Universiteit van Tilburg

Page 1

UNIVERSITEIT VAN TILBURG Adres: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg (Postbus 90153, 5000 LE Tilburg) Website: http://www.tilburguniversity.edu Aantal studenten: 1.804 Aantal medewerkers (FTE): 13.153

Groene Leonardo’s, praktische realisten met een groen hart

SCORE

3/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 0/1 1/8 0/7 0/4 0/1

Ken je de Groene Leonardo’s al? Dit is een groep medewerkers en studenten van de universiteit Tilburg met een groen hart die werken aan een duurzame campus. De eerste Groene Leonardo’s volgden een masterclass bij Joris Luyendijk. Ze onderzochten hoe duurzaam de campus op dat moment was en blogden over de resultaten. Dit was niet zonder succes, inmiddels heeft het Tilburg Sustainability Center zich bij hen aangesloten. De activiteiten van de Groene Leonardo’s bestaan onder andere uit het organiseren van een Groene Leonardolunch. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er bijvoorbeeld gebrainstormd over groene ideeën die in één dag uitvoerbaar zijn, zoals een plasticloze dag, vegetarisch eten verkopen op de campus en mensen stimuleren hun afval te scheiden. Daarnaast organiseren ze de Landelijke Genoegdag, de eerstvolgende vind plaats op zaterdag 17 maart. Dit is een bijeenkomst voor mensen die vinden dat een wereld met enkel economische groei als doel niet haalbaar is. Het doel is om krachten te bundelen om de wereld duurzaam te veranderen, vanuit een bottom-up approach. Bron: http://www.degroeneleonardos.nl/02/ doen-de-landelijke-genoegdag/


Management & Beleid

2/3

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.tilburguniversity. edu/nl/over-tilburg-university/profiel/strategischplan2010-2013/

De drie hoofdthema’s van de UvT voor haar strategisch beleid zijn kwaliteit, relevantie en internationalisering (p7, Strategisch plan 2010-2013). Op het gebied van huisvesting wil de UvT een bijdrage leveren aan duurzaamheid middels een bewustwordingscampagne gericht op zuinig energiegebruik, vermindering van afval en tegengaan van verspilling (p36, Strategisch plan 2010-2013).

http://www.tilburguniversity. edu/nl/jaarverslag2010.pdf

mheidsprojecten. In het kader van deze doelstelling stond het Duurzaamheidsplan op de bestuursagenda van 2010 (p23, Jaarverslag 2010).

http://www.tilburguniversity. edu/nl/thema/duurzaamheid/

De website van de UvT heeft een aparte themapagina waar nieuws, onderzoeksinformatie en andere informatie over het thema ‘Duurzaamheid en Samenleving’ bijeengebracht zijn.

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/

De UvT heef een eigen onderzoekscentrum Tilburg Sustainability Centre. Het doel van het TSC is de expertise op het gebied van duurzaamheid op de UvT te bundelen, te focussen en internationaal op de kaart te zetten. In 2010 organiseerde het TSC een duurzaamheidsweek op de campus (zie ook p42-43, Jaarverslag 2010).

http://www.degroeneleonardos.nl/wie-zijn-wij/

De Groene Leonardo’s is een groeiende groep medewerkers en studenten van de UvT met een groen hart die werken aan een duurzame campus. Ze hebben een eigen website waar alle informatie over duurzaamheid en de campus bijeengebracht worden, incl. informatie over participatie initiatieven, zoals een Groene Actie Lunch.

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT specificeert geen criteria voor financiële investeringen op de website, in het jaarverslag (2010), begrotingsplan 2011 of Strategisch plan 2010-2013.

JA

?

http://www.tilburguniversity. En de UvT communiceert niet waar ze haar edu/students/administration/ bankzaken heeft. Ten behoeve van studentenzabanks/ ken (voor buitenlandse studenten) werkt de UvT samen met de Rabobank.

Onderwijs

0/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.tilburguniversity. edu/nl/over-tilburg-university/

De slogan van de UvT is ‘Understanding Society’. Op de webpagina ‘Over Tiburg University’ stelt de UvT dat complexe maatschappelijke vraagstukken zoals o.a. innovatie, duurzaamheid en vergrijzing vragen om analyses en oplossingen. De UvT wil met toponderzoek en excellent onderwijs een bijdrage leveren aan een betere samenleving.De UvT specificeert niet op welke wijze duurzaamheid deel uitmaakt van het onderwijs.


CO2 uitstoot & Energie

1/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UvT publiceert niet of ze beleid heeft om CO2 uitstoot te reduceren. Er zijn geen gegevens gevonden op website en in de verslagen van de UvT waarin doelen en planning zijn opgenomen. Het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

Op de website en in de verslagen van de UvT wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT heeft zich voorgenomen jaarlijks een rapport op te stellen met een overzicht van de energiestromen. De gegevens van 2010 (of later) zijn niet online te vinden.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http:www.tilburguniversity. edu/

Zie toelichting bij 8.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

Sinds 2009 koopt de UvT 100% groene stroom in.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT specificeert niet welk type groene stroom zij inkoopt of om welk type certificaten het gaat.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT publiceert geen informatie over de opwekking van hernieuwbare energie door eigen middelen in 2010.


Milieu 0/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT publiceert op de website en in de verslagen geen informatie over het milieubeleid.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT heeft zich voorgenomen jaarlijks een rapport op te stellen met een overzicht van de energiestromen, waaronder ook waterverbruik. Deze gegevens van 2010 (of 2011) zijn niet online te vinden.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT houdt gescheiden inzameling van papier, karton, gevaarlijk afval als batterijen, cartridges, glas en hout. De UvT publiceert geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of afvoeren van chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

Op de website en in de verslagen publiceert de UvT niet wat de omvang van het afval is.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT publiceert op de website en in de verslagen geen gegevens over de verandering van het afval t.o.v. het vorig jaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http:www.tilburguniversity. edu/

De UvT vermeldt dat de kwaliteit van de managementinformatie in het algemeen op dit moment nog ontoereikend is en dat men in overleg met de gebruikers, de bruikbaarheid van de beschikbare informatie en de behoefte aan aanvullende informatie in kaart gaat brengen (p33, Strategisch plan 2010-2013). Het is niet duidelijk of de UvT werkt met een externe controle van het milieu management systeem.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

0/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT heeft zich middels een convenant gecommitteerd om in 2012 50% duurzaam in te kopen. Het inkoopbeleid met daarin minimum duurzaamheidseisen is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT vermeldt op de website en in de verslagen niet hoeveel de UvT al duurzaam inkoopt.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieu-gecertificeerd papier.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.tilburguniversity. edu/nl/over-tilburg-university/profiel/strategischplan2010-2013/

De UvT volgt bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen het convenant duurzaam bouwen (p36, Strategisch plan 2010-2013). De UvT specificeert niet de duurzaamheidscriteria die hieraan verbonden zijn.

http://www.tilburguniversity. edu/nl/over-tilburg-university/profiel/jaarverslagen/ begroting2011.pdf

De UvT vermeldt dat zij een startnotitie duurzaamheidsbeleid huisvesting zal opstellen (tijdschema april 2011), waarin de UvT haar ambities zal vaststellen op het gebied van duurzaam bouwen en beheren; afvalstromen in kaart zal brengen en een afvalbeheersplan zal opstellen. Deze notitie is niet publiekelijk toegankelijk.

http://www.tilburguniversity. edu/research/institutes-andresearch-groups/tsc/greencampus/

De UvT heeft wel beleid dat renovatie en herinrichting van kantoorruimte en andere campusruimte op een energie-efficiĂŤnte basis moet gebeuren. Er wordt niet gespecificeerd wat dit beleid behelst. En de UvT heeft als beleid dat bij renovaties oude TL-lampen worden vervangen door energie efficiĂŤnte lampen, waardoor het energieverbruik gereduceerd wordt. Uit vooronderzoek blijkt dat dit project zich in drie jaar zal terugverdienen.

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.