Page 9

Collection FIRE EMBODIED (2012) – 02/44

Колекція ВОГОНЬ УОСОБЛЕНИЙ (2012) – 02/44

Photo project FIRE EMBODIED is a photo story, taken in 2012 at the Center of culture and history of Ancient Rus during international festivals: "Bylyny (epic) of Ancient Kyiv of IX-XI century" and "Guests of Ancient Kyiv of the XV century".

Фотопроект ВОГОНЬ УОСОБЛЕНИЙ – це фоторепортаж, знятий в 2012 році в Центрі культури та історії Древньої Русі на міжнародних фестивалях: «Билини Стародавнього Києва IX–XI ст.» і «Гості Стародавнього Києва XV століття».

Since the appearance of man on earth, the fire has a mystical value. Living in Ancient Rus in the first millennium AD, the Baltic and Eastern Slavs (ancestors of Ukrainians and some European peoples) worshiped the God named Svarozich, personified in fire. For thousands years fire symbolizes good and evil at the same time

З часів появи людини на землі, вогонь має містичне значення. Балтійські та східні слов'яни (пращури України і частини Європи), що проживали на території Стародавньої Русі в першому тисячолітті нашої ери, поклонялися богу Сварожичу, уособленому вогню. Впродовж тисячі років вогонь символізує добро і зло.

Fire-show, which was the culmination of the international festivals, was a historical and mystical event for visitors. The photos display moments of transformation of man into the god, lord of fire. Flame signs and figures on the photographs symbolize the victory of good over evil. Looking at the photos, the audience can participate in this victory, touch it and feel the power of positive energy boost from the depth of the centuries.

Шоу вогню, яке було кульмінацією міжнародних фестивалів, для відвідувачів, було історичною і містичною подією. На фотографіях відображені моменти перевтілення людини в божество, повелителя вогню. Вогняні знаки та фігури на фотографіях символізують перемогу добра над злом. Глядач, бачачи фотографії, може стати співучасником цієї перемоги, доторкнуться до неї і відчути потужний заряд позитивної енергії з глибини століть.

© VarrIng, 2013

© VarrIng, 2013

Reference: Shooting period: August 24-26, 2012, International Festival of Culture and History "Bylyny (epic) of Ancient Kyiv of IX–XI century". September 21-23, 2012, International Festival "Guests of Ancient Kyiv of the XV century".

Відомості: Період зйомки: 24–26 серпня 2012, Міжнародний фестиваль культури та історії «Билини Стародавнього Києва IX–XI ст.». 21–23 вересня 2012, Міжнародний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV ст».

Acted: artists of Kyiv fire theater troupe.

Виступали: артисти трупи «Київський вогняний театр».

Location: "The Kievan Rus Park", the Centre of Culture and History of Ancient Rus, Ukraine, Kyiv region. In human history this is the only and unique playback and construction of one of the most famous and at the same time the most mysterious medieval town of East Europe – Ancient Kyiv of V–XIII centuries, the medieval capital of the largest empire – Kievan Rus, developed in the size of its historic center, known as Detinets (Kremlin) or City of Vladimir.

Місце зйомки: Проект «Парк Київська Русь» – Центр культури та історії Древньої Русі в Україні, в Київській області. Це єдине і неповторне в історії людства відтворення і будівництво одного з найвідоміших і в той же час найбільш загадкового середньовічного міста Східної Європи – Стародавнього Києва V–XIII століть, столиці найбільшої середньовічної імперії – Київської Русі, в розмірах його історичного центру, відомого як Дитинець (Кремль) Києва або Град Володимира.

Its architectural image is recreated in full scale, with the knowledge of modern science. As well as the atmosphere of Kievan Rus is created. The project is recognized and supported by both national and international organizations: Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Inter-parliamentary Assembly of the participating states of the Commonwealth of Independent States, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Ministry of Culture of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv City State Administration, Kyiv Regional State Administration, research institutes, embassies of foreign states in Ukraine, public offices of Ukraine, CIS and Europe.

Відтворюється його архітектурний образ в повному обсязі, в масштабі 1:1, з урахуванням знань сучасної науки. А також створюється атмосфера Київської Русі. Проект визнано і підтримується як національними, так і міжнародними організаціями: Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Міжпарламентської Асамблеєю держав – учасників СНД, Верховною Радою України, Міністерством культури України, Національною академією наук України, Київською міською державною адміністрацією, Київською обласною державною адміністрацією, науковими інститутами, посольствами інших держав в Україні, державними установами України, СНД і Європи.

www.varringphotographer.com

9

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement