Page 1

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Adres: Spui 21, 1012 WK Amsterdam (Postbus 19268, 1000 GG Amsterdam) Website: http://www.uva.nl Aantal studenten: Aantal medewerkers (FTE):

UvA pionier op het gebied van C02-neutraal computeren

SCORE

4/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 1/8 0/7 0/4 0/1

De Universiteit van Amsterdam kent vele onderwijsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid. In vrijwel alle faculteiten wordt aan dit onderwerp aandacht besteed en gestreefd naar meer betrokkenheid bij het onderwerp. Zo wordt milieurecht, sustainable management, globalisering en biodiversiteit, watermanagement en duurzame chemie gedoceerd. Wat betreft bedrijfsvoering: het Roeterseilandcomplex beschikt als eerste in Nederland over een CO2-neutrale computerzaal. Dankzij tl-spaarlampen, LED-verlichting en energiebesparende computerinstellingen wordt in de zaal nu de helft minder stroom verbruikt. Daarnaast zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het complex. Samen met nog te plaatsen windturbines in het Sciencepark Amsterdam wordt hiermee de overige energie voor de zaal opgewekt, zodat de CO2 uitstoot tot nul wordt gereduceerd. De CO2-neutrale computerzaal is een initiatief van UvA-studenten. Bron:http://www.uva.nl/over_de_uva/ duurzaamheid/object.cfm/364B8E8B-1321-B0BEA45A5A9849BD75F5


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

JA

http://www.uva.nl/over_de_ uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering.cfm

Op de website van de UVA onder ‘Over de UVA’ is te lezen hoe de UVA duurzaamheid betrekt in haar bedrijfsvoering, voor energie, inkoop en bouw- en verbouw.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

JA

http://www.uva.nl/over_de_ uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering.cfm

De UVA heeft een pagina met daarop nieuws over duurzaamheid in en om de UVA.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

?

http://www.uva.nl

De UVA vermeldt geen duurzaamheids- of maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen.

http://www.uva.nl/template/downloadAsset. cfm?objectid=5B2C3C2E8873-4E76-B6958C2072D14A17

De UVA heeft een lopende rekening bij de Deutsch Bank (tot 1 april 2010 ABN Amro Bank) (p88, Jaarrekening 2010). En de UVA heeft leningen uitstaan bij de Deutsche Bank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (p.42, Jaarrekening 2010).

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.uva.nl/over_de_ uva/duurzaamheid/onderwijs.cfm

Op de portal ‘Over de UVA’ is te lezen hoe de UVA aandacht besteedt aan duurzaamheid op de meeste faculteiten en streeft naar betrokkenheid bij het onderwerp. Inhoudelijk worden de thema’s milieurecht, ‘sustainable management’, globalisering en biodiversiteit, watermanagement en duurzame chemie gedoceerd.

http://www.uva.nl/over_de_ uva/duurzaamheid/onderwijs.cfm

Binnen verschillende bachelor- en masteropleidingen worden cursussen aangeboden die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Zo is er het bachelorprogramma ‘Future Planet Studies’, een interdisciplinaire beta-gamme opleiding gericht op milieuproblemen. Vanuit de faculteit der Rechtsgeleerdheid is er het vak en de masteropleiding ‘Omgevingsrecht’. De faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen biedt een bachelor- en masteropleiding Sociale Geografie en Planologie aan, waarbij duurzaamheid in veel vraagstukken centraal staat. Verder worden de vakken ‘Sustainable Management’ en ‘Strategy and Sustainability’ gegeven bij respectievelijk de bachelor Economie en Bedrijfskunde en de master Bedrijfskunde. Als laatste biedt de UVA binnen de master Business Administration de track ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid’ aan.

Onderwijs

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.


CO2 uitstoot & Energie

1/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.uva.nl/over_de_ uva/publicaties/jaarverslagen.cfm/7370350E-AEF34553-B2CD5972207358E7

De UVA stelt zich een CO2-uitstootreductie van 40% voor 2025 ten doel (t.o.v. 2005) (p26, Jaarverslag 2010 en p33, Instellingsplan 20112014).

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/362456DC-1321-B0BEA41284987AFB384D

De UVA publiceert een document waarin maatregelen voor energiebesparing in de gebouwen van de UVA zijn opgesomd en waarin is berekend hoeveel CO2 uitstoot er met deze maatregelen wordt vermeden over de periode 2009-2012. Een tijdspad waarin is vastgelegd welke maatregelen wanneer en bij welke gebouwen worden uitgevoerd, ontbreekt. En het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.uva.nl

Op de website en in de verslagen van de UVA wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.uva.nl

De UVA communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren. Er is wel een artikel over CO2 compensatie van de postbezorging, echter dit is alleen te lezen via de medewerkersportal.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/36152E13-1321-B0BEA46313DD7BCD6000

De UVA rapporteert op haar website en in verslagen niet over haar energieverbruik.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/36152E13-1321-B0BEA46313DD7BCD6000

Zie toelichting bij 8.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/36152E13-1321-B0BEA46313DD7BCD6000

Op de website geeft de UVA aan in het bezit te zijn van groencertificaten voor de inkoop van groene energie. En de UVA vermeldt elektrische energie te betrekken die is opgewekt met waterkracht. De UVA specificeert niet welk aandeel de inkoop van groene stroom heeft.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/36152E13-1321-B0BEA46313DD7BCD6000

Zie toelichting bij 10.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

JA

http://www.uva.nl/over_de_ uva/duurzaamheid/object. cfm/364B8E8B-1321-B0BEA45A5A9849BD75F5

In het kader van het project ‘CO2-neutrale computerzaal’ heeft de UVA zonne-energie panelen op het dak geplaatst. En er zullen windturbines op het Sciencepark Amsterdam worden geplaatst.


Milieu 0/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.uva.nl

Op de website van de UVA is geen publiek milieubeleid beschikbaar.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/36152E13-1321-B0BEA46313DD7BCD6000

Op de website van de UVA is geen publiek milieubeleid beschikbaar.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.uva.nl

De UVA publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.uva.nl

De UVA publiceert op de website of in de verslagen geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http://www.uva.nl

Op de website en in de verslagen communiceert de UVA niet over de hoeveelheid afval die zij jaarlijks produceert.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.uva.nl

De UVA publiceert op de website en in de verslagen geen gegevens over de verandering van het afval t.o.v. het vorig jaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.uva.nl

Op de website en in de verslagen geeft de UVA niet aan of zij werkt met een (extern) gecontroleerd milieu management systeem.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

0/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/44ACE5F2-1321-B0BE6841FC4E91C62A2D

De UVA heeft zich middels een convenant gecommitteerd om in 2012 50% duurzaam in te kopen. Het document duurzaam inkoopbeleid van de UVA is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/44ACE5F2-1321-B0BE6841FC4E91C62A2D

Op de website en in de verslagen benoemt de UVA niet welk gedeelte er duurzaam wordt ingekocht.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/bedrijfsvoering. cfm/44ACE5F2-1321-B0BE6841FC4E91C62A2D

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.uva.nl/ over_de_uva/duurzaamheid/duurzaamheid. cfm/11C22999-01F5-4BF7B43443A06E25C42A

Voor de print-, kopieer- en scanvoorzieningen gebruikt het Facilitair Centrum van de UVA papier dat CO2-neutraal geproduceerd en chloorvrij geproduceerd is en het keurmerk FSC heeft. De UVA geeft niet aan welk papier voor drukwerk van readers wordt gebruikt. De UVA heeft wel een aantal maatregelen getroffen om het paperverbruik te verminderen, zoals standaard dubbelzijdig afdrukken instellen op de printer.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.ou.nl

Op de website en in de verslagen publiceert de OU geen beleidsdocument voor nieuwbouw of renovatie waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan.

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.

UvA  

uva amsterdam