Сердце отдаю детям

Page 13

xH3Hr,r, HaËTH TOT nyTË, KOTOpLIËnOMO)I(srHaM OTKpbITbCBOI',IçaM6Ie JIyq[IUe KarrecrBa.Hararuq

l4sagosHa [apvila HaMTo, qro Moxer Àarb He xax<guË yqurenb:

remo csoeù ÂyuLI, paÀocrb or Bcrpeq,4o6pory nyqe3apHyto 14cBeTnyrc ynsl6r<y.-' yBepeu, qro Bce yqeHIrKIr, rcorÀa'ru6o yql4Blxl4ect y Hee,JIIo6tr, noMHtr l'I yBtDKalor fi llcKpeHHer0 qeJloBeKa.A r rrlory roJILKo 6laroÀapuB 3TOrO 3aMeqATeJrLHOrO cyar6y, qro Ha MoeM xH3HeHHoMnyrl,t Bcrperl,Inct r'IMeHHoraroù YVI4TEJIb. EoucrcoCepeeù Buxmopoeua, ndrrycKHuK I 993 zoàa Ha .{yl\,tKy crraÀalorb cJIoBanpoHl4ruIranoïJlinu Kocrenro: <Xurrx iÀe i ece 6ea rcoperryp. I qac JIerI,IT6,He crl,Iuy€ nanony...D A É,4ificno, xl4TTt, HeMoB 6ypx.nuua pi.{Ka, To HeovircynaHo:naiurce caiù uanpru, ro ssarani BI'IJIûBaerbct3 BJracHnx6eperir. Mrauyno Bcboro qu Bxe 2 poKI,I... t He 3Halo, €lJIeoÀHe 3Harc HaneBHo:<<TIIKsno,t cyMylo, i xoxnr.rù pa3, nepecryflatoqu rsiË npuairunù nopil ni4uynalo reflnory ra cnoriÉ, 6o *raro, ûIo ryr MeHe,tK pauime, oÀaptrb Iqûpo]o ei ycboro cepqt ÀtKya Âori, ulo s ra xcrpani 1l porin, qxi r s ropÀicrlo HacrilrKl,I He3a6)THi

nocMiruKoro ra npIreMHuMr,Ic[oraÀaMu.> I uoeuy xurri npoHecy rpiæ cnirralu,

6ylu

rxe Àopocne caMocriùHe xrarrq! Ti rpyauoui,

HaBTIITJII4ueue nixoru.r He 3y[I,IH{TItct

Hagiero, a Ha3aAi: n4xvuicto,

sKi À,IeHenepi4ro

i 3aBXÀI.r AvIBvtr*rcs' BnepeÀ 3

ri pa4icrr ra lqacrt, mi q uisuana sa urxillui

xrrByrb B MoeMy cepUi i Àoci, fl,rx Âpysin, rxrax a rycrpila

poru,

ga <<rurinrHolo [aprolo)),

Moxy renep r enesueHicrrc H€rrBarHcnpanNniva. Jlro6a HBK Jtl6,

rn 3aBXÀHB

uoerttycepUi! B.{ureru

m 6arrxo i uarlq 3 tKIrMI,r Mo)KHa'noroBopI4TH,B tKrlx Mo)KHa

rroBqr,rrr{crra Bl,Icnyxaru [opaÀy. 3saugs Bq[TeJIt tK noBHa KpI{HI,{qt, 3 txoi MoxHa yAocTaJrb Haflurr4cfl qLrcroï ÀxepenbHoi BoÀI{. cnoBoc[oryr{eHHt (ynrc6neul4Ë 6amro 3Haqr4TbÀnr MeHe.Vlro$nesnÉ BqIireJI6- rleT sifi HacraBglt1ç, Bqr4TeJrbD Ây211e txufi 6yv 3 To6oto nopyq He rinsxu ni4 qac nepeMor, a fi ni.q i{ac [opa3oK. Koxes Brrr.rreJrbHBK Nel6 - qe JloÀuna 3 BeJII4Koïlirepu,

xra 4ificuo e n:ipueu rx

r:ar i sl4xosaHHl. Hau, yunrrra HBK J\b16, nporaroM HaBqaHHt y ruroni HaBqaHH.r{, 6yro y Koro HaBqIlTI,Icai 4o6pori, i nsaemoposyrraiunro,i AoIIoMo3i, i qr'Ipocri, i e gerrifi

rraipi crporocri

Ta cnpaBeÀJlurocri. Meui, m

naaù6y'rurouy rvurereni,

o$Oe'sgroso He3a6apOM6y4e ua roro pinHmucr. -f, nosa1alg Ko)KHOroBr{I4TeIt, qrgft ne noKJIaAaIoqu pyK HaBqaBuac 6yru q9MHI,IMIT ra vyÉnnruu. Hr'rsrKI'Iù BaI\'t yxniH!

t2