Page 1

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonici varhany jsou zapsané ve Státním seznamu movitých památek pod č. 1849

Zpracoval: Štěpán Svoboda organolog Arcidiecéze pražské

V Praze, dne 9. 4. 2013


~2~ A. Lokalizace varhan Obec: Kraj: Objekt: Rejstř. č. ÚSKP: Vlastník: Adresa: Kontakt:

Zlonice Středočeský Kostel Nanebevzetí Panny Marie 1849 Římskokatolická farnost Zlonice Pejšova 47, Zlonice, 273 71 P. Cyril Kubánek, tel. 312 591 055

B. Stručná historie varhan 1746 1890 1916 1933 cca 1950 1992

stavba varhan, W. Starck vestavba nového nástroje do staré skříně, Em.Š. Petr, op.38, II/19,mk oprava měchu oprava varhan, B. Paštika oprava varhan, St. Havlík J. Filípek, nový varhanní motor

C. Rešerše literatury a pramenů V odborné literatuře je nástroj zmíněn Tomším a kol.1, ovšem s chybnou datací jak u Starka, tak u Petra. V. Šlajch Zlonice rovněž uvádí2, ale zřejmě na podkladě sekundárních pramenů, neboť přebírá chybnou velikost nástroje. Itinerarium3 přebírá údaje z katastrů4, které odpovídají skutečnosti. Archivní průzkum uskutečnil autor záměru.

D. Popis stávajícího stavu Varhany jsou situovány na hlavním kůru, skříň varhan patří svoji architekturou k nejkrásnějším nejen v regionu. Přispívá k tomu netradiční ztvárnění masivních prospektových a korunních říms, uplatnění jedné píšťalové věže s píšťalami i na bočních stěnách a oddělení jednotlivých věží sloupy s hlavicemi. Celková kompozice je umocněné hrou světla proudícího skrze postranní okna kůru. Celkové vyznění kazí jenom přístavba Em.Š.Petra symetricky po stranách skříně vzadu u stěny, která kryje pedálový stroj. Kvůli vestavbě dvou kuželkových vzdušnic do horní etáže a rozměrného plovákového měchu do postamentu „upravil“ Petr Starkovu skříň – odřezal zadní stěnu původně štíhlé skříně a upravil boční partie. Skříň Starkovy skříně je třívěžová s prostřední nejvyšší konvexní věží, která exponuje 9 píšťal 8´ velké oktávy. Obě postranní věže o 11 píšťalách na půdorysu trojúhelníku s konkávními odvěsnami jsou jen o málo nižší. Korunní římsy všech tří věží jsou opatřeny masivními nástavci osazenými tříčlennou andělskou kapelou. Podstavec píšťalové skříně je rovněž masivní a svým tvarováním vytváří pod centrálním polem niku, kde je dnes umístěna lavice varhaníka. Řezbářská výzdoba je bohatá a zahrnuje řezby kryjící horní konce prospektových píšťal, dále jsou řezby umístěny i na prospektové římse, na podstavci i nástavci píšťalové skříně, zdobené jsou i hlavice sloupů. Řezby kombinují bílou barvu a zlacení. Polychromie skříně je bohatá – mramorování je uplatněno v mnoha odstínech. Římsy jsou pojednány červenohnědě, plochy zeleno-šedo-žlutě, římsy nástavce píšťalové skříně nesou modré mramorování, nejhlubší a barevně nejbohatší mramorování nesou sloupy mezi věžemi.

1

Tomší a kol.: Historické varhany v Čechách, Praha, s. 62,73,74 Šlajch, V.: Die Elbogene Orgelbauschule, s. 61 3 Petr, B.C.: Itinerarium organale bohemo-topographicum, s. 1238 4 NA, ZPÚ, „Rekviziční katastr“; NA, Katastr varhan 2


~3~ Polychromovány jsou i skříně Petrovy přístavby – což je rámová konstrukce s vsazenými průzvučnými výplněmi ve spodní i horní etáži. Luneta přístavby je plná, i když imituje průzvučnou výplň. Skříň je sporadicky napadena červotočem, polychromie je na místech exponovaných slunečním paprskům velmi poškozená a v krakelách masivně opadává. Prospektové píšťaly jsou cínové, leč až od Em.Š.Petra. Vnitřní nosné konstrukce jsou napadeny červotočem, obzvláště v běli. Bude třeba prověřit jejich pevnost, prima vista se zdá, že statika stroje není ohrožena.

Varhanní stroj Současná dispozice je podle popisek nad manubrii následující: I. manuál (C – f´´´)

I. manuál (C – f´´´)

Pedál (C – d´)

Bourdon 16´ Principal 8´ Kryt 8´ Gamba 8´ Fleta harm. 8´ Oktava 4´ Fleta 4´ Doublet 2 2/3´ Mixtur 2 2/3´

Principal housl. 8´ Kryt jemný 8´ Salicional 8´ Roh 8´ Vox coeleste 8´ Fugara 4´

Violonbas 16 Subbas 16 Oktavbas 8 Čelo 8

Kolektivy: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno – vše jako šlapky Spojka man., Spojka ped. – obě jako šlapky Crescendo – nožní šoupě

Hrací stůl: Volně strojící před korpusem varhan. Hrací stůl se dochoval až na detaily v původním stavu (klaviatury, manubria, rejstříkové popisky, lavice, pult atd.). Manuálové klaviatury normální barevnosti, rozsah C - f´´´, 54 tónů, celé tóny mají potahy z kosti, které byly z důvodu opotřebení částečně vyměněny – sice opět za kost, ale odlišné barevnosti a tloušťky. Navíc některé nalepeny nakřivo. Cca 12 původních diatonických potahů je popraskaných, značně opotřebeny jsou přední části potahů I.man.: c´,d´ a zadní části potahů tónů: g0,a0,g1,a1, u II.man. přední část c´ a zadní část potahu e´. Půltóny jsou z ebenového dřeva, zřejmě taktéž částečně vyměněné. Chybí obložení čel kláves G,c0,g´´ II. manuálu. Bočnice klasické „petrovské“. Klávesy vykazují mírné boční vůle. Klávesy nevyrovnané do roviny. Traktura v hracím stole vcelku v dobrém stavu, ale zaprášená, cca 10 regulačních matiček klaviatur vadných (zatuhlé). Pedálová klaviatura je původní, pedálové tasty vykazují značné boční i předozadní vůle, nákližky v dobrém stavu, neošlapané. Manubria umístěna ve třech řadách nad sebou po stranách klaviatury, pro Petra typického tvaru, značně opotřebované a u dvou táhel chybějící jsou dorazové filci. Rejstříkové štítky jsou tvořeny papírovým obdélníkovýcm štítkem barevně odlišeným podle stroje, písmo názvů rejtříků je černé patkové. Tyto štítky jsou kryty průhledným sklíčkem se skosenými rohy, krycí sklíčka popisek mají zlacené hrany – celek je typický pro rané opusy Petra. Téměř všechny papírové štítky jsou v různém rozsahu poškozeny – nejvíce Roh, Bourdon, Fleta, štítek Gamby chybí. Chybí i několik krycích sklíček (3 ks), některá jsou odpadaná a deponována na kůru. Spojky manuálová a pedálová jsou neseřízené. Lavice je v pořádku, rovněž notový pult. Vzdušnice:


~4~ Vzdušnice manuálové i pedálové jsou typu s rejstříkovou kancelou, tónovým ventilem je tzv. „placka“ bez vedení. Manuálové vzdušnice leží v jedné výšce za sebou, oddělené ladící lávkou. Pedál je rozdělen rejstříkovým kanálem na dvě části, umístěné vzadu u zdi v přístavbě barokní skříně. Vzdušnice jsou napadeny červotočem – zejména vzdušnice pedálová, kde je červotoč dosti rozšířen. Zatím se nezdá, že by spojovaly tóny. Červotoč napadl zejména štoky, ale i rám s tónovými pražci. Samotné tónové ventily nevykazují větší problémy. Dle sdělení varhanice jsou opakované problémy pouze s jedním či dvěma tóny v I. manuálu, které přiznívají. Dorazové filci oříšků jsou úměrně stáří nástroje zaprášené a opotřebované (vytlačené). Traktura: tónová čistě mechanická, pěkně řemeslně zpracovaná, opotřebovaná úměrně stáří nástroje, v hracím stole ojediněle kovové prvky traktury zkorodové. Traktura všeobecně dosti zanesená prachem a nečistotami. Ojediněle nahrazeny poškozené abstrakty či regulační matky umístěné na abstraktech ukončených v hřídelové desce. Tónová traktura I. manuálu je vedena přes mosazné úhelníky epištolní stranou skříně, vedle boční stěny měchu s následným převedením na tónové lišty pod vzdušnicemi. Traktura II. manuálu je veden pod měchem dozadu, kde se přes mosazné úhelníčky převádí na hřídelnici a dále ke vzdušnice II.manuálu. Pedálová traktura vede ve spodní etáži k ped. vzdušnicím u zdi. Na tónových trámcích vzdušnic umístěných v rastrech pod vzdušnicemi jsou umístěna původní olověná závaží – ta jsou na cca 15 trámcích odšroubovaná (odpadaná?) a uschována na konstrukci. Tónové trámce jsou v osách mírně vychozené, ale zatím bez většího vlivu na chod traktury. Horizontální vedení abstraktů bylo v minulosti opatřeno dvěma hřebeny vymezujícími boční vůle chodu abstraktů. Traktura rejstříková funguje bez závad. Píšťaly: Píšťalový fond je kompletní a původní. Píšťaliště všech strojů je značně zaprášené. U kovových píšťal u cca 20 píšťal jsou poškozené ladičky, jinak jsou v dobrém stavu. Prospektové píšťaly středního pole mají sesedlé nohy. Dřevěné píšťaly jsou částečně poškozeny červotočem – jedná se o předkrývky, jádra a nohy zejména Bourdonu 16´ I. manuálu a pedálových píšťal. Poškození není zatím takového rozsahu, aby zásadně poškodilo ozev píšťal. Nejistý je stav okožení krytů. Ladění je v současnosti rovnoměrně temperované, výška ladění a´=424Hz+2C při 1,9°C. Vzduchová soustava: Rozměrný zásobní měch je plovákový. Okožení v minulosti opravováno, měch vykazuje drobné netěsnosti. Vnitřní pantování měchu zřejmě poškozené. Zátěž je realizována cihlami více cihlami, které nejsou zabalené a část je ledabyle pohozená na měchu. Pojistný ventil je poškozen, netěsní. Čerpací měch těsní, mechanické čerpání vzduchu nožní pákou je funkční. Připojen je ventilátor umístěný ve výšce na bedničce. Tlumící a krycí bedna není osazena. Regulační aparát byl v době prohlídky nefunkční, vzduch ucházel přes pojistný ventil. Vzduchové kanály jsou poškozeny červotočem (zejména k I. manuálu). Tlak vzduchu – 79mm WS.

E. Stručný návrh na obnovu varhan Koncepce: Varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích jsou poměrně velkým raným dílem pražského varhanáře Em. Š. Petra. Jsou dochovány v původním stavu včetně své zvukové podoby. V minulosti byly udržovány, nyní vyžadují zejména vyčištění, konzervaci proti dřevokaznému hmyzu, revizi vzdušnic s opravou drobných závad. Konzervaci a opravu vyžaduje i hrací stůl a měchová soustava. Poškození nejsou takového rozsahu, aby bylo nutno provést kompletní demontáž nástroje a dílenskou opravu. Proto navrhujeme zásah v rozsahu jejich větší opravy s tím, že nedojde ke změnám stávajícího systému (vzdušnice, traktura), dispozice ani k zásahům do intonace. Předmětem opravy není restaurování polychromie varhan.


~5~ 1. Varhanní skříň a vnitřní konstrukce  Po vyjmutí píšťalového fondu bude skříň očištěna a preventivně z vnitřní strany konzervována proti dřevokaznému hmyzu. Konzervovány budou i veškeré konstrukce uvnitř varhan.  Vnitřní konstrukce budou prověřeny co do pevnosti, případně vyztuženy, pokud se toto ukáže jako opodstatněné.  Polychromie není předmětem opravy. 2.        

Hrací stůl Umytí celého tělesa stávajícího hracího stolu a ošetření proti dřevokaznému hmyzu jako u varhanní skříně. Kontrola všech kožených regulačních matek se stylovou výměnou vadných (zatuhlých, protáčejících) Výměna poškozených a zjevně nepůvodních potahů klaviatur ve stejném materiálu, bude dbáno na barevné sjednocení vyměňovaných potahů Oprava klaviatur (vymezení bočních vůlí) Regulace klaviatur, spojek, pevných kombinací Kontrola pevnosti lavice a případné vyspravení Doplnění chybějících rejstříkových štítků a krycích sklíček, výměna těžce poškozených štítků, provedení přísně ve stylu Em.Š.Petra výměna a doplnění dorazových filců rejstř. táhel

3. Rejstříková dispozice  ponechá se stávající 4. Traktura  Vyčistit všechny abstrakty, prohlédnout jejich stav, nalomené vyměnit, případně opravit přeplátováním, jinak se snažit o zachování co jejich největšího počtu.  Dřevěné abstrakty umýt vlhkým hadrem, dát pozor aby se při čištění nezlomily.  Všechny dřevěné části nejprve umýt a pak konzervovat roztokem proti dřevokaznému hmyzu několikanásobným nátěrem.  Vyčistit všechno kování, konzervovat, nalomené vyměnit ve stejném materiálu a tvaru.  Zkontrolovat stav všech regulačních matiček a zajistit, aby se mohly otáčet na šteftech se závitem, avšak ani příliš ztuha, ani příliš volně  Prohlédnout všechny úhelníkové lišty s úhelníky, zajistit jejich volný chod, konzervovat.  Prohlédnout vodicí hřebeny, konzervovat dřevěné části  U rejstříkové traktury prohlédnout všechny prvky s opravou defektních.  Odstranění chybného chodu tónových trámců, odstranění provizorních závaží a doplnění chybějících olověných závaží 5. Vzdušnice  Sejmout všechny píšťalnice, lavičky a stojánky.  Píšťalnice, lavičky a stojánky se umyjí, vyspraví případné praskliny, konzervují roztokem proti dřevokaznému hmyzu.  Vzdušnice budou revidovány in situ – všechny placky odzkoušeny a případné vadné opraveny.  Vyměnit degradované filcové podložky pod oříšky  Uzávěr rejstříkových kancel dle původního stavu (papír, okožení atd.)  Otevření všech rejstříkových kanálů s vyčištěním a kontrolou rejstříkových ventilů 6.    

Píšťaly Opravy kovových píšťal (vyletování ladiček, vyrovnání deformací atd.) Cínařská oprava sesdlých nohou píšťal prospektu Výměna okožení všech zátek krytů s eventuální náhradou, kontrola ladících plechů atd. Konzervace všech dřevěných pedálových píšťal


~6~  

U poškozených Lg píšťal jejich petrifikace, tmelení otvorů po červotoči a povrchová úprava (upřesní se při kontrolním dnu) náhrada červotočem zcela destruovaných částí Lg píšťal, ve stylu Em.Š.Petra

7. Vzduchové hospodářství  Vyčistí se vnitřek plovákového i klínového čerpacího měchu, provede se konzervace dřevěných částí, zkontroluje se košile, opraví pojistný ventil atd., při netěsnostech lokální vyspravení  opraví se vnitřní pantování  Všechny vzduchovody budou zkontrolovány co do těsnosti, důkladně konzervovány a tmeleny  Tlak vzduchu (zátěž měchu) zůstane nezměněna, pouze se zkultivuje – cihly se zabalí, jejich počet a příslušná hodnota tlaku vzduchu se poznamená na rám měchu  zhotoví se nová regulačka 8. Intonace a ladění  Intonační vyrovnání jednotlivých řad, odstraní se pouze všechny defekty v nasazování a ozevu píšťal, vyrovná se síla v průběhu celého rejstříku.  Ladění bude provedeno na současnou výšku 9. Ostatní práce  Během prací provádět důkladnou dokumentaci včetně fotodokumentace  Popsat všechny prováděné úkony během restaurování včetně seznamu použitých konzervačních, petrifikačních aj. prostředků.  Při kolaudaci restaurovaného nástroje předložit restaurátorskou zprávu s popisem všech úkonů, včetně fotodokumentace (ta stačí na CD). Uvedený výčet prací neobsahuje všechny potřebné úkony a je nutno jej brát jako orientační. Některá poškození bude možné zjistit až po rozebrání nástroje, řada otázek se bude řešit až v průběhu restaurování v rámci odborného dohledu. F. Návrh technologických metod a materiálů Budou použity jen technologie a materiály schválené pro restaurování památek.  ošetření Lg komponent: šetrné očištění mechanické, suchou parou  likvidace dřevokazného hmyzu - preventivní konzervace - Lignofix - Varhany III, event. aktuální atestovaný prostředek svým složením reagující na zjištěnou rezistenci dřevokaz. hmyzu. Ředění v lihu v doporučené koncentraci (obvykle 1:19).Způsob aplikace: vnitřní plochy skříně, hracího stolu, vzduchovody, měchy několikanásobným nátěrem po předchozí mechanické očistě, v případě Lg píšťal po předchozím sejmutí bolusové barvy. Aplikace na podlahu - postřikem. Části, které nebude možno ponořit, budou ošetřeny injektáží  lepení: kostní, kožní klihy, disperzní lepidla  tmelení: akrylátová pasta HB, voskový tónovací tmel, atd.  petrifikace: Solakryl BMX  konzervace kovových mechanických částí: po předchozím šetrném mechanickém očištění tanátování, ev. zinkochromátování


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

01 celkový pohled

02 boční pohled


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

03 poškození manuálové klaviatury

04 poškození pedálové klaviatury


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

05 poškozené a nečitelné štítky, chybějící krycí sklíčka

06 sesednuté nohy prospektových píšťal


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

07 detail sesednutých nohou píšťal

08 napadený prospektový štok


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

09 napadená vzdušnice pedálu

10 vzdušnice I. manuálu - patrná chybějící závaží na tónových trámcích, poškození vnitřní konstrukce


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

11 tónová traktura, zanesení prachem a špínou

12 poškozený měch


Fotopříloha, varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonici

13 nefunkční regulace vzduchu

14 poškozený vzduchový kanál

Restaurátorský záměr – varhany – Zlonice  
Restaurátorský záměr – varhany – Zlonice  

Restaurátorský záměr s fotografickou přílohou na opravu varhan v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích.

Advertisement