Issuu on Google+

แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา ข้ อมูลเบือ้ งต้นบุคลากร ประวัตกิ ารรับราชการ

ประวัตกิ ารศึกษาและการพัฒนา ด้ านการศึกษา ด้ านการฝึ กอบรม / สัมมนา

การปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง การได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัตกิ ารลา

ประวัตกิ ารปฏิบัตงิ าน

ประวัตโิ ทษทางวินัย

ด้ านการเป็ นครู ประจาชั้น ด้ านการสอน ด้ านการเป็ นวิทยากร ด้ านงานพิเศษทีไ่ ด้รับมอบหมาย ด้ านการรับการนิเทศ

หน้าหลัก....


± ข้ อมูลเบือ้ งต้ นบุคลากร ± ข้ อมูลทัว่ ไป เลขประจาตัวประชาชน ประเภทบุคลากร ( )ข้าราชการครู ( )ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ( )ข้าราชการมหาวิทยาลัย ( )พนักงานของรัฐ ( )ลูกจ้างประจา ( ) ลูกจ้างชัว่ คราว คานาหน้านาม........................ชื่อ.......................................นามสกุล......................................... (ปั จจุบนั ) (ชื่อ-สกุล ตอนบรรจุ) คานาหน้านาม............................ชื่อ.........................................นามสกุล.......................................เพศ.............. วัน/เดือน/ปี เกิด............................. วันเกษียณ........................... กลุ่มเลือด............. เชื้อชาติ............ สัญชาติ............ ศาสนา.............. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า / แยกกันอยู่ ( ) หม้าย เลขประกันสังคม...................................................... ข้ อมูลการบรรจุครั้งแรก ปี ที่บรรจุ................. วันที่บรรจุ.................................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง....................................... ตาแหน่งเลขที่......................ชื่อตาแหน่ง................................................................ระดับ................เงินเดือน.................................บาท สังกัด..................................................................วันที่ลงคาสัง่ ..................................................เลขที่คาสัง่ .......................................... ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน บ้านเลขที่.......................ชื่อหมู่บา้ น...........................................หมู่ที่.......... ถนน.................................................. ตาบล.....................................................................อาเภอ.....................................................จังหวัด...................................................... สถานที่เกิด : ตาบล.................................................อาเภอ.................................................จังหวัด........................................................ ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.......................ชื่อหมู่บา้ น..............................................หมู่ที่.........................ถนน................................................ ตาบล.....................................................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................................... สถานที่เกิด : ตาบล.................................................อาเภอ.................................................จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์................................มือถือ..................................E-Mail..................................... ข้ อมูลบิดา / มารดา บิดา คานาหน้านาม.................ชื่อ..................................นามสกุล.....................................อาชีพ ............................. มารดา คานาหน้านาม.................ชื่อ...................................นามสกุล.....................................อาชีพ............................. ข้ อมูลการสมรส คู่สมรส คานาหน้านาม................ชื่อ...................................นามสกุล.....................................อาชีพ............................. บ้านเลขที่..................ชื่อหมู่บา้ น....................................หมู่ที่...........ถนน.......................................ตาบล............................................. อาเภอ..............................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์............................มือถือ.................................. E-Mail..................................... จานวนบุตรทั้งหมด............................คน กาลังศึกษา...........................คน

หน้าหลัก....


± ประวัติการรับราชการ ± การปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุจนถึงปัจจุบนั ) 1. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 2. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 3. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 4. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 5. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ ................. 6. ปี .............วันที่ดารงตาแหน่ง......................สาเหตุการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง...................................................ตาแหน่งเลขที่................. ชื่อตาแหน่ง............................ระดับ.........เงินเดือน................บาท สังกัด....................................วันที่ลงคาสัง่ ..................เลขที่คาสัง่ .................

หน้าหลัก....


การได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุจนถึงปั จจุบนั ) ลาดับที่ ปี ที่ได้รับ

ชื่อเครื่ องราชฯ

เล่มที่

ตอนที่

หน้าที่

ลาดับ

วันที่ลงราชกิจจาฯ

หมายเหตุ

หน้าหลัก....


± ประวัติการปฏิบัติงาน ± ด้ านการเป็ นครู ประจาชั้น ( ให้กรอกข้อมูลโดยเริ่ มต้นที่ปีการศึกษา 2547 เป็ นปี แรก ไม่ตอ้ งย้อนหลัง ) ลาดับที่

ปี การศึกษา

1

2547

ภาคเรี ยน ( P) 1 2 ตลอดปี

ระดับชั้นที่ประจาชั้น ( อ.1 – ม.3 )

ห้อง

หมายเหตุ

หน้าหลัก....


ด้ านการสอน ( ให้กรอกข้อมูลโดยเริ่ มต้นที่ปีการศึกษา 2547 เป็ นปี แรก ไม่ตอ้ งย้อนหลัง ) ลาดับที่

ปี การศึกษา

1

2547

ภาคเรี ยน ( P) 1 2 ตลอดปี

ระดับชั้นที่สอน ( อ.1 – ม.3 )

รายวิชาที่สอน

ชัว่ โมง / สัปดาห์

หน้าหลัก....


ด้ านการเป็ นวิทยากร ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับที่

ปี พ.ศ.

เรื่ องที่เป็ นวิทยากร

กลุ่มเป้ าหมาย

วันที่เริ่ มต้น

วันที่สิ้นสุด

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก....


ด้ านงานพิเศษทีไ่ ด้รับมอบหมาย ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับ ปี การศึกษา วันที่เริ่ มต้น วันที่สิ้นสุด ที่

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

วันที่เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก.... หมายเหตุ : วันที่เริ่ มต้นและวันที่สิ้นสุ ด ต้องอยูร่ ะหว่างปี การศึกษา คือวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของปี การศึกษานั้น


ด้ านการรับการนิเทศ ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับ ปี พ.ศ. ที่

วันที่ทาการ หัวข้อทาการนิ เทศกากับ และติดตามผล สถานที่ทาการนิเทศฯ นิเทศ

ผลการนิเทศฯ

เอกสารอ้างอิง

หน้าหลัก....


± ประวัติการศึกษาและการพัฒนา ± ด้ านการศึกษา ลาดับที่ ปี ที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิที่ได้รับ

ให้ เลือกระดับการศึกษา ดังนี้ 1. ป.6 / เทียบเท่า 2. ม.3 / เทียบเท่า

3. ม.6 / เทียบเท่า 4. ปวช. / เทียบเท่า 5. ปวท. / เทียบเท่า

สาขาวิชาเอกที่จบ

ชื่อสถานศึกษาที่จบ

6. ปวส. / อนุปริ ญญา / เทียบเท่า 7. ปริ ญญาตรี / เทียบเท่า 8. สู งกว่าปริ ญญาตรี

ระดับสูงสุด (a)

9. ปริ ญญาโท / เทียบเท่า 10. ปริ ญญาเอก / เทียบเท่า

หน้าหลัก....


ด้ านการฝึ กอบรม / สัมมนา ( ให้กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ ) ลาดับที่

ปี พ.ศ.

หน่วยงานที่จดั อบรม / สัมมนา

วันที่เริ่ มต้น

วันที่สิ้นสุด

หัวข้อการฝึ กอบรม / สัมมนา

หน้าหลัก....


± ประวัติการลา ± ลาดับที่

ปี งบประมา ณ

( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุ) ประเภทการลา

วันที่เริ่ มต้นการลา

เวลา เวลา วันที่สิ้นสุดการลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย

รวม (วัน)

5. ลาอุปสมบท 8. ลาศึกษา / อบรม / ดูงาน 11. ขาดราชการ ให้ เลือกประเภทการลา ดังนี้ 6. ลาประกอบพิธีฮจั ย์ 9. ลาปฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศ 12. มาสาย 1. ลาป่ วย 3. ลากิจ 13. ลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 2. ลาคลอดบุต��� 4. ลาพักผ่อน 7. ลาเข้ารับการเตรี ยมพลตรวจเลือก 10. ลาติดตามคู่สมรส

หน้าหลัก....


± ประวัติโทษทางวินัย ± ( กรอกข้อมูลตั้งแต่เริ่ มบรรจุ )

ลาดับที่ ปี งบประมาณ วันที่ทาความผิด รายละเอียดการทาความผิด

ให้ เลือกระดับโทษ ดังนี้ 1. ตั้งกรรมการสอบสวน 2. ภาคทัณฑ์

3. ตัดเงินเดือน 4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ให้ออก

\.·.¸¸·´¯`·.¸¸ (¯`•¸•´¯).-~*'¨¯¨'*·~-

ระดับโทษ

6. ปลดออก 7. ไล่ออก 8. ล้างมลทิน

THANK YOU

วันที่อา้ งอิง

เอกสารอ้างอิง

9. พักราชการ 10. ว่ากล่าวตักเตือน 11. อื่น ๆ

.

.-~*'¨¯¨'*·~- (¯`•¸•´¯)..·.¸¸·´¯`·.¸¸

หน้าหลัก....


iyerweng