Leiden Uni

Page 1

UNIVERSITEIT LEIDEN Adres: Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden (Postbus 9500, 2300 RA Leiden) Website: http://www.leidenuniv.nl Aantal studenten: 18.924 Aantal medewerkers (FTE): 3.154

Energieteams bewaken duurzame bedrijfsvoering

SCORE

5/24

De score is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria in de categoriëen Management & Beleid, Onderwijs, CO2-uitstoot & Energie, Milieu, Duurzaam Inkopen & Fairtrade en Nieuwbouw & Innovatie. In het gedetaillerde rapport op de volgende pagina’s is te zien waarop de universiteiten punten hebben gescoord.

Management & Beleid Onderwijs CO2-uitstoot & Energie Milieu Duurzaam Inkopen & Fairtrade Nieuwbouw & Renovatie

Legenda JA = voldoet aan criteria NEE = voldoet niet aan criteria ? = informatie niet bekend

1/3 1/1 1/8 1/7 1/4 0/1

Naast het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving in het onderwijs en onderzoek richt Universiteit Leiden zich ook op duurzame bedrijfsvoering. Binnen de Leidse universiteit wordt gewerkt met energieteams. In gebouwen waar meer dan vijftig medewerkers zitten zijn deze energieteams actief. Ze analyseren de jaarlijkse verbruikscijfers van energie en water, bedenken energie- en waterbesparende maatregelen en evalueren uitgevoerde maatregelen. In deze energieteams zitten, naast de energiecoödinatoren, vertegenwoordigers van het bestuur van de faculteit of dienst, technici van het Expertisecentrum Vastgoed en de centrale milieuadviseur. Behalve deze energieteams zijn er, zowel centraal als bij de faculteiten, energiecoördinatoren actief die het energieverbruik monitoren en maatregelen nemen om dit energieverbruik te beperken. Bron: http://vgm.leidenuniv.nl/leidinggevenden/energie-en-waterbesparing.html


Management & Beleid

2/3 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft beleid voor maatschapelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid.

JA

http://www.leidenuniv. nl/instellingsplan/Instellingsplan-UniversiteitLeiden-2010-2014.pdf

De UL wil bijdragen aan een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Specifiek op milieugebied streeft de universiteit naar duurzame bedrijfsvoering door duurzame nieuw- en verbouw, duurzame inkoop, energieen afvalbesparing. Ze heeft de MeerJarenAfspraak Energie en de Deelnameverklaring Duurzaam inkopen ondertekend. Ook heeft de UL een meerjaren milieubeleid opgesteld (p7,9-10, Instellingsplan 2010-2014).

De universiteit heeft een publieke website of portal om studenten en medewerkers te informeren en om betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven te genereren.

?

http://nieuws.leidenuniv.nl/ dossiers/dossier-duurzaamheid/

Dit is een nieuws- en agendadossier, waarin artikelen over duurzaamheid geplaatst zijn. Er worden geen duurzaamheidsinitiatieven vanuit de eigen universiteit of van de studenten benoemd.

http://vgm.leidenuniv.nl/ leidinggevenden/energie-enwaterbesparing.html

Via de portal van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu geeft de UL inzicht in de energieen waterbesparingsmaatregelen en worden er een aantal milieubesparingstips gegeven.

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/inleiding-handboekfinancien-nov-2011.pdf

Beleggen en belenen wordt gedaan conform het Treasury Statuut (p12, Handboek Financien; p13,68, Jaarverslag 2010). De UL vermeld niet of en welke duurzaamheidscriteria hierin zijn opgenomen.

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/jaarverslag-2010-universiteit-leiden.pdf

De UL vermeldt dat de meeste bankzaken bij BNG worden gedaan. Het beheer van de middelen van de Beheerstichting is bij Schretlen & Co, gelieerd aan de Rabobank (p69, Jaarverslag 2010).

J/N

Bron

Uitleg

JA

http://www.eur.nl/eur/missie_strategie/erasmus2013/ realisatie/

De UL richt zich in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs onder meer op het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en op een veilige en duurzame leefomgeving op wereldschaal (p11, Jaarverslag 2010).

http://nieuws.leidenuniv.nl/ dossiers/dossier-duurzaamheid/onderwijs/onderwijs. html

Duurzaamheid komt in het onderwijs terug in de major Sustainability, aangeboden door Leiden University College The Hague. En bachelors kunnen gecombineerd worden met Milieuwetenschappen (er bestaat geen 'aparte' bachelor Milieuwetenschappen). En de UL biedt een minor Duurzame Ontwikkeling aan en acht keuzevakken met het thema duurzaamheid.

De universiteit handelt volgens maatschappelijk verantwoorde criteria voor financiĂŤle investeringen/bestedingen, zoals voor haar bankzaken.

Onderwijs

?

0/1

De universiteit heeft beleid om duurzaamheid in het onderwijs te bevorderen en specificeert op welke wijze dit is geĂŻntegreerd.


CO2 uitstoot & Energie

1/8 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit geeft gedetailleerd inzicht in het actieplan om CO2 uitstoot te beperken of te verminderen (volgens het overheids convenant met 30% in 2020 t.o.v. 2005), bijvoorbeeld door het publiceren van het EnergieEfficiency Plan.

?

http://www.leidenuniv.nl/

De UL benoemt dat zij de MJA3 heeft ondertekend (p10, Instellingsplan 2010-2014). Op de website en in de verslagen specificeert de UL niet een concreet tijdspad om dit te realiseren. Het volledige EEP is niet publiekelijk beschikbaar via de website of de verslagen van de UL.

De universiteit publiceert haar CO2 voetafdruk en geeft weer hoe deze is opgebouwd.

?

http://www.leidenuniv.nl/

Op de website en in de verslagen van de UL wordt de CO2 voetafdruk niet weergegeven.

De universiteit compenseert de CO2 uitstoot van het primaire energieverbruik.

?

http://www.leidenuniv.nl/

De UL communiceert niet over beleid om CO2 van het primaire energieverbruik te compenseren.

De universiteit publiceert het energieverbruik van elektriciteit en gas.

?

http://vgm.leidenuniv.nl/ leidinggevenden/energie-enwaterbesparing.html

De UL benoemt dat de universiteit op jaarbasis ongeveer 650.000 GJ energie verbruikt, maar specificeert de cijfers niet voor een referentiejaar en voor het gebruik van elektriciteit en gas.

Het totale primaire energieverbruik is ? met maximaal 3,5% toegenomen t.o.v. het vorig jaar, dus beneden het gemiddelde van alle universiteiten.

http://vgm.leidenuniv.nl/ leidinggevenden/energie-enwaterbesparing.html

Zie toelichting bij 8.

De universiteit koopt 100% groene stroom in.

JA

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/jaarverslag-2010-universiteit-leiden.pdf

Per 1 januari 2010 is de UL volledig overgestapt op groene stroom.

De universiteit toont aan dat de ingekochte groene stroom bijdraagt aan meer investeringen in groene energie. Aankoop van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales draagt hier bijv. niet aan bij.

?

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/ universiteit-leiden-kiest-voorgroene-stroom.html

De groene stroom die de UL inkoopt, betreft stroom die door waterkracht is opgewekt en met certificaten wordt gegarandeerd. Het betreft geen additionele energie opwekking.

De universiteit is voor het eigen gebruik begonnen met de eigen opwekking van hernieuwbare energie.

?

http://www.leidenuniv.nl/

De UL publiceert geen informatie over de opwekking van hernieuwbare energie door eigen middelen in 2010.


Milieu 1/7 J/N

Bron

Uitleg

De universiteit heeft milieubeleid JA opgesteld en dit is publiekelijk beschikbaar.

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/Milieunota%2020092013%20(def).pdf

De UL heeft een Milieunota 2009-2013 opgesteld, waarin alle doelen m.b.t. duurzaamheid zijn opgenomen.

De universiteit publiceert haar waterverbruik.

?

http://vgm.leidenuniv.nl/ leidinggevenden/energie-enwaterbesparing.html

Op de website en in de verslagen communiceert de UL niet hoeveel het waterverbruik is.

Het waterverbruik is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://vgm.leidenuniv.nl/ leidinggevenden/energie-enwaterbesparing.html

De UL publiceert geen cijfers over waterverbruik en besparing over het afgelopen jaar.

De universiteit heeft naast gescheiden afvalinzameling beleid t.a.v. afvalverwerking zoals hergebruik van meubilair, e-waste en/of afvoeren van chemisch afval.

?

http://ufb.leidenuniv.nl/ werkplek/arbo-milieu/milieu. html

De UL benoemt op haar website dat afval zo veel mogelijk gescheiden ingezameld dient te worden, waaronder papier en karton, hout- en sloopmateriaal, (klein) chemisch afval, witgoed, computerapparatuur, printertoners, tl-buizen en glas.

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/Milieunota%2020092013%20(def).pdf

In de milieunota is de aanbeveling opgenomen dat iedere faculteit een afvalpreventieplan opstelt, waarmee de afvalstromen in kaart worden gebracht en maatregelen zijn genoemd om de hoeveelheid afval te beperken (p10, Milieunota 2009-2013). Naast dat de UL het verplicht stelt om elektrische en elektronische apparatuur apart te scheiden van andere afvalstromen (p10, Milieunota 2009-2013), geeft deze notiitie en de informatie op de website niet aan op welke wijze wordt omgegaan met meubilair, e-waste en/of chemisch afval.

De universiteit publiceert haar hoeveelheid afval (op jaarbasis), waarbij de universiteit minimaal onderscheid maakt tussen gevaarlijk en nietgevaarlijk afval.

?

http://www.leidenuniv.nl/

Op de website en in de verslagen communiceert de UL niet wat de omvang van het afval is.

De hoeveelheid afval per student/ medewerker is afgenomen t.o.v. het vorig jaar.

?

http://www.leidenuniv.nl/

De UL publiceert op de website en in de verslagen geen gegevens over de verandering van het afval t.o.v. het vorig jaar.

De universiteit werkt met een milieu management systeem dat extern gecontroleerd wordt.

?

http://www.leidenuniv.nl/

Op de website en in de verslagen geeft de UL niet aan of zij werkt met een (extern) gecontroleerd milieu management systeem.


Duurzaam Inkopen & Fairtrade Het duurzaam inkoopbeleid is publiekelijk beschikbaar.

1/4

J/N

Bron

Uitleg

?

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/Milieunota%2020092013%20(def).pdf

De universiteit verplicht zich volgens de Deelnameverklaring Duurzaam inkopen van Agentschap NL (voorheen Senter Novem) tot 50% duurzame inkoop in 2012. De UL vermeldt dat bij alle Europese aanbestedingen voor de inkoop van goederen en materialen de milieubelasting zwaarder wordt meegewogen (p10, Milieunota 2009-2013).

http://media.leidenuniv. nl/legacy/boekje-inkoopbeleidsplan-ufb.pdf

Het inkoopbeleid van 2007 is publiekelijk beschikbaar via de website. Er wordt gerefereerd aan duurzaamheid (p8), maar de UL specificeert niet op welke wijze dit betekenis heeft voor de inkoop en wat daarbij de minimum eisen voor duurzame inkoop zijn.

De universiteit koopt voor minstens 50% duurzaam in, volgens het convenant duurzaam inkopen met Agentschap NL.

JA

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/jaarverslag-2010-universiteit-leiden.pdf

De UL koopt voor 51% duurzaam in ( p56, Jaarverslag 2010).

De universiteit koopt voor 100% duurzaam in.

NEE

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/jaarverslag-2010-universiteit-leiden.pdf

Zie toelichting bij 22.

De universiteit gebruikt 100% milieu gecertificeerd papier voor printpapier en readers.

?

http://www.leidenuniv.nl/

De UL communiceert op haar website en in de verslagen niets over het gebruik van milieu-gecertificeerd papier.

J/N

Bron

Uitleg

?

http://media.leidenuniv.nl/ legacy/Milieunota%2020092013%20(def).pdf

Bij nieuw- of verbouw en beheer worden zoveel mogelijk minder milieubelastende alternatieven voor bouwmaterialen gebruikt. Bij bouwprojecten boven de 5 mln. wordt altijd advies ingewonnen van de energiecoรถrdinator en milieuadviseur (p11-12, Milieunota). De UL publiceert geen beleidsdocument voor nieuwbouw of renovatie waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen en waaraan verplicht moet worden voldaan.

Nieuwbouw & Renovatie

0/1

Voor nieuwbouw en renovatie zijn duurzaamheidscriteria vastgesteld in een beleidsdocument en dit is publiekelijk beschikbaar.