Page 1

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR na rekonstrukci varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan varhany jsou zapsané ve Státním seznamu movitých památek pod č. 6320

Zpracoval:

Štěpán Svoboda organolog Arcidiecéze pražské

V Praze, dne 8. 5. 2010


~2~

Lokalizace varhan: Obec: Kraj: Objekt: Rejstř. č. ÚSKP: Vlastník: Adresa: Kontakt:

Petrovice Středočeský Kostel sv. Petra a Pavla 6320 Římskokatolická farnost Petrovice u Sedlčan Petrovice 22, Petrovice, 262 55 t.č. P. Mgr. Jacek Strachowski, tel. 318 856 501

A. Stručná historie varhan: 1759-61 1773 1776-79 1780 1850 1877 1892 1898 1904 cca 1985 2000

stavba nových varhan, Friedrich Semrád ze Sedlce nové měchy u varhan rozebrání varhan, uskladnění a znovupostavení (Semrád) štafírování varhan vyčištění, oprava a přeladění o ¼ tón výše, Johann Karda „zřízení“ varhan, Wunsch oprava varhan, táborský Mölzer v.s. přestavba varhan - bří Paštikové oprava varhan, dispoziční změna, bří Paštikové oprava varhan, bratři Nožinové rozebrání varhan, depozice

B. Rešerše literatury a pramenů: V odborné literatuře není nástroj vyjma „Itineraria“1 citován. Archivní výzkum proběhl. Dr. B. Petr ve svém „Itinerariu“ udává: „Varhany farního kostela .... z roku ? s touto dispozicí: Manuál: Principal 8´, Kryt 8´, Salicional 8´, Fletna 4´, Oktáva 2´, Pedál: Subbas 16´. Spojky:M-P, Forte, -Kolenice. Oprava v r. 1904, bratři Paštikové z Prahy. Katastr varhan2 udává rok stavby: „neznámo, ale jistě hodně dávno“, systém „pneumatický“, dispozici shodnou s Itinerariem, „měch dvojitý“ a o skříni „baroková skříň s hracím stolkem nově přidělaným“. V poznámce oprava pak: „1904, firmou bratři Paštikové“.

1 2

Petr,B.C.: Itinerarium organale boemo-topographicum. Strojopis. Praha, 1971. NA, III. odd., Katastr varhan ZPÚ 1914 - 1916, kart. 615


~3~ Rekviziční katastr3 přináší oproti katastru varhan navíc jen rok stavby nástroje „1761 - dle historického popisu místního“, dále „cínové zdobené píšťaly v prospektu“ a poněkud rozporuplně uvádí na jednom místě „při opravě roku 1904 bratry Paštikovými přidán nově Salicionál 8´ a Kryt 8´ “ o kus výše „Salicionál a Flétna z r. 1904“. Ve Státním okr. archiv Příbram se nachází fond „Farní úřad Petrovice“ 4, který je na zprávy o varhanách celkem bohatý, ale nenachází se zde ty nejdůležitější informace - popis varhan, smlouva na jejich postavení ani smlouvy na opravy. Tyto nebyly dosud nalezeny ani v jezuitském archivu, v patronátních archivech ani v archivu českého místodržitelství. Dochované archiválie však umožňují, v konfrontaci se zachovanými částmi nástroje, poměrně přesnou rekonstrukci historie varhan. Obec Petrovice se v písemných pramenech prvně připomíná k r. 1219, kostel byl farním již za dob Karla IV. První varhany, resp. pozitiv, je v kostele doložen až před polovinou 18. století, kostelní účty dochované od r. 1635 (česky psané), se zmiňují pouze o zvonících, zpěvácích a kantorovi, k r. 1719 je pak doložen kancionál.5 Do r. 1650 patřily Petrovice světským šlechtickým rodům, poslední majitelem byl „horlivý katolík“ Přibík Jeníšek z Újezda, který založil jezuitskou kolej v Březnici a petrovický statek věnoval na její vydržování. V r. 1666 jezuité založili v Petrovicích své sídlo, odkud spravovali statek až do svého zrušení Josefem II. Za jejich správy byl kostel r. 1721 renovován, r. 1736 koupeny ostatky sv. Petra a Pavla (36 zl.!) a r. 1744 pořízeny varhany od „sedleckého varhanáře“, za které bylo v září 1744 placeno 35 zl. 51 kr.6 V inventáři z r. 1763 se píše: „Varhany, které v kostele předtím nikdy nebyly ... byly opatřeny roku 1744, beze zbytku zaplaceny od jakéhosi dobrodince, protože kostelní pokladna se nacházela na dně.(sic!) Tento pozitiv byl přenesen v měsíci únoru roku 1761 do kostela v Obděnici“.7 Tento pozitiv se nacházel v Obděnicích až do r. 1904, kdy byl nahrazen čtyřrejstříkovým nástrojem pražského varhanáře Josefa Hubičky8. Čtyřrejstříkový pozitiv byl pro petrovický kostel nedostačující, proto byly r. 1760 zásluhou petrovického kooperátora Adalberat Hertzegera pořízeny nové varhany s pedálem a osmi rejstříky od sedleckého varhanáře (F. Semrád), za které bylo zaplaceno údajně 400 zl.9 Prakticky od počátku byly problémy s měchy, kdy od r. 1765 do pořízení nových r. 1773 (Semrád) byly mnohokrát opravovány.10 V letech 1776-79 byly varhany v souvislosti s přestavbou kostela a stavbou nové kostelní věže rozebrány (v.s. Semrád), sestavení na novou kruchtu provedl r. 1779 opět F. Semrád. 11 V roce 1780 byly varhany štafírovány (m.j. spolu s kazatelnou), r. 1781 je opět opravuje Semrád. V témže roce zaznamenává inventář na kůru kromě dalších nástrojů i „varhany s osmi mutacemi“.12 Další opravu a ladění varhan zaznamenávají kostelní účty r. 1787 (v.s. Semrád), pořízení nového řemenu k měchům ještě v r. 1791. Poté se účty až do r. 1866 dochovaly pouze torzálně, o opravách nástroje nejsou informace. Roku 1850 byly „varhany naladěny o ¼ tónu výše, veskrze vyčištěny a opraveny, za což varhanáři panu Johann Karda ze Sedlce 6 zl., k měchům nové zvonky (Läute) a hřebíky za 1 zl.10 kr.“13 3

NA, III. odd., ZPÚ, kart. 69, č. 25, fol. 1025 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, fond není zpracován. Archivní výzkum umožněn autorovi laskavostí PhDr. Věry Smolové, ředitelky archivu. 5 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Kniha kostelních účtů 1635-1679 6 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Soupis vydání kostela Petrovického od r. 1739 7 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, složka Inventáře, nesign. 8 Archiv organologů Arcidiecéze pražské, složka Obděnice (dokumentace nástroje Ing. M. Čihař) 9 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, složka Inventáře, r. 1763, nesign. 10 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Kniha kostelních účtů Petrovice, 1744-1787 11 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Kniha kostelních účtů Petrovice, 1744-1787 12 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Inventář chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla, 1781 4


~4~ Roku 1872 a 1875 spravil měchy petrovický sedlář. Roku 1877 byl renovován kostel - včetně vnitřního vybavení - a hřbitov. Došlo rovněž na varhany, varhanáři Wunschovi (Jan Nepomuk Wunsch - tehdy usazený v Rožmitále) bylo placeno za „zřizení varhan“ 225 zl. (+ doplatek 15 zl. v r. 1879).14 Důležitý je údaj k r. 1892, kdy varhany opravil táborský Mölzer za 43 zl. 60 kr. (hradil patron). 15 Roku 1893 udeřil do věže blesk, poškozené varhany spravil místní regenschori. Roku 1898 pracovali na vahanách bratři Paštikové, rozsah opravy viz níže16, kteří nástroj v r. 1904 opravili a dispozičně upravili. Další opravy nejsou známy až do 80. let 20. století, kdy byl tehdy červotočem již velmi poškozený a omezeně funkční nástroj opraven (konzervován Pentalidolem, přidáno Tremolo) bratry Nožinovými, ovšem s nevalným úspěchem. V r. 2000 byl nástroj rozebrán varhanářem Vl. Šlajchem a deponován v prostorách kostela. v souvislosti s havarijním stavem a následnou opravou stropu kruchty. V tomto stavu je nástroj dodnes.

C. Popis stávajícího stavu Vývoj varhan: Varhany byly postaveny r. 1760 sedleckým varhanářem F. Semrádem ještě do starého kostela. Po jeho přestavbě byl přenesen na nový kůr. Za dobu cca 130 let nedošlo k jeho zásadním změnám, pouze byly minimálně 2x vyměněny měchy, které byly také nejčastější příčinou oprav. K zásadní přestavbě nástroje došlo koncem 19. století. Původní zásuvková vzdušnice byla nahrazena novou kuželkovou o 49 tónech, byl zrušen „Spielschrank“ a zbudován nový hrací stůl před skříní varhan, vybavený pedálovou spojkou a kolektivem „Forte“. Pedál byl chromatizován tím způsobem, že k původní 12-ti tónové vzdušnici byla připojena nová 13-ti tónová vzdušnice stejné konstrukce. Současně došlo k dispoziční změně, částečně za použití původního, samozřejmě patřičně upraveného píšťalového materiálu. Byl rovněž osazen nový zásobní měch s čerpacím na nožní páku. Vzhledem k nedostatku podrobných archivních zpráv není jisté, kdy přesně k této přestavbě došlo. Jisté je, že r. 1877 „zřídil“ varhany Jan Nepomuk Wunsch za poměrně velkou částku 240 zl. Tento nepříliš úspěšný varhanář pocházející z Horažďovic, otec sušického Matěje Josefa W., je znám pracemi v (severo)východních, středních a jižních Čechách. V 70. letech pobýval v Rožmitále, kde měl i dílnu. Varhany především opravoval, je ale známo i několik návrhů na nové varhany, všechny se zásuvkovými vzdušnicemi. Je nepravděpodobné (i s ohledem na rok opravy), že to byl on, kdo vyměnil zásuvkovou vzdušnici petrovických varhan za kuželkovou. Dalším, na zdějších varhanách pracujícím varhanářem, byl táborský Michael Václav Mölzer v roce 1892. Podle konstrukce vzdušnice (tónové ventily v podobě sklíček) by právě on mohl být autorem přestavby. Proti němu však svědčí jednak malá částka vyplacená mu za opravu (mohl zde ale pracovat už dříve a opravu mohl hradit patron, t.j. mimo kostelní účetnictví), dále pak zápis v nové vzdušnici, rejstříkovém kanále a v hracím stole, celkový tvar a konstrukce hracího stolu včetně detailů (klaviatury, manubria s popisky ...). Spíše se nyní přikláníme k hypotéze, že varhany přestavěli v r. 1898 bratři Paštikové, kteří jsou podepsáni jednak na výplni po původním spielschranku, dále v nové části pedálové vzdušnice, na rejstříkovém kanále a v hracím stole. Paštikové koncem 19. století zkoušeli a používaly různé typy vzdušnic a traktur, konstrukce vzdušnice zde v Petrovicích jejich autorství nevylučuje. Hrací stůl, manubria s popisky, klaviatury mohou být jejich dílem.

13

SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Výdaje na nástroje při pořádání „türkische Musik“ SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Kostelní účty 1866-1942 15 SOkA Příbram, FÚ Petrovice, Kostelní účty 1866-1942 16 nápis na rejstříkovém kanále vzdušnice, nápis v hracím stole 14


~5~ V roce 1904 došlo údajně k částečné výměně píšťal, od té doby pak nástroj nedoznal větších změn. Umístění: Varhany byly situovány na hlavním kůru a umístěny v jedné typické „Semrádovské“ skříni stojící na podélné ose kostela s hracím stolem původně jako „Spielschrank“, po přestavbě samostatně před nástrojem. Původně stály na dřevěné podlaze, ta byla při rekonstrukci stropu a kruchty v r. 2000 odstraněna, dnes je podlaha o cca 20 cm níže ve snaze zajistit dostatečnou světlost od podlahy ke stropu. Strop vykazoval již před sto lety výrazný pokles nosné konstrukce a byl v místě varhanní skříně podepřen dřevěnou kulatinou. Skříň je rozebraná a deponovaná v komoře vedle kruchty. Těleso postamentu tvoří štíhlý kvádr s dvěma vyjímatelnými výplněmi vepředu - původní výplň nad pedálem, nad ní pozdější výplň na místě původního Spielschranku, a dvěma orámovanými neprůzvučnými výplněmi po levé a pravé straně. Na bocích postamentu se nachází vždy jedna jednoduchá vyjímatelná výplň. Skříň je krabicovité tuhé konstrukce, zadní partie však byly odřezány při přestavbě a postranní věže stabilizovány (nedostatečně) provazujícím prknem v úrovni korunní římsy. Pedálová ohrádka se nachází za skříní varhan. Prospektová římsa přebírá profilaci prospektu. Prospekt je tvořen dvěma symetrickými krajními nejvyššími věžemi na půdorysu trojúhelníku, směrem mediálně pak dvěma nižšími symetrickými mezipoli na půdorysu přímky a centrálním nejnižším polem. Krajní věže mají po 7 prospektových píšťalách na nízkých nohách, střední pole mají po 5 píšťalách na středně vysokých nohách, a centrální pole 27 píšťal na vysokých nohách (7+5+27+5+7 = 51). Prosp. píšťaly jsou bohatě zdobeny tepanými obrazci - typickými pro Semráda, labia jsou vytlačovaná, horní labium má tvar gotického oblouku. Jedna prospektová píšťala z centrálního pole chybí. Horní konce prospektových píšťal jsou kryty zlacenou řezbou. Řezbářská výzdoba se nachází dále na korunní římse středního a obou prostředních polí, a dále jako křídlová řezba. Barevné pojednání skříně - červenohnědé mramorování v kombinaci se zelenošedým - není původní, pochází patrně z doby přestavby nástroje (stejná polychromie na doplněných dílech-hrací stůl, výplně atd.). Skříň byla v minulosti konzervována pentalidolem proti dřevokaznému hmyzu, který se v depozitu nejeví jako aktivní.

Dispozice: Původní dispozice nástroje není známa, je znám celkový počet rejstříků, dochovaly se některé rejstříkové řady a existuje více Semrádových nástrojů ze zhruba stejného období a stejné či obdobné velikosti, jejichž dispozice jsou až na jednotlivosti uniformní. Současná dispozice (po přestavbě): Manuál, C – c3, 49 tónů 1. Principal 8´ spodní oktáva Lg, dále Sn, od c1 v prospektu (původní Principál) 2. Kryt 8´ Lg, kryt 3. Salicional 8´ spodní oktáva společná s Krytem, dále Sn 4. Flétna 4´ Lg, otevř. 5. Oktáva 2´ Sn Pedál, C – c1, 25 tónů 6. Subbass 16 Lg, kryt


~6~

Spojka ped., Forte, Tremolo Rozbor píšťalového fondu: 1. Principál 8´ 2. Kryt 8´ 3.

- složen částečně z původního prospektového Principálu 4´ - Lg, kryt, snad původní, vyřezané výřezy, nové štefty, všechny píšťaly přetřené hnědou systetickou barvou Salicionál 8´ - spodní oktáva společná s krytem, dále Sn píšťaly - asi nebudou původní, nicméně starší, kvalitní Sn plech, skříňové vousy, četné intonační vpichy na jádře, původně zaříznuty na délku, sekundárně ladící zářezy, některé píšťaly jsou zkrácené (teoreticky by to mohla být Fugara 4´) Flétna 4´ - Lg, otevřená, snad původní, stav viz Kryt Oktáva 2´ - původní Sn píšťaly Subbass 16´ - snad původní Lg píšťaly 8´ (a 4´?) otevř. rejstříku, zakryté, vyřezané výřezy, natřené hnědou synt. barvou

4. 5. 6.

Níže uvedené části současných varhan nejsou pro zamýšlenou rekonstrukci relevantní, proto je jejich popis uveden (krom původních částí) jen v krátkosti. Hrací stůl: nepůvodní, volně stojící před skříní, dnes deponován při vstupu do kostela. Původem snad od Paštiků, klaviatura - rozsah C-c´´´, normální barevnosti, pedálnice C-c´ se nedochovala, Nožina provedl výměnu za novou, resp. starší renovovanou. Rejstříková táhla po třech po stranách klaviatury, názvy rejstříku na porcelánovém terčíku vsazeném do čela manubria. Spojka a kolektiv Forte jako šlapka nad pedálnicí. Vzdušnice: a) manuálová kuželková vzdušnice o 5 rejstř. kancelách, 49 tónech. Rejstříkový kanál uprostřed. Konstrukce tónového ventilu - sklíčko. b) pedálové pedálové vzdušnice jsou dvě, jedna původní Semrádova o 12 tónech, druhá o 14 tónech s podpisem „Aug. Paštika Čestín, 18.III.1898“, která byla napojena jednak na původní vzdušnici (přes původní připojení kanálu na Semrádovu vzdušnici), jednak přes rejstříkový ventil na kanál. V listu petrovických varhan v katastru varhan17 je u pedálového Subbassu 16´ novodobá propiskou psaná poznámka: „vznikl spojením pův. Octavbassu 8´ a Octavy 4´ v jeden rejstřík a jejich zakrytím“. Jestli byla Semrádova vzdušnice konstruována pro jeden nebo dva hlasy bude možno ověřit až po sejmutí (nepůvodního) štoku vzdušnice, na kterém dnes stojí jeden registr a zaměřením vzdušnic a skříně varhan. Dle rozměrů se však spíše zdá, že ped. vzdušnice zde byla konstruována pro jeden hlas. Nicméně u stejně velkých varhan (7-9 registrů) disponoval Semrád v pedále jak jeden rejstřík, 8´ otevřený principálový hlas, tak i dva registry (8´+4´). Vzdušnice je napadena dřevokazným hmyzem, přetřená hnědou barvou. Ventily vkládané (v.s. nepůvodní), kování nepůvodní krom silně zoxidovaných oček na ventilech, kůže pulpet zteřelá.

17

NA, III. odd., Katastr varhan ZPÚ 1914 - 1916, kart. 615


~7~ Traktura: tónová i rejstříková mechanická, pohyb převeden od klaviatury přes dvoje lišty s úhelníky pod pódiem do postamentu, kde byly umístěny hřídelové desky. Zde u manuálu převedena traktura z tažné na tlačnou a vertikálními trámci dovedena na střed tónových lišt pod vzdušnicí. Traktura je dnes deponována v komoře pod schodištěm. Vzduchová soustava: Měchová soustava byla mnohokrát přepracována už samotným Semrádem. Principielní zásah do konstrukce (výměna klínových měchů za jeden paralelní zásobní s čerpacím klínovým) proveden až při přestavbě r. 1898, kdy bylo i pozměněno rozmístění vzduchových kanálů. Na měchu jsou nalepeny dvě drážní průvodky s cílovou stanicí Sedlčany přes Benešov u Prahy - tedy ze severu (Paštikové), nikoliv od jihu (Mölzer). Na měchu připevněn aparát tremola. Měch je dnes deponován v komoře pod schodištěm.

D. Návrh rekonstrukčně - restaurátorských prací Vzhledem k památkové ochraně zmíněných varhan může provádět restaurování varhanního stroje pouze varhanář, který má platnou licenci Ministerstva kultury ČR k restaurování strojových částí varhan v příslušném časovém rozsahu, restaurování polychromie skříně pak restaurátor s příslušnou licencí MK ČR.

Koncepce: Varhany v Petrovicích byly v minulosti poněkud nešťastně přestavěny. Přesto, že byla změněna koncepce varhan, dochovala se do dnešních dnů prakticky celá původní varhanní skříň, pedálová vzdušnice, několik štoků a zejména větší část původního píšťalového fondu, která je předpokladem obnovy původního zvukového bohatství Semrádových varhan z roku 1760. Záměrem je tedy návrat ke stavu před přestavbou varhan v.s. v roce 1898, t.j. návrat k osvědčené zásuvkové vzdušnici, mechanické tónové i rejstříkové traktuře, obnova tzv. Spielschranku, barokní varhanní skříně s rekonstrukcí jejích zadních partií a rekonstrukce vzduchového hospodářství, vše v tvarosloví, materiálech a menzurách dle dochovaných varhan F. Semráda.

1. Varhanní skříň    

Inventarizace všech částí původní varhanní skříně Ozáření, petrifikace, konzervace, truhlářské vyspravení dochovaných částí Rekonstrukce chybějících částí, zejm. zadních partií, tak aby došlo ke zpevnění skříně do tuhé krabicovité konstrukce Restaurování řezeb a polychromie, dořezání chybějících dílů dle vzoru


~8~ Pozn.: a) Vlastní restaurování polychromie varhanní skříně může provádět pouze odpovědný restaurátor s licencí ministerstva kultury ČR, který podá samostatný restaurátorský záměr na tuto skříň. b) Na varhanní skříň se nebudou připevňovat žádná další zařízení či provizorní prvky (hřebíky, obrtlíky, věšáky na šaty atd.), totéž platí pro zapínání motoru, které bude umístěno mimo skříň

2. Hrací stůl  

Rekonstrukce původního hracího stolu, t.j. Spielschranku v přední stěně postamentu dle vzoru F. Semráda Rekonstrukce klaviatury, rámu, bočnic, pedálnice, manubriíí, štítků s názvy rejstříků, notového pultíku, výplní nad klaviaturou a nad pedálem, lavice - vše v tvarosloví, materiálech a menzurách dle dochovaných varhan F. Semráda (např. potahy celotónových a půltónových kláves, zdobení čel, profilované bočnice, vratná pera pedálových tastů, profilace rámu pedálnice a půltónových nákližků atd.) Rozsahy klaviatur: manuálová, C-c3, 45 kláves (krátká oktáva) pedálová, C-a, 18 kláves (krátká oktáva), 12 tónů

2. Traktura  

Rekonstrukce tónové a rejstříkové traktury dle vzoru F. Semráda (hřídelové desky, ramínka, hřídele, úhelníky, kameny, ložiska v kamenech, abstrakty, kování atd.). Schéma tónové traktury: klávesa (jednoramenná páka)-> abstrakt -> hřídel -> abstrakt ->ventil

3. Vzdušnice a)

manuálová vzdušnice

 Rekonstrukce manuálové zásuvkové vzdušnice dle vzoru F. Semráda (uspořádání tónů na vzdušnici, rám, mřížiny, ucpávky kancel, zásuvky a způsob zatěsnění, rozhrádky, píšťalnice a úprava jejich spodní strany (španělští jezdci), lavičky, tónové ventily, ventilové komory, pulpety, kování atd.) b)

pedálová vzdušnice

      

Sejmoutí píšťalnice a ozřejmení konstrukce vzdušnice Konzervace roztokem proti dřevokaznému hmyzu a petrifikace. Truhlářské vyspravení (vyšpánování, zbroušení) Srovnání ventilů, nové okožení, nové pulpety ve dně ventilové komory. Výměna veškerého kování (nepůvodní) Nové okožení uzávěrů ventilové komory, nové kožené úchyty. Rekonstrukce chybějících částí (rozvody)


~9~

4. Píšťaly  Nejprve bude provedena důkladná inventarizace píšťalového fondu, který je dnes deponován v místnosti vedle kruchty,  Veškeré dochované píšťaly prospektu budou použity, deformace budou vyrovnány na formách, trhliny a praskliny přeletovány, horní ústí píšťal vyrovnány. Bude doplněna jedna chybějící prospektová píšťala stylovou kopií včetně zdobění,  Veškeré staré kovové píšťaly budou stejným způsobem budou vyspraveny a ošetřeny,  Po inventarizaci a stanovení původní dispozice budou zhotoveny jednak chybějící píšťaly existujících rejstříků, jednak celé nové rejstříkové řady. Nově zhotovované píšťaly budou respektovat tvarosloví daného rejstříku a styl F. Semráda,  Těla starých Sn píšťal se omyjí vlažnou vodou bez dalšího leštění, aby nedošlo ke ztržení ochranné vrstvy.  Pokud bude rozhodnuto ponechat stávající píšťaly obou dřevěných manuálových registrů, bude učiněn pokus odstranit z nich šetrnou cestou nátěr syntetickou hnědou barvou. Po provedeném pokusu rozhodne o dalším postupu památkový dozor v rámci kontrolních dnů.  V případě, že bude nutné tento nátěr na píšťalách ponechat, provede se pouze povrchové očištění a umytí píšťalových korpusů, konzervace bude provedena pouze zevnitř, dále petrifikace, oprava a tmelení otvorů.  U krytých píšťal se provede nové okožení zátek, u otevřených píšťal se použijí buď Sn ladicí plechy v zářezu, nebo ladicí dřevěné klínky (bude rozhodnuto později po demontáži píšťal).  Pedálový Lg rejstřík(y) bude ošetřen(y) stejným způsobem.  Bude snaha o zachování co největšího množství původního materiálu, zničené části vysazeny novým dřevem, nohy nahrazeny kopiemi, atd. Pouze v případě tak silného poškození, že nebude možné původní píšťaly zachovat v hratelném stavu se přistoupí k náhradě přesnou kopií.

5. Dispozice Na základě archivních zpráv, dochovaných částí varhan a píšťal a srovnáním s obdobně velikými nástroji F. Semráda lze rekonstruovat pravděpodobnou původní dispozici nástroje. Zatím není jednoznačně určená velikost varhan. Je zde několik skutečností: a) Varhany se v archivních materiálech vždy popisují jako osmirejtříkové, nicméně není jasné, zda je do tohoto počtu započítán i pedálový(é) rejtřík(y), b) V původním postamentu varhan je osm otvorů, c) Z původní dochované pedálové vzdušnice není před demontáží štoků zřejmé, zda byla konstruována pro jeden či více hlasů (spíše se jeví, že pro jeden), d) V katastru je (cizí rukou) poznamenán dvourejstříkový pedál. Z výše uvedených důvodů zůstává otázka dispozice otevřená a to jak stran velikosti, tak i disponováním toho kterého rejstříku. Toto bude ještě předmětem archivního bádání a průzkumu dochované vzdušnice a skříně (možné nápisy). Jestliže měly varhany dvourejstříkový pedál, pak měly jeho registry zcela jistě svá manubria a byly počítány do celkového počtu (osmi) rejstříků manuálových pak bylo pouze šest rejstříků. V případě pouze jednorejstříkového pedálu by tento registr pravděpodobně neměl svoji zásuvku (manubrium) a manuálová vzdušnice byla konstruována pro osm rejstříků. Uvažujeme tedy o velikosti 6+2 nebo 8+1.


~ 10 ~ Za téměř jistě disponované lze pokládat rejstříky: a) b) c) d) e) f)

Copula maj. 8´ Copula min. 4´ Principal 4´ Octava 2´ Mixtura 3x Octavbass 8´

(základní tón) (prakticky vždy disponovaná) (prospekt) obligátní obligátní

Při předpokládané velikosti 6+2 by pak zbývajícími rejstříky mohly být Octavbass 4´ v pedále a Fugara 4´ nebo Quinta v manuále. Při velikosti 8+1 by pak mohly být v manuále disponovány Fugara 4´ a velká i malá Kvinta, (event. lze uvažovat i o Sedecimě 1´ místo Kvinty).

6. Vzduchové hospodářství    

Rekonstrukce 2 klínových měchů a původních rozvodů vzduchu dle vzoru F. Semráda, Osazení nového čerpadla vzduchu, sání musí být z prostoru kostela, O výši tlaku vzduchu bude rozhodnuto v rámci památkového dozoru na kontrolních dnech dle zkoušek na dochovaných původních píšťalách Zapínání nového el.vzduchového čerpadla nebude připevněno na varhanní skříň. Elektroinstalace je připravena, ve zdi je rozvodná skříň a uprostřed kruchty jsou z podlahy vyvedeny kabely.

7. Intonace a ladění   

Intonace starých kovových píšťal i nových doplněných a rekonstruovaných bude provedena stylově - na nízký tlak a plný přítok vzduchu bez vpichů na jádrech a s regulací pouze štěrbinou u jádra píšťaly. Při intonaci starých píšťal se pouze odstraní všechny defekty (nasazování tónů, tremolování, sykot atd.) a vyrovnají se co do síly. Ladění bude provedeno stylově Stimmhornem, výše ladění bude stanovena na základě průzkumu stávajících píšťal, předpokládáme aplikaci některé nerovnoměrné temperatury adekvátní době vzniku varhan, bude rozhodnuto v rámci památkového dohledu.

8. Ostatní práce    

Během prací bude prováděna důkladná dokumentace včetně fotodokumentace. Průběžně bude prováděna podrobná fotodokumentace všech zásahů před restaurováním, během něho a stav po skončeném restaurování. Veškeré prováděné úkony během restaurování budou podrobně popsány, včetně seznamu použitých konzervačních, petrifikačních aj. prostředků. Při kolaudaci restaurovaného nástroje bude předložena podrobná restaurátorská zpráva s vyčerpávajícím popisem všech úkonů, včetně fotodokumentace.

Uvedený výčet prací neobsahuje všechny potřebné úkony a je nutno jej brát jako orientační, mnoho otázek bude řešeno až v průběhu rekonstrukce/restaurování v rámci odborného dohledu.


~ 11 ~

9. Návrh technologických metod a materiálů Při restaurování budou použity jen technologie a materiály schválené pro restaurování památek a odsouhlasené v rámci památkového dozoru.   a) b)

ošetření Lg komponent: šetrné očištění mechanické, suchou parou likvidace dřevokazného hmyzu ozáření γ zářením na specializovaném pracovišti chemická likvidace a preventivní konzervace - Lignofix - Varhany III nebo aktuální atestovaný prostředek svým složením reagující na zjištěnou rezistenci dřevokaz. hmyzu. Ředění v lihu/toluenu v doporučené koncentraci (obvykle 1:19). Způsob aplikace: vnitřní plochy skříně - několikanásobným nátěrem po předchozí mechanické očistě, v případě Lg píšťal po předchozím sejmutí bolusové barvy. Části, které nebude možno ponořit, budou ošetřeny injektáží.

petrifikace bude provedena opakovanou lázní v akrylátové pryskyřici (Solakryl BT), event. s přísadou Lignofixu lepení: kostní a kožním klih, tmelení: akrylátová pasta HB, voskový tónovací tmel, konzervace kovových mechanických částí: po předchozím šetrném mechanickém očištění tanátování, ev. zinkochromátování, ošetření prospektových píšťal - mikrokrystalický vosk.

   


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

CelkovĂ˝ pohled na varhany, cca 1980

Pohled na varhany, r. 1996


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Část skříně varhan v depozitu

Křídlové řezby a řezby nad píšťalami ­ deponováno.


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Deponované součásti varhan ­ části skříně varhan, píšťaly, na regálu řezby.

Vzdušnice varhan (nepůvodní).


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Detail konstrukce nepůvodní vzdušnice varhan.

Hrací stůl varhan, deponovaný v kostele (nepůvodní).


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Pedálová vzdušnice varhan (původní ?).

Traktura varhan (hřídelnice, abstrakty), deponované v komoře pod schody.


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Prospektové píšťaly varhan.

Píšťaly (původnost sporná).


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Dřevěné manuálové píšťaly (původnost sporná).

Pedálové píšťaly (částečně snad původní).


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla, Petrovice

Píšťaly manuálu (původnost nejistá).

Profile for Varhany

Restaurátorský záměr – varhany – Petrovice  

Restaurátorský záměr s fotografickou přílohou na rekonstrukci varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan.

Restaurátorský záměr – varhany – Petrovice  

Restaurátorský záměr s fotografickou přílohou na rekonstrukci varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan.

Advertisement