Page 1

CATALOGUE WASHI 2017 Thieát Bò Nhaø Beáp Cao Caáp


2


Baïn ñaõ saün saøng ñeå traûi nghieäm? Thieát bò nhaø beáp cao caáp nhaäp khaåu töø Germany Thieát bò beáp WASHI ñöôïc saûn xuaát tröïc tieáp taïi Coäng hoøa lieân bang Ñöùc, vôùi daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi ñaûm baûo chaát löôïng theo tieâu chuaån Chaâu AÂu. Maãu maõ vaø kieåu daùng ña daïng phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån chung. Lieân tuïc ñaàu tö nghieân cöùu thay ñoåi coâng ngheä tieân tieán hôn.

3


4


5


R

MADE IN GERMANY

MADE IN JAPAN SCH TT CERAN

MADE IN GERMANY

INDUCTION

INDUCTION

-

WS 201IG

+

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 720 x 380 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 688 x 317 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.8kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 210, 2.0kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït töø 1 ñeán 9 + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

P

WJ 688I 24.500.000 VNÑ

MADE IN JAPAN

HI - LIGHT

INDUCTION

WS 202IEG

WJ 688IE 24.500.000 VNÑ

6

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 720 x 380 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 688 x 317 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.8kW + 2 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 210, 2.0kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït töø 1 ñeán 9 + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét


R

MADE IN GERMANY SCH TT CERAN

MADE IN GERMANY

INDUCTION

INDUCTION

-

WS 201IG

+

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 720 x 380 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 688 x 317 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.8kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 210, 2.0kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït töø 1 ñeán 9 + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

P

WS 201IG 24.500.000 VNÑ

MADE IN GERMANY

HI - LIGHT

INDUCTION

WS 202IEG

WS 202IEG 24.500.000 VNÑ

7

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 720 x 380 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 688 x 317 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.8kW + 2 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 210, 2.0kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït töø 1 ñeán 9 + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét


R

MADE IN SPAIN

SCH TT CERAN

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.7kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.4kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

R

WS 206I

P

-

+

WAS WS 206I 19.500.000 VNÑ

MADE IN SPAIN

SCH TT CERAN

Hi-Light

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.7kW + 2 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.4kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

Induction

R

WS 207IE

P

+

-

WAS WS 207IE 207IE 19.500.000 VNÑ

8


R

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.2kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.4kW + Cheá ñoä naáu nhanh Booster + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

WK WS 206I 12.000.000 VNÑ

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 1.8kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

WS 207IE WK 207IE 12.500.000 VNÑ

9


R

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn

Induction

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 4.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 220, 2.3kW + Bo vieàn nhoâm maøu traéng + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

Induction

R

-

+

P

WK 201I

WC 201I WK 201I 10.500.000 VNÑ

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn

Induction Hi-light

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 4.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 220, 2.3kW + Bo vieàn nhoâm maøu traéng + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

Induction

R

-

+

P

WK 202IE

WK 202IE 11.000.000 VNÑ

10


R

BEÁP TÖØ & ÑIEÄN TÖØ WASHI

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.2kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.4kW + Bo vieàn nhoâm maøu traéng + Cheá ñoä naáu nhanh Booster + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

R

-

+

P

WK 209I

WK WS 206I 209I 13.500.000 VNÑ

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn

Hi-Light

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 730 x 430 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 690 x 390 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 3.6kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 1.8kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Bo vieàn nhoâm maøu traéng + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

Induction

R

WK 210IE

-

+

P

WK WS 210IE 207IE 14.000.000 VNÑ

11


R

BEÁP TÖØ & ÑIEÄN TÖØ WASHI

MADE IN JAPAN Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 590 x 520 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 560 x 490 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 5.7kW + 3 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 270, 2.7kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW - Vuøng beân treân: Ø 140, 1.2kW + Ñieàu khieån caûm öùng + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

+

-

R

WJ 304IE 35.000.000 VNÑ

MADE IN JAPAN

Induction

Induction

Induction

P

R

WJ 305I 35.500.000 VNÑ 12

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 590 x 520 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 560 x 490 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 6.0kW + 3 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 270, 2.3kW - Vuøng beân treân: Ø 140, 1.4kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét


R

BEÁP TÖØ & ÑIEÄN TÖØ WASHI

MADE IN JAPAN

-

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 770 x 450 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 410 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 6.4kW + 3 vuøng naáu caûm öùng ñieän töø - Vuøng beân traùi: Ø 270, 2.7kW - Vuøng beân phaûi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân treân: Ø 140, 1.4kW + Ñieàu khieån caûm öùng tröôït + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

+

WJ 302IE 35.000.000 VNÑ

MADE IN JAPAN

-

Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 770 x 390 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 750 x 370 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 6.4kW + 3 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 220, 2.3kW - Vuøng beân phaûi: Ø 270, 2.3kW - Vuøng beân treân: Ø 140, 1.4kW + Ñieàu khieån caûm öùng + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

+

WJ 303I 35.500.000 VNÑ

13


R

BEÁP TÖØ & ÑIEÄN TÖØ WASHI

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Kích thöôùc saûn phaåm: 290 x 510 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 250 x 470 mm + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 4.4kW + 2 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 210, 2.2kW - Vuøng beân phaûi: Ø 180, 1.8kW + Ñieàu khieån caûm öùng + Heïn giôø + Khoùa treû em + Hieån thò nhieät dö + Töï ñoäng taét

R

8

8

88

WK 208I 9.590.000 VNÑ

Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn Thoâng Soá Kyõ Thuaät + Ñieän aùp 220~240/50Hz + Toång coâng suaát: 2.6kW + Kích thöôùc saûn phaåm: 290 x 370 x 68mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 260 x 340 mm + 1 vuøng naáu caûm öùng töø - Vuøng beân traùi: Ø 180, 2.6kW + Ñieàu khieån caûm öùng + Heïn giôø + Cheá ñoä naáu sieâu nhanh + Töï ñoäng naáu 4 chöùc naêng + Khoùa treû em + Töï ñoäng taét Lock

Time

Down

Up

Menu

On/Off

WK 101I 3.590.000 VNÑ

14


R

BÌNH NOÙNG LAÏNH GAS WASHI

Laàn Ñaàu Tieân Coù Maët Taïi Vieät Nam - Coâng ngheä tieân tieán töø Nhaät Baûn laàn ñaàu tieân coù maët taïi Vieät Nam. - Ñaùnh löûa khoâng phuï thuoäc vaøo aùp löïc nöôùc. - Heä thoáng 2 van töï ngaét ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái khi söû duïng. - Caûm öùng töï ñoäng ngaét khi nhieät ñoä nöôùc treân 75 C. - Ñaùnh löûa cöïc nhaïy theo coâng ngheä töø Nhaät Baûn. - Maøn hình LED hieån thò chính xaùc hôn. - Deã daøng ñieàu chænh nhieät ñoä phuø hôïp. - Tieät kieäm hôn 15% gas so vôùi bình noùng laïnh gas thoâng thöôøng.

NHANH CHOÙNG - TIEÁT KIEÄM - AN TOAØN TUYEÄT ÑOÁI

WS - NL 6L

2.500.000 VNÑ 15


16


Saûn xuaát theo tieâu chuaån Washi Nhaät Baûn

17


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Turbin keùp coâng ngheä môùi + Maøn hình hieån thò LCD + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 300W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 1590B 14.500.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Turbin keùp coâng ngheä môùi + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 300W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 1690B 15.500.000 VNÑ

18


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Turbin keùp coâng ngheä môùi + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 300W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 1390B 15.500.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi ñaûo + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu theùp khoâng gæ 304 + Coâng taéc ñieän coù heïn giôø Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 170W/h + Ñeøn LED 2 x 3W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 35cm

19


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi ñaûo + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Turbin keùp coâng ngheä môùi + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 250W/h + Ñeøn LED 4 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 0790B 15.500.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 250W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 5090B 12.600.000 VNÑ

20


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 65W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-CH 6070S 7.500.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 65W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 6090S 7.800.000 VNÑ

21


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi ñaûo + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Coâng taéc ñieän coù heïn giôø + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1000m/h + Coâng suaát tieâu thuï 170W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 0390S 15.100.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 50dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Coâng taéc ñieän coù heïn giôø + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1300m/h + Coâng suaát tieâu thuï 170W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 6090 7.500.000 VNÑ 22


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Coâng taéc ñieän coù heïn giôø + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1300m/h + Coâng suaát tieâu thuï 250W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-CH 2070S 6.300.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Coâng taéc ñieän coù heïn giôø + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1300m/h + Coâng suaát tieâu thuï 250W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-CH 2090S 6.500.000 VNÑ

23


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1300m/h + Coâng suaát tieâu thuï 250W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 90cm

W-CH 1490B 13.380.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi treo töôøng + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng caûm öùng + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu kính vaø theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 150mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 1300m/h + Coâng suaát tieâu thuï 130W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-CH 2070C 5.280.000 VNÑ

24


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi coå ñieån + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 120mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 750m/h + Coâng suaát tieâu thuï 130W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-SH 2070I 3.580.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi coå ñieån + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 120mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 750m/h + Coâng suaát tieâu thuï 130W/h + Ñeøn Halogen 2 x 10W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-SH 2070B 3.580.000 VNÑ

25


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi coå ñieån + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 3 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 120mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 750m/h + Coâng suaát tieâu thuï 130W/h + Ñeøn LED 2 x 2W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-SH 1070S 3.480.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Kieåu maùy huùt muøi aâm tuû + Heä thoáng huùt tuaàn hoaøn sieâu eâm + Ñieàu khieån baèng phím aán + 2 toác ñoä huùt + Ñoä oàn toái ña 48dB + Phuï kieän ñi keøm: than hoaït tính + Chaát lieäu theùp khoâng gæ 304 + Boä chuyeån ñoåi giaûm toác + Löôùi loïc môõ 5 lôùp baèng nhoâm Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Ñöôøng kính oáng thoaùt 120mm 3 + Coâng suaát huùt toái ña 700m/h + Coâng suaát tieâu thuï 130W/h + Ñeøn Halogen 2 x 10W + Ñieän AÙp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc 70cm

W-SH 3070S 4.580.000 VNÑ

26


R

MAÙY HUÙT MUØI WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Chaäu ñuùc nguyeân khoái + Chaát lieäu inox 304 Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Kích thöôùc maët chaäu 760 x 410mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù 720 x 370mm

3

7643AM 5.500.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Chaäu ñuùc nguyeân khoái + Chaát lieäu inox 304 Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Kích thöôùc maët chaäu 820 x 450mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù 780 x 410mm

8245AM 5.500.000 VNÑ

27


28


29


R

BEÁP GAS AÂM WASHI

Ñaëc n Tính Phaåm Thoâ g Saû Soán Kyõ Thuaät + Beáp gas aâm 2 loø naáu Beáp gas aâm 2 loø naáu - Loø beân traùi: 2500W Coâng suaát 2500 - 3500 W - Loø beân phaûi: 3500W Maët kính ñen chòu löïc chòu nhieät daøy 8mm + Maët kính chòu löïc Maâm chia löûa sabaf + Kieàng gang ñoäc laäp Ñieàu khieån caûm öùng + Maâm chia löûa ñoàng nguyeân khoái Heïn giôø ngaét gas töï ñoäng + Ñieàu khieån baèng caûm öùng Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1,5V + Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1.5V Heä thoáng ngaét gas töï ñoäng an toaøn + Khay theùp khoâng gæ 304 Kieàng men ñoäc laäp Khay theùp khoâng gæ 304 Chöùc Naêng An Toaøn Kích thöôùc maët: 750 x 430mm + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm o

Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 6000W + Kích thöôùc maët beáp: 750 x 430mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm

W-G 204B 8.900.000 5.900.000 VNÑ

Ñaëc n Tính Phaåm Thoâ g Saû Soán Kyõ Thuaät + Beáp gas aâm 2 loø naáu Beá naáu -p Loøgas beânaâm traù2i: loø 2500W Coâ n g suaá t 2500 3500 W - Loø beân phaûi: 3500W Maë t kính ñen chòu + Maët kính chòu löïclöïc chòu nhieät daøy 8mm mng chia löûañoä sabaf +Maâ Kieà gang c laäp nhmlöûchia a töï löû ñoä g baè g pin 1,5V +Ñaù Maâ anñoà ngnnguyeâ n khoái Cheá ñoä heï n giôø taé t thoâ ngnminh + Ñieàu khieån baèng nuùt vaë ñoä van +TöïÑaù nn hglöûkhoù a töïa ñoä nggas baèng pin 1.5V Heä thoá n g ngaé t gas ñoäng an toaøn + Khay theùp khoâng töï gæ 304 Kieàng men ñoäc laäp Khay theùp khoâng gæ 304 Chöùc Naêng An Toaøn Kích thöôùc maët: 750 x 430mm + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm o

Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 6000W + Kích thöôùc maët beáp: 750 x 430mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm

W-G 205B 7.800.000 5.800.000 VNÑ VNÑ

30 28


R

BEÁP GAS AÂM WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Beáp gas aâm 2 loø naáu - Loø beân traùi: 2500W - Loø beân phaûi: 3500W + Maët kính chòu löïc + Kieàng gang ñoäc laäp + Maâm chia löûa ñoàng nguyeân khoái + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1.5V + Khay theùp khoâng gæ 304 + Heïn giôø taét beáp töï ñoäng Chöùc Naêng An Toaøn + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 6000W + Kích thöôùc maët beáp: 780 x 450mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 740 x 310mm

W-G 206B 7.900.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Beáp gas aâm 4 loø naáu - Loø beân traùi - döôùi: 3500W - Loø beân traùi - treân: 1750W - Loø beân phaûi - döôùi: 1000W - Loø beân phaûi - treân: 1750W + Maët theùp khoâng gæ 304 + Kieàng gang ñoäc laäp + Maâm chia löûa Sabaf Italia + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1.5V + Khay theùp khoâng gæ 304 Chöùc Naêng An Toaøn + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 8000W + Kích thöôùc maët beáp: 600 x 520mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 560 x 380mm

9.700.000 VNÑ

31 29


R

BEÁP GAS AÂM WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Beáp gas aâm 3 loø naáu - Loø beân traùi: 2500W - Loø beân phaûi: 3500W - Loø beân treân: 1500W + Maët kính chòu löïc + Kieàng theùp ñuùc ñoäc laäp + Maâm chia löûa Sabaf Italia + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1.5V + Khay theùp khoâng gæ 304 Chöùc Naêng An Toaøn + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 7500W + Kích thöôùc maët beáp: 750 x 430mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm

W-G 207B SABAF Burners - Italy

W-G 207B 8.600.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Beáp gas aâm 2 loø naáu - Loø beân traùi: 2500W - Loø beân phaûi: 3500W + Maët kính chòu löïc + Kieàng gang ñoäc laäp + Maâm chia löûa ñoàng nguyeân khoái + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Ñaùnh löûa töï ñoäng baèng pin 1.5V + Khay theùp khoâng gæ 304 Chöùc Naêng An Toaøn + Caûm bieán töï ñoäng ngaét gas Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát 6000W + Kích thöôùc maët beáp: 750 x 430mm + Kích thöôùc khoeùt ñaù: 710 x 390mm

W-G 203B 8.500.000 VNÑ

32


R

LOØ NÖÔÙNG WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + 11 chöông trình nöôùng töï ñoäng + Dung tích:56L + Cöûa kính 3 lôùp caùch nhieät + Ñieàu khieån caûm öùng toaøn phaàn + Töï laøm saïch baèng xuùc taùc + Tieâu chuaån tieát kieäm naêng löôïng A++ + Heïn giôø + Khay saâu traùng men + Heä thoáng thoâng gioù + Giaù ñôõ coù theå thaùo rôøi

R

Chöùc Naêng An Toaøn + Khoùa treû em Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Coâng suaát cöïc ñaïi 2800W + Nhieät löôïng toái ña 250 C + Ñieän aùp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc: 595 x 543 x 595mm

W-EO 1156S 18.500.000 VNÑ Ñaëc Tính Saûn Phaåm + 11 chöông trình nöôùng töï ñoäng + Dung tích:59L + Cöûa kính 3 lôùp caùch nhieät + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Töï laøm saïch baèng xuùc taùc + Tieâu chuaån tieát kieäm naêng löôïng A++ + Heïn giôø + Khay saâu traùng men + Heä thoáng thoâng gioù + Giaù ñôõ coù theå thaùo rôøi

R

Chöùc Naêng An Toaøn + Khoùa treû em Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Coâng suaát cöïc ñaïi 2800W + Nhieät löôïng toái ña 250 C + Ñieän aùp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc: 595 x 543 x 595mm

W-EO 1059S 19.000.000 VNÑ 33


34


35


R

LOØ VI SOÙNG WASHI

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + Loø vi soùng keát hôïp nöôùng aâm tuû + 5 caáp ñoä naêng löôïng vi soùng + 3 chöông trình keát hôïp töï ñoäng + 2 chöông trình raõ ñoâng + Dung tích 25L + Ñieàu khieån baèng nuùt baám + Ñoàng hoà ñieän töû coù heïn giôø + Ñeøn beân trong loø + Phuï kieän: 1 ñóa thuûy tinh, 1 væ nöôùng Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Toång coâng suaát: 1.45kW + Ñieän aùp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc saûn phaåm: 388 x 594 x 410mm + Kích thöôùc hoäc tuû: 380 x 560 x 500mm R

W-MO 1025S 9.550.000 VNÑ

Ñaëc Tính Saûn Phaåm + 11 chöông trình nöôùng töï ñoäng + Dung tích:74L + Cöûa kính 3 lôùp caùch nhieät + Ñieàu khieån baèng nuùt vaën + Töï laøm saïch baèng xuùc taùc + Tieâu chuaån tieát kieäm naêng löôïng A++ + Heïn giôø + Khay saâu traùng men + Heä thoáng thoâng gioù + Giaù ñôõ coù theå thaùo rôøi Chöùc Naêng An Toaøn + Khoùa treû em Thoâng Tin Kyõ Thuaät + Coâng suaát cöïc ñaïi 2800W + Nhieät löôïng toái ña 250 C + Ñieän aùp 220 ~ 240V/50Hz + Kích thöôùc: 595 x 543 x 595mm

W-EO 3074S 19.500.000 VNÑ

36


R

BÌNH LOÏC NÖÔÙC WASHI ENJOY

GERMANY

Maùy Loïc Nöôùc R.O 9 Caáp Ñoä - Loaïi boû hoaøn toaøn taïp chaát coù haïi cho söùc khoûe con ngöôøi nhö thuoác tröø saâu, chaát taåy röûa, kim loaïi naëng, hoùa chaát, phoùng xaï,... - Coâng ngheä dieät khuaån Nano Silver môùi nhaát. - Ngaên chaën tuyeät ñoái Amip aên naõo ngöôøi. - Taêng oxy hoøa tan trong nöôùc, choáng laõo hoùa vaø ngaên ngöøa khoâ da. - Trung hoøa axit dö thöøa, laøm meàm nöôùc, trung hoøa ñoä PH. - Coù theå uoáng ngay maø khoâng caàn ñun soâi. - Kieåu daùng ñeïp, sang troïng vaø beàn bæ. - Loïc tuyeät ñoái vôùi 9 caáp loïc.

FILMTEC R.O MEMBRANE JAPAN

WS - LN 901

37

4.500.000 VNÑ


38


39


COÂNG TY WASHI VIEÄT NAM

Catalogue 2017 washi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you