Page 1

05.07.13 l ฉบบัท่ี 1


“ เพื่ อ นเขี ย น ให้ เ พื่ อ นอ่ า น ” พื้ น ที่ สํ า หรั บ โฆษณา AC Echo ปี ที่ 1 รวม 7 ฉบั บ โปรดสอบถามราคา .

กองบรรณาธิ ก ารนั ก เรี ย น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ (AC Echo) เลขที� 26 ซอยเจริ ญ กรุ ง 40 ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางรั ก เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 facebook.com / assumpjournal E-book : assumpjournal.com ติ ด ต่ อ สอบถาม : 084 - 664 – 2266 , 089-200-9252 , assump.journal@gmail.com


ปกหลั ง

หลั ง ปกหน้ า และหน้ า แรก

หน้ า สุ ด ท้ า ย และก่ อ นปกหลั ง กลางเล่ ม


AND NOW WE CAN. ฝ่ ายการบริ ห ารจั ด การ : สิ ร วิ ช ญ์ กรี พ ร ,พี ร สิ ช ฌ์ แสงมณี ธ รรม ,ณั ฐ กมล นภาวรกุ ล ,รุ จิ ภ าส อั ศ วก้ องเกี ย รติ ,สุ วิ ท ย์ วรสิ ท ธิ� ชั ย , พริ ษ ฐ์ พฤทธิ ส าริ ก ร ,ณั ฐ วั ฒ น์ กิ จ นิ ธิ ป ระไพ ,กั ล ปพฤกษ์ เตชะศรี สุ ข โข ,วิ ศ รุ ต โชควิ บู ล ย์ สุ ข ,ศุ ภ วิ ช ญ์ ธั ช ชนะชั ย ฝ่ ายกองบรรณาธิ ก าร : วริ ศ ลิ ขิ ต อนุ ส รณ์ ,ธนวิ ช ญ์ ทองพรหม ,ศรุ ต พงศ์ มารยาท ,ยศพนธ์ จงรั ก ษ์ ธ นกิ จ ,ณั ช พล แซ่ ตั� น ,ศุ ภ ณั ฐ อรุ โ ณประโยชน์ , เตโชดม ภั ท รวรธรรม ,นราวิ ช ญ์ อุ ด มกะวานิ ช ,คุ ณ าพงษ์ ตระกู ล ปฐมฐิ ติ ,ชญานนท์ สุ ริ ย นนท์ ริ น ท์ ,ณั ฏ ฐ์ ชยกร ปรี ดิ พ านิ จ วิ ภ า ,ทวี ชั ย พรวั ฒ นวิ ชั ย , กิ ต ติ พ งษ์ พงษ์ พิ ทั ก ษ์ กุ ล ,ลัท ธพล ชาญสง่ า เวช ,ดนุ เ ชษฐ วี ร ธนนท์ ,สื บ สาย ส่ ง ประเสริ ฐ ,ประณต ตั น ตราธิ วุ ฒิ ,อธิ พั ช ร์ เพิ� ม ศิ ริ วั ช รกุ ล , วรุ ต ม์ ชั ย ยารั ง กิ จ รั ต น์ ,ปริ ธั ช สุ ท ธิ ชั ย พิ ช าติ ฝ่ ายเรขศิ ล ป์ และการถ่ ายภาพ : โกวิ ทั ต ถ์ ศรี ส ด ,ธนภั ท ร ปฏิ เ วชวงศ์ ,ธี ธั ช บุ ญ เรื อ ง ,ฐานพั ฒ น์ อิ ฐ วรากร ,ญาณวรุ ต ม์ ปิ ยะพิ ม ลสิ ท ธิ� , พงศ์ พิ สุ ท ธิ� ศรี ป รสม ,นภั ท ร เข็ ม วิ ล าศ ,จิ ร ภาส หลัก พิ พั ฒ น์ ,พนาวั ฒ น์ ณั ฐ เวช ,ภั ท รพล สุ ข วจี พ ร ,ภั ค ธร ชํ า นาญกิ จ ,พิ ช �ุ ต ม์ ตะติ โ ชติ พั น ธุ์ , ประกฤษฎ์ ศรี สุ พ ล ,ฤทธิ ภู มิ วั ช ระชั ย สุ ร พล ,ฉั ต ริ น ไตรเจริ ญ วั วั ฒ น์ ,จิ ร ากร สุ ข พั ฒ น์

กองบรรณาธิ ก ารนั ก เรี ย น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ (AC Echo) เลขที� 26 ซอยเจริ ญ กรุ ง 40 ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงบางรั ก เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 facebook.com / assumpjournal E-book : assumpjournal.com


TABLE OF CONTENTS

AC Echo #1 l 5 . 08 . 13

ครู อัสสัมชัญ

8

ไบกอน

10

ลาน

12

ลุงยู น

25

วินัยในโรงเรียนกับความเข้าใจ

15

ผู ้กล้า

30

ส. ศิวรักษ์

ตรอกกระจัว� หายไปไหน : Convince & Lively

assumpjournal.com facebook.com/assumpjournal assump.echo@gmail.com

อิฐหายไป และมันเป็ นการกระทําที�อกุ อาจ : เนื �องอก เข้ าแถวในตอนเช้ า กับต่อแถวใน Canteen : Dekz

บุรุษหลังฉาก : ปลิดปม , ขาวดํา

เด็กที�ไม่ร้ ูอะไรอย่างนาย จะมารู้เรื� องอะไร : หยาดนํ �าค้ างสีดํา

The Lobby

16

บรรลือสาส์น

The Man of Steel

18

กล้องถ่ายภาพเมื่อแรกมีในสยาม 34

The One & Only

20

นายกไทย กับ นายกเหล็ก

คนดี สังคม และความมีน้าํ ใจ

24

Food Review : Convince & Lively Movie Review : LDP Lady Gaga : Xbest

แต่คนทิ �งขยะกลับไม่ถกู ตําหนิ : เบ็ดเตล็ด

เรื� องราวของสํานักพิมพ์บรรลือสาส์น : Kru128 ไม่มีใครยอมถ่ายภาพ : Siamese

38

ล้ อการเมือง : Sansmith

Guy Fawkes

ส่งคําถาม แสดงความคิดเห็น วิจารณ์งานเขียน รวมทังร่� วมส่งบทความ ได้ ที� assump.echo@gmail.com หรื อ facebook.com/assumpjournal โปรดแนะนําตัวโดยคร่าว ระบุ ชื�อ-สกุลจริ ง , นามปากกา , เบอร์ โทรศัพท์ และหน้ าเฟซบุ๊ค หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาแล้ ว ทางกอง บ.ก. จะแจ้ งวาระการประชุมนักเขียนกลับไปทาง e-mail หากเป็ นงานวิจารณ์ จะตอบขอบคุณโดยนักเขียนเจ้ าของบทความ

40

ความจริ งภายใต้ หน้ ากาก : Flush , ดินสอสีคราม

iเรียน

6 l 05.08.13 l AC Echo#1

32

41

เทคโนโลยีกบั การศึกษา

Atheist ประชาธิปไตยในโรงเรี ยน : DarEDeviL:3

42


Editor’s Talk

AC Echo#1 l 05.08.13 l 7


1

ศ.ดร.ป๋ วย อึ ง้ ภากรณ์

2

นายป๋ วย เขียนถึง มัสเซอร์ เ จื อ

อั ส สั ม ชนิ ก เลขประจํ า ตั ว 7036 ในงานปลงศพ เมื่อ วั น ที่ 16 มกราคม 2507 ครู อั ส สั ม ชั ญ พ.ศ. 2476 - 2480 ผู ้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2502 - 2514

ครู ไ ทยคนถัด มา ที� คุณ ป๋ วยเคารพนับ ถื อ เป็ นพิ เ ศษ คื อ มัสเซอร์ เจื อ ฉั�วประยูร ซึ�งพวกเราเรี ยกท่านกันว่าคุณป้ า เพราะท่านมี กิ ริ ย มารยาท เรี ย บร้ อยดัง อิ ส ตรี แต่ ท่ า นเก่ ง มวยไม่ แ พ้ บุรุ ษ เพศ และสอนภาษาไทยอย่ า งดี ยิ� ง ในงานปลงศพท่ า น คุ ณ ป๋ วยเขี ยน ถึ ง ท่ า นไว้ ดัง นี � 2

1

นายป๋ วย อึ�ง ภากรณ์ เ ป็ นผู้ช ายไทยคนแรกที� ไ ด้ รั บ รางวัล แมกไซไซในฐานะข้ า ราชการตัว อย่ า งที� ซื� อ สัต ย์ สุจ ริ ต จากประเทศ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ�ง เคยถื อ กัน ว่า มี เ กี ย รติ ม ากเมื� อ ราวๆ กึ� ง ศตวรรษที� แ ล้ ว สุน ทรพจน์ ใ นการรั บ รางวัล ดัง กล่า ว คุณ ป๋ วยบอกว่ า ท่ า นสํ า นึ ก ในบุญ คุณ ของครู โ รงเรี ย นอัส สัม ชัญ ที� อ บรมสั�ง สอน ให้ ท่ า นเป็ นคนดี แม้ ท่ า นจะไม่ ไ ด้ เ อ่ ย ชื� อ ท่ า นใด แต่ เ ท่ า ที� ท ราบ ท่ า นเคารพนับ ถื อ ภราดาฮูแ บโต้ เป็ นอย่ า งยิ� ง ว่ า ท่ า นผู้นัน� อ่ อ น น้ อ มถ่ อ มตน มี ศี ล าจารวัต ร เป็ นแบบอย่ า งได้ สํ า หรั บ สาธุ ช น แม้ ท่ า นจะไม่ มี ชื� อ เสี ย งโด่ ง ดัง เท่ า ภราดา ฟ.ฮี แ ลร์ หรื อ เป็ นนัก บริ ห ารเช่ น ภราดาฮูเ บิ ร์ ต หรื อ ภราดาไมเกิ ล สํ า หรั บ ครู ไ ทยนัน� คุณ ป๋ วยเคารพท่ า นมหาสุข ศุภ ศิ ริ ยิ� ง กว่ า ใครคนใดอื� น ท่ า นผู้นี แ� ม้ ท่ า น ฟ.ฮี แ ลร์ ก็ ย กย่ อ งเกี ย รติ คุณ มาก ท่า นมี ค วามสามารถมาก หากมัก ทํ า การอย่า งปิ ดทองหลัง พระ ท่ า นเป็ นคนเย็ น ในขณะที� ท่ า น ฟ.ฮี แ ลร์ เ ป็ นคนร้ อน จึ ง เข้ า กัน ได้ ดี นอกไปจากนี แ� ล้ ว ท่ า นมหายัง เป็ นคนนํ า ด.ช. ป๋ วย มา ฝากเรี ย นที� โ รงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ อี ก ด้ วย บุ ญ คุ ณ ส่ ว นตั ว ที� ว่ า นี � คุณ ป๋ วยไม่ ร้ ู ลื ม เอาเลย

8 l 05.08.13 l AC Echo#1

คุณป๋ วยบอกข้ าพเจ้ าว่าถึงมัสเซอร์ เจือจะอุทิศตนเพียงใด ก็ ไ ม่ เ ท่ า มัส เซอร์ เ จริ ญ บุ ญ มโหตม์ ซึ� ง เสี ย สละความสุข ส่ ว นตัว โดยทุ่ม เทให้ กับ การสอนที� โ รงเรี ย นเรี ย นอัส สัม ชัญ เป็ นอย่ า งยิ� ง ยิ� ง ท่ า นสอนภาษาไทย ซึ� ง นัก เรี ย นมัก ไม่ ส นใจด้ ว ยแล้ ว ท่ า นยิ� ง ต้ อ งใช้ ความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะเป็ นพิ เ ศษ ทัง� ชี วิ ต ส่ ว นตัว ก็ ย ากจน หากท่ า นไม่ เ คยคิ ด หาเศษหาเลยจากการสอนพิ เ ศษหรื อ อะไร ในทางอื� น ๆ นอกจากเงิ น เดื อ นอั น น้ อยนิ ด ครู อ าจารย์ ที� เ อ่ ย ชื� อ มาทั ง� หมดนี � ข้ าพเจ้ ารู้ จั ก ทุ ก ๆ ท่ า น ยิ� ง มั ส เซอร์ เจริ ญด้ วยแล้ ว ถ้ าไม่ ไ ด้ ท่ า น ภาษาไทยของ ข้ าพเจ้ าย่ อ มไม่ ก ระเตื อ� งขึ น� ได้ เลยในโรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ โดยท่ า นได้ เมตตาปรานี ข้ าพเจ้ ามาจนตลอดชี วิ ต ของท่ า น ทั ง� ท่ า นยั ง ได้ สอนลู ก ชายคนโตของข้ าพเจ้ าอี ก ด้ วย ในบันปลายของชี � วิตท่านขอให้ ข้าพเจ้ าพาไปถวายตัวกับ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร แล้ วบวชอยู่ ที� วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร โดยมี เ จ้ า พระคุณ สมเด็ จ เป็ นพระอุปั ช ฌาย์ และท่ า นมรณภาพ ในผ้ ากาสาวพัส ตร์ สมเด็ จ พระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี น าถทรง รั บ งานศพท่ า นไว้ ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ที� จ ริ ง คุ ณ ป๋ วยก็ เ คยเป็ นมั ส เซอร์ ที� โ รงเรี ย นอั ส สัม ชั ญ เมื� อ ท่ า นจบชั น� ม.๘ แล้ ว โดยท่ า นเรี ยนที� ม หาวิ ท ยาลั ย วิ ช าธรรมศาสตร์ และการเมื อ ง ควบคู่ กั น ไปด้ วย ศิ ษ ย์ รุ่ น แรก ของท่ า น ซึ� ง ต่ อ มาได้ เป็ นครู ข องข้ าพเจ้ าคื อ มั ส เซอร์ จรรยา เสนี ว งศ์ ณ อยุ ธ ยา ท่ า นผู้ นี ก� ็ มี อุ ป การคุ ณ กั บ ข้ าพเจ้ ามาจน ตลอดชี วิ ต ของท่ า น


ส.ศิวรักษ์ มัส เซอร์ จ รรยาเป็ นศิ ษ ย์ มัส เซอร์ ป๋ วย เท่ า ๆ กับ เป็ นศิ ษ ย์ มั ส เซอร์ เ ฉิ ด สุ ด ารา ซึ� ง เป็ นนั ก เรี ย นรุ่ น เดี ย วกั บ มั ส เซอร์ ป๋ วย ข้ า พเจ้ า เองก็ เ ป็ นศิ ษ ย์ มัส เซอร์ เ ฉิ ด แต่ไ ม่ ไ ด้ ใ กล้ ชิ ด กับ ท่ า นมากนัก เพราะข้ า พเจ้ า ไม่ ใ ช่ นัก ฟุต บอล ข้ าพเจ้ าเอง เมื� อ จบ ม.๘ แล้ ว ก็ ไ ด้ ไปสมั ค รเป็ นครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญเหมื อนกัน ท่านอธิ การอูร์ แบง บอกว่าจะให้ ข้ าพเจ้ า สอนภาษาฝรั� ง เศสชั น� มู ล ทั ง� ๆ ที� ข้ าพเจ้ าเรี ย นภาษานั น� ในชั น� ม.๗ ม.๘ เท่ า นัน� ท่ า นว่ า ข้ า พเจ้ า ทํ า ได้ โดยให้ ดูค รู ข องข้ า พเจ้ า ว่ า ท่ า นไหนสอนดี ก็ ใ ห้ เอาอย่ า งมา แต่ แ ล้ วภายหลั ง ท่ า นคง เปลี� ย นใจ ท่ า นไปบอกมัส เซอร์ เ จื อ ฉั� ว ประยู ร ว่ า จะให้ ข้ าพเจ้ า สอนภาษาไทย ชัน� ม.๗ ม.๘ ซึ�งต้ องถื อว่าเป็ นเกี ยรติยศยิ�ง ทัง� นี � เพราะท่านสังเกตมาก่อนแล้ วว่าเวลาอาจารย์ สะอาด อินทรสาลี

ครู พิ เ ศษที� ม าสอนภาษาไทยจากโรงเรี ย นนายร้ อย จปร. มาสอน ม.๗ ม.๘ ไม่ ไ ด้ ท่ า นโทรศัพ ท์ ม า ขอให้ ข้ า พเจ้ า สอนภาษาไทยแทน ทัง� ๆ ที� ข้ า พเจ้ า ก็ ยัง เป็ นนัก เรี ย นอยู่ โดยเพื� อ นร่ ว มชัน� เรี ย นยอมรั บ ความเป็ นครู ข องข้ า พเจ้ า ทุก คน เสี ย ดายที� ข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ นครู ของอัส สัม ชัญ เพราะไปเรี ย นต่ อ ที� อัง กฤษเสี ย เลยที เ ดี ย ว หาไม่ ก็ จะได้ ชื� อว่าเป็ นมัสเซอร์ กับเขาด้ วยบ้ างเหมื อนกันดังมัสเซอร์ จรรยา เรี ย กมัส เซอร์ ป๋ วยด้ ว ยความภูมิ ใ จตลอดมา ที� เ ล่า มาย่ อ ๆ นี � ก็ เ พื� อ ให้ นัก เรี ย นอัส สัม ชัญ ทุก วัน นี � มี ค วามภาคภูมิ ใ จกับ ครู บ าอาจารย์ ใ นอดี ต และถ้ า ครู อ าจารย์ ใ นปั จ จุบัน มี คุณ ค่ า ไม่ น้ อ ยไปกว่ า ท่ า นนัน� ๆ อัส สัม ชัญ ก็ จ ะคงมี ศัก ดิ� ศ รี ใ นทางความดี ความงาม และความจริ ง นอกเหนื อ ไปจากวิ ช าความรู้ ทั�ว ๆ ไป ที� ต้ อ งเรี ย นกัน ตามหลัก สูต ร

2

AC Echo#1 l 05.08.13 l 9


ตรอกกระจัว� หายไป l ไบก้ อน

ถ้ า

พูดถึงแหล่งร้ านอาหารชื�อดังในหมู่ เราโรงเรี ยนอัสสัมชัญที�ไม่ว่าจะเป็ นคุณครู นักเรี ยน รวมไปถึง บุค ลากรทุก คนก็ ต้ อ งรู้ จัก ไม่ว่า จะเป็ น ขาหมูตรอกซุง ร้ านอาหารตามสัง� ตรอกชิว หรือแม้ แต่ มัสยิดฮารูณ แต่ที�ลืมไม่ได้ เลยก็คือ . . "ตรอกกระจั�ว" ข้ างโรงเรี ยนซึง� เคียงคู่อยู่กบั รัว� แดงขาวมาเป็ นเวลา ยาวนานหลาย 10 ปี แต่ทําไมตอนนีอ� ยู่ดีๆมันถึง ได้ หายไป อย่ า ง ไ ร้ ร่ อ ง ร อ ย … . . รู้ ไหมว่ าทําไมตรอกเล็กๆข้ างโรงเรี ยนของเรา ถึงได้ ช� ือว่ า “ตรอกกระจั�ว” ? >>เมื�อเวลาฝนตกโปรยลงมา แมลงสาบ(กระจัว� )จะ ออกมาวิ� ง กั น พร่ า นไปหมด จึ ง ได้ ฉายาว่ า เป็ น “ตรอกกระจัว� ” แห่งรัว� อัสสัมชัญ

10 l 05.08.13 l AC Echo#1

ตรอกกระจั�ว” ขายอะไร ? >>เป็ นที�ร้ ู กนั ดีอยู่แล้ วว่าตรอกกระจัว� มีอาหารที� โด่งดังมาก เพราะคนที�มาทานกันก็บอกกันปาก ต่อปากรวมถึงเคยลงทังนิ � ตยสาร และหนังสือพิมพ์ นัน� ก็คือ “ก๋วยเตี�ยวแคะ” นัน� เอง ใครเป็ นเจ้ าของร้ านก๋ วยเตี�ยวแคะตรอกกระจั�ว ? >>คนที�เป็ นเจ้ าของร้ านนัน� คืออาเฮียคนหนึ�งชื�อว่า “เฮียอ้ วน” หรื อ "เฮียซํ �า" ซึง� ทุกๆคนที�เคยไปทานคง จะรู้ ดีว่าอาเฮียเนี�ยมักจะมีนิสยั ที�ชอบด่าภรรยารวม ถึงลูกจ้ างของเฮียข้ ามหัวลูกค้ าเสมอ ถือว่าเป็ นสีสนั ของร้ านอย่างหนึง� เลยก็วา่ ได้ ตอนนี �ประเด็นสําคัญไม่ได้ อยูท่ ี�ตรอกกระจัว� ขายอะไร ? มีอะไรดี ? หรื อ ทําไมถึงอร่ อย ? แต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงปั ญหาที�ยงั คงค้ างคา อยูใ่ นใจทุกๆคน นัน� ก็คือ “ตรอกกระจัว� หายไปไหน….?” เชื�อว่าเด็กอัสสัมชัญหลายๆคนที�เดินผ่านบริ เวณ


Covince & Lively ข้ างโรงเรี ยนเป็ นอันต้ องสงสัยว่า เอ๊ ะ ! ก๋วยเตี�ยวแคะตรงตรอกกระจัว� มันหายไปอยูไ่ หนแล้ ว ? นัน� เป็ นคําถามที�ทกุ คนถามกันยกใหญ่วา่ ทําไมเหลือแต่ร้านขายเปาะเปี� ยะกับป้าแก่ๆหล่ะ… (เปาะเปี� ยะกับป้าแก่ๆที�ตอนนี �ก็ไม่อยูแ่ ล้ วเหมือนกัน) อาเฮียกับก๋วยเตี�ยวแคะของข้ าหายไปไหน ? ยังคงมีคํารํ� าลือกันมาหนาหูอยูเ่ รื� อยๆ หลากหลายประเด็นกันต่างๆ นานา บอกเล่ากันปากต่อปากมาเรื� อยๆ อย่างล่องลอยไร้ หลักแหล่งแก่นสาร แต่ยงั มีบางคนที�ต้องการค้ นหาคําตอบของคําถาม ที�ยงั คงค้ างคาใจอยูเ่ ลยได้ ไปถามจากปาก ของคนในพื �นที�ถงึ สาเหตุที�แท้ จริ ง ว่า “ ตรอกกระจัว� หายไปไหนหล่ะครับพี� ? ” คนที�ไปถามก็จะได้ คําตอบมามากมายหลายอย่าง ซึง� เป็ นที�ซบุ ซิบกันมาว่า… “สงสัยเฮียอ้ วนอพยพรังหนีหนี �ไปแล้ วรึเปล่า ?” “แต่จําได้ วา่ เมื�อหลายปี ก่อนมีป้ายสีฟ้าๆมาติด

ภาพ : นทิ ส ม์ ศิ ร ิ ว ั ฒ นเจริ ญ

ว่าเป็ นที�ดนิ ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์หนิ ?” “หรื อนี�คือจุดจบของก๋วยเตี�ยวแคะตรอกกระจัว� ที�จะต้ องทุบรังแล้ วจากไป... ?” หรื อแม้ แต่คําตอบที�ได้ จะเป็ นคําตอบที�สดุ แสนจะธรรมดาอย่าง “มันย้ ายไปแล้ วน้ อง” ซึง� มันก็ ใช่! เห็นอยูว่ า่ ย้ ายไปแล้ ว มันคงไม่อยูด่ ีๆ ก็หายวับไปหรื อโดนคฑาวิเศษเสกให้ มนั หายไป หรื อว่า …. จะมีใครเอาไบก้ อนมาไล่ฉีดก็คงจะไม่ใช่ ! แท้ ที�จริ งแล้ วเฮียอ้ วนไม่ได้ ตดิ หนี �หรื อล้ มละลาย อย่างที�คนอื�นเอาไปพูดกันเพราะจริ งๆแล้ ว เป็ นเรื� องของสถานที� และสุขอนามัย ที�เจ้ าของที� (ตึกแถวข้ างๆ) ต้ องการให้ มีความสะอาด รวมถึงการห้ ามตังรกรากในการขายของ � เหมือนกับยึดพื �นที�ถาวรและมีการเตือน เฮียอ้ วนมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ ว จนถึงวันที�เจ้ าของพื �นที� ถึงขีดสุดของความทน เลยสัง� รื อ� รังอนรากถอนโคนกันไป ทีนี �ก็ต้องรอดูตอ่ ไปว่ากระจัว� จะกลับตรอกหรื อไม่ ? หรื อนี�จะเป็ นจุดจบของตรอกกระจัว� ซึง� (เคย) มีก๋วยเตี�ยวแคะเป็ นที�ฝากท้ องของเด็กอัสสัมชัญ และผู้คนรอบข้ างอาณาบริ เวณแล้ ว....

AC Echo#1 l 05.08.13 l 11


มีอิฐก้ อนหนึง� หายไป l ลาน

ลาน ‘มีอิฐก้ อนหนึง� หายไป’ ‘และมันเป็ นการกระทําที�อกุ อาจที�สดุ ตังแต่ � มีการก่อตังโรงเรี � ยนมา’ ‘มนุษย์ทกุ ผู้ ทุกหมูเ่ หล่าที�มีความพึงพอใจเป็ นพิเศษกับการได้ มองดู รับรู้เหตุการณ์ที�ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาซึง� นอกเหนือจากที�มนุษย์ ผู้อื�นจะรับรู้ กันโดยทัว� ไปนันต่ � างกรู เข้ ามารุ มอ้ อมล้ อมชะโงกหัวตน ให้ พ้นเงาหัวคนอื�นเพียงเพื�อได้ เห็นเส้ นกันระหว่ � างลานที�ยืนกับสถาน ที�เกิดเหตุมาสเตอร์ ผ้ ทู ําหน้ าที�เป็ นผู้ควบคุมกฎโรงเรี ยนใช้ เทปพลาสติก ขึงยาวเป็ นแนวกันสี � เ� หลีย� มหลายเมตรปิ ดบังพื �นที�สมุ่ เสีย� งสังเกตจาก รอยย่นบนใบหน้ าที�ทําให้ ดสู งู อายุขึ �นไปอีกสิบหรื อ ยี�สบิ ปี บนใบหน้ า ก็ ส ามารถบ่ง บอกสภาวะที� ม าสเตอร์ แ บกรั บ อยู่ต อนนี ไ� ด้ อ ย่ า งดี มาสเตอร์ คนที�ยืนรี ดเค้ นข้ อมูลจากนักเรี ยนรอบบริ เวณยืนอยูถ่ ดั ออกไป จากผู้ควบคุมกฎไม่ไกลเท่าไหร่นกั แอบได้ ยินเค้ าว่าต่อกันมาให้ ฟังอีก ทีวา่ คนร้ ายเป็ นมนุษย์ที�ถกู หล่อหลอมมาจากการศึกษาที�ตํ�าทรามแบบสุดๆ บางคนบอกมาว่าเป็ นฝี มือของศิษย์เก่าที�มีความเคียดแค้ นแรงกล้ า ต่อโรงเรี ยนอันเป็ นที�รักยิ�งของพวกเขาแต่ก็เหมือนได้ ยินมาสเตอร์ อีกกลุม่ ที�แอบคุยกันอยูห่ ลังฝูงชนคุยกันอีกทีวา่ เป็ นฝี มือขอ คนนอก โรงเรี ยนนี �มันเปิ ดตลอดทังวั � นและคืน ใครก็สามารถมาหยิบอิฐออกไปจาก ลาน ได้ ไม่ยากเท่าไหร่นกั ไม่สิ ไม่วา่ ใคร ก็สามารถที�จะเดินเข้ ามาในโรงเรี ยน แล้ วใครกันคือผู้ต้องสงสัย ใคร คือคนที�ขโมยอิฐ ไป น่าหาคําตอบมากๆเลย ‘ว่าไหม? ’

12 l 05.08.13 l AC Echo#1

‘ไม่ น่ า เชื� อ ว่ า จะมี นั ก เรี ยนไม่ ใ ช่ สิ มี ม นุ ษ ย์ ห น้ าไหน ‘กล้ า’ที� จ ะ‘ขโมย’อิ ฐ ไปจากลานถ้ าคิ ด จะกระทํ า การเช่ น นี � สู้จดุ ไฟเผาตึกเรี ยนไปเลยยังจะดีซะกว่า’‘บ้ าไปแล้ วแน่ๆคนบ้ าที�ไหน กันที�คิดว่าอิฐหายไปก้ อนหนึ�งแล้ วจะไม่มีใครสักคนในโรงเรี ยนที�จะ รั บรู้ ถึงความผิดปกติของลานได้ เลยหรื อ?ที�สําคัญคนร้ ายยังเลือก บริ เวณก่อเหตุตรงกลางของลานพอดีนี�ถามจริ งๆเหอะว่าตังใจที � � จะ ขโมยจริ งๆหรื อเปล่า?ตังใจที � �จะขโมยโดนที�ทําให้ ร้ ู ว่าถูกขโมยนี�นบั ว่าเป็ นหัวขโมยมือใหม่สนิ ะแหม ก็เล่นเปิ ดเผยสถานที�ก่อการขนาดนี � ป่ านนี �เด็กนักเรี ยนทังโรงเรี � ยนคงจะรู้ กนั หมดแล้ วล่ะมังตอนนี � �ทุกคน ก็ ม ายื น มุง กัน หมดเลยนี� น าหัว ขโมยคนนี ก� ็ โ ง่ จ ริ ง ท่ า ทางวัย เด็ ก จะเป็ นเด็กมีปัญหาพ่อแม่คงไม่ให้ ความสนใจสักเท่าไหร่ จึงต้ องมา เรี ยกร้ องหาความสนใจตอนโตแบบนี �เฮ้ อก็พอเข้ าใจอยู่วา่ อิฐมันเป็ น สิ� ง ที� ส ร้ างความหลงใหลได้ อ ย่ า งเกิ น ความหัก ห้ า มใจมากๆทัง� สี ทังกลิ � น� ทังสั � มผัสของอิฐ เหมือนกับว่ามันดึงดูดเราจากส่วนที�ลกึ ที�สดุ ที�มนุษย์คนหนึง� พึงจะต้ องการบางคนถึงกับนํ �าลายไหลหกเลอะออก มาโดยไม่ร้ ู ตัวเลยก็มีร้องไห้ ใส่บนลานก็เคยมีเยอะแยะไปไม่มีใคร หรอกที�จะต้ านทานอํานาจดึงดูดจากอิฐได้ อย่างมากก็ทําได้ แค่เก็บ อาการไม่ให้ แสดงออกเท่านัน� แหละแต่มันจะเก็บไปได้ สกั กี� นํา� กัน ไอ้ พวกที�พยายามทําตัวฝื นธรรมชาติอนั ดีงามของตัวเองคิดว่าทํามา เป็ นปฏิ เ สธก้ อนอิ ฐ ที� ยิ� ง ใหญ่ แ ล้ ว จะสามารถยิ� ง ใหญ่ เ ที ย บเท่ า อิฐไปได้ เชียวหรื อ?เคยมีคนบอกมาอีกทีนะว่าอิฐบนลานเหล่านี �มีตํา นาน!!ตังแต่ � ยคุ ที�บาทหลวงฝรั�งเศสเปิ ดโรงเรี ยนใหม่ๆอิฐเหล่านี �ก็คือ อิฐที�บาทหลวงท่านนันเหยี � ยบพร้ อมโคลนตมที�คอยทับถมประเทศ อยู่ ใ ห้ จมลงไปอายุ อิ ฐ ประเมิ น อย่ า งคร่ า วๆเค้ าว่ า กั น ว่ า อยู่ ม า ประมาณร้ อยกว่ า ปี คิ ด ถึ ง คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ ข องอิ ฐ ดู สิ มัน ไม่ ใ ช่ แ ค่ วัต ถุ แ ล้ ว มัน อยู่ ม านานขนาดนี เ� ค้ าต้ องเรี ย กมัน ว่ า เอกลั ก ษณ์ เ ป็ นภาพลั ก ษณ์ อั น ประเสริ ฐ เลิ ศ ลํ า� ของโรงเรี ย น ไอ้ คนที�คิดจะขโมยไปนี�ก็เข้ าใจเลือกเป้าหมายนะขโมยของสําคัญไป ได้ อย่างไร้ ร่องรอยไม่มีหลักฐานและฮือฮาได้ พอสมควรเชียว ’ ‘ลานถูก สร้ างขึน� มาจากก้ อ นอิ ฐ หลายก้ อ นวางเรี ย งตัว ต่อๆกันไปเป็ นวงกว้ างทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้ าแลดูให้ ลกั ษณะเป็ นกําแพง ขนาด เล็กๆที�ไม่เห็นทางที�จะก้ าวข้ ามผ่านไปได้ เมื�อมองจากมุมสูง จะเห็ น ตึ ก เรี ยนเก่ า (เค้ าว่ า กั น ว่ า เก่ า แต่ เ ก่ า สู้ กั บ ลานไม่ ไ ด้ ) ปิ ดทางด้ านหนึ�งของกําแพงนี �ไว้ ตรงข้ ามตึกเรี ยนเก่า(ที�เก่าสู้ลานไม่ ได้ ห รอก)เป็ นตึก เรี ย นใหม่เ ป็ นวิ สัย ทัศ น์ ใ หม่จ ากผู้บ ริ ก ารคนเก่ า ที�พึ�งจะถูกขับไล่ไปไม่นานนักอีกด้ านหนึ�งเป็ นโบสถ์เก่าที�มีอายุยาว นานพอๆกับ ลานได้ เ ลยกระมัง มี บ างคนบอกมาอี ก ว่า อิ ฐ ที� นํ า มา สร้ างโบสถ์เป็ นอิฐที�เหลือจากการสร้ างลานอีกทีหนึ�งตรงข้ ามโบสถ์ ก็เป็ นตึกสูงเสียดฟ้า สูงจนบังโบสถ์มิดสี�ด้านของลาน


ลาน ก็ปลดปล่อยมลภาวะของตนเองลงบนลานก็บ่อยๆไป แต่บงั เอิญ สิ� ง ที� เ ห็ น ตรงหน้ า ตอนนี ม� ัน ดูจ ะเป็ นเรื� อ งที� ใ หญ่ ยิ� ง กว่ า ฉี� ที� กํ า ลัง จะหยดลงบนลาน คราบเหงื�อขี �ไคลที�มีอยูเ่ กลื�อนลานไปหมด มันน่า จะเป็ นเรื� องที�ใหญ่มากถึงขันว่ � าน่าจะเป็ นการกระทําที�อกุ อาจที�สดุ ตังแต่ � ก่อตังโรงเรี � ยนมาเลยก็ได้ ข้ างๆกองมาสเตอร์ มงุ นักเรี ยน มุงกัน นัน� มี อิฐ หายไป อีก ก้ อนหนึง� ’ ล้ อ มกรอบตัว ลานให้ ยัง คงอยู่ใ นรู ป ของสี� เ หลี� ย มผื น ผ้ า ขนาดย่ อ มๆ เมื� อ สัง เกตโดยสัง เขปแล้ ว ลานเป็ นสถานที� ที� ใ ห้ ค วามรู้ สึก ปิ ดเวลา ยื น อยู่ตัว คนเดี ย วบนลานหลายครั ง� ที� ร้ ู สึก สิ น� หวัง เป็ นความรู้ สึก ที� เ หมื อ นว่ า เรากํ า ลัง ยื น อยู่บ นกํ า แพงอิ ฐ ทุบ ให้ แ ตกยัง ไงก็ เ ดิ น ทะลุกําแพงอิ ฐไป ไม่ได้ อยู่ดี รอบข้ างกํ าแพงอิ ฐก็ เป็ นกํ าแพงซี เมนต์ รอบ ตัว มี แ ต่กํ า แพง ดี น ะ ที� เ รามี อิ ฐ เป็ นที� พัก พิ ง ’ ‘ถื อ ว่ า เป็ นเรื� อ งแปลก ที� มี ข่ า วเกิ ด ขึ น� ในโรงเรี ย นนี โ� ดยเฉพาะเรื� อ งของ อิ ฐ มาสเตอร์ มั ก จะพู ด อยู่ เ สมอว่ า โรงเรี ยนเราโชคดี ท�ี มี อิ ฐ โรงเรี ยนอื� น นี� ไม่ มี น ะเป็ นแห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วเป็ นเอกลั ก ษณ์ อั น มี เ กี ย รติ ยิ� ง ของ โรงเรี ย นเราจงยื ด อก และหลงใหลในมัน อย่ า งภาคภูมิ เพื� อ นๆนัก เรี ย นมัก จะเกิ ด คํ า ถามว่ า ทํ า ไมแหมก็ จ ะไม่ ให้ ตัง� คํ า ถามได้ อ ย่ า งไรในเมื� อ ตอนเข้ า โรงเรี ย นมาใหม่ ๆ เรายัง ไม่ ร้ ู จัก ลานและอิ ฐ กั น เลยนี� น าและหลัง จากเพื� อ นๆนัก เรี ย นได้ ประสบพบเจอ กับ อิ ฐ และลานก็ เ กิ ด คํ า ถามอี ก ว่ า ทํ า ไมเราถึ ง ไม่ เข้ า ใจในความ หลงใหลของ อิ ฐ ตัง� แต่แ รกทัง� ๆที� มัน ก็ อ ยู่ต รงหน้ า มา ตลอดนํ า� ตาของเพื� อ นๆ นัก เรี ย น ทุก คน หลั�ง ไหลลงบนลานไม่ ห ยุด ได้ ยิ น จากรุ่ น พี� ที� ร้ ู จัก มาอี ก ที ว่า ทุก รุ่ น ก็ เ ป็ นเช่ น นี เ� หมื อ นกัน นํ า� ตา ของนัก เรี ย นหยด ลงบน ลาน และ อิ ฐ เหมื อ นกับ เป็ นวัฒ นธรรม บางอย่ า งของโรงเรี ย น มัน จึง เป็ นเรื� อ งแปลก ที� อิ ฐ หายไปจาก ลาน’ ‘ทุ ก คนกํ า ลัง ดูอ ยู่ ทุ ก ๆคนกํ า ลัง มุง ดูร อยว่ า งของ อิ ฐ บนลานอยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น มาสเตอร์ ห รื อ มิ ส ศิ ษ ย์ เ ก่ า หรื อ นั ก เรี ย น ปั จจุ บั น ภารโรง หรื อ ยามต่ า งก็ ส นใจแต่ รู เ ล็ ก ๆรู ห นึ� ง บนลานดู แ ล้ วน่ า แปลกใจ และน่ า สลดใจเสี ย จริ ง ’ ‘ฉิ บ หาย ฉิ บ หาย ฉิ บ หาย ไปคลุก ตัว อยู่ใ นวงนัก เรี ย นมุง มาสเตอร์ มุง ลึก ไปหน่ อ ยกว่า จะออกมาฉี� ไ ด้ เ กื อ บจะได้ เ พิ� ม ประวัติ ศาสตร์ เหม็ นฉุนอมเปรี ย� วลงบนลานเสี ยแล้ วแค่การซ้ อมตะโกนและ แปร กระดาษสี สดใสเพื� อความสามัคคี ของหมู่คณะก็ ได้ ชโลมลานให้ เต็ม ไปด้ วยหยดเม็ดเหงื� อที� เหื อดแห้ งและคราบขี ไ� คลไว้ มากพออยู่แล้ ว บางวันที� มี การซ้ อมหนักหน่ อยก็ มี นักเรี ยนน้ องบางคนอดกลัน� ไม่ไหว

‘วัน นี ม� ัน วัน อะไรกั น ครั บ ?ดูร ายการทํ า นายดวงชะตา ประจําวันทางโทรทัศน์ตอนเช้ าก่อนจะออกจากบ้ านไม่เห็นจะบอก ว่าดวงของคนเกิดวันอังคารจะไม่มีอะไรผิดปกติชีวิตปกติมีสุขสม เหมื อนคนทั�วไปปกติไอ้ รายการนี ม� ันก็ ตรงบ้ างไม่ตรงบ้ างเอาแน่ เอานอนอะไรไม่ได้ เท่าไหร่ แต่ทําไมมันต้ องมาไม่ตรงเอาวันนีด� ้ วย ใครก็ได้ ช่วยบอกทีว่าไอ้ อิฐที�มนั หายไปก้ อนที�สองนี�มนั หายไปตอน ไหน?ตอนเช้ าเข้ าโรงเรี ยนมัน� ใจเลยว่าเป็ นคนแรกที�เห็นไอ้ ช่องว่าง ช่องแรกบนกลางลานอย่างแน่นอนไม่มีใครที�เห็นก่อนหน้ านี �อีกแล้ ว แหละ การนอนแต่หวั คํ�า และตื�นแต่เช้ าตรู่ทกุ วันเสมอเป็ นความภาค ภูมิใจ ที�ไม่ใช่วา่ ใครๆจะทํากันได้ งา่ ยๆ ต้ องเตรี ยมพร้ อมร่างกายแต่ หัวคํ�า เพื�อพักผ่อนและตื�นขึน� รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ต้ อง ปฏิบตั ิกิจการส่วนตัวให้ เสร็ จ อิฐก้ อนแรกมันหายไปตอนที�ไม่มีใคร สักคนที�อยูใ่ น ลานนอกจาก คนร้ ายแต่อิฐก้ อนที�สอง มันดันหายไป ตอนที�ทกุ คนอยูบ่ นลานนี�ไง ทุกคนเป็ นผู้อยูใ่ นเหตุการณ์ ทุกคนเป็ นพยาน ทุกคนเป็ นผู้ต้องสงสัย แล้ วเมื�อไหร่มนั จะสอบปากคําเสร็ จครับเนี �ย .. ‘เฮ้ อ วันนี �มันวันซวยชัดๆ..’ ‘มีอิฐหายไปอีกแล้ ว?..ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรี ยน นี �มัน เคยป้องกันอะไรได้ จริ งๆหรอ..’ ‘มะกี �มันยังหายไปก้ อนเดียว .. นี�หายไปไหนอีกก้ อนวะ..’ ‘อุกอาจ ... อุกอาจเกินไปแล้ ว การนํา ความหลงใหลสาธารณะ ไปเป็ นของตัวเองเช่นนี �ควรจะมีการลงโทษอย่างสาสม ’ ‘ก้ อนเดียวมันไม่พอหรื อยังไงกันวะ’ ‘ใครขโมย อิฐ ไป?’ ‘เป็ นไปได้ ไหมว่าก้ อนแรก กับก้ อนที�สอง .........คนขโมยเป็ นคนละคนกัน?’

AC Echo#1 l 05.08.13 l 13


เนื �องอก ‘มนุษย์เป็ น สัตว์ ที�ประหลาด ไม่น่าจะต้ องถามว่ามัน ประหลาดยังไงเพราะทุกสิ�งที�มนุษย์ทําล้ วน แตกต่างไปจากความ เป็ นธรรมชาติของตัวมนุษย์เองในบางครัง� รวมถึงความต้ องการก็ล้วน ผิดแปลกไปเช่นกัน โรงเรี ยนนี �ก็เหมือนมนุษย์ ล้ วนผิดแปลกไป จากธรรมชาติที�มนั ควร จะเป็ นโรงเรี ยนนีมี� ความต้ องการในตัวของมันเองโรงเรี ยนมันผิดแปลก ไปจากสถาปั ตยกรรมอื�น ทังที � �ตวั สถาปั ตยกรรมก็สร้ างตามสมัยนิยม ปูน และโครงเหล็กเส้ น ถูกฉาบทับกันกลายเป็ นสถาปั ตยกรรมทรง เหลี�ยมเรี ยบง่ายงดงามที�เรี ยกว่าตึกโรงเรี ยนมีตกึ ตังขึ � �นสูงจากพื �นดิน หลายเอื �อมเพื�อเพิ�มพื �นที�รองรับเหล่านักเรี ยนที�ต้องการจะเข้ ามาเป็ น ส่วนหนึง� ของโรงเรี ยน ซึง� มากล้ น หรื ออย่างน้ อย โรงเรี ยนก็ต้องการ ให้ เป็ นเช่นนัน� แล้ ว สถาปั ต ยกรรมเรี ย บๆนี ม� ี สิ� ง ใดที� ค วรแก่ ก ารมองว่ า แตกต่า ง ไปจากทรงเหลี�ยม เรี ยบง่าย งดงาม อื�น? มีคนบอกมาว่าเรามี อิฐและลานมีคนบอกมาอีกว่ามันคือเอกลักษณ์ ของโรงเรี ยน ไม่มีใครเหมือน และ ไม่มีใครสามารถเข้ าถึงมันได้ ดีกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งนี �เท่านัน� ความน่าหลงใหลความงดงามรูป สี กลิน� รส สัมผัส ประวัตศิ าสตร์ และ วัฒนธรรม รวมไปถึงความดีงาม ซึ�ง สิ�งเหล่านีล� ้ วนเป็ นข้ อความที�ถูกเรี ยบเรี ยงขึน� มาใหม่อยู่เรื� อยๆ เพื�อหยอดยัดเข้ าไปในสมองส่วนที�ใช้ จดจําของเหล่านักเรี ยนผู้ถกู สร้ าง ความเชื�ออย่างสุดซึ �งว่าตนเป็ นผู้ที�มีหน้ าที�รับข้ อความอันถูกกรอกอยูใ่ น บ้ องหูอย่าง สมํ�าเสมอว่า สละสลวย และ ถูกทําให้ เชื�อว่า วัฒนธรรมที� รอการส่งผ่านเบื �องหน้ าคือความยอดเยี�ยมแห่งกระบวนการสรรค์สร้ าง ทาง สังคมความรู้ และวัฒนธรรมความเชื�อไร้ สาระกําลังแผดเผาสติ ปั ญญาของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ที�ควรจะไต่ขึ �นไปถึงระดับ ปั ญญาชน ที�ปัญญาชนควรจะคิดเป็ นสร้ างความแตกต่างแก่สงั คมมีสติปัญญา สูงส่งและสามารถเรี ยนรู้ ความคิดเชิงปรัชญาได้ อย่างดีเยี�ยมไม่ใช่ ปั ญญาชนที� ถูกนับ เป็ น ปั ญญาชน เพียงแค่อา่ นออกและเขียนได้ บ้าง ถ้ า อิ ฐ เป็ นตัว แทนของเอกลัก ษณ์ และเป็ นความภาคภูมิ ใ จของ โรงเรี ยนนี �จริ ง อย่างที�เค้ าบอกกัน การนําอิฐออกไปจึงเป็ นการกระทํา ที�น่าจะอุกอาจที�สดุ ตังแต่ � ก่อตัง� โรงเรี ยนมา และเป็ นการกระทํา ที�ท้าทาย ต่อความเชื�อ ประเพณี และวัฒนธรรมขององค์กรนี �อย่างสูงสุดฝูงชนจะเข้ าไปมุงอยูก่ บั ความ ว่างเปล่า อิฐที�เคยอยูบ่ นลาน หายไป ผู้คนจะถามหาคนร้ าย

14 l 05.08.13 l AC Echo#1

เฝ้าค้ นหาผู้ทําลายอารยธรรมเหมือนกับการตามจับตัวของสัตว์ ที� สูญพันธ์ ไปแล้ วจะไม่มีใครเจอก้ อนอิฐนัน� อีกต่อไปมันถูกนํ าไปไว้ ในที�ๆไม่มีใครโดยเฉพาะคนจากโรงเรี ยนนี �ที�จะหามันเจอ เมื�ออิฐหาย ไปลานก็ จ ะไม่ ส มบู ร ณ์ ค วามภาคภู มิ ใ จที� ไ ม่ ส มบู ร ณ์ คื อ จุ ด เริ� ม ต้ นของการล่มสลายของระบบและเมื�อระบบล่มสลายไปโรงเรี ยนนี � จะถูกสร้ างขึ �นใหม่ภายใต้ สงิ� ก่อสร้ างใหม่ที�ทนั สมัยนิยม ระบบแบบ ใหม่จากผู้บริ หารคนใหม่ มาสเตอร์ ใหม่ มิสใหม่ และนักเรี ยนใหม่ ด้ วยอิฐเพียงก้ อนเดียว เราจะสามารถเปลี�ยนโรงเรี ยนได้ .. ฮือ? อะไร นะ เหมือนจะมีขา่ วใหญ่บางอย่างเกิดขึ �นที�โรงเรี ยน .. มีอิฐหายไปจากโรงเรี ยนอีกก้ อนหนึง� !? ใครขโมยไปวะ!? ’

การนําอิฐออกไปจะเป็น การ....กระทําที่อุกอาจที่สุด ตัง้ แต่ก่อตัง้ โรงเรียนมา....


วินยั ในโรงเรี ยนกับความเข้ าใจ l Dekz

“วินยั ในโรงเรียน กับความเข้าใจ”

การสอนภายในโรงเรี ย นจะมี ก ารสอนหลายอย่ า ง เช่ น การสอนเกี� ยวกับวิ ชาการ ระเบี ยบวิ นัย ความรั บผิ ดชอบ ความซื� อสัตย์ ฯลฯ แต่สิ� ง ที� ผ้ ูเ ขี ย นจะพูด ถึ ง ก็ คื อ การ สอนระเบี ย บวิ นัย ในโรงเรี ย น เมื� อพูดถึงระเบี ยบวินัยภายในโรงเรี ยนก็ จะนึกถึงหลายอย่าง เช่ น การเข้ า แถวในเวลาเช้ า การมาเรี ย นให้ ทัน การเข้ า แถว ก่ อ น เข้ า เรี ย น การเดิ น แถว เป็ นต้ น ถ้ าสัง เกตให้ ดี ส่ ว นใหญ่ โ รงเรี ย น จะสอนระเบี ยบวินัยในการเข้ าแถวเรี ยงลําดับความสูงจากหน้ าแถวไป หลัง แถว ให้ ยื น ตรง เท้ า ชิ ด มื อ แนบลํ า ตัว ให้ ตัว ตรงคนด้ า นหน้ า ฝึ กการเข้ าแถวทุกเช้ าและก่ อนเข้ าเรี ยนทุกๆวัน รวมวันละประมาณ 4 ครั ง� แต่สิ�งที� โรงเรี ยนสอนเรามานัน� ได้ ส่งผลอย่างไรกับความสํานึก เ กี� ยว กับการเข้ าแถว ทํ าให้ เราเข้ าใจและพร้ อมจะเข้ าแถวในเวลาที� จํ าเป็ น ต้ อ งเข้ า แถวจริ ง ๆหรื อ เปล่า ?

การเข้ าแถวซื อ� อาหารง่ายกว่าการเข้ าแถวตอนเช้ าหรื อ ก่ อ นเข้ าเรี ยนเสี ย อี ก เพราะไม่ ต้ องมาเรี ยงลํ า ดั บ ความสู ง ไม่ต้องยืนตรง ไม่ต้องเท้ าชิด มือไม่ต้องแนบลําตัว ยืนได้ ตามสบาย เพียงแค่ยืนให้ ตรงแถว รอคนด้ านหน้ าซื �ออาหารเสร็ จ แต่สดุ ท้ ายแล้ ว ก็มีเพียงไม่กี�คนที�เข้ าแถวรอซื �ออาหาร สิ� ง ที� โ รงเรี ย นได้ สอนเรามาไม่ ใ ช่ เ รื� อ งไร้ สาระเพราะ สามารถนําไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจําวันเพียงแค่เรามองข้ ามในจุด นันไปจนละเลยในหน้ � าที�เรื� องง่ายๆใกล้ ตวั ที�พบเจอกันอยู่ทุกวันใน โรงเรี ยน หลายคนก็ไม่สามารถนําไปใช้ ในเวลาอันควรแล้ ว แล้ วถ้ า ภายนอกโรงเรี ยนที�ไม่มีเครื� องแบบและหน้ าที�ความรับผิดชอบของ ความเป็ นนักเรี ยนมาบังคับเราล่ะเราจะมีความเข้ าใจและจิตสํานึก ในการอยูร่ ่วมกันของสังคมได้ แค่ไหน ?

AC Echo#1 l 05.08.13 l 15


THE LOBBY

Food & Travel เมื�อไม่นานมานี � Convince & Lively ได้ ไปเรี ยนพิเศษพัฒนาเซลล์สมองแถวสามย่านมา และ ด้ วยความที�ชอบเดินหาของหวานแถว “ยูเซนเตอร์ ” กินจนแทบจะเป็ นงานอดิเรกเลยก็วา่ ได้ ซึง� ยูเซนเตอร์ มกั จะมีร้านของหวานผุดขึ �นมาเรื� อยๆ เป็ นดอกเห็ด เดือนละร้ านสองร้ านให้ เราได้ ไปลิ �มลองรสชาติความฟิ น กัน กลับไปเรื� องในวัน Sunday! วันที�แสนจะโชคดีอะไร เช่นนี � (ประชด!) วันที�ไปเรี ยนพิเศษ เรี ยนไปซักพัก ตึง� ง ไฟดับซะอย่างนันก็ � เลยต้ องจําใจออกมาหาร้ านของ หวานเพื�อมานัง� ติวหนังสือกันต่อ *จริ งๆก็เต็มใจแหละ* =w=ซึง� ได้ ไปสะดุดตากับร้ านๆหนึง� หน้ าร้ านเป็ นกระจกใส มีโต๊ ะเก้ าอี � พร้ อมกับที�ชาร์ ตแบตนับว่าเป็ นทําเลที�เจิดสุดๆ เหมาะสําหรับติวหนังสือและเล่มเกมส์ใน iPhone เป็ นอย่างมาก (ปลัก� พร้ อม!) 555 ข้ าพเจ้ าจึงไม่รอช้ ารี บเดินพุง่ เข้ าไปในร้ าน >w<~ หาทําเลที�ดีที�สดุ และที�สําคัญร้ านนี �ดีตรงที�เปิ ดทุกวัน ซึง� ในยูเซนเตอร์ นนร้ ั � านที�เปิ ดวันอาทิตย์จะมีคอ่ นข้ างน้ อย ฉะนันร้ � านนี �จึงตกเป็ นเหยื�อของเราแหล่ะ 55555 ตอนแรกเราคิดว่าร้ านนี �จะเป็ นร้ านของหวานธรรมดาๆ แต่ที�ไหนได้ เมื�อเปิ ดประตูเข้ าไป แว๊ บแรกที�เห็นคือ เด็กนัง� ติวหนังสือกัน คนนัง� ทํางานชิลๆ

ซึง� มันเข้ าทางกับเรามาก เชื�อว่าหลายๆ คนคงเบื�อกับการที�เข้ าไปในร้ านแล้ วพบป้ายเตือนห้ ามนัง� เป็ นเวลานาน หรื อป้ายห้ ามสอนพิเศษภายในร้ าน!! แต่ร้านนี �กับแบ่งส่วนให้ เช่าพื �นที�ในร้ านเพื�อการใช้ สําหรับ การประชุม การทํางานกลุม่ อย่างลงตัวเป็ นที�สดุ โดยมีพื �นที�สว่ นกลาง รวมถึงมีอปุ กรณ์สํานักงานให้ เช่า เชื�อว่าคงตอบโจทย์และความต้ องการของเพื�อนๆหลายๆ คนที�กําลังหาทําเลในการเรี ยนพิเศษหรื อนัง� ติวหนังสือ ในช่วงใกล้ สอบได้ ไม่มากก็น้อย แถมยังมีเพลงเพราะๆ

16 l 05.08.13 l AC Echo#1


Covince & Lively เปิ ดเบาๆเนิบๆผ่อนคลายความเครี ยดได้ ดีที�สดุ และมีบริ การด้ านอาหารเครื� องดื�มของหวาน ซึง� ของหวานจะเปลี�ยนไปเรื� อยๆต้ องลุ้นว่าแต่ละวันเขา จะทําอะไรแหล่ะ นัง� เรี ยนไปนัง� ทํางานไป สัง� อาหารกับของหวานมากินไปโอ้ ยยยยยยเป็ น อะไรที�ฟินที�สดุ อะ =w= <3

AC Echo#1 l 05.08.13 l 17


MOVIE REVIEW l Man of steel

18 l 05.08.13 l AC Echo#1


LDP

AC Echo#1 l 05.08.13 l 19


The One & Only l Lady Gaga

LADY

GAGA ตลอดช่ ว ง 4-5 ปี ท่ี ผ่ า นมา ไม่ มี ใ ครไม่ รู้ จั ก ชื่ อ “เลดี้ กาก้ า ” ไม่ มี ใ ครไม่ เ คยได้ ยิ น เพลงของเธอ หรื อ เห็ น รู ป ของเธอผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ แต่ ถ้ า หากคุ ณ คิ ด ว่ า คุ ณ รู ้ จั ก เธอคนนี้ ดี แ ล้ ว จงคิ ดใหม่ อี ก รอบซะ!

หากพู ด ถึ ง รองเท้ าส้ นสู ง ปรี� ด ด,ผมโบว์ หรื อ ชุ ด ที� ทํ า มาจากเนื อ� สั ต ว์ คุ ณ คิ ด ถึ ง ใครกั น ?? มั น คงจะเป็ น เรื� องแน่ น อนอยู่ แ ล้ วว่ า คุ ณ จะต้ องคิ ด ถึ ง ผู้ หญิ งคนนี � คนที� ชื� อ ว่ า “เลดี � กาก้ า” “เลดี � กาก้ า” มี ชื� อ เดิ ม ว่ า “โจแอน สเตฟานี� แองเจลิ น่ า เจอร์ ม าร์ น อตต้ า” เธอเกิ ด เมื� อ วั น ที� 28 มี น าคม 1986 ในนิ ว ยอร์ ค ซิ ตี �ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ในครอบครั ว ชนชั น� แรงงาน ที� ทั ง� พ่ อ และ แม่ เ ป็ น นั ก ลงทุ น ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต หนู น้ อยสเตฟานี� หั ด เล่ น เปี ยโน ตัง� แต่อ ายุ4 ขวบและเธอแต่ง เพลงครั ง� แรก เมื� อ อายุเ พี ย ง 13 ปี โดยเพลงที� เ ธอแต่ ง เป็ นเพลงบั ล ลาด เธอจบการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมจากโรงเรี ย น Convent of the Sacred Heart โดยสมัย เรี ย นเธอไม่ เ ป็ นที� ย อม รั บ จากกลุ่ม เพื� อ นๆมากนัก เพราะเธอมาจากชนชัน� แรงงาน ไม่ ใ ช่ ช นชั น� สู ง แบบนั ก เรี ย นหญิ ง คนอื� น ๆในชั น� สเตฟานี� มี ค วามสนใจในดนตรี แ ละ การแสดง โดยเธอมั ก จะเข้ า ร่ ว มละครเวที ข องโรงเรี ย นอยู่ บ่ อ ยครั ง� 20 l 05.08.13 l AC Echo#1

แต่ บ ทที� เ ธอได้ รั บ ส่ ว นใหญ่ นั น� จะเป็ นบทรองซะส่ ว นมาก เนื� อ งจากสเตฟานี� เ ป็ นคนที� ค วามสามารถทางด้ า นดนตรี และการแสดง เธอจึ ง ถู ก รั บ เข้ า Collaborative Arts Project 21 (โครงการสํ า หรั บ เด็ ก ที� มี ค วามสามารถทางด้ าน การแสดงสูง ) ของมหาวิ ท ยาลัย นิ ว ยอร์ ค เมื� อ อายุ 1 8ปี แต่ หลั ง จากที� เ ธอเข้ าไปเรี ย นได้ เพี ย งปี เดี ย วเธอก็ ตั ด สิ น ใจ ลาออกแล้ ว หั น มาเดิ น ตาม ความฝั น อย่ า งจริ ง จั ง ในถนน สายดนตรี โ ดยเธอให้ คํ า มั� น สั ญ ญากั บ พ่ อ ของเธอไว้ ว่ า หากเธอไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เธอจะยอมกลั บ มาเรี ย น เหมื อนเดิม เมื� อเธอลาออกจากมหาวิทยาลัยเธอก็ ย้ายออก มาอยู่ที� อพาร์ ท เม้ น โดยเธอยอมให้ พ่ อ ของเธอจ่ า ยค่ า เช่ า ให้ ในช่ ว งแรกเท่ า นั น� หลัง จากนั น� เธอก็ ทํ า งานหาเงิ น เลี ย� งชี พ ตั ว เองไม่ ว่ า จะเป็ นเด็ ก เสริ ฟ์ ในร้ านอาหารหรื อ นั ก ร้ องในคลับ ตอนกลางคื น ต่ อ มาเมื� อ อายุไ ด้ 1 9ปี เธอก็ ไ ด้ เ ซ็ น สัญ ญากับ ค่ า ย Def Jam และอัดเพลงสําหรั บทํ าอัลบัม� แต่หลังจากนัน� เพี ยง


The One & Only 3 เดื อ นเธอก็ ถู ก ฉี ก สัญ ญาทิ ง� เนื� อ งจากเธอไม่ ย อมให้ ทางค่ า ย ใช้ ออโต้ จู น ส์ กั บ เพลงของเธอ ณ ช่ ว งเวลานั น� เธอบอกว่ า มั น เป็ นเหมื อ นกั บ จุ ด ตํ� า สุด ของชี วิ ต เธอ เธอไม่ ร้ ู จะไปทางไหนต่ อ แต่ เ ธอก็ ไ ม่ ย่ อ ท้ อต่ อ อุ ป สรรคและความล้ มเหลว กลับ มาทํ า งานเป็ นนั ก ร้ องในคลั บ ต่ อ ซึ� ง ในช่ ว งนั น� เองเธอได้ ตั ง� วง Stefani Germanotta band ขึ น� มาแล้ วก็ อั ด แผ่ น ซี ดี Red&Blue ขึ น� มาขายอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการนั ก ในคลั บ ที� ที� เ ธอไปแสดง เมื� อ ปี 2007 เธอได้ พ บกับ เลดี สตาร์ � ไ ลต์ แ ละนั�น เองก็ ทํ า ให้ ชื� อ “เลดี กาก้ � า” ถื อ กํ า เนิ ด ขึ น� โดยเธอเล่ า ว่ า ตอนเธอพบกั บ สตาร์ ไลท์ เธอก็ ไ ด้ ทั ก ทายหล่ อ นแล้ วถามถึ ง ชื� อ ของหล่ อ น เมื� อ สตาร์ ไ ลท์ ต อบว่ า “ฉั น ชื� อ เลดี � สตาร์ ไ ลท์ ” กาก้ าก็ รี บ ตอบ กลั บ ไปพร้ อมยื� น มื อ ไปเช็ ค แฮนด์ ทั น ที ว่ า “ฉั น ชื� อ เลดี � กาก้ า” โดย หลัง จากนัน� กาก้ า และสตาร์ ไ ลท์ ก็ ไ ด้ ทํ า งานร่ ว มกัน เรื� อ ยมา จนทั ง� สองได้ รั บ เชิ ญ ให้ แสดงบนเวที อ เมริ กั น ลอลลาพาลู ซ่ า และครั ง� นั น� เองที� ล็ อ บ ฟู ซ ารี� (โปรดิ ว เซอร์ แ ละแฟนของกาก้ า ในตอนนั น� ) ได้ แนะนํ า กาก้ าให้ ได้ รู้ จั ก กั บ วิ น เซนต์ เฮอร์ เ บิ ร์ ต

It’s okay to be diffrent. แห่ ง ค่ า ยอิ น เตอร์ ส โครป์ ซึ� ง วิ น เซนต์ ก็ จับ กาก้ าเซนต์ สัญ ญาใน ทัน ที โดยในช่ ว งแรกนัน� กาก้ า ได้ ทํ า งานอยู่เ บื อ� งหลัง ก่ อ น ได้ แ ต่ง เพลงให้ กับ ศิ ล ปอนมากมาย อาทิ บริ ท นี ย์ สเปรี ย ส์ , นิ ว คิ ด ส์ อ อน เดอะบล็ อ ก,เฟอร์ กี แ� ละวงพุ ส ซี� แ คทดอลซึ� ง ในตอนนั น� เอง เอค่ อ น (Akon) ได้ เห็ น ศั ก ยภาพในการร้ องเพลงของเธอผ่ า น เพลง ที� เ ธออัด เดโม่ ใ ห้ เอค่ อ น เขาจึ ง ร่ ว มกั บ จิ ม มี ไอโอวี น CEO ของอิ น เตอร์ ส โครป์ ปั น� เลดี ก� าก้ า ซะ โดยอัล บัม� แรกของกาก้ า นัน� มี ชื� อ ว่ า The Fame มี ซิ ง เกิ ล� เปิ ดตั ว ที� ฮิ ต ติ ด ชาร์ ต ที� ชื� อ ว่ า Just Dance ที� เ ธอและ Redone ร่ ว มกั น แต่ ง ขึ น� แต่ ชื� อ ของเลดี กาก้ � า ก็ ยั ง ไม่ เ ป็ นที� ร้ ู จั ก มากนั ก จนซิ ง เกิ ล� ที� 2 ของอั ล บั ม� ที� ไ ด้ ปล่ อ ย ออกมานั�น ก็ คื อ เพลง Poker Face ก็ ยิ� ง ตอกยํ า� ความดัง ของเลดี � กาก้ า เข้ า ไปอี ก ด้ ว ยการทะยานขึ น� สู่อัน ดับ 1 ในชารต์ ข องตลาด เพลงทั� ว โลกและได้ รั บ รางวั ล สาขา "เพลงแดนซ์ ย อดเยี� ย ม" ในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี�อวอร์ ดครัง� ที�52หลังจากนัน� ชื�อของ เลดีกาก้ � าก็เป็ นที�น่าจับตามองมากขึ �นด้ วยทังลุ � คที�แปลกแหวกแนว และเพลงอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ป๊ อปที� ติ ด หูก าก้ ามี เ พลงฮิ ต จากอัล บัม� The Fame อี ก หลายเพลงด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นLovegame หรื อ

Paparazzi ก็ ต ามทุ ก ซิ ง เกิ ล� ของเธอก็ ยั ง คงทะยานขึ น� สู่ ช าร์ ต ของตลาดเพลงทั�ว โลกอย่ า งไม่ ห ยุด หย่ อ นจนเรี ย กได้ ว่ า ช่ ว งนัน� เป็ นช่ ว งขาขึน� มากๆขอ งเพลงอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ป๊ อปในขณะที� ต ลาด เพลงส่ว นใหญ่ หัน ไปให้ ค วามสํ า คัญ กับ เพลงแร๊ ปกัน หมดแล้ ว แต่ ค วามแรงของเลดี กาก้ � า ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุด หย่ อ นเพี ย งเท่ า นัน� เธอยัง ตอกยํ า� ความลํ า� ความแรงและความสามารถของเธอ ผ่ า นการปล่อ ย Ep “The Fame Monster” โดยส่ง ซิ ง เกิ ล� แรกอย่ า ง เพลง Bad Romance ที� ท ะยานขึน� สู่ทุก ชาร์ ต ทั�ว โลกอี ก ครั ง� และ มิ ว สิ ค วิ ดิ โ อที� มี ผ้ ูช มกว่า 100ล้ า นครั ง� ทางเว็ บ ไซต์ ยูทูป (ในช่ ว งนัน� ) หลัง จากนัน� ชื� อ ของเลดี กาก้ � า ก็ ติ ด หูทุก คนมากขึน� เพลงของเธอ และใบหน้ า ของเธอเริ� ม เป็ นที� ร้ ู จัก มากขึน� จนเธอปล่อ ยซิ ง เกิ ล� ที� 2 ออกมา “Telephone” โดยในเพลงนี ก� ็ ยัง ได้ ดิ ว่ า สาวอย่ า ง “บี ย อนเซ่” มาร่ ว มฟี ทเจอริ� ง ด้ ว ยโดยก่ อ นหน้ านี เ� พลงนี เ� คยถู ก ทํ า เสนอให้ บริ ท นี ย์ สเปรี ย ส์ ร้ องแต่ ถู ก ปฏิ เ สธกลั บ มา Telephoneก็ ไ ด้ สร้ าง ปรากฏการณ์ GAGA FEVER อี ก ครั ง� ด้ ว ยการทะ ยานขึน� ที� 1ของชาร์ ต เพลงทั�ว โลกบวกกับ สไตล์ ข องเธอที� ใ นช่ ว ง นัน� ถื อ ว่า เป็ น ที� ฮื อ ฮาอย่ า งที� สุด ไม่ว่า จะเป็ นแว่น ตาบุห รี� รองเท้ า ส้ น สูง ปรี� ด ผมสี เ หลื อ ง การเอากระป๋ องนํ า� อัด ลมมาทํ า เป็ นโรลม้ ว นผม หรื อ บราพ่ น ไฟ AC Echo#1 l 05.08.13 l 21


The One & Only

"คุณจําเป็นต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเอง You have to be unique, and diffe

ในช่ ว งปี 2010 นั น� ถื อ เป็ นจุ ด ที� ก าก้ าประสบ ความสํ า เร็ จ อย่ า งที� สุด เลยก็ ว่ า ได้ เ พราะในปี นัน� นอกจากการมี เ พลงฮิ ต ติ ด ชาร์ ต แล้ ว เธอยัง ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ นบุ ค คลที� ท รงอิ ท ธิ พ ลที� สุด แห่ง ปี จากนิ ต ยสาร TIME และที� สุด กาก้ า ก็ ไ ด้ ทํ า การปล่อ ยซิ ง เกิ ล� สุด ท้ า ยปิ ด Ep The Fame Monster มานั�น ก็ คื อ เพลง Alejandro ที� ตัว MVเป็ นที� อื อ� ฉาวมากไม่ว่า จะเป็ นการที� เ ธอแต่ง ตัว เป็ นแม่ชี แ ล้ ว กลื น สร้ อยประคํ า ลงไป หรื อ การใส่ชุด ชัน� ในแล้ ว แสดงอิ ริ ย าบท ส่อ ถึ ง การร่ ว มเพศกับ ผู้ช ายในเอ็ ม วี โดยถ้ า หากการตี ค วามวี ดี โอตัว นี แ� ล้ ว ก็ ค งจะสรุ ป ได้ ว่ า กาก้ า ได้ เ รี ย กร้ องสิ ท ธิ ข องเพศที� 3 และผู้ห ญิ ง ผ่ า นวิ ดิ โ อตัว นี เพราะในช่ � ว งนัน� กาก้ า ก็ มี ก ารขึน� ปราศรั ย ในเวที ข องชาวเพศที� 3 อยู่บ่อ ยครั ง� รวม ไปถึ ง การเป็ นตัว ตัง� ตัว ตี ใ นการล้ ม กฏหมาย Don’t Ask Don’t Tell (กฎหมายที� ว่า ด้ ว ยการ ห้ า มเพศที� 3 รั บ ใช้ ร าชการด้ ว ยการเป็ นทหาร)ซึ�ง ต่ อ มากฏหมาย นี ก� ็ ถูก ยกเลิ ก ใช้ ใ นที� สุด โดยวัน ที� ก าก้ า เป็ นตัว แทนประกาศชัย ชนะของเพศที� 3 ในครั ง� นี ก� ็ ค งจะเป็ นในงาน MTV Video Music Awards 2010 กาก้ าได้ เดิ นเข้ าพรมแดงโดยมี เหล่าทหาร(ที� เป็ นเพศที� 3)คอยเป็ นคนดูแ ลเธอและในงานนัน� เองกาก้ า ก็ ยัง ได้ ส ร้ างความ ฮื อ ฮาอี ก ครั ง� เมื� อ เธอได้ ส วมใส่ ชุด ที� ทํ า จากเนื อ� สดขึ น� รั บ รางวัล Video Of The Year โดยในครั ง� นัน� เธอได้ ป ระกาศถึ ง อัล บัม� ต่ อ ไป ของเธอซึ� ง ซิ ง เกิ ล� แรกจะมี ช�ื อ ๆเดี ย วกั บ อั ล บั ม� นั� น ก็ คื อ “Born This Way” ซึ� ง เป็ นเพลงที� เ กี� ย วกั บ การยอมรั บ ภู มิ ใ จและรั ก ใน สิ� ง ที� ตัว เองเป็ นโดยแฟชั�น ของกาก้ าในช่ ว งนัน� ได้ แ สดงออกมา อย่ า งสุด โต่ง มากขึน� ส่ว นด้ า นเพลงเธอก็ ป ล่อ ยซิ ง เกิ ล� ต่า งๆออกมา ในเวลาต่ อ มานั�น ก็ คื อ เพลง Judas , The Edge Of Glory , You and I และ Marry The Night ตามลํ า ดับ กาก้ า ได้ ก่ อ ตัง� กองทุน Born This Way Foundationร่ ว มกับ แม่ ข องเธอ ซึ�ง เป็ นกองทุน ที� เ กี� ย วกับ การเรี ย กร้ องความเท่า เที ย มกัน ของเพศที� 3 และเรี ย กร้ อง รณรงค์ ใ ห้ ล ด ละ เลิ ก การดูถูก เหยี ย ดหยาม และกลั�น แกล้ ง กาก้ ามี ทั ว ร์ ค อนเสริ� ต อยู่ 3 ทั ว ร์ ด้ วยกั น โดยทั ว ร์ แ รก ของเธอคื อ The Fame Ball ที� เ ป็ นทั ว ร์ โ ปรโมทอั ล บั ม� แรกของ เธอ The Fame ต่ อ มาคื อ ทั ว ร์ ที� 2 The Monster Ball Tour โดยทั ว ร์ ค รั ง� นี ม� ี 2 เวอร์ ชั� น ด้ วยกั น โดยแบ่ ง เป็ น 1.0 และ 2.0 ใช้ โปรโมทอั ล บั ม� The Fame และ ep The Fame Monster ส่ ว นทั ว ร์ อั น ล่ า สุ ด ของเธอก็ คื อ The Born This Way Ball Tour 22 l 05.08.13 l AC Echo#1


Xbest

แตกต่างและเฉิดฉายในทางของตัวเอง" rent, and shine in your own way

ที�โปรโมทสตูดโิ ออัลบัมลํ � าดับที�2ของเธอ Born This Way ซึง� เธอ ต้ องยกเลิกทัวร์ กลางคันเมื� อต้ นปี ที� ผ่านมาเพราะเธอมี อาการติด เชือ� ในกระดูกเชิกกรานซึ�งต้ องรับการรักษาและผ่าตัดใหญ่ในทันที กาก้ าได้ ออกผลิตภัณฑ์นํ �าออกมา�ตัว ในปี 2012 โดยใช้ ชื�อมันว่า “Fame” ซึง� มันเป็ นนํ �าหอมตัวแรกของโลกที�มีนํ �าเป็ นสีดํา เมื�อมิถนุ ายนที�ผา่ นมา เลดี � กาก้ า ถูกจัดอันดับให้ เป็ นบุคคลผู้ทรง อิทธิพลที�สดุ ในปี 2013 ของนิตยสาร Forbes โดยเธออยูใ่ นอันดับ 2 (รองจากโอปราห์ วินฟรี ยส์) และทางนิตยสาร Forbesยังสรุปราย ได้ ของเธอตังแต่ � มิถนุ ายน 2012 จนถึงมิถนุ ายน 2013 รวมแล้ วกว่า 80 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐหรื อราวๆ 2.38 พันล้ านบาทนัน� เอง . ในวันที� 11 กรกฏาคมที�ผา่ นมา กาก้ าได้ ประกาศข้ อมูล ต่างๆเกี�ยวกับสตูดโิ ออัลบัมลํ � าดับที�3 “ARTPOP” ของเธอออกมา โดยกาก้ ากล่าวว่าอัลบัมนี � �คือการผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปะ แฟชัน� และเทคโนโลยีเข้ าด้ วยกัน เธอยังกล่าวอีกว่านี�จะเป็ นการยก ระดับของวงการเพลงขึ �นไปอีกขัน� โดยซิงเกิ �ลแรกของอัลบัมนี � �จะถูก ปล่อยในวันที� 19 สิงหาคม ที�จะถึงนี � ส่วนตัวอัลบัมจะวางขายใน � วันที� 11 พฤศจิกายน ในปี นี �เช่นกัน โดยนอกเหนือจากจะมีการปล่อย อัลบัม� ARTPOP ในวันนันแล้ � ว ยังมีการปล่อยแอพลิเคชัน� ARTPOP อีกด้ วยโดยกาก้ ากล่าวว่าแอพฯนีจ� ะเป็ นตัวกลางที�ทําให้ ผ้ ูคนและ เหล่าแฟนคลับตามติดชีวิตเธอได้ มากได้ มากขึ �นและยังสามารถแชร์ ไอเดีย,ประสบการณ์,ขอเสนอแนะต่างๆหรื อแม้ กระทัง� ผลงานความ สร้ างสรรค์ตา่ งๆได้ ผา่ นทางแอพฯนี � คงจะไม่ผิดนักหากจะพูดว่า เลดี � กาก้ า คืออีกหนึง� ตัวแทน ของพลัง ที� ไ ม่ มี วัน สิ น� สุด และความเชื� อ มั�น ที� มี ต่ อ ตนเองในการ กระทําสิง� ต่างๆเพราะทุกๆอย่างที�เธอทํามาตลอดเวลา 5 ปี ที�ผา่ นมา เธอต้ อง สละทังแรงกาย � เวลา ความเป็ นส่วนตัว แต่ที�สําคัญที�สดุ ก็ คือเธอไม่เคยหยุดเชื�อมัน� และล้ มเลิกการเดินตามความฝั นของตัว เองดังนันชี � วิตของผู้หญิงคนนี �คงจะเป็ นเครื� องพิสจู น์ที�ดีแล้ วว่าต่อให้ ฟ้ าเบื อ� งบนหรื อใครก็ ต ามไม่ เ ป็ นใจแต่ ห ากเรามี ค วามฝั น มีความมานะพยายามที�ทํามัน ไม่ช้าไม่นานฝั นนันจะต้ � องเป็ นจริ ง อย่างแน่นอนเหมือนดัง� ที�เธอเคยกล่าวไว้ วา่ “Never Give up , No matter how hard it gets”

AC Echo#1 l 05.08.13 l 23


เบ็ดเตล็ด

24 l 05.08.13 l AC Echo#1


ลุงยูน

ในวัน ที� ตัด สิ น ใจเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ เขียนสื�อทางเลือก เพราะระอาในความจําเจของสื�อกระ แสหลักเรากําลังนัง� อ่านบทสัมภาษณ์ส�ือที�มีชดุ ความคิด แบบเดิมๆหรื อที�มีลกั ษณะเป็ นพิมพ์เดียวกัน หลายครั ง� เราต้ องเข้ ามาอยู่ในภาวะฉุกคิด สงสัย ในความสํ า คัญ และฐานะของบุ ค คลผู้ ถู ก สัม ภาษณ์ ซึ�งล้ ว นแต่เ ป็ นบุคคลที� ค่อ นข้ า งเป็ นที� ร้ ู จัก หรื อ เป็ นผู้ ที� ยื น อยู่ เ บื อ� งหน้ าของสั ง คมอยู่ แ ล้ วทั ง� สิ น� ง� ที� เ ราจะได้ยั รูง้ เรืคงทะยานขึ � อ งราวเกี� ย วกั Paparazzi ก็ ต ามทุ ก ซิน้งอยครั เกิ ล� ของเธอก็ น� สูบ่ ใครต่ ช าร์ ตอ ใคร ผู ้ ม ี ส ่ ว นในการผลั ก ดั น ให้ ค นเบื อ � งหน้ า เหล่ า นัน� น� ออก ของตลาดเพลงทั�ว โลกอย่ า งไม่ ห ยุด หย่ อ นจนเรี ย กได้ ว่ า ช่ ว งนั มายืนมีหน้ ามีตาได้ อย่างไม่มีอปุ สรรค ...

เป็ นช่ ว งขาขึน� มากๆขอ งเพลงอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ป๊ อปในขณะที� ต ลาด เพลงส่ว นใหญ่ หัน ไปให้ ค วามสํ า คัญ กับ เพลงแร๊ ปกัน หมดแล้ ว แต่ ค วามแรงของเลดี กาก้ � า ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุด หย่ อ นเพี ย งเท่ า นัน� เธอยัง ตอกยํ า� ความลํ า� ความแรงและความสามารถของเธอ ผ่ า นการปล่อ ย Ep “The Fame Monster” โดยส่ง ซิ ง เกิ ล� แรกอย่ า ง เพลง Bad Romance ที� ท ะยานขึน� สู่ทุก ชาร์ ต ทั�ว โลกอี ก ครั ง� และ มิ ว สิ ค วิ ดิ โ อที� มี ผ้ ูช มกว่า 100ล้ า นครั ง� ทางเว็ บ ไซต์ ยูทูป (ในช่ ว งนัน� ) หลัง จากนัน� ชื� อ ของเลดี กาก้ � า ก็ ติ ด หูทุก คนมากขึน� เพลงของเธอ และใบหน้ า ของเธอเริ� ม เป็ นที� ร้ ู จัก มากขึน� จนเธอปล่อ ยซิ ง เกิ ล� ที� 2 ออกมา “Telephone” โดยในเพลงนี ก� ็ ยัง ได้ ดิ ว่ า สาวอย่ า ง “บี ย อนเซ่” มาร่ ว มฟี ทเจอริ� ง ด้ ว ยโดยก่ อ นหน้ านี เ� พลงนี เ� คยถู ก ทํ า เสนอให้ บริ ท นี ย์ สเปรี ย ส์ ร้ องแต่ ถู ก ปฏิ เ สธกลั บ มา Telephoneก็ ไ ด้ สร้ าง ปรากฏการณ์ GAGA FEVER อี ก ครั ง� ด้ ว ยการทะ ยานขึน� ที� 1ของชาร์ ต เพลงทั�ว โลกบวกกับ สไตล์ ข องเธอที� ใ นช่ ว ง นัน� ถื อ ว่า เป็ น ที� ฮื อ ฮาอย่ า งที� สุด ไม่ว่า จะเป็ นแว่น ตาบุห รี� รองเท้ า ส้ น สูง ปรี� ด ผมสี เ หลื อ ง การเอากระป๋ องนํ า� อัด ลมมาทํ า เป็ นโรลม้ ว นผม หรื อ บราพ่ น ไฟ

AC Echo#1 l 05.08.13 l 25


“ โรงเรี ย นของเราจะไม่ ส มบู รณ์ แ บบได้ ถ้ า หากขาด The ลุ ง and friend ” และด้ ว ยความสํ า คัญ ของบุค คลเบื อ� งหลัง ที� ไ ม่ ไ ด้ น้ อ ย ไปกว่าบุคคลเบือ� งหน้ า แต่ไม่มีใครเข้ าไปให้ ความสําคัญได้ อย่าง เท่าเทียมจึงเป็ นเหตุผลหนึ�งที�ทําให้ เรากล้ ากดแป้นพิมพ์จากความ คิ ด สู่ตัว อัก ษร แล้ ว นํ า มัน สู่ส าธารณะ ในฐานะนัก เรี ย นคนหนึ� ง ที� ไ ด้ รั บ สารจากโรงเรี ย นมากว่ า 10 ปี สิ� ง หนึ� ง ที� เ ราเห็ น เสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นคอลัม น์ สัม ภาษณ์ ก ารชื� น ชม ประวัติ หรื อ คุ ณ งามความดี ที� ไ ด้ ทํ า ในแต่ ล ะหน้ าแต่ ล ะครั ง� คื อ ล้ วนเป็ นคนที� ถูกชื� นชมและเชิ ดชูอยู่แล้ ว ใครเป็ นใคร ใครทํ าอะไร แต่ทําไมเราไม่ได้ เห็นนักการ ลุงๆ ป้าๆ ของเราปรากฏตัวอยู่ในสื�อ ใดๆ ทัง� ที� เ ขามี ส่ว นร่ ว มแต่ โ ดยดี แ ทบทุก ๆงาน และเป็ นฝ่ ายบุค คลที� ส ร้ างปั ญ หาน้ อ ยที� สุด ในองค์ ก ร เขาคื อ บุค คลที� เ ป็ นคนที� ทํ า ความสะอาดให้ กับ อาคารของเรา เป็ นบุค คลที� ต้ อ งคอยใส่ใ จใน ทุก การกระทํ า ของนัก เรี ย นและคุณ ครู แ ทบทุก คน แล้ ว เราให้ เ ขา อยู่ใ นส่ ว นไหนในความคิ ด ของเรา เรากํ า ลัง นั�ง มองการทํ า งาน ของเขาด้ วยฐานะอะไรและเขาเป็ นฐานะอะไร อาจเป็ นเพราะค่า นิ ย มของสัง คมโลกที� มัก มองกลุ่ม บุค คลผู้ทํ า อาชี พ บริ ก ารในลัก ษณะนี เ� ป็ นกลุ่ม บุ ค คลผู้ ใ ช้ แรงงานและมัก ถ่ า ยทอดออกมาใน หลายๆทาง เช่ น ละครไทยมัก แสดงว่า คนใช้ โ ง่ หรื อ ในบทหนัง สื อ หรื อ ภาพยนตร์ ต่า งชาติ ที� มัก แสดงกิ ริ ย าต่อ ผู้ใ ช้ แ รงงานเหล่า นัน� เยี�ยงทาสหรื อสัตว์เลี �ยงไม่วา่ เราจะต้ องการอะไรตังแต่ � ที�เราอยูป่ ระถม ถ้ า เราเจ็ บ บ้ า ง เราป่ วยบ้ า ง ต้ อ งการจัด อาคารสถานที� ต้ อ งการ อุป กรณ์ หรื อ แม้ ก ระทั�ง ขี ร� าด คนที� เ ขาไม่ ไ ด้ เ ป็ นอะไรกับ เรา เขา ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ หรื อเกี� ยวข้ องอะไรกับเรา ไม่เคยปฏิเสธที�จะ ล้ า งขี ใ� ห้ ถึ ง กับ มี โ ซนโซนนี ข� ึน� มาโดยเฉพาะที� ป ระถมในยุค ของ เราไม่ ใ ช่ เ พราะหน้ าที� ข องเขาเท่ า นั น� ที� ทํ า ให้ เขาเหล่ า นั น� ต้ อง ทํางานพวกนี ห� ากแต่ เปี� ยมไปด้ วยความจริ งใจและเต็มใจที�แสดง ออกทางรอยยิ �มอันอิ�มเอิบเวลาล้ างกางเกงในเลอะๆของเด็กผู้ชาย ที� ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเอง เราเคยนั�งมองลุงๆป้าๆทํ างานอย่าง เหน็ ด เหนื� อ ยท่ า มกลางความสนุก สนานของนัก เรี ย นซึ� ง เราเอง คงทํ าอะไรไม่ได้ มากและเราก็ คงไม่อาจตระหนักได้ เลยว่าความ สนุก สนานที� เ รามี กัน อยู่ใ นปั จ จุบัน นี เ� ป็ นผลพวงจากความเหน็ ด เหนื� อ ยของลุง ป้ าเหล่า นัน� เราเชื� อ ว่ า นัก เรี ย นหลายๆคนก็ ค งมี ความผูก พัน กับ ลุง ป้ าบางคนไม่ น้ อ ยไปกว่ า คุณ ครู แม้ แ ต่ ตัว เรา เองก็ ด้ ว ย เรายัง จํ า ความรู้ สึก ในพวกนัน� ได้ ดี เคยนั�ง นึ ก ถึ ง เหตุการณ์ แ ละความรู้ สึก เหล่า นัน� จนบางครั ง� นึ ก ถึ ง ที ไ รก็ ยิ ม� ทุก ที 26 l 05.08.13 l AC Echo#1

เราอยากมอบพื น� ที� บ ทความเล็ ก ๆในสองสาม หน้ า กระ ดาษนี แ� ทนคํ า ขอบคุณ จากนัก เรี ย นอัส สัม ชัญ และขอให้ หน้ า ปก เป็ นตัว แทนของลุง ป้ าทัง� หมดที� ไ ม่ มี วัน ได้ ขึน� ปกได้ จ ารึ ก ไว้ ใ น ประวัติ ศ าสตร์ ว่ า โลกนี ย� ัง มี ใ ครบางคนที� ม องเห็ น พวกเขาแม้ ใ น เวลาที� ไ ม่ มี อ ะไรให้ แ บกให้ ห าม ถ้ าเราลองมาพูดถึงในบรรดาลุงป้านักการของโรงเรี ยนอัสสัมชัญที� ค่อนข้ างเป็ นที�ร้ ู จักและจดจํากับการทํางานมาคู่กับโรงเรี ยนอย่าง ยาวนานก็ แ น่ น อนว่ า เราจะนึ ก ถึ ง “ลุง ยูน ”เป็ นคนแรกๆลุง ประ จํ า การอยู่ที� ตึก ฟ.ฮี แ ลร์ นับ ว่ า เป็ นหนึ� ง ในผู้ที� เ ป็ นคนเกื อ� หนุน โรง เรี ย นของเรา โรงเรี ย นของเราจะไม่ ส มบูร ณ์ แ บบได้ ถ้ า หากขาด The ลุง and friend เราเชื� อ ว่ า หลายๆคนต้ อ งรู้ จัก ลุก ยูน อย่ า ง แน่นอนไม่ว่าจะเป็ นศิษย์ ปัจจุบนั คุณครู หรื อแม้ แต่ศิษย์ เก่าเพราะ จนวัน นี � แล้ ว ลุง ก็ มี อ ายุง านก็ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ยๆ


Q : อยากทราบประวัตคิ ร่ าวๆของลุงครั บ A : ลุงชื�อยูน พูนนอกก่อนที�ลงุ จะมาทํางานที�นี�ลงุ ไปเป็ นทหาร มา 2 ปี ที� ลุง ไปเป็ นทหารนี� ก็ จ ากการเกณฑ์ ท หารไง จับ ใบดํ า ใบแดง ไปเป็ นที�ปราณบุรีค่ายธนรัชต์แล้ วหลังจากนันก็ � ออกไปทํางานร้ าน จักรยานพอดีร้ ูจกั กับเพื�อนที�ทํางานที�นี�เขาก็มาถามว่าเออมาทํางาน กับกูมยเราเลยมาอยู ั� ่ตอนนันแล้ � วเราก็มาอยู่เลยเมื�อก่อนเรายังไม่มี ครอบครัวก็มีส่งเงินให้ พ่อแม่ให้ พี�น้องบ้ าง เดิมลุงไม่ได้ อยู่กรุ งเทพ นะลุงไม่ใช่คนกรุ งเทพ ลุงเข้ ามาทํางานครัง� แรกก็อายุ 25 นะ สมัย บราเดอร์ ชมุ พล

Q : ลุงเข้ ามาทํางานตั�งนานตั�งแต่ แรกๆจนถึงตอนนี� เป็ นยังไงบ้ างครั บ รู้ สึกยังไงบ้ าง A : สมัยที�ลงุ เข้ ามาทํางานวันแรก ลุงก็มาประจําที�อาคาร ฟ.ฮีแลร์ เลย ตรงชั น� 4 นี� แ หละ ลุ ง เข้ ามาทํ า งานที� นี� ก็ 30 กว่ า ปี แล้ ว อี ก แค่ 4 ปี ลุง ก็ เ กษี ย ณแล้ ว ตอนช่ ว งที� ลุง เข้ า มาตอนแรกๆเงิ น เดื อ นก็ ป ระมาณวัน ละ 30 บาท ก็ จ ะตกเดื อ นละประมาณ 900 บาท ในตอนนี �เงินเดือนก็มาอยู่ที�เดือนละ 11900 บาท ลุงมีความ ภูมิใจนะที�ลงุ ได้ เข้ ามาทํางานตรงนี � ลุงลองมาทํางานเฉยๆพอ ทําๆ ไป ก็เริ� มรู้สกึ รักและผูกพันในงานนี � ทํางานตังแต่ � อายุ 25 ปี จนตอน นี �อายุ 56 ปี แล้ วก็ยงั ทํางานอยู่ จนสุขภาพหลังๆก็คอ่ นข้ างแย่

Q : ด้ วยอายุการทํางานของลุงทีก� ไ็ ม่ ใช่ น้อยๆก็ต้องได้

ชมความ เปลี�ยนแปลงต่ างๆบริเวณรอบๆและภายใน โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ดังนั�นลุงยูนเองก็เป็ นคนหนึ�งทีต� ้ อง ตอบได้ ถงึ ความ เปลี�ยนแปลงของโรงเรี ยนได้ อย่ างดี

“ สมั ย ก่ อ นคนพ่ อ เรี ย กเราพี่ ยู น จนสมั ย นี้ ลู ก เขาก็ เ รี ย กเรา ลุ ง ยู นแล้ ว ครั บ ”

A : มั น ก็ มี ค วามเปลี� ย นแปลงทางด้ านวั ต ถุ ไ ปมาก ลุ ง เข้ ามา ทํ า งานใหม่ ๆ ชุ ม ชนรอบๆยั ง ไม่ ห นาแน่ น มากขนาดนี ย� ั ง ไม่ มี ตึ ก รามบ้ านช่ อ งมากนั ก จนตอนนี ต� ึ ก สู ง ๆก็ ขึ น� เต็ ม ไปหมด บ้ านเรื อนก็แน่นเอียดลุงเองก็ได้ เห็นความเปลี�ยนแปลงของโรงเรี ยน มาตลอด อย่ า งเมื� อ ก่ อ นมัน จะมี โ รงอาหารเป็ นเพิ ง ไม่ เ หมื อ นตัว canteenในสมัยนี � แต่ก็ใช้ เป็ นโต๊ ะแสตนเลสเหมือนปั จจุบนั แหละ ร้ านอาหารเขาก็ จะแบ่งเป็ นล็อกๆเช่น ล็อกนู้นขายก๋วยเตี� ยวเนื อ� ล็อกนู้นขายผัดไทบ้ าง อีกล็อกนู้นขายข้ าวผัดบ้ าง มันก็โอเคครั บ แต่โดยรวมลุงว่าลุงชอบโรงเรี ยนในสมัยก่อนมากกว่านะ ”

Q : เด็กๆสมัยก่ อนกับสมัยนี�ต่างกันมั�ยครับ A : ลุงว่านักเรี ยนสมัยก่อนก็ดีกว่านะสู้สมัยก่อนไม่ได้ แล้ วเมื�อก่อนก็ มี พิ ม พ์ ดี ด เดิ น แถวไปเรี ย นที� ไ หนก็ มี ร ะเบี ย บ ไม่มี ม าลื ม นู่น ลื ม นี� เดิมไปมา เขาเดินกันไปเป็ นแถวเป็ นแนวไป แต่ทกุ วันนี �มันยังไงไม่ร้ ู มันหยอมๆแหยมๆแปลกๆ AC Echo#1 l 05.08.13 l 27


4¤¸Á—È„š¸¨É »Šž¦³š´Ä‹­œ·š­œ¤ÁžÈ œ¡·Á«¬¤´Ê¥‡¦´  $¨»Š Á…o µ ¤µšÎ µ Šµœš¸É œÉ¸ ­ ¤´¥ ®œ»n¤ Ç„È ¤¸ Ž¸ „Ê ´ œ´„ Á¦¸ ¥ œµŠ¦»n œ o µ Š ‹œÂ®¨µ¥‡œ˜´ª „È Á žÈ œ¡n ° ¨o ª „È Á ‡¥ÁžÈ œœ´„ Á¦¸ ¥ œš¸É œ¸É ¨¼„ Á…µ „È ¤ µÁ¦¸ ¥ œš¸É œ¸É ¨o ª¤µÁ‹°š¸É œ¸ „Ê È °o µªÁ®È œ Á…µ¤µ¦´  ¨¼ „ …°ŠÁ…µ ¨³­¤´ ¥ „n ° œ‡œ¡n ° Á¦¸ ¥„Á¦µ¡¸É ¥¼ œ ‹œ­¤´ ¥ œ¸ ¨Ê ¼ „ Á…µ„È Á ¦¸ ¥„ Á¦µ¨»Š¥¼œÂ¨o ª‡¦´Á¦µšÎµŠµœ¤µ„ÈÁ‹°Á—È„Á¥°³š´ŠÊ š¸ÉÁ„Á¦o µŠ ŤnÁ „Á¦o µ Šž³žœ„´œ ޘn µŠ‡¦´ ŠÊ Áª¨µÁ¦µ¦¼o ­¹„ Á®œºÉ ° ¥„´ „µ¦ šÎµŠµœÁ¦µ„ÈŞ¡´„Ž´„žžÂ¨o ª¤µšÎµŠµœ˜n°¤´œ„ÈðÁ‡œ³µŠ‡¦´ŠÊ ŗo ‡»¥„´œ´„Á¦¸ ¥œ‡»¥„´‡¦¼ ®¨µ¥Ç‡œ‡œœ¼oœ™µ¤‡œœ¸™Ê µ¤Á¦µ„È —¸ Ä ‹„È šÎ µ Ä®o ¤¸ „Î µ ¨´Š ċ…¹œÊ „È ® µ¥Á®œºÉ ° ¥…¹œÊ ¤µo µ Š‡¦´ 

“ ทุกวันนี้มันยังไงไม่รู ้มัน

4¨»Šš´œ¦µÁ—°¦r ®¨»¥­r ­¤´¥¥´Š®œ»n¤Ç¤´Ê¥‡¦´  ¨»Š „È Á…o µ ¤µš´œ ­¤´¥ ¦µÁ—°¦r ®¨»¥ ­r nªŠš¸É „Á…o µ¤µÁžÈ œ¦µÁ—°¦r ‡¦´ ŠÊ š¸É œ³‡¦´ ŠÊ ¦„š¸É  „Á…o µ ¤µÂ¨o ª ¤¸ Áž· —˜¹„ ¢±¸  ¨¦r ˜n ¨»Š Á…o µ ¤µš´œ ­¤´¥ š¸É Á…µÁ¦¸ ¥ „„´œ ®¨»¥ ­r Ĝ­nª œ…°Š¦µÁ—°¦r ® ¨»¥ ­r  „„È Á ž¨¸É ¥ œÅžœ³° ¥n µ ŠÁ¤ºÉ ° „n ° œÂ„Â…È Š ¦Š„È ‹ ³Á—· œ ˜¦ª‹˜¦µ —¼ ‡ ªµ¤Á¦¸ ¥ ¦o °¥Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œ˜n ­ ¤´ ¥ š¸É „È ‡º ° ž´ ‹‹» ´ œ „È œo °¥¨Š o µ ŠÂ„„È ‡ ŠŠµœÁ¥°³Â®¨³‡n¦´  …„„´ šÎ µ Šµœ„È Á ¥°³Â¨o ª ‡ŠÅ¤n ¤¸ Á ª¨µ¤µ„«· ¬ ¥r Á „n µ „È Á …o µ ¤µ¡¦µÁ—°¦r  „Á¥°³Á®¤º ° œ „´œ ˜nÄ œ£µ¡¦ª¤Ç…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸ ¥ œš´ŠÊ ®¤—…°Š­¤´¥ „n ° œ„´ Á—¸Ì ¥ ªœ¸ Ê ¤´œ „È Å ¤n ­ µ¤µ¦™¡¼ — °°„¤µÅ—o œ ³Á¡¦µ³Áª¨µ‡n ° œ…o µŠœµœ˜n ¥´Š Ŋ¨»Š „È ¥´Š ¦¼o ­¹„ ªnµ æŠÁ¦¸ ¥ œ…°ŠÁ¦µ—¸ „ ªnµ æŠÁ¦¸ ¥ œ°ºÉ œ ‡¦´ 

4¨» Š °¥µ„Á®È œ °³Å¦Äœ°´ ­ ­´ ¤ ´  ¥» ‡ ž´ ‹‹» ´ œ ¨³Äœ°œµ‡˜‡¦´  $¨»Š „È ° ¥µ„Á®È œ œ´„ Á¦¸ ¥ œÃ˜…¹œÊ ŞÁžÈ œ‡œ—¸ … °Š­´Š ‡¤° ¥µ„Á®È œ œ´„ Á¦¸ ¥ œ…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸ ¥ œÁ¦µ„¨¤Á„¨¸ ¥ ª„´œ ¦´ „ „´œ Ťn Ä n ˜n µ Š‡œ˜n µ Š ŞŤn­œÄ‹„´œ­nªœ˜´ª¨»ŠÁ°Š„È°¥µ„Á®ÈœÃ¦ŠÁ¦¸ ¥œÁ¦µÁž¨¸É¥œÂž¨Š ŞĜšµŠš¸É —¸…¹œÊ ¡´•œµ˜n°ÅžÁ¦ºÉ °¥Ç°¥nµŠÁ¦ºÉ °Šš¸É ‡»–‡¦¼ ˜nŠ»——ε ¤´œ „È ¡¼— Ťn Å —o ˜n ‡ ¦¼ Á …µ„È ¤ µÁ¦¸ ¥ „¦o °Š­· š ›·Í š¸É Á …µÁ°Š‡ª¦‹³Å—o ¦´  ‡»–‡¦¼ Á°Š„Șo°Š¤¸­·š›·Í š¸É‹³Å—o Á¦¸ ¥„¦o °ŠšŠ´ Ê œ´„Á¦¸ ¥œÁ°Š„ȇª¦¤¸­·š›·Í

4‡—· ¥´ŠÅŠ„´Á—È„š¸„É œ· ˜¦ŠÅ®œš·ŠÊ ˜¦Šœ´Êœ‡¦´  $¨» Š ªn µ Á—È „ µŠ‡œ„È ¤´ „ Šn µ ¥œ³µŠ‡œ„· œ …œ¤Â¨o ª—´ œ ¤µ š· ŠÊ ˜¦Š¦³Á¸ ¥ Š¨» Š „È ˜o °Š¤µ‡°¥œ´É Š Á„È  Şš· ŠÊ ¨» Š °¥µ„Ä®o œ´„ Á¦¸ ¥ œn ª ¥š· ŠÊ …¥³Ä®o ÁžÈ œš¸É Å žš· ŠÊ Ĝ®o °Š®¦º ° Şš· ŠÊ š¸É °Éº œ Á°µ 28 l 05.08.13 l AC Echo#1


ปลิดปม & ขาวดํา

หยอมๆ แหยมๆ แปลกๆ ”

Ĝ‡Î µ ¡¼— ˜n µ ŠÇš¸É ¨»Š ŗo ¡¼— °°„¤µ¤´œ šÎ µ Ä®o Á ¦µÅ—o ¦o ¼ ªn µ ¨»Š „„È ¡¼— °°„¤µ‹µ„Ä‹…°ŠÂ„… –³š¸É Á ¦µÁ°ŠÅ—o ­´ ¤ £µ¬–r Á ¦µ„È ¦´  ¦¼o ™¹ Š ‡ªµ¤‹¦· Š ċ¨³‡ªµ¤ÁžÈ œ„´œ Á°Š¤µ„Ÿo ¼Á …¸ ¥ œÁ°Š„È Å ¤n Å —o Á žÈ œ‡œ ­´¤£µ¬–r Á„nŠ¤µ„˜nÁ¦µ„È ¤¸¨»Šœ¸É ®¨³š¸É ‡°¥¡¼—„´Á¦µ‡»¥„´Á¦µ ‹œšÎ µ Ä®o Á¦µÅ—o š­´ ¤ £µ¬–r  ¨³„¨´É œ °°„¤µÁžÈ œ‡°¨´ ¤ œr Ä ®o ¡ª„Á¦µÅ—o °n µ œ„´ œ Å ¤n Ä n  ‡n ‡ ªµ¤®ª´ Š —¸ Á ¡¸ ¥ ŠÂ‡n „ µ¦šÎ µ ‡ªµ¤ ­³°µ— ˜n ‹ œ™¹ Š Šµœ­Î µ ‡´  Dž°ŠÁ¦µÁ°Š¨» Š Á°Š„È n ª ¥Á¦µÅ—o °¥n µ Š¤µ„š¸É ­»—  ¨³‡Î µ ¡¼— Á®¨n µ œ´œÊ ¥´Š ­—Š™¹ Š Á¥ºÉ ° ĥ¨³‡ªµ¤ Ÿ¼ „ ¡´ œ š¸É ¤¸ ˜n ° æŠÁ¦¸ ¥œÁ¦µÅ—o °¥n µ Š¤µ„¤µ¥‹¦· ŠÇ™o µÁ¦µ¨°Š „¨´¤µ¡¼—™¹ŠÁ¦ºÉ °Š…°Š„µ¦¤¸‹·˜­µ›µ¦–³—¼Ťnčn‡nĜ­´Š‡¤Åš¥ ®¦º ° ­´Š ‡¤Ã¦ŠÁ¦¸ ¥ œÁ ¤ºÉ ° Á¦µÁ…o µÄ‹ªn µ ¤´ œ ÁžÈ œ®œo µš¸É … °Š‡œ°ºÉ œ Á¦µ„È Å ¤n ‹Î µ ÁžÈ œ˜o °ŠÅž­œÄ‹˜n „ ¨´ ¤o ˜n £ µ¥Äœ®o °ŠÁ¦¸ ¥ œ„È ž¦µ„’Ä®o Á ¦µÅ—o Á ®È œ „´œ „ µ¦¤¸ ‡ ªµ¤‡· — š´« œ‡˜·  œ¸ ‹Ê ³Å¤n Ä n Á¦ºÉ ° ŠÂž¨„Á ¡¦µ³„µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼o ĜÁ¦ºÉ ° Š‹· ˜ ­µ›µ¦–³°µ‹¥´Š Ťn—¸ ¡ ° Á¦µ°µ‹„Î µ ¨´Š ¤°Šªn µ Á ¦µ¤¸ œ´„ „µ¦Â¨o ª Á ¦µ¤¸ ‡ œšÎ µ ‡ªµ¤­³°µ— ¨o ª ¤´œ „È Á ¡¸ ¥ Š¡°Ä®o Á ¦µ„È ­ µ¤µ¦™Á¡· „ ÁŒ¥˜n ° ž´  ®µÁ¨È „ ÇÁ®¨nµ œ¸ ÅÊ —o Ž¹É Š Ĝš´ « œ‡˜· Á ®¨n µ œ¸ „Ê ¨´  „¨µ¥ÁžÈ œ­·É Š š¸É ž ¨¼ „ ´ ŠÅªo ¨¹ „ Ç š¸É „n ° Ä®o Á„· — „µ¦„¦³šÎ µ Á®¨n µ œ´ œÊ °°„¤µŽÎ µÊ Ç ¨o ªž´ ®µ…°Š Ÿ¼o ‡œ®¨µ¥Ç‡œš¸É „Î µ ¨´ Š ¤¸ š´ « œ‡˜·  œ¸ Ê ž´ ®µ¤´ œ „È ‡ Š‹³Å¤n Á¨È „ ¨³‹³˜o °Š˜„Åž°¥¼n „´  ¡¸É Ç œ´ „ „µ¦…°ŠÁ¦µÁ°Š

ž´ ®µš¸É ™¼ „ š· ŠÊ Ťn ¤¸ ® µ¥Åž¤¸  ˜n ¥o µ¥š¸É ° ¥¼n ™o µÁ¦µÅ¤n ® µšµŠ¨Š Ä®o ¤´ œ ¤´ œ „È Å ž˜„°¥¼n„´ ‡œ°ºÉ œ Á¦µ°¥µ„Ä®o š‡ªµ¤œ¸ šÊ Î µ Ä®o 榤¸ ‡ ªµ¤¦´  Ÿ· — °¤µ„…¹ œÊ Ťn ¤ °Šªn µ ¡¸É £ µ¦Ã¦ŠÁžÈ œÁ¡¸ ¥ Š¨¼„ ‹o µŠ®¦º ° ‡œš¸É ‹ ³¤µ‡°¥¦´  Ÿ· — °ÂšœÁ¦µš´ŠÊ ǚ¸É » ‡ ‡¨Á®¨n µ œ¸ ÁÊ žÈ œ°µ¸ ¡ š¸É ¤¸ Á „¸ ¥ ¦˜· ¨»Š Ǟo µÇ Á®¤º ° œÁžÈ œ“µœ­n ª œ®œ¹É Š š¸É ‡ °¥Â„¦´  £µ¦³‡ªµ¤š³œŠ˜œ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸ ¥œÁ¦µ°¥¼n ªµš„¦¦¤ŽÎ µÊ ÇŽµ„Çš¸É —¼  ¨o ªÁ®¤º ° œÁšn š´ ŠÊ ®¨µ¥Å¤n ªn µ ‹³ÁžÈ œ­» £ µ¡» ¦» ¬ °´ ­ ­´ ¤ ´  ¡°šÎ µ °³Å¦„´ œ Á­¦È ‹ „È š· ŠÊ Žµ„Ä®o ¨»Š Á„È  š´ŠÊ œ´œÊ ™o µ­»£ µ¡» ¦» ¬ ‹¦· Š Á …µ˜o ° Š¦´  Ÿ· — °­£µ¡Âª—¨o °¤Â¨³­·É Š š¸É Á …µšÎ µ —o ª¥Ťn Ä n ¦´  Ÿ· — ° ˜n ˜´ª Á°ŠÄ®o —¼—¸ ° ¥¼n˜ ¨°—Áª¨µ n µ¥Á—¸ ¥ ª Ťn Ä n ¤¸  ‡n ¨» Š ¥¼ œ ‡œÁ—¸ ¥ ª®¦°„š¸É Á žÈ œ‡œš¸É ‡ °¥n ª ¥Á®¨º ° Á¦µ ‡°¥˜· — ˜n ° ¨³šÎ µ ŠµœÄ®o Á¦µ¥´ Š ¤¸ ¨» Š žo µ°¸ „ ®¨µ¥‡œš¸É Á ¦µÅ¤n ­µ¤µ¦™œÎ µ š‡ªµ¤…°Š¡ª„Á…µš» „ ‡œ¤µšÎ µ ÁžÈ œ‡°¨´¤ œr Å —o ­»— šo µ ¥Á¦µÅ¤n ° ¥µ„Ä®o ¤ °ŠÂ‡n ªn µ 榚Πµ °µ¸ ¡ °³Å¦ ˜n Á ¦µ°¥µ„ Ä®o ¤ °ŠÁ…µÁžÈ œv ¨»Š wv ¨»Š Á®œºÉ ° ¥¤´¥Ê w ® ¦º ° v ¤¸ ° ³Å¦Ä®o Ÿ ¤n ª ¥¤´¥Ê w Ťn Å —o ® œ´ „ ¡°š¸É šÎ µ Ä®o Á¦µÅ¤n ­ µ¤µ¦™¡¼ — °°„Şŗo Á n œ Á—¸ ¥ ª„´  …¥³· œÊ Á¨È „ · œÊ œo ° ¥š¸É Å ¤n ® œ´„ Á„· œ „ªn µ ‹³˜· — ¤º ° Şš¸É ™´Š …¥³Ä„¨o Ç Å—o Á¦µÁºÉ ° ªn µ Ÿ¼o š¸É Å —o ¦´  ­µ¦œ¸ „Ê È ‡ Š°¥µ„šÎ µ °³Å¦š¸É Á ž¨¸É ¥ œÂž¨Š Ş‹µ„Á—· ¤ Å —o ¨°ŠšÎ µ ¨ °Š‡· — Ĝ­·É Š š¸É Á ¦µÅ¤n Á ‡¥Å—o „¨o µ ‡· — „¨o µ šÎ µ Ťn ¤ µ„„È œo ° ¥Ä ®o  š‡ªµ¤œ¸ ¤Ê ¸ ž ¦³Ã¥œr „´ š»„ ‡œš¸É Å —o °nµ œ¤´œ Ťn ¤ µ„„È œo ° ¥… °‡»– ‡¦´  ¨»Š

AC Echo#1 l 05.08.13 l 29


เรื� องสัน� l ผู้กล้ า

 Á¦µ¡°Ä‹„´­·ŠÉ š¸ÉÁžÈ œ°¥¼˜n °œœ¸ ʨo ª®¦° ®¦°š´š´Šž¦³Áš«š¸ Ê É Á¦µ¡°Ä‹„´­·ŠÉ š¸ÉÁžÈ œ°¥¼˜n °œœ¸ ʨo ª®¦°š´Šž¦³Áš«š¸ Ê É ÁžÈ œÂœ¸ Êš´š´Šo Ê µœÁ¤º°Šš¸É™„¼ ‡ªµ¤´ªÉ ž„‡¨»¤š´š´ŠÁ®˜» Ê „µ¦š¸É„ε¨´Š ÁžÈ œÂœ¸ Êš´Šo Ê µœÁ¤º°Šš¸É™„¼ ‡ªµ¤´ªÉ ž„‡¨»¤š´ŠÁ®˜» Ê „µ¦š¸É„ε¨´Š ‹³Á„·—…¹ ʜš´Š­· Ê ŠÉ š¸É„ε¨´Š‹³™¼„šÎµ¨µ¥¨Šš´Š­· Ê ŠÉ š¸É„ε¨´Š‹³­¦o µŠ…¹ ʜ ‹³Á„·—…¹ ʜš´Š­· Ê ŠÉ š¸É„ε¨´Š‹³™¼„šÎµ¨µ¥¨Šš´Š­· Ê ŠÉ š¸É„ε¨´Š‹³­¦o µŠ…¹ ʜ °¥nµŠÅ¦o ž¦³Ã¥œrÁ¦µ¡°Ä‹„´­·ŠÉ œ¸ ʨo ª®¦° °¥nµŠÅ¦o ž¦³Ã¥œrÁ¦µ¡°Ä‹„´­·ŠÉ œ¸ ʨo ª®¦° ž¦³Áš«œ¸ ʤ¸ºÉ°ªnµ¨µÁšœÁ‡¥ÁžÈ œ°µ–µ‹´„¦š¸É¦n»ŠÁ¦º °Š ž¦³Áš«œ¸ ʤ¸ºÉ°ªnµ¨µÁšœÁ‡¥ÁžÈ œ°µ–µ‹´„¦š¸É¦n»ŠÁ¦º °Š ¤¸°µ–µÁ…˜„ªo µŠÄ®nÅ¡«µ¨ž¦³µœÄœž¦³Áš«„ȨoªœÂ˜n ¤¸°µ–µÁ…˜„ªo µŠÄ®nÅ¡«µ¨ž¦³µœÄœž¦³Áš«„ȨoªœÂ˜n ¤¸‡ªµ¤­»…°µ¸¡®¨´„…°Š¡ª„Á…µ‡º°Á„¬˜¦„¦¦¤¦µ¥Å—o …°Š ¤¸‡ªµ¤­»…°µ¸¡®¨´„…°Š¡ª„Á…µ‡º°Á„¬˜¦„¦¦¤¦µ¥Å—o …°Š ‡œÄœž¦³Áš«‹¹Š¤¸„œ´ Ťn¤µ„˜n„È¡°°¥¼„n œ´ ŗo Á¡¦µ³¦µ‡µ…o µª ‡œÄœž¦³Áš«‹¹Š¤¸„œ´ Ťn¤µ„˜n„È¡°°¥¼„n œ´ ŗo Á¡¦µ³¦µ‡µ…o µª …°ŠÁ‡¦ºÉ °ŠÄo Á°Š„ÈŤnŗo ¡Š¤µ„œ´„ …°ŠÁ‡¦ºÉ °ŠÄo Á°Š„ÈŤnŗo ¡Š¤µ„œ´„ ĜÁª¨µ˜n°¤µ„Ȥ¸‹°¤¤µ¦ž¦µ„’…¹ ʜ¤´œÁ¦·É ¤»„¦»„Á…o µ ĜÁª¨µ˜n°¤µ„Ȥ¸‹°¤¤µ¦ž¦µ„’…¹ ʜ¤´œÁ¦·É ¤»„¦»„Á…o µ ¤µÂ¨³Á¦·É ¤šÎµ¨µ¥o µœÁ¤º°ŠŸ¼o‡œš¸É˜°n ˜o µœ„È‹³™¼„‰nµ¨o µŠÃ‡˜¦ ¤µÂ¨³Á¦·É ¤šÎµ¨µ¥o µœÁ¤º°ŠŸ¼o‡œš¸É˜°n ˜o µœ„È‹³™¼„‰nµ¨o µŠÃ‡˜¦ °¥nµŠÅ¦o ‡ªµ¤ž¦µœ¸®¤¼n o µœµŠÂ®nŠ™¼„ÁŸµšÎµ¨µ¥‹œÅ¤nÁ®¨º° °¥nµŠÅ¦o ‡ªµ¤ž¦µœ¸®¤¼n o µœµŠÂ®nŠ™¼„ÁŸµšÎµ¨µ¥‹œÅ¤nÁ®¨º° Á‡o µÁ—·¤š¸ÉÁ‡¥ÁžÈ œ°µ–µ‹´„¦‹¹ŠÁ¦·É ¤‹´—˜´Š®œn Ê ª¥š®µ¦„°Š¡·Á«¬š¸É Á‡o µÁ—·¤š¸ÉÁ‡¥ÁžÈ œ°µ–µ‹´„¦‹¹ŠÁ¦·É ¤‹´—˜´Š®œn Ê ª¥š®µ¦„°Š¡·Á«¬š¸É ¤¸š®µ¦¤¸ ¸¤º°¤µ„¤µ¥Á¡ºÉ°š¸É‹³ž¦µž¸ «µ‹Ÿ¼o‡œ˜nµŠ®ª´Šªnµ¡ª„ ¤¸š®µ¦¤¸ ¸¤º°¤µ„¤µ¥Á¡ºÉ°š¸É‹³ž¦µž¸ «µ‹Ÿ¼o‡œ˜nµŠ®ª´Šªnµ¡ª„ Á…µ‹³œÎµ¡µ´¥œ³¤µ¥´Š¡ª„Á¦µ˜n®¨´Š‹µ„œ´œÁ¡¸ Ê ¥Šřž¸ „°Š Á…µ‹³œÎµ¡µ´¥œ³¤µ¥´Š¡ª„Á¦µ˜n®¨´Š‹µ„œ´œÁ¡¸ Ê ¥Šřž¸ „°Š š®µ¦š¸Éªµn „È™„¼ šÎµ¨µ¥Á®¨nµ…»œœµŠÂ¨³„¬´˜¦· ¥r˜µn Š¡µ„´œ„¨´ª š®µ¦š¸Éªµn „È™„¼ šÎµ¨µ¥Á®¨nµ…»œœµŠÂ¨³„¬´˜¦· ¥r˜µn Š¡µ„´œ„¨´ª ªnµ‹³Á­¸¥°Îµœµ‹Â¨³¸ª·˜…°Š˜œÅž¡ª„Á…µ‹¹Š¡¥µ¥µ¤Á„–”r ªnµ‹³Á­¸¥°Îµœµ‹Â¨³¸ª·˜…°Š˜œÅž¡ª„Á…µ‹¹Š¡¥µ¥µ¤Á„–”r ‡œÅž˜n°­¼o„œ´ ¡ª„ž¸ «µ‹Ž¹ŠÉ Ťnªµn ‹³­nŠÅžŽ´„„¸É‡¦´ŠÊ „Ȥ¸Â˜n‹³¡nµ¥ ‡œÅž˜n°­¼o„œ´ ¡ª„ž¸ «µ‹Ž¹ŠÉ Ťnªµn ‹³­nŠÅžŽ´„„¸É‡¦´ŠÊ „Ȥ¸Â˜n‹³¡nµ¥ ¡o „¨´¤µo µŠ„È„¨´¤µÂ¨o ªÁ­¸¥­˜·Á¡¦µ³Á®ÈœÁ¡ºÉ°œ¦nª¤¦˜µ¥ ¡o „¨´¤µo µŠ„È„¨´¤µÂ¨o ªÁ­¸¥­˜·Á¡¦µ³Á®ÈœÁ¡ºÉ°œ¦nª¤¦˜µ¥ ޝo µŠ„È™„¼ š¦¤µœ‹œ¤¸­£µ¡Á®¤º°œ˜µ¥š´ŠÁžÈ Ê œŤn¡—¼ Ťn‹µ ޝo µŠ„È™„¼ š¦¤µœ‹œ¤¸­£µ¡Á®¤º°œ˜µ¥š´ŠÁžÈ Ê œŤn¡—¼ Ťn‹µ Á°µÂ˜nÁ®¤n°¤°ŠÅžÁ¦ºÉ °¥o µŠ„Șµ¥Â¤¸«¡„¨´¤µ‡¦­µ¤­· Á°µÂ˜nÁ®¤n°¤°ŠÅžÁ¦ºÉ °¥o µŠ„Șµ¥Â¤¸«¡„¨´¤µ‡¦­µ¤­· ­°Šo µŠ„Ȥ¸Â˜n­ªn œ®œ¹ŠÉ …°Š¦nµŠ„µ¥„¨´¤µ¨³o µŠ„ÈŤnÁ®¨º° ­°Šo µŠ„Ȥ¸Â˜n­ªn œ®œ¹ŠÉ …°Š¦nµŠ„µ¥„¨´¤µ¨³o µŠ„ÈŤnÁ®¨º° °³Å¦„¨´¤µÁ¨¥—o ª¥Á®˜»œ¸ ʟ¼oµ¥Äœ°µ–µ‹´„¦„ÈÁ¨¥Á¦·É ¤œo °¥¨Š °³Å¦„¨´¤µÁ¨¥—o ª¥Á®˜»œ¸ ʟ¼oµ¥Äœ°µ–µ‹´„¦„ÈÁ¨¥Á¦·É ¤œo °¥¨Š Á…o µš»„ª´œÇŸ¤Äœ˜°œœ´œ„È Ê ÁžÈ œÅ—o ‡nÁ—È„‡œ®œ¹ŠÉ š¸ÉšÎµ°³Å¦Å¤n Á…o µš»„ª´œÇŸ¤Äœ˜°œœ´œ„È Ê ÁžÈ œÅ—o ‡nÁ—È„‡œ®œ¹ŠÉ š¸ÉšÎµ°³Å¦Å¤n ŗo œ°„‹µ„Á oµ¤°Š—¼ÂŸnœ®¨´Š…°ŠÁ®¨nµš®µ¦š¸É°°„Åž­¼o¦Á¡ºÉ° ŗo œ°„‹µ„Á oµ¤°Š—¼ÂŸnœ®¨´Š…°ŠÁ®¨nµš®µ¦š¸É°°„Åž­¼o¦Á¡ºÉ° ž„žo°Šo µœÁ¤º°ŠÁšnµœ´œŸ¤Äœ˜°œœ´ Ê œ‡· Ê —ªnµ­£µ¡Äœ˜°œœ´œÊ ž„žo°Šo µœÁ¤º°ŠÁšnµœ´œŸ¤Äœ˜°œœ´ Ê œ‡· Ê —ªnµ­£µ¡Äœ˜°œœ´œÊ ÁžÈ œ­·ŠÉ š¸ÉÁ¨ª¦o µ¥š¸É­—» ¨o ª˜nŸ¤„¨´‡·—Ÿ·— ÁžÈ œ­·ŠÉ š¸ÉÁ¨ª¦o µ¥š¸É­—» ¨o ª˜nŸ¤„¨´‡·—Ÿ·— 30 l 05.08.13 l AC Echo#1

 ž¸ ˜n°¤µ¡ª„ž¸ «µ‹„Èŗo „» Á…o µ¤µÄœÁ¤º°Š®¨ªŠ£µ¡ ž¸ ˜n°¤µ¡ª„ž¸ «µ‹„Èŗo „» Á…o µ¤µÄœÁ¤º°Š®¨ªŠ£µ¡ ‡œ œ´¡´œš¸É°¥¼˜n ¦Š®œo µ¥´Š‡Š …°Š‡ªµ¤œnµ­¥—­¥°Šš¸É¤œ´ ‰nµ‡œœ´ …°Š‡ªµ¤œnµ­¥—­¥°Šš¸É¤œ´ ‰nµ‡œœ´¡´œš¸É°¥¼˜n ¦Š®œo µ¥´Š‡Š ˜·—˜µŸ¤Å¤nÁ‡¥Áž¨¸É¥œ™¹ŠÂ¤o Ÿ¤‹³Á‡¥Á‹°Á®˜»„µ¦–rœ´œÊ ˜·—˜µŸ¤Å¤nÁ‡¥Áž¨¸É¥œ™¹ŠÂ¤o Ÿ¤‹³Á‡¥Á‹°Á®˜»„µ¦–rœ´œÊ ¤µ„n°œ„Șµ¤š¸¡ª„¤´œ‰nµŸ¼o‡œ°¥nµŠ­œ»„­œµœ¦µª„´ÁžÈ œÁ¦ºÉ °Š ¤µ„n°œ„Șµ¤š¸¡ª„¤´œ‰nµŸ¼o‡œ°¥nµŠ­œ»„­œµœ¦µª„´ÁžÈ œÁ¦ºÉ °Š ­œ»„Œ¸„„¦³µ„¦nµŠ„µ¥Ÿ¼o‡œ¦µª„´Á«¬„¦³—µ¬Á¨º°—š¸ÉÅ®¨ ­œ»„Œ¸„„¦³µ„¦nµŠ„µ¥Ÿ¼o‡œ¦µª„´Á«¬„¦³—µ¬Á¨º°—š¸ÉÅ®¨ °°„‹µ„¦nµŠ…°Š¡ª„Á…µ­µ—„¦³ÁŽÈœÁ˜È¤Åž®¤—Á­¸¥Š„¦¸ —¦o °Š °°„‹µ„¦nµŠ…°Š¡ª„Á…µ­µ—„¦³ÁŽÈœÁ˜È¤Åž®¤—Á­¸¥Š„¦¸ —¦o °Š …°ŠŸ¼o‡œš¸É¦o°Š…°¸ª·˜Â¨³™¼„š¦¤µœŸºœ—·œš¸É¡ª„¤´œŸnµœ˜nµŠ …°ŠŸ¼o‡œš¸É¦o°Š…°¸ª·˜Â¨³™¼„š¦¤µœŸºœ—·œš¸É¡ª„¤´œŸnµœ˜nµŠ Œ»n¤Åž—o ª¥Á¨º°—¨³«¡¤µ„¤µ¥Ÿ¼oš¸É‹³¤¸¸ª·˜¦°—Å—o „ȇº°¡ª„š¸É Œ»n¤Åž—o ª¥Á¨º°—¨³«¡¤µ„¤µ¥Ÿ¼oš¸É‹³¤¸¸ª·˜¦°—Å—o „ȇº°¡ª„š¸É ®¨°¥¼Ân ˜nĜo µœŤn¥°¤­nŠÁ­¸¥ŠÄ—ÇÄ®o ¡ª„¤´œ¦¼o˜n„Ȥ¸oµŠš¸É ®¨°¥¼Ân ˜nĜo µœŤn¥°¤­nŠÁ­¸¥ŠÄ—ÇÄ®o ¡ª„¤´œ¦¼o˜n„Ȥ¸oµŠš¸É ³˜µ…µ—Á¡¦µ³Ã‡¦o µ¥š¸É¤œ´ ¡´ŠÁ…o µ¤µÄœo µœÁ¡ºÉ°®µÁ®¥ºÉ°˜n° ³˜µ…µ—Á¡¦µ³Ã‡¦o µ¥š¸É¤œ´ ¡´ŠÁ…o µ¤µÄœo µœÁ¡ºÉ°®µÁ®¥ºÉ°˜n° ‹µ„œ´œÁ®¨n Ê µ…»œœµŠÂ¨³¦µµ„È™„¼ ž¦³®µ¦Ã—¥„µ¦œÎµÅž‰nµ ‹µ„œ´œÁ®¨n Ê µ…»œœµŠÂ¨³¦µµ„È™„¼ ž¦³®µ¦Ã—¥„µ¦œÎµÅž‰nµ Á®¤º°œ®¤¼ÄœÃ¦Š‰nµ­´˜ªrĜÁª¨µž¦³®µ¦Å¤n¤¸Ÿo ļ —¥°¤°°„‹µ„ Á®¤º°œ®¤¼ÄœÃ¦Š‰nµ­´˜ªrĜÁª¨µž¦³®µ¦Å¤n¤¸Ÿo ļ —¥°¤°°„‹µ„ o µœÁ¡¦µ³„¨´ªªnµ‹³™¼„‰nµ˜µ¤Åž—o ª¥ o µœÁ¡¦µ³„¨´ªªnµ‹³™¼„‰nµ˜µ¤Åž—o ª¥ ˜n®¨´Š‹µ„œ´œŚž¸ Ê Ÿ¼o‡œ„ÈÁ¦·É ¤°°„¤µÄo ¸ª·˜—´ŠÉ Á—·¤ ˜n®¨´Š‹µ„œ´œŚž¸ Ê Ÿ¼o‡œ„ÈÁ¦·É ¤°°„¤µÄo ¸ª·˜—´ŠÉ Á—·¤ °µ‹‹³Â˜„˜nµŠÅž‹µ„Á¤ºÉ°„n°œœ·—®œn°¥˜¦Šš¸É¤¸¡ª„ž¸ «µ‹Á—·œ °µ‹‹³Â˜„˜nµŠÅž‹µ„Á¤ºÉ°„n°œœ·—®œn°¥˜¦Šš¸É¤¸¡ª„ž¸ «µ‹Á—·œ Á¡nœ¡nµœÁ˜È¤Åž®¤—¡ª„Á¦µÅ¤n­µ¤µ¦™šÎµ°³Å¦¡ª„¤´œÅ—o Ťn Á¡nœ¡nµœÁ˜È¤Åž®¤—¡ª„Á¦µÅ¤n­µ¤µ¦™šÎµ°³Å¦¡ª„¤´œÅ—o Ťn ªnµ‹³—o µœ¡¨³„ε¨´Š®¦º °„’®¤µ¥š¸É‡o ¤» ‡¦°Š¡ª„¤´œ‹œÁ¦¸ ¥„ ªnµ‹³—o µœ¡¨³„ε¨´Š®¦º °„’®¤µ¥š¸É‡o ¤» ‡¦°Š¡ª„¤´œ‹œÁ¦¸ ¥„ ŗo ªµn ¡ª„¤´œ„¨µ¥ÁžÈ œœµ¥…°Š¡ª„Á¦µÅžÁ­¸¥¨o ª‡ªµ¤¦¼o­„¹ ŗo ªµn ¡ª„¤´œ„¨µ¥ÁžÈ œœµ¥…°Š¡ª„Á¦µÅžÁ­¸¥¨o ª‡ªµ¤¦¼o­„¹ ®ªµ—„¨´ªš¸É¤¸˜°n ¡ª„¤´œŤnªµn ‹³ÁžÈ œ­·ŠÉ š¸É¤œ´ Á‡¥šÎµÁ¤ºÉ°˜°œš¸É ®ªµ—„¨´ªš¸É¤¸˜°n ¡ª„¤´œŤnªµn ‹³ÁžÈ œ­·ŠÉ š¸É¤œ´ Á‡¥šÎµÁ¤ºÉ°˜°œš¸É ¡ª„¤´œ»„Á…o µ¤µ®¦º °Â¤o ˜n˜°œœ¸ ÊÁ°Š„ÈÁnœ„´œ­nªœ¡ª„Á¦µµª ¡ª„¤´œ»„Á…o µ¤µ®¦º °Â¤o ˜n˜°œœ¸ ÊÁ°Š„ÈÁnœ„´œ­nªœ¡ª„Á¦µµª ¤œ»¬¥rœœĜ˜°œœ¸ ´Ê ʄȘo°Š¡¥µ¥µ¤®µ¦µ¥Å—o Ä®o ¤µ„…¹ ʜÁœºÉ°Š—o ª¥ ¤œ»¬¥rœœĜ˜°œœ¸ ´Ê ʄȘo°Š¡¥µ¥µ¤®µ¦µ¥Å—o Ä®o ¤µ„…¹ ʜÁœºÉ°Š—o ª¥ „µ¦…¹ ʜ£µ¬¸ °¥nµŠÅ¤n®¥»—®¥n°œšÎµÄ®o Ÿo ‡¼ œÄœž¦³Áš«˜nµŠ®µŸ¨ „µ¦…¹ ʜ£µ¬¸ °¥nµŠÅ¤n®¥»—®¥n°œšÎµÄ®o Ÿo ‡¼ œÄœž¦³Áš«˜nµŠ®µŸ¨ ž¦³Ã¥œr„°Ã„¥ÁŠ·œ„´œÄ®o ŗo ¤µ„š¸É­—» ¦°¥¥· ʤš¸ÉÁ‡¥¤¸„È®µ¥ ž¦³Ã¥œr„°Ã„¥ÁŠ·œ„´œÄ®o ŗo ¤µ„š¸É­—» ¦°¥¥· ʤš¸ÉÁ‡¥¤¸„È®µ¥ Ş„¨µ¥ÁžÈ œ‡ªµ¤è£‡ÎµÃ„®„¨³„µ¦œ·œšµ Ş„¨µ¥ÁžÈ œ‡ªµ¤è£‡ÎµÃ„®„¨³„µ¦œ·œšµ Ÿ¤Á—·œÁ…o µÅžÄœ¦o µœÁ®¨o µÂ®nŠ®œ¹ŠÉ š¸ÉÁ®¨nµ¤œ»¬¥r°¤µ„´œŸ¤ Ÿ¤Á—·œÁ…o µÅžÄœ¦o µœÁ®¨o µÂ®nŠ®œ¹ŠÉ š¸ÉÁ®¨nµ¤œ»¬¥r°¤µ„´œŸ¤ Á—·œÁ…o µÅžœ´ŠÉ ¥´Šš¸Éªµn Š¡¦o °¤„´­´ŠÉ Á¸¥¦r ¤µ„·œÂ„o ¦o°œš´œÄ—œ´œ„È Ê ¤¸ Á—·œÁ…o µÅžœ´ŠÉ ¥´Šš¸Éªµn Š¡¦o °¤„´­´ŠÉ Á¸¥¦r ¤µ„·œÂ„o ¦o°œš´œÄ—œ´œ„È Ê ¤¸ Á¦ºÉ °Šªœœnµ­œÄ‹Ä®o ŗo Á®Èœ Á¦ºÉ °Šªœœnµ­œÄ‹Ä®o ŗo Á®Èœ


Á—È„µ¥‡œ®œ¹ŠÉ ¥ºœ…¹ ʜޝœÃ˜p ³Â¨³˜³Ã„œ°¥nµŠ­»—Á­¸¥Š‹œ Ĝª·œµš¸˜°n ¤µž¸ «µ‹˜œœ´œ„È Ê „¨µ¥ÁžÈ œ¦nµŠÅ¦o ª·µ–¦µª„´ Œ´œ‹³Ã‡n œ ¨o ¤ ‹°¤¤µ¦ vw ‡œÄœ¦o µœÁ®¨o µÁŠ¸¥Á¡ºÉ°¢´ ŠÁ—È„‡œœ´œÊ ˜»p„˜µ®»œn Á·—š¸É­µ¥…µ— Á—È„µ¥‡œ®œ¹ Š É ¥º œ …¹ ʜޝœÃ˜p ³ ¨³˜³Ã„œ°¥n µ Š­» — Á­¸ ¥ Š‹œ Ĝª· œµš¸˜œ°n ¤µ¤°Šš¸ ¤µž¸ «µ‹˜œœ´ œ„È Ê „¦¼¨µ¥ÁžÈ œ¦nœµ‡œšÎ ŠÅ¦o ª· ŤnÁ°µœnµÁ°·¦rœœµ¥Áœ¸É¥œ³‹³Ã‡nœ¨o ¤‹°¤¤µ¦±nµÇÇǘ¨„ÁžÈ œ Á›°®´ ɟ¤¦µª„´ o ªµn Ÿ¤ÁžÈ µ µ–¦µª„´ ‡œÄœ¦o µœÁ®¨oµµÇÇÇ ÁŠ¸¥Á¡ºÉ°¢´ ŠÁ—È„‡œœ´œÊ ˜»p„˜µ®»œn Á·—š¸É­µ¥…µ— o µÁ¨¥±n หยาดนํ �าค้ างสีดํา ŤnÁµ¥š¸ °µœnµÁ°· r œœµ¥Áœ¸ É¥œ³‹³Ã‡n œ¨o ¤‹°¤¤µ¦±n œ Á›°®´vŤn œ¤µ¤°Šš¸ ¦¼oªµn Ÿ¤ÁžÈɄ在´‡œšÎ µ µŸ¤£µ¥Ä˜o ±o —¼ ɜŠ´É ¦°¥¼ Ãn ˜p ³…o µŠÇ„¨n µª¡¨µŠŽ—Á®¨o µš¸É°¥¼µÇÇǘ¨„ÁžÈ Än œ¤º° ÁžÈ œÅ¦Änɟ¤¤¦µª„´ ¥wŸ¤™µ¤Á›°š¸ ´Ê Š¤°Š®œo o µÁ¨¥±n µÇÇÇ Œ´œ‹³Ã‡n ¨o ¤‹°¤¤µ¦ vw ‹³ÅžÁžÈ œœ„’„´ ¡ª„œ´œ„È Ê Á®¤º°œÅž­¼o„´ ®¤¸—oª¥¤º°Áž¨nµœ´œÉ v‡³wÁ›°˜°¤µ—o ª¥Á­¸¥Š°´œÂŸnªÁµ µ¥š¸ É œ Š É ´ °¥¼ à n ˜p ³ …o µ ŠÇ„¨n µ ª¡¨µŠŽ—Á®¨o µ š¸ É ° ¥¼ Ä n œ¤º ° vŤn Á žÈ œ Ŧčn ¤ ¥wŸ¤™µ¤Á›°š¸ ´ Ê É„œ„È ¤°Š®œoœ—µ¦nŸ¤£µ¥Ä˜o Á—È „ µ¥‡œ®œ¹ Š É ¥º œ …¹ ʜޝœÃ˜p ³ ¨³˜³Ã„œ°¥n µ Š­» — Á­¸ ¥ Š‹œ Ĝª· œ µš¸ ˜ ° n ¤µž¸ «µ‹˜œœ´ Ê Îµ¨´„Š˜µ¤Åž‹´ ¨µ¥ÁžÈ µ„µ¦„´ ŠÅ¦o ª·¤´µ–¦µª„´ ®¨³œµ¥Å¤n¤¸šµŠœ³®¦°„ vÁ±o ¥¤¸‡œÃ‹¤˜¸Ä­n¡ª„Á¦µ¦¸ œ±Á¦Èo —¼ ªw  ‹³ÅžÁžÈ œÉœ„’„´ µ¡ª„œ´ œ„È °œÅž­¼ v‡³wÁ›°˜°¤µ—o ¥Á­¸ ¥Š°´œÂŸnªÁµÊ¤µš¸ÉŸ¤ ‡œÄœ¦o µŠ´É œÁ®¨o ÁŠ¸—Á­¦· ¥Á¡º ¢´ ŠÁ—È „‡œœ´o „œ´Ê ®¤¸—oª¥¤º°Áž¨nµœ´œÉ „˜µ®»É°œn ¥¼Á·Än „¨o —š¸ÁÉ­ª‡¸µ¥…µ— µ¥š¸ …o µŠÇ¡¼ ¤Ê É°Á®¤º ž¸˜»p«µ‹š¸ ¥Š˜³Ã„œÂ¨³¸ ®¨³œµ¥Å¤n ¤¸–‡œÃ‹¤˜¸ ¡ÉŸª„Á¦µ¦¸ ŤnÁ¡°µœn µ¤Á°·¸š¦µŠœ³®¦°„ r œÅœµ¥Áœ¸ É¥œ³‹³Ã‡n ¨o ¤Å‹°¤¤µ¦±n µÇÇǘ¨„ÁžÈ Á›°®´ ¦¼oªµn Ÿ¤ÁžÈ—œ„µ¦„´ ‡œšÎµ¤´œÁ¦È ªw ˜n ª„œµ¥„È ¤n°®œo µ¡ª„¤´œœÄn ®¤¨³šœš¸ ɋ³¤µœ´ŠÉ œ vÁ±o ¥v‡» ‡ºœ°¤µ¤°Šš¸ uŸ¼o„¨oÄ­nµučn Ť¦µª„´ ®¤‡³w˜µ¤Åž‹´ µ¥š¸ Š´É …o µŠÇ¡¼ —œÁ­¦· ž¸ «µ‹š¸ É°¥¼Än „¨o Á‡¸ª¥¥Á­¸ Š˜³Ã„œÂ¨³¸ ʤµš¸ Á¨¥±n µÇÇÇ œ·oœÉœµšµ¡ª„¤´ Ĝ¦o¤µœ„ÈŞ­¼o„´ ¡ª„¤´œÁŽnÁ—È„‡œœ´œ¡¼ Ê —˜n° Á›°™µ¤Ÿ¤—o ¥Šš¸É—Š´ …¹ ʜ„ªn µÁ—·ÉŸ¤¤Á¨È„œo °¥ ˜n¡°¥n ª„œµ¥„È µ„¡ª„¤´ Å®¤¨³šœš¸ ‡º°ÁuŸ¼žÈµo „®¦°„‡¦´ µučn¤Å¥wŸ¤™µ¤Á›°š¸ µ¥š¸ ɜŠ´É °¥¼ Ãn ˜p°®œo ³…o µŠÇ„¨n µš¸É°¥¼Än ɋœ¤º³¤µœ´ °o Á¦ºÉ °ŠÉ Š°³Å¦ v‡»–vÁž¨n vŤn œ¨oŦčn ´ ®¤‡³w ʝ„ȇn‡œš¸ÉŸµn œšµŠ¤µÁšn Ʉε¨´Š¤°Š®œo µ¤µ¡¼ —Ťn¤µ„œ³Á—È š¸µÉŪ¡¨µŠŽ—Á®¨o ¤n¦œo ¼°Än ³Å¦°¥n µŠœµ¥‹³¤µ¦¼ µœ´µœÂ®¨³Ťn Ê Ÿ¤£µ¥Ä˜o ¤±o —¼¸°³Å¦ œ·œšµ¡ª„¤´ Ş­¼ ÁŽn Á—Èo „„´ ‡œœ´ Ê o ª¥¤º—˜n°°Áž¨nµœ´œÉ Á›°™µ¤Ÿ¤—o ¥Šš¸É—µªŠ´ œ¸¥Á­¸ …¹Ê®¦°„Á¡¦µ³Œ³œ´ ʜ„ªn ¤Á¨Èª„Áµ œo °œŸ¤Åž„n ¥Ê ¡ª„œ´ Ê o °¡ª„¤´ Á®¤º°œŠnœÅž­¼ ®¤¸—œ¡¼ v‡³wÁ›°˜°¤µ—o ¥Š°´µÁ—·œÂŸn Á¦º‹³ÅžÁžÈ É °Š…°ŠŸ¼œœoĜ¦o Ą’„´ ®nµœ„È œ³Á—È „Ťno „˜´œ„È Š¤µ¥» ®¦°„ ¤µ„®¦º °œoª¥Á­¸ °¥Åž„ªn °œ¨³w °¥nµµ¥­ª¤» ¤µ¡¼—¤µ„œ³Á—È „ š¸ É Å ¤n ¦ o ¼ ° ³Å¦°¥n µ Šœµ¥‹³¤µ¦¼ o Á ¦º É ° Š°³Å¦ vÁž¨n µ ®¦°„‡¦´  „È  ‡n ‡ œš¸ É Ÿ µ n œšµŠ¤µÁšn µ œ´ œÂ®¨³Ťn Ê Â®¨³œµ¥Å¤n ¤ ¸ š µŠœ³®¦°„ vÁ±o ¥ ¤¸ ‡ œÃ‹¤˜¸ Ä ­n ¡ ª„Á¦µ¦¸  ˜µ¤Åž‹´ — „µ¦„´  ¤´ œ¤Á¦È¸°ª³Å¦ w —š®µ¦˜³Ã„œ„¨´¤µ‹µ„š¸Éœ´ŠÉ µ¦r ®¨´Š‹µ„¡¼—‹Ÿ¤„Ȧ¸ª·ÉŠ®œ¸Á…o µÅžÄœžn µ Á¦ºÉ °Š…°ŠŸ¼ ³Á—È„—„‡œœ´ Ťn˜¤oœÁ¦· °Ê Š¤µ¥» ¤µ„®¦º °œo °ÉÁ¥Åž„ªn œŸ¤Åž„n Ê ÉŸ¤ °œ¨³w µ¥š¸ Š´Éœ…ozÁ—È µœŠÇ¡¼ Á­¦· «µ‹š¸ É°®È¥¼œÄn Á®˜» „¨oµÁ„‡¸œ¸µ¦–r ¥Ê®¦°„Á¡¦µ³Œ³œ´ Š˜³Ã„œÂ¨³¸ ʤµš¸ ˜n ªµn o ɜĤ´®n É ¤¡¼—Šn ®¦°„ Á­¸¥Š‡n°¥¨Š ž¸ž¸ «µ‹š¸ „Ȫ·ÉŠÁ…o µÅž˜µ¤‹´ µ¥­ª¤» —š®µ¦˜³Ã„œ„¨´ ®¨´Šv‡» ‹µ„¡¼ ¦¸Åª·®¤‡³w Ɋ®œ¸Á…o µÅžÄœžn µ ˜n¦r¡œ¡°Å—o ª„œµ¥„È ¡ª„¤´œÉčnœ´ŠÉ ŝµ¦r ®¤¨³šœš¸É‹³¤µœ´ŠÉ –‡º—°‹Ÿ¤„È uŸ¼o„¨o µučn Á°· ¨oŪ¤nœnµ°®œo µ¤µ‹µ„š¸ ˜nª­µªÁ­· œzÁ—È Ê œ„È É ¤Å¡¼ž­¼ —œÁ­¸o „¤n ¥´ Š‡n °¥¨Š ž¸ «µ‹š¸ ®ÈœÁ®˜»„ªµ¦–r Á…oɗµŠ´ …¹Åž˜µ¤‹´ ¤Á¨È„œo °ªªn¥µÁžÈ œ Ÿ¼o„¨o µ œ´œÉ œ·µn œ¤´šµ¡ª„¤´ Ĝ¦o µœÁ¦· ¡ª„¤´ œÁŽnªÁ…µ¨Š‹µ„Øp Á—È„‡œœ´œ¡¼ Ê ³—˜n° ʜ„ªn ¦r¢š¸Éš„µnœ‡œœ´ šµŠœn µ‹³ÁžÈ ¤µ¥„˜´ ‡»Á›°™µ¤Ÿ¤—o –ÉÁ‡Š‹³­Š­´ ¥¥Á­¸ ªnµšÎ„¥ÈªµŠš¸·ÉŠÅ¤Ÿ¤™¹ ŠÅ¤nµžÁ—·¦³„µ«˜´ Á°·¦r˜n œ°¥n ¡°Å—o ª¤µ„œ³Á—È œnµ o „¨o µ„ Á…µ¥´ š¸ÉŤn¦o ¼°Š³Å¦°¥n µ®¦°„‡¦´Å—o°„È¥µ„¤¸ ‡n‡œš¸ ɟµn ¥œšµŠ¤µÁšn µœ´œÂ®¨³Ťn Ê œš°Š‹µ„Ÿ¼ ¤¸°o³Å¦ ªµµn ¤µ¡¼ ¤n¨o—…œµ— Ÿ¼ z µŠœµ¥‹³¤µ¦¼oÁ¦ºÉ °Š°³Å¦ „ÈvÁž¨n Á¡¦µ³Ÿ¤Å¤n ºÉ°Á­¸ Š®¦º °˜o °Š„µ¦ÁŠ· š¸ÉÁºÉ° ­µªÁ­· ¦ r ¢ š¸ É š µ n šµŠœn µ ‹³ÁžÈ œ ¤n ¤µ¥„˜´ ª Á…µ¨Š‹µ„Øp ³ ‡» – ‡Š‹³­Š­´ ¥ ªn µ šÎ µ ŤŸ¤™¹ Š Ťn ž ¦³„µ«˜´ ª ªn µ ÁžÈ œ Ÿ¼ o „ ¨o µ

œ´ œ É Á¦º É ° Š…°ŠŸ¼ o Ä ®n œ ³Á—È „ Ťn ˜ o ° Š¤µ¥» Š n ®¦°„ ¤µ„®¦º ° œo ° ¥Åž„ªn µ œ¸ Ê®¦°„Á¡¦µ³Œ³œ´ œŸ¤Åž„n Ê ° œ¨³w ¡°Å—o ¨o ªœnµÁ°·¦rœ™o µÅ¤nÁ¨·„¤n‹³šÎµÃš¬Â¨o ªœ³ ¤´œÉ Ĝ˜´ªŸ¤‡»–°µ‹‹³­¦o µŠ‡µÂ¦È ‡Á˜°¦r …°ŠŸ¼o„¨o µªnµÁžÈ œ‡œ ˜nªÂ¤n µn ¤n …œµ— Ÿ¼ o „ ¨o µ

Á…µ¥´ Š z „È Á ¡¦µ³Ÿ¤Å¤n °¥µ„¤¸ ¦¸ºÉ°Á­¸ Š®¦ºÁ…oµ°µŸ¤Å¤n ˜oŞĜžn °Š„µ¦ÁŠ· o š¸ÉÁoº­É°„´ ‡œ µ¥­ª¤» — š®µ¦˜³Ã„œ„¨´  ¤µ‹µ„š¸ É œ´ Š É µ¦r Š‹µ„¡¼ ‹Ÿ¤„È ª·ÉŠ¥Á®œ¸ µ œš°Š‹µ„Ÿ¼ …°ŠÁ…µÁ¦·É ¤˜ªµ—°¥nµŠÂ¦Š š¸®¨´ Éć¦„È ¦o ¼‹„´Å——o˜n Ÿ¤°„Å—o ¨¥ªn Á‡¥°„º É°Ä®o 榦¼ ¡°Å—o ¨oªµn ª¤´œnœµœÁ¦· ¦É ¤r œ¦o™o°„ŠÅ®o µ‡œœ´ ŤnÂÁ¨·¨oœÁ¦· µ¥Ãš¬Â¨o ¤´œÉ Ĝ˜´ ªŸ¤‡» ‡Á˜°¦r …°ŠŸ¼„o „—·¨o­Í µš· ªnµ›·ÁžÈ ˜n„‡œœ´ zÁ—È Ê „ªª·Â¤n ÉɊ¤®œ¸ ¡¼‹³šÎ —ÅÁ­¸ Š‡nŠ¦o°µ¥¨Š ÉÁ®È—œ– „µ¦–r„µÈªŠ‡µÂ¦È ·ÉŠ—Á…oÁ„¦µ³Â¨³—µ«´ µÅž˜µ¤‹´ ÍÁ—·œœ¦n‡œ Á—È Ê Á°· ž®¨´ œªœ³ ‡»ž¸–«µ‹š¸ °µ‹‡· ªnÁ®˜» µ°µ‹‹³­¦o Ÿ¤‡Š­ª¤» °œÅžš´ªÉ ¤n…Á—È °ŠÁ…µÁ¦· É ¤œ¡¼ ˜ªµ—°¥n µ ŠÂ¦Š š¸ É Ä ‡¦„È ¦ o ¼ ‹ „ ´ ˜n Ÿ ¤°„Å—o Á ¨¥ªn µ Ÿ¤Å¤n Á ‡¥°„º É ° Ä®o Ä ‡¦¦¼ o ­ „ ´ Á°· r„‡œœ´ ¦ œ¡°Å—o  ¨o ª œn µ Ê —™¼„¤œ»¬¥rš„» ‡œš¸ÉœŠ´É °¥¼Än œ¦o µœœ¸ ʘnµŠÅ¤n°®œo µ ˜nš¸É‹¦· ŠŸ¤­ª¤Á­º Ê°‡¨»¤ž· —®œo µ˜´ªœ¸ ʘ¨°—Áª¨µ ‡œ Í ÍÁÁžÈ—·œ¦n Ÿ¼ Á—È„‡œœ´ œÁ¦· Ê «µ‹š´ ŠÅ®o Ɋ®œ¸Åœž®¨´ Šµ¦o Ä®o µœ¡ª„Á…µ˜o ——Á„¦µ³Â¨³—µ«´ ªÉ œÉ ­µªÁ­· ¦r¢É ¤š¸¦o °ÉšŠœ´ ¤nœšÎ¤µ¥„˜´ ªÁ…µ¨Š‹µ„Øp ¥ªnµšÎµÅ¤Ÿ¤™¹ ŠÅ¤nž°¦³„µ«˜´ o´ „‡ªµ¤ ¨o µ œ´ ¡ª„ž¸ Ê µn šµŠœn œÁ¡¦µ³¡ª„¤´ Ê Â¨o ªµª·‹³ÁžÈ °Š­¼Á­¸³ ¥‡œ ‡»–°µ‹‡· ‡Î‡»µ–ªn‡Š‹³­Š­´ µ— Ÿ¼ªno „µ¨oŸ¤‡Š­ª¤» µ Ĝ‡ªµ¤‡· …°ŠŸ¤‡º Ÿ¼oš¸É„„¨o—·µ­¥ºªš· œªn›·µ®¥´ —­¼°o „œÅžš´ Á—È„‡œœ´ œ¡¼ Ê µn ¤n —™¼…œµ— Ÿ¼ „Š¤œ» °¥¼ œœ¸ ʘnµµŠ¦»ŠÅ¤n °®œo µ°„’ ˜nš™¼„ȸɋ„Á¦·¡¦µ³Ÿ¤Å¤n ¤œž·˜o —®œo ªœ¸¥ŠÁŠ· ʘ¨°—Áª¨µ µ‡œš¸

Á…µ¥´ zÄn °œ¦o˜o µµœ°¥n ºÉ°Á­¸µºÉ°¥˜´Á­¸Š®¦º °˜o °œŠ„µ¦ÁŠ· œš°Š‹µ„Ÿ¼ ­Î˜n µ‡´ª Ş™¹ ¤o ‹¬³¤¸¥ro „š¡¨o„» ª„š¸ ɇɜ—· Š´É‹³˜n œÁÁ¦Š‹œ„n ˜oŠ°Ÿ¤­ª¤Á­º ŠÃ—¥Å¤nŋΗoÊ°‡¨» µ°ÁžÈ¥µ„¤¸ °Š¤¸ š°Š…°Šª· Á«¬®¦º °o š­·¸ÉÁºŠÉ É° ¡ª„ž¸ «µ‹š´ Ê ª‡œnœÁ¡¦µ³¡ª„¤´ Ê œ¡ª„œ´ °Š­¼  Á­¸Ä¥®o‡œ µ¤´ Ÿ¼œÉ oĜ˜´ „¨o µ Ĝ‡ªµ¤‡· …°ŠŸ¤‡º °Ÿ¼oš¸É„‡¨o µÁ˜°¦r ®¥´ —­Š·É­¼š¸o „ÉŨo´ —oµ‡ªµ¤ ¡°Å—o ¨oŠœ´ µÁ°·¦rœ™oœ„È Á¨·œ„šÎ¤n ‹¡³šÎŠª„Á…µ˜o ª—œ³ ªŸ¤‡» –°µ‹‹³­¦o …°ŠŸ¼ µÁžÈ°œ„µ¦ ‡œ °¥¼ n o µŠ˜n Ê µÅ¤nל‹´ µÄ®o Ş…´ ¥´µŠÃš¬Â¨o ®o °ŠÄ˜o œ· Ťn Á®ÈœÁ—º°œ ‡ÎµªnėÇ°µ‹‹³˜o °ŠÁ­¸ ¥—­¨³š´ ŠÁª¨µÂ¨³¸ Ê µŠ‡µÂ¦È ª¥º·˜œ˜n ¤ªnµ‡º ­Îµ‡´Á®È œÅž™¹ ŠœÂ¤oš»‹„É ¤³¤¸ ¡ª„š¸ —· ŠÂ¦Š ‹³˜n ÁÁ¦Š‹œ„n°„’ µÁžÈµŸÄ®o œ¤°„Å—o ˜o„°´ Š¤¸ Á­¸¥ŠÁŠ· œµš°Š…°Šª· °­·o ŠÉ ­„„´ ˜o‡œ ¤n …˜³ª´ °ŠÁ…µÁ¦· ˜ªµ—°¥n š¸°ÉĊץŤn ¦o ¼‹„´ ‹Î˜n ¨¥ªn µŸ¤Å¤n É°É°Ä®o‡ªµ¤™¼ 榦¼ ‡œ‹¹ ŠÁ¨º°É‡µ„š¸ ɋ³˜n°°˜o˜oµµœ°¥n œ°¥¼µÁn Š¦» Š¸¥œÇ×¥„µ¦œ· œšµ ™¼„˜o­¦o µ‡¦„È Š‡ªµ¤„¨o Ÿ¼o°ºÉœºÉ°Á‡ªµ¤„¨o š¸Á‡¥°„º ɋ³˜n°­¼oÁÁ¡º«¬®¦º °Š °¥¼n ¡ª„¤´ o µŠ˜n ‡ œ¡ª„œ´ œ„È Ê Ã —œ‹´  Ş…´ Š ¥´ Š ®o ° ŠÄ˜o — œ · Ťn Ä ®o Á ®È œ Á—º ° œ ėÇ°µ‹‹³˜o ° ŠÁ­¸ ¥ ­¨³š´ ŠÁª¨µÂ¨³¸ Ê ª ˜ · ˜n ­ Š É · š¸ É Å —o ¤ µ‡º ° „µ¦ Í Í Á—È „‡œœ´ œÁ¦· Ê É ¤ ¦o ° ŠÅ®o  ¨o ª ª· Š É ®œ¸ Å ž®¨´ Š ¦o µ œ ‡» – °µ‹‡· — ªn µ Ÿ¤‡Š­ª¤» — Á„¦µ³Â¨³—µ«´ „ —· ­ š · ›· Á —· œ ¦n ° œÅžš´ œÁ¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ª

Ÿ¼o„¨o µ œ³Ä‡¦„ÈÁžÈ œ„´œÅ—o ¨o ª‡»–¨³°¥µ„ÁžÈ œ Ÿ¼o„¨o µ Å®¤Ťn ªÉ Á®Èœ˜³ª´ œš»„œ¡¼ °„š¸¬É‹¥r³˜n ˜o µœ°¥¼ Án Š¸¥Än œ¦o Ç×¥„µ¦œ· µÄ®o „´ 𼇦Á¦· o °Ê°‡¨» ºÉœ‡ªµ¤„¨o µµš¸˜´É‹ª³˜n °…°Š‡» ­¼oÁ¡ºÉ°–‡ªµ¤™¼ „˜o °ªŠÁžÈ œ Á—È„‡œœ´ Ê ‡œ‹¹ —™¼Š„Á¨º¤œ» š„» °‡œš¸ ɜŠ´É °¥¼ µœœ¸ ʘnµŠÅ¤nœšµ °®œo µ ­¦o µ‹ÎŠ‡ªµ¤„¨o ˜nµÁžÈš¸É‹œ¦·˜oŠ°Ÿ¤­ª¤Á­º ¤ž· —®œo œ¸ µÊ˜¨°—Áª¨µ Š¦°Ä®o É ¤‹ŠÄo ‡ªµ¤„¨o ¨»„…¹ ʜ¨o ¡ª„¤´ œÁ¡¸¥«µ‹š´ Š°¥n ¥ª ª œšÎµÄ®o ¡ª„Á…µ˜o °Š­¼Á­¸¥‡œ Ÿ¼o„¨o Ÿ¼‡Îµµo „ œ³Ä‡¦„È œ„´œ¤Å—o·Ž³Á¡¦µ³™o ¨o—…°ŠŸ¤‡º ª‡»–¨³°¥µ„ÁžÈ ¨oªµÄ‡¦‹³ šÎ ¡ª„ž¸ Ê ŠÁ—¸ Ê už¦µ„’˜´ ªn¨oµµ Ÿ¼ š¸o „É­¨o¤£µ‡£¼ µÁžÈ Ĝ‡ªµ¤‡· š¸É„¨ošµœÎµ¥º Ÿ¼ ¨o œo „®¥´ — Å®¤Ťn ­¼o„´ ‡ªµ¤ ‹œ„¦³š´ ŠÉ uŸ¼o„µŠœ´ ¨o µœÁ¡¦µ³¡ª„¤´ µ‡»°–Ÿ¼o Ťn µ

‡ªµ¤„¨o µ…°Š‡» –¨»„…¹ ʜ¨o ªÁžÈ œ°­·ŠÉ ­Îµ‡´Åž™¹ŠÂ¤o ‹³¤¸¡ª„š¸É‡—· ‹³˜n°˜o µœ°¥nµŠ¦»œÁÁ¦Š‹œ„n°„’ ‹ÎµÁžÈ™¼œ„˜o˜o°°Š¦°Ä®o ŠÃ—¥Å¤nć¦Á¦· ‹ÎµÁžÈÉ ¤‹ŠÄo œ˜o °Š¤¸ ºÉ°Á­¸¥ŠÁŠ· œš°Š…°Šª· Á«¬®¦º ‹œ„¦³š´ už¦µ„’˜´ µ š¸É­¤£µ‡£¼°¤ŠÁ­¸ ·Ž³Á¡¦µ³™o µ °„µ¦ °¥¼n ŠoÉ µuŸ¼Š˜n œ¡ª„œ´ ל‹´Åž…´ŠŠ‡r¥´ŠœÁ‡µªr ®o °ŠÄ˜oÁ—˜°¦r œ· ŤnÂĨo®oªÁÁ—·®ÈœœÁ—º °œ Ÿ¼o„¨oėÇ°µ‹‹³˜o ¥­¨³š´ŠÁª¨µÂ¨³¸ Ê µ‡»– ŤnšÎµª ¨o ·˜˜nªÄ‡¦‹³ šÎ ­Š·É š¸Éŗo ¤µ‡º v…°‡» –o „­Î¨o µµ‡®¦´ Á¸¥œ„È ¦rÊ ªœ³wŸ¤ªµŠ˜´ °°„ Á®Èœ˜³ª´ œš»„‡œ‹¹ ŠÁ¨º°Â„š¸ ³˜n—°™¹˜oŠµuŸ¼œ°¥¼ ¥Ç×¥„µ¦œ· šµ ­¦o µŠ‡ªµ¤„¨o µÄ®o „´ Ÿ¼o°ºÉœ‡ªµ¤„¨o µš¸É‹³˜n°­¼oÁ¡ºÉ°‡ªµ¤™¼„˜o °Š ‹µ„¦o µœ¦³®ªn µŠšµŠ¤¸ ˜n‡É‹œ¡¼ o „¨o µÁn Š¸u°¥n µŠ°°„®œo µœ°°„˜µ v…°‡» ®¦´ Á¸¥µ¦rŠÁ—¸ œ³wŸ¤ªµŠ˜´ Á˜°¦rŠÂ­Î¨oµª®¦´Á—·œ¡ª„Á…µ °°„ Š°¥n ¥ª ÉÁ®ÈœªnŠµ‡rÁžÈœÁ‡µªr

Ÿ¼o„¨o µ œ³Ä‡¦„ÈÁžÈ œ„´œÅ—o ¨o ª‡»–¨³°¥µ„ÁžÈ œ Ÿ¼o„¨o µ Å®¤Ťn š´¡ª„¤´ Š¡ª„š¸ Ê –­ÎœµÁ¡¸ ɗµn¥š°¨³¡ª„š¸ œ‡ªµ¤®ª´ ‹µ„¦ovž¨n µœ¦³®ªn µŠšµŠ¤¸ ˜n‡«µ‹w œ¡¼—™¹ŠuŸ¼o„¨o µu°¥nµŠ°°„®œo µ°°„˜µ ‹ÎµÁžÈ œ˜o °Š¦°Ä®o ć¦Á¦·É ¤‹ŠÄo ‡ªµ¤„¨o µ…°Š‡»–¨»„…¹ ʜ¨o ªÁžÈ œ °¥Œ´œœ³Á‹o µ¡ª„ž¸ š´Š¡ª„š¸ Ê Á—È ɗµn š°¨³¡ª„š¸ ÉÁ®Èœ—ªªn¤ºµÁžÈ°š¸œÉ‹‡ªµ¤®ª´ ‹œ„¦³š´ ŠÉ ¥uŸ¼¦»nœo „¡¥µ¥µ¤­´ ¨o µuž¦µ„’˜´

Ÿ¼o„¨o µ š¸É­¤£µ‡£¼¤·Ž³Á¡¦µ³™o µ‡»– ŤnšÎµ ¨o ªÄ‡¦‹³ šÎµ

„­µªª´ ´ Á›°°¥¼ŠÄn ­Î®oµ®®¦´ ¨»—¡ª„Á…µ vž¨nvŤn °¥Œ´Á°µœn œœ³Á‹o µÂ¤nµ¡ª„ž¸ ®œ¼Ťn«µ‹w °¥µ„­µ¥Á®¦° Á—È„­µªª´ ¥ ¦» n œ ¡¥µ¥µ¤­´ °Šµ˜· ®«µ‹®œo ¨»— Á˜°¦r v…°‡» – ­Î µ ®¦´  Á¸ ¥ ¦r—œ¤º³wŸ¤ªµŠ˜´ Š‡rÄn ®oœÁ‡µªr ™o µ¤µ°¥¼„n ´ ¡¸É¨³„È­µ¥š´ Ê š¸É‹´ ÁÁ›°°¥¼ ¨¥œ³wž¸ µŠ¼Â„¨o¨nªµÁ—· ªœ°°„ vŤnÁvœn °µœnµµ­Š­µ¦‹´ ®œ¼Ťn ¥µ„­µ¥Á®¦° ‹µ„¦o µÂ¤n œ¦³®ªn µ°ŠšµŠ¤¸ ˜n‡œ¡¼—™¹ŠuŸ¼o„¨o µu°¥nµŠ°°„®œo µ°°„˜µ Á°µ¨³Ÿ¤Á¨nµÁ¦ºÉ °ŠÄ®o ‡– » ¢´ Š®¤—¨o ª˜µ‡»–Á¨nµÁ¦ºÉ °Š…°Š‡»– ŠÁœ°³w ™o µ¤µ°¥¼ „ n  ´ ¡¸ É ¨ ³„È ­ µ¥š´ Šµ˜· Ê Á ¨¥œ³wž¸ «µ‹®œo µ Š¼ „ ¨n µ ª š´ Š¡ª„š¸ Ê É — µ n š°¨³¡ª„š¸ É Á ®È œ ªn µ ÁžÈ œ ‡ªµ¤®ª´ Š ­Î µ ®¦´  ¡ª„Á…µ Ä®o Ÿ¤¢´ Šo µŠ°¨·«®¦º °‹³Ä®o Ÿ¤Á¦¸ ¥„ªnµ°µ¦r ‡Á—¤n°œÎÁ¢¸ ¥ v°¥nµÅž¥»Šn Á¨¥œnµÁ—¸Ì¥ª„ÈלŞ—o ª¥®¦°„w vœnµÁ­¸ ­Š­µ¦‹´ Š Áœ°³w Á°µ¨³Ÿ¤Á¨n µÁ¦ºÉ °¨ŠÄ®o » Á˜¸¢´¥Š—¸®¤—¨o –Á¨nµÁ¦ºÉ °Š…°Š‡» vž¨n ° ¥Œ´ œ œ³Á‹o µ ¡ª„ž¸ «µ‹w š¸É®nŠ˜¦³„¼ Ψ´‡­– ¨³Ÿ¤¡¼ª—˜µ‡» ¡¨µŠ¤°ŠÅž¥´ ŠÄ®œo–µš¸É ¥Š…°ŠŸ¼o‡œ¦°…o µŠš¸É¤°ŠÁ®˜»„µ¦ŸnµœÇ v°¥n¨o ª„ÈלŞ—o Ä®o Ÿ˜„Ä‹…°ŠÁ›° ¤¢´ Šo µŠ°¨·«®¦º °‹³Ä®o Ÿ¤Á¦¸ ¥„ªnµ°µ¦r ‡Á—¤n°œÎÁ¢¸ ¥ Á—ȵ„Åž¥» ¥œ¦»Å¤nnœµ¡¥µ¥µ¤­´ —¤º°ªš¸¥®¦°„w ɋ´ Á›°°¥¼Än ®o ®¨»— ª­µªª´ šÎµŠn ÁžÈÁ¨¥œn Á®ÈÁ—¸œÌ¥°³Å¦ Á­¸¥Š…°ŠŸ¼ o ‡œ¦°…o ɤ°°ŠÁ®˜» µœÇµŠ š¸É®nŠ˜¦³„¼¨ÃŽ¨´­Á˜¸¥—¸¨³Ÿ¤¡¼—¡¨µŠ¤°ŠÅž¥´ŠÄ®œo µš¸É vŤnŸÁ¤„¨´ °µœn µÂ¤n œ¼µŠš¸ Ťn ¥µ„­µ¥Á®¦° ˜n Á¨º°®„š¸ ɋ³šÎ µÄœ­·ŠÉ „š¸µ¦Ÿn ɘ„˜n ¨o ª™ošÎµ¤µ°¥¼ ÁžÈ œÅ¤n„n Á´®È¡¸œ°³Å¦ ˜„Ä‹…°ŠÁ›° ɨ³„È­µ¥š´Šµ˜· Ê Á¨¥œ³wž¸ «µ‹®œo µŠ¼„¨nµª ˜nŸvœn ¤„¨´µ­Š­µ¦‹´ Á¨º°„š¸ŠÉ‹Áœ°³w ³šÎµÄœ­·ŠÉ š¸É˜„˜nµŠ Á°µ¨³Ÿ¤Á¨nµÁ¦ºÉ °ŠÄ®o ‡– » ¢´ Š®¤—¨o ª˜µ‡»–Á¨nµÁ¦ºÉ °Š…°Š‡»– v°¥nµÅž¥»Šn Á¨¥œnµÁ—¸Ì¥ª„ÈלŞ—o ª¥®¦°„w Ä®o Ÿ¤¢´ Šo µŠ°¨·«®¦º °‹³Ä®o Ÿ¤Á¦¸ ¥„ªnµ°µ¦r ‡Á—¤n°œÎÁ¢¸ ¥ Á­¸¥Š…°ŠŸ¼o‡œ¦°…o µŠš¸É¤°ŠÁ®˜»„µ¦ŸnµœÇ š¸É®nŠ˜¦³„¼¨ÃŽ¨´To ­Á˜¸¥—¸Be ¨³Ÿ¤¡¼Continued... —¡¨µŠ¤°ŠÅž¥´ŠÄ®œo µš¸É ¨o ªšÎµÁžÈ œÅ¤nÁ®Èœ°³Å¦ ˜„Ä‹…°ŠÁ›° ˜nŸ¤„¨´Á¨º°„š¸É‹³šÎµÄœ­·ŠÉ š¸É˜„˜nµŠ

To Be Continue... To Be Continue... To Be Continue... AC Echo#1 l 05.08.13 l 31


¦¦¨º°­µ­rœ„´˜Îµœµœ…µ¥®´ªÁ¦µ³¤®µ­œ»„

™o µ¡¼—™¹Š„µ¦r ˜œ¼ Ś¥Á¨n¤¨³yµšÁºÉ°ªnµ®¨µ¥‡œ ˜o °Šœ¹„™¹Š…µ¥®´ªÁ¦µ³¤®µ­œ»„ž´ Šž°œ—r­µª—°„Ťo „³œµ¥„¨o ª¥Å…n ®œ¼®·Éœ°·œÁ˜°¦r ¨³°ºÉœÇ°¥nµŠÂœnœ°œŽ¹ŠÉ ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ š¸É„¨nµª¤µÁžÈ œ ®œ´Š­º°…°Š­Îµœ´„¡·¤¡rœ´ ¨º°­µ­rœŸ¼oÁ…¸¥œ‹¹Š…°Á­œ°Á¦ºÉ °Š¦µª‡ªµ¤ ÁžÈ œ¤µ…°Š­Îµœ´„¡·¤¡r¦¦¨º°­µ­rœ‹µ„­Îµœ´„¡·¤¡rÁ¨È„Ç‹œ„¨µ¥ÁžÈ œ ­Îµœ´„¡·¤¡rš¸ÉŸ¨·˜„µ¦r ˜œ¼ …ª´Ä‹‡œÅš¥®¨µ¥Ç‡œ™¹Šš»„ª´œœ¸ Êh ­Îµœ´„¡·¤¡rœ´ ¨º°­µ­rœ„n°˜´ŠÁ¤º Ê É°ž¸ ×¥œµ¥´œ¨º° °»˜­µ®‹·˜Ĝ¦³¥³Â¦„­Îµœ´„¡·¤¡r‹³˜¸¡·¤¡rœªœ·¥µ¥…°Šš¤¥´œ˜¸ ‡œÂ˜nŠ‡¼„n ¦¦¤ ®œ´Š­º°Á¡¨ŠÂ¨³®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ š¸ÉŸo ¼ Á…¸¥œÁ‡¥Á®ÈœÂ¨³Á‡¥ÂŠo ¤Ç°nµœ¢¦¸ Ĝ¦o µœ®œ´Š­º°„È‹³ÁžÈ œ®œ¼‹µq …°Š ‡»–‹»¤q ‹·Ì¤ ‡œªµ—®œo µž„…µ¥®´ªÁ¦µ³ ¨³Á¸ ʅ°Š‡»–°µª´•œr×¥ ‡»–´œ¨º°‹³ÁžÈ œŸ¼o„» Á·„˜¨µ——o ª¥˜œÁ°ŠšÎµÄ®o ­Îµœ´„¡·¤¡rž¦³­ ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È ‹ÄœÁª¨µ˜n°¤µ ž¸ œµ¥ª·›·˜°»˜­µ®‹·˜ „ª·˜·Ë—…°ŠÂ¢œ„µ¦r ˜œ¼ œ´œÉ Á°Š¦¼ž¦nµŠ…°Š‡»–„Ĝ®œ´Š­º°‹³¤¸¦¼ž¦nµŠ°o ªœÇ¨³Ä­nªnœ˜nš¸É Ÿ¼oÁ…¸¥œ—¼‹µ„£µ¡˜´ª‹¦· Š„ȇ—· ªnµÅ¤n°oªœ¤µ„°°„Âœªšo ª¤œ·—Ǥµ„ „ªnµ ¨¼„µ¥‡œÃ˜…°Š‡»–´œ¨º°Ĝ…–³œ´œ°µ¥» Ê ž¸ ŗo Ä®o „εÁœ·— ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ ¦µ¥­´ž—µ®rºÉ°—´Š„ȇº°…µ¥®´ªÁ¦µ³œ´œÉ Á°Š…µ¥®´ªÁ¦µ³ ÁžÈ œ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ ¦»nœ»„Á·„„p „n°Š‹×¥¦ª¦ª¤Â„p „…°Šœ´„ Á…¸¥œ®¨µ¥Ç‡œ¤µÅªo ĜÁ¨n¤Á—¸¥ª„´œĜ­¤´¥Â¦„Ç„È‹³¤¸Ÿ¨ŠµœÂ„p „ ˜¨„…°Š‡»–‹»¤q ‹·Ì¤‡»–°µª´•œr‡»–˜o °¤ Ÿ¼oÁ…¸¥œž„¤®µ­œ»„ ‡»–˜nµ¥ Ÿ¼oÁ…¸¥œÅ°o ˜ª´ Á¨È„¨³ž´ Šž°œ—r ‡»–œ·‡šÎµÄ®o …µ¥®´ªÁ¦µ³ ŗo ¦´‡ªµ¤œ·¥¤°¥nµŠÂ¡¦n®¨µ¥Ĝž¸ ‡»–ª·›·˜„ÈÄ®o „εÁœ·—®œ´Š ­º°„µ¦r ˜œ¼ °¸„Á¨n¤„ȇº°¤®µ­œ»„¤¸¦¼žÂ‡¨o µ¥…µ¥®´ªÁ¦µ³Â˜nÁ¡·É¤ „µ¦r ˜œ¼ Á¦ºÉ °Š­´œÁ…o Ê µÅžŽ¹ŠÉ ¤®µ­œ»„šÎµÄ®o Á„·—œ´„Á…¸¥œ¦»nœÄ®¤n®¨µ¥‡œ Ánœ‡»–Á¢œ Ÿ¼oÁ…¸¥œ­µª—°„Ťo „³œµ¥„¨o ª¥Å…n ‡»–Á°p µ³ Ÿ¼oÁ…¸¥œ ®œ¼®·Éœ š´Š…µ¥®´ Ê ªÁ¦µ³„´¤®µ­œ»„„È¥Š´ ŗo ¦´‡ªµ¤œ·¥¤‹œ™¹Šž´ ‹‹»œ´ œ°„‹µ„­Îµœ´„¡·¤¡rœ´ ¨º°­µ­rœ‹³Ÿ¨·˜®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ ¨o ª¥´ŠÁžÈ œŸ¼o¦· Á¦·É ¤£µ¡¥œ˜¦r °œ·Á¤´œÉ ¤·˜Á· žÈ œ¦µ¥Â¦„…°ŠÅš¥°¸„—o ª¥Ĝž´ ‹‹»œ´ 32OO$&(FKR

¦· ¬´šš¸ÉšÎµ®œo µš¸ÉŸ¨·˜Â°œ·Á¤´œÉ ‡º°¦· ¬´šª·›·˜µ‹Îµ„´—Ž¹ŠÉ °¥¼Än œÁ‡¦º ° …°Š¦¦¨º°­µ­rœœ´œÉ Á°Š ­·ŠÉ š¸É‹³…µ—Ťnŗo ­Îµ®¦´­Îµœ´„¡·¤¡rš¸ÉŸ¨·˜®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ „È ‡º°Á®¨nµ¦¦—µ‡»–œ´„Á…¸¥œš´Š®¨µ¥œ¸ Ê ÉÁ°Š¸ª·˜œ´„Á…¸¥œš¸ÉŸo °¼ µn œ‡»oœÁ‡¥ ‡º°Å­o ®o Š˜o °Š˜o ¤¤µ¤nµ„·œ®¦º °Å¤n„Èל„ª·˜—·Ë ń­´˜nµŠÇœµœµ ˜n‡ªµ¤‹¦· Š¸ª·˜…°Šœ´„Á…¸¥œ‡ŠÅ¤nŗo o µ¥Âœ´œ—´ Ê Šœ´œŸ¼ Ê o Á…¸¥œ‹¹Š …°Á­œ°Á¦ºÉ °Š¦µª…°Šœ´„Á…¸¥œµŠšnµœÄ®o Ÿo °¼ µn œÅ—o ¦o ¼‹„´ ¡ª„Á…µ¤µ„„ªnµ ‡ÎµªnµŸ¼oÁ…¸¥œÄœ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ £´„—¸­œšª¸­…» ®¦º °˜nµ¥‡»–˜nµ¥ÁžÈ œĜœ´„Á…¸¥œ „µ¦r ˜œ¼ ¦»nœ»„Á·„ÁžÈ œÁ‹o µ…°ŠŸ¨Šµœ®œ´Š­º°„µ¦r ˜œ¼ Å°o ˜ª´ Á¨È„®¦º °ž´ Š ž°œ—r‡¦°‡¦´ªÄœ„µ¦r ˜œ¼ …°Š‡»–˜nµ¥¤¸˜ª´ ˜œ‹¦· ŠÇ‡º°¤¸¨„¼ ‡œ ‡º°ž´ Šž°œ—r„´œ·œ‹µ˜nªµn š´Š‡œÅ¤n Ê Å—o ¤¸Ÿ¤Á­o œ„´Á­o œ Äœ„µ¦r ˜œ¼ ­nªœ‡»–„»oŠ«¦¸ £¦¦¥µ®¦º °Â¤n„o Š» ‡»–˜nµ¥°„ªnµ˜´ª˜œ ‹¦· ŠÇ‹³‡¨o µ¥„´Äœ„µ¦r ˜œ¼ ¤®µ­œ»„‡º°°o ªœŸ¤®¥·„˜n™oµÄœ„µ¦r ˜œ¼ ž´ Šž°œ—r¤n„o Š» ‹³Ÿ°¤¡¼—Šnµ¥Ç‡º°—¼—¸„ªnµÂ¤n„o Š» Ĝ¤®µ­œ»„¤µ„ ‡»–˜nµ¥¤´„‹³Âšœ˜´ªÁ°ŠÄœ„µ¦r ˜œ¼ ªnµ¡n°˜nµ¥¨´„¬–³…°Š‡»–˜nµ¥ Ĝ„µ¦r ˜œ¼ ‹³ÁžÈ œµ¥˜µÃ˜°°„Âœª°o ªœÁ¨È„œo °¥ ¥¹—˜µ¤˜´ª„µ¦r ˜œ¼ Ĝ­¤´¥ž´ ‹‹»œ´ Ä­nÁ­º Ê°­¸Â—Š¤¸¨µ¥­¸…µªÁžÈ œ˜´ª°´„¬¦v˜w¡n°˜nµ¥‹³ ¤¸œ·­¥´ ¦´„‡¦°‡¦´ª…¸ ÊÁŽµ…¸ Ê®¨¸Á¨È„œo °¥ ­¼o‡– » Á°p µ³Å¤nŗo °°„Âœª…¸ Ê Á„¸¥‹˜n™oµ„¤µšªŠŠµœ¡n°˜nµ¥‹³¤¸¡¨´ŠÄœ„µ¦ž´É œŠµœÁ¡·É¤…¹ ʜ µŠ‡¦´ŠÊ ¤¸œ·­¥´ „¨´ªÁ¤¸¥œ·—Ç—o ª¥ ÁžÈ œÁ­œn®r…°Šœ´„Á…¸¥œ„µ¦r ˜œ¼ š¸É˜o°Š „¨´ªÁ¤¸¥ Ÿ¨Šµœ…°Š‡»–˜nµ¥‹³Áœo œš¸É‡ªµ¤´œÁš·ŠÂÁ—È„Ç®¦º °Áœo œ ˜¨„……´œÂo µÇ°˜´ª°¥nµŠš¸É‹³Á®Èœ´—‡º°Á¦ºÉ °Š°„°š³¨»Ã¨„ Á¦ºÉ °Šœ¸ ʋ³ÁžÈ œ„µ¦ÂŽª„˜¨°—Á¦ºÉ °Š‹³°°„Âœª˜¨„o µÇ°Ç°¥nµŠš¸É „¨nµªÅž­nªœ´œÁš·ŠÂÁ—È„Ç„Èœnœ°œ˜o °ŠÁžÈ œÁ¦ºÉ °Šž´ Šž°œ—r®¦º °Å°o ˜´ªÁ¨È„ čo ºÉ°Á¦ºÉ °ŠÁ®¤º°œºÉ°®œ´Š­º° ÁžÈ œÁ¦ºÉ °ŠÁ„¸É¥ª„´Á¦ºÉ °Š˜¨„ÇĜ ‡¦°‡¦´ª…°Š¡n°˜nµ¥®¦º °Å¤n„ÈÁžÈ œ‡ªµ¤Ž»„Žœ…°Šž´ Šž°œ—r„´ œ·œ‹µ Ĝž´ ‹‹»œ´ š´Š‡œœn Ê µ‹³Á¦¸ ¥œ¤®µª·š¥µ¨´¥‹ÅžÂ¨o ª


.UX

 °µ¦¸Á¢œ±³Žµœ¸®¦º°Á¢œ­˜¼—·Ã°‡»–Á¢œÁžÈœœ´„Á…¸¥œ š¸nÁ…oµ¤µš¸®¨´Š‡»–˜nµ¥˜n„n„ªnµž¸™oµÁš¸¥¦»nœŠnµ¥Ç‡º°‡»– ˜nµ¥ÁžÈœœ´„Á…¸¥œ¦»nœÂ¦„­nªœ‡»–Á¢œ‹³ÁžÈœœ´„Á…¸¥œ¦»nœ‡»–Á¢œ ÁžÈœÁ‹oµ…°ŠŸ¨Šµœ­µª—°„Ťo„³œµ¥„¨oª¥Å…n‡»–Á¢œ„µ¦r˜¼œ‹³ ¤¸¨´„¬–³°oªœÄ­nªnœ¤´„‹³ÂŽª‡ªµ¤°oªœ˜´ªÁ°ŠÄœ„µ¦r˜¼œÁnœ Ä­nÁ­ºo°Â¨oª„¦³—»¤ž¦·ÁžÈœ˜oœŸ¨Šµœ…°Š‡»–Á¢œÄœ£µ¡¦ª¤‹³¤¸ ®¨µ¥¦¼žÂÁnœœª‡¦°‡¦´ª‡º°Á¦ºn°Š¡n°Â¤n¨¼„ ºn°Á¦ºn°Š°„ ¥¸n®o° œª­º­ªœ˜¨„‡º°Á¦ºn°Š„p°Šœª‡ªµ¤¦¼oÁnœ¦µ¤µ ª˜µ¦ ¦µ¤Á„¸¥¦˜·š¸n¤¸„µ¦—´—ž¨ŠÄ­n¤»„˜¨„¨ŠÅžÁœºo°Á¦ºn°Š¥´Š‡Š Á—·¤Åªo˜n¤¸„µ¦Áž¨¸n¥œÁ¨È„Çœo°¥Ç «¹„¤®µ£µ¦˜³Â¨³°£·œ·®µ¦ ˜¶œµœ„¦¸„œªÃ—Á¦¤n°œ ¤¸…°Šª·Á«¬ ‡º°Á¦ºn°Šž°¤ž°¤„·oŠ„nµ Ášª—µ˜nš¸n¡·Á«¬„ªnµœ´„Á…¸¥œ‡œ°ºnœ‡º°‡»–Á¢œ¤¸Ÿ¨Šµœœ·¥µ¥ £µ¡Á¦ºn°Š¥µª‡º°Á¦ºn°Š­·Š®r­¥µ¤£µ¡‹³ÁžÈœ£µ¡ÂœªÁ„nµ £µ¡ ®œ´Š­º°„µ¦r˜¼œÅš¥­¤´¥„n°œÇ Á¦ºn°Š¦µª‹³ÁžÈœÂœª¼pÁ¦ºn°Š …°Š‡»–Á¢œš¸nŗo¦´‡ªµ¤œ·¥¤Â¨³¥´ŠÁ…¸¥œ°¥¼nĜž´‹‹»´œ‡º°Á¦ºn°Š ¦·¬´š°´—Ÿ¸„´¦ª¤¡¨‡œ¨³‡¦ Žª¨³‡¦Åš¥×¥­nªœÄ®nǦŠ Á¦ºn°ŠÁ®¤º°œ¨³‡¦‹¦·ŠÇ˜nŞ®´„¤»¤˜°œ‹¤µ„„ªnµ ‡»–Á¢œ™º°ª nµÁžÈœœ´„Á…¸¥œš¸n¤¸Á¦ºn°Š„µ¦Á…¸¥œ®¨µ„®¨µ¥š¸n­»—¨³¤¸®¨µ¥Âœª ¤µ„š¸n­»—‡œ®œ¹nŠ Ÿ—»Šń¦«¦¸®¦º°Á°pµ³‡»–Á°pµ³‹³ÁžÈœœ´„Á…¸¥œš¸n¤µ®¨´Š ‡»–Á¢œ¡¼—Šnµ¥Ç‡º°¤µž¦³¤µ–¦»nœ‡»–Á°pµ³ÁžÈœŸ¼oÁ…¸¥œ®œ´Š­º° „µ¦r˜¼œš¸n¢œÇ¦¼o‹´„„´œ—¸‡º°®œ¼®·nœ°·œÁ˜°¦r¤¸Áœºo°®µÁ„¸n¥ª„´Á—È„ °¸­µœ¤µš¶ŠµœÁžÈœ‡œÄoĜoµœÁ«¦¬“¸Ä®n¤¸œµ¥‹oµŠ­»—­ª¥ ‡º°‡»–¤·¨¨r™oµ¡¼—™¹Š˜´ª‡»–Á°pµ³Äœ„µ¦r˜¼œ‹³ÁžÈœµ¥‡n°œ…oµŠ Á˜¸o¥Ÿ¤š¦Š®œµ¤ °´œœ¸oÁžÈœ‹»—…µ¥Á¨¥‡¦´Ÿ¤ œ·­´¥š¸n­¶‡´‡º° ÁžÈœ‡œ…¸o®¨¸«´¡šrª´¥¦»nœ­¤´¥œ¸o‹³ÁžÈœ‡¶ªnµ®œoµ¤n°„p„…°Š‡»– Á°pµ³‹³ÁžÈœÂœª¨µ¤„ ˜nŸnµœÁŽÈœÁŽ°¦r¨oª Ánœ„o¤—¼„¦³Ãž¦Š Ÿ¼o®·Š®¦º°µŠ‡¦´oŠ„È‹³ÁžÈœ¤»„ º—š¸nÁ‹oµ˜´ª°„ªnµ¤»„‡ªµ¥œ´nœ Á°Š‡»–Á°pµ³µŠ‡¦´oŠ„È‹³ªµ—®œoµ˜´ªÁ°Š­°—š¦„¨ŠÅžÄœµŠ

‹»—…°Š„µ¦r˜¼œÁ¡ºn°ÁžÈœ„µ¦Ãªr‡ªµ¤®¨n°…°Š˜´ªÁ°Š °´œœ¸oœ´„Á…¸¥œÂŽª Á¨nœÇ°¥nµÃ„¦›„´œœ³‡¦´Ÿ¤ ‡»–Á°pµ³ÁžÈœ‡œš¸nªµ—¦¼žŸ¼o®·ŠÅ—o­ª¥ ¤µ„˜n¥Š´ ‡Š¨´„¬–³Á—nœ…°Šœ·­¥´ ‡»–Á°pµ³‡º°®œoµ°„…°Š¦¼žŸ¼®o ·Šš¸n ‡»–Á°pµ³ªµ—‹³ÁžÈœÂœª°˜·¡‹œr„´‡œ‹¦·ŠÇµ—¼Å—o‹µ„®œoµ®¨´ŠÇ…°Š ®œ¼®·nœ°·œÁ˜°¦rœ³‡¦´‡»–Á°pµ³‹³­œ·š„´‡»–˜nµ¥‡»–œ·‡¤µ„š¸n­»— ­´ŠÁ„˜‹µ„Ĝ„p„…°Š‡»–Á°pµ³¤´„‹³¤¸‡»–˜nµ¥„´‡»–œ·‡¦nª¤Â­—Š—oª ¥Á­¤°‡» – Á°p µ ³¤¸ £ ¦¦¥µº n °‡» – ®„Á®¨¸ n ¥ ¤¨³¤¸ ¨ ¼ „ ­µª‡œ ‡º °¡¨°¥­ª¥„´  Á¡¦Ä­‡» – Á°p µ ³¤´ „ ‹³œ¶‡¦°‡¦´ ª …°Š˜´ ª Á°Š ¨ŠÅžÂ­—ŠÄœ„µ¦r˜¼œ—oª¥ ­¶œ´„¡·¤¡r¦¦¨º°­µ­rœ¥´Š‡ŠŸ¨·˜„µ¦r˜¼œ­µ¥Á¨º°—Åš¥š¸n¤¸‡»–£µ¡ œ°„‹µ„‡ªµ¤­œ»„­œµœ­°—š¦„‡»–›¦¦¤¨ŠÅžÄœ„µ¦r˜¼œÁ¦ºn°Š ­´œ®¦º°Â„p„n°Š—oª¥ž¦³Ã¥œr°´œ¤µ„¤µ¥‹µ„®œ´Š­º°„µ¦r˜¼œÁ¨n¤ ¨³µš ¦µ‡µž´‹‹»´œ š¶Ä®o®œ´Š­º°„µ¦r˜¼œ‹µ„­¶œ´„¡·¤¡r¦¦ ¨º°­µ­rœÅ—o¦´‡ªµ¤œ·¥¤‹µ„¢œ„µ¦r˜¼œš´nªž¦³Áš« ¦ª¤™¹Š˜´ªŸ¼oÁ…¸¥œ —oª¥ ‹µ„°—¸˜‹œ™¹Šž´‹‹»´œ

$&(FKROO33


กล้ องถ่ายภาพ เมื�อแรกมีในสยาม

„¨o °Š™n µ¥£µ¡ First Time in Siam

 ž´ ‹‹»œ´ „µ¦™nµ¥£µ¡œ´œšÎ Ê µÅ—o Šnµ¥Â¨³­³—ª„¦ª—Á¦È ª ÁœºÉ °Š‹µ„Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „µ¦™n µ¥£µ¡Äœž´ ‹‹»´œÅ—o „oµª®œo µÁžÈ œ °¥nµŠ¤µ„ ˜nĜ°—¸˜ª·›¸„µ¦™nµ¥£µ¡œ´œ¥» Ê Šn ¥µ„¨³Ž´Žo °œ Ťn ŗo ­³—ª„Á®¤º°œÄœž´ ‹‹»œ´ ˜o °ŠÄo Ÿo š¼ ¸ÉÎµœµÁŒ¡µ³ šÎµÄ®o „µ¦™nµ¥£µ¡Äœ¥»‡Â¦„ÇŤnŗo ÁžÈ œš¸É¡¦n®¨µ¥Á®¤º°œÄœž´ ‹‹»œ´ š‡ªµ¤œ¸ ʋ¹Š…°œÎµÁ­œ°Á„¸É¥ª„´„µ¦‡·—‡o œ„¦³ªœ™nµ¥£µ¡ ž¦³ª´˜„· µ¦™nµ¥£µ¡Äœž¦³Áš«Åš¥­¤´¥¦´„µ¨š¸É ‡ªµ¤‡·— …°Š‡œÄœ­¤´¥„n°œš¸É¤¸˜°n „µ¦™nµ¥£µ¡ ¨³nµŠ£µ¡‡œ­Îµ‡´ Ĝ­¥µ¤ Á¡ºÉ°Ä®o Ÿo °¼ µn œÅ—o š¦µ™¹Šž¦³ª´˜‡· ªµ¤ÁžÈ œ¤µ…°Š„µ¦ ™nµ¥£µ¡Äœ¥»‡Â¦„Ç „µ¦™nµ¥£µ¡™µª¦‡¦´ ŠÊ ¦„…°ŠÃ¨„Á„· —…¹œÊ Ĝž¸ ¡« ×¥œµ¥Ã‹ÁŽ¢œ·ÁŽ¢°¦r œ·Á°žŽr µª ¦´ÉŠÁ«­ŗo čo „¨o °Š ™nµ¥£µ¡®¤¼n o µœÂŽŠ˜r ¨¼žÁ—°ªµÂ¦œ­r ‹µ„®œo µ˜nµŠo µœ…°Š Á…µ ץčo ­µ¦š¸ÉÁ¦¸ ¥„ªnµ ·šÂ¼ ¤œ ÁžÈ œ­µ¦ÅªÂ­Š­Îµ®¦´´œš¹„ £µ¡Ã—¥Œµ­µ¦·š¼Â¤œœÂŸnœÃ¨®³Ÿ­¤¦³®ªnµŠ—¸»„¨³ ˜³„´ªÉ Ž¹ŠÉ ¤¸­¸—坦· Áª–Ä—š¸Éš· ¼ ¤œ™¼„­Š„È‹³Â…ÈŠ˜´ª˜n™oµ

¦· Áª–ėŤn™„¼ ­Š„È‹³°n°œ˜´ª Ž¹ŠÉ ‹³¨³¨µ¥°°„Ş×¥°µ«´¥ ­µ¦¨³¨µ¥…°Š Ũ˜r ž· ئÁ¨¸¥¤ Ÿ­¤„´œÎ ʵ¤´œ¨µÁªœÁ—°¦r °¥nµŠÅ¦„Șµ¤£µ¡š¸É™nµ¥œ¸ ʤ¸„µ¦Áž· —¦´Â­Šœµœ™¹Š ´ªÉ 䊋¹Š ‹³™nµ¥£µ¡˜·—¨³Å¤n‡¤´—ª·›¸„µ¦™nµ¥Âœ¸ ʋ¹ŠÅ¤nÁžÈ œš¸Éœ·¥¤ ‹» — Á ¦·É ¤ ˜o œ … ° Š „ µ ¦ ™n µ ¥ £ µ ¡ ­ ¤´ ¥ Ä ® ¤n œ´ œÊ ‡º ° „¦³ªœ„µ¦™nµ¥£µ¡Â—µÂ„¦r ™¼„‡·—‡o œ…¹œÊ ×¥œµ¥®¨»¥­r µ‡­r¤°Š—r—µÂ„¦r ‹·˜¦„¦µª ¦´ÉŠÁ«­–„¦»Šžµ¦¸ ­Á¤ºÉ°ž¸ ¡« „µ¦™nµ¥£µ¡Â—µÂ„¦r ÁžÈ œ„µ¦™nµ¥£µ¡œÂŸnœÁŠ·œ…´— ¤´œš¸ÉÁ‡¨º°Ÿ·ª®œo µ—o ª¥ª´­—»ÅªÂ­Š‹Îµ¡ª„Á„¨º°ÁŠ·œÅ°Ã°Å——r Á¤ºÉ°Äo ŸnœÁŠ·œÅªÂ­Šœ¸ ʙnµ¥£µ¡Ã—¥Äo „¨o °ŠÂ—µ „¦r ¨o ªœÎµÂŸnœÁŠ·œš¸É™nµ¥£µ¡Â¨o ªœ´œÅž­¦o Ê µŠ£µ¡—o ª¥Å°ž¦°š £µ¡Â—µÂ„¦r ÁžÈ œ£µ¡¡°Ž·š·¢¤¸¨„´ ¬–³Žo µ¥„¨´…ªµ„´œ Á®¤º°œ£µ¡Äœ„¦³‹„ÁŠµÁ¤ºÉ°¦µ´–”·˜¥­™µœ…°Š ¦´ÉŠÁ«­ŗo ¦´š¦µÁ¦ºÉ °Š„µ¦ž¦³—·¬“r ‡·—‡o œ„µ¦™nµ¥£µ¡…°Š—µÂ„¦r ‹¹ŠÅ—o œ³œÎµÄ®o ¦´“µ¨ ¦´ÉŠÁ«­Žº Ê°­·š›·˜´ ¦‹µ„—µÂ„¦r ¨³ž¦³„µ« Ä®o šª´É 脚¦µÁžÈ œª·š¥µšµœ

œµ¥Ã‹ÁŽ¢œ·ÁŽ¢°¦r œ·Á°žŽrœµ¥®¨»¥­rµ‡­r¤°Š—r—µÂ„¦r £µ¡™nµ¥®¤¼n o µœÂŽŠ˜r¨¼žÁ—°ªµ ¦œ­rŽ¹ŠÉ ÁžÈ œ£µ¡™nµ¥™µª¦£µ¡Â¦„…°ŠÃ¨„£µ¡™nµ¥£µ¡Â¦„…°Š—µÂ„¦r ­—Šš·ªš´«œr„¦»Šžµ¦¸ ­ „¨o °Š™nµ¥£µ¡…°Šœ·Á°žŽr¦»nœÂ¦„¡«„¨o °Š—µÂ„¦r ¦n»œÂ¦„­»—š¸ÉŸ¨·˜Ã—¥°´¨¢°ŠŽr‹¸¦¼ŽrĜ ž¸ ¡«¤¸¦µ‡µ­¼Š¤µ„

34 l 05.08.13 l AC Echo#1


‡¦´ ŠÊ ¦„ĜŚ¥¡« ¡¦³­´Š‰¦µžµ¨Á¨°„´ªŽr µš®¨ªŠ¨µ¦r ܗ¸ ¡¦³¦¤­µš·«¨´„¬–r ¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³œ´ŠÉ Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ ¦´„µ¨š¸É

 „µ¦™nµ¥£µ¡š¸Éŗo „εÁœ·—…¹ ʜĜž¦³Áš« ¦´ÉŠÁ«­œ´œÊ Å—o ¡¦n„¦³‹µ¥ÅžÃ—¥œ´„¡¦n«µ­œµœ„´ ­Îµ¦ª‹œ„´ ›¦¦¤µ˜·ª·š¥µ œµ¥Â¡š¥r ˜¨°—‹œœ´„„µ¦š¼˜ …o µ¤œÎ ʵ…o µ¤š³Á¨Åž¥´Šž¦³Áš« ˜nµŠÇš´ªÉ 脦ª¤™¹Šž¦³Áš«Åš¥—o ª¥ „¨o °Š™nµ¥£µ¡Â—µ „¦r ™„¼ œÎµÁ…o µ¤µÄœž¦³Áš«Åš¥‡¦´ŠÊ ¦„ÄœÁ—º°œ„¦„‘µ‡¤¡« ˜¦Š„´­¤´¥¦´„µ¨š¸É®nŠ„¦»Š¦´˜œÃ„­·œš¦r  ×¥¡¦³ ­´Š‰¦µžµ¨Á¨°„´ªŽr ž¦³¤»…¤·­Ž´Š­¥µ¤˜³ª´œ°°„ ÁžÈ œŸ¼o­Š´É Žº Ê°„¨o °Š™nµ¥£µ¡Â—µÂ„¦r ‹µ„ ¦´ÉŠÁ«­ ץŗo ­Š´É µš®¨ªŠ °´¨¦´œ—rŽº Ê°„¨o °Š™nµ¥¦¼ ž¤µ‹µ„ ¦´ÉŠÁ«­ µ„¤µ„´µš®¨ªŠ ¨µ¦r ܗ¸Á—·œšµŠ¤µ™¹Šž¦³Áš«Åš¥Á¤ºÉ°ª´œš¸É „¦„‘µ‡¤¡« ­nªœŸ¼oš¸ÉÁ¦·É ¤šÎµ„µ¦™nµ¥£µ¡‡œÂ¦„ÁžÈ œ‡œÂ¦„ÄœÁ¤º°Š Ś¥ ‡º°µš®¨ªŠ¨µ¦r ܗ¸ ÁœºÉ°Š‹µ„Äœ…–³œ´œ¤¸ Ê šµn œÁ¡¸¥ŠŸ¼o Á—¸¥ªš¸É¦o ¼‹„´ ¨³Á…o µÄ‹Äœª·›¸„µ¦Äo „¨o °ŠÂ—µÂ„¦r Ž¹ŠÉ ¥»Šn ¥µ„ ¨³Ž´Žo °œ ˜o °ŠÄo Ÿo š¼ ¸É¤¸ž¦³­„µ¦–r×¥ÁŒ¡µ³ ­nªœ¡¦³ ­´Š‰¦µž´ ¨Á¨°„´ªŽr ¥´Š™nµ¥¦¼ ž—o ª¥„¨o °Š¦³—µÂ„¦r ŤnÁžÈ œ ÁœºÉ°Š‹µ„šnµœÁ—·œšµŠ¤µ¡Îµœ´„°¥¼¥n Š´ „¦»Š

­¥µ¤„n°œš¸Éª·µ„µ¦™nµ¥¦¼ žÂ—µÂ„¦r ‹³™º°„εÁœ·œ…¹ ʜĜ„¦» Š žµ¦¸ ­ šnµœ‹¹ŠÅ¤n¤¸Ã°„µ­Å—o Á¦¸ ¥œ¦¼oª·µ„µ¦™nµ¥¦¼ž—´Š„¨nµª ‹¹Š ˜o °ŠÁ¦¸ ¥œ¦¼o „µ¦™nµ¥¦¼ ž—o ª¥„¨o °ŠÂ—µÂ„¦r ‹µ„µš®¨ªŠ¨µ¦r ܗ¸‹¹Š­µ¤µ¦™™nµ¥¦¼žÅ—o ¤o „ ¨o ° Š™n µ ¥¦¼ ž ‹³Á…o µ ¤µÄœž¦³Áš«­¥µ¤Äœ­¤´¥ ¦´„µ¨š¸É ˜n„ÈŤnž¦µ„’¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´„¬–r…°Š¡¦³°Š‡r ­nªœ„µ¦™nµ¥¦¼žÄœ­¤´¥œ´œ„È Ê ¥Š´ ŤnÁžÈ œš¸É¡¦n®¨µ¥œ´„ Á¡¦µ³‡œ ­nªœÄ®n ¥´Š™º °Äœ›¦¦¤Áœ¸ ¥¤Ã¦µ–‹µ„®¨´„“µœÄœ®œ´Š­º° ­µ­r œ ­¤Á—È ‹ „¦¤¡¦³¥µ—Î µ ¦Š¦µµœ»£ µ¡¤¸ ¨ µ¥¡¦³®´˜ ™r ™ªµ¥­¤Á—È‹² Á‹o µ¢oµ„¦¤¡¦³¥µœ¦· «¦µœ»ª—´ ˜·ªŠ«rÁ„¸É¥ª„´„µ¦ ™n µ ¥£µ¡ªnµ Á¤ºÉ ° ¦„¤¸ n µ Š™n µ ¥£µ¡œ¸ ÅÊ ¤n‡n° ¥¤¸ Ä ‡¦¥°¤™n µ ¥ £µ¡„´œ Á¡¦µ³Á„¦Šªnµ‹³Á°µÅžÄo šÎµ¦o µ¥—o ª¥Áªš¤œ˜¦r …œµ— ­¤Á—È‹Á‹o µ¡¦³¥µ°Š‡rÄ®n —·« »œœµ‡ ÁžÈ œ…»œœµŠ´œ­¼ Ê Š„È ¥´ŠÅ¤n¥°¤™nµ¥£µ¡ ¥°¤Â˜n°Š‡rœo°¥ ‡º°­¤Á—È‹Á‹o µ¡¦³¥µ¦¤ ¤®µ¡·¥´ µ˜· š´—»œœµ‡ —o ª¥‡ªµ¤ÁºÉ°™º°ÄœÃ‡¨µŠ®¦º ° Å­¥«µ­˜¦r …°Š‡œÅš¥­¤´¥œ´œÊ šÎµÄ®o „µ¦™nµ¥¦¼ž ‹Îµ„´—°¥¼Ân ‡n œ´œÁ‹o Ê µœµ¥®¦º °…»œœµŠ®´ª­¤´¥Ä®¤n

¡¦³Á‹o µ¦¤ªŠ«rÁ›°„¦¤…»œª¦‹´„¦›¦µœ»£µ¡ ­¤Á—È‹Á‹o µ¡¦³¥µ¦¤¤®µ¡·¥´ µ˜· š´—»œœµ‡ ¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³ž·É œÁ„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ 

AC Echo#1 l 05.08.13 l 35


¡¦³œµŠÁ‹o µª·‡˜°Á¦¸ ¥ ­nŠ¤µ™ªµ¥¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³ ‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ ŗo Ÿ¨Šµœ™nµ¥£µ¡…°Ššnµœ¤¸šª· š´«œr £µ¡ª´Š ¨³£µ¡ª·™¸¸ª·˜…°Šµª­¥µ¤ ­nªœ®œ¹ŠÉ ™¼„Á„ȝ ¦´„¬µ°¥¼šn ¸É®°­¤»—®nŠµ˜· n µ Š™n µ ¥£µ¡µª­¥µ¤‡œš¸É ­ °Š¦°Š‹µ„ ¡¦³¥µ„¦³­µžœ„·‹Ã„«¨‡º° œµ¥‹·˜¦®¦º °…»œ­»œš¦ ­µš·«¨´„¬–r ˜n°¤µÅ—o ¦´¡¦³¦µšµœ¦¦—µ«´„—·ÍÁžÈ œ ®¨ªŠ°´‡œ¸œ§¤·˜¦ ÁžÈ œnµŠ£µ¡°µ¸¡µª­¥µ¤‡œÂ¦„ ­´œœ·¬“µœªnµœµ¥‹·˜¦Á¦¸ ¥œª·µ™nµ¥£µ¡‹µ„µš®¨ªŠ ¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´„¬–r¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ ¢¦Š„¨· œÁ¡¸¥¦r Žž¦³›µœµ›· —¸ ¨µ¦r ܗ¸ Á¡¦µ³Äœ¥»‡Á¦·É ¤Â¦„…°Š„µ¦™nµ¥£µ¡Äœž¦³ ¨³­¤Á—È‹¡¦³Áš¡«·¦·œš¦µ¦¤¦µ·œ¸Œµ¥Äœž¸ ¡« ‡œš¸É…°Š­®¦´“°Á¤¦· „µ Áš«Åš¥œ´œ¨µ¦r Ê Ãœ—¸ÁžÈ œ‡œÂ¦„š¸É­°œ„µ¦™nµ¥£µ¡¨³ ˜n°¤µÄœ¦´­¤´¥¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼n œµ¥‹·˜¦‡Š‹³Å—o Á¦¸ ¥œ„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„Á¡·É¤Á˜·¤ ®´ª ¦´„µ¨š¸É ž¦µ„’®¨´„“µœ„µ¦Œµ¥¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´„¬–r ‹µ„nµŠ£µ¡µª˜nµŠµ˜·š¸ÉÁ—·œšµŠÁ…o µ¤µÄœ­¥µ¤­¤´¥¦´„µ¨ ¡¦³¤®µ„¬´ ˜ ¦· ¥r £ µ¡Â¦„Äœž¦³ª´˜· « µ­˜¦r Å š¥‡º ° Ĝž¸ ¡« š¸É œµ¥‹·˜¦Å—o Áž· —¦o µœ™nµ¥¦¼ž…¹ ʜÁžÈ œÂ®nŠÂ¦„ Ĝ­¤´¥¦´„µ¨ Ĝ¦´„µ¨…°Š¡¦³°Š‡r¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ š¸É Á¤ºÉ° ¡« ¦· Áª–Á¦º °œÂ¡®œo µª´—„»‘¸‹¸œ ´É Š›œ»¦¸ °¥¼®n ª´ ¨³­¤Á—È‹¡¦³Áš¡«·¦·œš¦µ¦¤¦µ·œ¸ š¦ŠŒµ¥¡¦³¦¤ ž´ ‹‹»œ´ ‡º° ª´—ŽµŠ˜µ‡¦¼o­ ¦nª¤„´œµ¥š°Š—¸ »˜¦µ¥ ºÉ° Œµ¥µ¨´„¬–r¡¦³¦µšµœÁžÈ œ¦¦–µ„µ¦Â„nž¦³›µœµ›·—¸¢ ¦o µœ¢¦µœŽ·«‹·˜¦Â°œ—rŽœ´ ĜÁ—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡« œµ¥ ¦Š‡¨·œ Á¡¸¥¦r Ž ®nŠ­®¦´“°Á¤¦· „µ ¡¦o °¤—o ª¥¡¦³¦µ­µ­rœ¨Š ‹·˜¦Å—o Ş™nµ¥¦¼žšÎµÂŸœš¸É š¸Éª—´ ¡œ¤ª´œ ¨³ž¦µ­µš®·œ¡·¤µ¥ ª´œš¸É¤·™œ» µ¥œ¡«ÁžÈ œ£µ¡Â—µÂ„¦r ­´œœ·¬“µœ ¦ª¤š´Š¥´ Ê Š¤¸Ã°„µ­˜µ¤Á­—È‹¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ ªnµ¡¦³­´Š‰¦µžµ¨Á¨°„´ªŽr ®¦º°µš®¨ªŠ¨µ¦r ܗ¸‡ŠÁžÈ œŸ¼oŒµ¥ °¥¼n®´ªÁ¤ºÉ°‡¦µªÁ­—È‹š°—¡¦³Áœ˜¦­»¦·¥»ž¦µ‡µÁ˜È¤—ªŠš¸É®ªo µ £µ¡œ´œÁ¡¦µ³ªn Ê µ…–³œ´œ¥´ Ê ŠÅ¤n¤‡¸ œÅš¥š¸ÁÉ ¦¸¥œ¦¼o„µ¦™nµ¥£µ¡Á¨¥ „°‹´Š®ª´—ž¦³‹ª‡¸¦¸…œ´ ›r Á¡ºÉ°™nµ¥¦¼ž­»¦·¥ž» ¦µ‡µ Ÿ¨Šµœ™nµ¥ Ĝ¦´  „µ¨…°Š¡¦³°Š‡r Å —o ¤¸ „ µ¦Œµ¥¡¦³¦¤Œµ¥µ £µ¡…°Šœµ¥‹·˜¦ ¤¸šŠ¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´ ´Ê „¬–r ¡¦³Œµ¥µ¨´„¬–r ¨´„ ¬–r Å ªo ‹Î µ œªœ¤µ„ š¦Š­n Š ¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´„ ¬–r Á ®¨n µ £µ¡™nµ¥…°Š…»œœµŠ …o µ¦µ„µ¦ ª´— ª´Š o µœÁ¦º °œ ¨³£µ¡ œ´œÊ Ş™ªµ¥Â¨³¡¦³¦µšµœÂ„n ž ¦³¤»… ž¦³Áš«˜n µ ŠÇÁn œ Á®˜»„µ¦–r­Îµ‡´˜nµŠÇž´ ‹‹»œ´ Á„ȝ¦´„¬µ°¥¼šn ¸É®o°Š»¦Œ´˜¦´œ Ê ­¤Á—È‹¡¦³‹´„¡¦¦—·œÃžÁ¨¸¥œš¸É ­¤Á—È‹¡¦³œµŠÁ‹o µª·‡˜°Á¦¸ ¥ „°Š‹—®¤µ¥Á®˜»Â®nŠµ˜· ž¦³›µœµ›·—¸Â¢¦Š„¨·œ Á¡¸¥¦r Ž ž¦³›µœµ›·—¸Á‹¤­r ¼Â‡œ´œ „µ¦™n µ ¥£µ¡Â—µÂ„¦r Á žÈ œš¸É œ· ¥ ¤°¥¼n¦ ³¥³®œ¹É Š ž¦³›µœµ›·—¸°´ ¦µ±´¤¨·œ‡°¨rœ­¤Á—È‹¡¦³­´œ˜³žµžµž· °´­š¸É ‹œ™¹Šž¸ ¡« œµ¥Á¢¦—Á—°¦· ‡ ­„È°˜ °µ¦r Á°¦r µª ÁžÈ œ˜o œÁ¡ºÉ°Á‹¦· ­´¤¡´œ›Å¤˜¦¸ „´ ž¦³Áš«Á®¨nµœ´œ×¥­n Ê ŠÅž ­„°˜˜r ŗo ž¦³—·¬“r Ÿnœ¦´£µ¡ÁžÈ œÂŸnœ„¦³‹„Áž¸ ¥„ Ž¹ŠÉ čo ¡¦o °¤„´Á‡¦ºÉ °Š¦¦–µ„µ¦„µ¦š¸É¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µ Áª¨µÄœ„µ¦¦´Â­Š ª·œµš¸ šÎµÄ®o „µ¦­¦o µŠ£µ¡Á¦È ª…¹ ʜÁžÈ œ Á‹o µ°¥¼®n ª´ š¦Š¥°¤Ä®o Œµ¥¡¦³¦¤Œµ¥µ¨´„¬–r ¨³Å¤nš¦Š ¨Îµ—´ ˜n¥Š´ ‡Š˜o °Š°µ«´¥nµŠš¸ÉÎµœµŸ­¤­µ¦ÅªÂ­ŠÁ‡¨º° ÁºÉ°™º°Äœ‡ªµ¤‡·—š¸ÉŸ·—Çœ´œÊ ÁžÈ œ‹»—Áž¨¸É¥œš¸É­Îµ‡´ ¨³¤¸­ªn œ œ„¦³‹„¨³œÎµÅž™nµ¥£µ¡Â¨³¨o µŠš´œš¸ nµŠ£µ¡‹¹Š˜o °Š¤¸ nª¥…»œœµŠÂ¨³ž¦³µœ¤·Ä®o ®¨ŠŠ¤Šµ¥Äœ‡ªµ¤ÁºÉ°š¸ÉŸ·—Ç š¸É „µ¦˜´Š®o Ê °Š¤º—Åž—o ª¥„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„­³—ª„ªnµ ¥¹—™º°­ºš°—„´œ¤µ‹µ„°—¸˜ —µÂ„¦r °¥nµŠ¤µ„¤µ¥ ¨³ÂŸnœ„¦³‹„¤¸¦µ‡µ™¼„„ªnµÂŸnœ n µ Š£µ¡µª­¥µ¤‡œÂ¦„‡º ° œµ¥Ã®¤—®¦º ° ®¨ªŠ ÁŠ·œš¸ÉœÎµ¤µÄo Ĝ„µ¦™nµ¥£µ¡Â—µÂ„¦r ‹¹ŠšÎµÄ®o „µ¦™nµ¥£µ¡ ª· ­¼˜ ¦Ã¥›µ¤µ˜¥r ˜n ° ¤µÅ—o ¦´  ¡¦³¦µšµœ¦¦—µ«´„ —·Í Á žÈ œ „¦³‹„Áž¸ ¥„Å—o ¦´‡ªµ¤œ·¥¤Âšœš¸É„µ¦™nµ¥£µ¡Â—µ ¡¦³¥µ„¦³­µžœ„·‹Ã„«¨ ÁžÈ œ…»œœµŠÄœ­¤´¥¦´„µ¨š¸É ¨³ „¦r ¨³˜n°¤µ„¦³ªœ„µ¦„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„Å—o ™„¼ ¦´„µ¨š¸É šnµœÅ—o «„¹ ¬µª·š¥µ„µ¦˜³ª´œ˜„®¨µ¥—o µœ ®œ¹ŠÉ Ĝ ¡´•œµÁžÈ œ„¦³ªœ„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„®o Š œ´œ‡º Ê °ª·š¥µ„µ¦„µ¦™nµ¥£µ¡ šnµœÅ—o «„¹ ¬µª·š¥µ„µ¦„µ¦™nµ¥ £µ¡‹µ„µš®¨ªŠ¨µ¦r ܗ¸®¦º °¡¦³­´Š‰¦µžµ¨Á¨°„´ªŽr šÎµÄ®o ­µ¤µ¦™™nµ¥£µ¡Ã—¥Äo „¨o°Š—µÂ„¦rš­¸É ¤Á—È‹¡¦³œµŠÁ‹o µª·‡˜°Á¦¸¥ ®¨ªŠ°´‡œ¸œ§¤·˜¦ ‹·˜¦‹·˜¦µ‡œ¸ ¡¦³¥µ„¦³­µžœ„·‹Ã„«¨ °¤µ˜„»¨ £µ¡­»¦·¥ž» ¦µ‡µÁ˜È¤—ªŠÁ¤ºÉ°ª´œš¸É­·Š®µ‡¤¡« Áª¨µœ™nµ¥Ã—¥®¨ªŠ°´‡œ¸œ§¤·˜¦

36 l 05.08.13 l AC Echo#1


Siamese ­Îµ®¦´Ÿ¼oš¸ÉœÎµ„¦³ªœ„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„ Á…o µ¤µÁŸ¥Â¡¦n Ĝ­¥µ¤°o µŠ‹µ„®¨´„“µœÄœ®œ´Š­º°¡¦³µš ­¤Á—È‹¡¦³‹»¨‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼n®´ª¡¦³·—µÂ®nŠ„µ¦™nµ¥£µ¡ Ś¥ ×¥ ««´„—µ «·¦·¡œ´ ›½ ­¦»žÅ—o ªµn Ÿ¼oš¸ÉœÎµ„¦³ªœ„µ¦™nµ¥ £µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„Á…o µ¤µÁŸ¥Â¡¦n Ĝ­¥µ¤‡œÂ¦„‡º°œµ¥ ž· °¦r æ­­·Á°¦r µª­ª·˜ÁŽ°¦r ¨œ—r ®¨´Š‹µ„š¸Éæ­­·Á°¦r ÁžÈ œ‡¦¼ ­°œ„µ¦™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„Äœž¦³Áš«¸ÉžœÂ¨o »n ª ž¸ ‹¹ŠÁ—·œšµŠÁ…o µ¤µÄœ­¥µ¤ Ĝž¸ ¡« Á¡ºÉ°nª¥œµ¥Á¢¸ ¥¦r ¤Š ݄¼¦r˜ œ´„­´˜ªª·š¥µµª ¦´ÉŠÁ«­ ™nµ¥£µ¡»‡‡¨œµ˜· ˜nµŠÇ Á¡ºÉ°œÎµÅž‹´—­—ŠÄœ¡·¡·›£´–”rª·š¥µ«µ­˜¦r …°Š ¦´ÉŠÁ«­ œ°„‹µ„í­·Á°¦r ‹³™nµ¥£µ¡‡œÁº Ê°µ˜·˜µn ŠÇ¨o ª ¥´Š™nµ¥£µ¡ š·ªš´«œr°¸„—o ª¥ ĜÁ—º°œ„»¤£µ¡´œ›r ¡« æ­·Á°¦r Á—·œ šµŠ°°„‹µ„­¥µ¤ÅžÁŽ¸É¥ŠÅ±o w Á¤ºÉ°ž¨µ¥­¤´¥¦´„µ¨š¸Éœµ¥‹°®rœš°¤­´œnµŠ£µ¡ Ÿ¼o¤¸ºÉ°Á­¸¥Š¦³—´Ã¨„µª°´Š„§¬ŗo Á—·œšµŠÁ…o µ¤µ™nµ¥£µ¡Äœ ­¥µ¤Á¤ºÉ°ª´œš¸É „´œ¥µ¥œ¡«y¤„¦µ‡¤¡«  ¦³®ªnµŠš¸É°¥¼Än œ­¥µ¤ Á…µÅ—o Á…o µÁ oµÂ¨³Œµ¥¡¦³¦¤ Œµ¥µ¨´„¬–r ¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´  ™nµ¥¦¼ž ¡¦³¦µ¡·›¸Ã­„´œ˜r…°ŠÁ‹o µ¢oµ‹»¯µ¨Š„¦–r ¨³Á—·œšµŠÃ—¥Á¦º ° ŞŞ™nµ¥£µ¡š¸ÉÁ¤º°ŠÁ¡¦»¦¸ ¨³­™µœš¸É°ºÉœ Ç °¸„¤µ„¤µ¥ Ÿ¨Šµœ…°Šš°¤­´œšÎµÄ®o Á¦µÅ—o ¤¸Ã°„µ­Å—o Á®ÈœÅ—o Éºœ¤¡¦³¦¤ Œµ¥µ¨´„¬–r…°Š¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ ¡¦³ ¦µ¡·›¸­Îµ‡´š¸ÉÁ„¸É¥ª…o °Š„´¡¦³¦µªŠ«r¨³ž¦³µœ ¦ª¤š´ŠÊ ¥´Š¤¸Ã°„µ­Å—o ¤£µ¡™nµ¥Á„¸É¥ª„´­£µ¡o µœÁ¤º°ŠÂ¨³ª·™¸¸ª·˜ …°Š­´Š‡¤­¥µ¤…–³œ´œÊ Ž¹ŠÉ ¤¸‡– » ‡nµ°¥nµŠ¥·ÉŠ˜n°„µ¦šÎµ‡ªµ¤ Á…o µÄ‹˜n°­´Š‡¤Åš¥Äœ°—¸˜ œ°„‹µ„œ¸ ʚ°¤­´œ¥´ŠÅ—o Á—·œšµŠÅž ™nµ¥£µ¡Äœž¦³Áš«˜nµŠÇÁnœ ‹¸œ ¸Éžœ »n ªµ ¤µ¨µ¥¼ „´¤¡¼µ ²¨² „¦³ªœ„µ¦™nµ¥£µ¡š¸Éœµ¥‹°®rœ š°¤­´œ čo …–³š¸ÉÁ…µ šn°ŠÁš¸É¥ª™nµ¥£µ¡Äœž¦³Áš«Åš¥¨³ÄœÁ°Á¸¥‡º°„¦³ªœ„µ¦ ™nµ¥£µ¡Â„¦³‹„Áž¸ ¥„

œµ¥‹°®rœš°¤­´œO¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´

‹°®rœš°¤­´œ ¡¦³¦µ¡·›¸Ã­„´œ˜rÁ‹o µ¢oµ‹»¯µ¨Š„¦–rO®œo µ¡¦³°»Ã­™ª´—¡¦³«¦¸ ¦´˜œ«µ­—µ¦µ¤

 Ĝ¦´­¤´¥¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹»¨‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼n®ª´ ¦´„µ¨š¸É ª·š¥µ„µ¦„µ¦™nµ¥£µ¡Äœ­¥µ¤œ´œÁ‹¦· Ê „o µª®œo µ °¥n µ Š¤µ„¤¸ n µ Š£µ¡µª˜n µ Šµ˜· ¤ µ„¤µ¥Á—· œ šµŠÁ…o µ¤µ Ĝ­¥µ¤¤µ„¤µ¥ —o ª¥Á®˜»Ÿ¨š´ŠšµŠ„µ¦‡o Ê µ ¨³„µ¦«¹„¬µ £µ¡™nµ¥ž¦³Áš«­¥µ¤…°Šµª˜nµŠµ˜·µŠ­nªœ„È‹³Á®Èœ°¥¼n Ĝ¦¼ žÂ…°ŠÃž­„µ¦r —š¸É ­µ¤µ¦™œÎ µÅž…µ¥Ä®o µª¥»Ã¦žÅ—o ¨³„ÈÁžÈ œš¸Éœ·¥¤—o ª¥ µª˜nµŠµ˜·š¸ÉÁ—·œšµŠÁ…o µ¤µ™nµ¡£µ¡Äœ ­¥µ¤¤¸‹Îµœªœ¤µ„¤µ¥ ˜n‹³…°¥„˜´ª°¥nµŠ‡œ­Îµ‡´ÇŪo ¡° ž¦³¤µ–Ánœœµ¥ª·¨Á¨¸¥¤Á‡œÁœš¨°¢˜»­nµŠ£µ¡ª´Š®¨ªŠ ­¤´¥¦´„µ¨š¸É µª°´Š„§¬ œµ¥°¸„¦¼Á˜ µªÁ¥°¦¤´œ œµ¥Ã¦ Á·¦r˜Á¨œŽr µªÁ¥°¦¤´œœµ¥Á‹°´œÃ˜œ·Ã°µª°·˜µÁ¨¸¥œµ ¦°œ­˜·¨Á¢¦—ª°œÂ¦Á˜œ¸­µª°°­Á˜¦¸ ¥œµ¥Á°¼Á¦œœµ¥ ‹¸°µ¦r ¨¤Á·¦r˜œµ¥Ž¸ž¦¼­­r ²¨²¨³¤¸­˜¼—÷ °™nµ¥¦¼žÁ„·—…¹ ʜ ¤µ„¤µ¥ Ánœ ¦o µœ¢¦µœŽ·«‹·˜¦Â°œ—rŽœ´ …°Š®¨ªŠ°´‡œ¸œ§¤·˜ ¦ ‹·˜¦‹·˜¦µ‡œ¸ ¦o µœ™nµ¥¦¼žŒµ¥µ˜¨µ—œo °¥…°Šœµ¥Ã¦Á·¦r˜ Á¨œŽrµªÁ¥°¦¤´œ¦o µœÁ‹¦· „¦»ŠÃ¢Ã˜o ­˜¼—÷ °…°ŠÁ‹°´œÃ˜œ·Ã° µª°·˜µÁ¨¸¥œ¦o µ¥™nµ¥¦¼žµª¸Éžœº »n É°œµ¥.,VRQDJDÁžÈ œ˜o œ ¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹»¨‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ š¦Š­œ¡¦³ ¦µ®§®´¥Á¦ºÉ °Š„µ¦™nµ¥¦¼ž¤µ„š¦Š¦¼oÁ¦ºÉ °Š„µ¦°´—…¥µ¥£µ¡„µ¦ čo ¢·¨Á˜°¦r ×¥¨³Á°¸¥— ¨³š¦ŠÃž¦—™nµ¥£µ¡—o ª¥¡¦³°Š‡rÁ°Š ˜¨°—Á­o œšµŠ„µ¦Á—·œšµŠÁ­—È‹ž¦³¡µ­¥»Ã¦ž‡¦´ŠÊ š¸É ¦ª¤™¹Š Áª¨µ¡¦³°Š‡rÁ­—È‹ž¦³¡µ­˜µ¤®´ªÁ¤º°Š˜nµŠÇ ¡¦³°Š‡r„Èŗo œÎµ „¨o °Š™nµ¥¦¼ž˜·—¡¦³°Š‡rŞ—o ª¥Á­¤°š¦Š´œš¹„£µ¡Á®˜»„µ¦–r ˜nµŠÇĜ¡¦³¦µ„¦–¸¥„·‹ÁžÈ œž¦³‹ÎµÁnœ£µ¡…o µ¦µ„µ¦ž¦³ µœ¡¨Á¤º°Šš¸É¤µÁ oµ¤¡¦³µ¦¤¸˜¨°—‹œ­™µœš¸É˜µn ŠÇš¦Š Þ¦—Ä®o ¤¸„µ¦ž¦³„ª—¦¼ž£µ¡ ×¥Ÿ¼oœ³‹³Å—o ¦´¡¦³¦µšµœ ¦µŠª´¨„µ¦š¸É¡¦³µš­¤Á—È‹¡¦³‹»¨‹°¤Á„¨o µÁ‹o µ°¥¼®n ª´ š¦Š­œ ¡¦³¦µ®§š´¥Á¦ºÉ °Š„µ¦™nµ¥¦¼ž¤µ„‹¹ŠšÎµÄ®o ¡¦³¦¤ªŠ«µœ»ªŠ«r …»œœµŠ ¨³…o µ¦µ¦· ¡µ¦¡¨°¥­œ¡¦³š´¥Â¨³­œÄ‹Á¦ºÉ °Š„µ¦ ™nµ¥¦¼ž˜µ¤Åž—o ª¥ šÎµÄ®o „µ¦™nµ¥£µ¡Å—o „¨µ¥ÁžÈ œš¸Éœ·¥¤Â¡¦n ®¨µ¥Åžš´ªÉ ­¥µ¤ ˜n°¥nµŠÅ¦„Șµ¤„µ¦™nµ¥£µ¡„È¥Š´ ‡Š‹Îµ„´— °¥¼Ân ˜nŸo ¤¼ ¸°œ´ ‹³„·œÁ¡¦µ³„¨o °Š™nµ¥¦¼ž­¤´¥œ´œ¤¸ Ê ¦µ‡µ­¼Š¤µ„ AC Echo#1 l 05.08.13 l 37


นายกไทย กับ นายกเหล็ก

กอนอื่นเลย นี�เป็ นบทความครัง� แรกในคอลัมน์นี �มีจดุ

ประสงค์เพื�อ วิจารณ์ ล้ อเลียน เยาะเย้ ย นักการเมือง โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ของเรา คอลัมน์นี �จะทําให้ การเมืองที�นา่ เบื�อ นันกลั � บ ดูมีสีสนั บันเทิงอารมณ์และเป็ นเรื� องที�นา่ สนใจสําหรับทุกคนขึ �น

ขอบคุณภาพประกอบจาก drama-addict.com

ทานนายก เคยทําตัวเองหน้ าแตกมาหลายครัง� หลายครา

เมื่อพูดถึง ความสามารถของนายกหญิงเหล็ก หรือ “Iron

Lady”แห่งเกาะอังกฤษท่านนี �คงไม่อาจเทียบได้ กบั นายกหญิงแห่ง ขวานไทยได้ พวกเราฟั งการพูดผิดต่อหน้ าสาธารณะชนหลายต่อหลาย ครัง� ของท่านนายกหญิงไทยคนปั จจุบนั แล้ ว ทําให้ พดู ได้ เป็ นเสียงเดียว กันเลยว่า “สมควรแล้ วล่ะ” การเกิดภาพพจน์ในทางลบของท่านนายก ไม่วา่ จะเป็ น การแฮคเว็บนายกแล้ วเขียนว่า “แอม อะ ซลัดตี � โมร่อน” รวมถึ ง การนิ น ทาท่ า นนายกต่ า งๆมากมายในโลกโซเชี ย ลมี เ ดี ย จนอาจกล่าวได้ วา่ “สงสารท่านนายก” จริงๆที�มีคนไทยหลาย ต่อหลายคน นินทาท่านนายกมาโดยตลอด แต่ด้วยสาเหตุใดน่ะเหรอ มาดูกนั เถอะ 38 l 05.08.13 l AC Echo#1

มากมายนับไม่ถ้วน จนอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นเรื� องปกติของท่านนายกหญิง คนแรกของประเทศไทย อย่างเช่น ท่านนายกแสดงความเก่งภาษาไทย ด้ วยการเรี ยก หญ้ าแฝกเป็ น หญ้ าแพรก ท่านนายกแสดงความ เก่งภาษาอังกฤษด้ วยการเรี ยก คอนกรี ต เป็ น คอ-นก-รี ด รวมไปถึงการ แสดงความเก่งสังคมของท่านนายก เช่น เรี ยกอําเภอหาดใหญ่ เป็ น จังหวัดหาดใหญ่ เรี ยกเมืองซิดนีย์ เป็ นประเทศซิดนีย์ หรื อแม้ แต่ การเรี ยกผู้นําประเทศอื�น อย่างมาเลเซีย ก็ไปเรี ยกท่านประธานาธิบดี (ต้ องเป็ นนายกรัฐมนตรี ) ท่านนายกแสดงความเก่งในคณิตศาสตร์ ด้ วยการอ่านค่าประจําหลักผิดพลาด ในที�ประชุม สส. 53,918 ล้ านบาท ไปอ่ า นว่ า ห้ าหมื� น สามแสนเก้ าร้ อยสิ บ แปดล้ านบาทและยั ง มีอีกมากมายแต่ไม่อยากกล่าวมากเดี�ยวท่านนายกจะดูฉลาดขึน� ในสายตาพวกเรา - -*


Sansmith

ทานนายก ทําให้ พวกเราได้ เห็นว่า ไม่ต้องเรียนเก่ง หรือ

เป็ นคนเก่งมากก็สามารถเป็ นนายกได้ แล้ วเมื�อเปรี ยบเทียบนายกไทย กับนายกแห่งเกาะอังกฤษนามว่ามาร์ กาเรตแทตเชอร์ ผู้ซงึ� ได้ รับสมญา นามว่า“หญิงเหล็ก”ด้ วยการเป็ นนายกหญิงคนแรกและคนเดียวแห่งเกาะ อังกฤษ แถมดํารงตําแหน่ง นานที�สดุ นับตังแต่ � ลอร์ ดซอลส์เบอรี เป็ นต้ นมา จึงได้ รับสมญานามว่า “หญิงเหล็ก” ส่วนท่าน นายกเรา เป็ นนายก หญิง คนแรก และ คนเดียวของประเทศเช่นเดียวกัน แต่ตา่ งกันคือ สมญานามที�ทงคู ั � ไ่ ด้ รับ ท่านนายก ไทย ได้ สมญานาม อย่างไม่เป็ นทางการว่า “อีโง่” หรื อ ในภาษาอังกฤษที�เรี ยกว่า “Slutty Moron” ซึง� สามารถ ค้ นหา ได้ ในเว็บไซด์ประเภท Search Engine นันได้ � เป็ นที�ประจักษ์ แล้ วว่าท่านนายกเราได้ สมญานามที�ตลกที�สดุ ในโลก ไม่สามารถหาใครมาเทียบเทียมได้ จริ งๆดังนันคนไทยคงไม่ � อาจฝั นถึง สมญานาม “ไอรอน เลดี �” แบบที�องั กฤษเขามีได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ , เดลินิวส์ , ช่อง 3

นามแฝงนักเขียน

เมื อ� search ใน google ตามทีบ� อกแล้ว ก็จะได้ผลลัพธ์ ตามรู ปครับ มาร์ กาเรต แทชเชอร์ นายกรัฐมนตรี ของอังกฤษ ผูไ้ ด้รบั สมญานามว่า "iron lady"

ขอบคุณภาพประกอบจาก fansshare.com

ท่านนายกของเรา

AC Echo#1 l 05.08.13 l 39


1RZDGD\VO)OXVK —·œ­°­¸‡¦µ¤ „µ¦Äo ®œo µ„µ„ª¸ÄœÁ¤º°ŠÅš¥ ®œo µ „µ„œ¸ ™Ê ¼„ čo ‡ ¦´ ŠÊ ¦„Á¤ºÉ ° ª´œ š¸É ˜»¨ µ‡¤¡« Ž¹ŠÉ „µ¦Äo ®œo µ„µ„œ¸ ʇ¦´ŠÊ ¦„œ¸ ʙ¼„čo Á¡ºÉ°„µ¦–¦Š‡r‡—´ ‡o µœ¤®µª·š¥µ ¨´¥œ°„¦³Ã—¥Âœª¦n ª¤„¨»¤n œ·­·˜œ´„«¹„¬µÃ—¥Äo Á®˜»Ÿ¨š¸Éčo ®œo µ „µ„œ¸ ÊĜ„µ¦»¤œ»¤ÁœºÉ°Š‹µ„¡ª„Á…µ‹³Äo ®œo µ„µ„œ¸ ÊÁžÈ œ˜´ªÂšœÁ¡ºÉ° ­³šo °œ‡ªµ¤Å¤nÁžÈ œ›¦¦¤Äœ­´Š‡¤°°„¤µ

 ž¦³ª´ ˜· ‡ ªµ¤ÁžÈ œ¤µ…°Š7KH *X\ )DZNHV 0DVN Á„· — …¹ œÊ ĜĜž¸ Ĝ¥» ‡ ­¤´¥ …°Š¡¦³Á‹o µÁ‹¤­r š¸É œÁ„µ³ ¦· Á ˜œÄ®n ® ¦º ° °´ Š „§¬¤¸ Á ¦ºÉ ° Š¡· ¡ µš„´  œ´ „ ª‡¦· ­ ˜r œ· „ µ¥ ‡µš°¨· „ ‹¹ Š ˜´ ŠÊ œ· „ µ¥(QJOLVK&KXUFK…¹ œÊ ¤µ¡¦o °¤„´  ž¦µ ž¦µ¤¡ª„‡µš°¨· „ °¥n µ ŠÃ®—¦o µ¥ ®œ»n¤ µª‡µš°¨· „ ‡œ®œ¹É Š … œµœœµ¤˜´ª Á°Šªn µ * X\ )DZNHV „µ¥¢°ªr ‡ ­r Å —o ˜´ŠÊ ˜´ª ÁžÈ œ®´ª ®œo µ ˜n ° ­¼o˜n ° ˜o µ œ„µ¦ž„ ‡¦°Šš¸É „ —…¸É …n ¤ Á®Š ¨³…¸ ÃÊ „Š…°Š¡¦³Á‹o µÁ‹¤­r š¸É „´  ¦¦—µ ­¤µ· „ ­£µ…»œ œ µŠ¤¸ Ÿo ¼Á …o µ ¦n ª ¤„n ° ˜´ŠÊ —o ª ¥ ‡ œ¦ª¤ÁžÈ œ  ¨³ …¥µ¥ÁžÈ œ¨o ª…¥µ¥ÁžÈ œ˜nŤn¤¸Ÿo ¼Ä—Á‡¥Á®Èœ®œo µ…°Š˜´ªÁ…µ ÁœºÉ ° Š‹µ„‹³Žn ° œÄ®œo µÅªo Ęo ®œo µ„µ„˜¨°—Áª¨µ *X\) DZNHVªµŠÂŸœ‹³‰n µ ­¤µ· „ ­£µ…»œ œµŠ°´Š „§¬Ä®o ˜ µ¥ š´ ŠÊ ®¤—¡¦o °¤„´  ¡¦³Á‹o µÁ‹¤­r š¸É —o ª¥„µ¦ªµŠ¦³Á· — °µ‡µ¦ ­£µ +RXVHRI/RUGV ץĮo ‡œÅžÁn µ ®o °Š°¥¼n Ä ˜o ™» œ °µ‡µ¦ ­£µ„¦» Š ¨°œ—°œÂ¨o ªœÎ µ —· œ žº œ¨´ Š ®œ´ „ „· à ¨„¦´ ¤ Ş Žn° œÁ°µÅªo Ä ˜o ™»œ ¨³‹³‹»—  œªœÄœ‡º œ ª´œ š¸É ¡ ¥˜n Á …µ ¡¨µ—­µª‡œ®œ¹É Š š¸É Á …µÁ‡¥n ª ¥¸ ª· ˜ Ūo ™¼„ ˜Î µ ¦ª‹¨´ ‹´ ŗo  ¨³ š¦¤µœ‹œÁ›°°„‡ªµ¤¨´ …°Š„¨»n¤ °°„Åž ¡ ¥ ª´œ š¸É ‹ ³‹»— ¦³Á· — š´ŠÊ ‡ œ™¼ „ ˜Î µ ¦ª‹¨´ ‹´Åªo ŗo „°n œ‹³Å—o ‹—» ¦³Á·—Á¦¸¥„Á®˜»„µ¦–rœ¸ ÊĜ¥‡» œ´œªn Ê µ„’—·œžº œ *XQSRZGHUSORW * X\) DZNHV™¼„ ž¦³®µ¦¸ ª· ˜ ×¥„µ¦Ÿ¼„ ‡° ˜n Ä œ…–³š¸É Á —· œ …¹ œÊ šn œ ž¦³®µ¦Á…µÅ—o ˜´— ­· œ ċ„¦³Ã——¨Š¤µ ‹œ‡°®´„ ˜µ¥ 40OO$&(FKR

‹µ„„µ¦»¤ œ»¤ Ĝ‡¦´ ŠÊ œ´œÊ šÎ µ Ä®o ® œo µ „µ„œ¸ ÁÊ ¦·É ¤ ÁžÈ œš¸É ¦o ¼ ‹´„ Ĝ­´Š ‡¤ ž¦³Áš«Åš¥Äœ“µœ³w®œo µ„µ„®nŠÁ­¦¸ £µ¡Â¨³‡ªµ¤ÁžÈ œ›¦¦¤Äœ ­´ Š ‡¤w‹¹ Š ¤¸ „ µ¦Äo ®œo µ„µ„œ¸ ÄÊ œ„µ¦» ¤ œ» ¤ š¸É ˜ µŠÇš¸É Ÿn µ œÇ¤µ Ánœ„µ¦»¤œ»¤ž¦³šo ªŠÁ¦ºÉ °Š„µ¦Âœ¨³‡¦Á®œº°Á¤‰ š¸É®œo µn°Š „Èčo ®œo µ„µ„œ¸ ÊĜ„µ¦ž¦³šo ªŠÁ¦ºÉ °Š„µ¦ž¦³šo ªŠÂ¨³¨nµ­»—„µ¦»¤œ»¤ ž¦³šo ªŠ˜n°˜o µœ¦´“µ¨Â¨³¦³°š´„¬·– š¸ÉÁžÈ œ…nµª°¥¼n – …–³œ¸ Ê „Èčo ®œo µ„µ„œ¸ ÊĜ„µ¦»¤œ»¤ž¦³šo ªŠÁnœ„´œ ˜nšªnµ®µ„¨°Š¥o °œ„¨´Åž°nµœ®œo µš¸É Ÿnµœ¤µÁ„¸É ¥ª„´ ž¦³ª´˜· ‡ ªµ¤ÁžÈ œ¤µ…°ŠÁ‹o µ®œo µ„µ„­¸ … µªš¸É ¤¸ ¦ °¥¥· ¤Ê ­» — „ªœ ž¦³­µšœ¸ —Ê ¼ ‹ ³¡ªn µ ‡ªµ¤®¤µ¥…°Š®œo µ„µ„œ¸ ‡Ê º ° „µ¦„°„¼o °·­¦£µ¡Á­¦¸ £µ¡Â¨³‡ªµ¤°¥»˜·›¦¦¤‹µ„„µ¦ž„‡¦°Š—o ªœ‡ªµ¤„— …¸É…n¤Á®Š—o ª¥„µ¦¨o ¤Á‹o µÄn¨o ªœ¸ ʇº°‡ªµ¤®¤µ¥®œ¹ÉŠ…°Š®œo µ„µ„œ¸ Ê œ´œÉ „ȇº°„µ¦¨o ¤Á‹o µœ´œÉ Á°Š ¤µ‹œ™¹Š–‹»—œ¸ Ê®¨µ¥‡œ‡ŠÁ¦·É ¤‡·—¨o ªªnµÂ¨o ª˜„¨ŠÁ¦µÄo ®œo µ„µ„™¼„‡ªµ¤®¤µ¥¦¹ Áž¨nµ¨n³‡Îµ˜°‡º°čo ™¼„‡¦´ Á¡¸ ¥ŠÂ‡n ž¦³Á—Ȅ¨³˜¦¦„„³Äœ„µ¦Äo ¤œ´ ˜nµŠ„´œ‡ªµ¤®¤µ¥‹¦· ŠÇ˜µ¤­µ„¨ ‡º°„µ¦„°„¼o ¨³„µ¦¨o ¤Á‹o µ ˜nš¸ÉÁ¦µÄo „ÈÁ®¤º°œ„´œ‡¦´Á¡¸¥ŠÂ˜n Á¦µÅ¤nŗo ¨o¤Á‹o µÁ¦µ¨o ¤¦³°š¸ÉŤnÁžÈ œ›¦¦¤Äœ„µ¦¦· ®µ¦ž¦³Áš« Ášnµœ´œÊ Á°ŠÁ¡ºÉ°ÁžÈ œ„µ¦Â­—Š­·ÉŠš¸ÉÁ¦¸ ¥„ªnµ°·­¦³Äœ„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª ¨³„µ¦­ºÉ°­µ¦œ´œÉ Á°Š‡¦´


iเรี ยน l หลังเงา

iàÃÕ¹

สมัย นี ห� ากเรามองไปรอบตัว บนรถไฟฟ้ าเราสามารถ มองเห็ น คนก้ มหน้ าก้ มตามอง tablet หรื อ ไม่ ก็ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ตลอดเส้ นทางที� อยู่บนรถไฟฟ้ า เราเห็ นคนเล่น Line, Facebook, Twitter หรื อ แม้ ก ระทั�ง ถ่ า ยรู ป ลง Instagram ซึ�ง จะดูเ หมื อ นตัด ตัว เอง จากสั ง คมรอบนอก มี โ ลกส่ ว นตั ว ที� อ ยู่ บ นหน้ าจอของตั ว เอง หรื อ ไม่ ก็ ใ ส่หูฟั ง ตลอดทาง บางครั ง� เพลิ ด เพลิ น กับ สิ� ง ที� อ ยู่บ นหน้ า จนเลยสถานี ป ลายทางของตน หากถามว่า สิ� ง เหล่า นัน� เป็ นสิ� ง ที� ผิ ด มารยาทหรื อ ไม่ ก็ ค งตอบได้ ว่ า ไม่ ผิ ด แต่ แ ท้ ที� จ ริ ง แล้ ว ทุ ก วัน นี � เราใช้ เ ทคโนโลยี หรื อ เทคโนโลยี ใ ช้ เ รา ?

เราลองมาดูตัว อย่ า งของการที� นํ า อิ น เทอร์ เ น็ ต มาใช้ ใ นการอํ า นวย ความสะดวกกัน เราอาจคุ้ นเคยกั บ การใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ไปกั บ Social Media แล้ ว สํ า หรั บ การใช้ ใ นโรงเรี ย นเราใช้ อ ะไรให้ เ ป็ นประโยชน์ บ้ า ง ตัว อย่ า งแรก คื อ การใช้ เ ว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย นในการประชาสัม พัน ธ์ เ กี� ย วกับ เรื� อ งราวต่ า งๆ ทํ า ให้ นัก เรี ย นที� มี อิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถรั บ รู้ ข่ า วสารจาก ทางโรงเรี ย น ซึ�ง บางครั ง� เรามัก จะละเลยข้ อ มูล ตามบอร์ ด ประชาสัม พัน ธ์ และอี ก ตั ว อย่ า งคื อ การตรวจผลสอบทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (ถึ ง แม้ ว่ า จะขัด ข้ อ งจนถึ ง ล่ม หลายครั ง� จึ ง ขอรบกวนช่ ว ยแก้ ปั ญ หาด้ ว ย) จากการที� เ ราจะต้ อ งมารั บ ผลสอบที� โ รงเรี ย น เราสามารถเรี ย ก ดูผ ลสอบได้ ผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ ว่ า จะบนรถไฟฟ้ า หรื อ ที� บ้ า น ย้ อ นกลับ มาถามตัว เองว่ า ทุก วัน นี เ� ราแยกขอบเขตการใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ ถูก สถานที� และเวลาแล้ ว หรื อ ยัง ?ยกตัว อย่ า งเช่ น เมื� อ มี ก ารเรี ย น การสอน มี เ สี ย งของโทรศัพ ท์ ดัง ขึน� แทบจะทุก คนจะต้ อ งหัน ไปหา เสี ย งนัน� ซึ�ง หมายความว่ า แม้ ก ระทั�ง เสี ย งดัง เพี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ ส ามารถทํ า ให้ ค วามตัง� ใจในการเรี ย นของเราถูก เบี� ย งเบนไปกับ เสี ย ง รบกวนนัน� ซึ�ง อาจจะบานปลายทํ า ให้ คุณ ครู ห มดอารมณ์ ส อนไปทัง� ชั�ว โมง เห็ น ไหมว่ า มัน เป็ นเรื� อ งใหญ่ ข นาดไหนในห้ อ งเรี ย นของเรา ที� อ าจจะต้ อ งมาฟั ง เทศน์ แ ทนทัง� ชั�ว โมงก็ เ ป็ นได้ น อกจากนี เ� ราอาจจะ พลาดเนื อ� หาบางอย่ า ง เช่ น เนื อ� หาที� เ สริ ม นอกเหนื อ บทเรี ย น ถึ ง แม้ ว่ า เราจะสามารถลอกจากเพื� อ นที� ตัง� ใจเรี ย นแต่ อ าจจะไม่ ได้ ค รบถ้ ว น เหมื อ นการที� เ ราได้ รั บ ฟั ง อย่ า งตัง� ใจด้ ว ยตนเอง ดัง นัน� ถ้ า เราใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งถูก ต้ อ ง(ใช้ อ ย่ า งคนมี ส ติ ) เราสามารถค้ น คว้ า ต่ อ ยอดเนื อ� หาที� เ รี ย นในห้ อ งเรี ย นเพิ� ม เติ ม จาก เทคโนโลยี โ ดยใช้ เ วลาว่ า งเช่ น พัก กลางวัน , พัก 15 นาที หรื อ ขณะ ที� เ รามี เ วลาว่ า งส่ว นตัว เมื� อ เรามี ร ะเบี ย บวิ นัย ในการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งถูก ต้ อ ง เราก็ อ าจจะมี พื น� ที� ใ นการนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ เ ป็ นเครื� อ งมื อ ในการเรี ย น การสอนให้ มี ศัก ยภาพมากขึน� ก็ เ ป็ นได้ เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ว่ า เทคโนโลย ี มี ป ระโยชน์ ม ากมายมหาศาลหากเราเป็ นผู้ใ ช้ แ ต่ ถ้ า ให้ เ ทคโนโลย ี เป็ นผู้ใ ช้ เ ราแทน เราอาจเป็ นอัน ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ได้

เพราะทุก วัน นี ค� นไทยส่ว นใหญ่ กํ า ลัง ถูก เทคโนโลยี ค รอบ งํ า โดยการใช้ แบบขาดสติ ซึ�งเป็ นสาเหตุที� ทํ าให้ เกิ ดเหตุร้ ายหลายครั ง� เช่น การเกิ ดอุบัติ เหตุขณะขับรถ มิ จฉาชี พเข้ าถึงตัวโดยไม่ทันระวังตัว ดังนัน� บทความนี จ� ึงถูกเขี ยนขึน� มาเพื� อให้ เราตระหนักในการใช้ เครื� องมื อ AC Echo#1 l 05.08.13 l 41


Atheist l DarEDeviL:3

Atheist “SOME SPACE FOR AN ATHEIST”

ในโรงเรี ย นอั ส สัม ชั ญ ปั จจุ บั น มี นั ก เรี ย นที� ไ ม่ นั บ ถื อ ศาสนาซึ� ง เปิ ดเผยตั ว ต่ อ เพื� อ นนั ก เรี ย นอยู่ ป ระมาณห้ องละ 2-3 คน (อ้ าง อิ ง จากการสํ า รวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 51 คน 27/6/2556) ซึ� ง ถื อ เป็ นจํ า นวนที� ไ ม่ ม ากนั ก แต่ ใ นสัง คมโลกปั จจุ บั น ผู้ ไม่ นั บ ถื อ ศาสนาหรื อ Atheist เพิ� ม จํ า นวนมากขึ น� เป็ นอัน ดับ ที� ข องโลก เป็ นรองเพี ย งศาสนาคริ ส ต์ แ ละอิ ส ลามเท่ า นั น�

?

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ นัน� ถือเป็ นโรงเรี ยนวัดฝรั� งหรื อโรงเรี ยน คริ ส ตัง แห่ ง แรกๆในประเทศไทยมี ป ระวัติ ค วบคู่กับ การเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานร่ วมร้ อยกว่าปี มาแล้ ว กิจกรรมภายในโรงเรี ยนส่วนใหญ่จึงมักจะเกี�ยวพันกับศาสนาเสมอ โดยเฉพาะศาสนาคริ สต์ซึ�งถือเป็ นศาสนาประจําโรงเรี ยนเลยก็ว่าได้ เห็นได้ จากกิ จกรรมทางคริ สต์ ศาสนาที�มักจะมีแทบทุกเดือนแต่ใน ยุคโลกาภิวตั น์ ปัจจุบนั ทัง� ในสังคมโลกและในโรงเรี ยนอัสสัมชัญที�มี ความถี�เกี�ยวกับกิจกรรมทางศาสนาสูงห้ ามไม่ได้ หากจะเริ� มมีคนตัง� คําถามตนเองและสังคมว่า“ทําไมต้ องนับถือศาสนา”ความคิดที�ว่า”ทํา ไมต้ องนับถือศาสนา”เป็ นการท้ าทายวาทกรรมเชิดชูศาสนาที�ถกู ผลิตซํ �า มา ตลอดกับสังคมไทยทัง� ในอดีตและปั จจุบนั สังคมไทยเป็ นสังคมที� ผสมผสานกับศาสนามาเนิ� นนานการนับถื อศาสนาเหมื อนจะเป็ น หน้ าที�หนึ�งซึ�งคนไทยต้ องปฎิบตั ิตามแม้ กระทั�งเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีก็ ยังบรรจุศาสนาให้ เป็ นหน้ าที� ของเด็กไทยอยู่ในข้ อแรกแต่ในปั จจุบันในยุคที�พระเจ้ าและสิ�งศักดิ�สิทธิ� เริ� มไม่ได้ ถูกใช้ อธิ บายเพื�อกลบ เกลื�อนความกลัวและความไม่ร้ ู อีกต่อไปศาสนิกชนหรื ออดีตศาสนิก ชนทั�วโลกจึงเริ� มตัง� คําถามกับตนเองแม้ กระทั�งเพื� อนนักเรี ยนของ เราเองบางกลุม่ ก็เริ� มแสดงจุดยืนของตนเองออกมาว่าไม่นบั ถือศาสนา

42 l 05.08.13 l AC Echo#1

ศาสนานัน� ในยุคแรกๆเกิ ดขึน� มาจากความกลัวและความ ไม่ร้ ู เริ� มแรกมนุษย์ ร้ ู สึกกลัวในสิ�งต่างๆที�ตนเองไม่สามารถอธิ บายได้ และต้ องการหาคํ าตอบในสิ�งนัน� ๆศาสนาซึ�งเป็ นการค้ นพบทางจิ ต วิ ญ ญาณอยู่ภ ายในหรื อ การเล่ น กับ จิ ต ใจมนุษ ย์ จึ ง ถูก ใช้ เ ป็ นคํ า อธิ บ ายแทนตรรกะและความเป็ นไปได้ ต่า งๆจากนัน� จึง พัฒ นามา เป็ น ความเชื� อ และศาสนาตามลํ า ดั บ

ด้ วยแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย สัง คมภาพรวมยอมรั บ ให้ คนที� ไ ม่ มี ศาสนาได้ มีศักดิ�ศรี เท่าเทียมเพื�อนมนุษย์ ด้วยกันคําถามคือสังคมจํา ลองประชาธิ ป ไตยในอั ส สัม ชั ญ จะสามารถเปิ ดรั บ Atheist ที� มี อ ยู่ แ ล้ วและกํ า ลัง เพิ� ม จํ า นวนมาก ขึ น� ในอนาคตได้ รึ ไ ม่ เด็ ก เหล่ า นี ม� ัก จะไม่ ก ล้ า แสดงจุด ยื น ของตนเพราะเกรงว่ า ผู้ใ หญ่ หรื อแม้ แต่เพื� อนๆบางกลุ่มจะมองผู้คนเหล่านี อ� ย่างมี อคติทัง� ๆที� ใน สัง คมประชาธิ ป ไตยตราบใดที� ยัง ยึด ในสิ ท ธิ ห น้ า ที� แ ละมี คุณ ธรรม จริ ยธรรมพื น� ฐานซึ�งมนุษย์ ท�ัวไปที� จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขก็ จํา เป็ นต้ อ งมี อ ยู่แ ล้ ว การเลื อ กนับ ถื อ ศาสนาหรื อ ไม่นับ ถื อ ก็ ไ ม่ใ ช่ เ รื� อ ง ผิดแต่อย่างใดแต่การมีเสรี ภาพทางความคิดและการคิดเชิงวิจารณ์ หรื อ critical thinking การเคารพกัน และกัน ต่ า งหากจึ ง จะถื อ เป็ น พื น� ฐานของสัง คมประชาธิ ป ไตยและปั ญญาชนบ่ อ ยครั ง� ใน สัง คมที� คํ า ว่ า ไม่ มี ศ าสนาถู ก ใช้ เป็ นเครื� อ งมื อ ในการโจมตี ผ้ ู อื� น อย่ า งไร้ เหตุ ผ ล โดยส่ ว นตัว นัน� ตัว ของผู้เ ขี ย นเองนับ ถื อ ศาสนาพุท ธ และไม่ คิ ด ว่ า ผู้ คนหรื อ นั ก เรี ย นที� ไ ม่ นั บ ถื อ ศาสนามี ค วามผิ ด แต่ ป ระการใด สิ�งที�สําคัญคือการรู้ ถูก-ผิดและปฎิบัติตนตามหน้ าที�และบทบาทของ ตนอาจไม่ จํ า เป็ นต้ องเป็ นคนดี ต ามรู ป แบบที� ศ าสนานิ ย ามขึ น� มาเพราะคนเราทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพในการเลือกศาสนาของตนเอง ไม่ได้ ถูกบังคับติดตัวมาแต่กําเนิ ดเราสามารถเลือกทางเดินของตน เองได้ จึ ง วอนและหวั ง ให้ สั ง คมอั ส สั ม ชั ญ เปิ ดกว้ างและ มี เ สรี ทางความคิ ด มากพอ


ขอบคุ ณ เป็ นพิ เ ศษ ภราดาดร. เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สัม ชั ญ มิ ส สุ ภ าวดี เหลี� ย วเจริ ญ หั ว หน้ าฝ่ ายวิ ช าการ เป็ นผู้ ตรวจฉบั บ Demo และให้ คํ า ปรึ ก ษา มิ ส รั ต นา จั ท ราวิ รุ ธ มิ ส นงลัก ษณ์ สี นิ ล แท้ ครู ที� ป รึ ก ษาชมรมที� ดู แ ลในทุ ก ๆด้ านอย่ า งใกล้ ชิ ด ตั ง� แต่ ตั ด กระดาษยั ง เขี ย นโครงการ มิ ส ละออ พลอยโพลงสุ ข ครู ที� ป รึ ก ษาด้ านการบริ ห ารจั ด การ ช่ ว ยหาผู้ สนั บ สนุ น มาสเตอร์ ค มณั ษ ฐ์ แซ่ เ ฮ้ ง ช่ ว ยตั ง� ชื� อ ชมรม มิ ส ศศิ ธ ร นวลจั น ทร์ หาโรงพิ ม พ์ แ ละให้ ความช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ นานาในยามคั บ ขั น มาสเตอร์ วิ ริ ย ะ เกตุ แ ก้ ว มาช่ ว ยเรื� อ งเครื� อ งเสี ย งที� ใ ช้ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการจั ด เสวนา ขอบคุ ณ มิ ส ศิ ริ พ ร อ่ อ นกลํ� า และคุ ณ ครู ห มวดคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ๆท่ า น ที� ก รุ ณ าให้ ใช้ ห้ องในการทํ า งานทั ง� ห้ อง ม.ต้ น และ ม.ปลาย แทบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะมิ ส พึ ง พิ ศ บุ ญ ชู เ ลิ ศ รั ต น์ ที� อ ยู่ เ ฝ้ าจนเย็ น หลายครั ง� ทั ง� ๆ ที� เ ป็ นวั น เสาร์ ขอบคุ ณ งานประชาสัม พั น ธ์ ข องทางโรงเรี ย น และฝ่ ายบริ ห ารทั� ว ไป ที� อํ า นวยห้ องสตู ดิ โ อในการถ่ า ยภาพ ขอบคุ ณ อ.สุ ลัก ษณ์ ศิ ว รั ก ษ์ กรุ ณ าเขี ย นบทความให้ ในฉบั บ แรก และตอบตกลงเป็ นที� ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ� พี� ป ณต อุ ด ม คอยให้ คํ า ปรึ ก ษาและแหล่ ง ข้ อมู ล ต่ า งๆ พี� ท ศพล นพสุ ว รรณชั ย ดู แ ลชมรมอย่ า งใกล้ ชิ ด (มาก) จนเหมื อ นเป็ นสมาชิ ก ในชมรมอี ก คนหนึ� ง พี� พั ธ รพงศ์ เลิ ศ ปั ญญาธรรม ช่ ว ยวิ จ ารณ์ ง านเขี ย นและอบรมนั ก เขี ย น พี� สุ ร วงศ์ สัต ยาพั น ธุ์ เป็ นที� ป รึ ก ษาด้ านการบริ ห ารจั ด การและการเขี ย นโครงการต่ า งๆ พี� โ สภณั ฐ อาภาภรณ์ น พรั ต น์ มาช่ ว ยสอนการออกแบบและการถ่ า ยภาพทุ ก วั น เสาร์ นางสาวจิ ต รลดา ปรี ช าหาญ วิ ท ยากรจากเครื อ ข่ า ยปลาดาว อบรมการออกแบบสิ� ง พิ ม พ์ ขอบคุ ณ แฟนเพจทางการของอั ส สั ม ชั ญ แฟนเพจอั ส สั ม ชั ญ บางรั ก กรุ๊ ป OMAC และพี� ๆ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที� ใ ห้ ความสนใจช่ ว ยกั น แชร์ ขอบคุ ณ พี� ๆ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที� ค อยเป็ นกํ า ลั ง ใจ ที� ทั ง� ให้ คํ า แนะนํ า และรออ่ า นอยู่ ใ น facebook ขอบคุ ณ ข้ อมู ล ภาพในคอลัม น์ nowadays ,บรรลื อ สาส์ น ,กล้ องถ่ า ยภาพเมื� อ แรกมี ใ นสยาม ,Movie Review ,The One & Only จาก Wikipedia , all-magazine.com , businessinsider.com , celebuzz.com และ justjared.com ขอบคุ ณ ทุ ก ๆท่ า นผู้ มี ค วามเกี� ย วข้ องที� ไ ม่ ไ ด้ เอ่ ย นามในที� นี ท� ั ง� หมดขอบคุ ณ ครั บ กองบรรณาธิ ก ารนั ก เรี ย น โรงเรี ย นอั ส สัม ชั ญ facebook.com / assumpjournal


AND NOW YOU CAN.

AC ECHO . 1  

facebook.com/assumpjournal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you