Page 1

The Final Round, 25-29 November 2009 Bangsaen Street Circuit, Chonburi

T R O P S R O T O M A T O Y O T 9 0 0 L A V I T S FE

TOYOTO VIOS LADY

2

TOYOTO YARIS

TOYOTO VIOS


TOYOTA MOTORSPORT FESTIVAL 2009

ยิ่งใหญ่อลังการปิดฤดูกาลแห่งปี 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามบางแสน จ.ชลบุรี



หลั ง จากโตโยต้ า จั ด โรดโชว์ กิ จ กรรม มอเตอร์สปอร์ต “Toyota Motorsport Festival 2009” มาแล้ ว 4 จั ง หวั ด 4 ครั้ ง ทั่ ว ภู มิ ภ าคทั้ ง กรุงเทพมหานคร, อุดรธานี, สงขลา และจังหวัด พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของ รถยนต์โตโยต้าทุกๆ เวอร์ชั่นให้ผู้บริโภคที่อยู่ทั่ว ทุกภูมิภาคได้ชมกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการ กระจายรายได้ ไ ปทั่ ว ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ประสบความ สำเร็จอย่างดียิ่งได้รับการตอบรับจากฝูงชนอย่าง ล้นหลาม โดยครั้ ง ที่ 5 ซึ่ ง เป็ น สนามสุ ด ท้ า ยปิ ด ฤดูกาลประจำปีนี้ จะนำไปบรรจุรวมอยูใ่ นรายการ Bangsaen Thailand Speed Festival 2009 ซึ่งมีรายการ Super car Thailand 2009 รวมสอง รายการใหญ่ที่มีรถแข่ง นักแข่ง ทีมแข่งมารวม ชุมนุมกันอย่างคับคั่งกว่า 200 คัน โดยเนรมิต พื้ น ที่ ร อบๆ ริ ม ชายหาดบางแสน แหลมแท่ น เขาสามมุขให้เป็นเซอร์กิตทางเรียบเฉพาะกิจแบบ ปิดเมืองเสมือนมาเก๊ากรังด์ปรีซ์ก็ไม่ปาน ด้วย ความยาวรอบสนาม 3.7 กิโลเมตรในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ ริมหาดบางแสน จ.ชลบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย, การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย, จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วน

จั ง หวั ด ชลบุ รี , เทศบาลเมื อ งแสนสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี , ราชยานยนต์ ส มาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองบังคับการตำรวจ ภู ธ ร จั ง หวั ด ชลบุ รี ตลอดจนบริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกั ด , บริ ษั ท อาร์ โ ต จำกัด

การจั ด โรดโชว์ ม หกรรมกี ฬ ามอเตอร์ สปอร์ ต Toyota Motor Sport Festival 2009 ครั้ ง นี้ ได้ ร วบรวมเอาความมั น ส์ ข องเกมส์ ก าร แข่งขันหลากหลายรูปแบบ นำเสนอสู่พี่น้องชาว ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่นิยมชมชอบความเร็ว ได้ ช มกั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25-29 พฤศจิ ก ายน 2552


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

แฟนๆท่านผู้ชมผู้มีกีฬามอเตอร์สปอร์ตในหัวใจ ได้ร่วมพิสูจน์ สมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถแข่งสายพันธุ์โตโยต้านั่นก็คือ โตโยต้า ยาริส และโตโยต้า วีออส ซึ่งแบ่งรุ่นการแข่งขันออก เป็นรุ่นวีออส C และรุ่นวีออส เลดี้ (รุ่นสตรีล้วน) ในรูปแบบ ของการแข่งขันบนถนนทางเรียบ นอกจากผู้ ช มจะได้ ช มสมรรถนะที่ ร้ อ นแรงซึ่ ง ขั บ เคลื่อนโดยนักแข่งชายมืออาชีพแล้ว ยังมีโอกาสได้ชมฝีไม้ ลายมื อ ของดารานั ก ร้ อ งนั ก แสดงเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น และ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ เยาวชนซึ่ ง เป็ น สี สั น ของรายการ ได้แก่ (ไผ่) พาทิศ พิสฐิ กุล, (บีม) ศรัณยู ประชากริช, (แตงโม) ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, (ใหม่) สุคนธวา เกิดนิมิตร นอกจากนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรม PIT WALK เพื่อ ให้ผู้ชมเข้าเยี่ยมชมเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน ของนั ก แข่ ง แต่ ล ะที ม ได้ พ บปะดารานั ก แข่ ง และนั ก แข่ ง มื อ อาชี พ ชั้ น นำของเมื อ งไทยอย่ า งเป็ น กั น เอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี โชว์พิเศษ การขับ วีโก้ ดริฟท์โชว์ (Hilux Vigo Drift Show) โดย ศักดิ์ นานา แชมป์การแข่งขัน ดริฟท์ แบทเทิล จาก ประเทศอังกฤษ รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์สนุกสนานไปกับทีม ประชาสัมพันธ์พิเศษของโตโยต้า ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ โตโยต้าจัดเตรียมเพื่อสร้างความประทับใจไม่น้อยให้กับผู้มา ร่วมงาน ไม่วา่ จะเป็น Motor Sport Zone การแสดงเทคโนโลยี่ ที่ล้ำยุค ศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง การจัดซุ้มนิทรรศการของ ตัวแทนจำหน่าย โตโยต้า รับประกันความมันส์ …O

[+]

โปรแกรมการแข่งขัน เวลา รายละเอียด วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 08:00 ปิดสนาม 08:00-17:00 ตรวจสภาพทุกรุ่น 11:40-12:00 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส 12:20-12:40 ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า ยาริส และโตโยต้า วีออส เลดี้ 16:00-16:20 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส 16:40-17:00 ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า ยาริส และโตโยต้า วีออส เลดี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 08:00 ปิดสนาม 09:30-09:45 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า ยาริส และโตโยต้า วีออส เลดี้ 09:55-10:10 ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส 13:45 ประชุมนักแข่ง Super Car & Toyota 14:20-14:30 จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า ยาริส 14:40-14:50 จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า วีออส ซี 15:00-15:10 จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า วีออส เลดี้ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 07:45 ปิดสนาม 10:00 พิธีเปิดการแข่งขันบางแสน ไทยแลนด์ สปีด เฟสติวัล 2552 13:00 พิธีเปิดการแข่งขัน โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต เฟสติวัล 2552 13:30-13:55 แข่งขันโตโยต้าวีออส เลดี้ (9 รอบ) วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 07:45 ปิดสนาม 10:45-11:10 แข่งขันโตโยต้ายาริส (9 รอบ) 13:30-13:55 แข่งขันโตโยต้าวีออส ซี (9 รอบ) 14:00-14:35 พิธีมอบรางวัลโตโยต้าทุกรุ่น



>>>


[+]

TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE EXECUTIVE 2009 

แมทช์แบทเทิ่ล 5 เสือ โตโยต้าเอ็คซ์เซ็คคูทีฟ ไม่บอ่ ยครัง้ ทีเ่ ราจะมีโอกาสได้เห็นผูบ้ ริหาร ระดับสูงๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ได้ลงมาวาดลวดลายกันบนสนาม แข่งรถ ภายใต้กฎกติการแข่งขันเช่นเดียวกันกับ นักแข่งรถมืออาชีพ ทุกๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับ สูงของโตโยต้า ต่างวางมือ วางปากกา สลัดเสื้อ สูทเน็คไท เปลี่ยนมาใส่ชุดแข่งอย่างพร้อมเพรียง สายตาทุกคู่ล้วนแล้วแต่ไม่มีอาการตื่นเต้นหรือ ประหม่าให้ได้เห็นบนใบหน้า จะมีก็แต่เพียงความ มุ่งมั่นและตั้งใจลงมาสัมผัสกีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เริ่ ม กั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารโตโยต้ า ในตำแหน่ ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 3 ท่านคือ

คุ ณ วิ เ ชี ย ร เอมประเสริ ฐ สุ ข , คุ ณ วุ ฒิ ก ร สุ ริ ย ะ ฉันทนานนท์ และคุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ถัดมาเป็น คุณนิกร ประเสริฐสม ผู้ช่วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ Mr. Hiroaki Awamura (ฮิ โ รอากิ อาวามู ร ะ) Executive Managing Co-ordinator Marketing Division ผูป้ ระสานงาน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ก่อนที่จะเหยียบลงพื้นแทร็ค ผู้บริหารทั้ง 5 ท่ า นจะได้ รั บ บรี ฟ สั้ น ๆ จากคุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ สมิตชาติ ในฐานะผู้ดำเนินการแข่งขัน หลังจาก ซักซ้อมความเข้าใจในรูปแบบและกติกาการแข่ง ขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านมีโอกาสได้ลงซ้อม เพียงไม่กี่รอบในช่วงเช้าของวันเสาร์ โดยมีนักแข่ง ระดับมืออาชีพคอยเป็นพี่เลี้ยงที่จะให้คำแนะนำ

อย่ า งใกล้ ชิ ด ชนิ ด ตั ว ต่ อ ตั ว อาทิ เ ช่ น สุ ท ธิ พ งศ์ สมิ ต ชาติ , ณั ฐ วุ ฒิ เจริ ญ สุ ข ะวั ฒ นะ, มานั ต กุลละปาลานนท์, นพดล ประกอบผล, สุธีรพงษ์ โสมะบุตร และสิรคุปต์ เมทะนี จากนั้น ช่วงบ่ายเริ่มทำการแข่ ง ขั น จั บ เวลารอบคัดเลือกเพียง 2 รอบเพื่อมาจัดลำดับ สตาร์ทก่อน-หลัง ปรากฏว่า ผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด สามารถอยู่ในตำแหน่งโพล พูลสิชั่น นั่นคือ คุณ วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ในรถหมายเลข 1 ตาม ติดมาด้วยรถหมายเลข 5 ซึ่งขับโดย Mr. Hiroaki Awamura ส่วนลำดับที่ 3-5 นั้นตกเป็นของคุณ วิเชียร เอมประเสริฐสุข, คุณนิกร ประเสริฐสม และคุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ในรถหมายเลข 2, 4 และ 3 ตามลำดับ


คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

คุณนิกร ประเสริฐสม

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข

Mr.Hiroaki Awamura



การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็ได้เริ่มขึ้น ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ด้วยจำนวน 10 รอบ กับ ความยาวรอบสนาม 1.5 กิโลเมตรบนถนนรันเวย์ ของสนามกองบิน 46 ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ไร้ ฝ น แม้ ลี ล าการขั บ จะไม่ พุ่ ง แรงเช่ น นั ก แข่ ง มืออาชีพทั่วไป แต่ก็ชวนลุ้นตั้งแต่รอบแรก เมื่อ สัญญาณไฟสตาร์ทเริ่มขึ้น คุณวุฒิกร พุ่งทะยาน ออกไปได้ก่อน ยังคงนำเป็นหัวแถว แต่ผ่านไปได้ แค่โค้งแรก คุณวุฒิกรก็ต้องเจออุปสรรคเพราะ เบรคลึ ก ไปหน่ อ ย ทำให้ ล้ อ ล็ อ คเสี ย จั ง หวะไป เปิดโอกาสให้   Mr. Hiroaki Awamura แซงขึ้นมา นำเป็นหัวแถวไปจนเข้าเส้นชัยไปเป็นคันแรก ด้วย เวลาที่ทำได้ 8:56.908 นาที ทิ้งห่างอันดับ 2 คุณ นิกร 9.498 วินาที อันดับ 3 ตกเป็นของคุณวิเชียร

ซึ่งทำเวลารวมไว้ได้ 9:14:073 นาที ในขณะที่คุณ วุฒิกร สามารถไล่แซงคืน มาได้ 1 ตำแหน่ง จากที่รั้งท้ายในรอบแรก ก็เข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 4 โดยมีคุณศุภรัตน์ ปิดท้ายในอันดับที่ 5 (ดูรายละ เอียดผลการแข่งขันในตาราง)…O

TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE EXECUTIVE 2009 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก อันดับ เบอร์

1 5 2 4 3 2 4 1 5 3 รถหมายเลข

ชื่อนักแข่ง

เวลา/นาที

จำนวนรอบ

Hiroaki Awamura 8.56.908 10 นิกร ประเสริฐสม 9.06.406 10 วิเชียร เอมประเสริฐสุข 9.14.073 10 วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ 9.15.103 10 ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร 9.15.908 10 5 Hiroaki Awamura ทำเวลาดีที่สุด 52.543 นาที รอบที่ 7


TOYOTA YARIS ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 5 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามบางแสน จ.ชลบุรี

 คงไม่มีใครปฏิเสธถึงความ พร้ อ มเพรี ย งของที ม ใหญ่ กรี น ที ม โดดเด่นชัดเจนกับสีโทนเย็น สีเขียว ภายใต้ชื่อทีมแข่งอย่างเป็น ทางการ Blast Off Phuket Srisuchart ได้สยายปีกปกคลุมพื้นที่ จับจองแชมป์อีกครั้ง รวมพลังแท็ค ที ม เข้ า เส้ น ชั ย 5 คั น รวด ตอกย้ ำ ความเหนือชั้น เต็มที่ให้โลกเห็น ใน การแข่งขันโตโยต้า ยาริส วันเมค เรซ ประจำปีนี้ สนามที่ 4 ที่ผ่านมา ท่ า มกลางกองเชี ย ร์ ช าวพิ ษ ณุ โ ลก และจังหวัดใกล้เคียงที่แห่แหนกันมา ชมเทศกาลความเร็ ว โตโยต้ า มอเตอร์สปอร์ต เฟสติวัลอย่างคับคั่ง เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

กรีนทีมแตะมือ

เข้าเส้นชัย 5 คันรวด ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทางผู้จัดฯจะต้องเปิด ให้นกั แข่งได้นำรถเอนกประสงค์แฮทช์แบ็คโตโยต้า ยาริส 1.5 ลิ ต รลงซ้ อ มฟรี เ พื่ อ ทำความรู้ จั ก พร้ อ มๆ กั น กั บ ไลน์สนามที่มีความยาวถึง 1.500 กิโลเมตร ถึง 3 ครั้ง ในวันเสาร์ช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการจับเวลารอบ คัดเลือก ด้วยการจับเวลารวมกันทั้ง 9 คันเป็นเวลา 15 นาที ผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ในตำแหน่งโพลพูสิชั่น นั่นคือ พิษณุ ศิริมงคลเกษม ทำเวลาได้ดีที่สุด 46.857

นาทีในรอบที่ 12 โดยมี อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ ตาม หลังมาแค่ 007 วินาที ลำดับที่ 3-5 ตกเป็นของ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ, ชาริยะ นุยา และจินดา ศรีแสนสุชาติ ลำดับที่ 6-9 เป็นของ ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล, สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ, วิจักษณ์ พันธ์พาณิชย์, ภิษณุ ภูษิตานนธกูร ส่ ว นอ่ ำ -อั ม ริ น ทร์ นั้ น ต่ อ ท้ า ยตามระเบี ย บเพราะติ ด ภารกิจ พิษณุ ศิริมงคลเกษม ยังคงรักษาตำแหน่งหัว แถวไว้ได้ด้วยการพุ่งทะยานบังไลน์ไม่ให้คันหลังแซงขึ้น

[+]

9

15

32

33

39

43

44

72

90

99


ส่ ว นไผ่ - พาทิ ศ ในนามโตโย ต้าทีมสตาร์ จบการแข่งขันในอันดับที่ 6 ในขณะ ที่ อ่ำ-อัมรินทร์ ซึ่งออกสตาร์ทเป็นคันสุดท้ายใน ลำดับที่ 10 สามารถนำตัวเองเข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 7 ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยรถของบ๊ อ บบี้ - สุ ท ธิ ลั ก ษณ์ บุ ญ เจริญ ส่วน(บอย)ภิษณุ ภูษิตานนธกูร นั้น ไม่จบ การแข่งขัน เมื่ อ รวมคะแนนสะสมทั้ ง 4 สนาม จิ น ดา ศรี แ สนสุ ช าติ ยั ง คงมี ค ะแนนนำอยู่ 53 แต้ม เพียงแต่จินดา จะต้องเอาคืนแชมป์ หรือ อันดับ 2 เท่านั้นในสนามสุดท้ายที่จะถึงนี้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์คว้าบัลลังก์แชมป์นี้ไปครอง แต่จินดา จะฝ่าด่านที่ยากลำบากบนสนามเฉพาะกิจที่บาง แสนซึ่งมีความยาวรอบสนาม 3.7 กม.นี้ได้หรือไม่ ต้องติดตามกัน…O

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

มาได้ภายหลังสัญญาณไฟสตาร์ทในรอบชิงชนะ เลิศเริ่มขึ้น ส่วน 4 คันหลังที่ตามมาติดๆล้วน แล้วเป็นเพื่อนร่วมสังกัดทีมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น อาทิตย์, สุนิจ ศรีแสนสุชาติ, ชาริยะ นุยา, จินดา ศรีแสนสุชาติ แต่ทุกๆรอบทั้ง 5 คันยังคงขับไล่จี้ เสมือนต่างหยอกเย้าจะกระแซะตำแหน่งซึ่งกัน และกัน อยู่ในเป้าความสนใจของผู้ชมว่า 1 ใน 5 คันนี้ จะมีใครควบคุมรถกดดันตัวซะเอง ปรากฏ ว่า มีเพียงคู่ของ ชาริยะกับสุนิจเท่านั้นที่สลับกัน โดยชาริ ย ะแซง สุ นิ จ ขึ้ น มาอยู่ ใ นตำแหน่ ง ที่ 3 แทนตั้งแต่รอบแรก นอกนั้นต่างตบเท้าเข้าเส้นชัย วิ่งไม่แตกแถว 5 คันรวด ซึ่งแชมป์ประจำสนามนี้ ตกเป็นของ พิษณุ ศิริมงคลเกษม ทำเวลารวม 17.31.136 นาที ด้ ว ยจำนวน 22 รอบ ทิ้ ง ห่ า ง อั น ดั บ 2 อาทิ ต ย์ เพี ย ง 0.599 วิ น าที เ ท่ า นั้ น อันดับ 3-5 ตกเป็นของ ชาริยะ,สุนิจ,จินดา

ผลการแข่งขันโตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ สนาม 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก อันดับ เบอร์ 1 90 2 9 3 15 4 44 5 43 6 99 7 72 8

39

(YARIS) คะแนนสะสมรวม 4 สนาม อันดับ

เบอร์

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

43 90 9 44 72 15 39 99

ชื่อนักแข่ง จินดา ศรีแสนสุชาติ พิษณุ ศิริมงคลเกษม อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ อัมรินทร์ นิติพน ชาริยะ นุยา สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ พาทิศ พิสิฐกุล

สนาม 1 9-10 พ.ค. 20 8 10 12 6 15 4 3

สนาม 2 20-21 มิ.ย. 15 20 8 12 0 0 10 0

ชื่อนักแข่ง พิษณุ ศิริมงคลเกษม อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ ชาริยะ นุยา สุนิจ ศรีแสนสุชาติ จินดา ศรีแสนสุชาติ พาทิศ พิสิฐกุล อัมรินทร์ นิติพน

ทีมแข่ง BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT TOYOTA TEAM STAR SINGHA LIGHT การบินไทย PTT.PERFORMA RACING TEAM สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ TRUE VISION MOTORSPORT THAILAND รถหมายเลข 90 พิษณุ ศิริมงคลเกษม ทำเวลาดีที่สุด 46.951 นาที สนาม 3 8-9 ส.ค. 10 DNF 15 12 20 DNF 6 8

สนาม 4 17-18 ต.ค. 8 20 15 10 4 12 3 6

คะแนนรวม 53 48 48 46 30 27 23 17

เวลา/นาที จำนวนรอบ 17.31.136 22 17.31.735 22 17.32.977 22 17.33.340 22 17.37.805 22 17.38.839 22 18.10.310 22 18.10.310 รอบที่ 2

22






TOYOTA MOTORSPO


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ORT FESTIVAL 2009




[+]

TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 5 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามบางแสน จ.ชลบุรี

10

21

22

24

25

วีออสวันเมคเรซ…

บีบหัวใจสุดขั้ว ดูใครจะคั่วแชมป์

นับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าลุ้นระทึก ทั้ง จำนวนรถที่มากเต็มกริด ทั้งความแรงที่ฉุดกัน ไม่ อ ยู่ ทั้ ง ความสดใหม่ เ ปิ ด ซิ ง บนเวที แ ห่ ง นี้ ทั้งความเก๋าที่ต่างพกติดตัวกันมาเต็มอัตราศึก แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของ กฎกติกามาตรฐานเดียวกัน เครื่องยนต์แบบ เดียวกัน ยกเว้นประสบการณ์ที่ต่างกันเท่านั้น

จากรถบ้านสู่รถแข่ง ท่านผู้ชมจะได้ชม เทคโนโลยี่ของโตโยต้า วีออส สายพันธุ์เจนเนอ เรชั่ น ที่ 3 ที่ จ ะแสดงพลั ง มหาศาลจากใต้ ฝ า กระโปรงรถซึ่งใช้เครื่องยนต์ 1NZ-FE DOHC 16 วาล์ว VVT-i ขนาด 1,497 ซีซี ซึ่งพร้อมแล้วที่จะ แสดงศักยภาพจ้าวความเร็วบนสนามทางเรียบ อย่างใกล้ชิด

ขณะนี้ การแข่งขันรถยนต์โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ ผ่านพ้นมาแล้ว 4 สนาม โดยสนาม ล่าสุดทำการแข่งขันเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อกลางเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก ก่ อนจะลงทำการแข่ง ขั น รถแข่ง ทุ ก คั น จะต้ อ ง ผ่ า นการจั บ เวลารอบคั ด เลื อ กแบบ HOT LAP เพี ย งรอบเดี ย ว เพื่ อ จั ด หาลำดั บ สตาร์ ท ว่ า ใคร ทำเวลาได้ดีที่สุดก่อน-หลัง เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะ เลิศ ปรากฏว่า 5 อันดับแรกนั้น กลับเปลี่ยน โฉมเป็ น นั ก แข่ ง สายเลื อ ดใหม่ ที่ น่ า จั บ ตามอง


28

29

30

32

33

35

36

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

26

43

11

ไม่ ใ ช่ ตั ว เต็ ง หรื อ คนคุ้ น เคยที่ เ ห็ น กั น บ่ อ ยๆ ตำแหน่งก็เปลี่ยนไป เพราะบางคันเจอฝน บาง คันเจอถนนแห้ง ก็ได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่าง กันไป เข้าทาง ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ที่ชอบถนน เปียกสามารถฝ่าวงล้อมติดลำดับที่ 2 โดยมี ศักดิ์ ชัย เยี่ยมวัฒนา ขึ้นมาอยู่หัวแถว ด้วยเวลาที่ ทำได้ 49.043 นาที ซึ่ ง ครั้ ง นี้ มี ผู้ ที่ ท ำเวลา 49 นาทีเท่ากันถึง 13 คัน แต่ต่างกันเพียงเสี้ยววินาที เท่ า นั้ น ลำดั บ 3-5 ได้ แ ก่ ธนากร บุ ต รตะ วงศ์,ศรัณยู ประชากริช, เพียว หงษ์ปาน ในขณะ ที่ตัวเต็งแชมป์นักแข่งชาวไต้หวัน (อาหงส์) เฉิน

หงส์ ซู ร่ ว งไปอยู่ ใ นลำดั บ ที่ 10 ทั้ ง นี้ เ พราะมี ปัญหาความบอบช้ำของรถที่ผ่านมาหลายสังเวียน ทำให้รถแข่งไม่สมบูรณ์ดีนัก ส่วนติณห์ ศรีตรัย หล่นไปอยู่อันดับที่ 12 เมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศักดิ์ชัย เยี่ยม วัฒนา ผู้ออกสตาร์ทหัวแถวเป็นครั้งแรกในรอบปี พยายามควบคุมสมาธิวิ่งนำเป็นจ่าฝูง ส่วนลำดับ 2-3 เกิดการเปลี่ยนแปลงในรอบแรกเพราะปะทะ กันที่โค้งแรก ส่งผลให้ ธนากรและ เพียว ขึ้นมา รั้งตำแหน่งที่ 2-3 แทน ในขณะที่ปาลีรัฐ แก้คืน เข้าไลน์มาได้ในลำดับที่ 4 การแข่งขันเริ่มทิ้งช่วง

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แต่ศักดิ์ชัย ยังคงนำ โดย มี ธนากร ตามประกบหลังอยู่ไม่ห่าง จนกระทั่ง ธนากร สามารถวิ่งแซงขึ้นไปนำได้ในรอบที่ 13แต่ ศักดิ์ชัย ไม่ลดละความพยายาม ฮึดสู้จนสามารถ แซงคืนกลับมาได้ในรอบที่ 14 จนจบการแข่งขัน เข้ า เส้ น ชั ย เป็ น คั น แรก ด้ ว ยเวลารวมทั้ ง สิ้ น 16:21.398 นาที ทิ้งห่างอันดับ 2 ธนากร เพียง 0.789 วิ น าที เ ท่ า นั้ น อั น ดั บ 3-5 ตกเป็ น ของ เพียว หงษ์ปาน, ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม, ปิยะพล วนอุกฤษฎ์ ตามลำดับ บีม-ศรัณยู ประชากริช โตโยต้าทีมสตาร์เข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 6 ถือได้ว่า

>>>


[+]

44

45

49

55

66

69

72

77

83

88

12

ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส วันเมคเรซ สนามที่ 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก อันดับ เบอร์ 1. 26 2. 35 3. 72 4. 25 5. 22 6. 69 7. 30 8. 28 9. 29 10. 45 11. 49 12. 32 13. 44 14. 24 15. 66 16. 43

ชื่อนักแข่ง ธนากร บุตรตะวงศ์ เพียว หงษ์ปาน ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ปิยะพล วนอุกฤษฎ์ ศรัณยู ประชากริช จิรายุ ห่วงทรัพย์ ติณห์ ศรีตรัย ชาย หวังสัจจะ ปฐวี ประกอบผล ฐกร อนงค์นวล ปรมัต ประกอบผล ภิษณุ ภูษิตานนธกูร อนุชา ผ่านด่าน พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ กรกฎ เมี้ยนทอง CHEN HONG SHU

ทีมแข่ง วุฒิบางบอน 3 BARA WINDSOR PTT.PERFORMA RACING TEAM NITTO HEADER BENDIX BRAKE RACING TEAM TOYOTA TEAM STAR C MAX CAR PTT.PERFORMA RACING TEAM SINGHA RACING SCHOOL - 3K BATTERY ENIGMA BCR TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM โรงโม่หินสีเขียวศิลาสานนท์ T-MT RACING TEAM NITTO HEADER BENDIX BRAKE RACING TEAM T-MT RACING TEAM BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT

รถหมายเลข 72 ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ทำเวลาดีที่สุด 47.878 นาที รอบที่ 8

เวลา/นาที จำนวนรอบ 16.50.487 20 16.51.015 20 16.51.302 20 16.51.530 20 16.52.939 20 16.58.870 20 17.01.780 20 17.02.552 20 17.03.892 22 17.04.354 20 17.19.202 20 17.01.303 20 16.35.917 20 16.50.487 20 16.51.015 20 16.51.302 20

มีฝีไม้ลายมือไม่เลวทีเดียว เช่นเดียวกับ จิรายุ ห่วงทรัพย์ ตามเข้าไปเป็นคันที่ 7 ทางด้าน ติณห์ ศรีตรัย เข้าเส้นชัยมาเป็น คันที่ 8 ส่วนอาหงส์นั้นจบเป็นคันสุดท้าย แต่หลังจากจบสิ้นการแข่งขันแล้ว รถแข่งที่ติดอันดับ 1-6 จะต้องถูกนำไป ตรวจสภาพที่กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า โชค ไม่ เ ข้ า ข้ า งศั ก ดิ์ ชั ย ซะแล้ ว ถู ก ปรั บ disqualify ตำแหน่งต่างๆจึงถูกร่นขึ้นมา 1 อันดับแทน ส่งผลให้ ธนากร ขึ้นมาอยู่ อั น ดั บ 1 แทน อั น ดั บ 2-3 ตกเป็ น ของ เพียว, ปาลีรัฐ เป็นต้น


90

98

99

“ตาลไม่รู้สึกกดดันค่ะ ...รู้สึกสนุกกับเกมการแข่งขันมากขึ้น ได้ลุ้นดี…การ Qualify แบบ hot lap ทำให้ต้องใช้สมาธิและควบคุม สติในการขับมาก อยู่ที่ใครจะสามารถควบคุมความกดดันตรงนี้ได้ดี กว่ากัน ต้องขอบคุณพี่วัว (ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ) ที่ช่วยแนะนำ การควบคุมสมาธิได้มาก สนามบางแสน การ Qualify ค่อนข้างสำคัญมาก เพราะเป็น สนาม high speed ทางตรงยาว ทำให้ แ ซงกั น ได้ ย ากเนื่ อ งจาก รายการ One Make Race กำลังรถเท่ากัน แล้วรถตาลยังต้องถูก ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ถ่วงน้ำหนักอีก .... ถ้าตำแหน่งสตาร์ทดีก็จะทำให้มีโอกาสมากกว่าค่ะ วาทะคารม

13

(VIOS C) คะแนนสะสมรวม 4 สนาม อันดับ เบอร์

เมื่อรวมคะแนนสะสม 4 สนามที่ ผ่ า นมา ปรากฏว่ า ปาลี รั ฐ ปานบุ ญ ห้ อ ม พลิ ก ขึ้ น มานำทั น ที จ ากผลของการปรั บ ตำแหน่งขึ้นมา 1 อันดับ ทำให้ปาลีรัฐ มี คะแนนสะสมรวม 42 แต้ม มีแต้มต่อตุนไว้ ถึ ง 2 แต้ ม ที เ ดี ย ว คราวนี้ อ ยู่ ที่ (อาหงส์ ) เฉิน หงส์ ซู จะกลับมาแก้เกมแก้ปัญหารถ แข่ ง ของตั ว เองไม่ ใ ห้ มี ค วามหนื ด ในการ ออกตัวได้แค่ไหน เพราะทั้งคู่ต่างมีความ หวังคว้าแชมป์ไม่ไกลเกินเอื้อม เช่นเดียวกับ ติ ณ ห์ ศรี ต รั ย , ณั ย ณพ ภิ ร มย์ ภั ก ดี ที่ ร อ จังหวะเสียบแชมป์ได้ไม่แพ้กัน

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

72 43 30 21 24 35 69 26 25 99 22 66 44 88 28 32 29 77 83 49

ชื่อนักแข่ง ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม CHEN HONG SHU ติณห์ ศรีตรัย ณัยณพ ภิรมย์ภักดี พีรพงศ์ เตชะเทพประวิทย์ เพียว หงษ์ปาน จิรายุ ห่วงทรัพย์ ธนากร บุตรตะวงศ์ ปิยะพล วนอุกฤษฏ์ สภา กฤษณาชูวงศ์ ศรัณยู ประชากริช กรกฎ เมี้ยนทอง อนุชา ผ่านด่าน ศุภกิจ บุญมีมา ชาย หวังสัจจะ ภิษณุ ภูษิตานนธกูร ปฐวี ประกอบผล WAILUN HUNG เดชพล ทองพูน ปรมัต ประกอบผล

สนาม 1 9-11 พ.ค. 12 20 15 DNS 8 0 1 - 6 0 4 0 10 0 - 3 0 0 2 0

เกมนี้มีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันซะแล้ว

มาดูซิว่า ใครจะคว้าพุงปลาไปกิน เพราะโอกาส พลิกล็อคมีค่อนข้างสูงกันทีเดียว และมาลุ้นกัน ว่า ใครจะแจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้ จะสามารถพิชิต รางวัลพิเศษ Rookie of the year 2009....O

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

89

ก็พยายามเตรียมร่างกายให้พร้อม เพราะว่าสนามสุดท้ายแข่งหลายรุ่น แล้ว รายการโตโยต้ า Vios C เป็ น รายการ สุดท้าย ... กลัวหมดแรงค่ะ แต่คิดว่าจุดได้ เปรียบคงเป็นเพราะเคยขับสนามบางแสน มาแล้ว และก็ลงแข่งหลายรายการ อาจจะ ทำให้ มี โ อกาสได้ ฝึ ก ซ้ อ มให้ ชิ น ไลน์ ส นาม มากกว่า คนอื่น แต่ ทั้ง 3 รุ่ น ตาลใช้ร ถ 3 คันต่างยี่ห้อกัน ยางที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันค่ะ ตาลคาดหวั ง ให้ ผ ลงานออกมาดี ที่สุด แต่ไม่ได้เอามาเป็นจุดกดดันตัวเอง... ถ้าได้อย่างที่หวังก็ดีใจ แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นการสะสมประสบการณ์สำหรับ การแข่งขันในปีต่อๆไปค่ะ”

สนาม 2 20-21 มิ.ย. 15 0 12 20 6 0 10 0 1 4 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0

สนาม 3 8-9 ส.ค. 3 20 1 12 15 6 4 DNS 0 10 0 8 DNF 2 DNS 0 DNF 0 DNF 0

สนาม 4 17-18 ต.ค. คะแนนรวม 12 42 0 40 4 32 DNS 32 0 29 15 21 6 21 20 20 10 17 DNF 14 8 12 0 11 0 10 DNF 10 3 3 0 3 2 2 DNS 2 DNS 2 1 1


TOYOTA VIOS LADY ONE MAKE RACE 2009 สนามที่ 5 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามบางแสน จ.ชลบุรี

14

เก่งต้องบวกเฮง! จะมีใครเชื่อหรือไม่ว่า เมื่อสองเท้าที่ก้าว ลงสู่สนามจะเกิดอะไรขึ้น หนทางข้างหน้าจะดี หรือแย่ ต่อให้มดี กี รีความแรงพ่วงท้าย handycap ที่เหนือกว่าคู่แข่ง อ่านเกมคู่ต่อสู้ได้ขาด แต่นั่น ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะแบเบอร์ เก่งต้อง บวกเฮงนั้นจริงเหรอ? เช่นเดียวกับ(ป้อ)อัจฉราพร พันธ์ุพาณิชย์ ทายาทโตโยต้าบางนา TBN แม้จะมีโอกาสคว้า ชัยชนะอยู่รำไรหลังจากที่เธอสามารถลงจับเวลา รอบคัดเลือก hot lap เพียงรอบเดียว ทำเวลาได้ ดีที่สุดอยู่ในตำแหน่งโพลพูสิชั่นในสนามที่ 4 เมื่อ กลางเดือนตุลาคมที่ จ.พิษณุโลกทีผ่ า่ นมา นับเป็น ครั้งแรกในรอบปีนี้ที่ (ป้อ)อัจฉราพร สามารถพิชิต ได้ แต่หนทางไม่ได้กลีบกุหลาบฉันใด เส้นทางที่ เธอจะไขว่คว้าแชมป์นั้นก็ไม่งายดายอย่างที่คิด เพราะอุ ป สรรคที่ ข วางหน้ า กอปรกั บ ความกดดั น ที่ รุ ม เร้ า ตั้ ง แต่ออกสตาร์ทไปได้แค่ รอบแรก ผ่ า นเข้ า โค้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นเข้ า ทางตรง อัจฉราพร ซึ่งขับนำอยู่โค้งด้านในก่อนจะตัดออก โค้งนอก ก็ถูก ทิพวรรณ ภู่ระยับ จากโรงโม่หิน ศิลาสานนท์ สระบุรี ซึ่งออกสตาร์ทในลำดับที่ 3 ไล่บี้ติดตูดจะเข้ามาแย่งไลน์ ก็ขับไปกระแทกถูก ด้านซ้ายของรถ อัจฉราพร ทำให้รถของอัจฉราพร

ไปกระแทกถังน้ำจึงเสียหลักกลับมากระแทกรถ ของทิพวรรณ ส่งผลให้รถของทิพวรรณไปกระแทก ชนกำแพงยาง ในขณะที่รถของพิมพรรณซึ่งออก สตาร์ทในลำดับที่ 2 ก็ตกอยูใ่ นวังวนนี้ ต้องใช้เวลา นำตัวเองออกมาอย่างระมัดระวัง เท่ า กั บ เปิ ด โอกาสให้ ร ถของ(น้ อ งอี ฟ ) กาญจนา ประกอบผล จาก TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM จากลำดั บ ที่ 4 พุ่ ง แซงขึ้ น ไปนำ เป็นหัวแถว แถมเกี่ยวก้อยเอา (ใหม่) สุคนธวา เกิ ด นิ มิ ต ร จากโตโยต้ า ที ม สตาร์ แ ละ ทั ต ติ ย า ฉัตรไชยเดช TMT RACING TEAM ตามมาเป็น อันดับ 2-3

แต่ผ่านไปได้ 3 รอบแรก น้องพิมพรรณ อาศัยความห้าวสาวน้อยวัยใสที่ฉุดกันไม่อยู่ ก็ไล่ ต้ อ นตามเก็ บ ที ล ะคั น ด้ ว ยการแซง ทั ต ติ ย า ในรอบที่ 5 และใหม่ - สุ ค นธวาในรอบที่ 6 แต่ พิมพรรณ ไม่หยุดแค่นั้น เธอยังมีลีลาการขับที่ ดุ ดั น รุ น แรงชนิ ด ที่ ผู้ ช มนั่ ง ไม่ ติ ด เก้ า อี้ กั น เลย เพราะเธอมั ก สร้ า งปรากฏการณ์ หรื อ น้ อ งๆ ปาฏิหาร์ยให้ได้เห็นอยู่ทุกแมทช์ เธอสามารถแซง กาญจนา ขึ้นมานำหัวแถวในรอบที่ 7 จนขับเข้า เส้ น ชั ย ในรอบที่ 20 ไปได้ ใ นที่ สุ ด ด้ ว ยเวลาที่ ทำได้ 16.38.699 นาที ทิ้งห่างอันดับ 2 กาญจนา อยู่ 6.017 วิ น าที ส่ ว นใหม่ - สุ ค นธวา นั้ น เธอ

[+]

25

29

50

55


ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส เลดี้ วันเมคเรซ สนามที ่ 4 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ สนามกองบิน 46 จ.พิษณุโลก อันดับ

เบอร์

ชื่อนักแข่ง

ทีมแข่ง

เวลา/นาที

จำนวนรอบ

1 2 3 4 5 6

35 29 80 25 55 33

พิมพรรณ หงษ์ปาน กาญจนา ประกอบผล สุคนธวา เกิดนิมิตร ศุภักษร ไชยมงคล ทัตติยา ฉัตรไชยเดช อัจฉราพร พันธ์ุพาณิชย์

BARA WINDSOR TRD ASIA-TOA-ONE NINE TEAM TOYOTA TEAM STAR SINGHA RACING SCHOOL T-MT RACING TEAM TBN RACING TEAM

16.38.699 16.44.806 16.45.388 17.00.578 17.15.635 17.22.243

20 20 20 20 20 20

รถหมายเลข 35 พิมพรรณ หงษ์ปาน ทำเวลาดีที่สุด 48.270 นาที รอบที่ 8

มี ทั้ ง lucky in love & lucky in game ซะอี ก เห็ น ที ตรัยธนิษฐ์ ฉิมตะวัน คงไม่เปลี่ยนใจจากพี่เลี้ยงทิพวรรณ หันมาดูแลใหม่-สุคนธวา กลางครันนะค๊า อิอิอิ) เป็นที่น่าเสียดายเมื่อสาวกระแต ศุภักษร ราชินี แวมไพร์แห่งตำนานโหดบนเวทีซูเปอร์สตาร์ ซีซั่น 2 รหัส S2 ต้องพลาดท่าตั้งแต่จับเวลารอบคัดเลือก ขับรถลื่น ไถลแถเข้าไปชนโค้ง ถึงกับหน้ารถยุบกันทีเดียว แต่เธอ ปลอดภัย ทำให้ลำดับสตาร์ทร่วงหล่นไปอยู่ลำดับที่ 6 แต่เมื่อผ่านเข้าสู่การแข่งขัน กระแต สามารถไต่อันดับ ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 4 ในขณะที่ ทัตติยา และอัจฉราพร จบการแข่ ง ขั น ในอั น ดั บ ที่ 5-6 ตามลำดั บ ส่ ว นน้ อ ง แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ จากโตโยต้าทีมสตาร์ และ ทิพวรรณ ภู่ระยับ นั้นไม่จบการแข่งขัน สนามสุ ด ท้ า ยนี้ จะชี้ ช ะตาว่ า ใครจะสามารถ พิชิตแชมป์โตโยต้า วีออส เลดี้ ประจำปีนี้ เพราะผู้ทำ คะแนนสะสมรวม 5 คนแรกมีโอกาสเท่าๆกัน เพราะเกม การแข่งขันอาจพลิกผันได้ จะมีก็แต่ กระแต-ศุ ภั ก ษร จะต้องจบการแข่งขันให้ได้ 1 ใน 3 อันดับแรกเท่านั้น จึงจะมีโอกาสคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ เท่ากับให้ของ ขวั ญ ชิ้ น ใหญ่ ใ นวั น ที่ 2 ธั น วาคมนี้ ซึ่ ง เป็ น วั น เกิ ด ของ ตัวเอง เห็นที ความเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องพกดวง และความเฮงมาในคราเดียวกัน รักใครตามไปเชียร์กัน ถึงขอบแทร็คกันเล้ย 25-29 พฤศจิกายนศกนี้….O

35

38

59

60

80

>>>

TOYOTA VIOS LADY

33

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

(VIOS LADY) คะแนนสะสมรวม 4 สนาม สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 ชื่อนักแข่ง คะแนนรวม อันดับ เบอร์ 9-10 พ.ค. 20-21 มิ.ย. 8-9 ส.ค. 17-18 ส.ค. 1 25 ศุภักษร ไชยมงคล 20 20 6 10 56 2 35 พิมพรรณ หงษ์ปาน 10 0 15 20 45 3 29 กาญจนา ประกอบผล 12 12 4 15 43 4 38 ทิพวรรณ ภู่ระยับ 8 15 20 DNF 43 5 33 อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ 15 8 12 6 41 6 80 สุคนธวา เกิดนิมิตร 6 0 10 12 28 7 55 ทัตติยา ฉัตรไชยเดช 3 10 0 8 21 8 60 ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 4 - 8 DNF 12 สามารถขึ้นมายืนโพเดี้ยมในอันดับ 3 ได้สำเร็จ (คนอะไร๊

15


MOTORSPORT FESTIVAL 2009

Motorsport Magazine  

Toyota Motorsport Festival 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you