Page 1

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Adres: Broerstraat 5, 9712 CP Groningen (Postbus 72, 9700 AB Groningen) Website: http://www.rug.nl Aantal studenten: 27.506 Aantal medewerkers (FTE): 3.620

Afvalbak Big Belly tourt door Groningse campus

SCORE

7/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

2/3 1/1 1/8 2/7 1/4 0/1

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een leuke duurzame gimmick: de Big Belly. De Big Belly is een afvalperscontainer die werkt op zonneenergie. Er zijn er vijf van geplaatst op de campus, de universiteit is daarmee de eerste in Nederland. De Amerikaanse afvalbakken persen het afval samen, daardoor kan er tot vijf keer meer afval opgeslokt worden dan door een gewone afvalbak. Deze verhoogde capaciteit maakt dat de bakken minder vaak geleegd hoeven te worden, wat bijdraagt aan een vermindering van CO2-uitstoot en arbeidskosten. De vuilnisman hoeft dus minder vaak langs te komen! Het apparaat heeft een oplaadbare batterij van 12 volt die zorgt voor de voeding van de persmotor. De batterijen hebben slechts vier uur daglicht per dag nodig en kunnen ook gevoed worden door de aanwezige straatlantaarns. De Big Belly’s begonnen hun Groningse avontuur in oktober 2011, op dit moment zijn ze nog bezig met hun tour door de campus. Bron: http://www.rug.nl/duurzaamheid/nieuws/bestanden/afval


Management & Beleid

2/3

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/Algemeen/ index

De RUG heeft zich ten doel gesteld een goed voorbeeld voor duurzaamheid te zijn op de vlakken duurzame huisvesting, duurzaam beheer, duurzame bedrijfsvoering en onderzoek en onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling.

http://www.rug.nl/corporate/universiteit/feitenEnCijfers/jaarverslagen/RUGJaarverslag-2010.pdf

In 2010 is de stuurgroep Duurzaamheid ingesteld (p40, jaarverslag 2010) met als doel het College van Bestuur van de RUG te adviseren over duurzaamheid in de bedrijfsvoering. De Stuurgroep is samengesteld uit medewerkers en studenten. De prioriteiten van de Stuurgroep liggen op het gebied van duurzame energievoorziening en energiebesparing.

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/Index

Via het portal ‘RUG duurzaam’ valt te lezen wat de RUG doet aan duurzaamheid op het gebied van bedrijfsvoering en nieuwbouw. Daarnaast is het mogelijk om via een link meer informatie over duurzaamheid op het gebied van onderwijs en onderzoek te vinden.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/ archief2010/persberichten/ duurzaamconf

In november 2011 organiseerde de RUG een werkconferentie over het thema duurzaamheid, waarbij verschillende invalshoeken werden belicht: duurzaam bouwen, hernieuwbare energiebronnen en duurzaamheid in het onderwijs curriculum (persbericht 11 nov. 2011).

http://www.rug.nl/corporate/universiteit/feitenEnCijfers/jaarverslagen/RUGJaarverslag-2010.pd

De RUG vermeldt dat 31 mei 2010 het nieuwe treasurystatuut van de RUG is goedgekeurd, waarin het uitgangspunt optimaal rendement is binnen het risicobeleid van het College van Bestuur (p46, jaarverslag 2010). Er worden geen specifieke duurzaamheidscriteria genoemd voor financiële investeringen.

http://www.rug.nl/prospectiveStudents/information/ bankAffairs

De RUG vermeldt op de website en in de verslagen niet of zij haar bankzaken bij een duurzame bank doet. Voor internationale studenten heeft de RUG een overeenkomst met de Rabobank om een rekening te openen.

JA

?


Onderwijs

1/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/Algemeen/ index

De RUG heeft zich o.a. ten doel gesteld om binnen het onderwijs en onderzoek aandacht te hebben voor duurzame ontwikkeling. Op de portal ‘RUG duurzaam’ wordt benoemd dat ervanuit het project Duurzaamheid aandacht is voor duurzaamheid in het onderwijs. Belangrijke elementen zijn de verbetering van het milieu-onderwijs en de ontwikkeling van nieuw onderwijs binnen de BaMa (Economische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen). Andere actiepunten betreffen het verbeteren en beter toegankelijk maken van onderwijs gerelateerd aan duurzaamheid (o.a. via algemeen vormende vakken), het opzetten van minoren in specifieke opleidingen en nieuwe onderwijspilots (o.a. bij Bedrijfskunde en Medische Wetenschappen). Daarnaast publiceert de RUG op haar website een actiepunten-lijst van hoe zij duurzaamheid in het onderwijs wil bevorderen


CO2 uitstoot & Energie

1/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

JA

http://www.rug.nl/ gmw_intranet/organisatie/ Diensten/Dienst_Facilitaire_Ondersteuning/Arbomilieu/2009/Bijlage%20 IV%20Groene%20route%20 EEP%202009-2012%20 MJA3%20versie%204-0609-1.pdf

In het document Groene Route EEP 2009-2012 MJA-III geeft de RUG inzicht in het actieplan om haar CO2-uitstoot te verminderen door energie-efficiĂŤntie. Dit actieplan is gedetailleerd beschreven, inclusief planning, taken, project- en werkgroepen en penvoerders voor de verschillende routes.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.rug.nl

Op de website en in de verslagen van de RUG wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.rug.nl

De RUG communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/bedrijfsvoering/mpi/index

Op de website geeft de RUG inzicht in het verbruik van energie, wat gelijk staat aan 1,54 Gj/ m2 in 2010. De RUG specificeert hierin niet het verbruik van elektriciteit en gas.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.rug.nl/gmw_intranet/organisatie/Diensten/ Dienst_Facilitaire_Ondersteuning/Arbomilieu/2009/ Bijlage%20III%20Energie%20besparings%20 plan%20MJA%203%20 concept%20_1_.pdf

De RUG vermeldt dat er van 1996 t/m 2006 in totaal 16.2% aan energie bespaard is (p13, Bijlage III Energie besparingsplan MJA3 concept). De RUG benoemt niet het verschil in primair energieverbruik t.o.v. 2009.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.rug.nl/gmw/ faculteit/diensten/Arbomilieu/2009/Bijlage%20III%20 Energie%20besparings%20 plan%20MJA%203%20concept%20_1_.pdf

De RUG heeft als doel om in 2020 een aandeel van duurzame energie van 10% te realiseren (p3, Bijlage III Energie besparingsplan MJA3 concept). In 2007 was het aandeel van duurzame energie 2,6%. De verwachting is dat in de periode 2009-2012 het aandeel duurzame energie is toegenomen tot 6% (p21, Bijlage III Energie besparingsplan MJA3 concept). Op de website en in de verslagen van de RUG wordt niet vermeld of dit doel is gehaald.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.rug.nl

Zie toelichting bij 10.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

?

http://www.rug.nl

De RUG publiceert geen informatie over de opwekking van hernieuwbare energie door eigen middelen in 2010.


Milieu 2/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid ? opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/algemeen/ milieubeleidsverklaring

Op de website van de RUG is een milieubeleidsverklaring vermeld. Hierin staat vermeld welke doelen de RUG zich ten doel heeft gesteld, zoals streven naar preventie van milieubelasting, meten en registreren van relevante milieubelastende activiteiten, verbeteren van energie-efficiëntie, verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en het actief betrekken van medewerkers en studenten bij de uitvoering van het milieubeleid. De RUG geeft aan dat afspraken en overeenkomsten zijn vastgelegd in het Copernicus Handvest en de Meerjarenafspraak Energie-Efficiëntie. Een specifiek milieubeleid is niet te downloaden via de website van de RUG.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/bedrijfsvoering/mpi/index

Op de website geeft de RUG inzicht in het verbruik water; het waterverbruik was in 2007 (er zijn geen recentere cijfers beschikbaar) 0.50 m3/ m2.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.rug.nl

De RUG publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.rug.nl

De RUG publiceert op de website of in de verslagen geen specifieke informatie over e-waste, hergebruik van meubilair of chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

JA

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/bedrijfsvoering/mpi/index

De RUG rapporteert dat in 2010 de hoeveelheid niet-gevaarlijk afval gelijk is aan 2.79 kg/m2 en gevaarlijk afval gelijk is aan 0.19 kg/m2.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.rug.nl/ duurzaamheid/bedrijfsvoering/mpi/index

De RUG benoemt dat t.o.v 1997 de hoeveelheid in 2010 niet-gevaarlijk afval met 35% is afgenomen en de hoeveelheid gevaarlijk afval met 44%. De RUG vermeldt geen vergelijkingscijfers met 2009. Wel geeft de RUG aan dat iedere kilo geproduceerd afval wordt gewogen en dat afvalstromen tot op het gebouw nauwkeurig in kaart worden gebracht. Deze informatie is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

JA

http://www.rug.nl/ufb/Het_ FB/Services/Diensten/afval

De RUG vermeld dat het facilitair bedrijf een geïntegreerd milieumanagementsysteem heeft en ISO-14001 gecertificeerd is.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade

1/4

J/N

Bron

Uitleg

Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

?

http://www.rug.nl/ gmw_intranet/organisatie/ Diensten/Dienst_Facilitaire_Ondersteuning/Arbomilieu/2009/Bijlage%20 IV%20Groene%20route%20 EEP%202009-2012%20 MJA3%20versie%204-0609-1.pdf

In het kader van de uitvoering van de doelen van het MJA III, benoemt de RUG dat duurzame inkoop een van de onderwerpen is die beleidsaandacht vereist (p5, Bijlage IV Groene route EEP 2009-2012 MJA3 versie 4-06-09). Een beleidsdocument voor duurzame inkoop van de RUg is niet publiekelijk beschikbaar.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.rug.nl

Op de website en in de verslagen benoemt de RUG niet welk gedeelte er duurzaam wordt ingekocht.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.rug.nl

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

JA

http://www.rug.nl/huisstijl/ Voor printpapier wordt OcĂŠ Premium Label basiselementen/papieradvies gebruikt, een papiersoort geproduceerd van FSCgecertificeerde pulp. Voor al het drukwerk wordt ook voor FSC-gecertificeerd papier gekozen.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.rug.nl/corporate/universiteit/feitenEnCijfers/jaarverslagen/RUGJaarverslag-2010.pd

De RUG vermeldt dat bij nieuw te realiseren projecten de eigenschap duurzaamheid een van de eigenschappen is waaraan een gebouw moet voldoen. De keuze voor energiebesparende en duurzame materialen wordt gestimuleerd, zolang dit niet tot kostenverhoging leidt omdat de overheidsgelden die de RUG ontvang primair voor onderzoek en onderwijs bedoeld zijn (p42, Jaarverslag 2010). De RUG publiceert geen beleidsdocument voor nieuwbouw of renovatie waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/ archief2010/persberichten/ duurzaamconf

Via het nieuwsarchief vermeldt de RUG wel dat het verplicht is om alle energiebesparende technische aanpassingen uit te voeren indien de investeringen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend met lagere energiekosten (persberich 11 nov. 2010).

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.

Rijksuniversiteit Groningen  

Rijksuniversiteit Groningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you