Page 1

2020 นำ้ ท่ วมโลก 3 ปี ก่อนหน้ านี ้ พระวิษณุกรรมผู้เป็ นเจ้ าได้ มอบความเป็ นธรรมให้ แก่โลก อาวุธเทพซึง่ เคยเป็ นของยักษ์ หรื อเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์ จึงตกมาถึงมือมนุษย์ ด้ วยพรของพระวิษณุ มนุษย์หลายก๊ กหลายเหล่าเมื่อได้ อาวุธเทพ ก็มาดมัน่ ว่าจะสามารถสร้ างความ ยิ่งใหญ่ได้ จึงเร่งนาอาวุธเทพไปใช้ เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่กาลังจะล่มสลายก็กลับมามีความหวังอีกครัง้ การล่มสลายของพ่อมดเทพทุน ทาให้ มนุษย์ชนชันน ้ าต้ องเจ็บเนื ้อเจ็บตัวไปตามๆ กัน สูญเสียอานาจในการบริ หารสภาแกแลก ติก ทาให้ เกิดการรวมกลุม่ ของเมืองเล็กเมืองน้ อยกลายเป็ นอาณาจักรใหม่สงู เม่นขึ ้นมาแทนที่ และสามารถเข้ ายึดอานาจการ บริ หารสภาแกแลกติกไว้ ได้ ผู้เฒ่าปี เตอร์ ผ้ อู ยูเ่ บื ้องหลังอาณาจักรสูงเม่น ได้ ผลักดันผู้เฒ่าเต่าขึ ้นมาเป็ นผู้นานอมินี ภายใต้ เงา ทะมึนมืดของนักการเมืองผู้เชี่ยวกากแดนใต้ ผู้เฒ่าเต่าได้ ดาเนินการปกครองอย่างเชื่องช้ า ไม่สร้ างประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ มนุษยชาติโดยรวม นอกจากก๊ กเหล่าของตน ทุกอย่างต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้เฒ่าปี เตอร์ มนุษย์ได้ เพลิดเพลินใช้ อาวุธของพระวิษณุ รุกรานเข้ าไปในเขตดินแดนเมืองยักษ์ มนุษย์เข้ าไปขโมยอาหาร ผลไม้ พืชผล ที่ เหล่ายักษ์ ได้ ปลูกสร้ างเอาไว้ ทีละเล็กน้ อย แม้ จะไม่มากแต่ก็ได้ สร้ างความราคาญใจแก่เหล่ายักษ์ หลายครัง้ เมื่อเทพผู้ปกครอง ผู้เป็ นใหญ่ใน 2 ทิศ ได้ หมดวาระลง ยักษ์ จึงอาศัยช่วงจังหวะนี ้ ใช้ อิทธิฤทธิ์บนั ดาลให้ เกิดฝนตกอย่างหนักในโลกตลอด 3 ปี เพื่อหวังให้ มนุษย์จมน ้าตายให้ หมด เมื่อสภาแกแลกติกถูกยึดไปโดยสมบูรณ์ เหล่าผู้อาวุโสได้ จดั ตังสภาเจไดขึ ้ ้นมา ภารกิจแรกๆ เพื่อการรวมกลุม่ ของมนุษย์ชนชัน้ นาที่ต้องอกหัก เจ็บช ้าผิดหวังจากการล่มสลายของพ่อมดเทพทุน แต่เมื่อเห็นว่าน ้ากาลังจะท่วมโลกจึงต้ องหาทางหนีเอาตัว รอด ต้ องปรับเปลีย่ นภารกิจเป็ นการเร่งต่อเรื อโนอา เพื่อจะหลบหนีภยั น ้าท่วมโลกครัง้ นี ้ สภาเจได ได้ ดาเนินการต่อเรื อโนอา อย่างเร่งด่วนได้ โดยการอนุเคราะห์ของเทพผู้ปกครองก่อนจะหมดวาระแบบฉิวเฉียด เทพสายฟ้ าได้ จดั พิธีบวงสรวงต่อพระนารายณ์ เพื่อขออาวุธเทพเพื่อใช้ ปกปั กรักษาการเดินเรื อโนอาให้ เป็ นไปอย่างราบเรี ยบ เรื อโนอาล่องอยูบ่ นผืนน ้าตลอด 3 ปี อาหารมีอย่างจากัด มีพายุฝนฟ้ าตลอดระยะทาง แต่ด้วยอาวุธเทพของพระนารายณ์ก็ได้ ปั ดเป่ าอุปสรรค ผ่านพายุฝน หนักเป็ นเบา ตลอดการเดินเรื อ เทพผู้ปกครอง ผู้เป็ นใหญ่ใน 2 ทิศ ชุดใหม่เขารับตาแหน่ง เริ่ มมี ความเข้ าใจเห็นอกเห็นใจมนุษย์ ส่งสัญญาณให้ ยกั ษ์ ลดความดุร้ายลง ยักษ์ เริ่ มลดระดับของอิทธิฤทธิ์ลง เรื อโนอาได้ รับการ ช่วยเหลือให้ วิ่งถึงฝั่ งอย่างปลอดภัย มนุษย์ที่หนีขึ ้นเรื อบางคนก็ทนความโหดร้ ายของการเดินทางไม่ไหวล้ มตายกันไปครึ่งหนึง่ ที่รอดตายก็มีสภาพผอมแห้ งหิวโซ มนุษย์ที่ไม่ขึ ้นเรื อโนอา จมน ้าตายทังหมดไม่ ้ เหลือรอดชีวิตแม้ แต่คนเดียว น ้าเริ่ มแห้ งปรากฏแผ่นดินให้ เห็น มนุษย์ที่รอดชีวิตบน เรื อโนอา พบแผ่นดินใหม่ที่อดุ มสมบูรณ์ Bierthai, 11 มีนาคา 61, เขาค้ อ เพชรบูรณ์

2020 น้ำท่วมโลก  
2020 น้ำท่วมโลก  

เคเบิลท้องถิ่น , ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม , ใบอนุญาตอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง , โครงการ Cable TV 4.0 , ยุทธศาสตร์ Cable Thailand Stand Up ,...

Advertisement