Page 1

INFORMÀTICA SEGON CICLE QUART CURS

IES SALVADOR DALÍ

2011-2012


Els continguts s'articulen en quatre blocs que intenten significar aquest desenvolupament específic de continguts dins l'àmbit de les tecnologies:    

Sistemes operatius i seguretat informàtica. Multimèdia. Publicació i difusió de continguts. Internet i xarxes socials virtuals.


Aplicar tècniques bàsiques de manteniment i millora del funcionament d'un ordinador, de forma independent o en xarxa.

Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats relacionades, entre d'altres aspectes, amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç.

Buscar i seleccionar recursos disponibles a la Xarxa per tal incorporar-los a les produccions pròpies, tot valorant la propietat intel·lectual i la conveniència de recórrer a fonts que n’autoritzin expressament l’ús.

.


Conèixer i utilitzar les eines per integrar-se en xarxes socials, per tal d'afavorir el creixement d'aquestes i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració

Utilitzar perifèrics per capturar i digitalitzar imatges, textos i sons i fer servir programes de tractament digital de la imatge fixa, el so i la imatge en moviment per crear petites produccions multimèdia.

Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font per elaborar continguts propis i publicar-los al Web, decidint la forma en la qual es posen a la disposició de la resta d'usuaris. .


Emmagatzemar i protegir la informació mitjançant convertidors, tallafocs, antivirus i filtres. Comprendre la importància de reforçar les conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les dades i del propi individu en les seves interaccions a Internet

Conèixer i utilitzar els paquets d'aplicacions en xarxa, els sistemes d'emmagatzematge remots i els possibles sistemes operatius a Internet que facilitin la seva mobilitat i la independència d'un equipament localitzat espacialment.


Assimilació activa dels continguts.

Construcció, organització i modificació dels coneixements

Diferenciació progressiva dels continguts

Solució de les dificultats d'aprenentatge


 

Instal·lar i configurar els equips i dispositius que formen una xarxa informàtica. Obtenir imatges fotogràfiques, aplicar-hi tècniques d'edició digital i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio i gravar-los en suport físic. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport al discurs verbal en l'exposició d'idees i projectes, i fins i tot a emular aplicacions interactives. Publicar continguts i gestionar un lloc web constituït per diverses pàgines enllaçades. Participar activament en xarxes socials virtuals com a emissors i receptors d'informació i iniciatives comunes, (blogs, wikis i eines BSCW) Conèixer les eines habituals que garanteixen la privadesa i seguretat en la xarxa, el seu funcionament i limitacions. Identificar els models de distribució de programari i continguts i adoptar actituds coherents amb ells.


PRIMER TRIMESTRE   UNITAT 1 . Introducció a Windows XP. 10 hores UNITAT 5 . Internet. Accés a serveis bàsics 10 hores UNITAT 6 . Internet. Seguretat i accés a serveis segurs 8 hores UNITAT 8 . Microsoft PowerPoint. Presentacions. 7 hores


SEGON TRIMESTRE   UNITAT 7 . Mitjans socials. Web 2.0 11 hores UNITAT 10 . Treballar amb imatges, àudio i vídeo 11 hores UNITAT 9 . Disseny de pàgines web. 13 hores UNITAT 11 . Llicències software i de distribució de continguts. 7 hores


TERCER TRIMESTRE   UNITAT 11 . Llicències software i de distribució de continguts. 4 hores UNITAT 2 . Xarxes locals 11 hores UNITAT 3 . Usuaris i grups en Windows XP 13 hores UNITAT 4 . Recursos compartits: carpetes i grups de treball. 7 hores


Llibre obligatori a casa sessió.

Pen drive.

Bolígraf, paper.


Part pràctica 50% ◦ Activitats diàries, presentacions , pàgina web, blogs... ◦ Entregar pen drive. ◦ Final de trimestre activitats a l’ordinador.

Part teòrica 30% ◦ Final de trimestre preguntes teòriques.

Actitud i comportament 20% ◦ Respecte al material i companys. ◦ Entrega d’activitats.

PRESENTATION  

JJJDE PROYYCBAJC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you