Page 1

แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา ข้ อมูลเบือ้ งต้นบุคลากร ประวัตกิ ารรับราชการ

ประวัตกิ ารศึกษาและการพัฒนา ด้ านการศึกษา ด้ านการฝึ กอบรม / สัมมนา

การปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง การได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัตกิ ารลา

ประวัตกิ ารปฏิบัตงิ าน

ประวัตโิ ทษทางวินัย

ด้ านการเป็ นครู ประจาชั้น ด้ านการสอน ด้ านการเป็ นวิทยากร ด้ านงานพิเศษทีไ่ ด้รับมอบหมาย ด้ านการรับการนิเทศ

หน้าหลัก....


± ข้ อมูลเบือ้ งต้ นบุคลากร ± ข้ อมูลทัว่ ไป เลขประจาตัวประชาชน ประเภทบุคลากร ( )ข้าราชการครู ( )ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ( )ข้าราชการมหาวิทยาลัย ( )พนักงานของรัฐ ( )ลูกจ้างประจา ( ) ลูกจ้างชัว่ คราว คานาหน้านาม........................ชื่อ.......................................นามสกุล......................................... (ปั จจุบนั ) (ชื่อ-สกุล ตอนบรรจุ) คานาหน้านาม............................ชื่อ.........................................นามสกุล.......................................เพศ.............. วัน/เดือน/ปี เกิด............................. วันเกษียณ........................... กลุ่มเลือด............. เชื้อชาติ............ สัญชาติ............ ศาสนา.............. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า / แยกกันอยู่ ( ) หม้าย เลขประกันสังคม...................................................... ข้ อมูลการบรรจุครั้งแรก ปี ที่บรรจุ................. วันที่บรรจุ.................................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง....................................... ตาแหน่งเลขที่......................ชื่อตาแหน่ง................................................................ระดับ................เงินเดือน.................................บาท สังกัด..................................................................วันที่ลงคาสัง่ ..................................................เลขที่คาสัง่ .......................................... ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน บ้านเลขที่.......................ชื่อหมู่บา้ น...........................................หมู่ที่.......... ถนน.................................................. ตาบล.....................................................................อาเภอ.....................................................จังหวัด...................................................... สถานที่เกิด : ตาบล.................................................อาเภอ.................................................จังหวัด........................................................ ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.......................ชื่อหมู่บา้ น..............................................หมู่ที่.........................ถนน................................................ ตาบล.....................................................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................................... สถานที่เกิด : ตาบล.................................................อาเภอ.................................................จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์................................มือถือ..................................E-Mail..................................... ข้ อมูลบิดา / มารดา บิดา คานาหน้านาม.................ชื่อ..................................นามสกุล.....................................อาชีพ ............................. มารดา คานาหน้านาม.................ชื่อ...................................นามสกุล.....................................อาชีพ............................. ข้ อมูลการสมรส คู่สมรส คานาหน้านาม................ชื่อ...................................นามสกุล.....................................อาชีพ............................. บ้านเลขที่..................ชื่อหมู่บา้ น....................................หมู่ที่...........ถนน.......................................ตาบล............................................. อาเภอ..............................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์............................มือถือ.................................. E-Mail..................................... จานวนบุตรทั้งหมด............................คน กาลังศึกษา...........................คน

หน้าหลัก....


± ประวัติการรับราชการ ± การปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุจนถึงปัจจุบนั ) 1. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 2. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 3. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 4. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 5. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 6. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ .................

หน้าหลัก....


การได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุจนถึงปั จจุบนั ) ลาดับที่ ปี ที่ได้รับ

ชื่อเครื่ องราชฯ

เล่มที่

ตอนที่

หน้าที่

ลาดับ

วันที่ลงราชกิจจาฯ

หมายเหตุ

หน้าหลัก....


± ประวัติการปฏิบัติงาน ± ด้ านการเป็ นครู ประจาชั้น ( ให้กรอกข้อมูลโดยเริ่ มต้นที่ปีการศึกษา 2547 เป็ นปี แรก ไม่ตอ้ งย้อนหลัง ) ลาดับที่

ปี การศึกษา

1

2547

ภาคเรี ยน ( P) 1 2 ตลอดปี

ระดับชั้นที่ประจาชั้น ( อ.1 – ม.3 )

ห้อง

หมายเหตุ

หน้าหลัก....


ด้ านการสอน ( ให้กรอกข้อมูลโดยเริ่ มต้นที่ปีการศึกษา 2547 เป็ นปี แรก ไม่ตอ้ งย้อนหลัง ) ลาดับที่

ปี การศึกษา

1

2547

ภาคเรี ยน ( P) 1 2 ตลอดปี

ระดับชั้นที่สอน ( อ.1 – ม.3 )

รายวิชาที่สอน

ชัว่ โมง / สัปดาห์

หน้าหลัก....


ด้ านการเป็ นวิทยากร ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับที่

ปี พ.ศ.

เรื่ องที่เป็ นวิทยากร

กลุ่มเป้ าหมาย

วันที่เริ่ มต้น

วันที่สิ้นสุด

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก....


ด้ านงานพิเศษทีไ่ ด้รับมอบหมาย ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับ ปี การศึกษา วันที่เริ่ มต้น วันที่สิ้นสุด ที่

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

วันที่เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก.... หมายเหตุ : วันที่เริ่ มต้นและวันที่สิ้นสุ ด ต้องอยูร่ ะหว่างปี การศึกษา คือวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของปี การศึกษานั้น


ด้ านการรับการนิเทศ ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับ ปี พ.ศ. ที่

วันที่ทาการ หัวข้อทาการนิ เทศกากับ และติดตามผล สถานที่ทาการนิเทศฯ นิเทศ

ผลการนิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก....


± ประวัติการศึกษาและการพัฒนา ± ด้ านการศึกษา ลาดับที่ ปี ที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิที่ได้รับ

ให้ เลือกระดับการศึกษา ดังนี้ 1. ป.6 / เทียบเท่า 2. ม.3 / เทียบเท่า

3. ม.6 / เทียบเท่า 4. ปวช. / เทียบเท่า 5. ปวท. / เทียบเท่า

สาขาวิชาเอกที่จบ

ชื่อสถานศึกษาที่จบ

6. ปวส. / อนุปริ ญญา / เทียบเท่า 7. ปริ ญญาตรี / เทียบเท่า 8. สู งกว่าปริ ญญาตรี

ระดับสูงสุด (a)

9. ปริ ญญาโท / เทียบเท่า 10. ปริ ญญาเอก / เทียบเท่า

หน้าหลัก....


ด้ านการฝึ กอบรม / สัมมนา ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับที่

ปี พ.ศ.

หน่วยงานที่จดั อบรม / สัมมนา

วันที่เริ่ มต้น

วันที่สิ้นสุด

หัวข้อการฝึ กอบรม / สัมมนา

หน้าหลัก....


± ประวัติการลา ± ลาดับที่

ปี งบประมา ณ

( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุ) ประเภทการลา

วันที่เริ่ มต้นการลา

เวลา เวลา วันที่สิ้นสุดการลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย

รวม (วัน)

5. ลาอุปสมบท 8. ลาศึกษา / อบรม / ดูงาน 11. ขาดราชการ ให้ เลือกประเภทการลา ดังนี้ 6. ลาประกอบพิธีฮจั ย์ 9. ลาปฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศ 12. มาสาย 1. ลาป่ วย 3. ลากิจ 13. ลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 2. ลาคลอดบุตร 4. ลาพักผ่อน 7. ลาเข้ารับการเตรี ยมพลตรวจเลือก 10. ลาติดตามคู่สมรส

หน้าหลัก....


± ประวัติโทษทางวินัย ± ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุ )

ลาดับที่ ปี งบประมาณ วันที่ทาความผิด รายละเอียดการทาความผิด

ให้ เลือกระดับโทษ ดังนี้ 1. ตั้งกรรมการสอบสวน 2. ภาคทัณฑ์

3. ตัดเงินเดือน 4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ให้ออก

\.·.¸¸·´¯`·.¸¸ (¯`•¸•´¯).-~*'¨¯¨'*·~-

ระดับโทษ

6. ปลดออก 7. ไล่ออก 8. ล้างมลทิน

THANK YOU

วันที่อา้ งอิง

เอกสารอ้างอิง

9. พักราชการ 10. ว่ากล่าวตักเตือน 11. อื่น ๆ

.

.-~*'¨¯¨'*·~- (¯`•¸•´¯)..·.¸¸·´¯`·.¸¸

หน้าหลัก....

iyerweng  
Advertisement