ

വർ ് അത് ഒ

് കാ

ാമൻ. അെ

തമാശയാണ്, എ ് േനാ ം. പിെ

വ ം ഒ െകാ

് ആ

െയ ാർ ്

ത്.

ി ് അേ

ം. ഇ

ി ം ഇ

േജാലിേയാട് ഒ ക ി ്െമ ്റ് ഉ

മാേനജ െട

ഇ ാ

്.

.

ൈഹ ാബാദി പ ൻ ആണ്. 27 വയ

ബാ ി ഉ

,

എെ

തല

മ ം പാസാ ം. അെ ാ

മ ം. ഊ

ി

പിെ

ഭാഷ

് അറബിനികൾവെര ചിരി ം.

ാട് േശഖറിന് ഒ

േത ക ഇ ം ഉ

്. അതി

2 കാരണം ഉ

്.

1. ഞാൻ ഒ ദിവസം 3 ാവശ ം (മാ േമ) ഓർഡർ െച . 2. ഞാൻ മാ ം അവെന "രാജ്", എ മി

നാണെ

വിളി ി

ിെ

ഈ 7 വർഷ

് േപാ

ി ്. അവൻെറ താണ്. പിെ

ണയിനി െട

നാ ിൽ േപായി ി .

ിനിടയിൽ ക നി ഓഫ് അ ാെത അവൻ ഒ ലീവ്

േപാ ം എ േജാലിെച , എ ഉ

്ഇ

ത്. അവെ

ത്.

7 വർഷം ആയി അവൻ വ കല ാണ

ാണ് വിളി ി

ി . സേ ം. ആ

ാഷി ി , ചിരി ി , എ ാർഥമായി. വർഷം

താണ്. ആ ലീവ് എ കാഷ് െച

ാൽ കര

ംഇ .

േ ാൾ 1മാസം ലീവ്

അവൻ നാ ിേല യ െകാ

ം. 43


hk´w

കഥ കവിത

ഒ വിൽ എ ാ ം

ടി നിർബ

ി ് ഇെ ാ ം േപാകാം എ

് അവൻ

സ തി . ന െട സ

ംശ

്െച ാൻ േവ

ിമാൻ എെ

ി പറ

വിളി

. 'എ

േനാ ിയേ ാ ഞാൻ പറ

അവ

ാ െച ിേ , എ

, "സർ, രാജ് കഴി

ടി

് ഒെ

മ ി

എെ

7 വർഷം ആയി ്

നാ ിൽ േപായി ി , അയാെള െവ ം കേ ാെട നാ ിൽ പറ ശരിയ . ന ൾ 50 േപരിേ

എ ാ ംഒ

1000ആയിേ , ആൾ ് എേ ഒ

ം വാ

20 റിയാൽ വ ് എ ിെകാ

ാം, ഒ

ത് ാൽ, ിൽ ന

ാഫ് അെ ". അറബി എണീ . അടി ം

ൈകത പറ

ം ഒ മി

OK, കാല

കി ം എ

് ക തിയ എനി ് അയാൾ

ൾ ്േശഷം നീ െസൻസ് ഉ

ഐഡിയ

. 'make a circular and distribute it, don't mention any amount, We

cant impose on anyone. ഇത െര ശ േല അ ", എ

് മന

ി

സർ ലറി

വല

തികരണം ആയി

ആയി. രാജ് േപാ

പറ

ിമാൻ എ

തി

എനി ് പണം ഒ എ

ഒ വിൽ എ "4500

ം േവ

ാൽ സാധന ാ േവേ

സ ീ ്സ് വാ

്, ഞാൻ റ

", എ

എ ിയാ

ി. തീ

ി ത് 4500

ാഫ് മീ ിംഗ് െവ ്, ക നി ് ഈറനണി

് പറ

ൾ വാ

ിറ

. 1000

പ് ഒ

തീ മാനം അറിയി . രാജിെ

ിളി തിന്, "േല അ

. എ

ിനാ സർ,

അവൻ.

ി െകാ

ാം എ

ായി എ ാ ം.

ായി േചാദ ം. "സ ീ ്സ് മതി" എ നീ 6 മാസം എ

് രാ ം,

ാ ം കഴി ് തീരി . 44


hk´w

കഥ കവിത

മാ

ഇത് പാ സ

അയേ

"സാര " എ "അ

ി വ ം," എ

് കമ ് വ

.

രാജി െറ മ പടി േക േ ാൾ മാേനജർ പറ

നാെണ ിൽ നിെ

െച ാം." രാജ് എ ാേരം ഒ

ൻ അെ

് െകാ

,

്, പാർസൽ

് േനാ ി, തലതാ ി പറ

ി"..

Rajashekhar, C/O Paradise Orphanage, Gracious India Charitable Trust Hyderabad-5 India, അ എ ാവ ം അവെ

സ് പറ നന

തീർ ാൻ അവൻ പാ െപ . ക

കെള േനാ ി. എ

മാ ം. നിശ തെയ കീറി റി ് രാ പറ അനാഥൻ ആണ്. 5വയ ഓർഫേനജ് ആയി

ി

ി. എനി ാ മി ,

മരി , അ െന ക

എ ാം, പിെ

മി

ം . നിശ ത

ഓർമ ം ഇ ,

ആയി എ ാം, 7വർഷം

ആയി ് അവ ം...... അവൻെറ ശ ം ഇടറി. ഞാൻ വ േ ാൾ ഓർഫേനജിൽ 32 േപ 100 ഒെ

കളിൽ ആണ്. അതിൽ പ തി ം ഉ

് ഇെ ാ. എ ാം ഇവി

ആ ംഒ

ം മി

േപായി. അത് ന ാ ിഎ

എനി ് ഇ

ികൾ.

, ഇെ ാ അത് തിയ െക ിട

കി ിയ പണം െകാ

ാണ്."

ിയി .

ഞാൻ ഒേര ഒ

ായി

െതെ െച

.ഒ

െപ

ിെന േ

ായി, എനി ് ഇെ ാ 100 േപ

ാനായി. അ

ഹി . അവൾ ഒ

ംബം

് ഞാൻ അവ െട െട േപായി െ

െന 100േപ െട നാഥൻ ആകാൻ പ മായി

ഓേരാ r e s p o n s i b i l i t y എ ാ

ം െകാ

ി

ിൽ,

ി . ൈദവം

്, അതിൽ നി

ന ളായി ് മാറി ടാ.." 45


hk´w

കഥ കവിത

അെ

ിൽ അ

െന അ

് മാറാൻ പ ി ."

മാേനജെര േനാ ി അവൻ ഇ േപര് ഇ ആയി

, "4500 െ

കഴി ാൽ തീരിേ സർ??????" അതി

മി ായി 100

രം ഒ

ക ടി

!!!!!

ക ടി

തിനിടയിൽ ഞാൻ ബാ ്േപാ

അവെള േനാ ി ഇ നട

െന പറ

െന പറ

ിൽ നി

. ഇനി ഒ

ാണി എനി ി . ശശിആ

് േപ ് എ

ഓർഫേന

ത്. അവൾ ഒ

.

േനാ ി ക

ി

ി

കാണി . ഞാ ം.

46


kuP\y t\{X ]cntim[\ B[p\nI I¼yq«À kuIcyt¯mSpIqSn... 9037636469 8606091009

EYE PLUS OPTICALS

s{^bnapIfpw se³kpIfpw

30ഫി ് െച മിനി ി

ിൽ

.

FRAMES & CONTACT LENS MASJID JN. KOZHANCHERY ROAD

PATHANAMTHITTA

47


കഥ കവിത

hk´w

അപർണ

അവ

േജഷ്

ാ ര ൾ 48


hk´w

കഥ കവിത

മരി ാ

ത ാറായി നട ്

മരി ാ ഉറ ി . അതിനി എ പാല പാല

ി

കളിെല

ിെ

കളി നി

, ത

െനേവണെമ

െവ

് അടിേയാ ി

ജലേദാഷം വ

ാ, മരി കഴി

ിന റം െമഡി

തിരി നട

കഴി

ആ മരം ഉ

വാ

ിയാ

ണം, ഈ ഉ അത് പറ

ഉദി ത്

്.

പറ

ി

ി

േ ാ.

ളി ാണ് ശീലം.

േഷാ

ി ്. ്ആ

്, അവി ഓ

ത്,

മ െട മ

് വാ

് വാ

ാം. മ

േശ,

പാലം

വഴി േനാ ാം, വീടിന

േ ാ, അതിലാകാം, അതാ േ ാ

ണം.

് വാ

ി

കഴി

ജം ഷനി വീ ിെല

ി ാ ം

മായി.

കയ വാ

ത് അ

േപായേ ാ...സാരമി , അ

ി

ി ്. ഇനിയിേ ാ അെതാെ എ

േ ാഴാണ്

!

ാണ് മന

ട് െവ

േഹാ ഇേ ാഴാണ് ഓ പാല

ായി ചി

ാ ം. േവഗം ഒ കിേ ാകാം.

നനയ െത

അത് ശീലമി .

ിെ

െപെ

റ ് അധികേനരമായി.

് താേഴ ് ചാടിയാേലാ എ

എനി ് പേ

പറ

ിയി ്

ിയേ ാ

മഴ സമയമായ െകാ പെ

് ഭാര

മാ ം മതി. ഓ! അെ ് തെ

ിനിേ ാ കയ

ധാരാളം.

േ ാഴാ ഓ േത കം ഓ

ി

ത് േസാ ് െപാടി വാ െ

ിയി

ിയി ് വരണം

.ഇനി അത് മറ

എ 49


hk´w

കഥ കവിത

പരാതി േവ വാ

ാ, ജം ഷനി

ണം എ

നട

ടിേയ ബാ ി

ി ം

ിയാേലാ...അതാ േ ാ ാ കീശയി

കാ ക

ത ിയേ ാ

് േവഗം

ം കാ

് ഉ റ ടിയി

നി

സേ

ാഷം പറ

റിയി ാനാ

് കാ

ി േപായ

െട അ അ െയെ

പറ ആഒ

േ ാ തീ

സാരമി ,

ഇനി

ി

കാര തട

സ യം െവ

കട േനരം

െള ാം എ

മാ ം.

ണം.

ത് മാേ ാ ൈബ ിെ ിരി മേ ാ എ ി...മ

അതാ

.

ായി നീ ി. അേ ാ

തീ

േപ

ിേയാ? ദാ...എ െറ വീെട

പാെട മിഠായി അവ

ചി

യി .

ഇതിനായി കാ

െച

ധാരാളം. വീ ിെല

് മിഠായി ആണ്. േശാ! മ

എെ

തിന്

. അതിനിടയിെലാ തീ മാനം എ

വിഷം വാ

ചി

ാം. കട

ിയേ ാേഴാ അവിടതാ ഒ സേ ളനം

ആ ര

ിയി േ ാ..അത് തെ

് വാ

് ക തി ഓടിെയ

. അേ ാ

ൈപസ എ

നി

അവ െട ഖ

ി . ഭാര ക ് േതാ

െട ം അ

് വിരാമമിടാ

ായ െട ം മാ

േ ാ... ഇനി അ പേനരം

ിരി ാം... െന കയി ഇര

യാണേ

ത കി 'എ ാം ശരിയാ ം േമാെന' എ

കര ിലട ാ

ഞാ

എ ാം ശരിയാ ം എ

െപ പാട്! "എനി ം തീ

"!

50


hk´w

SMOKING KILLS!!!

51


േലഖനം കവിത

hk´w

ീകാ

മാരൻ

കാ ം വായന ാ ം 52


hk´w ഒ

േസാഷ

േലഖനം കഥ കവിത

പരിമിതിക എ

െന ് വ ഉെ

് ൈസ ി

പല കാര

് സ തി ാം. േസാഷ

ത് െസൗ ദ

ഊ ി റ ി വള ാഹി ി വാ ം ടി േവ

വിലയി

ത്.

ഓേരാ വിഭി

േസാഷ

െട രചനക ം മ ം

സ ീകരി െ

തിനാ ം ഇ

ചില വായന എ രചനക ം

ി

താെണ

ിേ

െപാ േവ

ൈസ കളി ം

വായന േനടിെയ

രം ൈസ ക

ഉ െ ാ

രസി ക ം

െച

വാനായി വരിക ം ഒ മി ഇനി

ചില

െവ ം

സംസാരി ിരി വാ ം മാ ം

്അ

ം ഇ ിളിയ ഭവ

തരെ

ാഭി ചി ാെര ഏേകാപി ി െകാ യാ

.

അംഗ

െട

രചനകളിേല ം

തിേല ം

സമീപി ാെണ

സമീപന

േവദി. ഇ

് േപാ ക എ

രമായ കാര ം തെ

ത് അ

അവെയ

ളി

രം ം

വായന ാര കാരെ

നയം

തിേല ം ഒ െചറിയ േനാ ം േനാ ാം.

െപാ േവ എ ാ േസാഷ

ൈസ കളി ം

രചനക

സി

ീകരി വാ ം

േനടിെയ

തി

വിജയി വാ ം ഉ

അവ

രചയിതാവ്

തീ

പാ മാ

സംഭവി ം.

മഹാസംഭവ

ളാ ിമാ വാ

കരാ

മാ ം. ചിലവ ചവ

എ ാ ം

അംഗ ്

താ

തര

ി തിേന ാ ഒരി

വായി െ

ഓേരാ രചന ം അവ ആവശ െ

അതി ശ

.

.

ചില

ചിലേ ാ

വാനാ ം

ഉപേയാഗെ

.

ാ വാ ം അവെരാെടാെ

രരാ

വിഭി

രസെ

വായി ്

െസൗ ദ

് ൈസ ക

ാഭി ചി ാ ആയിരി ം. അത് സ ാഭാവിക മാണ്. ചില ത

െന ്

െന ് വ

തി ം

വാ ം ഓേരാ അംഗ

കഴി കെള േ ാ െ

പറ

െട

അഭി ായ കാ .

ി

വായി െ

ടിയ അളവി രചനക ം സാധി ി .

യിേല െ റിയെ

ംത

ം.

ക ം

ശംസ ്

ആെരെ ാ ചില

രചനക

53


hk´w

േലഖനം കഥ കവിത

ഇവ ര കാ

ം സംഭവി

ാ ക

െകാ

രചനക ം ഇ

ി

വായന ാരെ

കവിത, ഒ

വായന ാര നിലനി

പല തര

ഇ മാ ക. ചില ്

ഒെര

മീഡിയാ

മി .

ഇ േ

ി ിടേ

ിെനയ

മായി

. ഇ

വിര

ി

വ ഷ സംഭവി ഒ

ന എ

.എ കഥേയാ

വള

ായി

കവിതേയാ

.

കടി ി ം.

െകാ

മാ ഗം ആ ക ി

വി

യം

കാരന്

തെ

ണം.

.

െകാ ഇ

വായി െ അെ

ത്

യ .

ായ

കം ധാരാളം വായന ാരിെല െകാ

ിലി ാതി തപാ

െട

കേളാ, േസാഷ

േളാ ഒെ

െസ

വായന ാരെ

് ്

ചാര

മായിരി ം

ഃഖസാ മായവ, ഇനി

ാളം സംഭവ മായ ഒേ

കേളാ രസ

വിവരസാേ തികവിദ ഒ

കാര

വായന ാ

ിെ

വായന ാരെ മേനാഗതമറി വാ സാധി നാ കളി

കേയാ

് ന

ിെന

ത് അവ

കാരനിെല

െകാ

േ ാെല േ ാേഗാ, േഫസ്

രി ് എ

വിരി

എ ാവേര ം

ൈസ കേളാ

വായന ാരെ സ

ത്

ഇ ാെത എ

വ, മ ചില

വായന ാരന് ഇ െ ടാ ്ഇ

സ ീകരി െ

വരാണ്. ചില

ഭാ

കാരെന സംബ

കാല

്. ഒ

ം.

ി

രാ ീയപരമായത്

ം വിേധയമായി

േലഖനം ഒെ

താണ് പരമമായ യാഥാ

കാ െട

ം.

കാരെ

വായന ാ ചില

പരമാധികാരി െട

പല മഹാ ാരായ എ

ം താ ക

. അതായത് ഒ

ി എ

ആെണ

അഭി ചിെയ അവ സ ാധീനി കേയാ ഇ െ

െച േ ാഴാ ഒ

. േലാകമറി

രം ഉയ

കം, അെ

നിലനി

ത് വായന ാര

ി

ത്

ിേ

ി

െനാടിയിട

ത്

െകാ

. വിലയി

േലഖനേമാ

അ ഹി

.

54


hk´w

േലഖനം കഥ കവിത

തര

ി

വായനേയാ അതി ത വ

വായന ാരെ

യഥാ

സം

താ അേനകം മട ത

ാ േ ാഴാണ് ആ രചന എ തിയ ആളി

ി ലഭി ക.

എ തിയത് അെ

ത മാ ം എ ഇ

നി

ിഎ

ി

തിരി റിവ് എ

്ഊ

െസൗകര

വയാണ്. നി ഭാഗ വശാ

പലേ ാ ം ഒ

് സ ടേ

പല ം രചന ം എ

ആശംസക

പറേയ

് വിചാരി ് ന ട

ി

അവ

ായി

നാം െച

നിലയിലാ േ ാ

ചി

ി േനാേ

പറ ി ട

വായി

.

േപാ ം മിനെ അെ

ി

ി

ാ രേ

അവ

തിയിരി

. വായന ാ

െത

രം െവ െമ

ാ ം ഇ കാര

ക,

ീേഷ വാചക

േ ാ

് പറ

ഇനി െമ

ാ േപ എെ

് െച

ി .

ം വലിയ െത ാണിത്. ഒ

ാഹനമാണ് ആ എ

ാഹനം എ

ക എ

ത് ഒ

തേ .

േവള വീ ഉ

ഇത് ന

ക ം അറി ക ം

ിയ യാെതാ പേയാഗ മി ാ ഒേ

വായന ാ

ിവ

്, അെ

േനാ ി അ േപാെല േകാ ി േപ

നിലയി

പി

രചനകെള കാ

ിെ

തിക

ഉ െ

മാ ം വായി േനാ വാ

േകാറിയി ം. ചിലരാവെ ആദ െ

ിയവയിെലാെ

ഒെ

ഞാ

ാട് ടിതെ

ി ം ഒരഭി ായം പറ

വാ ം

വഴിപാട് േപാെലയാ

ത് എ

ാളം

എ ാ രചനക ം ഉടനടി വായി െ ടാ ം വായന ാരെ സി

എെ

ി ിടേ

ാണ്.

ൈസ ക

അഭി ായ

െച

മാ ിയത് വായന ാരി കാരെന സംബ

ം ധാനം െച

് േ ാ ക , േസാഷ െ

ഒരഭി ായ കടനേമാ

െമാെര

ം എ

ാേയ ാം. ആ എ

വാ ി ം

അവെന േ രി ി ാം എ ത രീതിയാ

വായന ാര

െത ി ?. വ

െബൗ

ികനിലവാരം

വളെര ടിയവെരാ

55


hk´w

േലഖനം കഥ കവിത

സാധാരണ ാ ം പറ

സമയം

േപാ ി

ാകാം. പല ം അ

ഒരാെള ി ം

ിെന തെ

മി കയാെണ ി

വാ െ

വ യാ

ചിലേ ാ

ാനാേയ ം.രചനകെള

വായി േശഷം െവ ം വാ ക

വ മാെണ

. പേ

ആ പലരി

നെ ാ

മായി

കാരെന സമീപി ക.

ന കാെത സത സ

മായി തെ

അഭി ായം പറ ക. ഇതിെ

തെ

േന

വിപരീതവശ

േനാ ാം സഹി തേയാെട കാര ഒെര ഇ

കാര െ

ായിരിേ

വ ) ഈ ഒ

് എ

കാരെന ഒ

െള േനാ ി ാണാ

പരമ ധാനമായ

പല ം(ഇത് ഖ ധാരയി

് നി

കാര

വിേവകമാണ്

ണം. നി ഭാഗ വശാ

വര മറി ് േസാഷ

ി

തിക

ൈസ കളി

അസഹി

ളാണ് എ

പറയാെത തരമി . ത

െള

വായി

ഒ ഭി

രചന െപാ വായന ് വ േ ാ

ാഭി ചി ാരായ വായന ാ

അഭി ായ കടന സത

ി

സമീപി

നട

ണെമ

ണകാംഷയാ

ത് അവ േടതായ കാ

േതാ

ത്

ചവ

പറ േ ാ

യിേല ് ത

എ തിയിരി

നി

തിയട ക ം െച

സത സ ഒെര ഉ െ ാ

ിെല

കാരെന സംബ ാ

രചനെയ

ആയിരി ം. അവ

് പറ വാ

േവപ

അഭി ായം

വാ

ഒെര

കാല പറ

കാര

ി

ഒരി

േപാ

ി ് ഏെതാ

േകാ മയി

വനാകണം ഒ വ

നിലനി ഒരാ

വിമ ശി മന

ലഭി ക. ഓേരാ ആ ം ഒ

ത്

തെയ തിരി റി

വഴികാ ികളാ ക.

കാരന്

ിെയറി ക ം തെ

ി

ശഠി

അതി

തര

േമഖലയി ം

എ ാവ ം ഒേര േപാെല ഒെര

ാടി

അതിെന

െകാ അത്

ം എ

ി ക

ിെ

ി .

അഭി ായ

യഥാ

കാര .

ംന

വിമ ശന

ളാണ്

തിെല

"കാര ം"

മാ ം

ാേക

ളിെല

ത്.

56


hk´w

േലഖനം കഥ കവിത

ആ ം തെ

മഹാ ാരായ എ

ാേ ാ ് ന ായം പറ മാലകളാ

മാ ം

തിരി റിേയ യിെലറി

കാരെ

രചനകളി

സ ീകരി െ

പറ

ി

ടി

വ വാ

ണം ഒരഭി ായ കടനെ

േളാടാ

ാടിെന എ

െച

ത്.

ിെന വിലയി

ാനാണ്.

അഭി ായ

േവ

സഹായകരമായ കമ ് േമാഡേറഷ

ി വ ാ

രീതി ം അപലപനീയമായ ഒ എ

കാരായവരാ ം

വരായി

് നി

സ ചിതമായ കാ

േലാകം കാ എ

മഹാ ാരായ എ

ി

്.

തനി ി മായി ചവ

തെ

കാരായി ജനി

കാര

് സ ീകാര മായവ മാ ം

റം

ാണ്.

അസഹി വാ

തിെ

ബാ ിപ മാണ് ഇെത ാം. െപാ വായന ് അസഹി ത

ി

വി

വര് ഒരി

ാഭി ായ

ം ഒ

തി

കാര

പറ ിലിേന അ ഹന . മാന മായ

വിമ ശന

െ ാ

ഇതിഹാസെമ തിയാ ം അ െകാെ എ

ത് വിഭി

കാര

ത് എേ ാ ം

ഒെര

ണമാ

ചി ാരായിരി െമ ായിരി ണം.

ാനാവാ

കാരന്

ത്. വായന ാര്

സാമാന േബാധം എേ ാ ം ഒ

അവെന

െപാ വായന ്

മാലകള് മാ ം സ ീകരി െ ടാ

തിരി റി ം േവണം. വിമ ശന

ളിെല ന

പാക ിഴ കള് തീ ചവ നിലനി

യിെലറി കയ ത്, വള

വായന ം അഭി ായ

ഭാഗം സ ീകരി ാല് അത് അ

ാ ത ം എെ േവ

ി ം മന

ത്. വായന ാരനാ

ത് ഒ ം തള ം സത സ

രചന െട

ിലാ ാെത അവെയ ഒെര

കാരെന

ം. മായിരി െ . ഒെര

കാരേനാട്

57


hk´w

േലഖനം കഥ കവിത

െച ാ എ

ം വലിയ

രത െപാ

പരമസത ം വായന ാ ം

താെന

തിരി റിവ് എ

രചനക െട ിട

ിട

ളി ം വിരി

പലരി

നി

ാകെ . ന

ംഉ

േ ാഗി ം ഒെ നെ ാ

തികളി

കാര ം എ

ഖ മയ

തിപറ ിലാണ് ിേ ാകാ

േവാ അ

് മഹ

ായ

ി ം വ ാപന ം നട ം.

ഖ ധാരാ എ എ

യാെയാ

ാ എ

െള വ

േനാ േ ാ

േ ാഗി ം അ ബ

ത് ക സ് സാഹിത മാെണ തി

കാരണ ാ നാം തെ

ക െട വസ

കളിയാടേ ... ന

വായനാസ ഹെ

വള

യാെണ

കാലം േസാഷ എ ിെയ

ക വാ ം

ക േബാധ ം

ൈസ കളി ം ി െ ടാ ം ന േ വ

ഒ മി ാം

58


59


grafix M E D I A

DELHI | MUMBAI | MUSCAT | COCHIN | KOTTAYAM

Vasantham Online Magazine Published by: GRAFIX MEDIA PROMOTERS, Noida, Uttar Pradesh E-Mail : vasanthamebook@gmail.com, +91 8130429945

Vasantham june  

എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊണ്ട് വസന്തം ഓണ്‍ലൈൻ മാഗസിന്റെ ആറാം നിങ്ങളിലെയ്ക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരുടെയ...

Vasantham june  

എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊണ്ട് വസന്തം ഓണ്‍ലൈൻ മാഗസിന്റെ ആറാം നിങ്ങളിലെയ്ക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരുടെയ...

Advertisement