Page 1


Szeretnénk, ha a szakképzés ismét vissza­ nyerné az őt megillető társadalmi és anyagi megbecsülést, hogy reális alternatívát nyújthasson az általános iskolát végzetteknek a továbbtanulásra, és biztos megélhetési lehetőséget jelentsen a későbbiekben. Az eredményes pályaválasztás alapfeltétele a megfelelő önkép és pályaismeret, hogy a diák tisztában legyen képességeivel, gyengeségeivel és ezek tudatában hozzon – a szüleivel és osztályfőnökével közösen – megfelelő döntést. Minden nyolcadik osztályos tanulónak azt ajánlom, hogy vágyai, akarata és képességei alapján döntsön a továbbtanulásról. A cél most az, hogy a választott iskolában jól érezze magát, a szakmát megszeresse és megtanulja, sikerélménye legyen, és ezáltal rátaláljon a munka örömére, a szakmai érvényesülés útjára. Kiss Imre igazgató, Kós Károly Szakképző Líceum

A rendszerváltás óta Romániában feledésbe merült az, hogy az anyagi javak előállításától, a termeléstől függ egy ország előrehaladása, jóléte. Ez pedig az emberek műveltségi és szakmai felkészültségi szintjén múlik. Az erdélyi szakemberek régebb bármilyen magas mércének megfeleltek. Mára változott a helyzet. Korszerűbb tudást kell szerezni ahhoz, hogy eredményesek lehessünk. A Puskás Tivadar Szakképző Líceum ennek megszerzését biztosítja mindazoknak, akik sikeres jövőt szeretnének maguknak. Demeter Dávid igazgató, Puskás Tivadar Szakképző Líceum

3


4

Intézmény

Szak

Szakmacsoport

Képzés típusa

Tagozat típusa

Idő­ tartam

Diploma típusa

Helyek száma

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum

Gazdasági technikus

Közgazdasági

Szaklíceum

magyar tagozat

4 év

érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Közigazgatási technikus (titkár)

Közgazdasági

Szaklíceum

magyar tagozat

4 év

érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Szállodai dolgozó

Idegenforgalom és vendéglátás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Pincér

Idegenforgalom és vendéglátás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28


Intézmény

Szak

Szakmacsoport

Képzés típusa

Tagozat típusa

Idő­ tartam

Diploma típusa

Kós Károly Szakképző Líceum

Kőműves, kőfaragó, vakoló

Építészet és közművesítés

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Asztalos

Faipari termékek gyártása

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Konfekció - és készruha­ gyártás

Textilipar és bőripar

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Ácsállványozó

Építészet és közművesítés

Szakiskolai képzés

román tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Számítógép­ kezelői technikus

Elektronika és automatizálás

Szaklíceum

magyar tagozat

4 év

érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Puskás Tivadar Szakképző Líceum

Helyek száma

5


Intézmény

6

Szak

Szakmacsoport

Képzés típusa

Tagozat típusa

Idő­ tartam

Diploma típusa

Helyek száma

Számítógépvezérlésű (CNC) gyártás technikus

Mechanika

Szaklíceum

magyar tagozat

4 év

érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Gép- és készülék elektronikus

Elektronika és automatizálás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Gépjármű­ szerelő

Mechanika

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Agroturisztikai szakember

Mezőgazdaság

Szakiskolai képzés

román tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Mezőgépész

Mechanika

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év

szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28


Hasznos tudnivalók Minden szakképzést választó VIII. osztályos diák IX. osztályban, szaklíceumban vagy 3 éves szakiskolában folytathatja a tanulmányait. Ennek befejeztével érett­ ségi oklevelet és technikusi (3. szintű), illetve szakmunkási (2. szintű) szakképesí­ tést nyer, olyan szakmában, amely mind gyakorlati, mind elméleti tudást igényel. Minden oklevél az Európai Unión belül elismert. A 3. szintű technikusi szakmai oklevél a tizenkét osztályt elvégzett diákok szerez­ hetik meg, érettségi oklevéllel együtt, 4 év technikusi képzés után. A 2. szintű szakmunkási bizonylatot, a tizenegy osztályt elvégzett diákok szerez­ hetik meg, érettségi oklevél nélkül, 2 vagy 3 év szakmai képzés után. Minél magasabb fokozatú képesítéssel rendelkezik valaki, annál magasabb pozí­ cióba kerülhet a szakmában való elhelyezkedés során. Aki 2. szintű szakmunkási bizonylattal rendelkezik, nem kerülhet vezetői pozícióba. A szakiskolában minden diák támogatásban részesül, az állam havi 200 lejes szakmai ösztöndíjat biztosít számukra.

7


8


Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum 1974 óta nyújt szakmai képzést. Az iskola munkaközössége mindent megtesz azért, hogy vidám, kreatív, a változó gazdasági környezethez alkalmazkodni tudó, önismerettel rendelkező, magasan képzett fiatalként távozzanak az itt tanulók. Ennek érdekében kiemelten fontos szerepet kap az idegen nyelvek oktatása, mivel a munkaerőpiac elvárása, hogy a szakemberek több nyelven tudjanak kommunikálni. Az iskola a versenyképes tudás megszerzését szem előtt tartva, a fentiek mellett, egy rendkívül felkészült, diákközpontú, munkáját elhivatottsággal végző oktatói közösséggel rendelkezik, valamint a színvonalas oktatáshoz és az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen, európai színvonalú környezetet nyújt. A magas színvonalú elméleti és szakmai képzés mellett különös hangsúlyt fektet a diákok szabadidejének hasznos eltöltésére is sportrendezvények, vetélkedők keretében, melyekhez kitűnő feltételeket és felszerelést biztosít.

9


Gazdasági technikus szak • magyar tagozat Egy jó gazdasági technikus • képes a piaci viszonyok elemzésére • a vállalat pénzügyi és emberi erőforrása­ it ésszerűen osztja be • közreműködik a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében • a vállalkozás valamennyi pénz­ mozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti • közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában • előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint • kontírozza a gazdasági eseményeket • a fő­ könyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti • könyvviteli feladásokat készít

10

Fő tantárgyak • a vállalatok vagyona • a vállalatok szervezése • a termékek és szolgáltatások minősége • marketing • vállalatfinanszírozás • tárgyalástechnika • könyv- és számvitel • pénzügyi ismeretek • költségszámítás • statisztika • számítógépes könyvelés Elhelyezkedési lehetőségek A munkaerőpiacon rendkívül széles lehetőségek léteznek, hiszen ezek a szakem­ berek jelen vannak az összes, 2-3 főnél több dolgozót foglalkoztató szervezetnél. • az ipar és szolgáltatások területén • a kormányzati és civil szférában működő szervezeteknél • középfokú tudással a bevásárlóközpontok, áruházak, gyorsét­ termek pénztárainál Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai bizonylat


Közigazgatási technikus (titkár) szak • magyar tagozat Egy jó közigazgatási technikus (titkár) • számítógépes adatbeviteli feladatokat végez • iratokat, leveleket, egyéb doku­ mentumokat szerkeszt, sokszorosít, kezel, tárol • számítógépes ügyviteli prog­ ramcsomagokat használ • vezeti és kezeli a szervezet munkaerő-gazdálkodá­ sával kapcsolatos nyilvántartásait • beszerzi az irodai munkavégzéshez szüksé­ ges eszközöket • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel, használ • képviseli a szervezetet • önálló PR tevékenység elvégzésére képes • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel • ügyintézői felada­ tokat lát el • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez Fő tantárgyak • a vállalatok vagyona • a vállalatok szervezése • a termékek és szolgáltatások minősége • marketing • tárgyalástechnika • könyv- és számvitel • pénzügy és adózás • levelezés • közönségszolgálat és protokoll • jogi ismeretek Elhelyezkedési lehetőségek Elsősorban nagyobb létszámú vállalkozásoknál vagy hivataloknál nyílik elhelyez­ kedési lehetőség, adminisztratív munkakörben. A munkavégzésük irodához kötött. Nő az elhelyezkedési esélye annak, aki számítástechnikai, ügyviteli ismereteit ide­ gennyelv-tudással egészíti ki. • állami és önkormányzati intézményeknél • nonprofit szervezeteknél • magán­ vállalkozásoknál Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai bizonylat

11


Szállodai dolgozó szak • magyar tagozat Egy jó szállodai dolgozó • részt vesz a hatékonyan vezetett, szervezett housekeeping rész­legek működésében • biztosítja a szálloda, a közös helyi­ ségek, a vendégszobák tisztántartását • biztosítja, hogy idő­ ben előkészítsék a szobákat a vendégek számára • gondos­ kodik a tiszta textília vételezéséről • elszámol a szennyes textíliával • irányítja a szobalányok munkáját • szükség ese­ tén besegít a szobatakarításba • ellenőrzi, számlázza, feltöl­ ti a minibárokat

12

Fő tantárgyak • szállodai szolgáltatások • a szállodai szolgáltatások minő­ sége • gazdasági ügyvitel • szálláshelyek előkészítése • kom­ munikáció a szállodaiparban • vendégközpontú kiszolgálás Elhelyezkedési lehetőségek • különböző típusú szálláshelyeken – szálloda, gyógyszálloda, panzió (fogadó), kemping, üdülőház (bungaló), turistaszálló, ifjúsági szálló • ezek a szálláshelyek a nagy turisztikai vonz­ erővel rendelkező helyeken működnek, sikerességük nagy mértékben függ a vendégek elégedettségétől Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunká­ si (2. szintű) bizonylat


Pincér szak • magyar tagozat Egy jó pincér • vendéglátó tevékenységet folytató szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el • a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle el­ várható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja • ételeket, italokat szolgál fel • az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásait követi • fogadja a vendégeket • számlát állít ki és elszámol az átvett pénzzel Fő tantárgyak • az italok és ételkészítmények választéka • felszolgálá­ si ismeretek • gazdasági ügyvitel • menükészítés • a ven­ déglátóhelyek dekorációja • díszvacsorák szervezése Elhelyezkedési lehetőségek • különböző típusú vendéglátóhelyeken – étterem, bár, szálloda, kávézó, söröző • ezek többnyire kis és közepes méretű munkaszervezetek, melyek javarészt idegenfor­ galmi szempontból fontos helyeken, városokban, a turiz­ mus köré kiépült szervezetekben, illetve szórakoztatási szolgáltatásokként működnek Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szak­ munkási (2. szintű) bizonylat

13


További szakképzési lehetőségek • kedvezményes felnőttképzési tanfolyamok a 16 évet betöltött diákoknak pincér, szakács, fodrász-manikűrös, bolti eladó szakmákban • rokonszakmák elsajátításának a lehetősége • szakképzett munka vállalása a szünidőkben

Szolgáltatások

14

• sportrendezvények, vetélkedők szervezése • sportterem bérbeadása • tankonyha és felszolgáló terem kisebb rendezvényekre • a szállodai dolgozó szakhoz tartozó szobák bérbeadása


15


Volt diákok visszaemlékezései

Veress Ildikó, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala – gazdasági igazgató

16

„Sokat köszönhetek a volt osztályfőnökömnek és az egész tanári karnak, akik felkészültek és segítőkészek voltak. Megtanítottak arra, hogy mi a felelősségtudat és ráébresztettek, hogy bármit csak kemény munkával és hozzáállással lehet elérni. Életem legszebb időszakát éltem át ebben az iskolában, ahol kaptam elegendő útravalót, megszerettem a könyvelést, a kereskedelem varázsát. Az itt szerzett tudást a közgazdasági egyetemen kamatoztattam. Én büszke vagyok arra, hogy ebbe az iskolába járhattam és úgy érzem, nem lennék én az a valaki, aki vagyok, ha nem itt végeztem volna.”


Tibodi Ferenc, Háromszék napilap – sportszerkesztő „Az iskola arra tanított, tudjam mi a kötelesség, a kitartás és az elhivatottság. Az ott töltött négy esztendő alatt a szaktantárgyak – könyvelés, pénzügy, közgazdaságtan – mellett szívesen jártam magyar, román, történelem, földrajz, fizika és matematika órára, hiszen ezen ismeretek nélkül nem lennék az a személy, aki ma vagyok. Akkor még nem tudtam, de a sulirádiónál töltött közel két év sokban befolyásolta a jövőmet, ugyanis a sikeres érettségi után az egykori STV-nél kezdtem újságírói pályafutásomat, majd dolgoztam a Sepsi Rádiónál és jelenleg a Háromszék napilap egyik sportszerkesztője vagyok. Mindig nagy örömmel emlékszem az osztálytársaimmal együtt töltött percekre, az osztály- és iskolakirándulásokra, és nem utolsó sorban a közös bulikra. Én minden tanáromtól tanultam valami fontosat, sőt jelen pillanatban többükkel baráti kapcsolatot is ápolok. A Berde Áron Szakközépiskola számomra a felnőtté válásom egyik fontos állomása volt, az ott eltöltött idő felejthetetlen élmények sokaságával ajándékozott meg, és az érettségi diploma mellett sokoldalú szaktudást is szereztem.”

17


18


19


20


Kós Károly Szakképző Líceum A Kós Károly Szakképző Líceum Kovászna megye egyik legna­ gyobb szakképző intézménye. Képzési profilja a textil-, fa- és építőiparhoz kapcsolódik, amelynek több évtizedes hagyomá­ nya van a térségünkben. A Kós Károly Szakképző Líceum a város központjában, az Erzsébet park felett helyezkedik el. Mai nevét a 2001–2002-es tanév kezdetén vette fel, miután az Olt és Perspektíva Szakkö­ zépiskolákat egyesítették. A főépület tornyos részét Kós Károly tervezte és 1927-ben épült fel. Az évek során több rendben bő­ vítették és átépítették, de így is a városközpont egyik reprezen­ tatív épülete. Az iskolaközpont mindvégig nagy gondot fordított a szakképzés fejlesztésére, a munkaerőpiac igényeinek kielégítésére. Sike­ res európai uniós pályázatoknak köszönhetően korszerűen felszerelt tanműhelyek és szaktermek állnak a diákok rendel­ kezésére. A pedagógusközösség rendkívüli figyelmet fordít a nevelésre, a tanulók általános műveltségének fejlesztésére. Megyei és országos szakmai versenyeken az iskola diákjai jó eredményeket érnek el. Az iskolában az oktatás és képzés jelenleg öt épületben zajlik, magyar és román tagozaton.

21


Kőműves-kőfaragó-vakoló szak • magyar tagozat Egy jó kőműves-kőfaragó • épületeket, épületrészeket létesít, javít, karbantart, felújít, bont • tudja alkalmazni a kültéri és beltéri felületeken a hidegburkolást • egyszerűbb burkoló, állványozó, betonozó szigetelőmunkákat végez • belső tereket alakít ki • boltíveket, kéményeket, oszlopokat készít • ismeri az anyagok összetételét, tulajdonságait • kiszámolja a felületek és térfogatok nagyságát • ismeri a nedvességgel, hőszigeteléssel és más eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat

22

Fő tantárgyak • építkezési anyagismeret • gazdasági nyilvántartás • építkezési technológiák • falazás • burkolási technikák Elhelyezkedési lehetőségek Sepsiszentgyörgyön és környéken számos kisebb-nagyobb méretű építőipari vállalkozás működik, amelyek Székelyföld hagyományos vállalkozásai közé tartoznak. A kőműves szakon tanuló diákok ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, ezek biztosíthatnak a későbbiekben munkahelyet is nekik. Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat


Asztalos szak • magyar tagozat Egy jó asztalos • kreatív, alkotókészséggel rendelkezik • ismeri a faanyag jó és rossz tulaj­ donságait • ismeri a feldolgozáskor alkalmazott segédanyagok egész sorát • jártas a kézi szerszámok és korszerű megmunkáló eszközök, gépek haszná­ latában • fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantar­ tása és felújítása • különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorokat, nyílás­ zárókat készít • belsőépítészeti munkákat végez • beszerzi a termék előállí­ tásához szükséges eszközöket és anyagokat • elvégzi a gyártási műveleteket és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat egészen a termék elkészítéséig Fő tantárgyak • faipari anyagismeret • a faanyag kézi és gépi megmunkálásának technoló­ giája • bútoresztétika • bútorok technikai dokumentációjának összeállítása • gazdasági nyilvántartás Elhelyezkedési lehetőségek Sepsiszentgyörgyön és környéken számos kisebb-nagyobb méretű fafel­ dolgozó és asztalos cég működik, amelyek fát vagy bútorlapokat dolgoz­ nak fel. Az asztalos szakon tanuló diákok ezeknél a vállalkozásoknál vég­ zik a szakmai gyakorlatot, ezek biztosíthatnak a későbbiekben munkahelyet is számukra. Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

23


Konfekció- és készruhagyártó szak • magyar tagozat Egy jó konfekció- és készruhagyártó • elkészíti a szabásmintát • készíti, átalakítja a ruházati termékeket szabásminta alapján vagy egyedi méret szerint, kéziszerszámokkal és speciális gépekkel • a mérettáblázatnak megfelelően tud dolgozni • irányítani tudja a kivágott darabokat a gyártósorra, majd tűzni, varr­ ni, ragasztani, díszíteni és gombozni • ismeri az anyagok tulajdonsá­ gait • ismeri a gazdasági vonatkozású számításokat, valamint az új technológiák használatát • képes egyéni és gyártósori munkák elvég­ zésére

24

Fő tantárgyak • szabásminták készítése • anyagismeret • ruhaipari technológiák • műszaki dokumentáció elkészítése • gazdasági nyilvántartás • textil­ ipari anyagismeret • könnyűipari technológia • műszaki rajz • öltöz­ ködési stílusok Elhelyezkedési lehetőségek Sepsiszentgyörgyön és a környéken számos konfekciós műhely, valamint nadrággyár működik, hiszen a textilipar mindig is Székely­föld hagyományos vállalkozásai közé tartozott. Az iskola diákjai ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, és ugyanitt biztosított a későbbiekben a kereseti lehetőség is. Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat


Ács-állványozó szak • román tagozat Egy jó ács-állványozó • elvégzi az építőiparban szükséges különböző faszerkezetek építését (állványok, zsaluzatok, házak, tetőszerkezetek, falszerkezetek, padlók, stb.) • jó egyensúlyérzékkel rendelkezik • értelmezi a műszaki rajzokat • ismeri az összeillesztési technikákat • ismeri a térbeli méretek tervsze­ rinti megvalósítását, méretezését • jó térlátással rendelkezik • tud csa­ patban dolgozni Fő tantárgyak • faipari anyagismeret • tetőszerkezetek elkészítésének technológiája • gazdasági nyilvántartás • kötések kialakítása Elhelyezkedési lehetőségek Sepsiszentgyörgyön és a környéken számos kisebb-nagyobb méretű épí­ tőipari cég működik. Az ács szakmát tanuló diákok ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, az alapokat a tanműhelyben sajátítják el. Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

25


További szakképzési lehetőségek • felnőttképzések asztalos, konfekció- és készruhagyártó szakokon

Szolgáltatások

26

• jól felszerelt sportbázis, sokféle sportolási lehetőséggel • 23 000 kötetes könyvtár és olvasóterem • 150 férőhelyes konferenciaterem • korszerű és kényelmes bentlakás • étkezde • ruhaipari és szövészeti tanműhelyek • asztalos-, építészeti, víz- és központifűtés-szerelő-, valamint épületgépészeti tanműhelyek • szakmákhoz kötődő munkálatok elvégzése • lehetőség szünidős programok kivitelezésére • táborok, edzőtáborok, konferenciák, képzéssorozatok szervezésére ideális feltételek biztosítása


27


Volt diákok visszaemlékezései

Ördög Gábor, Ördög Építészeti Kft. – tulajdonos

28

„Az 1969-ben induló Építészeti Szaklíceumba való iratkozásom annak volt köszönhető, hogy tudatosan választottam szakmát és mindig is nagy szeretettel folytattam tanulmányaimat. Ez a céltudatosság, az iskola törekvéseivel és rendkívüli tanáraival közösen embert faragott belőlem, felkészített az életre. Egy olyan szakmát segített elsajátítani, mely azóta nem csak a megélhetésemet biztosítja, hanem hobbyként is szolgál. Húsz éve alapítottam az Ördög Építészeti Kft.-t, amelynél több tíz embernek tudtam munkahelyet biztosítani. Ma is teljes meggyőződéssel ajánlom a szakoktatást minden diáknak, aki szeret dolgozni és tudja, hogy mivel akar foglalkozni.”


Felician Ursache – Kovászna Megyei Kataszteri Hivatal, igazgató „Az iskola megtanított arra, hogy mi a felelősség, azáltal, hogy a felelőtlenség következményeire mutatott rá, legyen az a lógással, a tanulás elhanyagolásával vagy a tantárgyak közti különbségtétellel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is meg­ tanította, hogy tiszteljem azokat a tanárokat, akik türelmesek és elhivatottak, hogy bíráljam azokat, akik nem becsülik a szakmájukat. A tiszteletet ki kell ér­ demelni, az nem adott, mint ahogyan némely tanár követeli. Egy másik, a líceumi évek alatt szerzett előny a diáktársak közt kialakuló kap­ csolatok, amelyek rámutatnak, hogy az életben csak úgy lehet haladni, ha tudunk csapatban dolgozni, és a minél hatékonyabb együttműködés hozzásegít a közös cél eléréséhez. A legfontosabb lecke, amit az iskolától tanultam: az élet egy nagy harc, ame­ lyet, ha meg akarsz nyerni, folyamatosan felkészültnek kell lenned.”

29


30


31


32


PUSKÁS TIVADAR SZAKKÉPZŐ LÍCEUM A Puskás Tivadar Szakközépiskola 40 éves hagyománnyal rendelke­ ző, műszaki oktatásra szakosodott tanintézmény. Névadója, Puskás Tivadar a 20. század első felének kiemelkedő feltalálója volt, kinek elméleti és gyakorlati munkássága forradalmasította a távközlést. Az intézményt az 1973-as tanévvel avatták fel Gépkocsigyártó Szak­ líceum néven. Az alapítás óta ezen a helyen számos iskolatípus vál­ totta egymást vagy osztotta meg otthonát az épületben. Öröksége szellemében az intézmény igen sokszínű oktató-nevelő fel­ adatot lát el. Mindezek megvalósítását technikai felszereltsége és sokoldalú nevelőtestülete révén biztosítja. Célkitűzésük változatlan: a tanárok és diákok közös munkájával olyan szakembereket képez­ zenek ki, akik érvényesülni tudnak majd az élet bármely területén. Az iskola modern számítástechnikai és szakoktatási eszközök­ kel, gépekkel felszerelt szaktermekkel és laboratóriumokkal ren­ delkezik, amelyek az iskola, a Puskás Tivadar Alapítvány és az ön­ kormányzat által megpályázott uniós és magyarországi alapítványi ­támogatásokból lettek felszerelve. Az iskola mindenkor nyitott volt az innovációra, az elsők között vál­ lalkozott szakmai és pedagógiai újításokra, úttörőként vezette be az új elképzeléseket. Mindezt lehetővé tette az iskola szelleme és min­ denkori vállalkozó és új utakat kereső pedagógusainak munkássága.

33


SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI TECHNIKUS SZAK • magyar tagozat Egy jó számítógép-kezelői technikus ismeri a hardver üzemeltetését és a szoftverek telepítését • az irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használja • kezelni tudja a multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat • használja az informatikai biztonsági eszközöket • képes a programok technikai ös�­ szeállítására, futtatására, fenntartására és javítására • leteszteli a prototípusokat • megtervezi és megalkotja a számítógéprendszerek szerelési sémáját • hozzájárul az anyagok mennyiségének és árai­ nak becsléséhez és a szükséges munkaerő felméréséhez • biztosítja a számítógép technikai ellenőrzését • karbantartja a számítógépeket

34

Fő tantárgyak • elektronikai technológia • elektromos áramkörök • elektromos méré­ sek • számítógép-programozás Elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon rendkívül széles skála létezik, hiszen ezek a szak­ emberek jelen vannak az összes gazdasági egységnél • irodaházaknál • ipari egységeknél • lerakatoknál Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél


Számítógép-vezérlésű (CNC) gyártás technikus szak • magyar tagozat Egy jó számítógép-vezérlésű (CNC) gyártás technikus képes gépészeti jellegű gyártmány- és gyártásfejlesztési, gyártás­ rányitói és minőségbiztosítási feladatokat elvégezni • tud terve­ ző szofter segítségével – mérnöki utasításra – műszaki, gépésze­ ti rajzot készíteni a gyártási technológiának megfelelően • elvég­ zi az automatizált gépsorok programozását • kezeli az automati­ zált gépsorokat • elvégzi az automatizált gyártási rendszerek szá­ mítástechnikai felügyeletét • ismeri a CNC szerszámgépek felépí­ tését • kezelni tudja a CNC szerszámgépeket • alkalmazni tudja a legmodernebb technológiákat • képes a CAD/CAM rendszer és a számítógép-vezérlésű megmunkálás alkalmazására Fő tantárgyak • műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológi­ ák • méréstan • számítogép programozás • CNC kezelés Elhelyezkedési lehetőségek • ipari egységek karbantartási részlege • fém megmunkáló üze­ mek • műhelyek • tervezőirodák Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

35


GÉP- ÉS KÉSZÜLÉK ELEKTRONIKUS SZAK • magyar tagozat

36

Egy jó gép- és készülék elektronikus • rendelkezik elektrotechnikai, elektronikai, gépészeti, szakrajzi, au­ tomatikai, számítástechnikai, gazdasági, vezetési és szervezési is­ meretekkel és képes azok gyakorlati alkalmazására • képes a fém­ ipari munkák elvégzésére • elvégzi az elektronikai, elektrotechni­ kai méréseket • képes elektronikus berendezések, villamos gépek, transzformátorok, védelmi és mérőberendezések, automatikák, kis­ feszültségű erősáramú kábelek, vezetékek, riasztórendszerek, in­ formatikai hálózatok, hőfejlesztő és világító készülékek szerelésére és telepítésére • eltudja végezni a villamos hálózatok és erőművek üzemviteli feladatait • egyszerűbb hálózattervezési feladatokat lát el Fő tantárgyak • elektronikai technológia • elektromos áramkörök • elektromos mé­ rések • informatika Elhelyezkedési lehetőségek • javító műhelyek • alkatrész-forgalmazás • karbantartás • egyé­ ni vállalkozás Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat


Gépjárműszerelő szak • magyar tagozat Egy jó gépjárműszerelő • képes a szerkezeti elemek (futómű, kormány, fék, motor, hajtómű, lengéscsillapító stb.) ellenőrzésére • megjavítja és pótolja a szerkezeti és villamos alkatrészeket • elvég­ zi a mérési feladatokat a gépjármű vezető- és szabályo­ zó rendszereinek vizsgálata során • képes a gépjármű al­ kotórészeinek javítására és cseréjére • használni tudja a számítógépet adatkeresési, diagnosztikai és adminisztra­ tív fela­datok megoldásában • ért a rajzolvasáshoz • elvég­ zi a járművek műszaki szempontú értékelését • betartja a munkajogi, tűzvédelmi, munkavédelmi és biztonságtech­ nikai előírásokat Fő tantárgyak • műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológiák • méréstan • gépjármű felépítése és műkö­ dése • motortan Elhelyezkedési lehetőségek • javítóműhelyek • alkatrész-forgalmazás • szállítás • gyárak Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szak­ munkási (2. szintű) bizonylat

37


Agroturisztikai szak • román tagozat Egy jó agroturisztikai szakember • megelőzi és leküzdi a környezetszennyezést • feldolgozza az ál­ lati és növényi eredetű nyersanyagokat • agroturisztikai farmokat hoz létre • haszonnövényeket termeszt • karban tart legelőket • ál­ lattenyésztéssel foglalkozik • képes az európai pénzügyi alapokhoz szükséges pályázatok megírására Fő tantárgyak • ökológiai elemek • természetvédelem • klimatológia és a talaj

38

Elhelyezkedési lehetőségek • kis falusi gazdaságok • falusi turizmus • szolgaltatási egységek Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat


Mezőgépész szak • magyar tagozat Egy jó mezőgépész • képes a mezőgazdasági termelés gépesített munkafolyama­ tainak önálló ellátására (üzemeltetés, karbantartás stb.) • rendel­ kezik gépészeti, üzemeltetési, fenntartási és javítási ismeretek­ kel • rendelkezik mezőgazdasági gazdálkodási és vállalkozási is­ meretekkel • elvégzi a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gé­ pek karbantartását, illetve a mechanikai műhelyekben szüksé­ ges javításokat Fő tantárgyak • műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológi­ ák • méréstan • mezőgépek felépítése és működése • motortan Elhelyezkedési lehetőségek • mezőgép javító műhelyek • alkatrész-forgalmazás • magángaz­ daságok Helyek száma: 28 Diploma típusa: az Európai Unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

39


További szakképzési lehetőségek • akkreditált felnőttképzések • tanfolyami képzések • építészeti villanyszerelő szak* • számítógép-vezérlésű (CNC) szerszámgép­ kezelő technikus szak* • karosszéria lakatos szak*

Szolgáltatások

40

• szállás és étkezés biztosítása az iskola diákjainak • ECDL és ECL oklevelek megszerzése • B és C kategóriájú jogosítvány meg­ szerzése a iskola diákjai számára • gépjármű-ellenőrzés, -javítás és -vizsgáztatás • tantermek, sporttermek, konferenciaterem és ebédlő bérlési lehetősége, valamint szálláslehetőség • gyártási és javítási szolgáltatások: gépjárműjavítás, hegesztés, fémforgácso­ lás, lakatosság, háztartási gépek javítása és villanyszerelés

* a szakok a kilenc osztályt elvégzett diákok számára indulnak • magyar ta­ gozat • 2. szintű szakmai oklevél • időtartam: 2 év


41


Volt diákok visszaemlékezései

Albert-Tóth Jakab, Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság – rendőrparancsnok-helyettes

42

„Jó volt az iskola felszereltsége, úgy a tantermeké, mint a műhelyeké, nagy segítségemre volt a választott szakmám elsajátításában. Az ott töltött 4 év alatt nemcsak szakmát tanultam, hanem általános műveltséget is szereztem. Ezt leginkább Kónya Ádám tanár úrnak köszönhetem, aki egy lábon járó lexikon volt, egy olyan tanár, akinek az óráin nem kellett fegyelmezni a diákokat, hogy legyenek csendben, annyira lefoglalta a hallgatóságot, mindig sikerült lenyűgöznie bennünket. Bármikor újraélném a líceumi éveket, egy szép korszak volt az életemben. Természetesen csak ajánlani tudom a szakoktatást, szükség van a szakemberekre, és bármely szakmában előnyt jelent, ha az állásra jelentkező már első naptól tudja végezni azt a munkát, amire pályázik.”


Tischler Ferenc, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala – alpolgármester „Karrierem első 5 évében az iskolában tanult szakmámnak köszönhetően sikerült megteremtenem családom biztonságát. Kellett ez a pár év ahhoz, hogy megtanuljam, hogyan kell viselkedni egy munkaközösségben, hogyan kell viszonyulni egy munkaadóhoz és miért kell a szabályokat betartani. Az iskolai évek alapozták meg számomra a jövőt, a karriert, ugyanakkor tudatosították bennem, hogy akkor lehet az emberből valaki, ha annak a munkának szenteli az életét, amelyet szeret. A Puskás Tivadar Ipari Iskolaközpont volt az a felület, amely biztosította képességeim kibontakozását. Itt kezdtük el osztálytársaimmal együtt szervezési adottságaink próbáratételét. A városban iskolatársaimmal együtt, elsők közt alapítottuk meg az iskolarádiót, a diáktanácsot, a sulinapot, illetve más iskolákkal közösen szerveztük meg az első »Diákolimpiát«. Mindehhez kellett az iskola diákságának az összefogása, de elengedhetetlen volt a tanárok segítsége és tapasztalata is. Tanárainkra, mestereinkre, pedagógusainkra mindig felnéztünk – mondhatni, példaértékű kapcsolat volt diákok és tanárok között. Ebben az iskolában vannak a legjobban felszerelt műhelyek, laboratóriumok és itt van az a jól képzett tanári közösség, aki segíteni akar a jövő megalapo­ zásában.”

43


44


45


Jegyzetek

46


Jegyzetek

47


Iskolák elérhetőségei

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum Sepsiszentgyörgy, Ág utca, 30. szám, irányítószám: 520032 Telefon: 0267–318 429 Fax: 0267–318 429 Web: www.lec.educv.ro E-mail: office@lec.educv.ro

48

Kós Károly Szakképző Líceum Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca, 18. szám, irányítószám: 520008 Telefon: 0267–315 536 Fax: 0267–314 067 Web: www.lkk.educv.ro E-mail: office@lkk.educv.ro

Puskás Tivadar Szakképző Líceum Sepsiszentgyörgy, Horgász utca, 41. szám, irányítószám: 520041 Telefon: 0267–313 771 Fax: 0267–318 743 Web: www.puskas.educv.ro E-mail: office@puskas.educv.ro


TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás

2

Áttekintő táblázat

4

Hasznos tudnivalók

7

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum • Gazdasági technikus szak • Közigazgatási technikus (titkár) szak • Szállodai dolgozó szak • Pincér szak • További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások • Volt diákok visszaemlékezései

8 10 11 12 13 14 16

Kós Károly Szakképző Líceum • Kőműves-kőfaragó-vakoló szak • Asztalos szak • Konfekció- és készruhagyártó szak • Ács-állványozó szak • További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások • Volt diákok visszaemlékezései

20 22 23 24 25 26 28

Puskás Tivadar Szakképző Líceum • Számítógép-vezérlésű (CNC) gyártás technikus szak • Gép- és készülék elektronikus szak • Gépjárműszerelő szak • Agroturisztikai szak • Mezőgépész szak • További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások • Volt diákok visszaemlékezései

32 35 36 37 38 39 40 42

Jegyzetek

46

Elérhetőségek

48

49


Oktatási felelős alpolgármester: Sztakics Éva-Judit • Vezető szerkesztő: Tamás Barta Mónika • Szerkesztő: Bedő Krisztina • Kiadványterv és tipográfia: Vetró Bodoni Barnabás • Tördelés és képszerkesztés: Vasiliu Anna • Olvasószerkesztő: Knop Ildikó • Fényképek: Henning János, Vargyasi Levente • Munkatársak: Antalka Erika, Gombos Zoltán, Gy. Turoczki Emese A kiadványban szereplő szövegek és egyes fényképek a Szent György Szakképzési Konzorciumtól származnak. A kiadvány Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának megrendelésére készült a sepsiszentgyörgyi T3 nyomdában. www.sepsi.ro © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Városimázs Iroda, 2014


Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015  

A kiadvány összegzi a Szent György Szakképzési Konzorcium oktatási ajánlatát a 2014/2015-ös tanévre a gimnazista diákok számára.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you