Universiteit Twente

Page 1

UNIVERSITEIT TWENTE Adres: Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede (Postbus 217, 7500 AE Enschede) Website: http://www.utwente.nl Aantal studenten: 9.002 Aantal medewerkers (FTE): 2.868

Waterbesparende foefjes op de Universiteit Twente

SCORE

3/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 0/8 0/7 0/4 0/1

Bijna een kwart van de mensheid heeft geen toegang tot schoon en veilig water. Eigenlijk is het dus te gek voor woorden dat Nederlanders schoon drinkwater gebruiken om alle wc’s mee door te spoelen. Die 8 liter die een gemiddelde spoelbeurt kost, is bijna twee keer zoveel als de hoeveelheid water dat een gemiddelde Gambiaan gebruikt per dag! De Universiteit Twente zag in dat er op dit punt heel wat water bespaard kan worden. Er bestaan namelijk urinoirs zonder wateraansluiting die dus helemaal geen water verspillen! Dankzij slimme technieken met biologisch afbreekbare stofjes blijven deze urinoirs gelukkig wel schoon en geurvrij. In december 2011 plaatste de universiteit haar eerste watervrije urinoirs. Omdat er geen water gebruikt hoeft te worden om door te spoelen en er ook nog eens veel minder schoongemaakt hoeft te worden bespaar je meer water dan de gemiddelde Gambiaan ooit in zijn hele leven zal gebruiken. Goed idee van die Twentse universiteit! Bron: http://www.utwente.nl/duurzamecampus/water/watervrije_urinoirs.docx/


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

JA

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/beleid/ beleid/missie-1.doc/

De UT heeft een specifieke duurzaamheidsmissie. De UT wil met innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid komt met name terug in de core business van onderzoek en onderwijs, maar wordt ook zoveel mogelijk toegepast in de bedrijfsvoering.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

JA

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/

Er is een aparte duurzaamheidswebsite van de UT. Hier worden studenten en medewerkers geinformeerd over verschillende duurzaamheids initiatieven en activiteiten, en uitgenodigd zelf mee te denken d.m.v. een prijsvraag. De groene campus van de UT fungeert als een ‘living lab’ waar zoveel mogelijk bevindingen uit het eigen onderzoek in de praktijk worden toegepast.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

?

http://www.utwente.nl

Op de website van de UT is geen informatie terug te vinden over duurzaamheidscriteria voor financiële investeringen. Het is niet duidelijk of de UT haar bankzaken bij een duurzame bank heeft. De UT heeft wel een overeenkomst met de ABN Amro bank om een rekening te openen voor buitenlandse studenten.

Onderwijs

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/beleid/ beleid/missie-1.doc/

In de duurzaamheidsmissie van de UT staat dat duurzaamheid in elke opleiding systematisch aandacht krijgt, zodat elke student ermee in aanraking is geweest en het kan toepassen in zijn/haar professionele leven.

http://www.utwente.nl/mb/ cstm/education/minor/Module_1.doc/

De UT biedt een cursus aan genaamd Fundamentals of Sustainable Development. Deze cursus is onderdeel van de Minor ‘Sustainable Development in Developing Countries.


CO2 uitstoot & Energie

0/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.utwente.nl/hr/ info_voor/medewerkers/ arbo/VGM/Milieu/energievisie_def.pdf

De UT heeft als doelstelling haar energiebesparing te gaan uitdrukken in CO2 besparingsequivalenten, maar doet dit momenteel nog niet (p3, Energievisie 2010). De UT publiceert geen actieplan voor reductie van de CO2 uitstoot. De UT heeft haar energievisie gepubliceerd op de website met hierin ambities om duurzaamheid op en rondom de campus te realiseren. Het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.utwente.nl

Op de website en in de verslagen van de UT wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.utwente.nl

De UT communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/energie_en_materiaal/energie_ en_materiaal.doc/news2. html#newsstart

De UT communiceert op de website dat zij jaarlijks 34657 MWh energie verbruikt. Er wordt geen referentiejaar genoemd en geen specificatie van gasverbruik.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.utwente.nl

De UT publiceert geen cijfers over het primair energieverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/energie_ en_materiaal/

De UT communiceert op haar website diverse voorbeelden van energiebesparende maatregelen op de campus, zoals het gebruik van zonnepanelen om water voor het sportcentrum te verwarmen. De TU/d rapporteert niet of er ook (een deel) groene stroom wordt ingekocht.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/energie_ en_materiaal/

Zie toelichting bij 10.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

?

http://www.utwente.nl/hr/ info_voor/medewerkers/ arbo/VGM/Milieu/energievisie_def.pdf

De UT wil werken met verschillende hernieuwbare energiebronnen. In de energievisie worden wind, zon en biomassa genoemd (p3). Op de website en in de verslagen benoemt de UT niet dat er al eigen opwekking plaatsvindt.


Milieu 0/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.utwente.nl/fez/ Financi%C3%ABle%20informatie/jaarrekening/jaarverslag2010.pdf

De UT gaat in haar jaarverslag kort in op ontwikkelingen binnen het milieubeleid (sectie 5.4), maar publiceert online geen volledig document over haar milieubeleid of milieubeleidsverklaring.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http://www.utwente.nl

Op de website en in de verslagen rapporteert de UT niet hoeveel het waterverbruik is.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.utwente.nl

De UT publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/afval/

De UT publiceert op de website of in de verslagen geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/afval/

De UT publiceert in een grafiek de afvalstromen gedurende de periode 2006-2010. De UT benoemt dat de hoeveelheid afval van de UT vergelijkbaar is met het afval van 1546 gezinnen. De laboratoria van de UT zorgen jaarlijks voor 40.000 kg gevaarlijk afval. Het exacte aandeel van niet-gevaarlijk afval wordt op de website en in de verslagen niet genoemd.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/afval/

De UT geeft inzicht in de afvalstromen o.b.v. een grafiek. Hieruit zijn geen exacte cijfers af te lezen en daarom kan het verschil in afval per student/ medewerker t.o.v. 2009 niet worden berekend.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/

Op de website en in de verslagen geeft de UT niet aan of zij werkt met een (extern) gecontroleerd milieu management systeem.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

0/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/inkoop/

De UT heeft het convenant Duurzaam Inkopen hoger onderwijs getekend in 2008. Op haar duurzaamheidswebsite geeft de UT voorbeelden van duurzaam inkoopbeleid, zoals het beperkte gebruik van schoonmaakmiddelen door het schoonmaakbedrijf door het gebruik van microvezeldoeken. Een compleet duurzaam inkoopbeleid is niet publiekelijk beschikbaar via de website van de UT.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/inkoop/

Op de website en in de verslagen benoemt de UT niet welk gedeelte er duurzaam wordt ingekocht.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/inkoop/

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/inkoop/

De UT communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieugecertificeerd papier. Wel is er op de afdeling ‘Professional Learning & Development van de UT’ in september 2011 een pilot gestart ‘digitalisering van het onderwijs’. Alle deelnemers ontvangen in plaats van studiemateriaal in mappen een eigen iPad. Dit initiatief zorgt voor een reductie van het papiergebruik binnen de afdeling.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.utwente.nl/ duurzamecampus/gebouwde_omgeving/

De UT ontwikkelt zelf groene bouwtechnieken en past deze ook toe op de eigen campus. Er wordt bijvoorbeeld een Green Transformable Building gebouwd, dat iedere twee jaar voor een andere functie gebruikt kan worden.Hierdoor creëert de UT kansen om kleinschalige innovatieve oplossingen toe te passen die duurzaam blijken in haar bedrijfsvoering. De UT publiceert geen beleidsdocument waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan bij nieuwbouw en renovatie.

Nieuwbouw & Renovatie

?/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.