Page 1

marketphetchabun.com 1.

ลงทะเบียนผู้ขาย

ใส่ user , password ที่ตอ้ งการ และ email address ในการติดต่อระหว่างกัน เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเลือก

2.

โพส สินค้ าและบริการ โดยการ กด Add Product

ระบบจะส่ง User และ Password ให้ทางอีเมล


ให้ใส่ชื่อสิ นค้า ชื่อแบรนด์ หรื อ ข้อความสั้น ๆ บ่งชี้ชนิดสิ นค้า

ให้ใส่ขอ้ มูลสิ นค้า ( สงวนสิ ทธิ์ทาง Vendor ไม่ใส่ LineID , เบอร์โทร, Facebook หรื อการติดต่อใด ๆ เป็ นการ ส่วนตัว ) ระบบจะมีการแจ้งให้ Vendor ทราบอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว

เลือกหมวดหมู่สินค้าและบริ การ

ใส่ภาพหลักที่ตอ้ งการให้โปรแกรมแสดงหน้าเวป ขนาดที่เหมาะสมคือ 800x600 , 800x800 และ 1024x768

ใส่ภาพประกอบ ที่ลูกค้าจะดูประกอบกับภาพหลัก


SKU ใส่หน่วยของสิ นค้าที่นาํ เสนอ เช่น ชิ้น , ตัว , อัน , กล่อง * Regular Price ให้ใส่ราคาปกติ * Sale Price ให้ใส่ราคาพิเศษ และกําหนดช่วงเวลาราคาพิเศษ โดยการกด

ให้เลือก

๕*

Stock Qty ใส่จาํ นวนสิ นค้าที่มีอยูใ่ นสต๊อกสิ นค้า *


2.1 ค่ าส่ งสินค้ ามาตรฐาน ไปรษณี ไทย EMS และ ไปรษณี ลงทะเบียน ระบบจะแสดงราคาค่าส่งสิ นค้าอัตโนมัติ ตามประมาณการนํ้าหนักสิ นค้า ที่ผขู ้ ายกําหนด

Weight (g) ประมาณนํ้าหนักสิ นค้า เพื่อประกอบการคํานวณค่าจัดส่ง * ถ้าไม่ทราบนํ้าหนักจริ ง ให้ใส่น้ าํ หนักที่ ให้ค่าจัดส่งใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุด ลําดับ 1 2 3

ประมาณนํา้ หนัก <500 กรัม <1,000 กรัม <2,000 กรัม

ค่ าจัดส่ ง EMS 55 85 120

ไปรษณีลงทะเบียน 40 55 80


2.2 ค่ าส่ งสินค้ ากําหนดเองโดยผู้ขาย

National shipping fee กําหนดค่าส่งสิ นค้าต่อชิ้น (ถ้ากําหนดระบบจะใช้น้ าํ หนักสิ นค้าในการคิดราคาค่าส่ง ตาม อัตราค่าส่งของ EMS และ ไปรษณี ลงทะเบียน)

Maximum shipping charge ค่าส่งสิ นค้าสูงสุด จะสัง่ สิ นค้ากี่ชิ้นก็ตามเมื่อนําค่าส่งมารวมกันแล้ว ระบบจะตัด เหลือไม่เกินยอดที่กาํ หนดในช่องนี้

Free Shipping Product เมื่อสัง่ สิ นค้าเกินกว่ายอดเงินกําหนดในช่องนี้ ผูข้ ายจะส่งสิ นค้าให้ฟรี

* ระบบจะบังคับให้ตอ้ งใส่ขอ้ มูลหากไม่ใส่จะไม่สามารถ Add Product

กด Add Product เพื่อบันทึก


3.

ผู้ขายได้ รับแจ้ งการสั่งซื้อสินค้ าจาก marketphetchabun.com ทางอีเมล

4.

การจัดส่ งสินค้ า เริ่มต้ นโดยการผู้ขาย Login เข้ าสู่ ระบบ

ระบบจะนําท่านเข้าสู่ Vendor Dashboard


5.

ตรวจสอบการสั่งซื้อจากผู้ซื้อ โดยการคลิก๊ ทีแ่ ท๊ ป Orders

ผูข้ ายจะพบข้อมูลการสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ให้เลือกที่คอลัมป์ Order Date จะพบเมนูยอ่ ยทั้งหมด 5 เมนู •

View Order Details แสดงรายละเอียดการสัง่ ซื้อ รวมถึงสิ นค้าที่มีการสัง่ ซื้ อ

Shipping Label ที่อยูผ่ ซู้ ้ื อ และ ที่อยูผ่ ขู ้ าย พิมพ์ออกมาเพื่อติดหน้าซองหรื อกล่องสิ นค้า

Order Note เพิ่มข้อความใด ๆ ลงไป ข้อความที่เพิ่มจะถูกส่ งเป็ นอีเมลไปให้ผซู ้ ้ื อ

Tracking Number ให้ใส่หมายเลข Tracking ที่ได้จากไปรษณี หรื อ ผูจ้ ดั ส่ ง หมายเลข Tracking จะถูกส่ งให้กบั ผูซ้ ้ือโดยอัตโนมัติ ระบบวันที่จะเป็ น yyyy-mm-dd โดย yyyy เป็ นปี ค.ศ.

Mark Shipped แจ้งระบบ และ ผูข้ ายว่ามีการจัดส่ งสิ นค้าแล้ว (กําหนดได้เพียงครั้งเดียว)


6.

บันทึกข้ อมูลผู้ขาย

Store Name ชื่อร้าน Store Description รายละเอียดทัว่ ไปของทางร้านค้า


ทีอ่ ยู่ของร้ าน อย่ างน้ อยจะต้ องใส่ ข้อมูลต่ อไปนี้ Store Phone หมายเลขโทรศัพท์ Store Address บ้านเลขที่ และ ถนน (ตําบล ให้ใส่บรรทัดถัดมาในช่อง Apartment, unit suite etc.) City/Town

ใส่อาํ เภอ

State/Country ประเทศไทย Postcode/Zip รหัสไปรษณี

Bank Account Name

ชื่อบัญชีธนาคาร

Bank Account Number

หมายเลขบัญชีธนาคาร

Bank Name

ชื่อธนาคาร

คู่มือการใช้แพลตฟอร์ม marketphetchabun com  

การ Login , ลงทะเบียน , โพสสินค้า , การป้อนค่าต่าง ๆ , marketphetchabun.com

คู่มือการใช้แพลตฟอร์ม marketphetchabun com  

การ Login , ลงทะเบียน , โพสสินค้า , การป้อนค่าต่าง ๆ , marketphetchabun.com

Advertisement