Page 1

UNIVERSITEIT UTRECHT Adres: Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht (Postbus 80125, 3508 TC Utrecht) Website: http://www.uu.nl Aantal studenten: 30.344 Aantal medewerkers (FTE): 5.444

Zelfverbouwde cateringproducten voor Utrechtse studenten

SCORE

3/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 0/8 0/7 0/4 0/1

In samenwerking met het “Utrecht Sustainability Institute” is de Universiteit Utrecht het initiatief “De Duurzame Uithof’” gestart met als doel vooral het ontwikkelen van een duurzame campus. Daarnaast is het ook een platform voor Utrechtse studenten om binnen hun opleiding projecten te doen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de instellingen in De Uithof. Op de Dag van de Duurzaamheid afgelopen november 2011 werd er door de universiteit en hogeschool een wedstrijd georganiseerd voor studenten die draaide om het beste idee voor een duurzame campus. Aan ideeën schoot het de studenten niet tekort. Ter begeleiding was er een duurzaamheidprogramma opgesteld waarin de studenten methodiek aangeboden werd rondom de thema’s energie, mobiliteit en “greening the campus”. De deelnemers kwamen van verschillende disciplines, drie teams met het beste voorstel werden uitgekozen. Deze teams zijn nu bezig met de uitwerking van echte businessplannen in samenwerking met onder andere een ingenieursbureau. We kunnen een groene metropool met recreatiemogelijkheden verwachten, een kanaal door het hart van de campus om overtollig regenwater op te vangen en kassen op de daken waar eigen producten voor de catering worden verbouwd. Dat belooft veel goeds voor de Utrechtse studenten! Bron:http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/StudentenveranderenUtrechtScienceParkineengroenemetropool.aspx


Management & Beleid

2/3

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU benoemt dat de doelstellingen t.a.v. duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het werkprogramma duurzaamheid (p11, Jaarverslag 2010).

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/Strategisch_ Plan_2009-2013.pdf

In het Strategisch Plan zijn doelstellingen opgenomen voor een duurzame bedrijfsvoering, waarvoor beleidsuitgangspunten zijn opgesteld (p47, Strategisch Plan 2009-2013).

http://www.uu.nl/faculty/ Daarnaast streeft de UU naar een duurzame geosciences/NL/ucad/projec- Uithof in 2040. ten/duurzameuithof/Pages/ default.aspx De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

Onderwijs

JA

http://www.uu.nl/university/ utrecht/nl/profielenmissie/denkduurzaam/Pages/ default.aspx?refer=/denkduurzaam

De UU biedt studenten via de portal ‘denk dUUrzaam’ de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de UU in relatie tot duurzaamheid.

http://www.uu.nl/NL/ Actueel/Pages/StudentendenkenmeeoverduurzametoekomstUniversiteitUtrecht. aspx

Deze virtuele denktank is via Linked-in toegankelijk en werd op de dag van de duurzaamheid in 2009 geopend. De beste ideeën werden beloond met een prijs om dit te realiseren.

?

http://www.uu.nl

De UU vermeldt geen duurzaamheids- of maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen. En de UU vermeldt op haar website en in de verslagen niet dat zij haar bankzaken bij een duurzame bank heeft.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU benoemt in dat duurzaamheid een speerpunt is in onderzoek, onderwijs en valorisatie van de UU (p11, Jaarverslag 2010). De UU specificeert niet op welke wijze duurzaamheid deel uitmaakt van het onderwijs.

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Bestuurenorganisatie/collegevanbestuur/ Documents/UU_B5_jaarbeeld_engels2.pdf

De UU benoemt dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is in het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de UU (p7, Overall Impression 2010).

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.


CO2 uitstoot & Energie

0/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

Op de website of in de verslagen geeft de UU geen concreet tijdspad weer om haar CO2 uitstoot te reduceren. De UU benoemt dat de efficiencyplannen in het EEP worden ingezet als kader bij de ontwikkeling van de vastgoedprogramma’s en de uitwerking van de onderliggende projecten. In het EEP wordt efficiÍnt gebruik van energie in de gebouwen gestimuleerd (p47, Jaarverslag 2010). Het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.uu.nl

Op de website en in de verslagen van de UU wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.uu.nl

De UU communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU geeft inzicht in het energieverbruik d.m.v. relatieve cijfers (p47, Jaarverslag 2010). Op de website en in verslagen van de UU zijn geen absolute cijfers van elektriciteits- en gasverbruik gevonden.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU vermeldt dat het gecorrigeerde primaire energieverbruik van het energiebedrijf in 2010 met bijna 2,5% is afgenomen t.o.v. 2009. In absolute zin is het primaire energieverbruik echter met 9,6% gestegen en dit is hoger dan de gemiddelde toename van 3,5% van alle universiteiten. De UU benoemt een energie-efficiency van 8% t.o.v. 2005 te hebben gerealiseerd (p47, Jaarverslag 2010).

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

Op de Uithof maakt de UU gebruik van een warmte- en koudeopslag (WKO) voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In 2010 heeft dit een besparing van 7.565 GJ opgeleverd, wat ongeveer gelijk staat aan 1% van het totale energiegebruik van de UU (p48, Jaarverslag 2010)

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.uu.nl

Op de website en in de verslagen communiceert de UU niet of de UU groene stroom inkoopt.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.uu.nl

Zie toelichting bij 10.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

?

http://www.uu.nl

De UU publiceert geen informatie over de opwekking van hernieuwbare energie door eigen middelen in 2010.


Milieu 0/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

Een van de actielijnen die in het Strategisch Plan zijn opgesteld om de UU als een organisatie met een duidelijk duurzaamheidprofiel te profileren is het uitvoeren van het Milieuprogramma 2013 (p47, Jaarverslag 2010). Dit programma is niet publiekelijk beschikbaar via de website van de UU.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http://www.uu.nl

Op de website en in de verslagen rapporteert de UU niet hoeveel het waterverbruik is.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.uu.nl

De UU publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.uu.nl

De UU publiceert op de website of in de verslagen geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http://www.uu.nl

Op de website en in de verslagen van de UU wordt niet vermeld waarmee de afval hoeveelheid is veranderd t.o.v het afgelopen jaar.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.uu.nl

De UU publiceert op de website en in de verslagen geen gegevens over de verandering van het afval t.o.v. het vorig jaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.uu.nl

Op de website en in de verslagen geeft de UU niet aan of zij werkt met een (extern) gecontroleerd milieu management systeem.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

0/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU stelt zich tot doel dat ten minste 50% van het jaarlijkse inkoopvolume duurzaam is (p47, Jaarverslag 2010). Het volledige inkoopbeleid met minimum duurzaamheidscriteria is niet beschikbaar via de website van de UU.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

De UU benoemt dat zij 50% duurzaam wil inkopen (p47, Jaarverslag 2010). Op de website en in de verslagen van de UU is niet terug te vinden of dit doel wordt gehaald.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.uu.nl

De UU communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieu-gecertificeerd papier.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.uu.nl/university/ utrecht/NL/Profielenmissie/ Documents/UU_JVsl_2010_ web.pdf

In het kader van duurzame ontwikkeling is de UU een aantal initiatieven gestart, zoals ‘De Duurzame Uithof’ (p51, Jaarverslag 2010). En het opzetten van een duurzaam gebouwd R&D-centrum i.s.m. Danone (p55, Jaarverslag 2010). De UU specificeert niet welke duurzaamheidscriteria hierbij gelden. Bij verbouwingen van monumentale panden besteedt UU aandacht aan efficiënt energiegebruik in relatie tot comfort (in overleg met monumentenzorg en gemeente) (p43, Jaarverslag 2010). De UU publiceert geen beleidsdocument voor nieuwbouw of renovatie waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan.

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.

Universiteit Utrecht  
Universiteit Utrecht  

utrecht universiteit

Advertisement