Page 1

ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА

КАНДИДАТУРА – ЕТАП 1 КОНЦЕПЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ – Програма


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1

КОНЦЕПЦИЯ Програмата ОТКЪДЕ ЗАПОЧВАМЕ? Инициативата, предприета през изминалата година на кандидатурата на Варна доведе до редица позитивни промени, които направиха взаимодействието между Общината и младежкия сектор по-силно и устойчиво и дадоха началото на подготовката и изпълнението на нови инициативи, допринасящи за сътрудничеството на Община Варна с други досегашни, настоящи и бъдещи Европейски Младежки Столици, като ги включиха във вече стартирани общи проекти и партньортства. Тези процеси доведоха до промяна на парадигмата, посредством промяна на цялостния подход, като се фокусираха върху промеблеми, които намират своето решение в социалните иновации. КАКВА Е КОНЦЕПЦИЯТА? Фокусът на тази кандидатура е в полето на социалните иновации, както и в развиването на социално предприемачество, разглеждано в критичната му роля на инструмент за развитие на младежки политики, устойчиво решаване на безработицата, креативност, партньорства, обмяна на опит и образование. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТОЛИЦА? • • • •

СОЦИАЛНАТА

ИНОВАЦИЯ

В

ЕВРОПЕЙСКАТА

МЛАДЕЖКА

Инструмент за мобилизиране на социални ресурси и индивидуални капацитети като решение за намаляване на безработицата (не само в рамките на младежкия сектор) Инструмент и фокус за разпространяване на възможности за бизнес развитие Платформа за разпознаване и разпространение на неформалното образование Промотиране на ползите за обществото, които социалните иновации и социалното предприемачество носят сред младите хора, включени във формалните образователни структури. Мултидисциплинарен подход, който може да достигне различните суб-култури и намиране на решения в различни сфери като образование, разработване на политики, пазар на труда, здравеопазване, интеграция на маргинални групи.

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1 •

Инструмент за финансиране, набиране на средства и мобилизиране на ресурси –чрез идентифициране и стартиране на програми и инициативи, които могат да овластят младите хора и гражданския сектор.

КАКВА Е НАШАТА ВИЗИЯ? В нашата визия, младежките иновации и социалното предприемачество са разпределени във всички сфери на развитие, както като инструмент, така и като метод. Тръгвайки от схващането, че социалните проблеми са предусловие за развитие, ние смятаме, че социалните иновации на местно, национално и европейско ниво са инструмент за постигане на социална кохезия, необходима за промяната на поведението на хората, грижата и емпатията към социалните интереси и проблеми и ще преоцени и осигури различни подходи за хората в града, държавата или мултинационалната общност. КАКВО ЩЕ НАПРАВИМ? Посредством вече установени партньорства на европейско ниво, Варна предприема предизвикателството да се превърне в хъб на социалните иновации, свързваща точка за млади хора от Черноморския регион, Югоизточна и Източна Европа, Европейските Младежки Столици и побратимените на Варна градове. Когато казваме хъб, ние имаме предвид свързваща точка с Източна Европа, Кавказ и Черно море. Варна действа, също така като носител на резултатите, генерирани от Ганджа (Азербайджан), ЕМС за 2016. В допълнение, сътрудничеството със Солун 2014 и Клуж 2015 ще подобри взаимодействието с ИзточноЮгоизточния блок на Европейския Съюз. От друга страна, малките, краткосрочни дейности са разработени, за да покажат лесен достъп до най-добрите практики, които дават възможност за развиване на младите хора и демонстрират потенциала на младежкото участие и активизъм по достъпен, адекватен и разбираем начин. Младежкото участие в планирането и изпълнението на Варна 2017 само по себе си е стъпка към осъществяването на младежкото предприемачество. В този смисъл, предварително заложената програма благоприятства младежките практики за овластяване на младите хора, в съзвучие с целите заложени в Стратегия 2020. По-нататък тази програма ще се фокусира не само върху организираната младеж, но също и върху неформалните групи посредством различни проекти. На Европейско ниво, този фокус дава добра отправна точка за партньорски мрежи на организации и социално предприемачество за различни по мащаб проекти: добрите практики ще бъдат „внесени” във Варна. Адаптираните, преоткрити, разширени модели ще бъдат „изнесени” обратно в Европа осигурявайки цялостно въздействие в Европейската общност и в частност – Европейската младежка общност.

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1 КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ? Варна ще се превърне в свързваща точка за иновация, за възможности за креативност, неформално и алтернативно мислене. Място, на което много правила могат да бъдат поставени под въпрос и предефинирани. Това, което се случва във Варна може да се превърне в наследство за иновациите за цяла Европа. Понякога иновациите трябва да тръгнат от периферията, за да стигнат до сърцевината. Побратимените градове могат да помогнат в трансформирането на иновациите на Варна в Европейски такива.

КАКВО ПРЕДВИЖДАМЕ СЛЕД 2017? Ние виждаме промяната в поведението на хората, грижа и емпатия спрямо нуждите и интересите на своите съседи, на хората около нас. Виждаме вътрешната преоценка в хората като цяло и в младите хора, в частност, възстановяване на връзките между различните възрасти и социални групи. Гражданско участие във взимането на решения, ангажираност на хората в развитието на бизнес идеи, краудфъндинг, политики, проекти, свързани с младежки проекти и отворени и затворени пространства, които ще допринесат за социално иновирания начин на живот във Варна, България и Европа. Ние виждаме префокусиране на енергията на младите хора към изграждането на обществото, иновациите, творчеството и участието. Ние виждаме създаването на механизми за изразяване на творчеството и намиране на повече цели в живота и тяхното постигане, без синдром за пропиляна човешка енергия.

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1

КОНЦЕПЦИЯ Човешки Ресурси и Гражданско Общество

2014: ОТПРАВНА ТОЧКА Предложената рамка за съвместно управление между Община Варна и младежкия НПО сектор е запазена в настоящата кандидатура за Европейска Младежка Столица, доколкото първите две кандидатури вече показаха положителни резултати в сътрудничеството. Самият процес на развитие, изпълнение и комуникиране на програмата на Варна 2017 е съществена стъпка в осъществяването на младежкото участие в решаването на важни социални инициативи. ПРИНЦИПИ A1. Принципите за Отворено Партньорство в Управлението Ние силно вярваме, че Програмата на Европейската Младежка Столица трябва да бъде поставена на няколко основи. Ролята на съвместно управление на публичните власти заедно с НПО е да създаде необходимите условия и среда за всяка местна, национална или Европейска организация или институция да намери своето място в програмата и да допринесе за нейното създаване. Тази среда дава възможност за дългосрочно обгрижване на културата за партньорство.

A2. Принципи на Учещата Среда в Управлението Както във всеки проект, комуникация, мониторинг и оценяване, образователните процеси ще бъдат застъпени в управлението. Това означава участие на младите хора в управлението. Прилагането на принципа ще доведе до придобиването на съществен опит за стартиране на кариера на онези, които проявяват интерес в сферата на програмите, проектите, човешките ресурси и управлението на финанси. A3. След 2017: Наследството Всички структури, междусекторни партньорства, създадени в рамките на Програмата на ЕМС 2017 трябва да имат ролята да бъдат управлявани дългосрочно, с оглед създаване на положително наследство и изграждане на въздействие и мултиплициране на ефектите от тази програма. Това е ключов елемент за устойчивостта на нашата програма.

C.

КОМПОНЕНТИ Местната Работна Група за Младежта е постоянен консултативен и стратегически форум за взимане на решения, включващ Общната младежкия сектор във Варна. Нейната роля е да осигури основната рамка за процеса на случване на титлата за ЕМС. Местната Работна Група за

КОНЦЕПЦИЯТА – Човешки Ресурси и Гражданско Общество


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1 Младежта може да бъде структура, подобна на общите местни работни групи, създадени за целите на градското развитие, насърчавани от Европейския Съюз, особено в Оперативна Програма URBACT. Схемата за Съвместно Управление в действителност представлява оперативното управление на ЕМС с равна степен на участие на обществото и хората. ССУ ще координира оперативната работа на Офиса на ЕМС, който ще бъде отговорен за координирането на всички дейности. Националният Координационен Комитет ще функционира като сътрудник на национално ниво на Местната Работна Група за Младежта. Основната й роля ще е да създаде директна връзка между заинтересованите страни на национално ниво (компании, правителствени институции и силни НПО). Националният Младежки Форум ще има ключова роля в управлението на оперативната дейност на Националния Координацинен Комитет. Европейският Консултативен Съвет ще включва участници на Европейско ниво в подготвителните и управленческите процеси на ЕМС. Чрез неговата дейност ще осигурим партньорства с Европейските институции, работна мрежа. Нашият план е да създадем постоянно представителство в Брюксел, функциониращо като Европейско Свързващо Звено и координатор на този консултативен съвет.

КОНЦЕПЦИЯТА – Човешки Ресурси и Гражданско Общество


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1

КОНЦЕПЦИЯ Бюджет РАЗХОДИ

Бюджетът е предварителен. При спечелване на титлата Варна ЕМС 2017, трябва да бъде подготвен подробен бюджет. Предложеният бюджет обхваща периода 20152018. 1. Преки разходи по проекта За тази фаза, индикативните суми са определени като обща финансова рамка и ще бъдат подробно описани съответно в процеса на планиране на ЕМС 2017г. Бюджетните пера се основават на категориите на дейностите, определени от Общата покана за ЕМС 2017г. Тези категории представляват хоризонтални приоритети в програмата. • Участие – 586 500 евро – 17% • Неформално образование – 690 000 евро – 20% • Младежка заетост – 483 000 евро – 14% • Социално включване – 552 000 евро – 16% • Доброволчество – 414 000 евро – 12% • Международно младежко сътрудничество – 414 000 евро – 12% • Мултикултурализм и интеграция – 310 500 евро – 9% Междинна сума : 3 450 000 евро Мониторинг на процентното разпределение на разходите ще се осъществява чрез показатели, определени за всеки хоризонтален приоритет. По този начин при всеки проект разходите ще имат връзка с няколко хоризонтални бюджетни категории. 2. Разходи за непреки инвестиции , управление и комуникация Освен преките разходи за дейности, от програмата на ЕМС 2017г. са планирани средства за допълнително финансиране за реконструкция на младежката инфраструктура, управление на подготовката изпълнението на програмата, както и за комуникация. Средствата се разпределят както следва: • Реконструкция на младежката инфраструктура - 1 135 000 евро • Управление на подготовката изпълнението - 200 000 евро • Разходи за комуникация - 165 000 евро Междинна сума : 1 500 000 евро Общо разходи : 4 950 000 евро

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1

КОНЦЕПЦИЯ Бюджет ПРИХОДИ

1 . Смесен подход за генерирането на приходи за ЕМС 2017г. Генерирането на приходи се очаква да бъде чрез комбинация от различни източници, основни и допълнителни, чрез интегриран финансов мениджмънт. Финансирането няма да се осъществява от една единствена институция, а ще се даде възможност средствата да се набират от всички включени партньори. 2 . Основни източници на приходи (95 %) А. Местния бюджет (оценен на 43% от общия приход): прякото насочване на средства от бюджета на Община Варна е основния източник на финансиране на дейностите, но в същото време ще се изпозва и като допълнително финасиране за осигуряване на изискваното съфинансиране по национални и европейски програми. Б. Националните институции (очакван дял от приходите 10%): няколко национални институции (ММС, МОН, агенцията по туризма, агенцията за малките и средните предприятия, спортните клубове) са заинтересовани от програмата ЕМС 2017. В. Частни спонсори ( очаквани 14% ): със своята висока разпознаваемост на местно, национално и европейско ниво ЕМС 2017г. ще заинтересова български частни компании и национални клонове на мултинационални компании, тъй като ЕМС 2017 е насочена към най-динамичния пазар на потребителите-младежкия. Г. Грантови схеми и програми (очаквани 28%): Приходи чрез проекти, финансирани чрез грантови схеми (Erasmus + , Европа за гражданите, Творческа Европа , национални схеми за безвъзмездна помощ). 3. Допълнителни източници на приходи (5%) А . Краудфъндинг (очаквани 2 %): като специална форма на участие и социални иновации, този вид финансиране ще даде възможност за специално участие на общността в масовите младежки дейности. Краудфъндинг е особено удобен за проектите на местни младежки организации. Б . Мърчандайзинг (очаквани 1,5%): една малка част от допълнителните източници на приходи ще бъдат осигурени чрез търговски дейности, свързани с PR материали на ЕМС 2017, като например тениски, чаши, шапки и други подобни. Този приход ще бъде предоставен за финансиране на малки проекти на местни неформални групи.

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет


ВАРНА2017 КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА – етап 1 В. Приходи от събития (очаквани 1,5%): Ключови моменти от програмата на ЕМС 2017г. могат да имат малка входна такса за покриване на преки разходи, свързани с този конкретен случай. Прихода също ще бъде на разположение за финансиране на местни проекти.

КОНЦЕПЦИЯТА – Бюджет

Varna2017conceptnote bg  
Varna2017conceptnote bg  
Advertisement