Issuu on Google+

Observatori de l’Economia Local

Flaixos Infomensual Juny 2012 Dades bàsiques d'atur registrat Sabadell. Juny 2012 Total

Juny 12 20.263

∆ 11−12 1.538

∆ % 11−12 8,21

Per sexe Home

10.314

747

7,81

Dona Per edat

9.949

791

8,64

Fins a 24 anys

1.591

6

0,38

De 25 a 44 anys

9.895

492

5,23

45 i més

8.777

1.040

13,44

Fins a 3 mesos

4.912

379

8,36

De 3 a 6 mesos

2.963

35

1,20

De 6 a 9 mesos

2.191

311

16,54

De 9 a 12 mesos

1.705

253

17,42

De 12 a 24 mesos

3.754

69

1,87

Més de 24 mesos

4.738

491

11,56

Per durada de la demanda

Per nivell d'instrucció Sense estudis

130

24

22,64

Primaris incomplets

772

-26

-3,26

Primaris complets

2.285

110

5,06

Formació professional - Estudis secundaris

1.785

150

9,17

12.859

948

7,96

1.089

109

11,12

Educació general - Estudis secundaris Tèc. Profe. Superiors - Estudis post-secundaris Universitaris 1r cicle

505

78

18,27

Universitaris 2n. i 3r cicle

814

143

21,31

24

2

9,09 -2,72

Altres estudis post-secundaris Per sector econòmic Agricultura

143

-4

Indústria

4.092

61

1,51

Construcció

3.351

100

3,08

Serveis

11.581

1.179

11,33

Sense ocupació anterior

1.096

202

22,60

Per secció d'activitat econòmica (5 principals) Indústries manufactureres Construcció Activitats administratives i auxiliars Comerç a l'engròs i al detall Altres serveis

3.917 3.351 3.047 2.729 1.070

26 100 247 291 93

0,67 3,08 8,82 11,94 9,52

Per divisió d'activitat econòmica (5 principals) Activitats especialitzades construcció Comerç detall, exc. vehicles motor Activitats relacionades amb l'ocupació Construcció d'immobles Indústries tèxtils

1.738 1.659 1.603 1.339 969

93 162 105 16 -30

5,65 10,82 7,01 1,21 -3,00

Per ocupació Ocupacions militars Directors i gerents Professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats oficina comptables i administratius Treballadors restauració, personals i venedors Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres Artesans, treballadors indústries i construcció Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors Ocupacions elementals

6 279 967 1.736 2.422 3.214 104 3.720 2.063 5.752

4 50 149 148 170 334 14 223 86 360

200,00 21,83 18,22 9,32 7,55 11,60 15,56 6,38 4,35 6,68

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball.

La xifra de persones aturades a Sabadell, en finalitzar el mes de juny d’enguany, se situa en les 20.263 persones, 1.538 més que en el mateix moment de l’any anterior. La taxa de variació interanual de la ciutat (del 8,2%) se situa per sobre de la del Vallès Occidental (7,7%) i la del conjunt de la província (7,1%). Respecte del mes anterior, però, s’observa una davallada en el nombre d’aturats (-1,6%; 335 aturats menys). La taxa d’atur se situa en el 18,6%, 0,3 punts percentuals (pp.) per sota de la del mes anterior i 1,4 per sobre de la del mateix moment de l’any 2011. En relació amb l’atur segons el sexe, creix més l’atur femení (8,6%) que no pas el masculí (7,8%). El pes de l’atur femení se situa en el 49,1%, 0,2 punts percentuals per sobre del valor registrat un any abans. Pel que fa a l’atur segons l’edat, el major increment es produeix, de nou, en el cas de les persones de 45 anys i més, amb 1.040 aturats/des més en relació amb el mateix moment de l’any anterior (un 13,4% més). En segon terme, cal destacar el creixement de l’atur (5,2%) en el grup d’edats d’entre 25 i 44 anys, amb 492 nous aturats/des respecte a un any abans. En el cas dels més joves, la variació del nombre d’aturats és quasi bé inapreciable. Finalment, quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, l’augment més intens es registra en el sector serveis (11,3%; 1.179 aturats/des més), mentre que el menys intens s’observa a la indústria (1,5%; 61 aturats/des més). Amb tot, la variació més acusada es produeix, de nou, en el cas de les persones aturades sense ocupació anterior: 22,6% (202 aturats/des més).

1/4


Observatori de l’Economia Local

Variació interm ensual de l'atur registrat. Diversos àmbits territorials. Maig-Juny 2012

Variació interanual de l'atur registrat. Diversos àmbits territorials. Juny 2011 - 2012

-1,30 -1,35 -1,40 -1,45 -1,50 -1,55 -1,60 -1,65 -1,70

8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 Var. anual

Var. mensual Sabadell

Vallès Occidental

Província Bcn

Sabadell

Vallès Occidental

Província Bcn

Evolució de l'atur registrat per sexe Sabadell. Juny 2010 - 2012

Evolució de la taxa d'atur Sabadell. Juny 2010 - 2012 20

11.000

18

10.000

16

9.000

14

8.000

12

7.000

10

Homes

Maig

Març

Nov.

Gener

Juliol

Setembre

Maig

Març

Gener

Setembre

Novembre

Maig

Juny 12

Abril

Febrer

Desembre

Octubre

Agost

Juny

Abril

Febrer

Octubre

Desembre

Agost

Juny

Juliol

6.000

8

Dones

Com es pot veure en el Diagrama d’Informació Provincial (DIL) del mes d’abril, la taxa d’atur de Sabadell segueix sent superior a la mitjana provincial (en 2,8 pp) i el seu creixement interanual també se situa per sobre del registrat en el cas del conjunt de la província.

Diagram a d'Inform ació Provincial Atur juny 2012 140 Mataró 130 Terrassa Vic

120 Manresa Granollers 110

Sabadell Vilafranca Igualada Vilanova

Berga

100 -6

-4

-2

0 90

80 Barcelona

2Sant Feliu4 de Llobregat

6

El nivell indica si el municipi se situa per sobre o per sota de la mitjana de la província de Barcelona (amb el límit ubicat en el 100), mentre que l'evolució indica si l'indicador ha crescut més o menys respecte a la província de Barcelona (si creix més se situarà a la dreta del gràfic i si creix menys, a l'esquerra). Els colors, de més favorable a menys favorable, són: Verd – Evolució i Nivell favorables Blau – Evolució desfavorable / Nivell favorable Taronja – Evolució favorable / Nivell desfavorable Vermell – Evolució i Nivell desfavorables

2/4


Observatori de l’Economia Local

Dades bàsiques de contractació Sabadell. Juny 2012 Total

Juny 12 3.229

∆ 11−12 100

∆ % 11−12 3,20

Per sexe Home 1.594 31 1,98 Dona 1.635 69 4,41 Per edat Fins a 24 anys 834 27 3,35 De 25 a 44 anys 1.905 41 2,20 45 i més 490 32 6,99 Per sector econòmic Agricultura 1 1 Indústria 236 18 8,26 Construcció 257 -21 -7,55 Serveis 2.735 102 3,87 -729 Per durada del contracte Fins a 1 mes 1.055 -23 -2,13 D'1 a 3 mesos 485 -10 -2,02 De 3 a 6 mesos 326 -39 -10,68 De 6 a 12 mesos 79 1 1,28 De 12 a 18 mesos 1 0 0,00 De 18 a 24 mesos 1 -2 -66,67 Més de 24 mesos 13 -2 -13,33 Indeterminada 961 160 19,98 Indefinits 308 15 5,12 Per nivell d'instrucció -493 Sense estudis 68 -85 -55,56 Primaris incomplets 67 -79 -54,11 Primaris complets 300 300 0,00 Formació professional - Estudis secundaris 335 60 21,82 Educació general - Estudis secundaris 1.758 -219 -11,08 Tèc. Profe. Superiors - Estudis post-secundaris 103 -1 -0,96 Universitaris 1r cicle 283 32 12,75 Universitaris 2n. i 3r cicle 288 65 29,15 Altres estudis post-secundaris 27 27 0,00 Per ocupació Ocupacions militars 0 0,00 0,00 Directors i gerents 13 5,00 62,50 Professionals científics i intel·lectuals 258 22,00 9,32 Tècnics i professionals de suport 371 50,00 15,58 Empleats oficina comptables i administratius 562 6,00 1,08 Treballadors restauració, personals i venedors 959 6,00 0,63 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 2 0,00 0,00 Artesans, treballadors indústries i construcció 225 38,00 20,32 Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors 119 -18,00 -13,14 Ocupacions elementals 720 -9,00 -1,23 Per grandària de l'empresa D'1 a 5 584 24 4,29 De 6 a 10 252 -5 -1,95 De 11 a 25 355 5 1,43 De 26 a 50 168 -74 -30,58 De 51 a 100 302 82 37,27 De 101 a 500 412 -59 -12,53 De 501 a 1000 306 26 9,29 Més de 1000 780 83 11,91 Sense especificar 70 18 34,62 Per tipus de contracte Ordinari temps indefinit 168 16 10,53 Foment de la contractació indefinida 13 -13 -50,00 Indefinit minusvàlids 2 2 0,00 Convertits en indefinits 125 10 8,70 Obra o servei 816 114 16,24 Eventuals circumstàncies producció 1.455 -101 -6,49 Interinitat 595 58 10,80 Temporals bonificats minusvàlids 6 0 0,00 Inserció 0 0 0,00 Relleu 2 -1 -33,33 Jubilació parcial 5 -3 -37,50 Substitució jubilació 64 anys 0 -1 0,00 Pràctiques 11 2 22,22 Formació 2 -3 -60,00 Altres 29 20 222,22 Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball.

La contractació laboral fa una embranzida durant el mes de juny i assoleix la xifra dels 3.229 contractes, un 3,2% més respecte del mateix de 2011 (100 contractes més). Intermensualment, aquest augment encara és més significatiu (18,2%; 496 contractes més). Pel que fa a la contractació segons sexe, la contractació femenina (1.635 contractes) supera, de nou, la masculina (1.594 contractes). L’augment interanual també ha estat superior en el cas de les dones (4,4%; 69 contractes més) respecte dels homes (2%; 31 contractes més). Quant a la contractació segons l’edat, tots els grups d’edat registren un increment en el període observat, el més significatiu dels quals (en termes relatius) és el dels majors de 44 anys (7%; 32 contractes laborals més). En relació amb la tipologia de la contractació, l’augment més significatiu es localitza en els contractes de durada indeterminada (20%; 160 contractes més). La resta de tipologies de contractació temporal registren una variació negativa respecte d’ara fa un any. D’altra banda, la contractació indefinida apunta un lleu augment en el període observat (5,1%; 15 contractes més). Així doncs, el pes de la contractació indefinida se situa en el 9,5% del total de contractes signats en el mes de juny d’enguany. Finalment, i en relació amb l’activitat, el sector serveis és el que concentra un major nombre de contractes (84,7%) i el que més en genera (3,9%; 102 contractes més). En canvi, la construcció segueix amb xifres negatives (-7,6%; 21 contractes menys).

3/4


Observatori de l’Economia Local

Variació interanual de la contractació Diversos àmbits territorials. Juny 2011 - 2012

Variació interm ensual de la contractació Diversos àmbits territorials. Maig-Juny 2012 20,0

5,0

15,0

0,0 -5,0

10,0

-10,0 5,0

-15,0

0,0

-20,0 Var. mensual Sabadell

Vallès Occidental

Var. anual Província Bcn

Sabadell

Evolució contractació a Sabadell. Mitjanes m òbils d'am plada 12 Abril 2000 - Juny 2012

Vallès Occidental

Província Bcn

Evolució dels contractes temporals i indefinits a Sabadell. Juny 11-12

6.500 6.000 5.500 5.000

100%

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

40%

80% 60%

20%

Diagram a d'Inform ació Provincial Contractació temporal juny 2012 110 108 Vilanova i106 la Geltrú 104

Berga

Igualada Granollers

Manresa 102 Sabadell Terrassa Vilafranca 100 Mataró -3 Barcelona -1 98 1 3 5

-5

96

Vic

Sant Feliu 94 de Llobregat 92 90

Temporals

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener 12

Desembre

Octubre

Novembre

Agost

Setembre

Juny

Juliol

Abril 00 Oct. 00 Abril 01 Oct. 01 Abril 02 Oct. 02 Abril 03 Oct. 03 Abril 04 Oct. 04 Abril 05 Oct. 05 Abril 06 Oct. 06 Abril 07 Oct. 07 Abril 08 Oct. 08 Abril 09 Oct. 09 Abril 10 Oct. 10 Abril 11 Octubre Abril 2012

0%

Indefinits

El pes de la contractació temporal a Sabadell se situa per sobre del presentat pel total provincial, en concret 1 pp. Així mateix, l’evolució interanual d’aquest indicador esdevé desfavorable, si es compara amb el conjunt de la província. El nivell indica si el municipi se situa per sobre o per sota de la mitjana de la província de Barcelona (amb el límit ubicat en el 100), mentre que l'evolució indica si l'indicador ha crescut més o menys respecte a la província de Barcelona (si creix més se situarà a la dreta del gràfic i si creix menys, a l'esquerra). Els colors, de més favorable a menys favorable, són: Verd – Evolució i Nivell favorables Blau – Evolució desfavorable / Nivell favorable Taronja – Evolució favorable / Nivell desfavorable Vermell – Evolució i Nivell desfavorables

4/4


Infomensual - Juny