TU Eindhoven

Page 1

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Adres: Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven (Postbus 513, 5600 MB Eindhoven) Website: http://www.tue.nl Aantal studenten: 7.177 Aantal medewerkers (FTE): 2.963 Het TU/e Innovation Lab: broedplaats van intelligente, duurzame producten

SCORE

9/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 3/8 2/7 0/4 1/1

De Technische Universiteit Eindhoven heeft innovatie hoog in het vaandel staan. In het TU/e Innovation Lab wordt samenwerking tussen studenten en grote technologiebedrijven en organisaties gestimuleerd. Zo wordt het lab regelmatig benaderd door bedrijven die aan de slag willen met actuele thema’s als duurzaamheid. TU Eindhoven profileert zich als specialist in het opleiden op het gebied van duurzame energie en slimme mobiliteit. Alleen bewustwording van huidige milieu- en klimaatproblematiek bij de consument stimuleren wordt er niet voldoende geacht. Er valt meer te halen bij aspecten als sociale beïnvloeding en gedragsverandering. In het lab worden bijvoorbeeld intelligente producten ontworpen. Een voorbeeld van zo’n slim product is PIET: Persuasive Innovative Emotional Trashcan. Deze prullenbak moet het zwerfafvalprobleem oplossen door een gevoelige snaar te raken. Hij kan mensen aanspreken op hun gedrag en indien nodig complimenteren. De prullenbak kan zijn gezichtsuitdrukking aan de situatie aanpassen door van licht, beeld en geluid gebruik te maken. Door mensen direct van feedback te voorzien kan hij passanten verleiden om hun afval bij hem te dumpen in plaats van op straat. In 2009 wonnen de eerstejaars ontwerpers een prijs: “Simply the cleanest”. Op dit moment wordt er nog steeds hard gewerkt aan het testen en de doorontwikkeling van PIET. Bron: http://www.groeneofferte.nl/artikelen/ duurzaamheid-vanuit-technisch-oogpunt


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

JA

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

De TU/e hecht veel waarde aan duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering en is daarom een aantal initiatieven gestart om duurzamer te opereren, zoals een bewustwordingscampagne en de aanmelding bij het landelijke klimaatproject 10:10 (p75, Jaarverslag 2010).

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

JA

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/

Via de portal ‘duurzaamheid’ zijn diverse initiatieven van de TU/e uitgelicht, zoals het TU/e Science Park, Campus 2020 en het Living Lab.

http://w3.tue.nl/nl/diensten/ dh/energiecampagne/

En via de portal ‘Energiecampagne’ zijn nog een aantal initiatieven uitgelicht.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

?

http://www.tue.nl

Op de website en in de verslagen vermeldt de TU/e niet of er duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld voor financiële investeringen en of deze worden nageleefd. De TU/e heeft relaties met de Rabobank en BNG (p98, Jaarverslag 2010).

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

De TU/e benoemt dat zij er veel waarde aan hecht om in haar opleidingen integraal aandacht te besteden aan het aspect duurzaamheid. De TU/e geeft daarbij voorbeelden van verschillende opleidingen Zoals de masteropleiding ‘Sustainable Energy Technology’ en een minor ‘Energietechnology’. En de TU/e publiceert een overzicht van samenwerkingsverbanden m.b.t. duurzaamheid in het onderwijs (p39, Jaarverslag 2010).

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/

In haar Strategie 2020 focust de TU/e op drie ‘strategic areas’ die een centrale rol spelen in de verduurzaming van onze samenleving: Energy, Smart Mobility en Health.

Onderwijs

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.


CO2 uitstoot & Energie

3/8

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

De TU/e wil jaarlijks 2% energie besparen (p75, Jaarverslag 2010).

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/energiezorg/meerjarenafspraak-energie-efficiency/

De TU/e specificeert dat zij 20% vermindering binnen de inrichting wil realiseren: 5% besparing in bestaande gebouwen en 15% door realisatie nieuwbouw en afstoot van gebouwen (m²). En 10% buiten de inrichting: 10% (CO2 reductie) in de vorm van het ‘verbredingsthema mobiliteit’, waarvan de uitwerking in 2012 plaatsvindt.

http://www.tue.nl/fileadmin/ content/universiteit/Over_ de_universiteit/Duurzaamheid/EEP_2009-2012_TUe_ def2.pdf

De TU/e publiceert het volledige EEP 2009-2012, inclusief aandachtsgebieden, taken en verantwoordelijkheden, contactpersonen en planning.

http://www.tue.nl/fileadmin/ content/universiteit/Over_ de_universiteit/Duurzaamheid/energiebeleidsverklaring.pdf

En het CvB van de TU/e heeft een energiebeleidsverklaring ondertekend waarin doelstellingen zijn opgesteld voor het structureel verlagen van het energieverbruik door gerichte maatregelen in de bedrijfsvoering.

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/energiezorg/

De TU/e hanteert voor het inrichten van energiezorg de norm NEN-EN 16001 als leidraad.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.tue.nl

Op de website en in de verslagen van de TU/e wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

JA

http://w3.tue.nl/fileadmin/ dh/objects/doc/jaarverslagen/2010_dh_energiejaarverslag.pdf

Met de inkoop van groengas bij Greenchoice mag de TU/e 25% CO2 compensatie meenemen. Hiervoor worden bossen aangepland in Brazilië, Ecuador en Tanazania (p32, Energieverslag 2010).

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

JA

http://w3.tue.nl/fileadmin/ dh/objects/doc/jaarverslagen/2010_dh_energiejaarverslag.pdf

De TU/e publiceert de cijfers van verbruik van zowel elektriciteit als gas (p4, Energiejaarverslag 2010). In 2010 verbruikte de TU/e 52.622.953 kWh aan elektriciteit en 6.512.322 m³ gas.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://w3.tue.nl/fileadmin/ dh/objects/doc/jaarverslagen/2010_dh_energiejaarverslag.pdf

Het verbruik van primaire energie is van 530.358 in 2008 toegenomen tot 533.365 GJ in 2009. Dit staat gelijk aan een toename van 0,57%. Het betreft hier niet de cijfers van 2010 t.o.v 2009.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/energiezorg/groeneenergie/

Sinds 1 januari 2012 is de TU/e volledig overgestapt op groene stroom. Het is niet duidelijk hoeveel het aandeel groene stroom in de jaren daarvoor was.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/energiezorg/groeneenergie/

De certificaten die de TU/e in 2012 inkoopt betreffen certificaten waarbij stroom wordt opwekt door waterkracht. Voor 2010 is het niet duidelijk of de TU/e certificaten inkocht en van welk type.


CO2 uitstoot & Energie

3/8 J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/energiezorg/groeneenergie/

Voor de elektriciteit-leveringsjaren 2013-2014 kijkt de TU/e o.a. naar mogelijkheden voor gebruik van aardwarmte (geothermie), biomassa, hydroenergie, windenergie en zonne-energie.

J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.tue.nl

Op de website en in de verslagen publiceert de TU/e geen milieubeleid.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

JA

http://w3.tue.nl/fileadmin/ dh/objects/doc/jaarverslagen/2010_dh_energiejaarverslag.pdf

De TU/e publiceert de cijfers over watergebruik; in 2010 was dit gelijk aan 223.799 m3 drinkwater (p4, Energiejaarverslag 2010).

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

NEE

http://w3.tue.nl/fileadmin/ dh/objects/doc/jaarverslagen/2010_dh_energiejaarverslag.pdf

Het waterverbruik van de TU/e in 2010 is met 3,8% toegenomen t.o.v. 2009.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/afvalbeheer/

Het reststoffencentrum van de TU/e zorgt voor het afvoeren van alle reststoffen van de TU/e. Er wordt onderscheid gemaakt in niet-gevaarlijke en gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen worden dagelijks vanuit de depots bij de gebouwen getransporteerd naar de Berging Bijzondere ChemicaliĂŤn. Daar worden de stoffen gesorteerd in 140 verschillende afvalstromen. De TU/e specificeert niet wat er vervolgens wordt gedaan met deze afvalstromen.

http://www.eur.nl/efb/werk_ studieplek/schoonmaak/ afvalverwijdering/witgoed_ bruingoed/

De totale hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen van de TU/e bedroeg in 2010 ruim 1.100.000 kg. De TU/e voert jaarlijks ongeveer 65.000 kg gevaarlijke afvalstoffen af.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

Milieu 2/7

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

JA

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/afvalbeheer/

Op de website en in de verslagen geeft de TU/e geen inzicht in de verandering van hoeveelheid afval t.ov. van het vorig jaar.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.tue.nl

De TU/e heeft niet het voornemen om ISO14001 te implementeren (p10, EEP). Het is niet bekend of de instelling werkt met een ander (extern) gecontroleerd milieu management systeem.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.tue.nl

Door de milieudienst regio Eindhoven zijn in 2010 bij 12 gebouwen milieucontroles uitgevoerd (p 72, Jaarverslag 2010).

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

Door de milieudienst regio Eindhoven zijn in 2010 bij 12 gebouwen milieucontroles uitgevoerd (p 72, Jaarverslag 2010).


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

0/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/inkoopbeleid/

Op de website en in de verslagen verwijst de TU/e niet naar het document duurzaam inkoopbeleid.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

Bij het inkopen past de TU/e duurzaamheidscriteria toe die door de rijksoverheid zijn opgesteld (p75, Jaarverslag 2010). De TU/e geeft aan dat zij zich in 2010 heeft ingezet om deze afspraken na te leven, maar geeft niet aan welk percentage de TU/e in 2010 duurzaam heeft ingekocht.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.tue.nl/uploads/ media/TUE_Jaarverslag_2010_LR.pdf

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.tue.nl

De TU/e communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieugecertificeerd papier.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.tue.nl/fileadmin/ content/universiteit/Over_ de_universiteit/Duurzaamheid/EEP_2009-2012_TUe_ def2.pdf

De TU/e heeft een beleidsstuk ‘Investeringsbeslissingen Duurzaam en Gezond Bouwen’ opgesteld, waarin het ambitie niveau van de TU/e is aangegeven (p28, EEP). In bijlage 2 (p42-44, EEP) worden deze criteria toegelicht.

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/ duurzaamheid/tue-sciencepark/campus-2020/

In de praktijk is de TU/e bezig met de transformatie van de campus tot het TU/e Science Park: een duurzame compacte campus. De campus wordt gebouwd rondom een ‘Groene Loper’ (autovrij hart), er zal gebruik worden gemaakt van duurzame en innovatieve materialen en oude gebouwen worden hergebruikt.

Nieuwbouw & Renovatie

1/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.