Page 59

2 – Water wears away the concrete

2 – Вода й бетон точить

There is an expression: "Constant dropping wears away a stone". This line from a poem of ancient Greek poet Herila. The European culture has got it thanks to Roman poet Ovid. In his "Epistles from Pontus" it is said: "A drop hollows the stone". In the ana of ancient authors, that was compiled in the XV century by Byzantine scholar Michael Apostol, this expression is given in the following form: "A drop that is continuously falling, gouges a rock". In this form this expression occurs in ecclesiastical writers Gregory the Theologian and John of Damascus.

Існує вислів: «Крапля води довбає камінь постійністю». Це рядок з поеми давньогрецького поета Херіла. У європейську культуру потрапило завдяки римському поетові Овідію. У його «Листах з Понту» сказано: «Крапля довбає камінь». У збірнику висловів древніх авторів, складеному в XV ст. візантійським вченим Михайлом Апостолієм, цей вислів приведено в такій формі: «Крапля, безперервно падаючи, довбає скалу». У цій же формі воно зустрічається і у церковних письменників Григорія Богослова і Іоанна Дамаскіна.

In this photo we can see the flow of water, which destroys the concrete beam with its weak stream, that symbolizes the meaning of the name of work and of ancient proverbs – even a small permanently exerted impact, can lead to significant results.

На цій фотографії ми бачимо потік води, який своїм слабким плином руйнує бетонну балку, що символізує сенс назви роботи і древніх прислів'їв – навіть слабкий вплив, що діє постійно, може привести до значних результатів.

www.varringphotographer.com

59

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

VarrIng Catalog#2 en-ua  

VarrIng. Catalog #2. — Kyiv, 88 p. The second assemblage of Fine Art photography collections by photographer VarrIng (Ihor L.Babii). Total...

Advertisement