Page 1

Van Werven

Duurzaamheids足足verslag 2011


Duurzaamheidsverslag Van Werven - 2011


Inhoudsopgave 1. Inleiding

1.1 Voorwoord van de directie 1.2 Bedrijfsprofiel 1.3 Reikwijdte en doelgroep van het verslag 1.4 MVO beleid en doelen

2. People

2.1 Sociaal verslag 2.2 Ondernemingsraad 2.3 Ondersteuning maatschappelijke doelen 2.4 Onderwijs 2.5 Veiligheid en gezondheid

3. Planet

3.1 Duurzaamheid 3.2 Kwaliteit en milieu 3.3 Energie 3.4 Milieuaspecten

4. PROFIT

4.1 Profit 4.2 Samenvatting in cijfers

7

7 8 10 10

13

13 14 16 16 18

21

21 22 23 24 26 29


Hoofdstuk 1 Inleiding Directieteam Van Werven


1.1 Voorwoord van de directie

Voor u ligt het eerste duurzaamheids­ verslag van de Van Werven bedrijven. Hoewel onze bedrijfsvoering al jarenlang geënt is op “Duurzaam ondernemen met mens en techniek”, zien wij steeds meer de noodzaak om de wijze waarop wij hier praktisch invulling aan geven richting onze stakeholders te communiceren. Met dit duurzaamheidsverslag willen wij u graag op de hoogte brengen van onze inspanningen en de prestaties die wij boeken op het gebied van duurzaamheid.


Het jaar 2011 heeft sterk in het teken gestaan van groei, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Groei in kwantiteit is te zien aan het feit dat onze totale omzet met 19% gestegen is, ons personeelsbestand met 7% is uitgebreid en we een drietal nieuwe vestigingen zijn gestart. Groei in kwaliteit is terug te zien in bijvoorbeeld de professionalisering van ons HRM beleid, de behaalde certificaten op het gebied van onze diensten en producten maar ook in de behaalde Flevopenning voor de meest innovatieve onderneming in Flevoland en een plaats in de MKB Innovatie Top 100. Daarnaast hebben we 4.500 tevreden klanten in Nederland, andere delen van Europa en in China, een goede werksfeer, een hoge arbeidsmoraal, een ziekteverzuim ter hoogte van de helft van het branche­ gemiddelde en een gezonde winst. Kortom, we kunnen met recht zeggen dat 2011 een succesvol jaar is geweest. Dat succes vertaalt zich niet enkel in financieel rendement maar ook in toegevoegde waarde voor mens, maatschappij en milieu. Met name het succes van deze laatste drie

8 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

aspecten willen wij graag met u delen door middel van dit duurzaamheids­verslag. Voor 2012 ligt onze focus op het gebied van het optimaliseren van onze activiteiten. In algemene zin betekent dit dat we blijven investeren in klanttevredenheid, werknemerstevredenheid en omzetgroei. Daarnaast gaan we onze drie nieuwe vestigingen uitbouwen, houden we de focus op onze kosten en blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en producten

1.2 Bedrijfsprofiel Van Werven is een betrouwbare leverancier van diensten en producten op het gebied van infra, afvalinzameling & verwerking en energie & grondstoffen. De geschiedenis van Van Werven gaat terug tot 1945, toen wijlen de heer W.J. van Werven een eenmanszaak oprichtte. Het bedrijf heeft sinds haar oprichting haar karakter van een echt familiebedrijf, ondanks de turbulente geschiedenis, weten te behouden. Samen met de drie zand op- en overslagen en locaties in Oldebroek,

Biddinghuizen, Hattemerbroek, Balkbrug, Almere en Selby (UK) worden klanten bediend vanuit elf vestigingen in voornamelijk Flevoland, Gelderland en Overijssel. Missie Van Werven is een maatschappelijk betrokken marktgerichte leverancier van diensten en producten op het gebied van infra, afvalinzameling & verwerking en energie & grondstoffen. Al meer dan 65 jaar staat het familiebedrijf samen met haar ervaren werknemers bekend als een efficiënte, betrouwbare, duurzame en innovatieve partner voor opdracht­ gevers, overheden, werknemers en aandeelhouders. Visie Van Werven speelt in op de markt die behoefte heeft aan oplossings­gerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, leefomgeving, arbeids­


Stichting Administratie Kantoor

Van Werven Holding B.V.

Divisie Afvalinzameling & Verwerking

Recycling Van Werven B.V.

Divisie Energie & Grondstoffen

Divisie Infra

Kunststof Recycling Van Werven B.V.

Grondverzetbedrijf Van Werven B.V.

Biomassa Van Werven Energie B.V.

Van Werven Afvalservice B.V.

Container- & Transportbedrijf Van Werven B.V.

33% Aconov

50% Recyclingmij Vijfhoek Flevoland B.V.

50% Sebo Personeelsdiensten

Heicom B.V.

33% IJsselmeerzand

Van Werven UK Ltd. (GB)

25% Bio Enerco

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 9


Van Werven in één oogopslag Omzet (mio) Stijging omzet (%) Personeelsbezetting (fte) Aantal locaties Aantal bedrijfswagens Hoeveelheid verwerkt afval (kton)

2011

2010

51 43 19 3 268 252 11 8 74 53 339 257

gebeurt dit met een scherp oog voor de veiligheid van de klant en alle betrokken medewerkers.

omstandigheden en aanvullende wet- en regelgeving. Door proactief en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil Van Werven binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.

1.3 Reikwijdte en doelgroep van het verslag

Strategie Van Werven wil onomwonden de beste zijn binnen haar vakgebied en investeert daarom zorgvuldig in kennis en kunde van de medewerkers en in goed en innovatief materieel. Het uitgangspunt is om in nauwe samenwerking een waardevolle toevoeging te creëren voor de klant. Vanzelfsprekend

Het duurzaamheidsverslag 2011 van de Van Werven bedrijven is het eerste volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens: - Cijfers hebben betrekking op kalenderjaar 2011. Cijfers van eerdere kalenderjaren dienen als

vergelijkingsmateriaal. - De reikwijdte van de cijfers betreft alle business units en activiteiten van de Van Werven Holding. - Cijfers die betrekking hebben op joint ventures binnen de Van Werven Holding worden vermeld naar rato van het aandeel dat Van Werven in de joint venture heeft. - Dit verslag heeft geen betrekking op de activiteiten van onze toeleveranciers. - Doelgroep van dit verslag zijn de verschillende stakeholders, zowel in- als extern.

1.4 MVO beleid en doelen Als Van Werven hebben wij “Duurzaam ondernemen met mens en techniek” hoog in het vaandel staan. Op basis van het onderstaande beleid geven wij hier invulling aan. Mens Van Werven is erop gericht de gezonde continuïteit van de onderneming te waarborgen en werkgelegenheid te blijven

10 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011


bieden aan hen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de onderneming. Een belangrijke succesfactor voor Van Werven is daarom de manier waarop zij invulling geeft aan de inzet van arbeid. De cultuur van een familiebedrijf kenmerkt Van Werven. De directie van Van Werven hecht grote waarde aan dit kenmerk en zet zich in om dit te behouden. Van haar medewerkers verwacht het bedrijf ook een bijdrage aan het behoud van deze bedrijfscultuur.

betrokken­heid met de lokale gemeen­schap te onderstrepen onder­steunt Van Werven jaarlijks projecten / evenementen, verenigingen en zorg­ instellingen door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties.

Het HRM beleid is er op gericht om de individuele medewerker de mogelijkheden te bieden zichzelf te ontplooien en de doelstellingen van het bedrijf te behalen. Het inzetbaar maken en houden van medewerkers heeft daarom voortdurend de aandacht.

Milieu Duurzaamheid is al tientallen jaren uitgangspunt in de bedrijfsvoering. Met name in haar recyclingactiviteiten brengt Van Werven duurzaamheid in de praktijk. Hiermee werken we mee aan CO2 besparing in de keten van afvalverwerking en het voorkomen van CO2 uitstoot in de productie van primaire grondstoffen. Naast haar recyclingactiviteiten richt Van Werven zich op het besparen en duurzaam inkopen van energie. Ook zijn duurzaamheid, onderhouds­intervallen, brandstofverbruik en levensduur aspecten van wezenlijk

Maatschappij Als familiebedrijf is Van Werven sterk betrokken bij de lokale gemeenschap. Deze band wordt versterkt door het feit dat veel van haar mede­werkers op korte afstand van het bedrijf wonen. Om haar

belang bij de aankoop van materieel. Van Werven heeft de volgende doelen op het gebied van MVO geformuleerd: - Focus op vermindering van het energie­ verbruik - Vergroten CO2 reductie door middel van recycling en hergebruik van grondstoffen - Focus op veiligheid van de medewerkers en het aantal ongevallen terugdringen tot nul in 2012

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 11


Hoofdstuk 2 People


2.1 Sociaal verslag

Binnen Van Werven staan ruim tweehonderdzeventig medewerkers dagelijks klaar om haar klanten te ontzorgen. Samen vormen zij een duurzaam gedreven team. Dat blijkt ook uit de lange lijst van jubilarissen, meer dan tien procent van het personeel is langer dan 25 jaar in dienst en ruim dertig procent meer dan 12,5 jaar. De hechte band wordt nog eens bevestigd door het feit dat veel van de medewerkers familie van elkaar zijn.


Medewerkers die hun 12,5-jarig jubileum bij Van Werven vieren worden beloond met een gift. Bij een 25-jarig jubileum ontvangt een medewerker een gift, een vrije dag en een diner met de directie. Alle jubilarissen worden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het betreffende jaar gehuldigd. Daarnaast vindt er eens per jaar een receptie plaats voor de jubilarissen en pensionarissen van dat betreffende jaar. Het ziekteverzuim binnen Van Werven is erg laag. In 2011 was dit 3,76% terwijl het branche gemiddelde in de bouwsector op 5% lag. Van de zieken in 2011 waren er vier langdurig ziek, in 2010 waren dit twee medewerkers. Het lage ziekteverzuim is tekenend voor de arbeidsmoraal binnen Van Werven.

2.2 Ondernemingsraad Binnen Van Werven is een ondernemings­ raad actief die overleg voert met de directie en de belangen van de medewerkers vertegenwoordigd. Elk jaar stelt de ondernemingsraad een verslag op om de

medewerkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

en e-mail en bescherming van de privacy van de werknemers. Het protocol vergoeding bij verafgelegen werken bevat afspraken over de wijze waarop Voor het veilig aftanken van de grond­ verzetmachines is een tank­bordes ontworpen Van Werven omgaat met het vergoeden van kosten welke werknemers maken voor door de werkplaats van in samenwerking met de KAM coördinator. Een mooi voorbeeld het extern overnachten bij verafgelegen van een initiatief vanuit de medewerkers dat werken. Dit protocol is goed gekeurd en mede ondertekend door de gezamenlijk wordt uitgevoerd. ondernemingsraad. Wat betreft de overname van Dekker Op initiatief van een vraag van de Transport te Balkbrug en de participatie in Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland te ondernemingsraad is in overleg met de directie besloten een fietsplan in te voeren. Almere heeft de ondernemingsraad haar Hiermee kunnen medewerkers van Van vertrouwen in het besluit van de directie Werven op een fiscaal vriendelijke wijze uitgesproken. een fiets aanschaffen. Dit initiatief is als positief ervaren door de ondernemings­­ In verband met e-mail en internet gebruik is een protocol opgesteld in samenwerking raad, de directie maar ook door de overige collega’s. Naast het fietsplan heeft de met de directie. Het protocol bevat ondernemingsraad ook voorgesteld om afspraken over de wijze waarop het bedrijf de bedrijfsauto’s uit te rusten met winter­ omgaat met het registeren, verzamelen en banden om veilig naar het werk te monitoren van tot een persoon herleidbare data omtrent e-mail en internetgebruik. Het kunnen rijden. Ook dit voorstel is door de directie goedgekeurd en doel daarvan is een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik van internet uitgevoerd.

Personeelscijfers Van Werven

2011

Personeelsbezetting (fte) Absoluut aantal medewerkers Deeltijd medewerkers Stagiaires/afstudeerders Uitstroom jaarcijfer Instroom jaarcijfer Gemiddelde leeftijd Ziekteverzuim (%) Langdurig zieken

268 252 275 257 13 11 10 10 17 18 35 16 39,9 39,3 3,76 4,64 4 2

14 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

2010


duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 15


2.3 Ondersteuning maatschappelijke doelen

De doelen in 2011 waren Weissensee 4 kids, We Recycle and Sport 4 Kids, René Kids Centre en Stichting Toetssteen. Ook wordt er een bijdrage geleverd aan de maatschappij door regelmatig evenementen en activiteiten te ondersteunen door middel van materiaal, reclame of geld.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid schenkt Van Werven elk jaar middelen aan regionale, landelijke en internationale goede doelen. Vast onderdeel daarbij is de Kerstactie, waarbij gelden die anders bedoeld zijn voor de kerstpakketten voor relaties, worden Sport geschonken aan uiteenlopende organisaties Traditiegetrouw reist schaatsend Nederland die zich inzetten voor mens en maatschappij. eind januari af naar de Weissensee in Oostenrijk. Ook het Top Divisie peloton strijkt daar jaarlijks neer om hun KPN Jaarlijks stelt het bedrijf een budget Grand Prix wedstrijden en het KPN open beschikbaar voor giften aan goede doelen Nederlands kampioenschap te rijden. en ondersteunt bepaalde instanties, De groen gele Van Werven formatie was regionaal, nationaal en internationaal.

daar aanwezig in hotel Kreuzwirt waar samen met enkele medewerkers een gezellige tijd werd beleefd. In de lange wedstrijden liet het team zien wat hun specialiteiten zijn. Zij streden in alle wedstrijden tot diep in de finale mee om de winst, maar een podiumplaats zat er helaas dit jaar op de Weissensee niet in.

2.4 Onderwijs Voor het personeel biedt Van Werven opleidingstrajecten aan om doorstroming binnen het bedrijf mogelijk te maken. Daarnaast volgt het personeel jaarlijks cursussen om het kennisniveau op peil te houden en een professionele inzet te kunnen blijven garanderen. Onderstaand een overzicht van de opleidingen die in 2011 gevolgd zijn: SOMA machinisten- en monteurcursussen Via SOMA hebben een aantal personeels­leden die in de infrasector werkzaam zijn een aanvullende machinisten­cursus

16 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011


gevolgd. Daarnaast hebben een aantal medewerkers een monteurcursus gevolgd. Communicatie in de bouw Bij bouwprojecten zijn vaak veel partijen betrokken. Goede communicatie onderling is dan essentieel. Het kennisprogramma Communicatie in de bouw ontwikkelt en implementeert standaarden waarmee de partijen digitaal met elkaar kunnen communiceren. Dit komt de kwaliteit en efficiency van bouwprojecten ten goede en kan faalkosten voorkomen.

/ slib het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen weg te nemen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De DLP cursus is sterk gericht op het praktisch risico gestuurd werken.

de opleiding assistent of kader uitvoerder gevolgd.

Naast de inzet op het gebied van onderwijs worden er binnen Van Werven jaarlijks minimaal 10 stagiaires begeleid op verschillende niveaus. Van Werven in een DAV Vanaf 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht erkend leerbedrijf wat vastgelegd is door dat asbestsaneerders een persoonscertificaat middel van de onderstaande certificaten: hebben, waaruit blijkt dat zij zijn opgeleid in Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs theorie en in praktijk. Binnen Van Werven hebben een aantal medewerkers de cursus Van Werven is erkend als leerbedrijf voor Rijbewijzen en chauffeursdiploma’s In 2011 hebben meerdere medewerkers hun Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) gevolgd. de volgende opleidingen: - Allround monteur mobiele werktuigen chauffeursdiploma CCVB gehaald. Daarnaast - Machinist grondverzet EKH keurmeester zijn er collega’s die de rijbewijzen, C, E Om zelf haar hijsgereedschappen te kunnen - Machinist GWW achter C en of E achter B hebben gehaald. keuren hebben een aantal medewerkers Innovam Erkend Leerbedrijf binnen Van Werven de cursus keurmeester DLP Een groot deel van de medewerkers heeft in Erkende Keurbedrijven Hijsgereedschappen Door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is de beroepspraktijkvorming (EKH) gevolgd. 2011 de cursus Deskundig Leidinggevende bij ons bedrijf geevalueerd en goedgekeurd Projecten verontreinigende grond (DLP) volgens de kwaliteitscriteria. gevolgd. Deze cursus heeft tot doel om bij Kader en assistent uitvoerder het werken in verontreinigde (water)bodem In 2011 hebben verschillende medewerkers

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 17


- Landbouwtechniek - Monteur landbouw­ mechanisatietechniek - Landbouwmachine - chauffeur/monteur - Mobiele werktuigen Marketing. Ook de Van Werven Holding is door Ecabo erkent als leerbedrijf voor drie financiele beroepen; Bedrijfsadministrateur, Financieel Administratief Medewerker en bedrijfsadministratief medewerker. Stichting Ecabo Grondverzetbedrijf Van Werven is door Stichting Ecabo erkent als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroeps­ onderwijs. Door deze erkenning zijn wij bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. Daarnaast erkent Ecabo dat Kunststof Recycling Van Werven B.V. een leerbedrijf is voor de MBO-opleiding Commercieel;

18 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

Erkend Leerbedrijf Transport & Logistiek Container- en Transportbedrijf Van Werven is een erkend leerbedrijf in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en mag leerlingen opleiden voor de beroeps­ kwalificatie: Chauffeur Goederenvervoer. Stichting Kenteq Door Stichting Kenteq Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bederijfsleven voor Techniek is Van Werven goedgekeurd als leerbedrijf voor de volgende kwalificaties:

Erkend Aequor Leerbedrijf Door Aequor is Grondverzetbedrijf Van Werven B.V. erkend als leerbedrijf in de domeinen Voedsel en Leefomgeving en daarom geschikt is voor het verzorgen van praktijkleren in de middelbare beroepsopleidingen.

2.5 Veiligheid en gezondheid Veilig en gezond werken zijn belangrijke thema’s binnen Van Werven. Naast de wettelijk verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt Van Werven ook werkkleding aan haar medewerkers. Doel hiervan een professionele en uniforme uitstraling en dat er veilig gewerkt kan worden. Elke drie jaar voert Van Werven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit conform de voorwaarden van VCA**. Dit is


een inventarisatie van de gevaren binnen het bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werk­ nemers. Tijdens de evaluatie worden risicoinschattingen gemaakt van deze gevaren. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld die minimaal jaarlijks geëvalueerd wordt tijdens de beoordeling van het managementsysteem door de directie. Bij iedere RI&E wordt naast de directie en VGM-functionaris ook de OR betrokken en geïnformeerd. Daarnaast komen de bevindingen terug in de VGMvergadering.

een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er levens gered worden. Deze AED is beschikbaar voor werknemers, bezoekers en passanten. Fitness Voor haar medewerkers biedt Van Werven een fitnessprogramma aan, dat opgezet is om het personeel gezonder te laten leven. Het betreft een wekelijks programma van minimaal 3 maanden waarvan 75% wordt betaald door Van Werven.

Sociaal medisch team Het sociaal medisch team is een overleg­ structuur tussen een bedrijf, zijn Arbo-dienst en de uitvoeringsinstellingen. Het doel van het SMT is het ondersteunen van het bedrijf en de medewerkers bij sociaal medische problemen. Hierbij wordt zowel gekeken naar hoe het herstel van zieke werknemers bevorderd kan worden als ook naar de mogelijkheden hoe gezondheidsschade voorkomen kan worden.

PAGO Ook binnen Van Werven worden er Periodieke Algemene Gezondheidskundige Onderzoeken verricht onder de In de driemaandelijkse VGM-vergadering is medewerkers. Met behulp van de resultaten een vertegenwoordiging vanuit de gehele van een PAGO kan Van Werven maatregelen organisatie aanwezig vanuit de verschillende Fietsplan nemen om gezondheidsschade en verzuim In 2011 heeft Van Werven een Fiets divisies, vestigingen en niveaus. Tijdens de te voorkomen. Het belang van het PAGO Privéregeling ingevoerd. Het doel van dit VGM-vergaderingen worden alle relevante is zo vroegtijdig mogelijk ontdekken fietsplan is om het gebruik van de fiets als aspecten besproken en worden met de directie in dit kader ook besluiten genomen vervoermiddel naar het werk te bevorderen. of er bepaalde gezondheids­ Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd problemen bestaan en en acties geformuleerd. zo ja, er iets aan aan een schoner milieu, maar ook aan een betere gezondheid door het stimuleren van doen. AED lichamelijke beweging. Op al de vestigingen hangt een AED. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 19


Hoofdstuk 3 Planet


3.1 Duurzaamheid

Zoals reeds beschreven is de bedrijfsvoering binnen Van Werven al jarenlang geënt op “Duurzaam ondernemen met mens en techniek”. Door deze jarenlange ervaring is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van het profiel van het bedrijf geworden. Binnen haar verschillende divisies geeft het bedrijf hier invulling aan.


Met haar activiteiten op het gebied van kunststofrecycling heeft Van Werven in 2011 de Flevopenning voor meest innovatieve onderneming van Flevoland gewonnen. Kunststof Recycling Van Werven recyclet post-consumer kunststoffen tot secundaire grond足stoffen voor nieuwe producten. Deze grondstoffen worden afgezet richting de nationale en internationale kunststof足 producerende industrie. Door toepassing van secundaire grondstoffen wordt het gebruik van primaire grond足 stoffen en de uitstoot van CO2 aanzienlijk gereduceerd. De gehele keten van de inzameling, verwerking, tot gebruik van het eindproduct en het daarbij behorende duurzame karakter werd door de jury gewaardeerd. Naast de Flevopenning heeft Van Werven ook een plek veroverd in de MKB Innovatie Top 100, een motivatieprijs voor innovatieve ondernemers.

22 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

3.2 Kwaliteit en milieu Onderstaand een overzicht van certificeringen die binnen Van Werven van kracht zijn. Naast het borgen van kwaliteit en veiligheid en het verlagen van de druk op het milieu staan deze certificeringen tevens symbool voor het feit dat Van Werven deze aspecten serieus neemt. ISO 9001 De ISO 9001 certificering betreft een internationale norm voor kwaliteits足 management. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Omdat binnen Van Werven kwaliteit van fundamenteel belang is, is de ISO 9001 certificering een logisch gevolg. VCA VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is


Energieverbruik Van Werven Gasolie (l) Diesel (l) Elektriciteit (kWh)

VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienst足 verlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Binnen Van Werven zijn alle medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten VCA gecertificeerd.

BRL 2506 Voor de productie van hydraulische menggranulaat op de recyclinglocatie in Hattemerbroek heeft Van Werven het BRL 2506 certificaat gehaald. Deze nationale beoordelingsrichtlijn betreft een product足 certificaat voor recyclinggranulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw en grondwerken.

BRL 9335 Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Keurcompost Van Werven beschikt over het certificaat voor keurcompost. Dat betekent dat haar Greenterra compost voldoet aan de gestelde beoordelingsrichtlijnen van de Branche Eigen Certificaat Compost.

2011

2010 Stijging

1.713.510 1.437.370 1.587.511 1.332.438 3.664.839 3.178.662

19% 19% 15%

en onkruidzaden, er is een Fysische en chemische analyse beschikbaar, de stabiliteit van de bodemverbeteraar is gegarandeerd en er vindt controle op de productielocatie plaats Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007 Grondverzetbedrijf Van Werven beschikt over het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Deze certificering betreft eisen op het gebied van de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afzet van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid op de slooplocatie en milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie.

RAG Heicom is gecertificeerd voor BRL 2502 RAG Greenroof en Voor de zandwinning bij Sekdoorn heeft Landscaping. Het RAGVan Werven het BRL 2502 certificaat gehaald. Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft keurmerk staat garant de certificatie van de civieltechnische eigen足 voor zekerheid, veiligheid en kwaliteit. Producten met schappen voor korrelvormige materialen een RAG certificering zijn voor toepassing in onder andere mortels, gegarandeerd vrij van ziekten beton en asfalt.

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 23


De gemiddelde toename van het energie足verbruik is 17%. De stijging van de verwerkte hoeveelheid afval is in diezelfde periode gestegen met 32%, waaruit blijkt dat er een efficiency slag is gemaakt.

3.4 Milieuaspecten Jaarlijkse spant Van Werven zich in om haar CO2 prestaties te verbeteren en 3.3 Energie rapporteert zij deze prestaties aan haar Naast de cursus Het Nieuwe Rijden die alle stakeholders. Ook over het jaar 2011 is de chauffeurs inmiddels gevolgd hebben schaft CO2-productie en -besparing van alle Van Werven alleen nog machines aan die bedrijven van de Van Werven bedrijven voorzien zijn van een start-stop systeem. weer in beeld gebracht. De CO2-besparing Op alle vestigingen zijn bewegingssensoren is ook in 2011 beduidend hoger dan de aangebracht met spaarlampen en LED CO2-productie. Daarnaast is de factor lampen. Daarnaast zijn op een aantal CO2-besparing verder vergroot tot 8,0 vestigingen zonnepanelen ge誰nstalleerd. ten opzichte van 5,9 in 2010. Ook wordt er binnen Van Werven enkel groene stroom ingekocht. Op de vorige Toelichting besparingen pagina een overzicht van de relevante Voor het bepalen van het effect van de energiesoorten die binnen Van Werven verschillende verwerkingsmethoden van gebruikt worden. Hierin is ook de stijging de gerapporteerde stromen wordt gebruik van het energie足gebruik inzichtelijk gemaakt gemaakt van zogenaamde CO2-kentallen. van 2011 ten opzichte van 2011. De CO2-kentallen geven per product aan 24 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. Deze kengetallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die benodigd is voor primaire materialen of producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten. Uitgangspunten De CO2-equivalenten die gehanteerd zijn voor de verschillende afvalstromen en bijbehorende verwerkingsmethoden zijn berekend met behulp van een rekenmodel dat door vdPas Consultancy B.V. is ontwikkeld. Daarnaast is zijn deze kengetallen gecontroleerd en goed bevonden door het onafhankelijke Energieonderzoek Centrum Nederland.


CO2 productie Product Hoeveelheid Eenheid CO2 equivalent Kg CO2 Ton CO2 Gasolie Diesel Elektriciteit

1.713.510 liter 3,135 5.371.854 1.587.511 liter 3,135 4.976.847 3.664.839 kWh 0,300 1.099.452

5.372 4.977 1.099 11.448

CO2 besparing Product Hoeveelheid Eenheid CO2 equivalent Kg CO2 Ton CO2 Bedrijfsafval 16.010 ton 131 2.097.310 Bouw- en sloopafval 16.284 ton 231 3.761.604 Groenafval 95.077 ton 90 8.556.930 Kunststof 31.875 ton 2.573 82.015.589 Glas 644 ton 324 208.604 Papier en karton 916 ton 676 619.216 Houtchips 43.924 ton 75 3.294.270 Houtshreds 10.060 ton 75 754.500 Afvalhout 6.400 ton 145 928.000 Puin 117.541 ton 7 822.787 Ijzer 54 ton 1.593 85.417

2.097 3.762 8.557 82.016 209 619 3.294 755 928 823 85 103.144

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 25


Hoofdstuk 4 Profit


4. Profit

Het boekjaar 2011 is een goed jaar geweest voor Van Werven. Door nadruk te leggen op de relatie met onze klanten als betrouwbare partner en door de dagelijkse inzet van onze medewerkers heeft het merendeel van onze werkmaatschappijen een positieve bijdrage aan de omzet en operationele marge gerealiseerd. Dit ondanks opnieuw zwaar weer in onze belangrijkste doelgroepen. Voor de gehele groep is de omzet met 19% gestegen tot euro 51 miljoen (2010: euro 43 miljoen).


Infra De verhuur van grondverzet­ machines heeft een goed jaar gekend. Waar vorig jaar met name gekenmerkt werd door een fors aantal weken vorst, heeft 2011 bijna geen vorstdagen gekend. Dit heeft de bezetting van de machines positief beïnvloed. Hoewel de bezetting verbeterd is, blijven de tarieven onder druk staan en zijn kosten­stijgingen moeilijk door te vertalen naar de markt.

Afvalinzameling en -verwerking De drie werkmaatschappijen die zich bezig houden met transport en de inzameling en verwerking van afval hebben gezamenlijk een goed jaar gedraaid. Ondanks de recessie in de bouw en de verdere druk op inname tarieven, is de omzet op niveau gebleven en is het volume fors toegenomen. Het toegenomen volume is toe te schrijven aan de vele verkoop­inspanningen en

28 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

reclame-uitingen, daarnaast heeft de overname eind 2010 van een vestiging in Balkbrug geleid tot extra volume. Ons container- en transportbedrijf heeft in 2011 sterk geïnvesteerd in nieuw materieel.

Energie en grondstoffen Werkmaatschappij Kunststof Recycling Van Werven heeft in 2011 de resultaten fors weten te verbeteren. Het ingezette beleid van 2010 heeft in 2011 zijn vruchten afgeworpen door onder andere de afzet­ kanalen beter te positioneren, hetgeen heeft geleid tot betrouwbare afzetvolumes. Naast groeiende volumes in 2011 is ook de prijsstelling verbeterd ten opzicht van 2010. Heicom heeft opnieuw een goede performance laten zien en haar omzet fors weten te verbeteren, ondanks de terugval in het aantal nieuw aan te leggen golfbanen.

Vooruitzichten voor 2012 De vooruitzichten voor 2012 worden gekenmerkt door een onzekere markt voor de meeste divisies. De bouw­productie staat onder druk, hetgeen gevolgen heeft voor de divisies Infra en Afvalinzameling en


-verwerking. Wij verwachten een aantrekkende vraag voor onze energie- en grondstof­producten. Voor de activiteiten van Kunststof Recycling Van Werven worden partners in het buitenland gezocht om verdere expansie over de grenzen mogelijk te maken. De directie spreekt haar vertrouwen uit voor de aankomende jaren dat zij samen met de klanten en alle medewerkers van de Van Werven bedrijven “duurzaam kan ondernemen met mens en techniek”. Onderstaand een samenvatting in cijfers van de resultaten over 2011 en 2010.

Kengetallen Van Werven Omzet (mio) Bruto marge (%) Totale kosten (mio) EBITDA (%)

2011

2010

51 43 68 65 49 43 16 9

duurzaamheidsverslag 2011 Van Werven 29


Verdeling bruto marge per divisie

47%

Verdeling omzet per divisie

46%

Infra

29%

24% 30 Van Werven duurzaamheidsverslag 2011

Infra

32%

Energie en grondstoffen

Afvalverzameling en -verwerking

22%

Energie en grondstoffen

Afvalverzameling en -verwerking


Duurzaamheidsverslag 2011 | Van Werven  

Het eerste Duurzaamheidsverslag van Van Werven.