Universiteit Maastricht

Page 1

MAASTRICHT UNIVERSITY Adres: Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht (Postbus 616, 6200 MD Maastricht) Website: http://www.maastrichtuniversity.nl Aantal studenten: 14.497 Aantal medewerkers (FTE): 3.306

Uniek masterprogramma Universiteit Maastricht: Sustainability Science and Policy

SCORE

12/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 4/8 2/7 2/4 1/1

De Universiteit Maastricht neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame ontwikkeling serieus en heeft een werkgroep in het leven geroepen om duurzaamheidsvraagstukken op de kaart te zetten en houden, en er concrete uitvoering aan te geven. Daarnaast is afgelopen september een nieuwe Master Sustainability Science and Policy gestart. Hét grote vraagstuk van dit moment staat daarin centraal: hoe kunnen we - met het oog op ons huidige en toekomstige welzijn - de ecologische, economische en sociale ontwikkelingen met elkaar in balans brengen? De inhoud van de Master heeft raakvlakken met duurzaamheidswetenschap, -beleid en –samenleving. De Universiteit Maastricht is de eerste die deze elementen combineert tot een interdisciplinaire opleiding. Studenten worden er opgeleid tot goed gekwalificeerde professionals op het gebied van duurzaamheid. Met de opgedane competenties kunnen ze een constructieve en kritische bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen in de maatschappij. Bron:http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ Main1/SiteWide/SiteWide11/UniversiteitMaastrichtStartNieuweMasterSustainabilityScienceAndPolicy.htm


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverDeMU/DuurzameOntwikkelingEnMilieu/Activiteiten/ Beleidsstukken.htm

De MU heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld waarin duurzaamheid wordt gekoppeld aan het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice.htm

Met de oprichting van The Greenoffice geeft de MU aandacht aan duurzaamheidsinitiatieven (zie ook http://greenofficemaastricht.nl). Het team van The Greenoffice bestaat uit medewerkers en studenten en heeft als doel om een verbetering van duurzaamheids-standaarden te realiseren binnen de universiteit en haar gemeenschap.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverdeMU/FeitenCijfers/Jaarverslag.htm

Er worden geen specifieke duurzaamheidscriteria vermeld m.b.t. financieel beleid. De MU rapporteert dat tijdelijk overtollige liquiditeiten in 2010 werden uitgezet bij ING, SNS en ABN Mees/ Pierson (p54, Jaarverslag 2010).

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverDeMU/DuurzameOntwikkelingEnMilieu/Activiteiten. htm

De MU communcieert via de portal ‘duurzame ontwikkeling en milieu’ dat er een aantal activiteiten gerealiseerd en gepland zijn die aandacht genereren voor duurzaamheid binnen het onderwijs. In de categorie ‘bestaande’ referereert de MU aan bachelorvakken duurzaamheid. En een aantal ‘groene’ vakken, minors en de masteropleiding ‘Sustainability Science & Policy’. In de categorie ‘geplande’ vallen de start van de masteropleiding ‘Sustainable Development’ en de minor duurzame ontwikkeling en kennisuitwisseling via de School of Sustainability.

Onderwijs

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.


CO2 uitstoot & Energie

4/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverDeMU/DuurzameOntwikkelingEnMilieu/Activiteiten/ Beleidsstukken.htm

Het EEP document waarin de doelen voor CO2 reductie zijn opgesteld is niet publiekelijk beschikaar. Wel vermeldt de MU dat een onderdeel van de EEP zich in de periode 2009-2012 zal richten op kostenbesparende maatregelen in diverse MU gebouwen. Hieronder vallen efficiënte verlichting, meters in ventilatie ruimtes en HR ketels (p3, voortgangsrapportage 2009).

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/AboutMU/Sustainablility/TheMUGreenOffice/Operations.htm

De CO2 uitstoot van de MU is weergegeven in de baseline studie opgesteld door de Green Office. Academisch jaar 2010/11: ‘Electricity mix (5,400,000 kg); Combustion of natural gas (4,150,000 kg); Study abroad related flight travel (1,625,000 kg); Residual waste incertion (360,000 kg)’ (p11, p34, Climate Action Report).

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl

De MU communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/AboutMU/Sustainablility/TheMUGreenOffice/Operations.htm

De MU rapporteert zowel het elektriciteitsverbruik als het gasverbruik. De MU verbruikte in 2010 17.923.387 kWh aan electriciteit en 2.313.927 m3 gas (p10, Climate Action Report).

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/AboutMU/Sustainablility/TheMUGreenOffice/Operations.htm

Het electriciteitsverbruik van de MU is in 2010 gestegen met 1,53% t.o.v 2008, en het gasverbruik is gestegen met 1,09% t.o.v. 2008 (p10, Climate Action Report). Hieruit is niet af te leiden wat het verschil in primair energieverbruik tussen 2009 en 2010 was.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutUM/Sustainablility/ TheUMGreenOffice/Operations.htm

De MU koopt voor 100% groene stroom in door de aankoop van certificaten.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutUM/Sustainablility/ TheUMGreenOffice/Operations.htm

In 2010 kocht de UM voor 90% certificaten van Scandinavische hydro-electriciteit en 10% van Nederlandse windenergie t.o.v. het totaal kWh ingekochte electriciteit (p31, Climate Action Report). Het betreft voor 10% additionele energie opwekking.

http://www.maastrichtuniversity. nl/web/Main/ AboutUM/Sustainablility/ TheUMGreenOffice/Operations. htm

De MU communiceert niet welk aandeel energie uit eigen bronnen wordt opgewekt. De MU benoemt dat opwekking van energie uit zon, wind of biogas een tweede strategie is om zich op te richten om CO2 uitstoot te verminderen (na reductie) (p34, Climate Action Report).

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.


Milieu 2/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ file?uuid=3cbef513-deba4af9-b6c6-09dab5be574b &owner=919cf1d8-b9b24963-b30a-822c2279280b

In 2007 heeft de MU een Milieubeleidsverklaring opgesteld, waarin milieudoelen zijn opgesteld t/m 2010. Hierin vermeld de MU dat het milieubeleid zich richt op preventie en reductie van (gevaarlijk) afval, bodem-, water en luchtverontreiniging, ongewenste straling, stank- en geluidsoverlast en energieverbruik. Het volledige milieubeleid is niet online beschikbaar.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

De MU publiceert het waterverbruik en verbruikte in 2010 55.000 m3 water (p30, Climate Action Report).

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

NEE

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

Het watergebruik van de MU is in 2010 gestegen met 14,91% t.o.v. 2008 (p30, Climate Action Report).

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

De MU geeft aan dat afval nog geen specifiek onderdeel was van het duurzaamheidsbeleid 2008-2010 en publiceert daarom geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of chemisch afval. Wel zal de MU dit oppakken in het beleid dat hierop zal volgen (p32-33, Climate Action Report).

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

In 2010 heeft de MU 720.000 kg afval geproduceerd (p32, Climate Action Report), waarvan 4% chemisch afval betreft. De MU specificeert eveneens alle andere afvalstromen, zoals restafval, papier en karton en GFT.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

De MU registreert pas sinds 2010 exacte cijfers over afvalproductie. Er wordt verondersteld dat de hoeveelheid afval tussen 2003 en 2010 is toegenomen met 55,38%. De MU rapporteert geen gevegevens van 2009 en 2010 als vergelijking.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ file?uuid=5c0c772a-c8c441dc-a519-7d0a36c730ac& owner=ad266704-a06f4107-93e2-3359b84e370b

Sinds 2001 werkt de MU met een milieu management systeem om universiteitsbreed inzicht te hebben in de verantwoordelijkheden m.b.t. het milieu. Dit milieu management systeem is een ‘in-house’ systeem zonder externe controle (p17, Climate Action Report).


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

2/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverDeMU/DuurzameOntwikkelingEnMilieu/Activiteiten/ Beleidsstukken.htm

Het document duurzaam inkoopbeleid is niet publiekelijk beschikbaar. Wel is er een document van de werkgroep duurzaamheid waarin doelen m.b.t. inkoop staan vermeld.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

In haar duurzaamheidsbeleid 2008-2010 heeft MU zich ten doel gesteld om 100% van haar inkoop in te kopen volgens minimum gestelde eisen (p25, Climate Action Report). In 2010 behaalde MU haar doel om 100% duurzaam in te kopen (p26, Climate Action Report).

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ AboutMU/Sustainablility/ TheMUGreenOffice/Operations.htm

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/OverDeMU/DuurzameOntwikkelingEnMilieu/Activiteiten/ Beleidsstukken.htm

De MU communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieu-gecertificeerd papier.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ file?uuid=be7c1bc9-ceb749df-94b2-c5711c1cc6ed& owner=f4b2b00a-d9c64b58-8ec7-8cf00a890126

In het basisdocument duurzaam bouwen worden de regels voor duurzame nieuwbouw expliciet gemaakt. Het docMUent geeft een overzicht van alle verplichte maatregelen, maatregelen die nader onderzocht dienen te worden op haalbaarheid en vrijwillige maatregelen. Deze maatregelen zijn gerelateerd aan de thema’s energie, water, materialen, binnen- en omgevingsmilieu (p6-13, Duurzaam bouwen 2007).

Nieuwbouw & Renovatie

1/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.