Radboud Universiteit Nijmegen

Page 1

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Adres: Comeniuslaan 4, 6525 HP Nijmegen (Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen) Website: http://www.ru.nl Aantal studenten: 19.137 Aantal medewerkers (FTE): 4.574

“Kleine Duurzaamheid” in milieubeleidsplan Radboud Universiteit

SCORE

10/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

2/3 1/1 4/8 3/7 0/4 0/1

Een betere wereld begint bij jezelf. Deze uitspraak geldt zeker ook voor duurzaamheid. Toch wordt het toepassen van duurzaamheid vaak gezien als taak van beleidmakers en techneuten. De Radboud Universiteit betrekt duurzaamheid niet alleen op het beleid van de universiteit, maar ook op het gedrag van studenten en personeel. Zo is bijvoorbeeld op initiatief van studenten het concept “kleine duurzaamheid” opgenomen in het milieubeleid van de RU. Deze zogenaamde bottum-up approach doet een beroep op de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van individuen ten aanzien van het milieu. “Kleine duurzaamheid” uit zich in simpele zaken als dubbelzijdig printen, apparaten niet onnodig aan laten staan en gebruik maken van duurzame catering. Binnen een grote instelling als een universiteit kan een duurzamere houding op individueel niveau resulteren in een grote afname van bijvoorbeeld het gebruik van energie en grondstoffen. “Kleine duurzaamheid” zal hopelijk resulteren in een meer milieubewuste houding van studenten en universiteitsmedewerkers. Weg met het dogma dat individuele acties niet bijdragen aan een duurzamere wereld! Bron: Radboud Universiteit Nijmegen, Milieubeleidsplan 2011-2013, p. 13.

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ missie-radboud/

In de missieverklaring op de milieupagina benoemt de RU dat zij als maatschappelijk verantwoord ondernemende instelling, een bijdrage aan duurzame ontwikkeling levert, in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van de universiteit.

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

?

http://www.ru.nl/duurzaamheid/projecten/duurzaamheid/

De RU heeft sinds midden 2010 een formeel Netwerk Duurzame Ontwikkeling Radboud Universiteit (incl. website). Het doel van het netwerk is “het bevorderen van de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek in de verschillende faculteiten en bedrijfsvoering van de RU, door het zichtbaar maken van bestaande initiatieven, de uitwisseling van ervaringen, en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling.”

http://www.ru.nl/duurzaamheid/betrokken-raken/contactformulier/

Daarnaast heeft de RU op haar duurzamheids pagina een sectie ingericht met ‘betrokken raken’, waarin de RU refereert aan initiatieven van andere actoren op het gebied van duurzaamheid.

http://www.ru.nl/over_de_ universiteit/feiten_cijfers/ vm/jaarverslag_en/

Op de website en in de verslagen van de RU zijn geen specifieke duurzaamheidscriteria opgenomen ten aanzien van financieel beleid. Een evenwichtige ontwikkeling van inkomsten en uitgaven is de focus van het financieel beleid (p60, jaarverslag 2010).

http://www.ru.nl/studenten/inschrijven_en/ collegegelden-0/betalingcollegegeld/vm-betaling/ rechtstreeks/

Betaling van collegegeld loopt via een INGbankrekeningnummer. De RU doet op de website of in de verslagen geen uitspraak bij welke bank(en) ze haar bankzaken heeft lopen.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiële investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

?


Onderwijs

1/1 J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.ru.nl/duurzaamheid/onderwijs/duurzaamheid/

De RU benoemt dat duurzame ontwikkeling in het meerendeel van de faculteiten van de RU een belangrijke rol speelt.

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De RU onderzoekt (i.s.m. het Duurzaamheidsnetwerk van wetenschappelijk personeel en studenten) hoe duurzame ontwikkeling in opleidingen van de faculteiten Sociale – en Managementwetenschappen en FNWI meer aandacht kan krijgen.

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

Bij de faculteit Biowetenschappen is een pilot uitgevoerd naar de mate waarin duurzaamheid in het onderwijs is geïntegreerd (p7, Energie jaarverslag 2010).

http://www.ru.nl/duurzaamheid/onderwijs/duurzaamheid/

Op bijna alle faculteiten van de RU heeft duurzame ontwikkeling een plaats in het onderwijs. Verschillende faculteiten van de RU bieden cursussen/vakken aan op het gebied van duurzaamheid, zoals het ‘Milieu, vrede en duurzame ontwikkeling’ en ‘Duurzaam ondernemen’ (bij Management Wetenschappen), ‘Milieuchemie en duurzaamheid’ en ‘Duurzaamheidspolitiek’ (bij Natuurwetenschappen) en een college ‘Klimaatverandering: Wetenschap en Beleid’.

J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

De doelstellingen en resultaten van het EEP geeft de RU weer in het Energiejaarverslag (p9). Het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar. De RU benoemt in het Energiebeleidsplan ook een aantal doelstellingen. Zo heeft de RU een een energie-efficiency doelstelling van 3% per jaar, door de ondertekening van het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) (p2-4, Energiebeleidsplan 2008-2012). Het energiebeleidsplan is publiekelijk toegankelijk, maar geeft beleidsmatig weer wat de doelstellingen en kaders zijn. Het beleidsplan geeft geen inzicht in de werkwijze waarop de doelen behaald zullen worden.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

JA

http://www.ou.nl

In 2010 was de CO2 voetafdruk van de RU 1,4 per hectare (medewerkers+studenten). Hierin zijn de CO2-emissies van het directe energieverbruik (voor gebouwen) en van het indirecte energieverbruik van kantoorbenodigdheden, water, verkeer en catering meegenomen. Het gaat daarbij om de absolute emissies. De CO2-emissie van de gebouwen weegt voor ruim 90% mee in de uikomsten (p10, Energie jaarverslag 2010).

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

In 2010 was de CO2 emissie van de RU gelijk aan 26.559 ton (p10, Energie jaarverslag 2010).

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geïntegreerd.

CO2 uitstoot & Energie

4/8


CO2 uitstoot & Energie

4/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.ru.nl

De RU communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

JA

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/item--2/

De RU geeft inzicht in haar electriciteitsgebruik en gasverbruik. Het elektriciteitverbruik van de RU in 2010 is 34.733.729 kWh op jaarbasis en het aardgasverbruik 3.776.362 m3.

Het totale primaire energieverbruik is JA met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/item--2/

Het primaire energieverbruik (elektriciteit en gas) van de RU is in 2010 met 3,5% gestegen (432.312 Gj/jaar) t.ov. 2009 (417.584 Gj/jaar).

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

?

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

De mogelijkheid voor de opwekking van duurzame energie op de campus is beperkt en daarom koopt de RU naast eigen opwekking duurzame energie in (p5, Energie jaarverslag 2010). De RU specificeert niet welk deel van de inkoop groene stroom betreft.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

Zie toelichting bij 10.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

JA

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/item--1/

De RU wekt stroom op met zonnepanelen. Op de website (of p5, Energie jaarverslag 2010) publiceert de RU de cijfers van het aandeel duurzame energie. Het gedeelte dat wordt opgewekt door zonnepanelen staat gelijk aan 1700 kWh. Ter vergelijking: het aandeel inkoop duurzame energie is gelijk aan 8.100.000 kWh.

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

De RU volgt het overheidsbeleid om in 2020 20% duurzame energie toe te passen (p7, milieubeleidsplan 2011-2013). De RU streeft naar een toepassing van 12% duurzame energie in 2012, waarbij de productie op het eigen terrein de voorkeur heeft boven inkoop (p2, Energie jaarverslag 2010).

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

Tevens vermeldt de RU zich tot doel te hebben gesteld dat het aandeel duurzame energie 13% is in 2013 (p7, Milieubeleidsplan 2011-2013).


Milieu 3/7 J/N De universiteit heeft milieubeleid JA opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

Bron

Uitleg

http://www.ru.nl/publish/ library/325/pumpkin_01.pdf

Sinds de jaren negentig voert de RU een actief milieubeleid. Het heeft zich vertaald in maatregelen op het gebied van afval, bodem, waterverbruik, luchtemissie en energie. De komende planperiode ligt de nadruk op energie, duurzaam inkopen en actualisatie van de vergunningen (p20, Beleidsplan 2010-2013 CF).

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De RU publiceert iedere vier jaar een milieubeleidsplan. De meest recente versie is het Milieubeleidsplan 2011-2013 (juni 2011) en deze is publiekelijk beschikbaar.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

JA

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/drinkwaterverbruik/

De RU publiceert op de website het drinkwaterverbruik; in 2010 was dat 147.000 m3.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.ru.nl/uvb/energiebeleid/energie/

Het drinkwaterverbruik van de RU is in de periode 2000 tot 2010 gedaald van 185.000 m3 naar 147.000 m3 (p10, Energie jaarverslag 2010). Uit de grafiek op p10 is niet te achterhalen wat het verschil in waterverbruik t.o.v. het vorig jaar is.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ afvalscheiding/

De RU hanteert bij de afvalscheiding als uitgangspunt dat aan de eisen van de milieuvergunning wordt voldaan. Als ondersteuning van de afvalinzameling is een afvalstoffenregeling opgesteld die via de diverse links zijn te vinden.

http://www.ru.nl/inkoop/ De RU verwacht van de ‘afvalverwerker’ wat de nieuws/nieuws_0/duurzaam- einverwerkingsmethode is en of dit op een milieuinkopen/ vriendelijke manier wordt verwerkt. http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De RU heeft een eigen kringloopwinkel en heeft de ambitie om hergebruik van meubilair en apparatuur via deze kringloopwinkel te verdubbelen in 2013 t.o.v. 2010. De RU specificeert niet hoe groot de omvang van de verdubbeling is en benoemt niet welk type meubilair en apparatuur naar de kringloopwinkel wordt gebracht en wat er wordt gedaan met alle overige meubilair en apparatuur.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De RU produceert jaarlijks bijna 800.000 kg afval (2009) (p9, Milieubeleidsplan 2011-2013). De RU benoemt dat bijna de helft hiervan bedrijfsafval (restafval) is, maar koppelt hier geen exacte cijfers aan. De RU specificeert niet welk deel gevaarlijk afval betreft.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

In het milieubeleidsplan en op de website vermeldt de RU geen gegevens over de verandering van het afval t.o.v. het vorig jaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

JA

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft in 2010 het ISO 14001 certificaat voor milieuzorg ontvangen (p4, milieubeleidsplan 2011-2013).


Duurzaam Inkopen & Fairtrade Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

0/4

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

De Radboud Universiteit heeft zich ten doel gesteld om in 2012 50% van het inkooppakket duurzaam in te kopen volgens de gestelde criteria van het Convenant Duurzaam Inkopen en waar mogelijk met het label fair trade (p11, milieubeleidsplan 2011-2013).

http://www.ru.nl/inkoop/ duurzaam_inkopen/ duurzaam_inkopen/

Er is een ‘werkwijze inkopen en aanbesteden Radboud Universiteit’ opgesteld.

www.ru.nl/inkoop/over_ inkoop/werkwijze-inkopen

De RU geeft aan dat door Inkoop en de AMD steeds zal worden getoetst of er richtlijnen op het gebied van duurzaamheid beschikbaar zijn (p7, Inkoop aanbesteden werkwijze). De RU vermeldt geen minimale richtlijnen op het gebied van duurzaamheid binnen dit beleid.

http://www.ru.nl/publish/ library/325/pumpkin_01.pdf

In het Beleidsplan 2010-2013 CF zijn de ambities op het gebied van inkoop niet gerelateerd aan duurzaamheidsaspecten (p18).

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

Op de website en in de verslagen benoemt de RU niet welk gedeelte er duurzaam wordt ingekocht.

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.ru.nl/inkoop/ “De RU vermeldt in de nieuwsitems dat de uninieuws/nieuws_0/duurzaam- versiteit papier inkoopt dat gebleekt wordt zonder inkopen/ chloor en dat komt uit bossen die duurzaam beheerd worden. De RU geeft niet aan dat dit papier met certificering betreft en of dit voor alle printpapier en readers geldt. “

J/N

Bron

Uitleg

?

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan

Naast het milieubeleid, waarin de RU als doelstelling heeft opgenomen dat nieuwbouw, renovaties en onderhoud worden uitgevoerd met de minst milieubelastende materialen (p8, milieubeleidsplan 2011-2013), publiceert de RU geen beleidsdocument waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan bij nieuwbouw en renovatie.

http://www.ru.nl/uvb/huisvesting/item--3/

De RU publiceert op de website wel haar doelstellingen voor duurzaam bouwen, alsmede voor duurzaam gebruik van haar gebouwen.

http://www.ru.nl/amd/ veiligheid_straling/milieu/ milieubeleidsplan/

En de RU rapporteert dat zij het behoud van een groene campus belangrijk vindt (p10, milieubeleidsplan 2011-2013). De komende jaren zal er daarom meer groen op de campus komen. Dit is vastgelegd in de ontwikkelvisie van de campus en is verankerd in het nieuwbouwbeleid. Parkeervoorzieningen worden om deze reden ondergronds gerealiseerd.

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.